Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt

62 621 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:21

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: Vốn và nguồn, tăng và giảm…Do đó việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.Là một sinh viên chuyên ngành kế toán em nhận thấy rằng bản thân mình cần không ngừng hoàn thiện các kiến thức kế toán trên ghế nhà trường, tuy nhiên chỉ lý thuyết không là chưa đủ mà làm kế toán còn cần phải tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy để đáp ứng phần nào yêu cầu đó em đã có một thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt. Giai đoạn thực tập này giúp cho em cũng như các bạn sinh viên có cơ hội khảo sát về tổ chức kế toán tại đơn vị mình thực tập, nâng cao kiến thức thực tiễn, phục vụ thiết thực cho việc sau này khi ra trường đi làm việc. Sau thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt, với sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty, các anh chị em trong phòng kế toán và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Ths. Hà Thị Phương Dung em đã thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài: “ Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt”.Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp gồm có 3 phần.Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân ViệtChương II: Thực trạng công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt.Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt. 1 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = LI NểI U Vn bng tin l c s, l tin u tiờn cho mt doanh nghip hỡnh thnh v tn ti, l iu kin c bn doanh nghip hon thnh cng nh thc hin quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mỡnh Trong iu kin hin phm vi hot ng ca doanh nghip khụng cũn b gii hn nc m ó c m rng, tng cng hp tỏc vi nhiu nc trờn th gii Do ú quy mụ v kt cu ca bng tin rt ln v phc tp, vic s dng v qun lý chỳng cú nh hng ln n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Mt khỏc, k toỏn l cụng c iu hnh qun lý cỏc hot ng tớnh toỏn kinh t v kim tra vic bo v ti sn, s dng tin nhm m bo quyn ch ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip Trong cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip chia lm nhiu khõu, nhiu phn hnh nhng gia chỳng cú mi quan h hu c gn bú to thnh mt h thng qun lý thc s cú hiu qu cao Thụng tin k toỏn l nhng thụng tin v tớnh hai mt ca mi hin tng, mi quỏ trỡnh: Vn v ngun, tng v gimDo ú vic hch toỏn k toỏn bng tin l nhm a nhng thụng tin y nht, chớnh xỏc nht v thc trng v c cu ca bng tin, v cỏc ngun thu v s chi tiờu ca chỳng quỏ trỡnh kinh doanh nh qun lý cú th nm bt c nhng thụng tin kinh t cn thit, a nhng quyt nh ti u nht v u t, chi tiờu tng lai nh th no Bờn cnh nhim v kim tra cỏc chng t s sỏch v tỡnh hỡnh lu chuyn tin t, qua ú chỳng ta bit c hiu qu kinh t ca n v mỡnh L mt sinh viờn chuyờn ngnh k toỏn em nhn thy rng bn thõn mỡnh cn khụng ngng hon thin cỏc kin thc k toỏn trờn gh nh trng, nhiờn ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = ch lý thuyt khụng l cha m lm k toỏn cũn cn phi tớch lu tht nhiu kinh nghim Bi vy ỏp ng phn no yờu cu ú em ó cú mt thi gian thc tt nghip ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Giai on thc ny giỳp cho em cng nh cỏc bn sinh viờn cú c hi kho sỏt v t chc k toỏn ti n v mỡnh thc tp, nõng cao kin thc thc tin, phc v thit thc cho vic sau ny trng i lm vic Sau thi gian thc tt nghip ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit, vi s giỳp ca lónh o cụng ty, cỏc anh ch em phũng k toỏn v c bit l s hng dn tn tỡnh ca Ths H Th Phng Dung em ó thc hin chuyờn thc tt nghip ca mỡnh vi ti: Hon thin k toỏn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Ngoi phn li núi u v kt lun, chuyờn tt nghip gm cú phn Chng I: c im v t chc qun lý Vn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Chng II: Thc trng cụng tỏc k toỏn Vn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Chng III: Cỏc gii phỏp nhm hon thin k toỏn Vn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Chng I ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = C IM V T CHC QUN Lí VN BNG TIN TI CễNG TY TNHH T & PT TN VIT I.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit c thnh lp vo nm 2006 theo quyt nh s 0102026522 ca S k hoch v u t Thnh ph H Ni cp ngy 31/05/2006 Tờn cụng ty: Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH u t v Phỏt trin Tõn Vit Tờn thng gi: Cụng ty Tõn Vit Tờn giao dch: Tan Viet Development and Investment company limited Tờn vit tt: TAN VIET D&I CO,.LTD a ch tr s chớnh: S 2A Trn Thỏnh Tụng, Q Hai B Trng, Thnh ph H Ni in thoi: 04 38213509 Fax : 04 38213509 Email : tanviet2a@gmail.com Website : www.tanviet.com.vn Mó s thu: 0101955609 Ti khon ngõn hng - Ch ti khon: Cụng ty TNHH u t v Phỏt trin Tõn Vit - Ti khon tin ng Vit Nam: 311110011356 ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam Ngnh ngh kinh doanh chớnh hin ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit l v t thit k ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, giao thụng, thu li, cụng trỡnh cp thoỏt nc, khu cụng nghip, khu cụng nghip cao - Lp d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng nghip thc phm, dõn dng, nụng nghip v phỏt trin nụng thụn - Kho sỏt a hỡnh phc v lp d ỏn v thit k cỏc cụng trỡnh xõy dng - Mua bỏn vt t, vt liu, thit b xõy dng; - In v cỏc dch v liờn quan n in (tr loi Nh nc cm); - i lý kinh doanh xut bn phm c phộp lu hnh; - Mua bỏn cỏc thit b phc v liờn quan n in; - Sn xut, mua bỏn cỏc thit b giỏo dc; - Dch v qung cỏo thng mi Lp d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh Kho sỏt a hỡnh phc v lp d ỏn v thit k cỏc cụng trỡnh xõy dng Thit k quy hoch chi tit cỏc khu dõn c, khu cụng nghip Thit k v lp d toỏn cỏc cụng trỡnh dõn dng Phm vi hot ng trờn a bn c nc Mt s cụng trỡnh sn phm m Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ang sn xut v cung ng th trng - T thit k Trng tiu hc Nguyn Trói - Tnh Hi Dng - Thit k quy hoch khu Cụng nghip Ph Ni - Tnh Hng Yờn - Thit k v lp d toỏn C s II Bnh vin a khoa Tnh Hng Yờn - Thit k lp d toỏn khu ụ th mi Qun Hong Mai H Ni - Vn iu l: Vn iu l: 4.000.000.000 ng ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = (Bng ch: Bn t ng Vit Nam) Trong ú ụng Nguyn Vnh Hip gúp 2.000.000.000 ng tng ng vi 50% phn gúp - gi chc v Giỏm c B Nguyn Th Thoa v b Nguyn Thựy Dng mi ngi gúp 1.000.000.000 ng tng ng vi 50% phn gúp u gi chc v Phú giỏm c I.2 Quy mụ ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Phng hng kinh doanh: Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t t nc vic phỏt trin c s h tng, hũa mỡnh vo nhp phỏt trin ú Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ó khụng ngng nõng cao nng lc ca mỡnh sn xut gúp phn cụng lao ca mỡnh xõy dng lờn nhng cụng trỡnh, nhng ng v nhng nh mỏy ch bin thc phm ln ca t nc Cụng ty ó y mnh hot ng sn xut kinh doanh, m rng th trng, to nhiu ngun vn, nhiu khỏch hng, ci t v nõng cao nng lc kp thi i nhm ỏp ng nhu cu ngy cng tng ca khỏch hng v c bit l tiờu chun v cht lng ca cỏc cụng trỡnh kin trỳc Cú th khỏi quỏt quỏ trỡnh hot ng v tng trng ca cụng ty qua mt s ch tiờu c bn sau: Quy mụ hot ng ca Cụng ty Tõn Vit Bng s: 01 n v tớnh: 1.000.000 ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = STT Ch tiờu - nm 2007 2008 2009 K hoch 2010 Doanh thu t 7.034 7.112 7.315 7.300 Giỏ hng bỏn 6.756 6.831 7.206 6.180 Li nhun 278 281 109 120 Cỏc khon np NS 420 398 567 650 Vn c nh 871 871 871 871 Vn lu ng 3.129 3.129 3.129 3.129 Tng s CBCNV 50 70 83 83 Thu nhp BQ/ nm 36 40 45 54 Bng tỡnh hỡnh s dng lao ng STT Phõn loi lao ng Bng s 02 n v tớnh: Ngi lao ng S ngi lao ng Lao ng giỏn tip 20 Lao ng trc tip 63 Thc s i hc ,cao ng 65 Trung cp 13 I.3 c im ca vic t chc v quy trỡnh sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = I.3.1 c im ca vic t chc sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit nm trờn a bn H Ni, khỏ thun li vic t chc sn xut kinh doanh Cụng ty hot ng v nhiu lnh vc nhng ch yu l v lnh vc t thit k xõy dng phm vi c nc nờn cụng ty ó chia lm hai b phn c bn l b phn lao ng trc tip v giỏn tip I.3.2 B phn lao ng trc tip: Sn lng ca Cụng ty ch yu c to t b phn trc tip, ú l cỏc n v thit k, cỏc xng thit k vi nhng chc nng riờng lnh vc t Cỏc n v sn xut trc tip ca cụng ty bao gm: + Xng thit k s + Xng thit k s + Phũng kinh t - giao thụng - thy li + Phũng khoa hc Cụng ngh - mụi trng + i kho sỏt + T hon thin + Vn phũng i din phớa Nam - Cỏc xng thit k cú chc nng chuyờn thit k cỏc cụng trỡnh, cú i ng cỏn b l kin trỳc s, cỏc thc s xõy dng, cú trỡnh hiu bit ln v xõy dng cng nh l cỏc chuyờn gia lnh vc t xõy dng v thi cụng - Cỏc phũng kinh t khoa hc cú chc nng riờng tng lnh vc nhm thc hin ỳng v hon chnh hn quy trỡnh to mt sn phm thit k - Cỏc i ng cũn li vi cỏi tờn cng thc hin c chc nng v vai trũ ca nú ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = - Cụng ty cú mt phũng i din phớa Nam nhm thun tin hn vic kinh doanh v khai thỏc khu vc cỏc tnh phớa Nam - Trong nn kinh t th trng, mi cỏ nhõn, t chc u phỏt huy ht kh nng, nng lc ca mỡnh cho tng sn phm mỡnh lm cng nh ỏp ng c ti a yờu cu ca th trng vi cỏc sn phm núi chung v vi sn phm t núi riờng - Gúp phn thỳc y kinh t th trng phỏt trin; - m bo i sng nhõn viờn; - Tng ngun thu cho ngõn sỏch Nh nc I.3.3 B phn lao ng giỏn tip: Cụng tỏc qun lý l khõu quan trng, cn thit v khụng th thiu c trỡ hot ng ca doanh nghip Cụng tỏc qun lý giỳp giỏm sỏt cht ch tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip Do c im v nhu cu ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit nờn b mỏy t chc qun lý ca cụng ty c t chc theo mụ hỡnh trung Cng theo mụ hỡnh t chc ca hu ht cỏc doanh nghip khỏc, b phn qun lý B phn lao ng trc tip cng c chia thnh cỏc phũng ban: + Ban giỏm c: Bao gm giỏm c v cỏc phú giỏm c, ú cú 01 phú giỏm c ph trỏch kinh doanh v 01 phú giỏm c ph trỏch k thut l kin trỳc s, giỏm c ph trỏch chung cỏc hot ng ca cụng ty + Phũng k toỏn: Qun lý cụng ty lnh vc ti chớnh, k toỏn nhm phc v v phn ỏnh ỳng, trung thc nht nng lc ca cụng ty v ti chớnh, nhm ỏnh giỏ, tham mu lnh vc qun lý cho Ban giỏm c ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 Chuyờn thc chuyờn ngnh GVHD: Ths H Th Phng Dung ======================================================== = + Phũng kinh doanh: Khai thỏc khỏch hng, tỡm vic v ký kt cỏc hp ng kinh t, ph trỏch vic hon thin cỏc th tc toỏn cụng n cng nh cỏc ti liu cụng n, nghim thu, bn giao ti liu.ng thi phi hp vi phũng k toỏn vic xỏc nh chớnh xỏc cụng n ca khỏch hng, cú k hoch thu n v khai thỏc khỏch hng + Phũng t chc hnh chớnh Nhõn s: Qun lý cụng ty lnh vc hnh chớnh, nhõn s nhm ỏp ng kp thi v ỳng nht cho hot ng ca cụng ty, ỏnh giỏ ỳng nng lc cỏn b c v hỡnh thc v cht lng lao ng tham mu cho Ban giỏm c t ú cú s phõn cụng lao ng phự hp nng lc nht V s b mỏy t chc qun lý ca cụng ty S s ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 10 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ======================================================== = Giỏm c PG ph trỏch kinh doanh, tip th PG ph trỏch k thut sn xut p tổ chức LD P tài Các P x ởng KD XS Cỏc xng sn xut Xng thit k s Phũng TCKT Xng thit k s Phũng kinh t giao thụng thu li Phũng t chc lao ng Phũng HC Phũng KD tip th Phũng khoa hc cụng ngh mụi trng i kho sỏt T hon thin I.3.4 c im quy trỡnh cụng ngh sn xut ======================================================== = Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn 39 P Hành 48 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= S NT Gi vo Rỳt Cũn li 5/4 S d u k Nhp qu tin mt 111 1269.903.900 670.000.00 599.903.900 583.943.900 571.943.900 10/ Tr tin mua hng 331 15.960.000 11/ hoỏ Tm ng 141 12.000.000 99 12/ Cụng ty Thu Li 131 48.798.000 620.741.000 10 21/ TT Thu qu ký cc 144 16.000.000 636.741.000 11 26/ ngn hn Gi tin mt vo 111 150.000.00 786.741.900 11 29/ ngõn hng Thu lói TGNH 711 18.500.000 805.241.900 Cng 805.241.900 + i chiu v iu chnh s sỏch H thng s sỏch, bỏo cỏo k toỏn ca cụng ty sau c lp v hon chnh theo nh k hng thỏng k toỏn chi tit bng tin in s cho tng ti khon chuyn cho k toỏn tng hp v cỏc b phn liờn quan i chiu lp bỏo cỏo k toỏn cn thit phc v chp nhu cu qun lý + i chiu kim tra v iu chnh nghip v phỏt sinh tin mt ti qu Vic qun lý tin mt ti kột bc tt thỡ s hn ch c s mt mỏt thiu ht, chờnh lch vi s sỏch Song cho dự th qu cú cn thn th no i na thỡ vic tha hay thiu ht tin cú th xy Chớnh vỡ vy vic kim tra i chiu s ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 49 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= tin thc tn qu v trờn s sỏch gia nhõn viờn k toỏn v th qu l cn thit Cú nh vy mi cú kh nng phỏt hin kp thi nhng chờnh lch sai sút cú th xy Khi xy tỡnh trng chờnh lch k toỏn phi kim tra li s phỏt sinh ca tng nghip v trờn s sỏch ca mỡnh k sau ú hai bờn i chiu vi i n mt s thng nht Khi ú tu vo s sai lch khõu no, ca thỡ ngi ú t chu trỏch nhim iu chnh li trờn s sỏch ca mỡnh Trng hp hai bờn s sỏch cựng thng nht s liu vi nhng chờnh lch vi s tin thc t cũn tn kim kờ thỡ hai bờn lp biờn bn s chờnh lch ú v k toỏn cú trỏch nhim phn ỏnh s chờnh lch vo s k toỏn Nu chờnh lch thc t tng so vi s sỏch, k toỏn ghi: N TK 111.1 Cú TK: 338.1 Nu chờnh lch thc t gim so vi s sỏch, k toỏn ghi: N TK: 138.1 Cú TK: 111.1 + i chiu kim tra v iu chnh nghip v TGNH Thụng thng mi nhn c giy bỏo ca ngõn hng v nghip v phỏt sinh trờn ti khon TGNH nhõn viờn k toỏn s i chiu cỏc chng t s sỏch ca mỡnh vi s sỏch ca ngõn hng Do c hai bờn cựng qun lý nhng s liu phỏt sinh trờn mt ti khon thụng qua h thng s sỏch khỏc nờn c hai u c gng khụng tỡnh trng chờnh lch xy v thc t cụng ty cha xy tỡnh trng ny Tuy nhiờn dự rt cn thn trng cụng tỏc hch toỏn cng nh vic ghi s v h thng kim soỏt rt cú hiu qu ca ngõn hng v n v m ti khon, song cụng vic v nghip v phỏt sinh quỏ nhiu thỡ tỡnh trng nhm ln cú ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 50 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= th xy Khi cú s chờnh lch , dự nguyờn nhõn gỡ thỡ c hai bờn cn cú s i chiu, kim tra Nu cha kp tỡm nguyờn nhõn s chờnh lch m k quyt toỏn ó n thỡ k toỏn tm thi cn c theo s liu ngõn hng phn anh vo ti khon 112 S chờnh lch s c phn ỏnh nh sau: Nu s sỏch ca nhõn viờn k toỏn phn ỏnh tha so vi s sỏch ngõn hng, k toỏn ghi: N TK 138.1 Cú TK 112 Nu s sỏch k toỏn thiu so vi s sỏch ngõn hng, k toỏn ghi: N TK 112 Cú TK 338.1 II.1.3.3 K toỏn tin ang chuyn K toỏn bng tin ngoi ti khon 111 v ti khon 112 cũn cú ti khon 113 tin ang chuyn: l khon tin ó xut qu ca doanh nghip chuyn vo ngõn hng nhng cha nhn c giy bỏo cú ca ngõn hng.Tin ang chuyn Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit khụng hch toỏn ti khon vỡ thc t vic luõn chuyn chng t (tin i trờn ng) nh hng khụng ln i vi chu k sn xut nờn b qua II.1.3.4 K toỏn tin ngoi t Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit mi thnh lp c nm, phm vi hot ng trờn a bn c nc cho nờn n thi im hin cha cú mt nghip v kinh t phỏt sinh no hch toỏn bng ngoi t Chng III CC GII PHP NHM HON THIN K TON VN BNG TIN ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 51 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= TI CễNG TY TNHH T & PT TN VIT III.1 Nhn xột chung - Trong nn kinh t th trng cú s qun lý ca nh nc ta hin nay, cỏc t chc kinh t, doanh nghip cú quyn t chc v thc hin hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh mt cỏch c lp t ch theo quy nh ca phỏp lut H phi t hch toỏn v m bo doanh nghip mỡnh hot ng cú li nhun, v phỏt trin li nhun ú, t ú nõng cao li ớch ca doanh nghip, ca ngi lao ng Vi xu th hi nhp ngy cng cao, k toỏn vi t cỏch l mt mụn khoa hc c lp v l mt ngh nghip chuyờn mụn ngy cng khng nh vai trũ quan trng ca mỡnh K toỏn l cụng c quan trng iu hnh, qun lý cỏc hot ng nhm m bo quyn ch ng v ti chớnh cỏc doanh nghip - Qua mt thi gian ngn tỡm hiu thc t cụng tỏc k toỏn Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit, kt hp vi nhng kin thc lý lun v hch toỏn k toỏn ó c trang b ti trng hc, em xin a mt s nhn xột sau: - Tuy ch mi thnh lp c nm nhng Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ó l mt s nhng doanh nghip tr cú tờn tui H Ni cng nh trờn ton quc T ch ch l mt Cụng ty nh vi nhõn viờn gi õy Cụng ty ó phỏt trin ln mnh vi gm hn 80 nhõn viờn t c thnh qu ngy hụm l nh s phn u n lc ca cỏn b nhõn viờn ton cụng ty Thy c tm quan trng ca cụng tỏc qun lý v cụng tỏc k toỏn cựng vi mong mun Cụng ty ngy mt ln mnh, ban giỏm c ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ó rt quan tõm cng c v hon thin cụng tỏc qun lý, c bit l hon thin cụng tỏc k toỏn ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 52 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= - L mt doanh nghip hch toỏn kinh t c lp vi quy mụ kinh doanh va cụng ty ó phi tỡm cho mỡnh mt b mỏy qun lý, mt phng thc kinh doanh cho cú hiu qu nht Song bờn cnh nhng yu t trờn, tinh thn on kt cng úng vai trũ quan trng trờn bc ng t khng nh mỡnh Ban lónh o cụng ty luụn quan tõm v ng viờn cỏn b cụng ty rốn luyn o c, tinh thn cng nh k nng nghip v, khuyn khớch h on kt phn u i lờn Cụng tỏc qun lý v hch toỏn kinh doanh núi chung v cụng tỏc k toỏn núi riờng ó khụng ngng c cng c v hon thin, thc s tr thnh cụng c c lc phc v cho quỏ trỡnh qun lý sn xut kinh doanh ca cụng ty - T chc cụng tỏc k toỏn cụng ty phự hp vi ch ti chớnh ca nh nc Thc hin ỳng cỏc chớnh sỏch ch cụng tỏc ti chớnh k toỏn B mỏy k toỏn ca cụng ty hin c t chc phự hp vi yờu cu ca cụng ty v phự hp vi chuyờn mụn ca mi ngi Nhõn viờn k toỏn nhõn ca Cụng ty tt c u c o to v chuyờn ngnh k toỏn Tuy nhiờn hin phũng k toỏn ti chớnh ca cụng ty ch bao gm ngi, vi s lng ớt nh vy thỡ mi nhõn viờn k toỏn s phi m nhim mt lng cụng vic s, ú l mt s c gng ln ca cỏc cỏn b k toỏn cụng ty - Vic t chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty TTHH T & PT Tõn Vit l tng i tt B mỏy k toỏn c t chc chuyờn sõu v phõn cụng hch nh nhim v rừ rng, mi k toỏn cú trỏch nhim lm mt phn hnh c th t di phõn xng, lp bỏo cỏo tỡnh hỡnh xong gi lờn phũng k toỏn ti chớnh Vic ny ó to iu kin cho nhõn viờn k toỏn phỏt huy tớnh sỏng to ch ng, thnh tho cụng vic Cỏc phn hnh c k toỏn phi hp rt khộo lộo to ng lc thỳc y quỏ trỡnh trin khai, khai thỏc nghip v t hiu qu v chớnh xỏc ỳng ch ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 53 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= III.2 u im v nhc im Qua thi gian thc ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit, em xin a mt s nhn xột sau: + u im: - V hch toỏn ban u: Nhỡn chung cỏc chng t k toỏn cụng ty s dng u theo ỳng ch chng t k toỏn hin hnh - K toỏn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit c phn ỏnh v giỏm sỏt cht ch, k toỏn phn ỏnh y chớnh xỏc kp thi s hin cú, tỡnh hỡnh bin ng s dng tin mt, kim tra cht ch vic chp hnh ch thu chi v qun lý tin mt tỡnh hỡnh bin ng ca tin gi tin ang chuyn giỏm sỏt vic chp hnh cỏc ch quy nh v qun lý tin v ch toỏn khụng dựng tin mt - hch toỏn chớnh xỏc tin mt, tin mt ca doanh nghip c trung ti qu Mi nghip v cú liờn quan n thu chi tin mt qun lý v bo qun tin mt u th qu chu trỏch nhim v thc hin - Chng t k toỏn l nhng phng tin chng minh c th tớnh hp phỏp ca nghip v kinh t phỏt sinh Mi hot ng kinh t ti chớnh cụng ty u phi lp chng t hp l chng minh ni dung v ghi chộp theo ỳng quy nh - Hin Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ang s dng h thng ti khon thng nht, ng thi ỏp dng hỡnh thc t chc s k toỏn chng t ghi s B mỏy k toỏn ca cụng ty u c phõn cụng cụng vic rừ rng Trỡnh nhõn viờn khụng ngng c nõng cao thng xuyờn c o to v bi dng ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 54 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= nghip v chuyờn mụn, bit dng khộo lộo v nhp nhng gia lý thuyt v thc t ti cụng ty, bit ỏp dng nhng phng phỏp hch toỏn phự hp vi thc t phỏt sinh ng thi cú th gim c lng cụng vic ghi chộp tha t c hiu qu cao Mi nhõn viờn k toỏn u cú th s dng c mỏy vi tớnh nờn cụng vic k toỏn c thc hin nhanh chúng, s liu luụn chớnh xỏc Vi vic t chc b mỏy k toỏn hp lý v la chn hỡnh thc s k toỏn phự hp ó gúp phn nõng cao nng sut v hiu qu ca cụng tỏc k toỏn cng nh cụng tỏc qun lý hot ng sn xut kinh doanh ti cụng ty - Trong cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty thỡ hch toỏn bng tin l mt khõu vụ cựng quan trng Nh nhn thc rừ iu ny cụng ty ó cú nhng bin phỏp tt vic t chc hch toỏn cng nh qun lý v s dng bng tin - Vic gi gỡn v bo qun tin mt kột st c m bo tớnh an ton cao Cỏc nghip v kinh t phỏt sinh c cp nht hng ngy nờn thụng tin kinh t mang tớnh liờn tc v chớnh xỏc Cụng tỏc k toỏn tng hp c n gin hoỏ ti mc ti a, cho phộp ghi chộp kp thi mt cỏch tng hp nhng hin tng kinh t cú liờn quan n tỡnh trng bin ng ca bng tin - H thng ti khon ỏp dng theo dừi s bin ng ca bng tin hon ton tuõn th theo quy nh v ó c chi tit ti a cho tng loi tin S chi tit ú ó cho phộp ban lónh o nm bt c nhng s liu c th v chi tit ca bng tin, t ú cú th a cỏc quyt nh mt cỏch hp lý v chớnh xỏc ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 55 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= - S sỏch k toỏn c lp v ghi chộp rừ rng rnh mch Vic lu tr thụng tin v lp s sỏch ó c thc hin trờn mỏy vi tớnh v c in theo tng thỏng v c lu tr mt cỏch khoa hc - V hch toỏn tng hp v hch toỏn chi tit: Vic s dng cỏc ti khon phn ỏnh nghip v kinh t phỏt sinh nhỡn chung ó thc hin theo ỳng quy nh ca nh nc Ngoi cỏc ti khon tng hp, k toỏn cụng ty ó m cỏc ti khon chi tit tin cho vic theo dừi cỏc nghip v kinh t din cụng ty - Cụng tỏc k toỏn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ó ỏp ng c yờu cu ca ban giỏm c vic cung cp tỡnh hỡnh v bng tin cng nh cỏc thụng tin v tỡnh hỡnh kinh doanh ca ton cụng ty Vic ghi chộp, phn ỏnh c tin hnh da trờn cn c khoa hc ca ch k toỏn hin hnh v da vo tỡnh hỡnh thc t ca cụng ty - Phũng k toỏn cú lng cụng vic khng l m li ớt ngi nhng the dừi sỏt c bng tin kp thi v chớnh xỏc, ỏp ng c yờu cu ca cụng tỏc qun lý ú chớnh l nhng thnh tớch m phũng k toỏn t c v cn phi phỏt huy - Giỏm c thc hin ch qun lý tin mt, theo dừi sỏt xao tỡnh hỡnh thu chi tng gim, tha thiu v s hin cú ca tng loi bng tin Thng xuyờn thc hin vic kim tra ghi chộp ca th qu, kim tra i chiu s liu ca th qu v k toỏn tin mt, tham gia vo cụng tỏc kim kờ qu tin mt + Nhc im - Hch toỏn tng hp: S sỏch k toỏn tng hp nh cỏc: S, th K toỏn chi tit, bng tng hp chi tit, chng t ghi s, s cỏi c Cụng ty thit k ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 56 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= ỳng vi ch k toỏn quy nh Doanh nghip ỏp dng s sỏch chng t ghi s hch toỏn, õy l hỡnh thc phự hp cho vic s dng k toỏn mỏy, nhiờn i b phn cụng ty c bit l b phn k toỏn thng kờ trang b thiu ht mỏy vi tớnh iu ny to rt nhiu khú khn cho vic trin khai thc hin cụng tỏc k toỏn t hiu qu, chớnh xỏc cao, gn nh tinh gim cụng tỏc k toỏn - V hch toỏn tng hp v hch toỏn chi tit: Vic s dng cỏc ti khon phn ỏnh cỏc nghip v kinh t phỏt sinh nhỡn chung ó thc hin theo ỳng qui nh ca Nh nc Ngoi cỏc ti khon tng hp, k toỏn cụng ty ó m cỏc ti khon chi tit tin cho vic theo dừi cỏc nghip v kinh t din cụng ty Tuy nhiờn vic dng h thng s sỏch cụng ty cũn mt s ch cha hp lý, vic lp s sỏch cũn nhiu ch cha ỳng vi ch k toỏn hin hnh - Do a bn hot ng rng nờn vic hp s liu chng t s sỏch ụi cũn chm n n vic lp bỏo cỏo nh k khụng ỳng thi hn gõy chm tr vic quyt nh i vi nh qun lý - Bỏo cỏo lu chuyn tin t l mt bỏo cỏo ti chớnh phn ỏnh cỏc khon thu v chi tin k ca doanh nghip theo tng hot ng kinh doanh, hot ng u t v hot ng ti chớnh Thụng qua nú ch doanh nghip cú th d oỏn c lng tin mang li t cỏc hot ng tng lai Nh qun lý cng cú th thy c kh nng toỏn k hot ng ti.Vỡ s quan trng ú m hu ht cỏc doanh nghip u lp bỏo cỏo lu chuyn tin t Nhng cho n cụng ty cha s dng vai trũ ca bỏo cỏo ny - Hin cụng ty s dng mỏy vi tớnh lm vic v s dng nhiu phn mm phự hp vi tng cụng vic ca mi phũng Tuy nhiờn mt s phn mm cũn ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 57 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= li dn n nh hng cụng vic nht l cụng vic k toỏn III.3 Phng hng hon thin ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit - Trong cụng tỏc qun lý chung, cụng ty ó cú s kt hp hi ho gia cỏc phũng ban chc nng Cựng vi i ng nhõn viờn cú nng lc, cú trỡnh , nhit tỡnh cụng vic v cú ch thng pht phõn minh nờn cụng ty ó to c bu khụng khớ lm vic hng say, phỏt huy nng lc sỏng to ca mi cụng nhõn - V t chc b mỏy k toỏn: B mỏy k toỏn ca cụng ty gn nh, ch cú ngi nhng qun lý ton b nghip v k toỏn ca cụng ty - Hỡnh thc s k toỏn cụng ty s dng l: hỡnh thc k toỏn chng t ghi s õy l hỡnh thc hch toỏn phự hp vi mụ hỡnh t chc sn xut ca cụng ty, thun li cho vic ỏp dng k toỏn mỏy, lng cụng vic cho nhõn viờn c gim bt, m bo chớnh xỏc hp lý - Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ang cú k hoch trang b thờm mt s mỏy vi tớnh mi v mt s mỏy múc in phun mu hin i ỏp ng nhu cu mi th trng, tng nng sut lao ng, hiu qu cụng vic III.3.1 Mt s gii phỏp gúp phn hon thin k toỏn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit - Hin cụng ty khụng ngng y mnh mi quan h khụng ch vi cỏc t chc nc m cũn hng ti vi cỏc t chc quc t, ú yờu cu toỏn bng ngoi t l rt quan trng Trong ú cụng ty cha cú TK 112.2 Tin gi ngõn hng bng ngoi t phn ỏnh tỡnh hỡnh tng gim ngoi t ca n v ti Ngõn hng Cụng ty lờn ng ký s dng TK 111.1 Tin mt ti qu ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 58 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= bng ngoi t, iu ny ó gõy nờn khụng ớt nhng khú khn Gi s nh khỏch hng n toỏn tin mt nhng li np bng ngoi t thỡ n v li khụng th nhp qu m li i i ly ng Vit Nam ri v nhp qu õy l s lóng phớ thi gian v nhõn cụng mt cỏch khụng cn thit - Vỡ vy theo em doanh nghip nờn ng ký s dng thờm TK 112.2 v TK 111.2 Tin mt ti qu bng ngoi t phc v cho vic sn xut kinh doanh c thun li - Cụng ty nờn m thờm s ti khon 113 tin ang chuyn Tin ang chuyn (ang i trờn ng) l khon tin ó xut qu ca doanh nghip chuyn vo ngõn hng nhng cha nhn c giy bỏo cú ca ngõn hng cng cn thit ghi s vỡ trờn thc t cng cú khụng ớt trng hp trc trc xy quỏ trỡnh tin ang i trờn ng - Cụng ty cú ti khon TGNH ti cỏc ngõn hng nh: Ngõn hng Cụng Thng, ụng Anh , Gia Lõm nờn vic ghi chộp chi tit i vi tng ngõn hng l rt cn thit, bi nú giỳp cho quỏ trỡnh kim tra s sỏch c d dng hn Cụng ty cng tin hnh ghi chi tit nhng theo em cn phi ghi chi tit hn na i vi tng ngõn hng v tng nghip v phỏt sinh - Cụng ty nờn tin hnh lp bỏo cỏo lu chuyn tin t nhm giỳp cho nhng nh qun lý cú c cỏc quyt nh mt cỏch nhanh chúng v chớnh xỏc - Do n v cha cú nh mc tin mt tn qu c th cng nh mt k hoch toỏn tin cụng n thng nht nờn dn n tỡnh trng s tin mt ti qu khụng n nh cú lỳc quỏ ớt cú lỳc li quỏ nhiu iu ny d gõy nờn nhng khú khn cho cụng ty vic chi tiờu tin mt phc v nhu cu sn xut kinh doanh hoc gõy ng quỏ nhiu tin lm vũng quay ca b chm li ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 59 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= khc phc nhc im ny, theo em cụng ty nờn xõy dng mt nh mc tin mt tn qu c th tng k hch toỏn cn c vo k hoch thu chi tin mt k nh mc ny cú th c xờ dch k hch toỏn, nhng khụng c phộp tng quỏ cao hoc quỏ thp gõy tỡnh trng bt n qu tin mt ca doanh nghip Bờn cnh ú cụng ty cng cn lp k hoch thu hi v toỏn cụng n cho s tin s phi tr n cng nh s tin n s thu hi cõn i nhau, m bo c nhu cu thu, chi tin mt ca cụng ty + V cụng ngh nhõn lc: - Cụng ty cn trang b thờm hoc nõng cp mỏy tớnh cho phũng k toỏn v ng thi phi t chc o to nõng cao trỡnh cho nhõn viờn k toỏn v chng trỡnh k toỏn mỏy nhm qun lý chớnh xỏc c nhng s Bờn cnh ú cn phi xõy dng mt chng trỡnh k toỏn thng nht trờn mỏy tớnh nhm t ng hoỏ mc cao nht cụng tỏc hch toỏn núi chung v cụng tỏc hch toỏn bng tin núi riờng - Cụng ty cn chỳ trng vo vic o to nhõn lc thụng qua qu u t phỏt trin, c bit l vic o to, o to li, chuyờn tu i ng cỏc nh lm ti chớnh thng kờ, c th l b phn k toỏn Hỡnh thc tr lng hp lý l ũn by kinh t quan trng cú tỏc dng khuyn khớch cụng nhõn khụng ngng tng nng sut lao ng, s dng y v hp lý thi gian lao ng, nõng cao cht lng sn xut Vic tng lng tho ỏng chớnh sỏch ói ng kp thi s l ng lc l cuc sng i vi ngi lao ng h s gn trỏch nhim ht mỡnh vỡ cụng ty, ngoi vic m bo tin cy i vi cỏc bn hng chim lnh m rng th trng ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 60 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit ang cú k hoch trang b thờm mt s mỏy múc in phun in mu hin i ỏp ng nhu cu mi ca th trng nhm tng nng sut lao ng, hiu qu cụng vic Bờn canh ú cụng ty ang xem xột a nhng gii phỏp hu hiu vic trin khai cỏc nghip v k toỏn bng tin t chớnh xỏc cao v cỏc iu kin tho nhu cu ngi lao ng C gng mc thu nhp ngi lao ng khụng di mc thu nhp ngi lao ng cụng tỏc ti cỏc doanh nghip lm n cú hiu qu phỏt t, to yờn tõm cho ngi lao ng ti cụng ty cng nh bn hng mun ký kt lm n ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 61 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= KT LUN Hc hiu c lý thuyt ó khú v ỏp dng lý thuyt vo c thc t li cng khú hn Nhng kin thc m ta c hc qua sỏch v l nhng cỏi m ta ch bit chp nhn cũn nhng kin thc y c thc hnh qua thc t, c thc t chng minh chớnh l nhng iu khin ta cụng nhn, nú l c mt quỏ trỡnh t hc tp, tỡm tũi, tớch lu v ng dng thc tin Qua quỏ trỡnh hc v thc tt nghip ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit em nhn thy cụng tỏc hch toỏn k toỏn l mt va mang tớnh lý lun va mang tớnh thc tin cao La chn ti: Hon thin k toỏn bng tin ti Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit em ó rỳt c nhiu iu b ớch, so sỏnh c gia thc t v lý thuyt c hc trng Tuy nhiờn vỡ thi gian tỡm hiu cũn hn ch, trỡnh kin thc chuyờn mụn cha sõu sc m phm vi ca chuyờn li rng, phc cho nờn chuyờn thc tt nghip ca em cũn nhiu hn ch v khụng trỏnh mt vi thiu sút hoc ý kin cha tht xỏc ỏng Chớnh vỡ vy em rt mong nhn c s ch bo hng dn ca cụ giỏo hng dn thc Ths H Th Phng Dung v cỏc anh ch phũng k toỏn ca Cụng ty TNHH T & PT Tõn Vit chuyờn thc tt nghip ca em c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n! ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 62 GVHD: Ths H Th Phng Dung Chuyờn thc chuyờn ngnh ========================================================= DANH MC TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh k toỏn ti chớnh doanh nghip - NXB H Kinh t Quc dõn Hng dn thc hnh k toỏn doanh nghip, bi v lp bỏo cỏo ti chớnh - NXB Ti Chớnh H thng chun mc k toỏn Vit Nam - NXB Ti Chớnh Mt s lun tt nghip ca cỏc anh ch khoa trc Cỏc website v k toỏn Giỏo trỡnh k toỏn ti chớnh ca PGS.TS Ngụ Th Chi; TS Nguyn ỡnh - Trng i hc Ti chớnh k toỏn ====================================================== Sinh viờn: Trn Th Dung Lp K Toỏn K39 [...]... toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý của nhà nước I.3.6 Đặc điểm về tổ chức vốn bằng tiền tại công ty Kế toán sử dụng thống nhất một đơn vị giá trị là “đồng Việt Nam” để phản ánh tổng hợp các loại vốn bằng tiền Để phản ánh và giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền kế toán. .. độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán cho doanh nhiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất do Bộ tài chính quy định II.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty II 1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ bộ máy kế toán Sơ đồ số 3 TP kế toán cty Kế toán. .. vốn bằng tiền tại công ty - Để tiến hành sản xuất và kinh doanh, công ty luôn phải có vốn nhất định Ngoài vốn cố định công ty còn phải có một số vốn lưu động đủ để tiến hành sản xuất kinh doanh Trong vốn lưu động thì vốn bằng tiền là rất quan trọng, bởi vốn bằng tiền có thể sử dụng trực tiếp để chi trả những khoản mua sắm hay để trả lương cho cán bộ công nhân viên và những khoản chi phí khác bằng tiền. .. toán tổng hợp Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng Kế toán công nợ Kế toán tiền lương Thủ quỹ ======================================================== = Sinh viên: Trần Thị Dung Lớp Kế Toán 39 18 GVHD: Ths Hà Thị Phương Dung Chuyên đề thực tập chuyên ngành ========================================================= II.1.3 Thực trạng công tác kế toán chi tiết vốn bằng tiền II.1.3.1 Kế toán tiền mặt - Hình... ……………………… + Số tiền quy đổi:…………………………………………… Chứng từ kèm theo PC số 35 Công ty TNHH ĐT &PT Tân Việt CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2010 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi: Giám Đốc Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt Tên tôi là: Bùi Thanh Tâm Bô phận công tác: Phòng kinh doanh Kính đề nghị tạm ứng đi công tác theo công văn số 215/CTTV Chi tiết như sau: Công tác... vàng bạc đá quý) ……………………… + Số tiền quy đổi:…………………………………………… Chứng từ kèm theo PC số 34 Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội ngày 1 tháng 4 năm 2010 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Giám Đốc Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt Tên tôi là: Nguyễn Văn Tuyến Bô phận công tác: Phòng hành chính Kính đề nghị thanh toán: Mua dầu Diesel quý I năm 2010... khoản:311110011356 Tên tài khoản: Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt Tại ngân hàng: Ngân hàng đầu tư Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Dung Địa chỉ: Công ty TNHH ĐT & PT Tân Việt Số CMT: 013093785 ngày cấp: 16/6/2008 nơi cấp : CA Hà Nội Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản Người nộp ký Giao dịch viên Kiểm soát ====================================================== Sinh viên: Trần Thị Dung Lớp Kế Toán K39 32 GVHD: Ths Hà... sổ kế toán + Sử dụng chứng từ cho kế toán nghiệp vụ và ghi sổ kế toán: cung cấp nhanh thông tin cho người quản lý phần hành này: Phân loại chứng từ theo từng loại, tính chất, địa điểm phát sinh phù hợp với yêu cầu ghi sổ kế toán Lập định khoản và ghi sổ kế toán chứng từ đó Bảo quản và sử dụng chứng từ để hạch toán Đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết + Hạch toán tiền mặt tại. .. mặt công ty tăng cao Để phát triển hơn nữa công ty đã chi một số tiền tương đối lớn chi mua vật tư, công cụ dụng cụ, nâng cấp các thiết bị phục vụ công việc được tốt hơn, công ty cũng đã nhượng bán một số tài sản mà công ty không sử dụng nữa, căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán lập các định khoản làm tăng lượng tiền mặt của công ty trong tháng 4 ( Trích một số nghiệp vụ ) - Ngày 7/4 Công ty nhượng... tục chuyển tiền, hàng ngày cập nhật sổ phụ ngân hàng vào phần mềm kế toán ======================================================== = Sinh viên: Trần Thị Dung Lớp Kế Toán 39 17 GVHD: Ths Hà Thị Phương Dung Chuyên đề thực tập chuyên ngành ======================================================== = Chương II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TÂN VIỆT II.1 Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt, Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt, Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ĐT PT Tân Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay