Cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN và cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law dưới góc đọ so sánh

14 250 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:23

MỤC LỤCIĐặt vấn đề1IIGiải quyết vấn đề21.Điểm tương đồng về cấu trúc nguồn luật giữa dòng họ Civil Law và dòng họ pháp luật XHCN. Lí giải22.Những điểm khác biệt về cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law và Xã hội chủ nghĩa. Lí giải.53.Đánh giá10IIIKết thúc vấn đề11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO12 MỤC LỤC I- Đặt vấn đề Dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật XHCN dòng họ pháp luật lớn điển hình giới Mỗi dòng họ có đặc trưng định tạo nên giá trị pháp lí khác Việc tìm hiểu so sánh hai hệ thống pháp luật nói chung cấu trúc nguồn luật nói riêng điều hữu ích Bởi vậy, em xin chọn đề tài: “Cấu trúc nguồn luật hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN cấu trúc nguồn luật hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law góc đọ so sánh.” Giải vấn đề Điểm tương đồng cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law II- dòng họ pháp luật XHCN Lí giải Điểm tương đồng dễ nhận thấy hai dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật XHCN thừa nhận ba thành tố : Văn thành văn, nguyên tắc chung pháp luật tập quán pháp nguồn pháp luật Điều thấy rõ nhìn vào cấu trúc nguồn luật hai dòng họ: Civil Law : - Luật thành văn - Án lệ (tiền lệ pháp) - Tập quán pháp - Các nguyên tắc chung pháp luật - Các học thuyết pháp luật - Lẽ phải tự nhiên Pháp luật XHCN: - Luật thành văn Tập quán pháp Các nguyên tắc chung pháp luật Đường lối, chủ trương, sách Đảng cộng sản Tiền lệ pháp Thứ hai, hai dòng họ pháp luật coi trọng nguồn pháp luật thành văn (statute law) Pháp luật thành văn hệ thống quy phạm pháp luật tập hợp hóa pháp điển hóa nhà nước ban hành.Ví dụ: Sự thừa nhận luật thành văn với tư cách nguồn luật dòng họ Civil Law xuất phát từ cuối kỷ XIX, với việc phục hồi pháp điển hoá Pháp nước điển hình dòng họ Civil Law, quốc gia theo trường phái pháp luật thực chứng họ coi pháp luật thành văn nguồn luật pháp luật cho luật “ hoàn hảo ý chí” Tuy nhiên, ngày pháp luật thành văn quốc gia không giữ vai trò tuyệt đối coi nguồn luật quan trọng hệ thống nguồn pháp luật Còn Việt Nam, quốc gia thuộc dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa pháp luật thành văn (văn quy phạm pháp luật) coi loại nguồn hình thức chủ yếu, quan trọng pháp luật Bởi lẽ, quan nhà nước Việt Nam giải vụ việc pháp lý thực tế thuộc thẩm quyền chủ yếu dựa vào VBQPPL VBQPPL văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, có quy tắc xử chung Nhà nước bảo đảm thực hiện, nằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Sở dĩ có điểm giống do: xuất phát từ trình hình thành phát triển pháp luật hai dòng họ dựa sở lý luận pháp luật, pháp luật xây dựng trình hình thành phát triển học thuyết nghiên cứu pháp luật Với hai dòng họ pháp luật đời nhu cầu thực tế Ngoài ra, trình xây dựng hệ thống pháp luật nước Xã hội chủ nghĩa kế thừa, học hỏi yếu tố tiến bộ, phù hợp với quốc gia để hoàn thiện pháp luật Những điểm khác biệt cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law Xã hội chủ nghĩa Lí giải a Ngoài nguồn luật giống kể dòng họ pháp luật lại thừa nhận nguồn luật khác + Ở dòng họ Civil Law: nguồn luật bao gồm : Án lệ (Jurisprudence) học thuyết (La doctrine) Án lệ hiểu án, định án, trọng tài; lời giải thích quy phạm pháp luật thẩm phán Các nguyên tắc, giải pháp pháp lý rút từ án lệ giá trị luật thành văn chúng không chắn, bị huỷ bỏ sửa đỏi lúc Các học thuyết pháp lý toàn công trình nghiên cứu học giả, ý kiến, viết…liên quan đến luật Các công trình nghiên cứu có hình thức nội dung đa dạng giáo sư luật, thẩm phán nhà thực hành luật (luật sư, trọng tài viên…) Trước có luật thành văn, học thuyết pháp lý đời từ trường đại học nguồn quan trọng Civil Law Các học thuyết pháp lý tạo nguồn, thuật ngữ, khái niệm pháp lý (mà nhà lập pháp buộc phải sử dụng), phương pháp tiếp cận khoa học pháp lý phát triển văn hoá pháp lý Học thuyết pháp lý gợi ý cho nhà lập pháp cách giải thích luật phù hợp với nhu cầu xã hội Ví dụ Pháp, phán tòa án thường khó hiểu, việc mô tả tình tiết vụ án thường ngắn lập luận không trình bày rõ ràng án, định tòa án Các học giả giải thích rõ vụ việc, giúp người đọc hiểu rõ vụ việc đó, hiểu định pháp luật việc áp dụng quy định thực tiễn xét xử Học thuyết gợi ý cho nhà lập pháp giải pháp pháp lí mới, gợi ý cho thẩm phán cách giải thích luật phù hợp với nhu cầu xã hội + Trong dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa lại thừa nhận điều ước quốc tế loại nguồn luật thức, mà Civil Law lại xếp vào danh sách nguồn luật thành văn +Tuy nhiên, việc phân chia điểm khác tương đối thực tế nước Xã hội chủ nghĩa có dụng tiền lệ pháp (án lệ, định, phán tòa) loại nguồn luật góp phần bổ sung cho thiếu sót, lỗ hổng pháp luật thành văn khắc phục tình trạng thiếu pháp luật; tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật dễ dàng, thuân lợi Tuy nhiên, nước Xã hỗi chủ nghĩa án lệ chưa thừa nhận cách thức Trong điều kiện có nhiều thay đổi tư tưởng, học thuyết pháp lý dần tiếp nhận sử dụng Ví dụ : Điều Hiến pháp hành nước Việt Nam quy định : “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Quy định Hiến pháp xây dựng sở kế thừa tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; tư tưởng chủ quyền nhân dân; tư tưởng nhà nước pháp quyền tiếp nhận yếu tố hợp lý học thuyết phân chia quyền lực nhà nước + Ngoài ra, cấu trúc nguồn luật XHCN bao gồm đường lối, chủ trương, sách Đảng cộng sản Có điểm khác biệt xuất phát từ khác tư pháp lý trình phát triển hai dòng họ Hơn hai dòng họ pháp luật bao gồm quốc gia thuộc hình thức nhà nước khác nhau, cấu trúc máy khác đồng thời chất nhà nước hoàn toàn khác nên nguồn pháp luật chúng khác Hơn ảnh hưởng học thuyết pháp lý tư tưởng lập pháp khác nước thuộc hai hệ thống pháp luật tạo khác biệt lập pháp Ví dụ : Ở nước Xã hội chủ nghĩa với ảnh hưởng sâu sác Tư tưởng Mác Lênin nước thuộc dòng họ Civil Law lại vận dụng triệt để học thuyết phân chia quyền lực b Về vai trò nguồn luật hai dòng họ pháp luật có điểm khác + Tập quán pháp loại nguồn hai dòng họ thừa nhận nhiên lại mức độ khác Nếu phong tục tập quán nước Xã hội chủ nghĩa thừa nhận nguồn hình thức pháp luật thể cụ thể số đạo luật Ví dụ, Ở Việt Nam điều Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Trong trường hợp pháp luật không quy định bên thoả thuận áp dụng tập quán…” theo Điều Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 thì, “trong quan hệ hôn nhân gia đình, phong tục, tập quán thể sắc dân tộc mà không trái với nguyên tắc quy định Luật tôn trọng phát huy” Trong vai trò tập quán pháp dòng họ Civil Law lại không xác định rõ ràng tồn nhiều quan điểm lý luận khác Có quan điểm cho rằng: “tập quán đóng vai trò chủ đạo nguồn pháp luật, tập quán tảng cho pháp luật xác định phương pháp áp dụng” Đối lập với quan điểm trên, trường phái pháp luật thực định lại phủ nhận vai trò tập quán, cho tập quán pháp nguồn luật bổ trợ cho pháp luật thành văn Có điểm khác biệt hai dòng họ pháp luật bao gồm quốc gia thuộc hình thức nhà nước khác nhau, quốc gia lại có phong tục tập quán hoàn toàn khác Trong trình nghiên cứu luật học tư nhà làm luật tập quán pháp có khác nên áp dụng lại đứng vai trò khác + Các nguyên tắc chung pháp luật: Các nguyên tắc chung pháp luật nguyên tắc pháp lý chấp nhận luật quốc gia hầu Các nguyên tắc chung pháp luật coi 10 nguồn luật đặc thù hệ thống pháp luật châu Âu lục địa Là nguyên tắc pháp lí chấp nhận luật quốc gia Đây dạng luật không thành văn, có nguồn gốc án lệ có giá trị bắt buộc tất quan nhà nước Đây nguồn bổ sung cho lỗ hổng luật thành văn Nguyên tắc chung pháp luật thường bắt nguồn từ luật La mã Còn nước xã hội chủ nghĩa, việc sử dụng nguyên tắc chung pháp luật sử dụng để hạn chế lõ hổng pháp luật Đánh giá Có thể thấy cấu trúc nguồn luật hai dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật xa hội chủ nghĩa có điểm tương đồng bật coi trọng pháp luật thành văn cấu trúc nguồn luật Tuy nhiên cấu trúc nguồn luật hai dòng họ có điểm khác biệt định vai trò loại nguồn Có thể thấy, cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law phong phú sở để quốc gia học tập Trên thực tế dòng họ pháp luật XHCN không còn, tầm ảnh hưởng dòng họ Civil Law lớn 11 III- Kết thúc vấn đề Việc xây dựng cấu trúc nguồn luật có vai trò quan trọng trình xây dựng pháp luật Cấu trúc nguồn luật hai dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa mang điểm tương đồng khác biệt định Việc tìm hiểu cấu trúc nguồn luật hai dòng họ học để áp dụng vào trình làm luật quốc gia giới 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình luật so sánh, Trương Đại học Luật Hà Nội, Nxb – CAND, Hà Nội, 2008 - Luật so sánh ( tiếng Việt ), Michael Bogdan, Nxb, Kluwer, Norstedts Juridik, Tano,2002 - http://huynhhuunghia.edu.vn/threads/so-sanh-cau-truc-nguon-luat- - giua-civil-law-va-common-law.1335/ http://idoc.vn/tai-lieu/nguon-luat-cua-dong-ho-civil-law-va-dongho-phap-luat-xa-hoi-chu-nghia-duoi-goc-do-so-sanh.html 13 - http://123doc.vn/document/280786-su-tuong-dong-va-khac-bietgiua-cau-truc-nguon-luat-trong-dong-ho-civil-law-va-dong-hocommon-law.htm 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN và cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law dưới góc đọ so sánh, Cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN và cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law dưới góc đọ so sánh, Cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN và cấu trúc nguồn luật ở các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law dưới góc đọ so sánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay