Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh

11 285 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:26

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam, là một nhà cách mạng lỗi lạc, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam thế kỉ XX. Hồ Chí Minh là một anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ tiên phong của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và cũng là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Tại Đại hội VII của Đảng ( năm 1991) đã khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được khai thác qua nhiều khía cạnh, một trong những vấn đề quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề dân tộc. Để làm rõ vấn đề, chúng em xin chọn đề tài số 5: “ Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh”. MỤC LỤC A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại lịch sử Việt Nam, nhà cách mạng lỗi lạc, người đặt móng lãnh đạo công đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam kỉ XX Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ tiên phong phong trào cộng sản công nhân quốc tế nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam Tại Đại hội VII Đảng ( năm 1991) khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần quý báu Đảng Cộng Sản Việt Nam dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh khai thác qua nhiều khía cạnh, vấn đề quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Để làm rõ vấn đề, chúng em xin chọn đề tài số 5: “ Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh” B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam Các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển gắn với thời kì hoạt động Hồ Chí Minh phong trào cách mạng Việt Nam quốc tế vào đầu kỷ XX Quan điểm chủ nghĩa Mác Lê-nin vấn đề dân tộc Dân tộc vấn đề rộng lớn bao gồm vấn đề kinh tế, trị, lãnh thổ, pháp lí, tư tưởng văn hóa dân tộc nhóm dân tộc tộc Dân tộc cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân quốc gia , có lãnh thổ chung, quốc ngữ chung, kinh tế thống có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trình dựng nước giữ nước Quan điểm chủ nghĩa Mác: Dân tộc sản phẩm lịch sử MácĂnggen đãn đặt tảng lí luận cho việc giải dân tộc cách khoa học C Mác Ănggen có quan điểm có tính phương pháp luận để nhận thức giải vấn đề nguồn gốc , chất, quan điểm bản, thái độ giai cấp công nhân Đảng giai cấp công nhân với vấn đề dân tộc Lênin phát triển quan điểm dân tộc thành hệ thống quan điểm lí luận toàn diện sâu sắc , tạo sở cho cương lĩnh, đường lối, sách dân tộc Đảng cộng sản vấn đề dân tộc Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Các dân tộc có quyền tự việc lựa chọn chế độ trị, xu hướng phát triển lên Đoàn kết giai cấp công nhân, người lao động quốc thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc , khắc phục tâm lí dân tộc nước lớn, kì thị dân tộc, tự ti dân tộc Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc đề cập đến quan điểm Hồ Chí Minh thể tập trung chủ yếu nội dung dân tộc thuộc địa Việt Nam, tư tưởng độc lập tự mối quan hệ dân tộc giai cấp a Vấn đề dân tộc thuộc địa Việt Nam Sau cách mạng tháng 10 Nga, CNTB chuyển từ tự cạnh tranh sang độc quyền tư xâm lược áp bóc lột dân tộc nhược tiểu bắt đầu thời đại đế quốc chủ nghĩa xuất vấn đề dân tộc thuộc địa Từ tháng năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa V.I Lênin đăng báo Nhân đạo, số ngày 16-17/7/1920 Luận cương V.I Lênin với 12 luận điểm đặc biệt quan trọng, đề cập đến vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở: Như quyền bình đẳng thực dân tộc; tình đoàn kết chiến đấu giai cấp vô sản nước tư đấu tranh nhân dân thuộc địa; vấn đề quyền…đã đem đến Nguyễn Ái Quốc định hướng trị rõ ràng Người khẳng định chắn: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng chúng ta!” Người tìm đường lối cứu nước: Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng tới xã hội cộng sản tức độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tháng 12 năm 1920: Đảng xã hội Pháp (Đại hội Tua), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Người trở thành người cộng sản Việt Nam Người từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin Việc tiếp cận với bả Sơ thảo luận cương Lê-nin đem đến cho Hồ chí Minh nhận thức mới, sáng rõ cách mạng thuộc địa, đường giải phóng dân tộc khỏi gong cùm nô lệ đường giành độc lập tự cho đồng bào Từ năm 1923 đến năm 1924 Hồ Chí Minh sang Liên Xô, lúc đầu để tham dự Hội nghị quốc tế nông dân bầu vào Đoàn chủ tịch Sau Người lưu lại tham quan triển lãm kinh tế quốc dân Liên Xô, sau vào học lớp bồi dưỡng trường Đại học Phương Đông Ngày 17/6/1924, Hồ Chí Minh tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, đại hội họp cung Anđrâyépxki Điện Kremli (Mátxcơva) với tham gia 504 đại biểu 49 Đảng Cộng sản Đảng Công nhân thay mặt cho 1.319.000 đảng viên cộng sản toàn giới 10 tổ chức quốc tế Đại hội tổng kết, rút học kinh nghiệm đấu tranh giai cấp từ năm 1918 đến năm 1923 đề chủ trương tăng cường công tác xây dựng Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh thực mục tiêu lâu dài cách mạng quyền lợi thiết thực quần chúng Đại hội rõ phương hướng, nhiệm vụ phong trào cộng sản công nhân quốc tế phải đấu tranh chống chủ nghĩa cải lương, hội, chống phần tử phái hữu trốtxkít Qua đó, Người kế thừa tiếp tục phát triển quan điểm Lê- nin Sơ thảo luận cương Người quan tâm đến vận mệnh dân tộc thuộc địa phong trào đấu tranh nhân dân chống lại xâm lược ách áp bức, bóc lột chủ nghĩa đế quốc Đặc biệt sau đại chiến giới lần thứ II, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ dẫn đến tan rã hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc làm xuất quốc gia dân tộc độc lập Vấn đề độc lập thực chưa thực khác xa Người đưa vấn đề dân tộc thuộc địa Việt Nam giành độc lập cho dân tộc trước hết Hồ Chí Minh sớm khẳng định cách mạng thuộc địa trước hết cách mạng giải phóng dân tộc, yếu tố dân tộc yếu tố hàng đầu định tính độc đáo cách mạng thuộc địa Vấn đề sống dân tộc thuộc địa phải thoát khỏi ách nô lệ chủ nghĩa đế quốc đoàn kết toàn dân sở khối liên minh công – nông thành sức mạnh dân tộc Người đưa vấn đề giải vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp cách mạng cách mạng giải phóng dân tộc phải gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa b Tư tưởng độc lập tự Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý vĩ đại đời sống xã hội loài người, chân lý thời đại: “Không có quý độc lập, tự do” Vấn đề độc lập Tổ quốc, tự nhân dân mục tiêu hàng đầu, khao khát đời Người Độc lập tự tư tưởng quan trọng hàng đầu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực, mục đích thúc Người tìm đường cứu nước Và Người giành đời độc lập tự dân tộc Hồ Chí Minh khẳng định, độc lập tự quyền bản, thiêng liêng bất khả xâm phạm tất dân tộc bị áp bức, bóc lột giới, có dân tộc Việt Nam “ Độc lập” độc lập quốc gia, quốc gia không bị xâm lược, đô hộ ngoại bang, biên cương bờ cõi giữ vững, khẳng định chủ quyền không bị lệ thuộc kinh tế, trị, văn hóa… “Tự do” người làm chủ Con người từ sinh có quyền sống, quyền tự do, hạnh phúc Đối với dân tộc nước, quý đời độc lập Tổ quốc, tự nhân dân Hồ Chí Minh cho rằng: “ Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Sinh cảnh nước nhà tan, Bác nghe tận mắt chứng kiến đất nước ta chịu xâm lược nghìn năm Bắc thuộc, ngót trăm năm đô hộ thực dân Pháp Nhân dân ta phải sống cảnh cực, nghèo đói, bóc lột tệ, vậy, người dân có độc lập tự giải thoát người khỏi ngày tháng tăm tối Vì độc lập, tự ta không ngại hy sinh xương máu để làm nên chiến thắng vẻ vang dân tộc Hồ Chí Minh nói: “ Suốt đời có ham muốn, ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành” Như thấy Hồ chí Minh khẳng định độc lập tự quyền bất khả xâm phạm, khát vọng lớn lao toàn dân tộc, tư tưởng đắn, chân lí thời đại Những sở hình thành quyền dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh là: +Thứ nhất, từ lịch sử không ngừng đấu tranh để dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước đứng hàng đầu bảng giá trị dân tộc Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh tạo nên giá trị truyền thống cao quý lịch sử dân tộc Việt Nam Trong tinh thần yêu nước thứ tình cảm cao quý thiêng liêng nhất, cội nguồn lòng dũng cảm người Việt Nam Chính từ đấu tranh không mệt mỏi lịch sử dân tộc mà bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước tạo nên sức mạnh không ngăn cản khát vọng độc lập, tự dân tộc Hồ Chí minh đúc kết: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” +Thứ hai phải kể đến quyền tự nhiên cá nhân ghi tuyên ngôn nhà nước tư sản Đó xuất phát điểm để từ Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc giới Người tìm đọc tiếp nhận điểm tiến có giá trị hai tuyên ngôn bất hủ Tuyên ngôn độc lập năm 1776 Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền cách mạng Pháp năm 1791 để đến khẳng định: “ Đó lẽ phải không chối cãi được” Và “ Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Người tìm cách thực tế hóa quyền xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh quan niệm giành độc lập phải làm cho dân sống ấm no, hạnh phúc, lao động học hành, đó, sau giành độc lập Người phát động phong trào hũ gạo cứu đói, bình dân học vụ… phong trào phần góp phần phát triển quyền tự người +Sinh bối cảnh nước nhà tan, chứng kiến lầm than nhân dân, hình thành nên tư tưởng cứu nước, cứu dân Hồ Chí Minh Tư tưởng độc lập, tự trải qua trình hình thành, phát triển hoàn thiện theo năm tháng Tuy trình phát triển tư tưởng độc lập, tự không dài đủ để Người hoàn thiện chân lí thời đại, bổ sung vào học thuyết Mác - Lênin +Tháng năm 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxây yêu sách nhân dân An Nam đòi phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ quyền bình đẳng dân tộc Việt Nam Dù Yêu sách chưa đề cập đến vấn đề độc lập hay tự trị chưa nhận quan tâm hội nghị Vécxây, kể từ Người tỏ rõ lĩnh cách mạng Cái tên Nguyễn Ái Quốc lần đầu xuất bầu trời cách mạng Việt Nam Đây hình thức thử nghiệm Hồ Chí Minh chế độ pháp lý tư sản để đấu tranh với chủ nghĩa tư đế quốc Người rút học quý giá “Muốn giải phóng, dân tộc trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng thân mình” +Năm 1930, Chánh cương vắn tắt lời kêu gọi sau thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc xác định mục tiêu trị Đảng ta “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong kiến; làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập” Như tư tưởng độc lập tự phát triển thêm bước trở thành mục tiêu trị Đảng +Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc lên đường nước, sau nước theo sáng kiến Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị định thành lập Mặt trận dân tộc thống rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt Việt Minh, thảo 10 sách Việt minh, mục tiêu hàng đầu “Cờ treo độc lập, xây bình quyền” Hồ Chí minh xác định rõ tâm sắt đá dân tộc “Dù phải hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập” +Năm 1945, tư tưởng độc lập tự Việt Nam trở thành thực Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân, đồng bào nhân dân giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Người quan niệm rằng, độc lập dân tộc phải độc lập thực sự, hoàn toàn, gắn với hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước Tư tưởng độc lập tự phát triển kháng chiến chống Pháp hoàn thiện kháng chiến chống Mỹ Năm 1946, Hồ Chí Minh đề nghị sẵn sàng khối liên hiệp Pháp để cống hiến vào thịnh vượng chung khối Pháp thừa nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thể tâm bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, Người lời kêu gọi vang dội núi sông; “Không! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Khi đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, năm 1966, tiêu đề “Không có quý độc lập tự do!”, Hồ Chí Minh khẳng định chân lý thiêng liêng, bất khả xâm phạm dân tộc Việt Nam “Không có quý độc lập, tự do”, tư tưởng trở thành lẽ sống, thành học thuyết cách mạng Đảng ta toàn thể dân tộc Việt Nam Với tinh thần đó, dân tộc ta buộc kẻ thù phải kí vào hiệp định (Hiệp định Giơnevơ kí với Pháp năm 1954; Hiệp định Pari ký với Mỹ năm 1973) thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta Khẩu hiệu nguồn động lực để nhân dân ta vượt qua gian khổ hy sinh, giành độc lập dân tộc thống đất nước giành thành to lớn công đổi Đồng thời nguồn động viên dân tộc bị áp toàn giới c Mối quan hệ dân tộc giai cấp Hồ Chí Minh kế thừa quan điểm Mác Lê-nin mối quan hệ dân tộc giai cấp cách mạng vô sản Người vượt qua hạn chế lịch sử ông để phát triển quan điểm mối quan hệ dân tộc giai cấp cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản Căn vào điều kiện thực tế Việt Nam Hồ Chí Minh rõ: cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc sau giúp đỡ an hem quốc nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn Trong mối quan hệ dân tộc giai cấp, Hồ Chí Minh trọng tới vấn đề dân tộc Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu thống trị nước ngoài, giành độc lập dân tộc, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột thực dân, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập Vấn đề biểu qua bốn nội dung chính: +Một là, dân tộc thuộc địa trước hết phải đấu tranh giành độc lập cho dân tộc mình, sau có địa bàn để tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa +Hai là, không ỷ lại, chờ thắng lợi cách mạng vô sản quốc +Ba là, phải dựa vào sức chính, biết tranh thủ đoàn kết, ủng hộ giai cấp vô sản nhân dân lao động tiến toàn giới +Bốn là, có đóng góp thiết thực vào nghiệp cách mạng vô sản giới Những nội dung áp dụng hiệu vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng xác định “đường lối chiến lược cách mạng ta tiến hành tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản Nhiệm vụ cách mạng đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến phản cách mạng làm cho nước Việt Nam độc lập tự do; lập phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông,…tiến hành cách mạng ruộng đất” Ta không phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc, “đem sức ta tự giải phóng cho ta" , biết tranh thủ đoàn kết vô sản nhân dân lao động tiến toàn giới để tiến hành cách mạng Điều thể rõ nội dung Chỉ thị toàn dân kháng chiến năm 1946: “… tính chất, phương châm kháng chiến chống thực dân Pháp toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế” Nhờ đó, ta có đóng góp thiết thực vào nghiệp cách mạng vô sản giới qua kiện lớn như: Thắng lợi kháng chiến chống Pháp góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa; thắng lợi kháng chiến chống Mỹ “đã vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỷ XX, kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn tính thời đại sâu sắc” Với quan điểm đó, Hồ Chí Minh nhân tố để tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc sau: + Thứ nhất, động lực lớn đất nước chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc Theo đó, dân tộc giai cấp, quyền lợi dân tộc quyền lợi giai cấp thống phù hợp với lịch sử xã hội Việt Nam Bởi vì, lịch sử “Chủ nghĩa dân tộc động lực lớn đất nước” Còn thời đại Hồ Chí Minh, chủ nghĩa dân tộc chuyển thành chủ nghĩa yêu nước Ở Việt Nam “cuộc đấu tranh giai cấp không diễn giống phương Tây Vì thế, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đại vừa kế thừa tinh thần dân tộc hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, vừa khác chất so với chủ nghĩa dân tộc sôvanh chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Nó có nhiệm vụ giải đồng thời hai mâu thuẫn cách mạng Việt Nam mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp mâu thuẫn công, nông với tư sản, phong kiến nội dân tộc Từ đó, Người đề nghị: “Phát động chủ nghĩa dân tộc xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản… Khi chủ nghĩa dân tộc họ thắng lợi,… định chủ nghĩa dân tộc biến thành chủ nghĩa quốc tế” + Thứ hai, đường lối cứu nước đặt cách mạng giải phóng dân tộc quỹ đạo cách mạng vô sản, nghĩa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Trên sở ấy, Hồ Chí Minh rõ: hai giai đoạn cách mạng Việt Nam làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản mục tiêu giải phóng dân tộc, giai cấp, người cách mạng Khi cách mạng thành công, phải thiết lập chế độ sở hữu công cộng tư liệu sản xuất xây dựng nhà nước dân, dân, dân, đảm bảo hài hòa độc lập dân tộc với tự do, hạnh phúc người Do vậy, giành độc lập dân tộc rồi, phải lên chủ nghĩa xã hội Người viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hạnh phúc tự độc lập chẳng có nghĩa lý gì” Như vậy, phát triển đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa bảo đảm vững cho độc lập dân tộc + Thứ ba, mục tiêu cách mạng không cho độc lập dân tộc mà cho độc lập tất dân tộc bị áp bóc lột giới Với mục tiêu đó, Người, chủ nghĩa yêu nước chân thống với sức mạnh thời đại Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản trước hết phải chịu trách nhiệm trước dân tộc Nêu cao tinh thần dân tộc tự quyết, Người không quên nghĩa vụ quốc tế Người ủng hộ kháng chiến chống Nhật nhân dân Trung Quốc, kháng chiến chống Pháp nhân dân Lào Campuchia, đề hiệu “giúp bạn tự giúp mình”, đóng góp vào thắng lợi chung cách mạng giới Theo Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc trở thành vấn đề cần giải trước tiên cách mạng Việt Nam Nước Việt Nam lúc tồn hai mâu thuẫn bản, mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động (mâu thuẫn dân tộc) mâu thuẫn nông dân – công nhân với địa chủ, tư sản mại (mâu thuẫn giai cấp); mâu thuẫn chủ yếu sâu sắc mâu thuẫn dân tộc Do đó, vấn đề đặt trước mắt làm cách mạng vô sản, mà phải đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, có độc lập có địa bàn để làm cách mạng xã hội chủ nghĩa Đồng thời, yêu cầu thiết nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam nước thuộc địa cần phát huy tính chủ động, sáng tạo việc đấu tranh giành độc lập dân tộc, dựa vào sức tranh thủ ủng hộ quốc tế Đây điểm sáng tạo Người từ quan điểm Mác – Lênin mối quan hệ dân tộc – giai cấp C/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc giai cấp, chue nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo quan điểm vấn đề dân tộc chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời người có nhìn mẻ cách mạng vô sản Việt Nam Hồ Chí Minh có nhìn đắn việc giải mối quan hệ dân tộc giai cấp, đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu, độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB trị quốc gia, năm 2005 - Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia cán môn khoa học Mác – Lênin, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB trị quốc gia, năm 2003 - TS Nguyễn Mạnh Tường, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Một số nhận thức bản, NXB trị quốc gia, năm 2009 - Lê Mậu Hãn, “Sức mạnh dân tộc cách mạng Việt Nam ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, NXB trị quốc gia - http://luanvan.co/luan-van/neu-quan-diem-cua-ho-chi-minh-ve-moi-quanhe-giua-dan-toc-giai-cap-5365/ - http://tailieu.tv/tai-lieu/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-de-dan-toc-thuoc-diava-y-nghia-cua-tu-tuong-do-15902/ 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh, Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh, Vấn đề dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh, b. Tư tưởng về độc lập tự do của Hồ Chí Minh, c. Mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay