Giáo án giảng dạy môn tin học lớp 8

133 1,150 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:05

TUẦN Ngày soạn: 20/8/2010 Ngày dạy: Tiết Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết người dẫn cho máy tính thực công việc thông qua lệnh - Biết chương trình cách để người dẫn cho máy tính thực nhiều công việc liên tiếp Kĩ năng: - Biết đưa quy trình câu lệnh để thực công việc Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Sách giáo khoa, máy tính điện tử III PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình, giảng giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG TRÒ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách để người lệnh cho má y tính ? Máy tính công cụ giúp người làm công + Máy tính công cụ Con người lệnh cho việc giúp người xử lý máy tính ? ? Nêu số thao tác để thông tin cách hiệu người lệnh cho máy tính Con người dẫn cho thực + Một số thao tác để máy tính thực thông người lệnh cho máy qua lệnh tính thực như: khởi động, thoát khỏi phần Khi thực thao tác mềm, chép, di => ta lệnh cho máy chuyển, thực tính thực bước để tắt máy tính… ? Để điều khiển máy tính người phải làm Con người điều khiển máy tính thông qua lệnh Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ Rô-bốt nhặt rác Giáo án Tin học lớp ? Con người chế tạo thiết bị để giúp người nhặt rác, lau cửa kính nhà cao tầng? - Giả sử ta có Rô-bốt thực thao tác như: tiến bước, quay phải, quay trái, nhặt rác bỏ rác vào thùng - Quan sát hình sách giáo khoa Con người chế tạo Rô- Ví dụ Rô-bốt nhặt bốt rác: Các lệnh để Rô-bốt hoàn thành tốt công việc: - Tiến bước - Quay trái, tiến bước Học sinh ý lắng nghe - Nhặt rác - Quay phải, tiến bước - Quay trái, tiến bước Học sinh quan sát hình - Bỏ rác vào thùng sách giáo khoa theo yêu ? Ta cần lệnh cầu giáo viên để dẫn Rô-bốt di chuyển + Để Rô-bốt thực từ vị trí thời => nhặt rác việc nhặt rác bỏ rác => bỏ rác vào thùng vào thùng ta lệnh sau: - Tiến bước - Quay trái, tiến bước - Nhặt rác - Quay phải, tiến bước - Quay trái, tiến bước - Bỏ rác vào thùng V DẶN DÒ: - Học kết hợp SGK - Làm tập 1/8 SGK RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp Ngày soạn: 20/8/2010 Ngày dạy: Tiết Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết viết chương trình viết lệnh dẫn máy tính thực công việc hay giải toán - Biết ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ dùng để viết chương trình - Biết vai trò chương trình dịch Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ viết chương trình đơn giản Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực số công việc II CHUẨN BỊ: Sách giáo khoa, máy tính điện tử III PHƯƠNG PHÁP - Giản giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG THẦY Hoạt động 1: Tìm hiểu viết chương trình lệnh cho máy tính làm việc - Để điều khiển Rô-bốt ta + Để điều khiển Rô-bốt ta Viết chương trình, phải làm gì? phải viết lệnh lệnh cho máy tính làm việc - Viết lệnh viết + Viết chương trình chương trình => hướng dẫn máy tính thực viết chương trình công việc hay giải + Viết chương trình hướng toán cụ thể dẫn máy tính thực ? Chương trình máy tính + Chương trình máy tính công việc hay giải gì? dãy lệnh mà máy toán cụ thể tính hiểu thực ? Tại cần phải viết + Viết chương trình giúp chương trình người điều khiển máy tính cách đơn giản hiệu Hoạt động 2: Chương trình ngôn ngữ lập trình Giáo án Tin học lớp - Để máy tính xử lí, Học sinh ý lắng nghe thông tin đưa vào máy phải => ghi nhớ kiến thức đuợc chuyển đổi dạng dãy bit (dãy số gồm 1) - Để có chương trình mà máy tính thực Học sinh ý lắng nghe cần qua bước: * Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình * Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu Chương trình ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ dùng để viết chơng trình máy tính - Chơng trình dịch đóng vai trò "ngời phiên dịch" dịch chơng trình đợc viết ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu đợc - Chơng trình soạn thảo chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào phần mềm, đợc gọi môi trờng lập trình Ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi ngôn ngữ lập trình ? Hãy cho biết lí cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính ? Chương trình dịch dùng để làm gì? Hoạt động 3: Củng cố - HS trả lời - Nhận xét,nhác lại kiến thức V DẶN DÒ: - Học kết hợp SGK - Làm tập 2,3,4/8/SGK RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp TUẦN Ngày soạn: 27/8/2010 Ngày dạy: Tiết Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết ngôn ngữ lập trình gồm thành phần chữ quy tắt để viết chương trình, câu lệnh Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ làm quen với chương trình đơn giản Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Sách giáo khoa, máy tính điện tử III PHƯƠNG PHÁP - Giảng giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ chương trình Ví dụ minh hoạ chương trình đơn giản viết ngôn ngữ lập trình Pascal Học sinh ý lắng nghe Program CT_dau_tien; => ghi nhớ kiến thức Uses Crt; Begin Writeln(‘Chao cac ban’); End ? Chương trình gồm câu lệnh Chương trình gồm có câu lệnh Mỗi lệnh gồm cụm từ khác tạo thành từ chữ Ví dụ chương trình: Ví dụ minh hoạ chương trình đơn giản viết ngôn ngữ lập trình Pascal Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(‘Chao cac ban’); End Hoạt động 2: Tìm hiểu ngô n ngữ lập trình gồm ? Giáo án Tin học lớp Câu lệnh viết từ kí tự định Kí tự tạo thành bảng chữ ngôn ngữ lập trình - Bảng chữ ngôn ngữ lập trình gồm gì? Học sinh ý lắng nghe Ngôn ngữ lập trình =>ghi nhớ kiến thức gồm gì? Ngôn ngữ lập trình tập Bảng chữ ngôn hợp kí hiệu quy tắt ngữ lập trình bao gồm viết lệnh tạo thành chữ tiếng Anh chương trinh hoàn chỉnh số kí hiệu khác, dấu đóng thực mở ngoặc, dấu nháy máy tính - Mỗi câu lệnh chương trình gồm kí tự kí hiệu viết theo quy tắt Học sinh ý lắng nghe định - Nếu câu lệnh bị viết sai quy tắt, chương trình dịch nhận biết thông báo lỗi ? Bảng chữ ngôn ngữ lập trình gồm V DẶN DÒ: - Học kết hợp SGK - Trả lời câu hỏi 1,2/13/ SGK RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp Ngày soạn: 27/8/2010 Ngày dạy: Tiết Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết ngôn ngữ lập trình gồm có tập hợp từ khoá dành riêng cho mục đích sử dụng định - Biết tên ngôn ngữ lập trình người lập trình đặt - Biết cấu trúc chương trình bao gồm phần khai báo phần thân Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ nhận biết cấu trúc chương trình Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực số công việc II CHUẨN BỊ: -Sách giáo khoa, máy tính điện tử III PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: ? Bảng chữ ngôn ngữ lập trình gồm ? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY TRÒ Hoạt động 1: Tìm hiểu từ khoá tên chương trình - Các từ như: Program, Học sinh ý lắng nghe Uses, Begin gọi từ => ghi nhớ kiến thức khoá Học sinh ý lắng nghe - Từ khoá từ dành riêng + Học sinh nghiên cứu ngôn ngữ lập trình sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên * Khi đặt tên cho chương trình cần phải tuân theo quy tắt sau: - Ngoài từ khoá, chương - Tên khác tương trình có tên ứng với đại lượng chương trình khác - Đặt tên chương trình phải tuân theo quy tắt nào? Giáo án Tin học lớp Từ khoá tên: - Từ khoá từ dành riêng ngôn ngữ lập trình - Từ khoá ngôn ngữ lập trình từ dành riêng, không đợc dùng từ khoá cho mục đích khác mục đích sử dụng ngôn ngữ lập trình quy định - Tên đợc dùng để phân biệt đại lợng chơng trình ngời lập trình đặt theo quy tắc: + Hai đại lợng khác chơng trình phải có tên khác + Tên không đợc trùng với từ khoá Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chung chương trình - Cấu trúc chung chương trình gồm: * Phần khai báo: gồm câu lệnh dùng để: khai Học sinh ý lắng nghe báo tên chương trình => ghi nhớ kiến thức khai báo thư viện * Phần thân chương trình: gồm câu lệnh mà máy tính cần phải thực Cấu trúc chương trình Pascal: - Cấu trúc chung chương trình gồm: * Phần khai báo: gồm câu lệnh dùng để: khai báo tên chương trình khai báo thư viện * Phần thân chương trình: gồm câu lệnh mà máy Học sinh ý lắng tính cần phải thực nghe Hoạt động 3: Tìm hiểu ví dụ ngôn ngữ lập trình Ví dụ ngôn ngữ lập trình: - Khởi động chơng trình : Giáo viên giới thiệu ngôn ngữ lập trình Pascal ? Hãy nêu cấu trúc chương trình Pascal Màn hình T.P xuất - Từ bàn phím soạn chơng trình tơng tự word - Sau soạn thảo xong, V DẶN DÒ: - Học kết hợp SGK - Làm tập 3,4,5,6/13/SGK RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TUẦN Giáo án Tin học lớp 8 Ngày soạn: 4/9/2010 Ngày dạy: Tiết Bài thực hành số LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Turbo Pascal, nhận diện hình soạn thảo, cách mở chọn chọn lệnh - Gõ chương trình Pascal đơn giản - Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình xem kết Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ dịch, sửa lỗi chạy chương trình Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực số công việc II CHUẨN BỊ: - NỘI DUNG thực hành, máy tính điện tử III PHƯƠNG PHÁP: - Thực hành nhóm, thảo luận IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY TRÒ + Hoạt động 1: Làm quen với việc khởi động thoát khỏi Turbo Pascal ? Nêu cách để khởi động + Nháy đúp vào biểu Turbo Pascal tượng Turbo Pascal hình - Có thể khởi động Học sinh ý lắng cách nháy đúp chuột vào nghe => ghi nhớ kiến tên tệp Turbo.exe thư thức mục chứa tệp - ? Nêu cách để thoát khỏi chương trình Pascal Chọn Menu File => Ta sử dụng tổ hợp Exit phím Alt + X để thoát khỏi Turbo Pascal Giáo án Tin học lớp Làm quen với việc khởi động thoát khỏi Turbo Pascal.: a Khởi động Turbo Pascal hai cách: Cách 1: Nháy đúp chuột biểu tợng hình nền; Cách 2: Nháy đúp chuột tên tệp Turbo.exe th mục chứa tệp (thờng th mục TP\BIN) b Quan sát hình Turbo Pascal so sánh với hình 11 SGK Hoạt động 2: Nhận biết thành phần: chọn , tên tệp mở, trỏ, dòng trợ giúp phía hình - Nhấn phím F10 để mở bảng chọn Để di chuyển qua lại bảng chọn ta sử dụng phím nào? - Nhấn phím Enter để mở bảng chọn - Quan sát lệnh bảng chọn Để di chuyển qua lại bảng chọn, ta sử dụng phím mũi tên sang trái sang phải Học sinh thực thao tác theo yêu cầu giáo viên Nhận biết thành phần: chọn, tên tệp mở, trỏ, dòng trợ giúp phía hình c Nhận biết thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp mở; trỏ; dòng trợ giúp phía dới hình d Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng phím mũi tên sang trái sang phải (ơ đ) để di chuyển qua lại bảng chọn e Nhấn phím Enter để mở bảng chọn f Quan sát lệnh bảng chọn - Mở bảng chọn cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt phím tắt bảng chọn (chữ màu đỏ tên bảng chọn, ví dụ phím tắt bảng chọn File F, bảng chọn Run R, ) g Sử dụng phím mũi tên lên xuống (ư ¯) để di chuyển lệnh bảng chọn h Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal V DẶN DÒ: - Tiết sau thực hành: “ Bài thực hành số (tt) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 10 Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 mô hình vừa tạo Nháy vào biểu tượng công cụ Khi trỏ trở thành dạng Đưa trỏ chuột lên mô hình, nhấn giữ di chuyển chuột, em thấy mô hình quay không gian 3D Lệnh hết tác dụng em thả chuột Phóng to, thu nhỏ - Học sinh ý lắng Nháy chuột vào biểu tượng nghe => ghi nhớ kiến công cụ Khi trỏ thức trở thành dạng Nhấn giữ di chuyển chuột em thấy mô hình phóng to, thu nhỏ tuỳ thuộc vào di chuyển chuột Lệnh hết tác dụng em thả chuột Dịch chuyển khung mô hình Nháy chuột vào biểu tượng công cụ Khi trỏ trở thành dạng Nhấn giữ di chuyển chuột em thấy mô hình chuyển động theo hướng di chuyển chuột Lệnh hết tác dụng em thả chuột V DẶN DÒ - Về nhà học bài, kết hợp SGK RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án Tin học lớp 119 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 TUẦN 31 Ngày soạn: 26/3/2011 Ngày dạy: 29/3/2011 QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nắm ý nghĩa số lệnh bản, khám phá điều khiển hình không gian Kĩ năng: - Có kỹ tạo hình nhờ vào lệnh điều khiển hình học không gian đơn giản mà học sinh vẽ Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: GV:Sách giáo khoa, giáo án HS: Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP - Hướng dẫn,giảng giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo hình không gian (tt) - Giáo viên giới thiệu Menu File Tạo hình không gian: + Học sinh ý lắng nghe quan sát => Nêu cách tạo mới, lưu mở tệp mô hình b) Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình + Để tạo ta chọn Menu File => New + Để lưu ta chọn Menu File => Save (Save as) + Để mở tệp mô hình ta chọn Menu File => Open Hoạt động : Tìm hiểu cách điều khiển hình không gian Giáo án Tin học lớp 120 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 Khám phá, điều - Muốn di chuyển hình khiển hình không không gian, ta kéo thả đối gian: tượng - Để thay đổi kích thước a) Thay đổi, di chuyển đối tượng trước tiên cần chọn hình Khi b) Thay đổi kích thước xuất đường viền nút nhỏ đối tượng, cho phép tương tác để thay đổi kích thước Tuỳ - Giáo viên giới thiệu cách thay vào đối tượng mà nút, đường viền có dạng đổi màu cho hình c) Thay đổi màu cho Muốn tô màu, thay đổi màu cho khác cách hình hình, em dùng công cụ Khi nháy chuột vào công cụ em thấy danh sách màu sau: - Để thay đổi di chuyển đối tượng hình học ta làm nào? ? Nêu cách để thay đổi kích thước Các bước thực tô màu: Kéo thả màu mô hình Khi hình xuất chấm đen cho biết hình thay đổi màu Kéo thả màu vào Học sinh ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức chấm đen để tô màu Ví dụ, ta tô màu mặt hình lăng trụ tam giác với màu khác V DẶN DÒ - Về nhà học bài, kết hợp SGK RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Giáo án Tin học lớp 121 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 26/3/2011 Ngày dạy: 31/3/2011 QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nắm ý nghĩa số lệnh bản, khám phá điều khiển hình không gian Kĩ năng: - Có kỹ tạo hình nhờ vào lệnh điều khiển hình học không gian đơn giản mà học sinh vẽ Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: GV:Sách giáo khoa, giáo án HS: Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP - Hướng dẫn,giảng giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kiểm tra cũ: ? Màn hình làm việc phần mềm gồm thành phần nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY TRÒ Hoạt động : Tìm hiểu cách điều khiển hình không gian GV chức tô màu thay đổi, di chuyển phần mềm cung cấp cho khác thay đổi tính hình HS quan sát lắng nghe Khám phá, điều khiển hình không gian: HS nháy đúp chuột lên hình cần thay đổi thực lệnh thích hợp d) Thay đổi tính chất hình - Để thay đổi tính chất đối tượng nháy đúp chuột lên đối tượng, hộp thoại mô tả thông tin xuất sử dụng lệnh hộp thoại để thay đổi GV muốn thay đổi tính hình học em thao HS ghi tác nào? GV nhận xét câu trả lời học sinh tổng kết lại Giáo án Tin học lớp 122 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 e) Gấp giấy thành hình không gian Học sinh ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức V DẶN DÒ - Về nhà học bài, kết hợp SGK RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  Giáo án Tin học lớp 123 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 Thực hành: QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vận dụng kiến thức tiết lý thuyết để áp dụng vào tiết thực hành Kĩ năng: - Có kỹ tạo hình nhờ vào lệnh điều khiển hình học không gian đơn giản mà học sinh vẽ Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: GV:Sách giáo khoa, giáo án HS: Học nhà III PHƯƠNG PHÁP - Hướng dẫn,giảng giải IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động: THỰC HÀNH GV em thực thao tác khởi HS thực thao tác - Nháy đúp chuột vào biểu tượng động phần mềm yenka khởi dộng phần mềm Yenka hình yenka GV quan sát hướng dẫn em thao tác chưa - Nháy nút Try Basic Version để GV để vào hình làm việc HS thực hành nháy vào hình làm việc của phần mềm thực nút Try Basic Version phần mềm thao tác gì? - Hộp thoại: GV để tạo mô hình không gian em sử dụng hộp thoại gì? HS sử dụng hộp thoại Objects GV em sử dụng công cụ hộp thoại Objects để tạo HS thực hành tạo mô hình không gian mô hình không gian sau Giáo án Tin học lớp 124 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 GV quan sát hướng dẫn em thực chưa HS thực thao tác GV để thoát khỏi phần mềm em thoát khỏi phần mềm thực nào? - Nháy vào nút close công cụ V DẶN DÒ - Về nhà học bài, kết hợp SGK RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Tiết: 58 Soạn: …./…./10 Tuần: 29 dạy : … /…./10 Ngày Ngày BÀI TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng Kĩ năng: Giáo án Tin học lớp 125 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 - Rèn luyện khả đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng kết hợp câu lệnh Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử HS: Sách, ,đọc nhà III PHƯƠNG PHÁP - Giải đáp, hướng dẫn IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết NỘI DUNG GV: yêu cầu học sinh nhớ lại - HS Suy nghĩ kiến thức trả lời câu trả lời câu hỏi hỏi a) Nêu lại cú pháp khai báo biến mảng b) Nêu lợi ích việc sử dụng biến mảng Hoạt động 2: Bài tập ? Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên có n phần tử In hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn giá trị trung bình danh sách hình Program MAX_MIN_ AVG; Uses crt; - Hs Suy nghĩ Var a:array[1 20]of - Yêu cầu hs suy nghĩ viết integer;i,n,max,min,sum:integer; viết chương trình Begin chương trình Clrscr; Program Writeln('TIM MAX, MIN, MAX_MI AVERAGE CUA MOT DAY SO'); N_AVG; Uses crt; Var a:array[1 20]of Giáo án Tin học lớp 126 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 integer;i,n,max,min,sum:integer; Begin Clrscr; Writeln('TIM MAX, MIN, AVERAGE CUA MOT DAY SO'); Writeln(' '); Write('Nhap so phan tu cua day n='); readln(n); For i:=1 to n Begin Write('Nhap a[',i,']=');readln(a[i]); End; Min:=a[1]; Max:=a[1]; Sum:=0; For i:=1 to n Begin If (Min > a[i]) then Min:=a[i]; If (Max < a[i]) then Max:=a[i]; Sum:=su m+a[i]; End Writeln('Day so vua nhap la: '); Writeln(' '); For i:=1 to n Write(a[i]:4); Writeln; Writeln('Gia tri lon nhat la:',Max); Writeln('gia tri nho nhat la:',Min); Writeln('gia tri trung binh la:',Sum/n:6:2); Readln; End; Writeln(' '); Write('Nhap so phan tu cua day n='); readln(n); For i:=1 to n Begin Write('Nhap a[',i,']=');readln(a[i]); End; Min:=a[1]; Max:=a[1]; Sum:=0; For i:=1 to n Begin If (Min > a[i]) then Min:=a[i]; If (Max < a[i]) then Max:=a[i]; Sum:=sum+a[i]; End Writeln('Day so vua nhap la: '); Writeln(' '); For i:=1 to n Write(a[i]:4); Writeln; Writeln('Gia tri lon nhat la:',Max); Writeln('gia tri nho nhat la:',Min); Writeln('gia tri trung binh la:',Sum/n:6:2); Readln; End; V DẶN DÒ: - Chuẩn bị thục hành RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  -Giáo án Tin học lớp 127 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 Tiết: 66 Soạn: …./4/10 Tuần: 33 dạy : / 4/10 Ngày Ngày KIỂM TRA TIẾT ( TH) I MỤC TIÊU: - Học sinh thực kiểm tra thực hành máy tính - Kiếm thức chủ yếu thuộc học cuối - Hệ thống lại số kiến thức học - Biết sử dụng vòng lặp xác định để viết chương trình II CHUẨN BỊ - GV: Đề - HS: Học nhà III PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động nhóm máy IV ĐỀ BÀI Mức độ Nội dung Bài Bài Ma trận đề Biết Câu Câu Vận dụng Câu Câu Câu 1: Lập trình tính tổng: A= 1+2+3+ +n n số tự nhiên nhập từ bàn phím (viết lệnh while do) Câu : Bạn tính tổng (viết lệnh for do) (Lưu ý : Mỗi câu ghi lại thành File Mydocmens có tên LOP8A1_1.PAS Và LOP8A1_2.PAS) ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu : : Câu Nội dung Điểm Làm cho điểm Giáo án Tin học lớp 128 Họ tên: Vũ Văn Kha Trường THCS Trực Định Năm học 2010-2011 Program B1 ; Uses CRT; Var i, n: integer; tong: real; Begin Clrscr; write('cho so tu nhien n: '); Readln(n); tong:=0; i:=1; while i[...]... động 1: Tìm hiểu các phép so sánh 1 Dữ liệu và kiểu dữ liệu: 2 Các phép tốn với dữ liệu kiểu số: - Ngồi phép tốn số học, ta thường so sánh các số ? Hãy nêu kí hiệu của các phép so sánh 3 Các phép so sánh: Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến - Ngồi phép tốn số học, tathường so thức sánh các số Học sinh trả lời cầu hỏi của giáo viên Các phép tốn so sánh dùng để làm gì ? Học sinh chú ý lắng Kết quả... nhau nghĩa sẵn một số kiểu dữ liệu + Học sinh chú ý lắng nghe cơ bản - Một số kiểu dữ liệu thường dùng: * Số ngun * Số thực * Xâu kí tự Em hãy cho ví dụ ứng với Học sinh cho ví dụ theo u từng kiểu dữ liệu? cầu của giáo viên - Số ngun: Số học sinh của một lớp, số sách trong thư viện… - Số thực: Chiều cao của bạn Bình, điểm trung bình mơn tốn Giáo án Tin học lớp 8 13 1 Dữ liệu và kiểu dữ liệu: - Để quản... – 30 + 12 ; b) 15 + 5 + Học sinh thực hiện Bài 1:SGK_trang 27 18 - 3+1 ; 5+1 chuyển các biểu thức tốn a) Viết các biểu thức tốn học sau đây dưới học sang biểu thức trong dạng biểu thức trong Pasca ở trên máy tính Pascal c) (10 + 2)2 ; (3 + 1) d) (10 + 2)2 - 24 ; (3 + 1) Giáo án Tin học lớp 8 17 Hoạt động 2: Khởi động Turbo Pascal và gõ chương trình để tính các biểu thức trên Học sinh tiến hành gõ b)... cho biến từ bàn x:=12; - Gán giá trị đã lưu trong phím : biến nhớ Y vào biến nhớ Readln(tên biến); x:=y; X + Lệnh gán giá trị cho biến : - Thực hiện phép tốn Tên biến := Biểu thức cần gán giá x:=(a+b)/2; tính trung bình cộng hai trị cho biến; Lệnh giá trị nằm trong hai Ý nghĩa biến nhớ a và b Kết quả X:=12; gán vào biến nhớ X Gán giá trị số 12 vào biến nhớ X Giáo án Tin học lớp 8 23 - Tăng giá trị của... Thái độ: - HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học, giáo dục học sinh tính sáng tạo, tích cực trong học tập, lòng u thích bộ mơn II CHUẨN BỊ: - GV:Sách giáo khoa, máy tính điện tử - HS: Ơn lại kiến thức đã học III PHƯƠNG PHÁP - Hướng dẫn, thảo luận IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ NỘI DUNG THẦY Hoạt động 1: Củng cố lại một số kiến thức đã học ? Trong Pascal có những *... Giáo án Tin học lớp 8 20 Tuần: 6 Ngày soạn: 22/9/2010 Ngày dạy: 28/ 9/2010 Tiết 11 SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được: biến là cơng cụ trong lập trình - Biết được cách khai báo biến trong chương trình Pascal 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng khai báo biến trong chương trình 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích bộ mơn II CHUẨN BỊ: - GV:Sách giáo khoa,... hỏi của giáo viên Các phép tốn so sánh dùng để làm gì ? Học sinh chú ý lắng Kết quả của phép so nghe => ghi nhớ kiến sánh chỉ có thể là thức đúng hoặc sai + Giáo viên giới thiệu kí hiệu của các phép so sánh trong ngơn ngữ Pascal Giáo án Tin học lớp 8 15 Kí hiệu = < > ≠ ≤ ≥ Phép so sánh bằng nhỏ hơn lớn hơn khác nhỏ hơn hoặc bằng lớn hơn hoặc bằng Hoạt động 2: Tìm hiểu sự giao tiếp giữa người và máy... Giáo án Tin học lớp 8 26 Ngày soạn:29/9/2010 Ngày dạy: 8/ 10/2010 Tiết 14 Bài thực hành số 3 (tt) KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN - - - - I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: số ngun, số thực - Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng kết hợp giữa câu lệnh Write, Writeln với Read, Readln 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học II CHUẨN... ngón theo u cầu của giáo viên IV DĂN DỊ Nhận xét và đánh giá tiết thực hành RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………  -Giáo án Tin học lớp 8 31 Tuần 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 17 BÀI TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép tốn với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa... tốn số học trong Pascal: +: phép cộng - : Phép trừ * : Phép nhân / : Phép chia DV: phép chia lấy phần ngun Mod: phép chia lấy phần dư V DẶN DỊ: - Học bài kết hợp SGK - Làm bài tập 1,2,3,4/26/SGK RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Tin học lớp 8 14 Ngày soạn: 11/9/2010 Ngày dạy: 17/9/2010 Tiết 8 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án giảng dạy môn tin học lớp 8, Giáo án giảng dạy môn tin học lớp 8, Giáo án giảng dạy môn tin học lớp 8, Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoài việc tạo ra các hình này, em còn có thể thay đổi kích thước, màu, di chuyển và sắp xếp chúng. Từ những hình không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay