Điểm hòa vốn và các quyết định trong quản trị

41 177 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:57

Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Chi phí phân loại chi phí .4 1.1 Khái niệm chi phí doanh nghiệp 1.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Sản lượng lợi nhuận doanh nghiệp 2.1 Sản lượng 2.2 Lợi nhuận Số dư đảm phí (SDĐP) .7 Tỷ lệ số dư đảm phí Đòn bẩy kinh doanh II PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN Khái niệm ý nghĩa điểm hoà vốn 1.1 Khái niệm .9 1.2 Ý nghĩa 10 Phương pháp xác định điểm hoà vốn 10 2.1 Phương pháp xác định điểm hòa vốn trường hợp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm 10 2.2 Xác định điểm hòa vốn kinh doanh nhiều loại mặt hàng .12 2.3 Doanh thu an toàn thời gian hoà vốn 12 Ưu điểm hạn chế phân tích điểm hoà vốn .13 3.1 Ưu điểm .13 3.2 Những hạn chế 14 III ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN .14 Định giá bán hoà vốn .14 Phân tích điểm hoà vốn mối quan hệ với đơn giá bán .15 Phân tích điểm hoà vốn mối quan hệ với kết cấu hàng bán 15 Phân tích điểm hoà vốn gia tăng đầu tư 16 IV PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH 16 Thay đổi chi phí 17 Thay đổi giá bán .17 Thay đổi kết cấu hàng bán 17 PHẦN II 18 MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TIỄN VỀ 18 Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN .18 I.NHẬN DẠNG CHI PHÍ VÀ CÁC NHÓM SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 18 Tập hợp nhận dạng chi phí 18 19 Biến phí 19 2.Định phí 28 Nhận dạng chi phí hỗn hợp 30 II PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN 30 Phân tích kết cấu mặt hàng .30 Số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí mặt hàng 31 Phân tích hoà vốn 33 3.1 Phân tích hoà vốn chung công ty 33 3.2 Phân tích doanh thu hoà vốn mặt hàng 33 III ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH .34 Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn việc định khung giá bán sản phẩm: .34 Lập báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí 37 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh LỜI NÓI ĐẦU Cùng với phát triển không ngừng kinh tế hàng hoá, kế toán doanh nghiệp phát triển để phù hợp với kinh tế doanh nghiệp thực chế độ nhà nước, kinh doanh có hiệu Yêu cầu quản lý kinh doanh chế thị trường đòi hỏi thông tin phải đa dạng, phải phản ánh khứ, tại, tương lai doanh nghiệp Điều đòi hỏi nhà kinh doanh phải quan tâm đến thông tin kế toán quản trị để có nhìn trực diện vấn đề cần quản lý tác nghiệp Thật vậy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mục tiêu cuối lợi nhuận Mà lợi nhuận tạo doanh nghiệp biết quan tâm đầu tư hướng Mục tiêu lợi nhuận phải tương xứng với chi phí bỏ khả sản xuất doanh nghiệp Nhà quản trị phải nắm bắt thông tin chi phí, sản lượng, lợi nhuận đạt để sở mà định lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu tốt Và kế toán quản trị nội dung quan trọng thiếu Phân tích điểm hòa vốn công cụ hữu ích cho nhà quản trị việc lựa chọn định Từ tầm quan trọng đề tài: “Điểm hòa vốn định quản trị” nên nhóm chúng em chọn đề tài để phân tích Đề tài gồm ba phần: Phần I: Cơ sở lý luận phân tích điểm hòa vốn doanh nghiệp sản xuất Phần II: Một số ví dụ thực tiễn phân tích điểm hòa vốn, lấy ví dụ công ty dệt may 29-3 Với thời gian hạn chế nội dung đề cập đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy để đề tài hoàn chỉnh Đà Nẵng, tháng 07 năm 2015 Nhóm thực Trương Thị Kim Cương Nguyễn Thị Thu Hoài Trần Thị Thanh Tùng Nguyễn Thị Yến Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I MỘT SỐ KHÁI NIỆM Chi phí phân loại chi phí 1.1 Khái niệm chi phí doanh nghiệp Theo kế toán tài chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá khoản chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp cho trình sản xuất kinh doanh thời kỳ định 1.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Có nhiều phương pháp phân loại chi phí: Theo chức hoạt động kết hợp công dụng, theo cách ứng xử, theo mối quan hệ với báo cáo tài Trong khuôn khổ phân tích điểm hòa vốn, nhóm sử dụng phương pháp phân loại chi phí theo cách ứng xử Mục đích cách phân loại kế toán quản trị cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, kiểm tra chủ động điều tiết chi phí cho phù hợp Nghĩa vào thông tin kế toán quản trị cung cấp, nhà quản trị thấy biến động chi phí có phù hợp hay không với biến động mức độ hoạt động từ có biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý tốt chi phí Theo đó, chi phí chia thành biến phí (chi phí khả biến), định phí (chi phí bất biến) chi phí hỗn hợp Mô hình phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Biến phí tỷ lệ Biến phí Biến phí cấp bậc Định phí bắt buộc Tổng chi phí Địn h phí Chi phí hỗn hợp Định phí tuỳ ý Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 1.2.1 Biến phí Biến phí khoản chi phí mặt tổng số thay đổi với thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp Biến phi tính cho đơn vị ổn định, không thay đổi Biến phí thường gồm khoản chi phí như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, tiền hoa hồng bán hàng, chi phí vận chuyển… Xét tính chất tác động, biến phí chia làm hai loại: Biến phí tỷ lệ biến phí cấp bậc + Biến phí tỷ lệ (Biến phí thực thụ) Biến phí tỷ lệ chi phí biến đổi tuyến tính (có quan hệ tỷ lệ thuận trực tiếp) với biến đổi mức độ hoạt động Ví dụ như: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp biến đổi tuyến tính với số lượng sản phẩm sản xuất + Biến phí cấp bậc Biến phí cấp bậc chi phí thay đổi mức độ hoạt động thay đổi nhiều rõ ràng, không thay đổi mức độ hoạt động thay đổi Nói cách khác, biến phí loại có quan hệ tỷ lệ không tuyến tính Biến phí cấp bậc bao gồm khoản chi phí như: chi phí nhân công gián tiếp, chi phí bảo trì … 1.2.2 Định phí Định phí chi phí mặt tổng số không thay đổi mức độ hoạt động thay đổi, tính cho đơn vị sản phẩm biến đổi tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động Ví dụ như: tiền lương cán quản lý, khấu hao TSCĐ (theo phương pháp đường thẳng), tiền thuê nhà xưởng theo thời gian thuê… Định phí xem không thay đổi theo mức độ hoạt động mức độ hoạt động nằm giới hạn lực sản xuất doanh nghiệp Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường đầu tư sở vật chất định phí tăng lên đến phạm vi hoạt động Sự khác biến phí cấp bậc định phí là: Biến phí cấp bậc điều chỉnh nhanh điều kiện thay đổi định phí thường bị ràng buộc đến hết kỳ kế hoạch thay đổi Căn vào mức độ cần thiết định phí định phí chia thành hai loại định phí bắt buộc định phí tùy ý + Định phí bắt buộc Định phí bắt buộc chi phí cho dù mức độ hoạt động doanh nghiệp xuống thấp, chí không hoạt động Định phí bắt buộc thường có chất lâu dài khó thay đổi Ví dụ chi phí khấu hao TSCĐ, lương Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh cán quản lý…Định phí bắt buộc có chất lâu dài khó thay đổi Do vậy, dịnh có liên quan đến định phí bắt buộc nhà quản lý phải cân nhắc kỹ Chẳng hạn có mua nhà xưởng hay không? Có trang bị hay không dây chuyền sản xuất mới? + Định phí tuỳ ý Định phí tùy ý chi phí dễ dàng thay đổi tuỳ theo điều kiện thực tế mức độ hoạt động nhà quản trị doanh nghiệp định chẳng hạn chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu… Điểm khác định phí bắt buộc định phí tùy ý là: - Định phí tùy ý lập kế hoạch thời kỳ ngắn, định phí bắt buộc có liên quan đến kế hoạch dài hạn bao hàm nhiều năm - Trong trường hợp cần thiết cắt giảm bớt định phí tùy ý Còn định phí bắt buộc nhà quản lý cắt giảm  Bảng tóm tắt cách ứng xử định phí biến phí mối quan hệ với mức hoạt động: Loại chi phí a Biến phí b Định phí Chi phí tính cho sản phẩm Chi phí tính cho tổng số Cố định Thay đổi Thay đổi Cố định 1.2.3.Chi phí hỗn hợp Chi phí hỗn hợp loại chi phí mà thân gồm yếu tố biến phí định phí Ở mức độ hoạt động chi phí hỗn hợp thể đặc điểm định phí mức hoạt động khác lại thể đặc điểm biến phí - Dạng 1: Ở dạng biến phí xuất mức hoạt động vượt mức hoạt động - Dạng 2: Ở dạng biến phí phát sinh bắt đầu hoạt động Chi phí hỗn hợp quan trọng chúng phổ biến doanh nghiệp Để phục vụ cho mục đích lập kế hoạch, kiểm soát hoạt động kinh doanh trọng quản lý chi phí vấn đề đặt với chi phí hỗn hợp việc xác định thành phần nào? Vì cần phân tích để lượng hoá tách riêng yếu tố biến phí định phí chi phí hỗn hợp sau đưa dạng công thức để thuận tiện cho việc sử dụng phân tích quản lý kinh doanh Phương trình lượng hoá chi phí hỗn hợp có dạng: Y=a + bx Trong đó: Y: Chi phí hỗn hợp cần phân tích a: Tổng định phí cho mức độ hoạt độngt rong kỳ Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh b: Biến phí cho đơn vị hoạt động x:Số lượng đơn vị hoạt động Sản lượng lợi nhuận doanh nghiệp 2.1 Sản lượng Sản lượng tiêu phản ánh mức bán hàng doanh nghiệp, số lượng sản phẩm tiêu thụ doanh nghiệp Sản lượng bao gồm : - Số lượng sản phẩm tiêu thụ theo kế hoạch, theo thực tế - Doanh thu tiêu thụ 2.2 Lợi nhuận Lợi nhuận luôn mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Lợi nhuận phần thưởng cho nhà doanh nghiệp, có lợi nhuận nhà doanh nghiệp gia tăng đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh Lợi nhuận phần giá trị dôi sau lấy doanh thu bù đắp tất khoản chi phí kinh doanh doanh nghiệp Công thức tính lợi nhận: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Số dư đảm phí (SDĐP) Số dư đảm phí chênh lệch doanh thu biến phí Số dư đảm phí trước hết dùng để bù đắp định phí, phần lại lợi nhụân kỳ doanh nghiệp Nếu số dư đảm phí không đủ để trang trải định phí doanh nghiệp bị lỗ, doanh nghiệp có lãi số dư đảm phí lớn định phí, hoà vốn số dư đảm phí định phí Số dư đảm phí tính cho đơn vị sản phẩm gọi phần đóng góp Vậy phần đóng góp phần lại đơn giá bán sau trừ biến phí đơn vị Số dư đảm phí tính cho tất loại sản phẩm, loại sản phẩm đơn vị sản phẩm Nếu gọi: p: đơn giá bán q: số lượng sản phẩm tiêu thụ vc: biến phí đơn vị Ta có: Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm: CMU=p –vc Tổng số dư đảm phí sản phẩm: CM=(p –vc)*q Số dư đảm phí biểu thị mối quan hệ sản lượng lợi nhuận Khi điểm hòa vốn đạt thu nhập túy tăng dần theo đơn vị sản phẩm bán tăng thêm Tuy nhiên để biết lợi nhuận mức độ hoạt động khác nhau, người quản lý không cần thiết phải lập toàn báo cáo thu nhập, mà cần lấy số Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh lượng đơn vị sản phẩm bán điểm hòa vốn nhân với số dư đảm phí cho đơn vị sản phẩm Lợi nhuận = Số lượng phẩm bán sản - Số lượng sản Số dư đảm phí đơn x phẩm hòa vốn vị sản phẩm Tóm lại nói SDĐP trước hết dùng để trang trải chi phí bất biến sản phẩm bán chưa đạt điểm hòa vốn doanh nghiệp bị lỗ Khi điểm hòa vốn dã đạt thu nhập túy tăng dần theo SDĐP đơn vị tính cho đơn vị sản phẩm bán tăng thêm Tuy nhiên, tiêu xét mặt hàng trường hợp sản xuất nhiều loại mặt hàng tiêu không giúp nhà quản lý có nhìn tổng quát góc độ toàn xí nghiệp, sản lượng loại sản phẩm tổng toàn xí nghiệp Để khắc phục nhược điểm này, ta kết hợp sử dụng khái niệm tỷ lệ số dư đảm phí Tỷ lệ số dư đảm phí Tỷ lệ số dư đảm phí tiêu phản ánh quan hệ so sánh tổng số dư đảm phí với tổng doanh thu số dư đảm phí đơn vị với đơn giá bán sản phẩm Goi Rcm tỷ lệ số dư đảm phí, S doanh thu Ta có: CM (p-v)q p-v Rcm = * 100% = * 100% = * 100% S p.q p Tỷ lệ số dư đảm phí biểu thị mối quan hệ doanh thu lợi nhuận Tỷ lệ số dư đảm phí có ích phản ánh SDĐP bị ảnh hưởng có biến động doanh thu Các nhà quản lý có xu hướng sử dụng tỷ lệ để dự tính lợi nhuận sử dụng SDĐP theo số tuyệt đối Vì sử dụng số tỷ lệ thuận tiện việc so sánh nhiều sản phẩm khác Trong điều kiện sản xuất nguời quản lý thích thú với sản phẩm có tỷ lệ SDĐP cao, tỷ lệ SDĐP sản phẩm cao sản phẩm khác SDĐP cao sản phẩm khác có đồng tăng thêm doanh thu Đòn bẩy kinh doanh - Đòn bẩy kinh doanh khái niệm phản ánh mối quan hệ tốc độ thay đổi lợi nhuận với tốc độ thay đổi doanh thu Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh - Đòn bẩy kinh doanh thuật ngữ phản ánh mức độ sử dụng định phí doanh nghiệp Doanh nghiệp có kết cấu chi phí với phần định phí cao doanh nghiệp gọi có đòn bẩy kinh doanh lớn ngược lại Nói cách khác doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh lớn tỷ lệ định phí tổng chi phí lớn biến phí, lợi nhuận nhạy cảm với thị trường doanh thu biến động ngược lại - Độ lớn đòn bẩy kinh doanh lớn - Công thức xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh: Độ lớn đòn bẩy = kinh doanh(K) Doanh thu - Biến phí SDĐP = Doanh thu - Biến phí - Định phí SDĐP - Định phí Độ lớn đòn bẩy kinh doanh công cụ đo lường mức doanh thu định, có % thay đổi doanh thu ảnh hưởng đến lợi nhuận Hay nói cách khác, doanh thu thay đổi % lợi nhuận thay đổi Khái niệm đòn bẩy kinh doanh cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp công cụ để dự kiến lợi nhuận Nếu doanh thu tăng lên doanh thu dã vượt qua điểm hòa vốn cần tăng tỷ lệ nhỏ doanh thu dự kiến tăng lên tỷ lệ lớn lợi nhuận II PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN Bất kỳ trình hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải xác định mức doanh thu tối thiểu mức thu nhập định để bù đắp chi phí trình hoạt động Phân tích điểm hòa vốn cho phép ta xác định mức doanh thu với khối lượng sản phẩm thời gian cần đạt để bù đắp hết chi phí bỏ ra, tức đạt hòa vốn Khái niệm ý nghĩa điểm hoà vốn 1.1 Khái niệm Điểm hoà vốn điểm mà tổng doanh thu tổng chi phí điểm tổng số dư đảm phí tổng chi phí bất biến (định phí) Điểm hoà vốn xác định doanh thu hoà vốn sản lượng hoà vốn Ở vào thời điểm có ba yếu tố xác định: - Số lượng sản phẩm sản xuất (đơn vị sản phẩm) - Doanh số tiêu thụ (bằng tiền) - Thời gian đạt hòa vốn năm (thời gian) Trang Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 1.2 Ý nghĩa Quá trình phân tích điểm hòa vốn cung cấp cho nhà quản trị cách nhìn toàn diện mối quan hệ trình điều hành doanh nghiệp Đó việc rõ: - Sản lượng, doanh thu mức để đạt điểm hòa vốn - Phạm vi lời lỗ doanh nghiệp theo cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu - Phạm vi đảm bảo an toàn doanh thu để đạt mức lợi nhuận mong muốn Phân tích điểm hoà vốn giúp cho nhà quản trị xem xét trình kinh doanh cách chủ động tích cực, xác định rõ ràng mức sản lượng doanh thu hòa vốn kỳ kinh doanh Từ xác định vùng lãi, lỗ doanh nghiệp để người quản lý có biện pháp đạo tích cực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Phương pháp xác định điểm hoà vốn 2.1 Phương pháp xác định điểm hòa vốn trường hợp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm 2.1.1 Phương pháp xác định điểm hòa vốn a Phương pháp phương trình (đồ thị) Doanh thu hoà vốn doanh thu mức sản lượng hoà vốn Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận Tại điểm hoà vốn : Lợi nhuận = Doanh thu = Biến phí + Định phí Qhv * p = v * Qhv + F F p - v p- đơn giá bán F :Tổng định phí Qhv-số lượng sản phẩm hoà vốn v :Biến phí đơn vị Qhv Trong đó: Sản lượng hoà vốn = = Tổng định phí Đơn giá bán - Biến phí đơn vị Doanh thu hoà vốn = Sản lượng hoà vốn * Đơn giá bán Trang 10 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 1.5 Biến phí quản lý doanh nghiệp -Phí chuyển tiền: khoản chi phí mà Công ty toán cho ngân hàng nhân hàng giúp toán tiền cho Công ty Khoản chi phí tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm tiêu thụ nên khoản biến phí Căn vào sổ chi tiết TK 642 ta tổng hợp chi phí chuyển tiền năm sau tiến hành phân bổ Biến phí chuyển tiền đơn vị sản phẩm = 35,800,250 = 1.37 26,100,600 BẢNG BIẾN PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2013 ĐVT: Đồng Tên sản phẩm 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng Sản lượng (chiếc) 96,000 730,200 501,200 66,340 88,600 175,120 92,500 530,100 450 11,109,800 13,390,310 Hệ số 1.92 1.8 4.4 3.4 10 6.8 3.6 40 Biến phí đvị BH 52.05 94.29 107.09 223.98 166.23 519.55 358.12 183.58 2062.98 87.69 Bphí đvị QLDN 1.37 2.63 2.47 6.03 4.66 13.70 9.32 4.93 54.80 2.19 Tổng Biến phí bán hàng 4,996,785.31 41,861,218.22 36,309,373.52 9,239,869.00 8,928,783.84 57,272,601.84 21,018,046.85 60,578,008.79 581,840.76 974,228,100.00 1,215,014,628.13 Tổng Bphí QLDN 131,520.00 1,920,718.08 1,235,959.20 399,897.52 412,698.80 2,399,144.00 861,730.00 2,614,453.20 24,660.00 24,300,560.00 34,301,340.80 BẢNG BIẾN PHÍ ĐƠN VỊ CÁC LOẠI SẢN PHẨM NĂM 2013 ĐVT: Đồng Tên sản phẩm Sản lượng (chiếc) Tổng biến phí NVL trực tiếp (đ/sp) Biến phí đvị nhân công t.tiếp(đ/ sp) Bphí đơn vị SXC (đ/sp) Biến phí đvị BH (đ/sp) Bphí đvị QLDN (đ/sp) 1.Khăn 28x40 96,000 1,002.28 183.6 137.15 52.05 1.37 2.Khăn 28x41 730,200 1,924.38 352.92 263.39 94.29 2.63 3.Khăn 30x60 501,200 1,804.11 331.5 247.00 107.09 2.47 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 66,340 88,600 4,410.04 3,398.76 807.84 624.24 603.46 466.31 223.98 166.23 6.03 4.66 Biến phí đơn vị (đ/sp) 1,376.4 2,637.6 2,492.1 6,051.3 4,660.2 Tổng biến phí 132,139,185.31 1,898,993,482.22 1,231,707,710.52 395,827,926.50 407,892,147.34 Trang 27 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 6.Khăn 65x130 175,120 5,454.20 1836 1371.52 519.55 13.7 7.Khăn 50x100 92,500 6,815.52 1249.5 932.76 358.12 9.32 8.Khăn 34x75 530,100 3,608.22 660.96 493.76 183.58 4.93 450 40,091.30 11,109,8 10.Các loại khác 00 1,697.95 13,390,3 Tổng 10 7344 242.780 5486.08 2062.98 54.8 9.Áo choàng tắm 200.1 87.69 2.19 9,194.9 9,365.2 4,951.4 55,039 16 2,230.7 1,576,511,451.76 854,174,334.35 2,588,023,245.29 24,421,121.76 24,782,726,237.9 33,892,416,842.9 2.Định phí 2.1 Định phí trực tiếp Là khoản chi phí phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến trình sản xuất sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất định phí sản xuất chung - Cơm ca, phụ cấp, lương theo chế độ nghỉ phép phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, khoản định phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất Phụ cấp ăn ca: 280,540,900 - Chi phí BHXH,BHYT=17% ∑ Hệ số lương x mức lương tối thiểu hành =17% ∑ Hệ số lương x 450,000 Vì BHXH, KPCĐ định phí BHXH,BHYT = 400,520,275 - KPCĐ = 2%(lương theo sản phẩm + phụ cấp, ăn ca) Vì phụ cấp, ăn ca khoản định phí nên KPCĐ = % phụ cấp, ăn ca định phí →Định phí KPCĐ = 0.02*280,540,900 = 5,610,818 + Khấu hao tài sản cố định phận sản xuất: Công ty tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng nên khoản định phí + Định phí điện nước + BHXH, BHYT nhân viên phục vụ quản lý phân xưởng định phí KPCĐ + Chi phí công cụ, dụng cụ + Chi phí khác tiền + Chi phí ca 3, độc hại: khoản chi phí trả cho công nhân làm ca 3, khoản chi phí cho công nhân thường xuyên làm việc với hoá chất đặc biệt công nhân phân xưởng nhuộm Trang 28 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 2.2 Định phí gián tiếp a Định phí bán hàng - Chi phí nhân viên bán hàng:tiền lương trả cho nhân viên bán hàng lương theo thời gian, không phụ thuộc vào số lượng hàng bán nên định phí - Chi phí dụng cụ phục vụ cho việc bán hàng máy tính… - Khấu hao TSCĐ phận bán hàng - Chi phí dịch vụ mua ngoài:gồm điện, nước, điện thoại-toàn chi phí dịch vụ mua định phí - Chi phí khác tiền: tiền mua vật dụng trang trí cho cửa hàng ngày lễ tết…,chi phí tiếp khách phận bán hàng b Định phí quản lý doanh nghiệp : - Chi phí nhân viên quản lý: lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý Lương nhân viên quản lý lương theo thời gian nên khoản định phí - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí dụng cụ quản lý loại đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao - Các loại thuế, phí, lệ phí thuế môn bài, thuế nhà đất, phí cầu đường… - Chi phi dự phòng(trợ cấp việc làm): 3% nhân với lương bản, mà lương người ổn định nên định phí - Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm chi phí điện nước, điện thoại khôngphụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất - Chi phí tiền khác liên quan đến phận quản lý BẢNG KẾT CẤU ĐỊNH PHÍ NĂM 2013 ĐVT: Đồng Nội dung Số tiền 1.Các khoản trích theo lương, phụ cấp CNTTSX 686,671,993 -Lương theo chế độ nghỉ phép, phụ cấp 280,540,900 -BHXH, BHYT 400,520,275 -KPCĐ 5,610,818 5,620,733,180 2.Định phí sản xuất chung -Định phí điện nước 495,995,180 -Các khoản phụ cấp,BHXH,BHYT,ĐPKPCĐ NV 90,120,000 phân xưởng -Khấu hao TSCĐ phân xưởng 2,780,000,000 Trang 29 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh -CCDC phục vụ sản xuất -Chi phí ca 3, độc hại -Chi phí khác tiền -Thêm 3.Định phí bán hàng -Lương khoản trích theo lương NVBH -CCDC bán hàng -Khấu hao phận BH -CP dịch vụ mua -Chi phí khác tiền 4.Định phí quản lý doanh nghiệp -Lương khoản trích theo lương NVQLDN -Dụng cụ quản lý -CP vật liệu, đồ dùng văn phòng -CP Khấu hao -Thuế phí, lệ phí -Dự phòng trợ cấp việc làm -CP dịch vụ mua -Chi phí khác tiền Tổng 1,700,718,000 95,900,000 332,000,000 126,000,000 484,360,255 20,000,000 18,000,000 27,560,255 124,500,000 294,300,000 1,991,437,052 868,620,000 104,800,623 23,900,000 36,250,600 137,313,500 285,421,549 184,230,050 350,900,730 8,783,202,480 Nhận dạng chi phí hỗn hợp Tại Công ty cổ phần Dệt may 29-3, chi phí hỗn hợp chi phí điện nước Để tách chi phí hỗn hợp thành biến phí định phí, Công ty dùng phương pháp bình phương bé Ngoài khoản KPCĐ xác định : KPCĐ=2% (lương theo sản phẩm + phụ cấp) mà lương theo sản phẩm biến phí phụ cấp định phí nên xem chi phí hỗn hợp II PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN Phân tích kết cấu mặt hàng Kết cấu mặt hàng sở xác định tỷ lệ số dư đảm phí Ta có kết cấu mặt hnàg sau: BẢNG KẾT CẤU CÁC MẶT HÀNG ĐVT: Đồng Tên sản phẩm (1) 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 Sản lượng(chiếc) (2) 96,000 730,200 501,200 66,340 Đơn giá (3) 1,725 3,015 3,810 7,325 Doanh thu (4)=(2)*(3) 165,600,000 2,201,553,000 1,909,572,000 485,940,500 T.Trọng DT(%) (5) 0.37 4.89 4.24 1.08 Trang 30 Nhóm K29 QTR.ĐN 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 88,600 175,120 92,500 530,100 450 5,300 17,200 11,950 6,010 68,000 11,109,800 2,922 13,390,310 469,580,000 3,012,064,000 1,105,375,000 3,185,901,000 30,600,000 32,462,835,60 45,029,021,10 1.04 6.69 2.45 7.08 0.07 72.09 100 (5) = Doanh thu sản phẩm / Tổng doanh thu Nhìn chung kết cấu mặt hàng có chênh lệch tương đối lớn làm cho tỷ trọng doanh thu chênh lệch lớn Mặt hàng khăn 65x130 34x75 chiếm tỷ trọng doanh thu lớn loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Vì doanh thu hai mặt hàng mang lại chủ yếu Tiếp sau loại khăn 28x41, 30x60 50x100 Bên cạnh mặt hàng có doanh thu lớn có mặt hàng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường nên số lượng mặt hàng bán chưa chạy, doanh thu chúng chiếm chưa tới 1% tổng doanh thu Cụ thể hai mặt hàng 28x40 Áo choàng tắm Vì thời gian tới công ty nên có biện pháp thích hợp để gia tăng số lượng bán hai mặt hàng Số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí mặt hàng Để phân tích điểm hoà vốn trước hết ta cần xác định số dư đảm phí Tuy nhiên Công ty cổ phần Dệt may 29-3 sản xuất nhiều loại mặt hàng với đơn giá bán khác nên sử dụng SDĐP để phân tích điểm hoà vốn không giúp cho nhà quản trị có nhìn tổng quát Bởi vì, sản lượng mặt hàng tổng hợp cho toàn công ty Đồng thời làm cho nhà quản trị dễ nhầm lẫn việc định tưởng doanh thu mặt hàng có SDĐP lớn lợi nhuận tăng lên điều có hoàn toàn ngược lại Để khắc phục nhược điểm SDĐP ta kết hợp sử dụng tỷ lệ SDĐP TỶ LỆ SỐ DƯ ĐẢM PHÍ CÁC MẶT HÀNG NĂM 2013 ĐVT: Đồng Tên sản phẩm Đ ơn Biến phí Tỷ trọng Số dư đảm phí Tỷ lệ SDĐP (%) giá bán đơn vị Doanh thu đơn vị (đ/sp)(3) (4)=(3)/(1) (1) (đ/sp)(2) (%) (5) Tỷ lệ SDĐP bình quân (4)*(5)(%) 1.Khăn 28x40 1,725 1,376.45 348.55 20.21 0.37 0.07 2.Khăn 28x41 3,015 2,637.61 377.39 12.52 4.89 0.61 3.Khăn 30x60 3,810 2,492.17 1,317.83 34.59 4.24 1.47 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 7,325 6,051.35 1,273.65 17.39 1.08 0.19 5,300 4,660.20 639.80 12.07 1.04 0.13 Trang 31 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 6.Khăn 65x130 17,200 9,194.97 8,005.03 46.54 6.69 3.11 7.Khăn 50x100 11,950 9,365.22 2,584.78 21.63 2.45 0.53 8.Khăn 34x75 6,010 4,951.45 1,058.55 17.61 7.08 1.25 9.Áo choàng tắm 68,000 55,039.16 10.Các loại khác 2,922 2,230.71 12,960.84 19.06 0.07 0.01 691.29 23.66 72.09 17.06 100 24.43 Tổng Tỷ lệ SDĐP bình quân = ∑ tỷ lệ SDĐP mặt hàng i x tỷ lệ DT mặt hàng i = 24.43 % Qua bảng phân tích số dư đảm phí mặt hàng, ta có nhận xét sau: Loại khăn 65x130 có tỷ lệ SDĐP cao (46.54 %) Điều có nghĩa doanh thu tăng 100 đ lợi nhuận tăng 46.54 đ Khăn 65x130 loại khăn có kích cỡ lớn nhất, đơn giá cao cộng với số lượng sản phẩm tiêu thụ nhiều (175,120) nên chiếm tỷ trọng doanh thu cao (6.69%) Do tỷ lệ SDĐP tỷ trọng doanh thu cao so với quy mô chung Công ty nên lợi nhuận mặt hàng đem lại cao Điều cho thấy khăn có kích cỡ lớn doanh nghiệp sản xuất với số lượng lớn chủ yếu xuất chứng tỏ người phương Tây thích dùng loại khăn làm khăn tắm Khăn 30x60 có tỷ lệ SDĐP lớn (34.59%) nên có khả mang lại lợi nhuận cao doanh số bán tăng Do loại khăn có kích thước thông dụng nên năm qua số lượng sản xuất lớn(501,200) cộng với giá bán dễ chịu nên tỷ trọng doanh thu cao (4.24%) Khăn 34x75 có tỷ lệ SDĐP thấp tỷ trọng doanh thu mặt hàng cao số lượng sản phẩm nhiều Ta thấy mặt hàng Áo choàng tắm có hệ số gấp lần hệ số khăn 65x130 nạng nhiều Bởi vậy, xa người ta lựa chọn khăn 65x130 mang theo Áo choàng tắm cồng kềnh, khó bảo quản Từ dẫn đến doanh thu mặt hàng thấp (chiếm tỷ trọng 0.07%) số lượng sản phẩm tiêu thụ có tỷ lệ SDĐP cao mặt hàng khăn 34x75 Nhìn chung tỷ lệ SDĐP tỷ trọng mặt hàng chưa có tương xứng Công ty nên tìm biện pháp để tăng tỷ trọng doanh thu mặt hàng có SDĐP lớn, giảm tỷ trọng doanh thu mặt hàng có SDĐP thấp Đối với mặt hàng có hai tỷ lệ cao Công ty nên cố gắng giữ vững sản lượng mức để dành lực cho mặt hàng khác Riêng loại mặt hàng có hai tỷ lệ thấp, Công ty nên giảm bớt sản lượng loại cách khuyến khích khách hàng thay loại khăn có kích thước gần Trang 32 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Phân tích hoà vốn 3.1 Phân tích hoà vốn chung công ty Bất kỳ trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi xác định mức doanh thu tối thiểu mức thu nhập định để bù đắp chi phí trình hoạt động Phân tích điểm hoà vốn cho phép ta xác định mức doanh thu với khối lượng sản phẩm thời gian cần đạt để bù đắp hết chi phí bỏ ra, tức đạt mức hoà vốn Doanh thu hoà vốn: Dthu Tổng định phí = hoà vốn Tỷ lệ SDĐP bquân = 8,783,202,480 = 35,952,527,548 Đ 24.43% Doanh thu an toàn = Doanh thu thực – Doanh thu hoà vốn = 45,029,021,100 – 35,952,527,548 = 9,076,493,552 Đ Tỷ lệ doanh Doanh thu an toàn = * 100% thu an toàn Doanh thu thực = Với: 9,076,493,552 *100% = 20% 45,029,021,100 Thời gian hoà = vốn Doanh thu bình = quân ngày = Thời gian hoà vốn = Doanh thu hoà vốn Doanh thu bình quân ngày Doanh thu thực năm Số ngày năm 45,029,021,100 =125,080,641.2 Đ 360 36,399,512,971 = 291 (ngày) 125,080,641.2 Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát tiển xa điểm hoà vốn thể mức doanh thu an toàn tương tỷ lệ an toàn 20% Số ngày để Công ty hoà vốn tương đối dài, điều không tốt nhà quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh, tạo doanh thu hoà vốn Mức độ an toàn doanh nghiệp bình thường Tuy nhiên để đánh giá xác ta phải phân tích doanh thu hoà vốn mặt hàng 3.2 Phân tích doanh thu hoà vốn mặt hàng DT hoà vốn mặt hàng i = DT hoà vốn chung x Tỷ trọng mặt hàng i DT an toàn mặt hàng i = DT đạt mặt hàng i - DT hoà vốn mặt hàng i DOANH THU HOÀ VỐN CÁC MẶT HÀNG NĂM 2013 Trang 33 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh ĐVT: Đồng Tên sản phẩm 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng Tỷ lệ Doanh thu đạt Tỷ trọng Doanh thu hoà Doanh thu an SDĐP(%) DT(%) vốn toàn 20.21 165,600,000 0.37 133,024,352 32,575,648 12.52 2,201,553,000 34.59 1,909,572,000 17.39 485,940,500 12.07 469,580,000 46.54 3,012,064,000 21.63 1,105,375,000 17.61 3,185,901,000 19.06 30,600,000 23.66 32,462,835,600 4.89 1,758,078,597 443,474,403 4.24 1,524,387,168 385,184,832 1.08 388,287,298 97,653,202 1.04 373,906,286 95,673,714 6.69 2,405,224,093 606,839,907 2.45 880,836,925 224,538,075 7.08 2,545,438,950 640,462,050 0.07 25,166,769 5,433,231 72.09 25,918,177,109 6,544,658,491 45,029,021,100 100 35,952,527,548 9,076,493,552 Nhìn chung, năm 2013 doanh thu mặt hàng vượt so với điểm hoà vốn, mức doanh thu an toàn Công ty có chênh lệch, điều thể doanh nghiệp trọng sản xuất mặt hàng người tiêu dùng ưa chuộng Đặc biệt khăn 34x75, 65x130 có tỷ trọng doanh thu cao (7.08% 6.69%) có doanh thu an toàn cao nên mặt hàng có độ an toàn cao Còn khăn 28x40, áo choàng tắm có tỷ trọng doanh thu nhỏ, doanh thu hoà vốn thấp từ làm cho doanh thu an toàn hai loại thấp Tóm lại, muốn tăng doanh thu, nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cần gia tăng tỷ trọng doanh thu mặt hàng có tỷ trọng SDĐP lớn khăn 65x130, 30x60 Công ty nên tiết kiệm chi phí tối đa mặt hàng có tỷ lệ SDĐP thấp từ nâng cao lợi nhuận mặt hàng tạo ra.Với mặt hàng có tỷ lệ SDĐP thấp Công ty cần quan tâm đến việc thay dần mặt hàng nhằm nâng cao lợi nhuận mức độ an toàn Công ty III ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn việc định khung giá bán sản phẩm: Trong chế thị trường, giá bán thay đổi nhà quản lý cần có định lúc xử lý kịp thời với biến động thị trường cạnh tranh, hạn chế thấp rủi ro xảy doanh nghiệp Vậy Công ty cần phải tính ứng với mức sản lượng dự tính giá bán tối thiểu sản phẩm PHV = a + F Trang 34 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh x Trong đó: F: định phí a: biến phí x: sản lượng tiêu thụ Do tốc độ tiêu thụ loại khăn tương đối chậm, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dệt khăn thấp Trong năm đến, theo nghiên cứu phận kinh doanh sản lượng loại khăn khăn 28x40, khăn 34x75, khăn 65x130 tăng 10%, loại khác tăng 5% Ta có: BẢNG DỰ TÍNH SẢN LƯỢNG NĂM 2014 Tên sản phẩm 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng Sản lượng năm 2013 (chiếc) % tăng 96,000 730,200 501,200 66,340 88,600 175,120 92,500 530,100 450 11,109,800 Sản lượng dự tính năm 2014 (chiếc) 10% 5% 5% 5% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 105,600 766,710 526,260 69,657 93,030 192,632 97,125 583,110 473 11,665,290 13,390,310 14,099,887 Để xác định giá bán loại sản phẩm phải tiến hành phân bổ định phí trực tiếp định phí gián tiếp cho sản phẩm - Định phí trực tiếp phân bổ cho sản phẩm dựa vào hệ số phân BẢNG DỰ TÍNH PHÂN BỔ ĐỊNH PHÍ TRỰC TIẾP NĂM 2014 ĐVT : Đồng Tên sản phẩm 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 Sản lượng dự tính 2014 Hệ số 105,600 766,710 1.92 526,260 1.8 69,657 4.4 93,030 3.4 192,632 10 Sản lượng quy đổi 105,600 1,472,083 947,268 306,491 316,302 1,926,320 Định phí trực tiếp phân bổ 24,154,201 336,713,949 216,671,414 70,104,548 72,348,693 440,612,877 Trang 35 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh 97,125 6.8 660,450 151,066,684 7.Khăn 50x100 583,110 3.6 2,099,196 480,155,316 8.Khăn 34x75 473 40 18,900 4,323,053 9.Áo choàng tắm 11,665,290 19,722,800 4,511,254,438 10.Các loại khác 14,099,887 27,575,410 6,307,405,173 Tổng BẢNG DỰ TÍNH PHÂN BỔ ĐỊNH PHÍ GIÁN TIẾP NĂM 2014 ĐVT : Đồng Tên sản phẩm Sản lượng dự tính 2014 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng Đơn giá Doanh thu Tỷ trọng dthu (%) Định phí gián tiếp phân bổ 105,600 1,725 182,160,000 0.38 9,474,868 766,710 526,260 69,657 93,030 192,632 97,125 583,110 473 11,665,290 14,099,887 3,015 3,810 7,325 5,300 17,200 11,950 6,010 68,000 2,922 2,311,630,650 2,005,050,600 510,237,525 493,059,000 3,313,270,400 1,160,643,750 3,504,491,100 32,164,000 34,085,977,380 47,598,684,405 4.86 4.21 1.07 1.04 6.96 2.44 7.36 0.07 71.61 100 120,237,124 104,290,674 26,539,488 25,645,964 172,336,400 60,369,708 182,282,551 1,672,978 1,772,947,552 2,475,797,307 BẢNG DỰ TÍNH GIÁ BÁN HÒA VỐN NĂM 2014 ĐVT: Đồng Tên sản phẩm 1.Khăn 28x40 2.Khăn 28x41 3.Khăn 30x60 4.Khăn 35x70 5.Khăn 48x80 6.Khăn 65x130 7.Khăn 50x100 8.Khăn 34x75 9.Áo choàng tắm 10.Các loại khác Tổng Sản lượng dự tính 2014 105,600 766,710 526,260 69,657 93,030 192,632 97,125 583,110 473 11,665,290 14,099,887 Biến phí Định phí đơn vị 1,394.97 33,629,069 2,673.16 456,951,073 2,525.50 320,962,088 6,132.85 96,644,036 4,723.17 97,994,657 9,380.17 612,949,277 9,491.15 211,436,392 5,018.11 662,437,867 55,779.96 5,996,031 2,230.71 6,284,201,990 8,783,202,48 Giá bán hòa vốn 1,713 3,269 3,135 7,520 5,777 12,562 11,668 6,154 68,457 2,769 Giá bán năm 2013 1,725 3,015 3,810 7,325 5,300 17,200 11,950 6,010 68,000 2,922 Trang 36 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Với sản phẩm mà giá bán năm vừa qua vượt qua giá bán hòa vốn dự tính cho năm tới nên tiếp tục trì mức khăn 28x40, khăn 30x60, khăn 65x130, khăn 50x100 Còn sản phẩm mà giá bán thấp Công ty cần nỗ lực việc thương thảo với khách hàng để nâng giá bán sản phẩm cho gần giá bán hòa vốn tốt, tiếp tục giảm sản lượng mặt hàng cách khuyến khích khách hàng đặt hàng loại khăn có kích thước gần lớn với giá ưu đãi thêm ưu đãi toán Công ty từ bỏ đơn đặt hàng bỏ đồng nghĩa với việc khách hàng, Công ty đột ngột nâng giá bán lên cao mà nâng từ từ Sản phẩm Công ty nhiều chắn có loại mang lại lợi nhuận có loại bị lỗ, nhanh chóng biến lỗ thành lãi mà chuyển lỗ nhiều -> lỗ -> hoà vốn -> lãi Lập báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí Với Báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí mặt hàng cho nhà quản trị nhìn cụ thể mặt hàng va toàn công ty Vì tạo điều kiện cho việc hoạch định chi phí, sản lượng sản xuất tiêu thụ, đơn giá bán để mang lại lợi nhuận mong muốn Hơn Báo cáo kết kinh doanh theo SDĐP mặt hàng giúp cho nhà quản trị biết hiệu kinh doanh mặt hàng từ có biện pháp mở rộng thu hẹp sản xuất mặt hàng BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO DƯ ĐẢM PHÍ TỪNG MẶT HÀNG ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Toàn công ty Mặt hàng Khăn 28x40 Khăn 30x60 Khăn 34x75 Khăn65x130 1.Doanh thu 45,029,021,100 165,600,000 1,909,572,000 3,185,901,000 3,012,064,000 2.Biến phí 33,892,416,843 132,139,185 1,231,707,711 2,588,023,246 1,576,511,452 3.SD ĐP 11,136,604,257 33,460,815 677,864,289 597,877,754 1,435,552,548 4.Định phí trực tiếp 6,307,405,173 23,199,072 218,013,280 461,168,553 423,189,739 5.Số dư mặt hàng 4,829,199,084 10,261,743 459,851,009 136,709,201 1,012,362,809 6.Định phí chung 2,475,797,307 9,105,062 104,992,583 175,168,035 165,610,084 7.Lãi 2,353,401,777 1,156,681 354,858,426 (38,458,834) 846,752,725 … Định phí trực tiếp phân bổ dựa vào hệ số Định phí trực tiếp sản phẩm chuẩn = 6,307,405,173 = 241.657 (1) 26,100,600 Định phí trực tiếp phân bố cho sản phẩm = (1) x hệ số sản phẩm i Định phí chung phân bổ dựa vào tỷ trọng doanh thu Trang 37 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Định phí chung sản phẩm = Tổng chi phí /Tổng doanh thu x doanh thu sản phẩm i Thông qua báo cáo nhà quản trị biết hiệu kinh doanh thông qua tiêu lãi KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, “kế toán” nhiều nhà kinh tế, quản lý kinh doanh, chủ doanh nghiệp quan niệm “ngôn ngữ kinh doanh” coi nghệ thuật để ghi chép, phân loại , tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đông thời cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị định phù hợp với mục đích đối tượng sử dụng thông tin Sự định nhà quản trị định sống Công ty Vì đòi hỏi nhà quản trị phải thực nhạy cảm với biến động thị trường lúc đưa định đắn, kịp thời… để đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên bước đầu vào tìm hiểu, nghiên cứu hạn chế thời gian kiến thức, đề tài không tránh khỏi sai sót định Vì nhóm mong nhận đóng góp ý kiến Thầy Xin chân thành cảm ơn! Trang 38 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Trang 39 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Giáo dục 2) Phạm Văn Được (2000), Kế toán quản trị phân tích kinh doanh, NXB Thống kê 3) Số liệu trích từ nguồn số liệu năm 2013 Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 Đà Nẵng Trang 40 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh DANH MỤC VIẾT TẮT KTQT TSCĐ SDĐP SXKD NVLC VLP BHXH BHYT KPCĐ SXC QLDN DT : : : : : : : : : : : : Kế toán quản trị Tài sản cố định Số dư đảm phí Sản xuất kinh doanh Nguyên vật liệu Vật liệu phụ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Sản xuất chung Quản lý doanh nghiệp Doanh thu Trang 41 [...]... nhuận Lãi Đường DT hoà vốn Lỗ Định phí Mức độ hoạt động 2.2 Xác định điểm hòa vốn trong kinh doanh nhiều loại mặt hàng Trong trường hợp kinh doanh nhiều loại mặt hàng, mỗi mặt hàng sẽ có giá bán khác nhau Do đó việc xác định điểm hòa vốn trong trường hợp này sẽ mang tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân Các bước để xác định doanh thu hoà vốn chung trong trường hợp này: - Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu... đến việc thay thế dần những mặt hàng này nhằm nâng cao lợi nhuận và mức độ an toàn của Công ty III ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 1 Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định khung giá bán sản phẩm: Trong cơ chế thị trường, giá bán luôn thay đổi cho nên nhà quản lý cần có những quyết định đúng lúc và xử lý kịp thời với sự biến động của thị trường cạnh tranh, hạn... gia tăng đầu tư Q2: Sản lượng hoà vốn khi gia tăng đầu tư IV PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH Việc phân tích điểm hòa vốn phải luôn thoả mãn một số điều kiện nhất định nhưng trên thực tế thì thị trường luôn có biến động Vì vậy các nhà quản lý luôn vận Trang 16 Nhóm K29 QTR.ĐN GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh dụng việc phân tích một cách triệt để để đưa ra quyết định Dưới đây là một số ứng dụng:... nhuận và làm nổi bật diểm hòa vốn Chi phí Y Đường doanh thu Lãi Tổng chi phí (y = a+bx) a Đường định phí (y = a) Lỗ Mức hoạt động Tại điểm mà hai đường doanh thu và chi phí gặp nhau là điểm hòa vốn, phía bên trái của điểm hòa vốn là vùng lỗ, phía bên phải của điểm hòa vốn là vùng lãi Đồ thị dạng phân biệt: Đồ thị này phản ánh rõ ràng từng phần một các khái niệm của mối quan hệ C-V-P là biến phí, định. .. rủi ro trong kinh doanh càng thấp và ngược lại 2.3.2 Thời gian hoà vốn Thời gian hoà vốn là số ngày cần thiết để đạt được doanh thu hoà vốn trong một kỳ kinh doanh Và cách xác định này sẽ định hướng cho nhà quản lý biết được khi nào doanh nghiệp sẽ được hoà vốn, để từ đó nhà quản lý đưa ra các biện pháp bằng các sách lược bán hàng cụ thể để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ nhằm rút ngắn thời gian hoà vốn Công... ngoài là định phí - Chi phí khác bằng tiền: như tiền mua các vật dụng về trang trí cho cửa hàng trong những ngày lễ tết…,chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng b Định phí quản lý doanh nghiệp : - Chi phí nhân viên quản lý: lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý Lương của nhân viên quản lý là lương theo thời gian nên là khoản định phí - Chi phí vật liệu quản lý - Chi phí dụng cụ quản lý... thể để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ nhằm rút ngắn thời gian hoà vốn Công thức xác định: Thời gian hoà vốn = Doanh thu hoà vốn Doanh thu bình quân một ngày Doanh thu bình quân một ngày = Doanh thu trong kỳ Số ngày trong kỳ 3 Ưu điểm và hạn chế của phân tích điểm hoà vốn 3.1 Ưu điểm Việc phân tích điểm hoà vốn được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có một số ứng dụng quan trọng sau: Trang... Phân tích điểm hoà vốn trong mối quan hệ với đơn giá bán Điểm hoà vốn trong điều kiện giá thay đổi là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp, vì từ đó họ có thể dự kiến khi giá thay đổi, cần xác định mức tiêu thụ là bao nhiêu để đạt hoà vốn với đơn giá tương ứng đó Giá bán tăng, giả định biến phí không đổi sẽ làm cho số dư đảm phí tăng lên vì vậy sản lượng hoà vốn sẽ giảm... tích điểm hòa vốn đòi hỏi các khoản mục chi phí phải được phân ra thành biến phí và định phí Bởi vậy bên cạnh tập hợp số liệu theo cách thông thường để phục vụ cho kế toán tài chính, Công ty cần thực hiện phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí và đồng thời phải tập hợp chi phí phát sinh theo phân loại này trong từng quý để có cơ sở số liệu tiến hành phân tích BẢNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH... Phương pháp này dựa trên quan điểm :cứ một sản phẩm tiêu thụ cung cấp một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải Vì vậy khi biết được định phí và số dư đảm phí của một đơn vị sản phẩm thì: Sản lượng Tổng định phí = hoà vốn Số dư đảm phí đơn vị F Số dư đảm phí đơn vị Và biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì: Doanh thu Tổng định phí = hoà vốn Tỷ lệ số dư đảm phí Qhv = 2.1.2 Đồ thị hòa vốn a Đồ thị chi phí – sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm hòa vốn và các quyết định trong quản trị, Điểm hòa vốn và các quyết định trong quản trị, Điểm hòa vốn và các quyết định trong quản trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay