Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam

41 206 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (do Đại học Đà Nẵng quản lý) VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Mã số: Đ2014 – 04 – 51 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: ThS TRỊNH THỊ TRINH Đà Nẵng, 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (do Đại học Đà Nẵng quản lý) VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Mã số: Đ2014 – 04 – 51 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài ThS Trịnh Thị Trinh Đà Nẵng, 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (do Đại học Đà Nẵng quản lý) VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Mã số: Đ2014 – 04 – 51 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trịnh Thị Trinh Thư ký : ThS Lê Phương Dung Thành viên : ThS Nguyễn Quang Minh Nhi Đà Nẵng, 12/2014 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Khoa Tài ngân hàng – ThS Trịnh Thị Trinh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ĐH ĐN ThS Nguyễn Quang Minh Nhi Khoa Tài ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ĐH ĐN Khoa Tài ngân hàng – ThS Lê Phương Dung Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ĐH ĐN DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Ngân hàng Công Thương – chi Cung cấp thông tin doanh nhánh Ngũ Hành Sơn nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii 1.Thông tin chung viii 2.Mục tiêu viii 3.Tính sáng tạo ix 4.Kết nghiên cứu ix 5.Sản phẩm x 6.Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng x INFORMATION ON RESEARCH RESULTS xi General information xi Objectives xi Creativeness and innovativeness xi Research results xii Products xii Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp liệu nghiên cứu Kết cấu đề tài Đóng góp khoa học thực tiễn đề tài Sản phẩm đề tài ii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP4 1.1.1 Quan điểm tài cổ điển 1.1.2 Theo quan điểm đại 1.1.2.1 Lý thuyết chi phí đại diện (The Agency Cost Theory) 1.1.2.2 Lý thuyết thông tin bất đối xứng 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Lý thuyết đánh đổi 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.3.1 Các nghiên cứu giới 1.3.1.1 Lý thuyết đánh đổi tĩnh lý thuyết đánh đổi động 1.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU - VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VLXD Ở VIỆT NAM10 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 10 2.1.1 Nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mô 10 2.1.2 Tốc độ tăng trưởng 10 2.1.3 Hiệu sử dụng tài sản 11 2.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 11 2.2.1 Tỷ suất nợ bình quân DN ngành VLXD 11 2.2.2 Tỷ suất nợ phải trả vốn chủ sở hữu 11 2.2.3 Cơ cấu nợ phải trả 11 2.3 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 12 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu 12 2.3.2 Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu 13 2.3.3 Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM 14 iii 2.4 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 16 2.4.1 Phương pháp ước lượng moment tổng quát (GMM) 16 2.4.2 Kiểm định mô hình cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam 16 2.4.2.1.Kiểm định tính dừng biến mô hình 16 2.4.2.2.Kiểm định White để loại bỏ vấn đề tự tương quan mô hình nghiên cứu 17 2.4.3 Tiến trình nghiên cứu đề tài 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 19 3.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 19 3.1.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu 19 3.1.2 Mô tả thống kê biến 20 3.1.3 Ma trận hệ số tương quan 20 3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu 20 3.3.5 Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu 21 3.1.6 Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) 22 Bảng 3.6 Kết mô hình hiệu chỉnh sai số ECM 23 3.2 CÁC KẾT LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 23 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Tên bảng biểu So sánh tốc độ điều chỉnh nghiên cứu giới Mô tả thống kê biến Ma trận tương quan biến Kết nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu Kết hồi quy phương pháp GMM Kết ước lượng mô hình theo phương pháp GMM Kết mô hình hiệu chỉnh sai số ECM v Trang 20 20 20 21 22 23 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Tên hình vẽ Trang Lý thuyết chi phí khánh tận tài giá trị DN Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) DN theo mô hình MM Qui mô tốc độ tăng trưởng ngành công 36 nghiệp VLXD Cơ cấu tài sản bình quân số nhóm ngành 38 Tỷ suất nợ bình quân giai đoạn quý năm 39 2007 đến quý năm 2014 Tỷ suất nợ/ Vốn CSH bình quân DN 41 ngành công nghiệp VLXD giai đoạn quý năm 2007 đến quý năm 2014 Cơ cấu nợ vay bình quân DN ngành 42 công nghiệp VLXD giai đoạn từ quý năm 2007 đến quý năm 2014 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ECM GMM DN IV MM VCSH VLXD Giải thích Error Correction Mechanism Generalized Method of Moment Doanh nghiệp Instrumental Variables Modiglani Miller Vốn chủ sở hữu Vật liệu xây dựng vii 2.3 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu Đề tài sử dụng mô hình động để nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp Trong mô hình này, biến đòn bẩy tài xác định dựa vào nhân tố vi mô doanh nghiệp yit = Õ i +b ' xit + Yyi ,t -1+e i (4) Trong mô hình (4), biến trễ (yi,t-1) có xu hướng liên quan với biến ngẫu nhiên nên ước lượng bình phương nhỏ OLS bị lệch Anderson Hsiao (1982) đề xuất lấy biến thiên lần mô hình (4) cách ước lượng cho mô hình bảng động Hsiao (1986) đề xuất sử dụng yi,t-2 Δyi,t-2 để làm biến công cụ cho Phương pháp phát triển Arellano and Bond (1991) với tên gọi phương pháp moment tổng quát Kiểm định mô hình Bên cạnh kiểm định t-test F test sử dụng cho mô hình tĩnh với mức ý nghĩa 1%, 5% 10%, nghiên cứu sử dụng kiểm định Wald test Sargan test cho mô hình động Cụ thể là: Kiểm định Wald với phân phối Chi bình phương χ2 giả thiết sau: H0: H1: Khi giả thiết H0 bị bác bỏ, mô hình có ý nghĩa thống kê với hệ số khác không mức ý nghĩa 5% Kiểm định Sargan sử dụng để kiểm định ràng buộc overidentifying với giả thiết H0 ràng buộc over-identifying tồn Kiểm định Sargan dựa phân phối với k số lượng hệ số ước lượng p số lượng biến công cụ Kiểm định nhằm kiểm định ý nghĩa biến công cụ Nếu giả thiết H0 bị bác bỏ nghĩa biến công cụ có quan hệ với biến ngẫu nhiên vậy, kết ước lượng dựa biến công cụ lựa chọn ý nghĩa 12 2.3.2 Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu Lý thuyết đánh đổi giả định doanh nghiệp cân nhắc lợi ích việc sử dụng nợ chi phí mang lại để tìm ngưỡng thích hợp mà giá trị doanh nghiệp tối ưu Shyam – Sunder Myers (1999) đề xuất mô hình kiểm định chế điều chỉnh phần cách sử dụng biến độc lập độ lệch đòn bẩy mục tiêu đòn bẩy thực tế năm trước để giải thích cho biến phụ thuộc chênh lệch đòn bẩy thực tế năm so với năm trước Nghiên cứu sử dụng biến TRAC để đo lường đòn bẩy thực tế năm trước so với đòn bẩy mục tiêu: TRACit = Yit* - Yit-1 Từ kết ước lượng từ mô hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ta tính giá trị đòn bẩy mục tiêu Biến phụ thuộc mô hình chênh lệch đòn bẩy tài thực tế quý t so với quý t-1 mô hình kiểm định sau: it = λ0 + λ1TRACit +εit Các biến mô hình lấy chênh lệch quý t so với quý t-1 Mô hình đặt giả thiết khuynh hướng điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu đối xứng, tức tỷ lệ điều chỉnh dù đòn bẩy thực tế thấp hay cao mức mục tiêu Tuy nhiên, thực tế hành vi điều chỉnh doanh nghiệp không đối xứng nên Cai Ghosh (2003) Hai tác giả cho đòn bẩy tài cao đòn bẩy mục tiêu, doanh nghiệp gánh chịu nhiều chi phí rủi ro phá sản chi phí đại diện, áp lực khiến giám đốc tài nhanh chóng giảm tỷ lệ nợ; nhiên đòn bẩy thấp mức mục tiêu gia tăng đòn bẩy ưu tiên Tiếp theo, báo tiếp tục sử dụng mô hình Zurigat (2009) với việc chia biến TRAC thành phần : PTRAC NTRAC + PTRACit thể doanh nghiệp mức đòn bẩy thấp đòn bẩy mục tiêu (TRAC > 0), 13 + NTRACit thể doanh nghiệp mức đòn bẩy đòn bẩy mục tiêu (TRAC 0, TRACit ≤ NTRACit = TRACit TRACit < 0, TRACit > Cuối cùng, Zurigat mở rộng thêm mô hình nhằm đánh giá tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu doanh nghiệp độ lệch TRAC lớn mức trung bình độ lệch TRAC nhỏ mức trung bình Để làm điều đó, báo chia hai giá trị PTRAC, NTRAC thành biến trung b́nh theo giá trị biến : PTRAC (giá trị trung b́nh biến PTRAC), NTRAC (giá trị trung b́nh biến NTRAC) · Đối với biến PTRAC : PTRAC+ = PTRAC PTRAC > PTRAC, trường hợp lại PTRAC- = PTRAC PTRAC < PTRAC, trường hợp lại · Đối với biến NTRAC : NTRAC+ = NTRAC NTRAC > NTRAC, trường hợp lại NTRAC- = PTRAC NTRAC < NTRAC, trường hợp lại Mô hình kiểm định có dạng sau : ΔY = Ψ0 + Ψ1 PTRAC- +Ψ2 PTRAC+ + Ψ3 NTRAC- + Ψ4 NTRAC+ + εit (5) 2.3.3 Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình ECM (Error correction mechaism) mô hình hiệu chỉnh sai số Các nghiên cứu áp dụng ECM để xem xét tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu có ảnh hưởng lâu dài đến tỷ lệ đòn bẩy doanh nghiệp Mô hình hiệu chỉnh sai số phát triển dựa vào mô hình hồi quy để nghiên cứu việc điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu lý thuyết cấu trúc vốn Phương trình giải thích sau: 14 D ln( Bt ) = a + a D ln(qt ) + be t -1 + u t Đòn bẩy đòn bẩy mục tiêu có quan hệ đồng tích hợp hai đòn bẩy có mối quan hệ mặt dài hạn Đòn bẩy mục tiêu cân quanh điểm đòn bẩy theo thời gian phần dư mô hình hiểu khoảng cách đòn bẩy thực tế so với trạng thái cân thời điểm t Theo tác giả Keele Boef (2004), biến mô hình có mối quan hệ đồng tích hợp, mô hình cho thấy có mối quan hệ dài hạn biến có điều chỉnh ngắn hạn hướng đến tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu dài hạn Trước sử dụng mô hình ECM, phải sử dụng kiểm định unit root test (kiểm nghiệm đơn vị) nhằm kiểm tra tính dừng biến mô hình với giả thiết H0 : ρ = : có nghiệm đơn vị chuỗi không dừng H1 : ρ < 1: chuỗi nghiệm đơn vị chuỗi không dừng Nếu thống kê t-stat (được tính toán mô hình) ρ có giá trị lớn 5% giá trị tra bảng DF kiểm định Augment Dickey – Fuller hay giá trị P_value có ý nghĩa giả thiết H0 bị bác bỏ biến có tính dừng Ngược lại biến có nghiệm đơn vị hay chuỗi có tính dừng Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM (Error Correction Mechanism) nhằm xem xét dẫn truyền ngắn hạn đòn bẩy mục tiêu tác động dài hạn đòn bẩy mục tiêu lên đòn bẩy thực tế Mô hình hiệu chỉnh ECM có dạng sau ΔYit = Φ0 + Φ1ECTt-1 + Φ2ΔY*it + εit (6) ECTt-1(mức sai số hiệu chỉnh) = Yt-1 – Y*t-1 (Yt-1 : đòn bẩy năm t-1, Y*t-1, đòn bẩy mục tiêu năm t-1) ΔY*it = Y*t – Y*t-1 (Y*t : đòn bẩy mục tiêu năm t, đòn bẩy mục tiêu năm t-1) Φ1 thể tác động dài hạn đòn bẩy mục tiêu lên đòn bẩy thực tế Giá trị Φ1 gần thể mức độ điều chỉnh nhanh Φ2 thể tác động ngắn hạn đòn bẩy mục tiêu lên đòn bẩy thực tế 15 2.4 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 2.4.1 Phương pháp ước lượng moment tổng quát (GMM) Để tăng thêm mức ý nghĩa cho kết ước lượng, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng mô hình động dành cho liệu bảng Một nguyên nhân quan trọng phân tích liệu bảng nhằm để kiểm soát yếu tố quan sát thuộc doanh nghiệp không đồng Nghiên cứu kiểm soát vấn đề quan trọng cách ứng dụng phương pháp moment tổng quát (GMM) để tránh sai lầm nghiêm trọng ước lượng mô hình GMM sử dụng mô hình hồi quy mô hình động mô hình bao gồm biến phụ thuộc biễn trễ Tuy nhiên, biến phụ thuộc trễ khiến cho ước lượng bị lệch thực phương pháp phân tích hồi quy truyền thống phần dư có mối tương quan với biến phụ thuộc trễ Để giải vấn đề biến phụ thuộc có mối tương quan với phần dư, phương pháp sử dụng biến công cụ (Instrumental Variables – IV) áp dụng Sự ứng dụng GMM cho mô hình kinh tế lượng xem mở rộng phương pháp ước lượng IV Ước lượng IV sử dụng rộng rãi cho mô hình với biến hồi quy ngẫu nhiên (như biến phụ thuộc biến trễ) có mối tương quan với phần dư mô hình Một ưu điểm quan trọng GMM mô hình không cần phải có phương sai đồng tượng tự tương quan Phương pháp ước lượng GMM cho phép kiểm soát tác động cá biệt quan sát thường gặp mô hình thống kê, vấn đề nội sinh đồng thời biến giải thích việc sử dụng biến trễ (Hansen 1982) Trong nghiên cứu, sử dụng biến trễ biến công cụ ước lượng GMM Để ước lượng mô hình động, nghiên cứu sử dụng lấy biến thiên lần, mô hình ước lượng sử dụng biến hồi quy làm biến công cụ để kiểm soát ảnh hưởng nội quan sát doanh nghiệp 2.4.2 Kiểm định mô hình cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam 2.4.2.1.Kiểm định tính dừng biến mô hình 16 Bước cần phải kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) cách kiểm định sử dụng để kiểm định tính dừng biến mô hình Trong báo cáo này, sử dụng kiểm định Dickey Fuller (DF) Dickey Fuller cho giá trị t ước lượng hệ số Yt-1 theo phân phối xác suất τ (τ = giá trị δ ước lượng/sai số hệ số δ) Kiểm định thống kê τ gọi kiểm định Dickey – Fuller Để kiểm định H ta so sánh giá trị thống kê τ tính toán với giá trị thống kê τ tra bảng DF 2.4.2.2.Kiểm định White để loại bỏ vấn đề tự tương quan mô hình nghiên cứu Kiểm định White sử dụng để phát chiều hướng phương sai thay đổi phần dư Kiểm định phụ thuộc vào số lượng biến hồi quy mô hình Giả sử có mô hình hồi quy gốc sau: (7) Thực hồi quy phụ: (8) Với ước lượng Giả thiết: H0 : Với H0 ta có: Với bậc tự số biến độc lập (df = 5) R2 hệ số mô hình (8) Nếu nR2 vượt qua giá trị Chi bình phương với mức ý nghĩa chọn, bác bỏ H0 kết luận phương sai có thay đổi Nói cách khác, lúc có tượng tự tương quan xuất mô hình ước lượng 2.4.3 Tiến trình nghiên cứu đề tài Bước 1: Lựa chọn mã hóa biến mô hình nghiên cứu Bước 2: Thu thập liệu biến nghiên cứu liên quan đến đề tài Bước 3: Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu Bước 4: Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu 17 Bước 5: Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM để xem xét tác động dài hạn tác động ngắn hạn đòn bẩy mục tiêu đến đòn bẩy thực tế doanh nghiệp Kết luận chương 2: Trong chương này, trình bày thiết kế nghiên cứu nhằm nghiên cứu mô hình mục tiêu xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu xác định mô hình cho phép nghiên cứu cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp Cụ thể, phương pháp ước lượng mô hình GMM kiểm định mô hình ứng dụng để xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho DN ngành sản xuất VLXD cho DN giai đoạn 2007-2014 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 3.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 3.1.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu Các biến số sử dụng mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu sau: - Biến phụ thuộc (Y) biến hệ số nợ sử dụng giá trị sổ sách lấy từ báo cáo tài Biến Y định nghĩa tỷ trọng nợ phải trả tổng nguồn vốn DN - Khả sinh lời (X1): Trong mô hình sử dụng tiêu ROA Theo lý thuyết trật tự phân hạng nhà quản lý thích tài trợ cho dự án nguồn vốn từ nội sau đến nguồn vốn từ bên Ngoài doanh nghiệp có lời không thích huy động thêm vốn chủ sở hữu nhằm tránh việc pha loãng quyền sở hữu Điều có nghĩa doanh nghiệp có tỉ suất sinh lời cao có tỷ lệ nợ vay thấp Ngoài ra, theo quan điểm Modiglani & Miller lợi ích quan trọng việc sử dụng nợ tác dụng chắn thuế Các doanh nghiệp có hiệu hoạt động kinh doanh cao có động tăng lượng nợ nhiều để khấu trừ chi phí lãi vay - Cơ cấu tài sản (X2): Được đo lường giá trị tài sản cố định tổng tài sản Theo lý thuyết đại diện Jensen Meckling (1976) cho chi phí đại diện khoản nợ tồn DN chuyển khoản đầu tư có rủi ro sau tăng nợ, chuyển lợi ích từ người chủ nợ sang người chủ để tận dụng lợi vốn chủ Nếu tài sản hữu hình DN cao, tài sản sử dụng làm tài sản chấp, giảm rủi ro gánh chịu chi phí đại diện khoản nợ người cho vay Các DN tài sản chấp có chi phí cao sử dụng nợ để tài trợ kết họ sử dụng vốn chủ để tài trợ Do vậy, tỷ lệ tài sản hữu hình cao có tỷ suất nợ cao 19 3.1.2 Mô tả thống kê biến Bảng 3.1 Mô tả thống kê biến Y X1 X2 Mean 0.597152 0.016648 0.339941 Median 0.617574 0.011987 0.294017 Maximum 0.927642 0.297392 0.862046 Minimum 0.047266 -0.213222 0.000000 Std Dev 0.203186 0.034737 0.221885 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 Observations 1212 1212 1212 3.1.3 Ma trận hệ số tương quan Bảng 3.2 Ma trận tương quan biến Y X1 X2 Y 1.000000 X1 -0.380515 1.000000 X2 0.263057 -0.147002 1.000000 Có thể thấy hai biến giải thích tượng đa cộng tuyến tương quan X1 X2 nhỏ (-0,147) Đối với biến phụ thuộc Y, nhân tố X1 có mối tương quan mạnh mối quan hệ nghịch chiều (rYX1 = - 0,38) Nhân tố X2 có mối tương quan thuận chiều với biến Y, thể qua hệ số tương quan mang dấu dương (rYX2 = 0,26) 3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu Bảng 3.3 Kết nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu Biến Hệ số (Độ lệch chuẩn) Y năm trước 0.517965 (0.003391)*** X1 năm trước -0.372487 (0.006849)*** X2 năm trước 0.170905 (0.002162)*** ***, ** * cho biết ý nghĩa tương ứng 1%, 5% mức 10% White period standard errors & covariance (d.f corrected) Bảng 3.3 cho thấy kết từ việc ước lượng hồi quy mô hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu Kết cho thấy cấu trúc vốn doanh nghiệp thực phụ thuộc vào hệ số nợ năm trước nhân tố ảnh hưởng khả sinh lời cấu tài sản qua việc biến mô hình có ý nghĩa thống kê mức 1% Khả sinh 20 lời dự đoán có ảnh hưởng ngược chiều tới hệ số nợ Kết phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng cho công ty có khả sinh lời cao ưa thích sử dụng nguồn vốn bên nguồn vốn bên nợ Ngược lại, biến cấu tài sản lại có tác động tích cực lên cấu vốn doanh nghiệp ngành Kết luận phù hợp với lý thuyết đại diện dự đoán công ty sử dụng tài sản cố định vật chấp nợ, từ dẫn đến tăng hệ số nợ doanh nghiệp 3.3.5 Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu làm rõ hai vấn đề lớn: Thứ nhất, đánh giá xem doanh nghiệp mức đòn bẩy mục tiêu mức đòn bẩy mục tiêu điều chỉnh nào, đối xứng hay không đối xứng, không đối xứng việc điều chỉnh ưu tiên Thứ hai, tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu độ lệch đòn bẩy tài so với đòn bẩy mục tiêu nhỏ độ lệch đòn bẩy tài so với đòn bẩy mục tiêu lớn Bảng 3.4 Kết hồi quy phương pháp GMM Mô hình GMM Biến -0.206002 ΔYit-1 (0.000966)*** 0.070286 PTRAC (0.004837)*** -0.056985 NTRAC (0.005535)*** (*,** ,***: ý nghĩa mức 1%, 5%,10%) (White period standard errors & covariance (d.f corrected)) Một kết quan trọng từ bảng 3.4 ta thấy hệ số PTRAC = 7% > NTRAC = -5%, tức doanh nghiệp có đòn bẩy thấp đòn bẩy mục tiêu tỏ nỗ lực cố gắng tăng mức đòn bẩy nhiều nỗ lực giảm đòn bẩy đòn bẩy cao mức mục tiêu Kết cho thấy doanh nghiệp tỏ nhạy cảm đòn bẩy thực tế thấp so với đòn bẩy mục tiêu, tốc độ điều chỉnh để đòn bẩy trở mức mục tiêu PTRAC > NTRAC Điều cho thấy lợi ích việc 21 tăng đòn bẩy (tiết kiệm thuế) lớn so với việc giảm đòn bẩy (giảm chi phí phá sản chi phí đại diện) Đây phát quan trọng cho doanh nghiệp xây dựng cấu trúc vốn theo đuổi cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp Bảng 3.5 Kết ước lượng mô hình theo phương pháp GMM Mô hình GMM Biến -0.220088 ΔYit-1 (0.001844)*** -0.021117 PTRAC+ (0.015820) 0.424379 PTRAC (0.025276)*** 0.111052 NTRAC+ (0.014412)*** 0.078497 NTRAC(0.004224)*** (*,** ,***: ý nghĩa mức 1%, 5%,10%) (White period standard errors & covariance (d.f corrected)) Kết bảng 3.5 cho thấy mức lệch đòn bẩy mục tiêu lớn mức trung bình doanh nghiệp ngành tỏ nhạy cảm, nhanh chóng điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu mức cân thể hệ số ước lượng PTRAC- = 0.424379, NTRAC+ = 0.111052, NTRAC- = 0.078497, trường hợp mức lệch đòn bẩy mục tiêu thấp mức trung bình doanh nghiệp ngành có điều chỉnh thể hệ số ước lượng PTRAC+ ý nghĩa thống kê 3.1.6 Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) Kết kiểm định tính dừng cho phần dư e dựa vào kiểm định Dickey Fuller cho thấy giá trị P value có mức ý nghĩa 1%, phần dư có tính dừng, nên mô hình hồi quy (8) đồng liên kết, hàm ý Yit-1 , Y*it-1 đồng liên kết Granger (1989) đồng liên kết tồn mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) tức đòn bẩy tài doanh nghiệp hướng đến đòn bẩy mục tiêu dài hạn 22 Bảng 3.6 Kết mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình GMM Biến 4.00E-12 ΔYit-1 (5.66E-13)*** 1.000000 ECTt-1 (2.58E-14)*** -4.97E-12 ΔY* (7.04E-13)*** (*,** ,***: ý nghĩa mức 1%, 5%,10%) (White period standard errors & covariance (d.f corrected) Kết bảng 3.6 cho thấy, giá trị Φ1 có ý nghĩa thống kê mức 1% thể có ảnh hưởng đòn bẩy tài mục tiêu dài hạn đòn bẩy Con số 100% thể mức độ điều chỉnh nhanh trở đòn bẩy mục tiêu doanh nghiệp dài hạn 100% độ lệch thời kì trước điều chỉnh loại trừ vào thời kì sau Giá trị Φ2 có ý nghĩa thống kê mức 1% chứng tỏ có tác động ngắn hạn đòn bẩy mục tiêu lên đòn bẩy thực tế 3.2 CÁC KẾT LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Thứ nhất, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng nhân tố hiệu hoạt động kinh doanh, cấu tài sản, tỷ suất nợ kỳ trước đến việc sử dụng nợ doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng khoảng thời gian từ Quý 2-2007 đến quý 1-2014 Cơ cấu tài sản, hiệu hoạt động kinh doanh tỷ lệ nợ kỳ trước ba nhân tố có tác động mạnh mẽ đến nợ vay doanh nghiệp Thứ hai, đề tài nghiên cứu mô hình mở rộng lý thuyết đánh đổi dựa ý tưởng Zurigat (2009) Mô hình mở rộng cho lý thuyết đánh đổi cho thấy hai kết quả: (1) đòn bẩy thực tế vượt mức mục tiêu doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh giảm xuống với tỷ lệ điều chỉnh 7%, đòn bẩy tài mức mục tiêu tỷ lệ điều chỉnh vào khoảng 5% cho thấy lợi ích việc tăng đòn bẩy lớn so với lợi ích việc giảm đòn bẩy; (2) doanh nghiệp ngành sản xuất 23 vật liệu xây dựng tỏ nhạy cảm nhanh chóng điều chỉnh đòn bẩy mức mục tiêu độ lệch đòn bẩy mục tiêu lớn so với mức trung bình Cuối đề tài sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để xem xét tác động dài hạn đòn bẩy mục tiêu lên đòn bẩy Kết ước lượng ủng hộ cho quan điểm doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam trì cấu trúc vốn mục tiêu dài hạn ảnh hưởng dài hạn đòn bẩy tài mục tiêu lên đòn bẩy rõ ràng với tốc độ điều chỉnh 100% 3.3 KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM Sau tiến hành phân tích cấu vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn 51 doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, đề tài rút số nhận xét sau: · Cấu trúc vốn thể qua tiêu tỉ suất nợ, theo tỉ suất nợ bình quân 60% có khác biệt lớn doanh nghiệp Phần lớn nợ phải trả doanh nghiệp nợ ngắn hạn tỉ trọng nợ dài hạn trung bình có 7% cho thấy thị trường vốn Việt Nam chưa phát triển, kênh huy động vốn chủ yếu doanh nghiệp vốn vay ngân hàng với chi phí cao gây nên nhiều trở ngại cho hoạt động doanh nghiệp · Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc cấu vốn có mối quan hệ tỉ lệ thuận với cấu tài sản, định sử dụng nợ doanh nghiệp chịu tác động thuận tỷ lệ nợ kì trước tỷ lệ nghịch với hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các tác động giải thích phần lý thuyết cân đối vốn mô hình Modigliani Miller · Hiệu hoạt động kinh doanh, cấu tài sản hai nhân tố có tác động mạnh mẽ đến cấu vốn doanh nghiệp thể qua hệ số hồi quy cao Kết nghiên cứu cho thấy hiệu hoạt động kinh doanh tác động nghịch đến cấu vốn, cấu tài sản có tác động tích cực đến cấu vốn Trong tài sản cố định đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, 24 có khả chấp cho khoản vay, làm giảm thiệt hại cho chủ nợ doanh nghiệp khả hoàn trả nợ vay doanh nghiệp có tỉ trọng TCSĐ lớn cấu tài sản có nhiều hội vay nợ dài hạn ngân hàng Các doanh nghiệp có hiệu hoạt động kinh doanh lớn, khả sinh lời cao gặp nhiều thuận lợi việc vay vốn Điều cho thấy khoản nợ chủ yếu từ ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại lại trọng đến tài sản đảm bảo · Đề tài nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng có đòn bẩy thực tế vượt mức mục tiêu doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh mức mục tiêu doanh nghiệp · Các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam trì cấu trúc vốn mục tiêu dài hạn ảnh hưởng dài hạn đòn bẩy tài mục tiêu lên đòn bẩy rõ ràng với tốc độ điều chỉnh 25 [...]... định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp - Nghiên cứu ứng dụng mô hình điều chỉnh để xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam - Nghiên cứu về tốc độ điều chỉnh của các doanh nghiệp từ cấu trúc vốn thực tế về cấu trúc vốn mục tiêu - Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. .. « Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu – nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam về những ứng dụng thiết thực nhằm xác định cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng. .. Thiết kế nghiên cứu – Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các DN ngành sản xuất VLXD ở Việt Nam Chương 3: Kết quả nghiên cứu và khuyến cáo đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam 6 Đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài Trên cơ sở các đề tài nghiên cứu có liên quan, kế thừa các mô hình nghiên cứu cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp trên thế giới,... DN ngành sản xuất VLXD cho các DN này giai đoạn 2007-2014 18 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 3.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 3.1.1 Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu Các biến số được sử dụng trong mô hình nghiên cứu các. .. được mô hình cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam Từ đó, chúng tôi đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hướng đến xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam Kết quả này có ý nghĩa khi đóng góp vào việc tìm ra cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp Như vậy, dựa vào kết quả kiểm định có thể gợi ý điều chỉnh. .. chính mục tiêu lên đòn bẩy tài chính hiện tại 3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến đầu năm 2014 4 Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng trên cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu, sử dụng mô hình điều chỉnh mục tiêu để xây dựng cấu trúc vốn mục. .. bẩy mục tiêu đến đòn bẩy thực tế của doanh nghiệp Kết luận chương 2: Trong chương này, chúng tôi đã trình bày thiết kế của nghiên cứu nhằm nghiên cứu mô hình mục tiêu xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu và xác định mô hình cho phép nghiên cứu cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp Cụ thể, phương pháp ước lượng mô hình GMM và các kiểm định của mô hình được ứng dụng để xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các. .. sử dụng mô hình GMM và ECM để phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn mục tiêu, xác định tốc độ điều chỉnh về cấu trúc vốn mục tiêu và xác định được cần phải điều chỉnh trong dài hạn và tỷ lệ điều chỉnh là 100% Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất các khuyến cáo nhằm giúp các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng điều chỉnh về cấu trúc vốn mục tiêu nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp trên. .. quả hoạt động kinh doanh và làm tăng giá trị DN 11 2.3 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu Đề tài sử dụng mô hình động để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp Trong mô hình này, biến đòn bẩy tài chính được xác định dựa vào các nhân tố vi mô của doanh nghiệp yit = Õ i +b... dụng mô hình điều chỉnh mục tiêu (adjustment model) cho các doanh nghiệp 1 sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam là cần thiết cả về phương pháp luận và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam 2 Mục tiêu cơ bản Mục đích chính của đề tài là tập trung làm rõ 3 vấn đề lớn: Thứ nhất, xác định một cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng Thứ hai, đề tài mở rộng thêm với mô hình mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam, Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam, Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay