UNIT 13 FILMS AND CINAMA Reading ; Bài giảng hấp dẫn hàng triệu học sinh

31 242 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:35

Bài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắnBài giảng hấp mới nhất, được đánh giá cao nhất trong các bài thi hội giảng tại trường trung học phổ thông, được coi là bài giảng hay nhất ở thế kỷ 21, với người thầy tài ba, cùng với những kỹnăng về công nghệ thông tin thiên bẩm, đã khiến cho bài giảng trở nên một huyền thoại về giảng mẫu. kính chúc quý bạn tải được tài liệu này gặp nhiều thành công và may mắn Welcome to our class Teacher: Dang Van Quang GA ME SHOW What film is this? What film is this? TOM AND JERRY What film is this? Descendants of the sun What film is this? Kung Fu Panda What film is this? Fast and furious What film is this? Doctor tranger Unit 13 Fimls and Cinema Lesson A: Reading I Before you read Discussion: Answer the question Question 1: Do you want to see a film at the cinema or on TV? Why? Question 2: Can you name some of films seen? Question 3: What kind of films you like you have to see? Why? 10 Task 2: Answer the questions When did the history of cinema begin? What did scientists discover at that time? Did films in the early days have sound? When were audiences able to see long films? When was sound introduced? What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? Lucky numbers 10 What did scientists discover at that time?  They discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement You are very unlucky ! 10 10 When did the history of cinema begin?  In the early 19th century 10 Did films in the early days have sound?  No, they didn’t You are very lucky ! 10 When were audiences able to see long films?  In the early 1910s 10 When was sound introduced?  It was not until at the end of the 1920s 10 What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?  The musical cinema Task 3: Decide the best title for the passage A The story of film maker B A Brief History of Cinema C The History of the Film Industry 27 III After you read 28 True of false In 19th century, history of cinema began T In the first two decades of its existence, the cinema didn't develop rapidly F By 1905, films were( about 30 minutes long develop ) F Films became even longer and better and better from ( 51915 - 10 minutes ) T The cinema changed completely at the end of the 1910s F  ( 1920s) 29 Homewords Learn new words and make sentences with each words Write a short paragraph about the history of cinema Complete exercises in the workbook and prepare new lesson ( lesson B: Speaking) 30 Thank you for your attention! 31 [...]... develop rapidly F 3 By 1905, films were( about 30 minutes long develop ) F 4 Films became even longer and better and better from ( 51915 - 10 minutes ) T 5 The cinema changed completely at the end of the 1910s F  ( 1920s) 29 Homewords 1 2 3 Learn new words and make sentences with each words Write a short paragraph about the history of cinema Complete exercises in the workbook and prepare new lesson (... of ten years 4 quickly and in a short time 5 part of a film 6 a person in a film Task 2: Answer the questions 1 When did the history of cinema begin? 2 What did scientists discover at that time? 3 Did films in the early days have sound? 4 When were audiences able to see long films? 5 When was sound introduced? 6 What form of films appeared as the old silent films were being replaced... early 19th century 10 2 5 1 4 3 9 8 7 6 Did films in the early days have sound?  No, they didn’t You are very lucky ! 10 2 5 1 4 3 9 8 7 6 When were audiences able to see long films?  In the early 1910s 10 2 5 1 4 3 9 8 7 6 When was sound introduced?  It was not until at the end of the 1920s 10 2 5 1 4 3 9 8 7 6 What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?... an object For example:A: Who discovered America? B: Columbus 11 3 4 Audience (n) /ˈɔː.di.əns/ Character (n) /ˈkær.ək.tər/ Eg: Jack and Rose are the main characters in Titanic 12 A decade = 10 years 2000 5 6 2010 year Decade (n) /ˈdek.eɪd/ Film maker (n) /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/ 13 1 2 3 4 5 6 Cinema (n) /ˈsɪn.ə.mə/ Discover (v) /dɪˈskʌv.ər/ Audience (n) /ˈɔː.di.əns/ Character (n) /ˈkær.ək.tər/ Decade (n) /ˈdek.eɪd/
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 13 FILMS AND CINAMA Reading ; Bài giảng hấp dẫn hàng triệu học sinh, UNIT 13 FILMS AND CINAMA Reading ; Bài giảng hấp dẫn hàng triệu học sinh, UNIT 13 FILMS AND CINAMA Reading ; Bài giảng hấp dẫn hàng triệu học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay