Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt ở đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 đến nay

34 285 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU: Đề tài: Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt đồng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 đến Giảng viên: TS Trần Thị Lan Hương Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Hà Nội - 2016 MỤC LỤC Trang bìa i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt iii Danh mục bảng/hình iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BDKH ELNINO Tên tiếng Anh ĐBSCL UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change Tên tiếng Việt Biến đổi khí hậu Hiện tượng biến đổi thời tiết bất thường Đồng Sông Cửu Long Công ước khung Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH Bảng/Hình Bảng Ý nghĩa Thông báo quốc gia biến đổi khí hậu Việt Nam (so với năm 1900) Trang 12 Bảng Kịch BĐKH vùng Việt Nam (nhiệt độ tăng thêm so với 1990) 12 Bảng Bảng 3: Diện tích, sản lượng, suất lúa năm ĐBSCL giai đoạn 20102014 Những thiệt hại người tài sản lũ Việt Nam (2010, 2020, 2030) 14 Hình 13 MỞ ĐẦU • Lý chọn đề tài Biến đổi khí hậu vấn đề toàn nhân loại quan tâm Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội môi trường toàn cầu Trong năm qua nhiều nơi giới phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm bão lớn, nắng nóng dội, lũ lụt, hạn hán khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp nước ta Việt Nam năm nước chịu ảnh hưởng lớn biến đổi khí hậu (BĐKH), với 80% số dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp hoạt động liên quan Lĩnh vực trồng trọt chiếm 63% tổng GDP, đóng góp 60% giá trị xuất khẩu, chiếm 65% số lao động ngành nông nghiệp Ảnh hưởng BĐKH tác động trực tiếp đến ngành trồng trọt, đòi hỏi cần có thay đổi để thích ứng với điều kiện Đồng sông Cửu Long vùng sản xuất lương thực lớn nhất, chiếm 50% diện tích 50% sản lượng lúa nước, bình quân sản lượng lương thực đầu người nhiều năm 1000kg/năm Biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến ngành trồng trọt, rõ ràng làm giảm diện tích đất canh tác, gây tình trạng hạn hán sâu bệnh, gây áp lực lớn cho phát triển ngành trồng trọt đồng Sông Cửu Long • Tổng quan tài liệu nghiên cứu Christopher Johnson, (2014), "Climate change effects Vietnam’s rice bowl”: Bài viết phân tích ảnh hưởng tình trạng nước biển dâng cao dẫn đến ngập mặn hạn hán kéo dài nông nghiệp khu vực đồng sông Cửu Long, đặc biệt nhấn mạnh đến tượng lúa bị bệnh chết, khả thu hoạch Từ bày tỏ quan ngại đời sống người dân nơi vấn đề di cư chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm Dr Alex Smajgl, (2013), “Planning for change in Vietnam’s rice bowl”: Bản báo cáo kết dự án nghiên cứu “Exploring Mekong Futures” nêu lên mối đe dọa biến đổi khí hậu tăng mực nước biển nông dân trồng lúa khu vực đồng sông Cửu Long Từ đưa chiến lược, kiến nghị cho quan chức Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giải vấn đề cấp nước tới xảy Hơn trực tiếp khuyến cáo, lên kế hoạch giúp đỡ người 5 dân vượt qua khó khăn mà biến đổi khí hậu mang lại cách kết hợp trồng lúa – nuôi tôm tìm phát triển giống lúa chịu mặn Đan Phương, (2013), “Đồng sông Cửu Long trước thách thức biến đổi khí hậu” phân tích nguy hậu biến đổi khí hậu gây TS Đặng Kim Sơn, (2014 ), “Biến đổi khí hậu vùng Đồng Sông Cửu Long – Các tác động đến sản xuất nông nghiệp an ninh lương thực”, dự báo tác động ảnh hưởng diện tích đất nông nghiệp ĐBSCL: Khi nước biển dâng m đe dọa 930.000 đất sản xuấtnông nghiệp vùng Đoàn Thu Hà,(2014), “Đánh giá mức độ tổn thương biến đổi khí hậu tới cấp nước nông thôn vùng đồng sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi Môi trường, viết phân tích biến đổi khí hậu kịch biến đổi khí hậu vùng đồng sông Cửu Long; dự báo mức độ nhập mặn ngập lũ giai đoạn đến 2020, 2030 2030; từ nhận diện đánh giá tác động tới cấp nước nông thôn khu vực xác định tỷ lệ dân số nông thôn bị ảnh hưởng đến đời sống đặc biệt hoạt động nông nghiệp, tưới tiêu xâm nhập mặn ngập lũ TS Lê Anh Tuấn, (2009), “Tác động biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái phát triển nông thôn vùng đồng Sông Cửu Long”: Bản báo cáo đoán nguy cơ, phân tích tính tổn thương cho hệ sinh thái hoạt động sản xuất nông nghiệp, dân sinh Từ sở khoa học đưa kiến nghị cho nhà hoạch định chiến lược tầm vĩ mô có sách hợp lý cần triển khai áp dụng kịp thời để hạn chế thiệt hại cho cư dân nước nói chung vùng ĐBSCL nói riêng Phạm Văn Tân Ngô Đức Thành ,(2013), “Biển đổi kí hậu Việt Nam: Một số kết nghiên cứu, thách thức hội hội nhập quốc tế”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, 2, 42-55 Quang Đạt – EINFO : “ Đồng sông Cửu Long ảnh hưởng biến đổi khí hậu “đã nêu dự báo đến năm 2030 khoảng 45% diện tích ĐBSCL đối mặt với nguy nhiễm mặn” 10 Quốc Trung ,(2015 ), “Đồng sông Cửu Long: Biến đổi khí hậu không kịch bản”, nêu biến đổi khí hậu ngày hữu nhiều giải pháp khắc phục, song thiếu đồng 11.Trần Đức Khâm, (2009), “Biến đổi khí hậu với đồng sông Cửu Long”: Báo cáo phân tích trình hai hệ lụy biến đổi khí hậu gây cho đồng sông Cửu Long, nước biển dâng hạn hán Qua nêu lên tác động diện tích đất trồng suất lúa khu vực Hơn nữa, báo cáo đưa dự đoán cho mực dâng nước biển mức độ hạn hán năm 2020 sau 2020 Cuối nêu lên kết luận kiến nghị cho quan chức • Mục tiêu nghiên cứu • Tìm hiểu biến động biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 đến • Phân tích tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt đồng sông Cửu Long (2010 đến nay) • Nắm rõ thiệt hại biến đổi khí hậu gây từ đưa giải pháp xác kịp thời nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt đồng sông Cửu Long • Đối tương nghiên cứu • Những tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt đồng Sông Cửu Long • Phạm vi nghiên cứu • Không gian: đồng sông Cửu Long • Thời gian: Từ năm 2010 đến • Câu hỏi/giả thuyết nghiên cứu • Câu hỏi nghiên cứu:  Tình trạng biến đổi khí hậu đồng sông Cửu Long diễn nào?  Ngành trồng trọt đồng sông Cửu Long chịu tác động từ biến đổi khí hậu?  Biến đổi khí hậu đặt cho ngành trồng trọt khó khăn cần giải tương lai? • Giả thuyết nghiên cứu  Biến đổi khí hậu ngày gây nhiều tác động xấu đến người hệ sinh thái  Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề bàn tay người dẫn đến biến đổi khí hậu, tác động lớn đến ngành trồng trọt đồng sông Cửu Long  Để ứng phó khắc phục hậu biến đổi khí hậu gây cần có nhiều sách nhằm giảm thiếu tối đa tác động đến ngành trồng trọt  Xem xét sách không phù hợp không đem lại hiệu để tìm sách đáp ứng nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu  Đưa giải pháp trực tiếp, tuyên truyền ý thức tác động biến đổi khí hậu đến đời sống cho người, đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu  Đưa giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm tác động đến ngành trồng trọt đồng sông Cửu Long hiệu giải pháp không đồng bộ, ý thức người dân chưa cao việc bảo vệ môi trường  Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu sâu phân tích nguyên nhân đưa giải pháp thiết thực, giải từ gốc vấn đề • Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thống kê • Phương pháp phân tích • Phương pháp so sánh • Phương pháp mô tả CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm * Biến đổi khí hậu ? - Biến đổi khí hậu trái đất thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo - Biến đổi khí hậu “những ảnh hưởng có hại biến đổi khí hậu”, biến đổi môi trường vật lý sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả phục hồi sinh sản hệ sinh thái tự nhiên quản lý đến hoạt động hệ thống kinh tế - xã hội đến sức khỏe phúc lợi người” (Theo công ước chung LHQ biến đổi khí hậu ) 1.1.2 Nguyên nhân biến đổi khí hậu a Nguyên nhân gây BĐKH tự nhiên * Nguyên nhân gây BĐKH tự nhiên bao gồm : - Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu Trái đất thay đổi cường độ sáng Mặt trời, xuất điểm đen Mặt trời (Sunspots), hoạt động núi lửa, thay đổi đại dương, thay đổi quỹ đạo quay trái đất gia tăng hoạt động tạo chất thải khí nhà kính, hoạt động khai thác mức bể hấp thụ khí nhà kính sinh khối, rừng, hệ sinh thái biển, ven bờ đất liền khác Nhằm hạn chế biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto nhằm hạn chế ổn định sáu loại khí nhà kính chủ yếu bao gồm: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs SF6 - Với xuất Sunspots làm cho cường độ tia xạ mặt trời chiếu xuống trái đất thay đổi, nghĩa lượng chiếu xuống mặt đất thay đổi làm thay đổi nhiệt độ bề mặt trái đất (Nguồn: NASA) - Núi lửa phun trào - Khi núi lửa phun trào phát thải vào khí lượng lớn khối lượng sulfur dioxide (SO 2), nước, bụi tro vào bầu khí Khối lượng lớn khí tro ảnh hưởng đến khí hậu nhiều năm Các hạt nhỏ gọi sol khí phun núi lửa, sol khí phản chiếu lại xạ (năng lượng) mặt trời trở lại vào không gian chúng có tác dụng làm giảm nhiệt độ lớp bề mặt trái đất Đại dương ngày - Các đại dương thành phần hệ thống khí hậu Dòng hải lưu di chuyển lượng lớn nhiệt khắp hành tinh Thay đổi lưu thông đại dương ảnh hưởng đến khí hậu thông qua chuyển độỉ CO2 vào khí Thay đổi quỹ đạo quay Trái Đất - Trái đất quay quanh Mặt trời với quỹ đạo Trục quay có góc nghiêng 23,5 ° Thay đổi độ nghiêng quỹ đạo quay trái đất dẫn đến thay đổi nhỏ Tốc độ thay đổi nhỏ tính đến thời gian hàng tỷ năm, nói không ảnh hưởng lớn đến BĐKH - CO2 phát thải đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) nguồn khí nhà kính chủ yếu người gây khí CO sinh từ hoạt động công nghiệp sản xuất xi măng cán thép - CH4 sinh từ bãi rác, lên men thức ăn ruột động vật nhai lại, hệ thống khí, dầu tự nhiên khai thác than - N2O phát thải từ phân bón hoạt động công nghiệp - HFCs sử dụng thay cho chất phá hủy ôzôn (ODS) HFC-23 sản phẩm phụ trình sản xuất HCFC-22 - PFCs sinh từ trình sản xuất nhôm - SF6 sử dụng vật liệu cách điện trình sản xuất magiê b Nguyên nhân gây BĐKH hoạt động người: - Đã có nhiều nghiên cứu chuyên sâu chứng minh rằng nhiệt độ bề mặt Trái đất tăng lên nhanh chóng nửa kỷ qua chủ yếu hoạt động người, chẳng hạn việc đốt nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, vv) phục vụ hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, … thay đổi mục đích sử dụng đất (thay đổi albedo bề mặt đất) bao gồm thay đổi nông nghiệp nạn phá rừng Ngoài số hoạt động khác đốt sinh khối, sản phẩm sau thu hoạch - Các khám phá liên quan đến nguyên nhân gây BĐKH hoạt động người Ủy Ban Liên Chính Phủ BĐKH công bố cải thiện qua năm sau: - Trong báo cáo IPCC 1995: Thì cho hoạt động người đóng góp vào 50% nguyên nhân gây BĐKH - Trong báo cáo IPCC 2001: Sau nhà nghiên cứu thực nghiên cứu khoa học kết hoạt động người đóng góp vào 67% nguyên nhân gây BĐKH - Trong báo cáo IPCC 2007: Một loạt nghiên cứu thực hiện, kết hoạt động người đóng góp vào 90% nguyên nhân gây BĐKH - Và theo báo cáo bị rò rỉ IPCC gần kết luận hoạt động người đóng góp vào 95% nguyên nhân gây BĐKH Kết công bố vào năm 2013 Ví dụ: Theo thông báo thứ Việt Nam với Công ước khung Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu (UNFCCC) kết kiểm kê Khí Nhà Kính (KNK) năm 2000 Việt Nam khoảng 143 triệu CO tương đương/năm Trong Nông nghiệp chiếm 45%, lượng chiếm 35% tổng phát thải KNK Việt Nam Vì Việt Nam đất nước có tỷ trọng sản xuất Nông Nghiệp cao nên lượng phát thải KNK chiếm đến 45% 10 B ảng 3: Diện tích, sản lượng, suất lúa năm ĐBSCL giai đoạn 2010-2014 Nguồn: Tổng cục thống kê Qua bảng 3, ta thấy giai đoạn 2010-1014, diện tích lúa Đồng song Cửu Long có xu hướng giảm dần từ năm 2014, từ 4.340,3 xuống 4.246,6 Nguyên nhân việc giảm diện tích lúa tượng El Nino thức cuối năm 2014 kéo dài đến hết mùa xuân năm 2016, trở thành El Nino mạnh dài 60 năm qua.Tác động El Nino làm cho nhiệt độ tăng cao xuất nhiều kỷ lục nắng nóng; mùa mưa đến muộn kết thúc sớm, tổng lượng mưa Nam thiếu hụt đến 60%, hạn hán thiếu nước diễn chí tháng mùa lũ năm 2015; lượng dòng chảy sông thiếu hụt từ 30 - 50%, số nơi tới 80%, gây ảnh hưởng đến trồng.Chính điều làm cho nước biển xâm nhập sâu vào nội đồng sớm, với nồng độ cao năm hầu hết tỉnh ĐBSCL, gây ảnh hưởng lớn diện tích trồng lúa khu vực Dự báo đến năm 2100, mực nước biển dâng 1m, vựa lúa Đồng sông Cửu Long TP Hồ Chí Minh suất lúa giảm 10%, thực trạng đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực tỉnh quốc gia có nguy bị khoảng 7,6 triệu lúa/năm, tương đương với 40,5% sản lượng lúa vùng Do đó, Việt Nam có nguy đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng vào năm 2100 khoảng 21,39% sản lượng lúa (mới tính riêng cho vùng đồng sông Cửu Long) Trong tương lai gần hơn, dự báo đến năm 2020, dân số Việt Nam đạt khoảng 120 triệu người Trong bối cảnh BĐKH ngày gia tăng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cho 120 triệu người bị đe dọa nghiêm trọng - Tình trạng xâm nhập mặn khu vực ven biển làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp 20 Một phần diện tích đáng kể đất trồng trọt vùng đồng sông Cửu Long bị nhiễm mặn đồng vùng đất thấp so với mực nước biển Xâm nhập mặn làm cho diện tích đất canh tác giảm, từ hệ số sử dụng đất giảm từ 3-4 lần/năm xuống 1-1,5 lần/năm Ngập mặn đặc biệt nghiêm trọng vùng đồng sông Cửu Long Nếu nước biển dâng cao thêm 1m khoảng 1,77 triệu đất bị nhiễm mặn, chiếm 45% diện tích đất đồng sông Cửu Long ước tính rằng, có khoảng 85% người dân vùng đồng sông Cửu Long cần hỗ trợ nông nghiệp.Nguồn nước suy giảm dẫn đến mặn xâm nhập diện tích khoảng 1,2-1,6 triệu vùng ven biển; đất phèn lan truyền nước chua diện tích khoảng 1,2-1,4 triệu vùng thấp trũng Mùa khô năm 2014 - 2015 năm có dòng chảy đồng thấp kỳ mùa khô năm 2013 - 2014 nên xâm nhập mặn sông, kênh vùng ven biển ĐBSCL tháng đầu mùa khô năm 2015 cao kỳ năm 2014 ĐBSCL thiếu nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất lúa Theo ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở NN&PTNT Trà Vinh, nắng hạn kéo dài nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng làm gần 9.200ha lúa đông xuân làm đòng trổ bị khô hạn, nguy giảm suất 20% - 30% Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có khoảng 40.000ha lúa có khả bị ảnh hưởng hạn, mặn Trong đó, khoảng 12.000ha ảnh hưởng hạn, mặn chủ yếu thành phố Vị Thanh, Vị Thủy Long Mỹ; 28.000ha ảnh hưởng hạn huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp thị xã Ngã Bảy, phận huyện Vị Thủy Long Mỹ Theo thời vụ, 25.000ha lúa vụ Xuân Hè Hè Thu bị ảnh hưởng cao thời gian từ tháng đến tháng 4-2015, thời điểm mà hạn hán xâm nhập mặn diễn gay gắt Theo Cục Trồng trọt, diện tích lúa Đông Xuân 2015 - 2016 có nguy bị hạn hán xâm nhập mặn tỉnh ven biển ĐBSCL lên đến 339.234ha, có 104.731ha bị nặng, có khả thất thu Ngoài có hàng chục ngàn lúa vụ mùa (chủ yếu đất nuôi tôm) lúa thu đông 2015 muộn (tại Cà Mau, Bạc Liêu) bị hạn, mặn, thiếu nước tưới nghiêm trọng, nhiều nơi lúa bị chết khô thu hoạch Bên cạnh lúa, hạn, mặn gây ảnh hưởng đến vườn ăn Vào đầu tháng 2, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) xảy vỡ đê khiến nước mặn xâm nhập vào vườn trồng bưởi da xanh, sầu riêng, xoài hàng chục hộ dân Nước mặn xâm nhập vùng chuyên sản xuất ăn huyện Châu Thành (Hậu Giang) Kế Sách (Sóc Trăng) 21 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh nhận định, tình hình hạn, mặn xảy ĐBSCL khốc liệt gần 100 năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất Bảng 4: Gieo cấy thu hoạch lúa đông xuân Miền Nam giai đoạn 2013-2015 Đơn vị Gieo cấy lúa đông xuân nước Miền Bắc Thực hiện: Thực hiện: Thực hiện: Thực 15/12/2013 15/12/2014 15/03/2015 15/03/201 1000 3.060,6 3,025.9 " 1.113,4 1.102,5 Miền Nam " 1.089 1.040,5 1.947,2 1.923,4 Trong đó: ĐBSCL " 993,6 982,8 1.560,6 1.554,2 Thu hoạch lúa đông xuân miền Nam Trong đó: ĐBSCL " 468,0 422,9 870,5 1.108,1 " 190,0 163,6 850,6 1.081,9 Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thống kê tháng năm 2016 Báo cáo thống kê tháng 12 năm 2014 – Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Cũng qua bảng trên, ta thấy diện tích lúa đông xuân ĐBSCL bị giảm nhẹ Có thể nói, ngày biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc trồng lúa ĐBSCL Theo số liệu Bộ NN-PTNT tính toán, diện tích lúa đông xuân 2015- 2016 có nguy nhiễm mặn hạn hán tỉnh ven biển ĐBSCL lên đến khoảng 340.000 chiếm khoảng 35% diện tích xuống giống vùng ven biển khoảng 22% toàn vùng ĐBSCL Trong diện tích ảnh hưởng nặng 100 ngàn Theo TS Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, không với lúa mà xâm nhập mặn ảnh hưởng đến vườn ăn trái số địa phương Đặc biệt tỉnh Vĩnh Long, lịch sử chưa bị thiệt hại xâm nhập mặn hàng ngàn bưởi da xanh, năm roi bị ảnh hưởng Tại khu vực sông Hậu, thành phố Cần Thơ vốn có nước quanh năm có dấu hiệu cho thấy mặn bắt đầu xâm nhập 22 Ước tính sơ đến thời điểm tháng năm 2016, mặn làm thiệt hại lúa nông dân vùng ĐBSCL ngàn tỷ đồng nguy lúa chết tiếp tục xảy Lo ngại nhất, không vụ đông xuân mà vụ hè thu tới bị ảnh hưởng Cùng với đó, ảnh hưởng trực tiếp lên vườn ăn trái, nuôi trồng thủy sản nước • Ảnh hưởng đến cấu trúc vụ mùa chuyển đổi cấu trồng Nhiệt độ tăng, hạn hán (và thiếu nước tưới) ảnh hưởng đến phân bố trồng, đặc biệt làm giảm suất, cụ thể suất lúa vụ xuân có xu hướng giảm mạnh so với suất lúa vụ mùa; suất ngô vụ đông có xu hướng giảm Nam Bộ BĐKH làm thay đổi cấu trúc mùa vụ, quy hoạch vùng, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, suất, sản lượng; làm suy thoái tài nguyên đất, đa dạng sinh học bị đe dọa, suy giảm số lượng chất lượng ngập nước khô hạn gây Do suất lúa bị giảm nên cần giảm diện tích lúa vụ Xuân-hè, Hè-thu, diện tích trồng lúa kể vụ Đông-xuân có suất thấp, chất lượng gạo thấp, hiệu không cao so với trồng màu.Theo số liệu Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn), đến hết năm 2015, tỉnh, thành phố vùng Đồng sông Cửu Long chuyển từ trồng lúa sang trồng ngô 30.000 ha; vừng, lạc 11.000 ha; đậu tương 8.000 ha; rau dưa 27.000 ha; lúa kết hợp thuỷ sản 22.000ha; thức ăn gia súc 6.000 trồng khác 8.000 Đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng lúa chuyển đổi sang trồng khác toàn vùng phấn đấu 200 nghìn ha, chủ yếu ngô, đậu tương, dưa rau; lúa kết hợp thuỷ sản; thức ăn gia súc… Việc chuyển đổi cấu trồng gây việc thiếu lương thực đem lại lợi ích ngắn ngày mang lại lợi nhuận lớn cho người dân • Gây bùng phát dịch bệnh Thời tiết biến đổi làm phát sinh dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn ảnh hưởng đến khả thâm canh, tăng vụ, giảm sản lượng lúa tăng chi phí sản xuất BĐKH làm thay đổi điều kiện sinh sống loài sinh vật, dẫn đến tình trạng biến số loài ngược lại xuất nguy gia tăng loại “thiên địch” khả phát sinh dịch bệnh trồng 23 Biến đổi khí hậu làm thay đổi điều kiện sống loài sinh vật, làm gia tăng số loài dịch hại đợt dịch bùng phát diện rộng Dịch rầy nâu vàng lùn, lùn xoắn lúa làm giảm đáng kể sản lượng lúa khu vực đồng sông Cửu Long Đặc biệt, năm 2010, đồng sông Cửu Long xảy dịch sâu nhỏ gây thiệt hại khoảng 400.000 lúa, khiến suất lúa giảm từ 30-70% Năm 2015, tình hình dịch bệnh biến đổi thời tiết nguy tiềm tàng cao Chẳng hạn, bệnh vàng lùn, lùn xoắn (VL-LXL) vụ HT Nam có 1.313 bị nhiễm (tăng gần 700 so với kỳ), xuất số tỉnh như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp 2.1.3 Vấn đề đặt Dự đoán a Tài nguyên đất - ĐBSCL nơi có cao trình mặt đất tương đối thấp, nhiều nơi cao trình khoảng 20 – 30 cm Chính vậy, mức độ tác động biến đổi khí hậu lên khu vực lớn Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đưa kịch biến đổi khí hậu ĐBSCL cho thấy: nước biển dâng cao thêm 1m khoảng 70% diện tích đất ĐBSCL bị xâm nhập mặn, khoảng hai triệu đất trồng lúa Nhiều địa phương bị chìm nước Cụ thể, Bến Tre 1.131km2 (hơn 50% diện tích), Long An 2.169km (gần 50%), Trà Vinh 1.021km2 (gần 46%), Sóc Trăng 1.425km (gần 44%), Vĩnh Long 606 km2 (gần 40%)… Theo kịch này, thời gian ngập úng ĐBSCL kéo dài từ đến tháng, 38% diện tích đồng bị nhấn chìm, 90% diện tích đồng bị nhiễm mặn - Đất ĐBSCL dễ bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, khu vực như: Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, Bán đảo Cà Mau diện tích đất nhiễm phèn chiếm phần đáng kể Mực nước biển dâng đưa mặn vào sông ngòi, đồng ruộng Mức độ mặn hóa đất tăng lên, phèn tầng mặt giảm trình nước ém phèn xuống tầng sâu Khi mực nước kênh mương, đồng ruộng giảm xuống, tình trạng khô hạn bắt đầu trình mặn hóa đặc biệt phèn hóa bốc lên tầng mặt mạnh mẽ Quá trình mặn hóa phèn hóa có tồn tạo loại đất vừa có tính mặn vừa có tính phèn Tình trạng làm cho đất bị chua hóa khả canh tác - Với đất phù sa trung tính sông Tiền, sông Hậu, đất xám cồn phù sa cổ vốn bị thoái hóa lạm dụng phân vô cơ, tượng khô hạn, rửa trôi mưa tăng làm tình trạng thoái hóa đất trở nên trầm trọng Nước biển dâng khiến diện tích bị xâm thực mặn tăng Nhiệt độ nóng lên làm trình bay 24 diễn mạnh hơn, đất bị nước trở nên khô cằn, trình chuyển hóa đất khó xảy Nghiêm trọng có nhiều dự án xây đập chặn dòng sông Mê Kông thượng nguồn làm cho nước thượng nguồn đổ hạ du ngày hơn, mùa nắng, làm cho nước mặn xâm nhập ngày sâu vào nội đồng Nhiệt độ tăng làm hợp chất chứa nhôm đất (pyrite jarosite) phóng thích ion nhôm Các ion gây độc cho Đất bị phèn hóa nhanh chóng - Với đất mặn ven biển khu vực ĐBSCL - nơi phân bố hai dạng đất phèn tiềm tàng đất rừng ngập mặn Đây khu vực chịu tác động mạnh mẽ BĐKH Diện tích đất bị nhiễm phèn dạng tiềm tàng lớn, khô hạn nguy chuyển hóa thành đất phèn hoạt động hữu Nhiệt độ tăng, thủy triều thay đổi tác động mạnh vào hệ thống sinh thái rừng ngập mặn ven biển Không phải tất chủng loại hệ sinh thái thành công việc tự điều chỉnh để thích ứng với biến động môi trường sống mà có thành phần chủng loại hệ thay đổi Mực nước biển dâng với cường độ bão tố, thay đổi thành phần trầm tích, độ mặn mức độ ô nhiễm nước đe dọa đến suy thoái sống rừng ngập mặn loài sinh vật đa dạng Xu hướng biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng, độ mặn nước biển rừng ngập mặn vượt 25% Những biến đổi làm nhiều loài sinh vật, làm thay đổi mạnh mẽ hệ sinh thái rừng ngập mặn b Tài nguyên nước - ĐBSCL vùng bị ảnh hưởng mạnh nhất, nước biển dâng cao làm cho nhiều vùng đồng nước trở thành vùng nước lợ, làm thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy gây áp lực đến 90% diện tích ngập nước Vì theo dự báo, vài chục năm tới, ĐBSCL nước biển dâng cao làm ngập lụt phần lớn ĐBSCL vốn bị ngập lụt hàng năm, dẫn đến nhiều đất nông nghiệp Sẽ có từ 15.000 - 20.000 km2 đất thấp ven biển bị ngập hoàn toàn Lưu lượng nước sông Mê Kông giảm từ - 24% mùa khô, tăng từ - 15% vào mùa lũ Hạn hán xuất nhiều Nước lũ cao tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Hậu Giang, thời gian ngập lũ kéo dài Việc tiêu thoát nước mùa mưa lũ khó khăn 25 - Suy giảm tài nguyên nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nghề cá Quá trình xâm nhập mặn vào nội đồng sâu hơn, tập trung tỉnh ven biển gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An nước khan Giải pháp - Xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình giữ nước đồng bằngnhư : - Thiết lập hồ chứa nước - Tổ chức nạo vét sông, kênh, rạch - Thiết lập đầy đủ hệ thống cống thoát nước 2.2 Các sách phủ nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Việt Nam ban hành số sách liên quan tới ứng phó với BĐKH Trong số Luật ban hành, số quy định ứng phó BĐKH bước đầu đề cập Luật Tài nguyên nước (2012), Luật Phòng, chống thiên tai (2013), Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Luật Bảo vệ môi trường (2014)… Dự thảo Luật Khí tượng Thuỷ văn (2015) có lồng ghép giám sát BĐKH quốc gia, trình Quốc hội xem xét Theo thống kê, đến sách văn Luật Chính phủ Bộ, ngành ban hành 300 văn quan trọng, có 19 văn Chính phủ, 60 văn Thủ tướng Chính phủ trực tiếp gián tiếp liên quan tới BĐKH Một sở quan trọng cho việc xây dựng sách, pháp luật thích ứng với BĐKH “Kịch BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam” Trước Chiến lược quốc gia BĐKH phê duyệt, có 30 hành động sách liên quan tới thích ứng với BĐKH ban hành tập trung vào mục tiêu bao gồm: Tăng cường lực quản lý tài nguyên nước Quản lý tổng hợp ven biển Quản lý tài nguyên thiên nhiên Tăng cường khả chống chịu sở hạ tầng Tăng cường tính chống chịu BĐKH ngành, lĩnh vực Đảm bảo an ninh lương thực 26 Sau Chiến lược quốc gia BĐKH phê duyệt, 200 hành động sách, pháp luật thích ứng với BĐKH ban hành, chủ yếu tập trung vào nội dung: Đảm bảo an ninh lương thực tài nguyên nước Chủ động ứng phó với nước biển dâng vùng dễ bị tổn thương Quản lý phát triển rừng bền vững Trong thời gian qua việc thực sách pháp luật phòng chống thiên tai thích ứng với BĐKH đạt kết bước đầu, kể tới: Dân cư vùng thường xuyên chịu tác động từ thiên tai bố trí bước Cộng đồng dân cư hàng nghìn xã trang bị kiến thức BĐKH thông qua việc thực đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” Các nội dung phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với BĐKH bước lồng ghép xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ngành, vùng địa phương, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, điều chỉnh cấu trồng, mùa vụ, kỹ thuật canh tác, v.v… Các sách phủ nhằm giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu (2010 đến nay) - Chiến lược quốc gia BĐKH (Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ) - Kế hoạch hành động quốc gia BĐKH giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) - Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) - Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý hoạt động kinh doanh tín các-bon thị trường giới (Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) - Chương trình hành động quốc gia “Giảm nhẹ phát thải KNK thông qua nỗ lực hạn chế rừng suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn nâng cao trữ lượng các-bon rừng” giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) - Nghị số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013 Ban Chấp hành trung ương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường 27 - Nghị số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 24-NQ/TW ngày 03 tháng năm 2013 Ban Chấp hành trung ương - Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng năm 2014, có Chương ứng phó với BĐKH, giao Chính phủ quy định lộ trình, phương thức tham gia giảm nhẹ phát thải KNK toàn cầu (Khoản 2, Điều 48 Luật Bảo vệ Môi trường) CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Định hướng mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu năm tới  Trong tài liệu công bố, Ủy ban Liên Chính phủ biến đổi khí hậu toàn cầu (IPCC) có khuyến cáo quốc gia biện pháp để ứng phó: - Bảo vệ đầy đủ, tức dùng hệ thống đê điều kiên cố ngăn ngừa xâm nhập mặn, tôn cao đất đai công trình ven biển để đối phó với nước biển dâng cao - Thích nghi, tức cải tạo sở hạ tầng chuyển đổi tập quán sinh hoạt, canh tác dân hay nói cách khác “chung sống” - Tái định cư, tức di dời sở hạ tầng khỏi khu vực nguy hiểm lên vùng cao hơn, vào sâu lục địa có nghĩa “bỏ đất”  Biến đổi khí hậu tác động xấu đến Đồng sông Cửu Long mà phạm vi ảnh hưởng bao gồm tất vùng miền nước Thế nhưng, xét cho mô hình tăng trưởng Việt Nam lại đánh giá không bền vững sử dụng nhiều tài nguyên gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (phát thải CO2 nhiều loại chất thải khác) Hiện nay, Việt Nam thực cần có bước chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh nhằm giảm phát thải nhà kính ứng phó với BĐKH Để chuyển đổi sang mô hình này, Việt Nam cần tập trung vào: - Điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế theo hướng xanh hóa sản xuất: loại bỏ ngành gây ô nhiễm môi trường chuyển đổi sang sử dụng công nghệ kỹ thuật cao để giảm thiểu phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường - Phát triển Công nghiệp Xanh theo hướng: + Xanh hóa ngành công nghiệp (tối ưu hóa sử dụng tài nguyên lượng; giảm thiểu tác động môi trường từ sản xuất cách giảm thiểu quản lý chất thải hiệu quả) + Hình thành ngành công nghiệp xanh (bao gồm ngành công nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện môi trường ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ môi trường) 28 - Phát triển Nông nghiệp Xanh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia xóa đói giảm nghèo; Huy động nguồn lực cho Tăng trưởng xanh: tăng cường nguồn lực nước nước; nguồn lực từ thành phần xã hội (đặc biệt từ doanh nghiệp); - Tăng cường áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường ứng phó với BĐKH: thuế môi trường, phí môi trường, chế tài bon thông qua dự án CDM REDD, trợ cấp cho nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm giảm thiểu phát thải CO2, tiến tới áp dụng thuế bon ngành công nghiệp; - Đào tạo nguồn nhân lực để tạo việc làm xanh: nâng cao nhận thức xã hội môi trường, ứng phó với BĐKH phương diện: sản xuất tiêu dùng; tăng cường phổ biến kiến thức sản phẩm xanh, nhãn sinh thái, sản xuất hơn, tiêu dùng bền vững; - Nghiên cứu áp dụng chế Tài Xanh nhằm giảm nhẹ BĐKH: Kinh nghiệm quốc tế gợi ý sách Việt Nam  Đề giải pháp thích ứng Tăng cường chế điều phối liên nhằm khuyến khích cách tiếp cận đa ngành thích ứng với BĐKH quyền trung ương quyền địa phương nhằm khuyến khích tăng cường việc thực hành động thích ứng cấp địa phương Đẩy mạnh nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng BĐKH tác động BĐKH nhằm tạo lập đồng thuận xã hội thu hút tham gia tất bên liên quan, đặc biệt xã hội dân sự, vào chiến chống BĐKH Tăng cường hợp tác quốc tế thích ứng với BĐKH: chuyển giao công nghệ hỗ trợ tài đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt nước phát triển thiếu nguồn lực tài công nghệ cần thiết để thích ứng với rủi ro khí hậu Xây dựng chương trình ứng phó với BĐKH mang tính trung dài hạn cho ngành nông nghiệp Tăng cường đầu tư vào sở hạ tầng nông nghiệp có khả thích ứng với BĐKH; Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng 3.2 Kiến nghị số giải pháp Trong thời gian tới cần thu thập thêm tài liệu để tăng cường nghiên cứu, bước nâng cao kết dự báo 29 Từ thách thức diễn biến dòng chảy, ngập lụt đưa đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL, có vấn đề xây dựng đê biển Nguồn nước thiếu hụt thời kỳ khô hạn dẫn đến gia tăng khoảng cách xâm nhập mặn Do cần phải quy hoạch bước xây dựng tuyến đê biển dọc bờ biển Đông biển Tây nhằm ngăn chặn xâm nhập nước biển điều kiện nước biển dâng cao Nghiên cứu biện pháp ngăn mặn xâm nhập sâu vào mùa cạn, có biện pháp xây dựng cống ngăn mặn nơi chứng tỏ có hiệu Bên cạnh chuyển đổi sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi Diện ngập tăng, sử dụng đất ngành bị ảnh hưởng lớn ngập lụt, lượng nước thiếu hụt với nước biển dâng dẫn đến gia tăng xâm nhập mặn Khu vực hoàn toàn không bị ảnh hưởng triều mặn đưa vào cấu trồng vật nuôi loài không cần nhu cầu nước cao Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm Khu vực bị ảnh hưởng triều - mặn: Phân bố hợp lý phạm vi dành cho trồng trọt thủy sản, phát triển loại trồng, vật nuôi có khả thích ứng với nước lợ nước mặn, ý bảo vệ phát triển khu rừng ngập mặn vùng cửa sông ven biển (Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau) Cần đa dạng hoá trồng vùng đặc biệt vùng ven biển đệm ven biển Bên cạnh biện pháp tích cực ngăn mặn, tiếp để trì sản xuất nông nghiệp, việc bố trí trồng phù hợp cập nhật kỹ thuật canh tác biện pháp hữu hiệu, linh hoạt áp dụng nhanh, tốn người dân tham gia làm Các biện pháp bao gồm: Bố trí lại mùa vụ để né mặn: Thu hoạch sớm để tránh mặn cuối vụ xuống giống muộn để tránh mặn đầu vụ thực cách chọn giống trồng vật nuôi có chu kỳ sinh trưởng ngắn phù hợp với điều kiện mùa vụ Nghiên cứu chọn giống kháng mặn: Chọn canh tác loại trồng vật nuôi có khả kháng mặn để mặn có tăng cao bị thiệt hại Thay đổi hệ thống canh tác: Cây trồng canh tác thời điểm có nước luân canh với cá, tôm nuôi mùa có nước mặn hay lợ Hiện nay, 30 nông dân thực hệ thống canh tác mô hình lúa – tôm sú, lúa - cá nước lợ Trồng loại có nhu cầu nước ít: Khi mặn xâm nhập nước phục vụ cho sản xuất trở nên khan hiếm, nên chọn trồng loại có nhu cầu nước Chẳng hạn trồng lúa cần cung cấp nước nhiều gấp hai lần so với trồng sorghum hay bắp Tăng cường khả kháng mặn cho Trong trường hợp bị nhiễm mặn, biện pháp kỹ thuật canh tác gia tăng khả kháng mặn cho phun số hóa chất lên lá, bón dưỡng chất đối kháng mặn, cung cấp phân bón qua lá, sử dụng màng phủ nông nghiệp gia tăng ẩm độ vùng sản xuất Cuối biện pháp tích trữ nước bảo vệ môi trường Dùng biện pháp tích trữ nước mưa mùa mưa theo quy mô gia đình hình thức bể chứa loại chung vại… phục vụ cho mùa khô Biện pháp đặc biệt hiệu vùng ven biển (Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau) chịu ảnh hưởng thủy triều, nơi mà nguồn nước sông mùa mùa khô cạn đặc biệt hạn chế bị ảnh hưởng xâm nhập mặn Tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường chống ô nhiễm nguồn nước, phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra hoạt động xử lý xả nước thải sản xuất khu công nghiệp sở sản xuất vào nguồn nước; thực biện pháp xử lý nghiêm minh sở xả thải ô nhiễm nguồn nước số vùng bị nhiễm mặn không thích hợp để canh tác nông nghiệp chuyển sang canh tác công nghiệp, trồng rừng ngập mặn để ngăn chặn mặn xâm nhập vào sâu hơn, đồng thời giúp tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống người dân - Bên cạnh cần giữ vững diện tích đất nông nghiệp, tránh tình trạng số nơi lấy danh nghĩa “ đô thị hóa, công nghiệp hóa” mà lấn chiếm xây dựng làm suy giảm diện tích canh tác, đặc biệt diện tích trồng lúa Chính quyền địa phương tổ chức xã hội phải giúp người dân nâng cao ý thức vấn đề an ninh lương thực - Quy hoạch lại hệ thống thủy lợi tỉnh ĐBSCL Xây dựng quy hoạch thủy lợi cho thời gian dài: khoảng 50 năm tới trở lên Đặc biệt có chế tài xử phạt nặng nhà máy, sở sản xuất thải chất thải độc hại trực tiếp sông, suối, ao hồ, làm ô nhiễm nguồn tài nguyên nước ngầm Tránh tình trạng xảy 31 sông Thị Vải + Nâng cấp, đại hóa hệ thống thủy lợi với việc đầu tư trang thiết bị thông tin, hệ thống quan trắc tự động, quản lý điều hành hệ thống cách chủ động, với kịch tối ưu hóa; + Hoàn thiện hệ thống đê biển, đê cửa sông nhằm đáp ứng nhiệm vụ chống bão, lũ, nước biển dâng; + Nghiên cứu xây dựng công trình lớn ngăn sông, cửa sông lớn Hàm Luông, Cái Lớn, Cái Bé, Vàm Cỏ…Thực chế độ kiểm toán báo cáo minh bạch nhằm đảm bảo lượng tiền chi cho dự án chống lại biến đổi khí hậu giúp đỡ người dân khắc phục kết biến đổi khí hậu chi mục đích Đây cách thu hút thêm nguồn vốn từ nước để tiếp tục thực dự án khắc phục hậu biến đổi khí hậu khác - Giáo dục giúp nâng cao tư tưởng cho người dân nâng cao nhận thức vấn đề bảo vệ môi trường, từ bỏ thói quen sinh hoạt làm trầm trọng hậu biến đổi khí hậu như: sử dụng nước lãng phí, vứt rác thải bừa bãi, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón liều lượng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, KẾT LUẬN Biến đổi khí hậu đề tài nhận quan tâm đặc biệt tất nơi giới, đặc biệt gần mà hậu tính nguy hiểm kịch biến đổi khí hậu tăng lên nhiều Cụ thể, trình biến đổi khí hậu tác động xấu đến hoạt động sản xuất đời sống sinh hoạt người dân đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Việt Nam Theo kịch biến đổi khí hậu Việt Nam, đến cuối kỷ này, nhiệt độ trung bình vùng ĐBSCL tăng thêm từ đến độ C, nước biển dâng theo kịch thấp từ 66 cm đến gần 99 cm Khi nước biển dâng cao mét làm 39% diện tích ĐBSCL bị ngập 35% dân số bị ảnh hưởng Việc nước biển dâng không làm diện tích lớn để canh tác cư trú, khiến cho tình hình xâm nhập mặn lan rộng, khó kiểm soát Đất canh tác bị biển lấn đất bị nhiễm mặn dẫn đến canh tác gây ảnh hưởng xấu trực tiếp tới ngành trồng trọt nông nghiệp nước ta ĐBSCL coi vựa lúa, vựa hoa Việt Nam, không đảm bảo cho an ninh lương thực quốc gia mà xuất nhiều gạo loại đặc sản nước Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đẩy người nông dân ĐBSCL trở với nghèo khổ, thiếu thốn Nếu biến đổi khí hậu diễn theo kịch GDP nông nghiệp nước tổn thất khoảng 1,67% Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với khó khăn nước tưới hậu khác xâm lấn mặn, hạn hán, xói mòn đất, rửa trôi Khi 73% dân số nước gồm nông dân 32 nghèo sống vùng dễ bị tổn thương nương nhờ vào nông nghiệp đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu Trong đó, tái cấu ngành nông nghiệp Đồng sông Cửu Long nhằm phát triển an toàn, trù phú bền vững trước tác động xấu thiên tai, biến đổi khí hậu cấp thiết, góp phần quan trọng vào giảm thiểu thiệt hại biến đổi khí hậu gây Việt Nam Chính thế, với việc nâng cao trách nhiệm triển khai mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần làm hạn chế tác động tiêu cực mà biến đổi khí hậu gây sản xuất nông nghiệp sống sinh hoạt người dân, từ hướng đến môi trường sống đẹp, tương lai xanh Việt Nam Không sử dùng biện pháp để thay đổi môi trường, nghiên cứu loại cây, vật nuôi có khả kháng mặn cao xây dựng dự án thủy lợi tiết kiệm nước.Hậu việc biến đổi khí hậu xảy ĐBSCL hồi chuông cảnh báo cho cấp quyền, quan tổ chức quan tâm nhiều ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp thực sách minh bạch hóa thu chi, tra, tạo niềm tin cho người dân thu hút thêm vốn đầu tư vào sách phục vụ cho khắc phục hậu biến đổi khí hậu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Việt Hà (2016),”Đồng sông Cửu Long: Tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu”, Báo điện tử: Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Đức Hiếu (2016) “Vụ đông xuân 2015-2016, Xâm nhập mặn Đồng sông Cửu Long diễn đặc biệt nghiêm trọng” Báo điện tử Chính phủ Lê Thị Hồng Hạnh (2014),”Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái tự nhiên ĐBSCL”,Tạp chí khoa học ĐHSP Tp HCM, 64 Thanh Tùng (2016),“Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ĐBSCL: Đâu nguyên nhân?”.http://vov.vn/xa-hoi/han-han-xam-nhap-man-khoc-lieto-dbscl-dau-la-nguyen-nhan-480891.vov Thế Đạt (2013) “ĐBSCL phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn Hè Thu” Thông xã Việt Nam Văn Hào (2016), “Đồng sông Cửu Long hứng chịu tác động “thiên tai kép”, http://moitruongvadoisong.vn/2016/03/18/dbscldang-hung- chiu-tac-dong-cua-thien-tai-kep/, xem 18/3/2016 Tiếng Anh 33 World Bank, (2010), “Economics of Adaptation to Climate Change: Vietnam”, The World Bank Group, Washington, D.C Dasgupta; S Laplante; B.Meisner; C.Wheeler; D.Yan; J.(2009), “The impact of sea level rise on developing countries: a comparative analysis”, Climatic Change 93, 379–388 Policy Brief, (2012), “Land use, food security, and climate change in Vietnam”, A global – to – local Modeling approach 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt ở đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 đến nay, Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt ở đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 đến nay, Tác động của biến đổi khí hậu đến ngành trồng trọt ở đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010 đến nay, CHƯƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, 1 Cơ sở lý luận, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH TRỒNG TRỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 2010 ĐẾN NAY, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay