bài tập nhóm luật sở hữu trí tuệ đề số 5

10 294 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:05

ĐỀ SỐ 05Anh Nguyễn Anh Tú là nhân viên của công ty TNHH Công nghệ mới Minh Hoa theo HĐLĐ số 9852007HĐLĐ với nhiệm vụ chính là nghiên cứu , tìm ra những giải pháp mới để giải quyết các vấn đề về môi trường . Đầu năm 2009, anh Tú đã tìm ra một giải pháp để xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư đạt hiệu quả cao, chi phí thấp và đảm bảo vệ sinh môi trường. Anh Tú đã viết một bài báo cáo khoa học mô tả giải pháp đó và gửi đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ ngày 12062009. Ngày 15032010, Công ty Minh Hoa phát hiện công ty Thiên Trường là đối thủ cạnh tranh tiến hành tư vấn và áp dụng quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư cho nhiều khách hàng với mức phí thấp hơn mức phí của công ty Minh Hoa. Dựa trên những thông tin thu thập được, Công ty Minh Hoa đã có chứng cứ về việc Công ty Thiên Trường biết được giải pháp trên là do đọc bài báo của anh Tú và cho rằng công ty Thiên Trường đã có hành vi xâm phạm quyền SHTT của mình.Theo quan điểm của nhóm, Công ty Thiên Trường có hành vi xâm phạm Quyền SHTT của công ty Minh Hoa hay không Hãy đánh giá khả năng đăng ký sáng chế nếu giả thuyết ngày 20042010, Công ty Minh Hoa nộp đơn đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư của anh Tú MỤC LỤC ĐỀ SỐ 05 Anh Nguyễn Anh Tú nhân viên công ty TNHH Công nghệ Minh Hoa theo HĐLĐ số 985/2007/HĐLĐ với nhiệm vụ nghiên cứu , tìm giải pháp để giải vấn đề môi trường Đầu năm 2009, anh Tú tìm giải pháp để xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư đạt hiệu cao, chi phí thấp đảm bảo vệ sinh môi trường Anh Tú viết báo cáo khoa học mô tả giải pháp gửi đăng Tạp chí khoa học công nghệ ngày 12/06/2009 Ngày 15/03/2010, Công ty Minh Hoa phát công ty Thiên Trường đối thủ cạnh tranh tiến hành tư vấn áp dụng quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư cho nhiều khách hàng với mức phí thấp mức phí công ty Minh Hoa Dựa thông tin thu thập được, Công ty Minh Hoa có chứng việc Công ty Thiên Trường biết giải pháp đọc báo anh Tú cho công ty Thiên Trường có hành vi xâm phạm quyền SHTT - Theo quan điểm nhóm, Công ty Thiên Trường có hành vi xâm phạm - Quyền SHTT công ty Minh Hoa hay không Hãy đánh giá khả đăng ký sáng chế giả thuyết ngày 20/04/2010, Công ty Minh Hoa nộp đơn đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư anh Tú GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Theo quan điểm nhóm, Công ty Thiên Trường có hành vi xâm phạm Quyền SHTT công ty Minh Hoa hay không Căn theo quy định điều Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định hành vi bị xem xét bị coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định Điều 28, 35, 126, 127, 129 188 Luật Sở hữu trí tuệ, có đủ sau đây: - Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Có yếu tố xâm phạm đối tượng bị xem xét - Người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền sở hữu trí tuệ người pháp luật quan có thẩm quyền cho phép theo quy định Điều 25, 26, 32, 33, khoản khoản Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản Điều 137, Điều 145, 190 195 Luật Sở hữu trí tuệ - Hành vi bị xem xét xảy Việt Nam Hành vi bị xem xét bị coi xảy Việt Nam hành vi xảy mạng internet nhằm vào người tiêu dùng người dùng tin Việt Nam Với quy định bao gồm: - Thứ nhất, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Theo quy định Điều Nghị định 105/2006/NĐCP đối tượng bị xem xét đối tượng bị nghi ngờ bị xem xét nhằm đưa kết luận có phải đối tượng xâm phạm hay không Tại Điều Nghị định 105/2006/NĐ-CP có quy định xác định đối tượng bảo hộ - Thứ hai, có yếu tố xâm phạm đối tượng bị xem xét Yếu tố xâm phạm yếu tố tạo từ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định cụ thể nghị định từ Điều đến Điều 14 - Thứ ba, người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền sở hữu trí tuệ người pháp luật quan có thẩm quyền cho phép theo quy định Điều 25, 26, 32, 33, khoản khoản Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản Điều 137, Điều 145, 190 195 Luật Sở hữu trí tuệ Đây trường hợp ngoại lệ quyền sở hữu trí tuệ mà chủ thể chủ sở hữu hay người quản lí sở hữu trí tuệ phép sử dụng - Thứ tư, hành vi bị xem xét xảy Việt Nam Nếu hành vi xem xét không xảy lãnh thổ Việt Nam trường hợp hành vi xâm phạm Căn theo quy định này, hành vi coi hành vi vi xâm phạm quyền sở hữu tri tuệ phải đáp ứng Nếu thiếu không xem hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Như để xác định hành vi công ty Thiên Trường có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không, nhóm em phân tích vụ việc dựa bốn Có thể thấy rằng, vụ việc tình đề cập tới loại đối tượng đặc biệt giải pháp để xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư , theo quy định pháp luật đối tượng việc đăng ký với quan có thẩm quyền có vai trò lớn định xem thuộc vào loại đối tượng bảo hộ từ có quy chế pháp lý riêng biệt cụ thể giải pháp đăng ký với cục sở hữu trí tuệ đáp ứng điều kiện, cấp văn bảo hộ sáng chế thuộc vào đối tượng bảo hộ sáng chế, không đăng ký sáng chế báo đăng tải tạp chí bảo hộ bảo hộ quyền tác giả Vì tình không nói rõ chi tiết, nhóm em xin chia làm hai trường hợp sau: Trường hợp Giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư chưa đăng ký sáng chế: Có thể nhận định: Đối tượng bảo hộ báo cáo anh Tú, đăng Tạp chí khoa học công nghệ Khi đó, báo cáo bảo hộ quyền tác giả Cơ sở để xác định báo cáo bảo hộ quyền tác giả nằm điểm a khoản 1, Điều 14 Luật SHTT: “1 Tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học bảo hộ bao gồm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình tác phẩm khác thể dạng chữ viết kí tự khác.” Và để bảo hộ, tác phẩm phải “do tác giả trực tiếp sáng tạo lao động trí tuệ mà không chép từ tác phẩm người khác” (Khoản Điều 14) Đối chiếu với tình huống, đầu năm 2009, anh Tú tìm giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt Anh viết báo cáo đăng Tạp chí khoa học công nghệ ngày 12/6/2009 Có thể thấy báo cáo anh xây dựng khối óc, công sức nghiên cứu thân mình, không chép từ nguồn khác Như xác định anh Tú tác giả giải pháp Thêm vào đó, báo cáo anh coi tác phẩm khoa học, trình bày tạp chí, tức dạng kí tự (chữ viết), thỏa mãn yêu cầu hình thức cụ thể Tất đủ đáp ứng điều kiện để trở thành tác phẩm khoa học bảo hộ quyền tác giả theo quy định Điều 14 Luật SHTT Để xác định công ty Thiên Trường có vi phạm quyền SHTT báo cáo anh Tú hay không, cần phải xem xét điều khoản hành vi xâm phạm quyền tác giả, tức Điều 28 Luật SHTT` Tuy nhiên, Điều 28 không đề cập đến vấn đề xâm phạm mặt nội dung, sử dụng nội dung tác phẩm hành vi xâm phạm quyền tác giả, tất quy định điều quy định việc tác động mặt hình thức tác phẩm hành vi xâm phạm quyền tác hành vi chiếm đoạt quuyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hay mạo danh tác giả… Ngoài ra, Công ty Minh Hoa có quyền chủ sở hữu quyền tác giả, đồng thời hưởng quyền theo Điều 19 Điều 20 Luật SHTT, quyền không đề cập đến quyền bảo hộ mặt nội dung tác phẩm Như vậy, Luật quy định quyền tác giả bảo hộ mặt hình thức không bảo hộ mặt nội dung Bên cạnh đó, việc đăng tải phương pháp tạp chí nghĩa người học hỏi, áp dụng nội dung mà không vi phạm Luật SHTT Bởi vậy, công ty Thiên Trường trường hợp không xâm phạm đến quyền Sở hữu trí tuệ công ty Minh Hoa Trường hợp Giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư đăng ký sáng chế Trong tình thấy rằng, anh Nguyễn Anh Tú nhân viên công ty TNHH Công nghệ Minh Hoa theo HĐLĐ số 985/2007/HĐLĐ công ty giao cho với nhiệm vụ nghiên cứu , tìm giải pháp để giải vấn đề môi trường Như vậy, trường hợp công ty Minh Hoa giao trách nhiệm sáng tạo cho anh Nguyễn Anh Tú kí kết HĐLĐ nên công ty Minh Hoa có tư cách chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đối vớí phương pháp theo quy định điều 121, Luật SHTT 2009 Giải pháp xử lý rác thải anh Tú đáp ứng yêu cầu sáng chế bảo hộ có tính mới, có trình độ sáng tạo có khả áp dụng công nghiệp thỏa mãn quy định 60,61,62 Luật SHTT Theo quy định Điều 86, Luật SHTT anh Tú công ty Minh Hoa có quyền đăng kí phương pháp sáng chế để bảo vệ quyền lợi Lúc công ty Minh Hoa hay anh Tú đăng kí bảo hộ mà công ty Thiên Trường tiến hành tư vấn áp dụng phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư cho nhiều khách hàng với mức phí thấp mức phí công ty Minh Hoa vi phạm quyền SHTT công ty Minh Hoa theo Điều 126, Luật SHTT Hãy đánh giá khả đăng ký sáng chế giả thuyết ngày 20/04/2010, Công ty Minh Hoa nộp đơn đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư anh Tú Theo Khoản 12 Điều Luật SHTT: Sáng chế giải pháp kĩ thuật dạng sản phẩm quy trình nhằm giải vấn đề xác định việc ứng dụng quy luật tự nhiên.Anh Nguyễn Anh Tú nhân viên công ty TNHH Công nghệ Minh Hoa với nhiệm vụ nghiên cứu, tìm giải pháp để giải vấn đề môi trường Đầu năm 2009, anh Tú tìm giải pháp để xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư đạt hiệu cao, chi phí thấp đảm bảo vệ sinh môi trường Do xin cấp sáng chế sáng chế cấp Bằng độc quyền sáng chế Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Vì anh Tú tìm giải pháp kĩ thuật dạng quy trình bảo hộ sáng chế dạng giải pháp hữu ích cần đáp ứng điều kiện: Theo khoản Điều 58 Luật SHTT: “1 Sáng chế bảo hộ hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hiểu biết thông thường đáp ứng điều kiện sau đây: a) b) Có tính mới; Có khả áp dụng công nghiệp.” Thứ nhất, xét tiêu chí “có khả áp dụng công nghiệp”: Sáng chế coi có khả áp dụng công nghiệp thực việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm áp dụng lặp lặp lại quy trình nội dung sáng chế thu kết ổn định (Điều 62 Luật SHTT) Sáng chế anh Tú áp dụng hàng loạt, tạo loạt quy trình xử lý rác thải giống cho hộ gia đình Nói cách khác, sáng chế mang tính hữu ích Khả áp dụng công nghiệp quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư anh Tú thể rõ qua việc Công ty Thiên Trường – đối thủ cạnh tranh Công ty Minh Hoa tiến hành tư vấn áp dụng quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư cho nhiều khách hàng Vậy, sáng chế đáp ứng điều kiện“có khả áp dụng công nghiệp” Thứ hai, xét tiêu chí “có tính mới”: Theo khoản 1, Điều 60 Luật SHTT, sáng chế coi có tính chưa bị bộc lộ công khai hình thức sử dụng, mô tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế trước ngày ưu tiên trường hợp đơn đăng ký sáng chế hưởng quyền ưu tiên Trong đó, sáng chế coi chưa bị bộc lộ công khai có số người có hạn biết có nghĩa vụ giữ bí mật sáng chế Theo đề bài, anh Tú viết báo cáo khoa học mô tả giải pháp gửi đăng Tạp chí khoa học công nghệ ngày 12/06/2009 Do đó, sáng chế coi bị bộc lộ công khai, không tính Tuy nhiên, khoản Điều 60 Luật SHTT lại có quy định trường hợp ngoại lệ dù sáng chế công bố không bị coi tính với điều kiện đơn đăng ký sáng chế nộp thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: “ a) Sáng chế bị người khác công bố không phép người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật này; b) Sáng chế người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật công bố dạng báo cáo khoa học; c) Sáng chế người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật trưng bày triển lãm quốc gia Việt Nam triển lãm quốc tế thức thừa nhận thức.” Như vậy, khả trường hợp áp dụng điểm a điểm b khoản Điều 60 Luật SHTT : Theo điểm a Khoản Điều 60 Luật SHTT anh Tú người có quyền đăng ký sáng chế theo quy định khoản Điều 86 Luật SHTT anh Tú Công ty TNHH Công nghệ Minh Hoa giao nhiệm vụ nghiên cứu, tìm giải pháp trên, chi phí nghiên cứu công ty chi trả Là người quyền đăng ký sáng chế theo quy định Điều 86 Luật SHTT mà anh Tú lại công bố sáng chế thông qua việc gửi đăng Tạp chí Khoa học công nghệ Vì vậy, điểm a khoản Điều 60 Luật SHTT sáng chế không bị coi tính đơn đăng ký sáng chế nộp sau sáu tháng kể từ ngày công bố Theo điểm b Khoản Điều 60 Luật SHTT anh Tú người có quyền đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư anh Tú người tạo sáng chế toàn công sức chi phí (điểm a khoản Điều 86 Luật SHTT) anh Tú Công ty TNHH Công nghệ Minh Hoa có thỏa thuận khác (điểm b khoản Điều 86 Luật SHTT) dẫn đến việc anh Tú người có quyền đăng ký sáng chế nói Trong trường hợp điểm b khoản Điều 60 Luật SHTT, Sáng chế người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật anh Tú công bố dạng báo cáo khoa họcđăng Tạp chí khoa học công nghệ không bị coi tính đơn đăng ký sáng chế nộp thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố Tuy nhiên trường hợp sáng chế công bố xác định ngày báo cáo khoa học mô tả giải pháp anh Tú đăng Tạp chí khoa học công nghệ - tức ngày 12/06/2009 Tuy nhiên với giả thiết đề đưa ngày 20/04/2010, Công ty Minh Hoa nộp đơn đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư anh Tú Do thời hạn tháng kể từ ngày sáng chế bị bộc lộ công khai Bởi vậy, đơn đăng kí sáng chế công ty Minh Hoa bị Cục sở hữu trí tuệ từ chối đối tượng sáng chế bị tính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 Nghị định 105/2005/NĐ-Cp Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Công an nhân dân, 2010 http://www.pham.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/chuyen-muc-binh-luan/mot- so-cau-hoi-thuong-gap-ve-dang-ky-sang-che-tai-viet-nam-1376.aspx http://lamchuphapluat.vn/Doi-tuong-khong-duoc-bao-ho-duoi-danhnghia-sang-che-307-c.aspx https://luatduonggia.vn/can-cu-xac-dinh-hanh-vi-xam-pham-quyen-sohuu-tri-tue
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm luật sở hữu trí tuệ đề số 5, bài tập nhóm luật sở hữu trí tuệ đề số 5, bài tập nhóm luật sở hữu trí tuệ đề số 5, Theo quan điểm của nhóm, Công ty Thiên Trường có hành vi xâm phạm Quyền SHTT của công ty Minh Hoa hay không, Hãy đánh giá khả năng đăng ký sáng chế nếu giả thuyết ngày 20/04/2010, Công ty Minh Hoa nộp đơn đăng ký sáng chế cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt khu chung cư của anh Tú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay