Dai cuong khang sinh dai hoc fevrier 2013 SV

20 190 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:35

ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH Định nghĩa Kháng sinh chất chuyển hóa vi sinh vật hay chất tƣơng đồng tổng hợp, chất tổng hợp khơng liên quan đến chất thiên nhiên; liều nhỏ chất nầy ức chế phát triển sống sót vi sinh vật mà khơng có độc tính trầm trọng ký chủ kháng sinh kháng khuẩn kháng sinh kháng nấm kháng sinh kháng ung thư Độc tính chọn lọc điểm quan trọng để phân biệt thuốc kháng sinh (antibiotic) với thuốc sát khuẩn (antiseptic) Độc tính chọn lọc = Chỉ số trị liệu (therapeutic index) Chỉ số trị liệu = TD50 / ED 50 TD50 = Liều gây độc tính cho 50% dân số ED 50 = Liều hiệu tối thiểu cho 50% dân số 1930 (các sulfonamid) – Nobel 1938 (sử dụng sulfanilamidPaul Ehrlich) 1940 (các penicillin) - Flemming (Anh) khám phá penicillin 1929 -12-2-1941 thử nghiệm lâm sàng với penicillin thơ thành cơng 1944 : Aminoglycoside 1947: Chloramphenicol 1948: Tetracyclin 1952: Macrolid 1955: Cephalosporin 1965: Quinolon ……………………… Các nhóm kháng sinh Đặc điểm chung kháng sinh - Thuật ngữ thơng dụng Kháng sinh phổ rộng (thí dụ tetracyclin) Kháng sinh phổ hẹp (thí dụ glycopeptid) MIC nồng độ ức chế ≥99% vi khuẩn nghi vấn thể lƣợng tối thiểu phải đạt đến vị trí nhiễm trùng Đặc điểm chung kháng sinh Sự diệt khuẩn, kìm khuẩn, đề kháng KS, tác động hậu KS Ngun tắc sử dụng kháng sinh - Chỉ sử dụng kháng sinh có nhiễm khuẩn - Lựa chọn kháng sinh Tầm quan trọng việc nhận tác nhân gây bệnh Điều trị dựa kinh nghiệm: - E coli - Staphylococcus aureus - Haemophilus influenzae Điều trị dựa thực nghiệm: cấy bệnh phẩm, kháng sinh đồ Dược động học Thể trạng bệnh nhân -Sử dụng kháng sinh liều, thời gian qui định Dùng liều cao từ đầu, khơng bỏ liều sử dụng tất liều định hết triệu chứng Phối hợp kháng sinh β-lactam + aminosid macrolid + sulfamid Haemophilus influenzae tetracyclin + beta lactam Bất lợi việc phối hợp kháng sinh ?? •Một số phối hợp thường gặp •* sulfamid + trimetoprim (Bactrim) •* sulfamid + pyrimethamin (Fansidar) •* amoxicillin + acid clavuclanic (Augmentin) •* ampicillin + sulbactam (Unacyn) •* ticarcillin + acid clavuclanic (Claventin) •* INH + PZA + Rifampicin: điều trò lao Kháng sinh dự phòng •* Ngừa bệnh rõ cho tập thể • VD: viêm màng não cho y, bác só bệnh viện •* Ngừa cho cá nhân có nguy nhạy cảm: phải chắn • vi khuẩn nhạy cảm dùng thời gian ngắn •* Ngừa phẫu thuật hậu phẫu (nhất phẫu thuật dơ) Sử dụng kháng sinh nơng nghiệp -Khơng dùng nơng nghiệp kháng sinh dang sử dụng cho người - Phải đảm bảo dư lượng kháng sinh điều trị khơng nhiễm vào thực phẩm NÊN NHỚ Khi kháng sinh đƣợc dùng cách thơng minh chúng tạo hiệu đáng kể Ngƣợc lại dùng cẩu thả chúng đƣa đến vấn đề sinh thái phức tạp nhƣ nhiễm trùng với vi khuẩn đa đề kháng HƢỚNG NGHIÊN CỨU MỚI NGĂN CHẬN SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Thiết kế phân tử với chế tự hủy cố hữu (an inbuilt self-destruct mechanism) o-NBC protecting group NO2 NH2 O HN O H N light H H S HN NH H N N O H H S O O COO N O O CH3 O COO O O NH HN Further degradation S HN O CH3 N Inactive COO Self-destruct mechanism O HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN CĨ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SỰ SINH TỔNG HỢP ACID BÉO CỦA VI KHUẨN FabH E Coli với ba xúc tác Cys112, His244, Asn274 HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN CĨ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SỰ SINH TỔNG HỢP ACID BÉO CỦA VI KHUẨN Các nhóm cấu trúc base Schiff có tác dụng ức chế FabH O N H OH OH N OH F Br ( E)-N -(3-(5-bromo-2-hydroxybenzylideneamino) propyl)-2-hydroxybenzamide (2d) N OH (E)-4-fluoro-2-((4-hydroxyphenethylimino) methyl)phenol (10) HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI TIỀM NĂNG KHÁNG MRSA THEO CƠ CHẾ ỨC CHẾ PYRUVAT KINASE MRSA (Tụ cầu đề kháng methicillin) Protein ‘hub’ Pyruvat kinase (protein hub) MRSA IS130 HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI THEO CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG TRÊN FtsZ Biochemistry 2008, 47, 3225–3234 protein FtsZ VK HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI THEO CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG TRÊN FtsZ O O N O O N N N NH2 NH NH2 NH 2-(2-(3-(biphenyl-3-yl)-6,7-dimethoxyisoquinolin-1-yl) ethyl)guanidine (15a) 2-((3-(biphenyl-3-yl)-6,7-dimethoxyisoquinolin-1-yl) methyl)guanidine (13 a) Viral protein could replace antibiotics in future Via: News Australia Researchers have found that antibacterial viral protein can be used as an alternative to antibiotics This research has been published online in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) USA Antibacterial viral protein, PlyC, is a bacteriophage lysin It was first discovered in 1925 After the potential research in antibiotics, research on this protein stopped But recently The Rockefeller University, University of Maryland and Monash University’s School of Biomedical Sciences have reported that PlyC could be an important thing in the times of rising antibiotic resistance Viral protein could replace antibiotics in future Via: News Australia PlyC has the ability to kill the bacteria that can cause infections ranging from pneumonia to streptococcal toxic shock syndrome Researchers from Monash University have successfully identified the atomic structure of PlyC to understand its antibacterial properties “Scientists have been trying to decipher the structure of PlyC for more than 40 years,” said Monash’s Dr Sheena McGowan “Finally knowing what it looks like, and how it attacks bacteria, is a huge step forward.” She said, PlyC “operates by locking onto the bacterial surface using eight separate docking sites located on one face of the saucer The two warheads can then chew through the surface of the cell, rapidly killing the bacteria.” According to Ashley Buckle, Associate Professor in Monash University, said that PlyC is 100 times more effective at killing bacteria than any other lysin found [...]... TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI TIỀM NĂNG KHÁNG MRSA THEO CƠ CHẾ ỨC CHẾ PYRUVAT KINASE MRSA (Tụ cầu đề kháng methicillin) Protein ‘hub’ Pyruvat kinase (protein hub) của MRSA IS130 HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI THEO CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG TRÊN FtsZ Biochemistry 2008, 47, 3225–3234 protein FtsZ VK HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH THUỐC KHÁNG SINH MỚI THEO CƠ CHẾ... degradation S HN O CH3 N Inactive COO Self-destruct mechanism O HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN CĨ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SỰ SINH TỔNG HỢP ACID BÉO CỦA VI KHUẨN FabH của E Coli với bộ ba xúc tác Cys112, His244, Asn274 HƢỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN CĨ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SỰ SINH TỔNG HỢP ACID BÉO CỦA VI KHUẨN Các nhóm cấu trúc base Schiff có tác dụng ức chế FabH... dang sử dụng cho người - Phải đảm bảo dư lượng kháng sinh trong điều trị khơng nhiễm vào thực phẩm NÊN NHỚ Khi kháng sinh đƣợc dùng một cách thơng minh chúng tạo hiệu quả đáng kể Ngƣợc lại nếu dùng cẩu thả chúng có thể đƣa đến những vấn đề sinh thái phức tạp nhƣ sự nhiễm trùng với vi khuẩn đa đề kháng HƢỚNG NGHIÊN CỨU MỚI NGĂN CHẬN SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Thiết kế những phân tử với một cơ chế tự hủy cố...Kháng sinh dự phòng •* Ngừa một bệnh rõ cho tập thể • VD: viêm màng não cho y, bác só trong bệnh viện •* Ngừa cho một cá nhân có nguy cơ nhạy cảm: phải chắc chắn • vi khuẩn nhạy cảm và chỉ dùng trong thời gian ngắn •* Ngừa trong phẫu thuật và hậu phẫu (nhất là trong phẫu thuật dơ) Sử dụng kháng sinh trong nơng nghiệp -Khơng dùng trong nơng nghiệp những kháng sinh dang sử dụng cho người... antibiotic resistance Viral protein could replace antibiotics in future Via: News Australia PlyC has the ability to kill the bacteria that can cause infections ranging from pneumonia to streptococcal toxic shock syndrome Researchers from Monash University have successfully identified the atomic structure of PlyC to understand its antibacterial properties “Scientists have been trying to decipher the structure
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai cuong khang sinh dai hoc fevrier 2013 SV, Dai cuong khang sinh dai hoc fevrier 2013 SV, Dai cuong khang sinh dai hoc fevrier 2013 SV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay