thư mục luận văn luận án khoa học tự nhiên

559 179 0
  • Loading ...
1/559 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:53

Th mục luận án luận văn tập II ngành khoa học tự nhiên A Ngành toán học I lí luận Ph-ơng pháp giảng dạy Bi dng cỏc nng lc sỏng to kin thc dy hc gii bi toỏn trng trung hc ph thụng (Th hin qua dy hc ni dung bt ng thc hỡnh hc) / Trn Th Phng Tho - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 87 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.07/ TT 3673b/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.004783 Bi dng k nng gii toỏn theo hng phỏt trin t thut toỏn v phỏt huy tớnh sỏng to cho hc sinh THPT thụng qua dy hc phng trỡnh, bt phng trỡnh / Trn Th Thỏi Ho - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 65 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.071/ TH 6787b/ 09 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Bt Phng trỡnh KCB: LA.006281 Bi dng mt s yu t ca t sỏng to cho hc sinh THCS khỏ v gii thụng qua dy hc gii toỏn cc tr hỡnh hc phng / Nguyn Thanh Tựng Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 91 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 516.220 71/ NT 9262b/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc KCB: LA.005877 Bi dng nng lc khỏi quỏt hoỏ thụng qua khai thỏc cỏc bi toỏn / T Hu Sn - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 73 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.071/ TS 6981b/ 02 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy KCB: LA.000506 Bi dng nng lc t v trớ tng tng khụng gian cho hc sinh cỏc lp cui bc tiu hc thụng qua vờc dy - hc cỏc i lng hỡnh hc / Cao Vn Nh - Ngh An: i hc Vinh , 2001 - 106 tr ; 20 x 27 cm vie - 516.071/ CN 5769b/ 01 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc KCB: LA.000406 Bi dng t sỏng to cho hc sinh trung hc ph thụng qua dy hc gii bi hỡnh hc / Phan Th Thu Hin - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 93 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 516.07/ PH 6335b/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc KCB: LA.004791 Bc u cp mt s ni dung lý thuyt hp ging dy ngoi khoỏ cho hc sinh lp 10 / Cao Xuõn Dip - Ngh An: i hc S phm Vinh , 1988 80 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.7/ CD 562b/ 88 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.000038 - 40 Bc u tỡm hiu lớ thuyt tỡnh v dng vo dy hc mt s ni dung ch i s tng hp / Nguyn Nh í - Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 90 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NY 11b/ 05 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s KCB: LA.002964 Bc u dng dy hc chng trỡnh hoỏ vo vic ging dy mt s ni dung mụn i s lp 10 trung hc ph thụng / Nguyn ỡnh Thanh Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 105 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NT 3672b/ 05 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s, THPT KCB: LA.002979 10 Bc u dng mt s quan im bin chng ca t toỏn hc dy hc toỏn trng ph thụng (th hin qua dy hc hỡnh hc 10 THPT) / Trng Xuõn Sn - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 107 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ TS 6981b/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003946 47 11 Cỏc bin phỏp tớch cc hoỏ hot ng nhn thc ca hc sinh thụng qua dy hc bi phn th tớch hỡnh hc khụng gian lp 11 - THPT / Trn Ngha Cụng - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 98 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ TC 7491c/ 01 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc, THPT KCB: LA.000385 12 Cỏc nh hng lp mi liờn h gia hỡnh hc phng v hỡnh hc khụng gian ging dy hỡnh hc khụng gian trng trung hc ph thụng / inh Th M Hnh - Ngh An: i hc Vinh , 2004 - 80 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie 510.7/ H 239c/ 04 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc khụng gian KCB: LA.001435 13 Cỏc phng thc gi ng c nhm tng cng hot ng nhn thc toỏn hc ca hoc sinh( thụng qua dy hc hỡnh hc lp 10 THPT ) / Nguyn Vn Thanh Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 89tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 516.071/ NT 3672c/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.005882 14 ỏnh giỏ kt qu hc mụn toỏn ca hc sinh THCS / Phan Xuõn Thnh Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 76 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ PT 3672/ 09 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.007239 15 Dy hc ch gii hn, o hm, tớch phõn theo hng tip cn lch s phỏt trin ca toỏn hc / Nguyn Th T Nga - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 63 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NN 5762d/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, o hm KCB: LA.003274 16 Dy hc ch ng dng o hm ca hm s theo hng tip cn lý thuyt kin to nhn thc ca J Piaget v mụ hỡnh dy hc khỏm phỏ ca J Bruner / H Duyờn Nam - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 105 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ HN 1749d/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, o hm KCB: LA.003812 13 17 Dy hc gii bi toỏn hỡnh hc khụng gian lp 11 theo nh hng tip cn t tng dy hc gii quyt : Lun ỏn Thc s Toỏn hc / Nguyn Th Liờn; Ng.hd TS o Tam - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 79 tr ; 27 cm vie 510.7/ NL 266d/ 02 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc khụng gian KCB: LA.000907 18 Dy hc hỡnh hc cỏc lp cui cp trung hc c s theo hng tip cn phng phỏp khỏm phỏ / Lờ Vừ Bỡnh - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 159 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.07/ LB 6137d/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc c s KCB: LA.004823 19 Dy hc mụn toỏn theo hng tng cng mi liờn h gia mụn toỏn vi cỏc mụn hc khỏc trng THPT / Trn Th Thanh Võn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 83 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ TV2171d/09 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.007240 20 Dy hc sinh dng cỏc yu t lụgic vo vic trỡnh by li gii bi toỏn thuc ch phng trỡnh, bt phng trỡnh / Cao Vn Anh - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 65 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ CA 118d/ 02 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Bt phng trỡnh KCB: LA.000718 21 Dy hc thụng qua phng phỏp xõy dng chui bi toỏn nhm nõng cao cht lng hot ng nhn thc cho hc sinh ph thụng / Phan ỡnh Thun Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 60 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie 516.071/ PT 532d/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003309 22 D oỏn sai lm ph bin gii toỏn ca hc sinh trung hc ph thụng v bin phỏp hn ch (Thụng qua dy hc gii phng trỡnh lng giỏc) / Nguyn Huyn Trõm - Ngh An: i hc Vinh , 2004 - 70 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.7/ NT 771d/ 04 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.001401 23 Dựng phng phỏp hỡnh hc gii mt s bi toỏn bt ng thc i s trng PTTH / Nguyn c Nhõn - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 75 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NN 5769d/ 02 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.000511 24 Ging dy khỏi nim hm s trng ph thụng / Thiu nh Dng - Ngh An: i hc S phm Vinh , 1990 - 54 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ TD 928g/ 90 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.000111 25 Giỏo dc t bin chng cho hc sinh thụng qua dy hc nh lý hỡnh hc (th hin dy hc hỡnh hc lp 10) / Nguyn Th Cm Tỳ - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 89 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 8831g/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc, THPT KCB: LA.003868 69 26 Giỏo dc t bin chng cho hc sinh thụng qua dy hc nh lý hỡnh hc (th hin dy hc hỡnh hc lp 10) / Nguyn Th Cm Tỳ - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 89 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 8831g/ 06 LA.003868 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc, THPT KCB: LA.003869 27 Gi ng c hot ng dy hc cỏc khỏi nim, nh lớ, bi v h thc lng tam giỏc v ng trũn lp 10 PTTH / Nguyn Th Hng Ngha - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 116 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie 516.071/ NN 5762g/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003318 28 Gúp phn bi dng nng lc huy ng kin thc cho hc sinh trung hc ph thụng theo quan im kin to thụng qua dy hc gii bi toỏn / Trn Hu Ti - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 107 tr ; 19 x 27 cm vie - 510.07/ TT 1291g/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.004780 29 Gúp phn bi dng nng lc sỏng to cho hc sinh theo nh hng khai thỏc tim nng SGK - hỡnh hc 10,11 THPT / Dng Vn Sn - Ngh An: i hc Vinh , 2004 - 57 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.7/ DS 6981g/ 04 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.001441 30 Gúp phn bi dng nng lc t hc toỏn cho hc sinh trung hc ph thụng dy hc hỡnh hc lp 10 (th hin qua chng trỡnh v chng 2) (th hin qua chng v chng 2) / Lờ c Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 128 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ LH 9361g/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003944 45 31 Gúp phn bi dng nng lc t hc toỏn cho hc sinh trung hc ph thụng dy hc hỡnh hc lp 10 (th hin qua chng trỡnh v chng 2) (th hin qua chng v chng 2) / Lờ c Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 128 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ LH 9361g/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003944 45 32 Gúp phn bi dng t sỏng to cho hc sinh khỏ gii thụng qua dy hc gii bi v ch phng trỡnh hm / Nguyn Cụng Chun - Ngh An: i hc Vinh , 2004 - 79 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.7/ NC 55927g/ 04 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy KCB: LA.001449 33 Gúp phn bi dng t sỏng to cho hc sinh khỏ, gii thụng qua dy hc gii bi hỡnh hc t hp / Nguyn Th Thu Thu - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 55 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 516.071/ NT 547g/ 09 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc KCB: LA.006292 34 Gúp phn nõng cao cht lng dy hc phn hm s m, hm s Logarit i s v gii tớch 11 THPT ( Sỏch giỏo khoa chnh lớ hp nht nm 2000) thụng qua vic xõy dng v s dng mt s dng phng tin dy hc trc quan / Bựi Hựng Trỏng - Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 109 tr ; 20 x 27 cm vie 510.71/ BT 7722g/ 05 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s, Gii tớch KCB: LA.002978 35 Gúp phn nõng cao hiu qu dy hc hỡnh hc 10 trờn c s phi hp quan im dy hc gii quyt v dy hc kin to / Vn Cng - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 83 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 516.07/ C 92g/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc KCB: LA.004795 36 Gúp phn phỏt trin nng lc gii quyt cho hc sinh trung hc ph thụng dy hc toỏn / Nguyn Trn Lõm - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 143 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NL 213g/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.005876 37 Gúp phn phỏt trin nng lc t lụgic v s dng chớnh xỏc ngụn ng toỏn hc cho hc sinh u cp trung hc ph thụng dy hc i s / Nguyn Vn Thun - Ngh An: i hc Vinh , 2004 - 176 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 512.007/ NT 532g/ 04 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s KCB: LA.001979 38 Gúp phn phỏt trin t thut gii cho hc sinh trung hc ph thụng qua dy hc mt s ni dung phng trỡnh / Chu Hng Ly - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 110 tr ; 19 x 27 cm vie - 510.07/ CL 981g/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.004784 39 Gúp phn phỏt trin t thut gii ca hc sinh THPT thụng qua dy hc ni dung "Lng giỏc" 11 / Nguyn Th Thanh Bỡnh - Ngh An: i hc Vinh , 2002 - 91 tr ; 20 x 27 cm vie - 510/ NB 6137g/ 02 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.000906 40 Gúp phn rốn luyn cho hc sinh khỏ, gii kh nng d oỏn, suy lun cú lớ dy hc toỏn trng ph thụng / ng on Huyn Phng - Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 129 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ P 577g/ 05 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.002961 41 Gúp phn rốn luyn cho hc sinh nng lc la chn n ph gii mt s bi toỏn i s v gii tớch bc trung hc ph thụng / Nguyn Th Su - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 97 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 512.071/ NS 9678g/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s, Gii tớch KCB: LA.005214 42 Gúp phn rốn luyn cho hc sinh nng lc võn dng kin thc toỏn hc gii quyt mt s bi toỏn cú ni dng thc tin / Nguyn Vn Bo - Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 99 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NB 211g/ 05 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.002963 43 Gúp phn rốn luyn cho hc sinh THPT kh nng liờn tng v huy ng kin thc dy hc i s v gii tớch / inh Th Thu Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 106 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ H 957g/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, i s, Gii tớch KCB: LA.005886 44 Gúp phn rốn luyn hc sinh khỏ, gii kh nng d oỏn dy hc toỏn trng ph thụng / Nguyn Thanh Tun - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 88 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 8838g/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003286 45 Gúp phn rốn luyn nng lc gii toỏn theo nh hng sỏng to cho hc sinh trung hc ph thụng / Phm Th Thng - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 63 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ PT 3671g/ 07 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: DV.009341 LA.004447 46 H thng bi i vi vic ging dy nh ngha, nh lý phn hỡnh hc khụng gian ph thụng trung hc (Chng II: Hỡnh hc 11 - Phn hỡnh hc khụng gian ) / Phan Thanh Lng - Ngh An: i hc S phm Vinh , [19-?] - 74 tr ; 20 x 27 cm vie - 516.071/ PL 429h/ ? T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc khụng gian KCB: LA.000112 47 Hỡnh thnh cho hc sinh THPT mt s kin thc v phỏp bin chng vt quỏ trỡnh dy hc toỏn / Ngụ Th Kim Thoa - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 136tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 449h/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.005883 48 Hỡnh thnh cho hc sinh THPT mt s kin thc v phỏp bin chng vt quỏ trỡnh dy hc toỏn / Ngụ Th Kim Thoa - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 136tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 449h/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.005883 49 Hỡnh thnh k nng gii bi toỏn cc tr hỡnh hc cho hc sinh THPT qua vic khai thỏc tri thc giỏo khoa v phộp bin hỡnh v hỡnh hc khụng gian / Vng Th Thuý Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 90 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 512.071/ VH 239h/ 08 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Hỡnh hc khụng gian KCB: LA.005213 50 Hot ng gi ng c, hng ớch dy hc gii bi vect cho hc sinh lp 10 THPT / Nguyn Th Kim Dung - Ngh An: i hc Vinh , 2003 107 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.7/ ND 916h/ 03 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.001396 51 Khc sõu v m rng kin thc sỏch giỏo khoa toỏn theo hng giỏo dc hng thỳ v t giỏc hc cho hc sinh (Th hin sỏch giỏo khoa Hỡnh hc 11) / ng Th Qunh Hoa - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 89 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ H 6787k/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003872 73 52 Khai thỏc phn mm Powerpoint v Geomeer's sketchpad vo vic thit k bi ging mụn Toỏn THPT (Th hin qua ni dung cỏc phộp bin hỡnh mt phng) / Trn Trung Tỡnh - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 112 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ TT 5889k/ 06 T khúa: Toỏn hc, Phng phỏp ging dy, Trung hc ph thụng KCB: LA.003948 49 10 KCB: LA.006132 319 Hiu lc phũng tr sõu khoang (Spodopteralitura Fabricius) v b Ban Miờu (Epicauta gorhami Marseul) ca ch phm t cõy gia v / Phm Th Hoa Lờ - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 88 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ PL 4331h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr sõu khoang KCB: LA.006166 320 Hiu lc phũng tr sõu mt hi kho nụng sn ca mt ch phm nm ký sinh cụn trựng / Nguyn Th Minh Thu - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 90 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NT 532h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr sõu mt KCB: LA.006175 321 Hiu lc phũng tr sõu xanh ( Heliothis armigera hubner ) ca Beauvia amorpha ( Hohnel ) Samson & H C Evans v Paecilmyces sp1 / Trn Th Thanh Hoa - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 55 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TH 6787h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr sõu xanh KCB: LA.006189 322 Hiu lc phũng tr sõu xanh bm trng ( Pieris rapae Linnaeus ) ca ch phm t cõy gia v / Nguyn Hi Phng - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 54 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NP 577h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr bm trng KCB: LA.006164 323 Hiu lc phũng tr sõu xanh bm trng (Pieris rapae linnaeus), sõu khoang (Spodoptera litura F.) v ban mioờu en sc trng (Epiaruta gorhami maseul) ca ch phm t nhúm cõy gia v / Lờ Th Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 53 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ LH 957h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr bm trng KCB: LA.006144 324 Hiu qu kớ sinh sõu cun lỏ lc (Arachips asiaticuts Walsingham) ca ong Sympiesis sp iu kin thc nghim / H Th Hi - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 51 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ HH 1491h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu cun lỏ KCB: LA.006128 545 325 Hiu qu ký sinh sõu khoang (Spodoptera litura F.) ca ong Mocroplitis manilae iu kin thc nghim / Lờ Th Huyn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 49 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ LH 987h/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu khoang KCB: LA.006158 326 Kh nng sinh trng ca Beauveria amorpha ( Hohnel ) Samson & H C Evans, paecilomyces sp1 trờn mụi trng PDA, PDP v th nghim phũng tr rp mui hi rau / Nguyn Th Ho - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 57 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NH 6787k/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006190 327 Mi quan h gia ong Euplectrus xanthocephalus Girault ngoi kớ sinh vi sõu khoang hi lc Spodoptera litura Fabricius / Nguyn Th Thuý Hng - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 58 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NH 957m/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu khoang hi lc KCB: LA.006127 328 Nghiờn cu nh hng ca mt s loi phõn hu c n sinh trng phỏt trin, sõu bnh hi v nng sut lc v xuõn 2008 / Nguyn Th Nhn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 63 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 633.3/ NN 5769n/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006117 329 Nghiờn cu ỏnh giỏ kh nng khỏng vi khun gõy bnh ca dch chit lỏ tru v inh hng s dng / Phan Th Xuõn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 52 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ PX 8n/09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Vi khun gõy bnh KCB: LA.006196 330 Nghiờn cu c im sinh hc, sinh thỏi ca mt s loi cỏnh cng n tht Ngh An / Trn Th Hoi Phng - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 67 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TP 1955n/ 06 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.004244 45 546 331 Nghiờn cu d tớnh, d bỏo chõu chu lỳa Trung Hoa (oxya chinesnis thunberg) hi lỳa ng bng Tnh Ngh An / Nguyn Hong Sn Phong - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 53 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NP 574n/ 07 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.005118 332 Nghiờn cu mt s c im sinh hc sõu c thõn ngụ (Ostrinia nubilalis hiibner) v hố thu nm 2006 ti xó Nghi Liờn - Nghi Lc - Ngh An / Nguyn Anh Minh - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 40 tr : Minh ho ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NM 6649n/ 06 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu c thõn KCB: LA.004220 21 333 Nghiờn cu v s dng nm Beauveveria Amorpha (Hohnel) Samson & H C Evans, Paecilomycộ SP1 phũng tr sõu xanh bm trng hi rau thp t / Lờ Th Trang - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 60 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 2/ LT 7722n/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr sõu xanh KCB: LA.006173 334 Quy trỡnh nhõn nuụi b xớt nõu vin trng Andrallus spinidensf v th nghim phũng tr sõu xanh bm trng hi rau thp t / H ỡnh Thng - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 42 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ HT 3671q/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006181 335 Quy trỡnh nhõn nuụi sõu khoang ( Spodoptera litura Fabr ) bng thc n nhõn to / Nguyn Th Sõm - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 49tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NS1871q/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.007480 336 Sõu hi u tng v thiờn ch n tht ca chỳng v hố thu 2006 ti xó Nghi Kim - Nghi lc - Ngh An / Nguyn H Phng - Ngh An: i hc Vinh , 2006 47 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NP 577s/ 06 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu hi u tng KCB: LA.004118 19 547 337 Sõu hi lc v xuõn nm 2007 ti Nghi Lc - Ngh An v bin phỏp phũng tr / Phm Hng Trung - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 52 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ PT 871s/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu hi lc KCB: LA.005116 338 Sõu hi rau v chõn khp n tht , ký sinh ca chỳng v rau ụng 2002 2003 ti xó Hng ụng, Vinh - Ngh An v xó Ninh Sn, Hoa L - Ninh Bỡnh / Nguyn Th Loan - Ngh An: i hc Vinh , 2003 - 46 tr ; 20 x 27 cm vie - 595.7/ NL 7958s/ 03 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu hi rau KCB: LA.001278 339 Sõu rúm hi thụng (Dendrolimus punctatuswalker) v cụn trựng kớ sinh ca chỳng khu rng thụng huyn Nam n tnh Ngh An / Trỡnh S Long - Ngh An: i hc Vinh , 2007 - 51 tr : nh ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TL 8481s/ 07 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Sõu rúm hi thụng KCB: LA.005177 340 S dng b rựa ch nhõn (coccinella transversalis fabricius) v rui n rp (ischiodon scutellaris fabricius) phũng tr rp u (aphis craccivora koch) iu kin thc nghim / Trnh Th Thanh - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 70 tr : nh ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TT 3672s/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr rp u KCB: LA.005123 341 S dng b xớt hoa( Eocanthecona furcellata wolf ) phũng tr sõu rúm 4u vng hi lc ( Orgyia antica walker) iu kin thc nghim / Nguyn Th Trang Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 50 tr.+10 tr.ph lc ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ NT 7722s/ 07 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Phũng tr sõu rúm KCB: LA.005188 342 S dng b xớt nõu vin trng Andrallus spinidens Fabr phũng tr sõu xanh bm trng hi rau thp t iu kin thc nghim / Trn Th Nh Qunh Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 60 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TQ 99s/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006184 548 343 S dng ch phm chit xut t ti phũng tr mt s loi sõu hi rau h thp t" / Bựi Trng inh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 58 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ B 584s/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006169 344 S dng nm Beauveria Amorpha v Paecilomyces Sp1 phũng tr sõu t hi rau thp t iu kin thc nghim / Bựi Th Long - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 56 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ BL 8481s/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006155 345 S dng rui n rp ( Ischiodon scutellaris Fabr ) phũng tr rp mui hi rau thp t iu kin thc nghim / Dng Th Mn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 55 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ DM 534s/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006180 346 Th nghim s dng b xớt nõu vin trng (andrallus spinidens fabricius) phũng tr sõu xanh (heliothis armigera hiibner) hi lc Nghi Lc - Ngh An / Phan Th Thu Hin - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 60 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ PH 6335t/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.005112 347 Th nghim s dng cúc nh ( Bufo melanostictus) phũng tr sõu hi rau ci tri nụng nghip / Trn ng Hi - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 36 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TH 1491t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006134 348 Th nghim s dng cúc nh (Bufo melanostictus) phũng tr sõu hi lc tri nụng nghip / Hong Vn Dng - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 42 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ HD 916t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.006145 349 Thc trng ỏp dng qun lớ dch hi tng hp sn xut rau thnh ph Vinh v vựng ph cn / Thỏi Th Phng Tho - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 51 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TT 3673t/ 08 549 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.005378 350 Thc trng s dng thuc bo v thc vt sn xut nụng nghip huyn Tõn K - Ngh An / Bựi c Dun - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 95 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ BD 812t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Thuc bo v thc vt KCB: LA.006755 351 Thc trng s dng thuc bo v thc vt sn xut rau thnh ph Vinh vựng ph cn / Trn Xuõn Quyn - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 63 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ TQ 99t/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Thuc bo v thc vt KCB: LA.005381 352 Thc trng s dng thuc tr sõu sn xut rau hp tỏc xó Hng ụng, thnh ph Vinh / Nguyn Th Thanh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 53 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ LN 5763t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt, Thuc tr sõu KCB: LA.006152 353 Xỏc nh vt cn trờn lỏ v mc gõy hi ca cỏc loi sõu chớnh hi lỏ lc iu kin thc nghim / Lờ Th Lan Phng - Ngh An: i hc Vinh , 2006 - 45 tr ; 20 x 27 cm + Thu qua USB vie - 632/ LP 577x/ 06 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Bo v thc vt KCB: LA.004152 53 iv Lâm nghiệp 354 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca rng trng keo lai (Acacia mangium x auriculiformớ) lm nguyờn liu ti huyn Hng Sn / Trn Th Lam - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 78 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 634/ LT 213/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Lõm nghip, Trng keo lai KCB: LA.006742 355 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca vic trng cõy keo trờn a bn huyn Tõn K Ngh An / o Th Anh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 76 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 634/ A 596/ 09 550 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Lõm nghip, Trng keo lai KCB: LA.006743 356 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc qun lý bo v rng v s nh hng ca kh nng tip cn ngun ti nguyờn rng Quc gia Pự Mỏt n sinh k ca ngi dõn / Nguyn Th Hi - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 65 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie 634.9/ NH 1491/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Lõm nghip, bo v rng KCB: LA.006777 357 Nghiờn cu c im a lớ Xó Hng Hũa-Thnh Ph Vinh v xut mụ hỡnh sn xut lõm ng kt hp: Lun tt nghip i hc / Nguyn Ngõn H; Ng.hd TS o Khang - Ngh An: i hc Vinh , 2005 - 41 tr ; 27 cm vie - 634/ NH 111n/ 05 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Lõm nghip KCB: LA.002113 V KHUYN NễNG V PHT TRIN NễNG THễN 358 Bc u s dng SPSS xõy dng b phiu iu tra nghiờn cu nhm gúp phn nng cao hiu qu cụng tỏc nghiờn cu phỏt trin nụng thụn / Nguyn Th Trang - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 53 tr ; 19 x 27cm + Thu qua USB vie - 631.4/ HT 1291/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.005383 359 ỏnh giỏ hin trng cụng tỏc khuyn ng ti tnh H Tnh / Nguyn Th Thu Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 62tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 639/ NT 547/09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng, khuyn ng 551 KCB: LA.006208 360 ỏnh ghớa hiu qu sn xut ca quỏ trỡnh dn in i tha huyn Nam n tnh Ngh An / Lờ i Hin - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 74 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ LH 6335/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006773 361 ỏnh giỏ d ỏn phỏt trin nụng thụn - hp phn dch v ti chớnh cú s tham gia ca ngi dõn ti huyn Nghi Xuõn - H Tnh / Phan, Hu Tuyờn - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 73 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ PT 968/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.005395 362 ỏnh giỏ hiu qu d ỏn "sinh k bn vng cho ng bo tỏi nh c" ti huyn Thanh Chng - Ngh An / Trn Th Thu Hin - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 70 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ TH 6335/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Tỏi nh c KCB: LA.006764 363 ỏnh giỏ hiu qu kinh t - xó hi d ỏn "h tr xõy dng cỏnh ng 60 - 80 triu ng" ti xó lnh huyn chng - tnh Ngh An / Nguyn Th Thu Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 77 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ NT 547/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006757 364 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca cõy chố huyn Thanh Chng - tnh Ngh An / Nguyn Bỏ Trung - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 71 tr ; 19 x 27cm + Thu qua USB vie - 633.7/ NT 871/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Phỏt trin kinh t, Chố KCB: LA.005385 365 ỏnh giỏ hiu qu kinh t mt s mụ hỡnh trỡnh din khuyn nụng huyn Nam n - Tnh Ngh An / on Vn Lc - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 58 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ L 8111/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.006770 552 366 ỏnh giỏ hiu qu qun lớ thu nụng cú s tham gia ngi dõn huyn Hng Nguyờn tnh Ngh An / Nguyn Thanh Huyn - Ngh An: i hc Vinh , 2008 72 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ NH 987/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng, Thu nụng KCB: LA.005397 367 ỏnh giỏ hiu qu s dng vay t ngõn hng chớnh sỏch xó hi cho ph n nghốo xó Vn Sn - huyn ụ Lng - Tnh Ngh An / Trn Th Hnh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 81 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ TH 239/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006763 368 ỏnh giỏ nhu cu khuyn nụng ca ngi dõn v nh hng cụng tỏc t chc ti huyn H Trung / Phm Th Huyn - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 78 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ PH 987/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.005399 369 ỏnh giỏ sinh k ca ngi dõn tỏi nh c bn Tõn Sn, xó Muụn Sn, huyn Con Cuụng / H Tu Võn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 65 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ HV 2171/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Tỏi nh c KCB: LA.006750 370 ỏnh giỏ tỏc ng ca vic chuyn i mc ớch s dng t phc v Cụng nghip hoỏ n i sng sinh k ca dõn c cp huyn / Nguyn Th Kim Tuyn Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 85 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 631.4/ NT 968/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006760 371 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc khuyn nụng tnh H Nam / Bựi Th M Linh Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 80 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ BL 7559/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.005394 553 372 ỏnh giỏ thc trng phỏt trin lng ngh ch bin hi sn xúm Phỳ Li, xó Qunh D, Qunh Lu Ng An / Nguyn Th Khỏnh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 74 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ NK 454/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Phỏt trin lng ngh KCB: LA.006778 373 ỏnh giỏ thc trng sn xut v nh hng phỏt trin ngh sn xut ru np cm ba huyn Tng Dng, Con Cuụng, K Sn - tõy Ngh An / Ló Th Nhớp - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 63 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ LN 5769/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Sn xut ru KCB: LA.005402 374 ỏnh giỏ thc trng v xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu kinh t trang tri trờn a bn huyn Thch H - Tnh H Tnh / Trn Vn Sn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 92 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ TS 6981/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Trang tri KCB: LA.006765 375 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sn xut tng v nhng bin phỏp nhm nh hng phỏt trin thnh lp lng ngh truyn thng huyn Nam n / Lờ Th Nguyt - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 65 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 633.3/ LN 5768/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Ngh truyn thng KCB: LA.005391 376 Kinh t h nụng dõn huyn Hng Sn - H Tnh sau 15 nm thc hin chớnh sỏch giao t nụng lõm nghip / o Th Mnh Linh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 101 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ L 7559k/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Kinh t h nụng dõn KCB: LA.006768 377 Lng ngh thờu ren truyn thng Thanh H thi k hi nhp / Lờ Ngc Thng - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 52 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie 746.4/ LT 3671l/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.005380 378 Nghiờn cu nh hng ca kh nng tip cn cỏc ngun lc a phng n s la chn sinh k ca ng bo tỏi nh c huyn Thanh Chng - Ngh An / 554 Gin Vit Phỳc - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 61 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307/ GP 577n/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Tỏi nh c KCB: LA.005398 379 Nghiờn cu thc trng v xut mt s gii phỏp nhm phỏt trin ngh trng nm huyn Thch H - H Tnh / Lờ Th Li - Ngh An: i hc Vinh , 2009 76 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 579.5/ LL 1851n/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Ngh trng nm KCB: LA.006769 380 Nghiờn cu thc trng v xut mt s gii phỏp phỏt trin kinh t trang tri huyn Hng Sn - H Tnh / Phan Th Cỳc - Ngh An: i hc Vinh , 2009 93 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ PC 963n/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Kinh t trang tri KCB: LA.006759 381 Nghiờn cu vai trũ cụng tỏc thu li nh nhỡn t gúc sinh k v an ninh lng thc ca ngi dõn Ngha Hng - Nam nh / Nguyn Ngc Tnh - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 46 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ NT 5889n/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Cụng tỏc thu li KCB: LA.005401 382 Sinh k ca ngi dõn tỏi nh c bn Vng Mụn - xó Nga My - Tng Dng / Phan Th H - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 66 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307/ PH 1114s/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn, Tỏi nh c KCB: LA.005392 383 S nh hng ca hot ng tớn dng nụng thụn n phỏt trin kinh t - xó hi xúm - thụn i cung - xó Viờn Thnh - huyn Yờn Thnh - tnh Ngh An / Lờ Th Tõm - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 63 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie 354.2/ LT 153s/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006737 555 384 Thc trng i sng ca cng ng ngi Thỏi tỏi nh c ti bn M - xó Thanh Hng - Thanh Chng - Ngh An / Nguyn Th Vui - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 88 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.2/ NV 987t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006766 385 Thc trng hot ng cõu lc b khuyn nụng trờn a bn huyn Nam n tnh Ngh An / Nguyn Th Ngc - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 70 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ NN 5763t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.006776 386 Thc trng hot ng ca hp tỏc xó sn xut kinh doanh dch v lng ngh ngúi ca ti xó Ngha Hon - Tõn K - Ngh An / Bựi Th Thanh Chung - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 57 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ BC 55944t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006779 387 Thc trng hot ng khuyn nụng trờn a bn huyn Quan Hoỏ / o Qunh Nga - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 90 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ N 5762t/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.005393 388 Thc trng hot ng tớn dng ca hi ph n thnh ph ng Hi, tnh Qung Bỡnh / Nguyn Th Thanh Tho - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 76 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ NT 3673t/ 08 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.005396 389 Thc trng hot ng tớn dng ti xó Tng Sn - Huyn Thch H - Tnh H Tnh / Dng Th Thu Dung - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 87 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 354.2/ DD 916t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006772 390 Thc trng sn xut v hiu qu kinh t, xó hi ca cỏc ging hoa cỳc, hng, ng tin xó Tõy Tu -T Liờm - H Ni / Nguyn Hi ng - Ngh An: i hc Vinh , 2008 - 66 tr ; 19 x 27cm + Thu qua USB vie - 635.9/ NT 182t/ 08 556 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.005386 391 Thc trng s dng t nụng nghip, lao ng, vay ca h nghốo xó Võn Sn, huyn Triu Sn, tnh Thanh Hoỏ / Lờ Kim Tiờn - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 54 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 333.76/ LT 5622t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006754 392 Thc trng ng dng tin b khoa hc cụng ngh nụng nghip trờn a bn huyn Yờn Thnh / Nguyn Vn Thanh - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 85 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 307.1/ NT 3672t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006767 393 Thc trng v kh nng m rng ca mt s mụ hỡnh khuyn nụng trờn a bn huyn Yờn Thnh / Phm Th Mai - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 12 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 630/ PM 2171t/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Khuyn nụng KCB: LA.006762 394 Xõy dng quy trỡnh sn xut rau mm ci c trờn giỏ th lm t cỏc nguyờn liu cú sn tnh Ngh An / Nguyn Vn Hiu - Ngh An: i hc Vinh , 2009 - 50 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 635/ NH 6339x/ 09 T khoỏ: Nụng Lõm Ng, Phỏt trin nụng thụn KCB: LA.006129 557 Mục lục Trang Lời giới thiệu A Ngành Toán học I Lí luận Ph-ơng pháp giảng dạy.1 II Đại số lí thuyết số. 23 III Giải tích.56 IV Hìnhhọc 88 V Lí thuyết xác suất thống kê 113 B Ngành Vật lí I Lí luận ph-ơng pháp giảng dạy. 131 II Vật lí lí thuyết Cơ học l-ỡng tử. .168 III Cơ học chất rắn. 171 IV Quang học .174 V Nhiệt học 196 VI Điện tử 197 VII Vật lí đại Nguyên tử Hạt nhân .202 VIII Vật lí ứng dụng .203 C Ngành Hoá Học I Lí luận ph-ơng pháp giảng dạy. 210 II Hoá lí .. 225 III Hoá học Phân tích..228 IV Hoá học Vô .255 V Hoá học Hữu cơ. ..275 VI Hoá học Thực phẩm .301 D Ngành Sinh học I Lí luận ph-ơng pháp giảng dạy 302 II Hoá sinh. 314 III Thực vật...320 IV Động vật. ..362 V Sinh học thực nghiệm. .384 558 E Ngành Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất I Giáo dục Quốc phòng 398 II Giáo dục Thể chất 400 Lí luận ph-ơng pháp giảng dạy 401 Điền kinh 408 Bóng đá - Bóng chuyền Bóng rổ.410 Nhảy cao - Nhảy xa. 415 Cử tạ. 419 F Ngành Công nghệ I Điện tử viễn thông .421 G Ngành Công nghệ thông tin I Lí luận ph-ơng pháp giảng dạy 422 II Cấu trúc máy tính Cơ sở liệu . 424 III Ngôn ngữ lập trình 428 IV Phần mềm ứng dụng 434 V Mạng máy tính Thiết kế trang Web. .467 H Ngành kinh tế I Kế toán .479 II Tài ngân hàng. 487 III Quản trị doanh nghiệp .. .488 K Nông Lâm NgI Nông học 492 Trồng trọt 492 Chăn nuôi 511 II Nuôi trồng thuỷ sản 512 III Bảo vệ thực vật. 541 IV Lâm nghiệp .552 V Khuyến nông phát triển nông thôn .553 559 [...]... HV 994m/ 08 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.005887 11 59 Một số phƣơng thức bồi dƣỡng hứng thú học tập môn toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề hình học không gian / Ngô Thị Tâm - Nghệ An: Đại học Vinh , 2009 - 110 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510.71/ NT 153m/ 09 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Hình học không gian ĐKCB: LA.007238... dạy, Hình học ĐKCB: LA.001381 66 Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua dạy học bất đẳng thức ở trƣờng trung học phổ thông / Phan Đăng Nhân - Nghệ An: Đại học Vinh , 2002 - 62 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ PN 5769p/ 02 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.000510 67 Phát huy tính tích cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học khái niệm toán học / Trịnh... khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.000509 69 Phát triển tƣ duy linh hoạt cho học sinh THPT thông qua dạy học giải bài tập toán / Nguyễn Anh Tuấn - Nghệ An: Đại học Vinh , 2008 - 91tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie - 510 71/ NT 8838p/ 08 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.005881 70 Phát triển tƣ duy sáng tạo của học sinh trung học phổ... 1741r/ 02 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Hàm số ĐKCB: LA.000516 90 Sáng tạo bài toán và tìm tòi lời giải bằng phép nghịch đảo từ một số bài toán hình học ở trƣờng phổ thông nhằm bồi dƣỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khá giỏi / Nguyễn Văn Dũng - Nghệ An: Đại học Vinh , 2002 - 76 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ ND 916s/ 02 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB:... / Nguyễn Thị Tuyết Mai - Nghệ An: Đại học Vinh , 2005 - 89 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NM 2171v/ 05 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.002977 114 Về cấu trúc năng lực toán học và việc bồi dƣỡng một số thành tố năng lực toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học đại số và giải tích / Nguyễn Văn Hữu - Nghệ An: Đại học Vinh , 2006 - 107 tr ; 20 x 27 cm... cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán / Võ Văn Lý Nghệ An: Đại học Vinh , 2007 - 111 tr ; 19 x 27 cm + Thu qua USB vie 510.07/ VL 981x/ 07 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.004769 119 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập cực trị có nội dung liên môn và thực tế trong dạy học toán ở bậc trung học phổ thông / Võ Thị Bích Hà - Nghệ An: Đại học Vinh... hình học không gian (Chƣơng "Quan hệ vuông góc -Hìmh học lớp 11" / Vũ Đoàn Kết - Nghệ An: Đại học Vinh , 2003 - 60 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ VK 431v/ 03 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.001168 113 Vận dụng tính kế thừa trong dạy học giải bài tập toán nhằm tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 11 trƣờng trung học phổ thông (Thể hiện qua dạy học hình học. .. giảng dạy, Hình học không gian ĐKCB: LA.000976 83 Rèn luyện năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian bằng phƣơng pháp hình học tổng hợp / Nguyễn Tiến Dũng - Nghệ An: Đại học Vinh , 2003 - 84 tr ; 20 x 27 cm vie 510.71/ ND 916r/ 03 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Hình học ĐKCB: LA.001135 84 Rèn luyện năng lực giải toán phƣơng trình,... của học sinh trong dạy học giải bài tập toán phần lƣợng giác lớp 11 THPT / Nguyễn Thị Thanh Vân - Nghệ An: Đại học Vinh , 2005 - 87 tr ; 20 x 27 cm vie - 510.71/ NV 2171m/ 05 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.002962 58 Một số mô hình dạy học môn toán theo hƣớng hình thành và phát triển tƣ duy kinh tế cho học sinh trung học phổ thông / Hồ Đức Vƣợng - Nghệ An: Đại học. .. qua USB vie - 510.07/ NT 4433r/ 07 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Trung học phổ thông ĐKCB: LA.004762 86 Rèn luyện năng lực mở rộng bài toán từ hình học phẳng sang hình học không gian bằng phép tƣơng tự / Phạm Anh Lộc - Nghệ An: Đại học Vinh , 2002 - 69 tr ; 20 x 27 cm vie - 516.071/ PL 8111r/ 02 Từ khóa: Toán học, Phương pháp giảng dạy, Hình học ĐKCB: LA.000507 87 Rèn luyện năng lực tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: thư mục luận văn luận án khoa học tự nhiên, thư mục luận văn luận án khoa học tự nhiên, thư mục luận văn luận án khoa học tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay