bài tập nhóm luật thương mại 1

16 509 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:28

Anh, chị hãy tư vấn cho các thành viên công ty hợp danh Hồng Hà về sự phù hợp của nội dung trong Điều lệ công ty họ so với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Được biết trong Điều lệc của công ty hợp danh Hồng Hà có một số nội dung sau:1.Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.2.Thành viên công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên của công ty hợp danh khác.3.Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang nhau không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty.4.Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh. Mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết.5.Giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty. Công ty hợp danh có thể thuê giám đốc. LỜI MỞ ĐẦU Cùng với chuyển đổi kinh tế thị trường, hoạt động thương mại, kinh doanh ngày diễn phong phú đa dạng Các hoạt động thực cá nhân, tổ chức hay liên kết, hợp tác cá nhân, tổ chức với nhau, nhiều loại hình, tên gọi khác Một số kể tới Công ty hợp danh_mô hình công ty tiến hành hoạt động thương mại xuất sớm giới Để phần hiểu thêm số vấn đề liên quan đến loại hình công ty này, nhóm xin trình bày đề tài: “Anh, chị tư vấn cho thành viên công ty hợp danh Hồng Hà phù hợp nội dung Điều lệ công ty họ so với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Được biết Điều lệc công ty hợp danh Hồng Hà có số nội dung sau: Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty Thành viên công ty hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác Thành viên hợp danh chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty Hội đồng thành viên bao gồm tất thành viên hợp danh Mỗi thành viên hợp danh có phiếu biểu Giám đốc công ty hợp danh người có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành công ty Công ty hợp danh thuê giám đốc.” NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HỢP DANH Khái niệm Công ty hợp danh loại hình đặc trưng công ti đối nhân, thành lập sở tin cậy, tín nhiệm lẫn thành viên Hay nói khác đi, loại hình công ty mà liên kết thành viên công ty xem xét đến mối quan hệ thành viên tham gia hùm vốn thứ yếu Và công ty hợp danh loại hình doanh nghiệp Trên giới có hai dạng công ty hợp danh: Thứ nhất, công ty hợp danh thông thường: loại hình công ty có loại thành viên thành viên hợp danh Các thành viên hợp danh tiến hành hoạt động thương mại hãng chung liên đới chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty Thứ hai, công ty hợp danh hữu hạn (công ty hợp vốn đơn giản) : loại hình công ty thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn có thêm thành viên khác (thành viên góp vốn) chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ công ty Còn Việt Nam, tồn hai loại hình công ty hợp danh giới thừa nhận, hai gọi chung tên gọi công ty hợp danh Do đó, công ty hợp danh Việt Nam có thành viên hợp danh, có thêm thành viên góp vốn tùy vào nhu cầu mục đích đầu tư tổ chức, cá nhân Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 định nghĩa: “ Công ty hợp danh doanh nghiệp, đó: Phải có hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh); thành viên hợp danh có thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty; c) Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty.” Đặc điểm Về thành viên a) a Công ty hợp danh phải có tối thiểu hai thành viên cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hãng chung chịu trách nhiệm vô hạn liên đới với khoản nợ công ty (gọi thành viên hợp danh) Ngoài ra, công ty hợp danh có thêm thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi phần vốn góp/ cam kết góp vào công ty Thành viên góp vốn cá nhân tổ chức Nhưng cá nhân, tổ chức trở thành thành viên công ty hợp danh Những cá nhân, tổ chức trở thành thành viên công ty hợp danh phải cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp bị hạn chế theo quy định Khoản Khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 b Về trách nhiệm tài sản Xét trách nhiệm công ty: Công ty hợp danh chịu trách nhiệm khoản nợ công ty tất tài sản công ty Xét trách nhiệm thành viên công ty: Thành viên hợp danh: phải chịu trách nhiệm vô hạn liên đới Tức họ phải chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh công ty, trách nhiệm bị giới hạn thành viên hợp danh Thành viên góp vốn: chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ kinh doanh công ty c Về tư cách pháp lí Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (Khoản Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Ở công ty hợp danh có tách bạch rõ ràng tài sản công ty tài sản thành viên công ty Các thành viên công ty phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang công ty tài sản hình thành trình công ty hoạt động tài sản công ty d Về khả huy động vốn Không giống với loại hình công ty khác, công ty hợp danh loại hình doanh nghiệp có khả huy động vốn hạn chế Bởi lẽ, Luật Doanh nghiệp quy định: “Công ty hợp danh không phát hành loại chứng khoán nào” (Khoản Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014) II SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY HỢP DANH SAO SÁNG SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty Một hai loại thành viên công ty hợp danh thành viên góp vốn Thành viên góp vốn cá nhân tổ chức không thuộc trường hợp quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Là thành viên công ty hợp danh thành viên góp vốn hưởng chế độ trách nhiệm tài sản thành viên công ty đối vốn, chế độ trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm tài sản thành viên góp vốn định nghĩa công ty hợp danh quy định Điểm b Khoản Điều 172: “Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty” Như vậy, quy định điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà Nhưng giới hạn trách nhiệm thành viên góp vốn công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có mâu thuẫn quy định Điểm b Khoản Điều 172 với quy định Khoản Điều 173 điểm a Khoản Điều 182 Tuy nhiên, Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chung pháp luật để định nghĩa công ty hợp danh nói chung thành viên công ty, quyền nghĩa vụ loại thành viên cụ thể công ty luật có phân định thành quy định riêng điều luật cụ thể Trong đó, phạm vi trách nhiệm tài sản thành viên góp vốn, nghĩa vụ thành viên với công ty, điểm a Khoản Điều 182 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “2 Thành viên góp vốn có nghĩa vụ sau đây: a) Chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn cam kết góp;” Thêm vào đó, với việc góp vốn vào công ty thành viên góp vốn, có thành viên góp vốn không góp đủ hạn số vốn cam kết số vốn chưa góp đủ coi khoản nợ thành viên công ty Theo logic, quy định riêng, quy định luật chuyên ngành ưu tiên áp dụng trước đến quy định chung pháp luật Do đó, nói nghĩa vụ tài sản thành viên góp vốn công ty hợp danh dù thành viên góp vốn tiền mặt hay vật, dù góp đủ lúc hay góp dần họ phải chịu trách nhiệm tài sản khoản nợ công ty phạm vi phần vốn mà họ cam kết góp không phạm vi phần vốn góp vào công ty Thành viên công ty hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định nội dung chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, lẽ: Khoản Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “ Công ty hợp danh doanh nghiệp, đó: a) Phải có hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh); Ngoài thành viên hợp danh có thành viên góp vốn;” Như vậy, thành viên công ty hợp danh bao gồm: thành viên hợp danh thành viên góp vốn Trong đó, thành viên hợp danh cá nhân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lí doanh nghiệp theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Cũng theo luật này, trách nhiệm thành viên hợp danh công ty hợp danh quy định điểm b Khoản Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty.” Và điểm đ Khoản Điều 176 Luật này: “2 Thành viên hợp danh có nghĩa vụ sau đây: đ) Liên đới chịu trách nhiệm toán hết số nợ lại công ty tài sản công ty không đủ để trang trải số nợ công ty” Theo đó, trách nhiệm tài sản thành viên hợp danh nghĩa vụ công ti trách nhiệm vô hạn liên đới Có nghĩa rằng, thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm toàn tài sản có có tương lai Nếu công ty kinh doanh thua lỗ, thành viên hợp danh phải sử dụng tài sản cá nhân liên đới trả nợ công ty, không kể tài sản đầu tư vào kinh doanh hay tài sản dân sự, chủ nợ có quyền yêu cầu thành viên hợp danh toán khoản nợ công ty chủ nợ Nếu thành viên hợp danh thực nghĩa vụ trả hết khoản nợ công ty tất thành viên hợp danh khác giải thoát khỏi nợ với chủ nợ Thành viên trả nợ cho công ty có quyền yêu cầu thành viên hợp danh khác toán khoản nợ họ nợ chung Trách nhiệm tài sản vô hạn liên đới thành viên hợp danh công ty ràng buộc họ thành viên chấm dứt tư cách thành viên hợp danh công ty hợp danh: “Trong thời hạn năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định điểm a điểm c khoản Điều người phải liên đới chịu trách nhiệm toàn tài sản khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.” (Khoản Điều 180 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Các thành viên hợp danh người trực tiếp định đến tồn phát triển công ty hợp danh mặt pháp lí lẫn thực tế Nếu quản lí, điều hành công ty không tốt dẫn đến công ty bị phá sản thành viên hợp danh dễ rơi vào tình trạng hết tài sản Do đó, việc hưởng số quyền quy định Điều 176 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thành viên chịu hạn chế định, quy định Điều 175 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “1 Thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại.” Sở dĩ thành viên bị hạn chế làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác cá nhân có khối tài sản cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn lần, mà chịu trách nhiệm vô hạn nhiều lần Nếu cá nhân vừa thành viên hợp danh công ty hợp danh vừa chủ doanh nghiệp tư nhân, giả sử hai loại hình doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, cá nhân khó có đủ khối tài sản để trả hết hai khoản nợ lúc, điều dẫn tới rủi ro kinh doanh cao Tuy nhiên, thành viên hợp danh công ty hợp danh đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân có đồng ý thành viên hợp danh khác công ty cá nhân đảm nhận hai vị trí lúc : “Thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân…………, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại” Hơn nữa, Luật Doanh nghiệp quy định thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, mà quy định hạn chế việc thành viên hợp danh đồng thời thành viên góp vốn công ty hợp danh khác Loại thành viên thứ hai công ty hợp danh thành viên góp vốn (có thể có không) Như nói trên, chế độ trách nhiệm thành viên công ty hợp danh chế độ trách nhiệm hữu hạn Từ chế độ trách nhiệm hữu hạn thành viên góp vốn hưởng thuận lợi định ngược lại chịu hạn chế định Họ bị hạn chế quyền thành viên công ty như: không tham gia quản lí công ty, không hoạt động kinh doanh nhân danh công ty Tuy nhiên, pháp luật lại quy định hạn chế việc thành viên góp vốn làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác Vì chịu trách nhiệm hữu hạn công ty nên dù thành viên góp vốn có chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác khối tài sản họ thỏa mãn điều kiện khối tài sản đồng thời chịu hai lần trách nhiệm vô hạn Như vậy, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định chung: “Thành viên công ty hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác” , tức thành viên hợp danh thành viên góp vốn công ty hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh khác chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Thành viên hợp danh chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty Như nói trên, thành viên hợp danh công ty hợp danh người định tồn phát triển công ty mặt pháp lý thực tế Trong trình hoạt động, thành viên hợp danh hưởng quyền bản, quan trọng thành viên công ty đồng thời phải thực nghĩa vụ tương xứng để bảo vệ quyền lợi công ty người liên quan Các quyền nghĩa vụ thành viên hợp danh quy định luật Doanh nghiệp 2014 điều lệ công ty Trong trình công ty hoạt động theo tổ chức điều hành thành viên hợp danh, công ty hoạt động kinh doanh tốt, có nhiều lợi nhuận tất nhiên quyền lợi thành viên đảm bảo cách tối ưu quyền lợi mà thành viên hợp danh hưởng là: “Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận quy định Điều lệ công ty” (Theo điểm e khoản Điều 176 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Ngược lại, họ làm việc bất cẩn khiến công ty kinh doanh thua lỗ họ có nghĩa vụ “Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty theo thỏa thuận quy định Điều lệ công ty trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ” (điểm e khoản Điều 176) Do đó, theo quy định chung, thành viên hợp danh công ty hợp danh Hồng Hà chia lợi nhuận phải chịu lỗ tương ứng với tỷ lệ phần vốn mà họ góp vào công ty Tuy nhiên, thành viên công ty có quyền có thỏa thuận khác việc chia lợi nhuận chịu lỗ thành viên hợp danh, thành viên hợp danh “Được chia lợi nhuận….theo thỏa thuận quy định Điều lệ công ty”, miễn thỏa thuận không trái pháp luật, không vi phạm điều cấm thành viên công ty đồng ý, chấp thuận Trong công ty hợp danh, thành viên hợp danh có quyền “tham gia họp, thảo luận biểu vấn đề công ty…” (điểm a Khoản Điều 176 Luật Doanh nghiệp năm 2014) thành viên góp vốn có quyền “tham gia họp, thảo luận biểu Hội đồng thành viên việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn, tổ chức lại giải thể công ty nội dung khác Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ họ” (điểm a Khoản Điều 182 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Như vậy, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định việc thành viên hợp danh chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 trường hợp quy định đồng ý thành viên công ty (bao gồm thành viên hợp danh thành viên góp vốn (nếu có)) Hội đồng thành viên bao gồm tất thành viên hợp danh Mỗi thành viên hợp danh có phiếu biểu Trước hết, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định: Hội đồng thành viên bao gồm tất thành viên hợp danh chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, lẽ: Công ty hợp danh loại hình doanh nghiệp có tính an toàn pháp lí công chúng cao, công ty chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty Các thành viên công ty thường có mối liên hệ mật thiết, tin tưởng lẫn việc quản lí công ty chịu ràng buộc pháp luật Tuy nhiên, loại hình công ty khác, công ty hợp danh cần thành lập nên quan quyền lực cao nhất, giúp công ty định vấn đề quan trọng Trong công ty hợp danh, quan có quyền định cao Hội đồng thành viên Nói Hội đồng thành viên công ty hợp danh, Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “1 Tất thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên bầu thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc Tổng giám đốc công ty Điều lệ công ty quy định khác Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận định công việc kinh doanh công ty Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình tài liệu họp Quyền tham gia biểu thành viên góp vốn thực theo quy định Luật Điều lệ công ty.” Từ quy định thấy, Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm tất thành viên(cả thành viên hợp danh thành viên góp vốn công ty) Do đó, nói Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm tất thành viên hợp danh tức phủ nhận quyền tham gia vào Hội đồng thành viên công ty thành viên góp vốn Một họp Hội đồng thành viên triệu tập, tiến hành, nội dung họp liên quan đến quyền nghĩa vụ chung công ty, quyền nghĩa vụ thành viên hợp danh mà có vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định rõ, thành viên góp vốn có quyền: “tham gia họp, thảo luận biểu Hội đồng thành viên việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn, tổ chức lại giải thể công ty nội dung khác Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ họ” (điểm a Khoản Điều 182 Luật Doanh nghiệp năm 2014), “Quyền tham gia biểu thành viên góp vốn thực theo quy định Luật Điều lệ công ty” (Khoản Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Tuy nhiên, xét bản, công ty hợp danh, quyền quản lý việc định vấn đề trọng đại công ty thuộc thành viên hợp danh, thành viên góp vốn bị hạn chế quyền thành viên công ty Mặc dù pháp luật cho phép thành viên góp vốn tham gia vào Hội đồng thành viên công ty hợp danh, thực chất, thực quyền không nằm tay thành viên Thứ hai, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định: Mỗi thành viên hợp danh có phiếu biểu phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, lẽ: Việc biểu công ty hợp danh tiến hành theo nguyên tắc đa số Chẳng hạn, Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “ Hội đồng thành viên có quyền định tất công việc kinh doanh công ty Nếu Điều lệ công ty không quy định định vấn đề sau phải ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận: a) Phương hướng phát triển công ty; b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới; d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty định khai trừ thành viên; đ) Quyết định dự án đầu tư; 10 e) Quyết định việc vay huy động vốn hình thức khác, cho vay với giá trị lớn 50% vốn điều lệ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ khác cao hơn; g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị lớn vốn điều lệ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ khác cao hơn; h) Quyết định thông qua báo cáo tài năm, tổng số lợi nhuận chia số lợi nhuận chia cho thành viên; i) Quyết định giải thể công ty Quyết định vấn đề khác không quy định khoản Điều thông qua hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể Điều lệ công ty quy định.” Và quyền biểu thành viên công ty vấn đề công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định rõ: Điều 176: ” Thành viên hợp danh có quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận biểu vấn đề công ty; thành viên hợp danh có phiếu biểu có số phiếu biểu khác quy định Điều lệ công ty; .” Điều 182: ”1 Thành viên góp vốn có quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận biểu Hội đồng thành viên việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn, tổ chức lại giải thể công ty nội dung khác Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ họ;” Như vậy, việc thành viên hợp danh có số phiếu biểu có số phiếu biểu khác biểu thông qua định Hội đồng thành viên phụ thuộc vào việc Điều lệ công ty có quy định khác hay không Đồng nghĩa là, Luật hoàn toàn cho phép công ty hợp danh có quyền 11 thỏa thuận quy định Điều lệ công ty số phiếu biểu mà thành viên hợp danh công ty có Có thể khẳng định lại, việc Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định cho thành viên hợp danh có phiếu biểu hoàn toàn phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, quy định thể rõ tính chất đối nhân công ty hợp danh Giám đốc công ty hợp danh người có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành công ty Công ty hợp danh thuê giám đốc Thứ nhất, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định giám đốc công ty hợp danh người có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành công ty chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, lẽ: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, hay nói cách khác người đứng đầu doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt doanh nghiệp thực giao dịch lợi ích doanh nghiệp với đối tác, khách hàng với quan Nhà nước Quyền, nghĩa vụ và chức danh người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp quy định điều lệ doanh nghiệp, giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều Với công ty hợp danh, loại hình công ty đối nhân thường chịu quy định ràng buộc pháp luật Pháp luật giành quyền rộng rãi cho thành viên thỏa thuận quy định ràng buộc thành viên công ty Xét tổ chức, quản lí công ty hợp danh đơn giản Các thành viên thỏa thuận hợp đồng việc tổ chức, điều hành, đại diện công ty Dựa tin tưởng lẫn nhau, thành viên hợp tác, thành lập nên công ty hợp danh, đó, thành viên hợp danh người định tồn phát triển công ty Trong trình công ty hoạt động, Giám đốc người có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành công ty mà quyền thuộc tất thành viên hợp danh công ty Hơn nữa, Giám đốc công ty thực việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty phải thực với tư cách thành viên hợp danh Với thành viên hợp danh công ty, hạn chế họ việc họ thực công việc kinh doanh ngày 12 công ty có hiệu lực bên thứ ba người biết hạn chế Theo quy định Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2005 thành viên hợp có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty hợp danh Kế thừa quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “1 Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty Mọi hạn chế thành viên hợp danh thực công việc kinh doanh ngày công ty có hiệu lực bên thứ ba người biết hạn chế đó.” Thứ hai, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định Công ty hợp danh thuê giám đốc phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014: Với công ty hợp danh, giám đốc người có nhiệm vụ quản lí điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty với tư cách thành viên hợp danh, phân công phối hợp công việc kinh doanh thành viên hợp danh Đại diện cho công ty quan hệ với quan nhà nước, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn bị đơn vụ kiện, tranh chấp thương mại Chức danh giám đốc công ty đồng thời Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh Hội đồng thành viên bầu đồng thời đảm nhiệm Điều lệ công ty quy định khác Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Điều 179: “1 Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty Mọi hạn chế thành viên hợp danh thực công việc kinh doanh ngày công ty có hiệu lực bên thứ ba người biết hạn chế Trong điều hành hoạt động kinh doanh công ty, thành viên hợp danh phân công đảm nhận chức quản lí kiểm soát công ty Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc Tổng giám đốc có nhiệm vụ sau đây: a) Quản lí điều hành công ty với tư cách thành viên hợp danh;” 13 Về nguyên tắc, công ty hợp danh thành lập hoạt động tin cậy tín nhiệm yếu, vậy, thành viên hợp danh phân công đảm nhận chức quản lí kiểm soát công ty, giám đốc công ty đồng thời thành viên hợp danh công ty Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không hạn chế việc công ty hợp danh thuê giám đốc, cá nhân, tổ chức thỏa mãn điều kiện trình độ, chuyên môn, lực hiểu biết theo yêu cầu doanh nghiệp trở thành người quản lí doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 18 Luật Và thực tế, có số công ty hợp danh tiến hành thuê giám đốc cho công ty Nhìn chung, Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định sơ sài cấu tổ chức công ty hợp danh, đặc biệt nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách người giữ chức vụ giám đốc công ty KẾT BÀI Công ty hợp danh mô hình công ty đối nhân xuất sớm giới, với ưu liên kết uy tín cá nhân nhiều người, tạo chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn thành viên hợp danh, cấu tổ chức gọn nhẹ loại hình doanh nghiệp tạo nhiều tin cậy bạn hàng, đối tác kinh doanh Tuy rằng, công ty hợp danh chưa thực phổ biến Việt Nam pháp luật Việt Nam nói chung có điều chỉnh loại hình doanh nghiệp nhìn chung, mô hình dần phù hợp với xu phát triển doanh nghiệp loại vừa nhỏ giới 14 MỤC LỤC 15 Mục lục 16 [...]... đó được biết về hạn chế đó Theo quy định tại Điều 13 7 Luật Doanh nghiệp 2005 thì các thành viên hợp có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty hợp danh Kế thừa quy định này của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 17 9 Luật Doanh nghiệp 2 014 quy định: 1 Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng... các thành viên công ty trong các vấn đề của công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2 014 cũng đã quy định rõ: Điều 17 6: ” 1 Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty; .” Điều 18 2: 1 Thành viên góp vốn có các quyền sau đây: a) Tham gia... đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại Chức danh giám đốc công ty sẽ đồng thời do Chủ tịch Hội đồng thành viên, là thành viên hợp danh do Hội đồng thành viên bầu ra đồng thời đảm nhiệm nếu Điều lệ công ty không có quy định khác Luật Doanh nghiệp năm 2 014 quy định: Điều 17 9: 1 Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày... không Đồng nghĩa là, Luật hoàn toàn cho phép công ty hợp danh có quyền 11 thỏa thuận và quy định tại Điều lệ của công ty về số phiếu biểu quyết mà thành viên hợp danh trong công ty mình có thể có Có thể khẳng định lại, việc Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định cho mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2 014 , quy định này cũng... duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty Công ty hợp danh có thể thuê giám đốc Thứ nhất, nội dung Điều lệ công ty hợp danh Hồng Hà quy định giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty là chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2 014 , vì lẽ: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hay nói cách... nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật này Và trên thực tế, vẫn có một số ít các công ty hợp danh đã tiến hành thuê giám đốc cho công ty mình Nhìn chung, Luật Doanh nghiệp Việt Nam còn quy định sơ sài về cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh, đặc biệt là về nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách của người giữ chức vụ giám đốc công ty KẾT BÀI Công ty hợp danh là mô hình công ty đối nhân xuất... kinh doanh Tuy rằng, cho đến nay công ty hợp danh vẫn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam và pháp luật Việt Nam nói chung cũng ít có sự điều chỉnh đối với loại hình doanh nghiệp này nhưng nhìn chung, mô hình này đang dần phù hợp với xu thế phát triển doanh nghiệp loại vừa và nhỏ trên thế giới 14 MỤC LỤC 15 Mục lục 16 ... công ty với tư cách là thành viên hợp danh;” 13 Về nguyên tắc, công ty hợp danh thành lập và hoạt động trên sự tin cậy và tín nhiệm nhau là chính yếu, do vậy, các thành viên hợp danh sẽ phân công nhau đảm nhận các chức năng quản lí và kiểm soát công ty, giám đốc công ty đồng thời cũng là thành viên hợp danh trong công ty Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2 014 cũng không hạn chế việc công ty hợp danh... của Luật Doanh nghiệp năm 2 014 : Với công ty hợp danh, giám đốc là người có nhiệm vụ quản lí và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh, phân công phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương. .. khách hàng và với cơ quan Nhà nước Quyền, nghĩa vụ và và chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó Với công ty hợp danh, là loại hình công ty đối nhân thường ít chịu sự quy định ràng buộc của pháp luật Pháp luật giành quyền rộng rãi cho các thành viên thỏa thuận các quy định ràng buộc thành viên của
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm luật thương mại 1, bài tập nhóm luật thương mại 1, bài tập nhóm luật thương mại 1, Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ ngang nhau không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay