Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thpt quốc gia hóa học 2016

129 216 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 18:02

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 Sự điện ly thuộc đề cương Hóa học 11 dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày những kiến thức và bài tập về sự điện ly, axit bazơ và muối,...Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI GIẢNG – SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON (TIẾP THEO) * Áp dụng BTE có yếu tố gây nhiễu (áp dụng cho trình) * Áp dụng BTE vào cân phản ứng oxi hóa khử =========================================================================== Hướng áp dụng 3: Các toán có yếu tố gây nhiễu (thực tế số oxi hóa không đổi trình) Câu 1: Đốt 11,2 gam Fe bình kín chứa khí Cl2, thu 18,3 gam chất rắn X Cho toàn X vào dung dịch AgNO3 dư đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chắt rắn Giá trị m là: A.28,7 B 43,2 C 56,5 D 71,9 Câu 2: Cho g hỗn hợp X gồm Cu, Fe3O4 tác dụng HNO3 đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu đươc 1,344 lít hỗn khí A gồm NO NO2 dung dịch Y 1,2 kim loại Tỉ khối A so với He 9,5 Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư nung không khí đến khối lượng không đổi thu m g chất rắn Giá trị m là: A B C 10 D 11 Câu 3: Trộn 0,54 gam bột nhôm với bột Fe2O3 CuO tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu hỗn hợp A Hoà tan hoàn toàn A dung dịch HNO3 hỗn hợp khí gồm NO NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng : Thể tích (đktc) khí NO NO2 là: A 0,224 lít 0,672 lít B 0,672 lít 0,224 lít C 2,24 lít 6,72 lít D 6,72 lít 2,24 lít Câu 4: Trộn 10,8 gam Al với hỗn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu hỗn hợp X Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X dung dịch HNO3 đun nóng thu V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđro 21 V có giá trị là: A 20,16 lít B 17,92 lít C 16,8 lít D 4,48 lít Câu 5: Đốt 16,2 gam hỗn hợp X gồm Al Fe khí Cl2 thu hỗn hợp chất rắn Y Cho Y vào nước dư, thu dung dịch Z 2,4 gam kim loại Dung dịch Z tác dụng với tối đa 0,21 mol KMnO4 dung dịch H2SO4 (không tạo SO2) Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X là: A 72,91% B 64,00% C 66,67% D 37,33% Câu 6: Để hoà tan hoàn toàn 21,825 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng vừa đủ 1350 ml dung dịch HNO3 1M Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 ( số mol N2 NO2 nhau) có tỉ khối H2 16 Phần trăm khối lượng Mg X là: A 90,58 B 32,99 C 9,42 D 37,45 Câu 7: Nung nóng hỗn hợp chứa 28,6 gam hỗn hợp Al Fe3O4 có tỷ lệ mol : sau thời gian thu hỗn hợp rắn X Cho toàn X tan hết dung dịch HNO3 loãng, dư thấy có 3,36 lít khí NO thoát đktc dung dịch Y Biết lượng HNO3 dùng dư 40% so với lượng phản ứng Dung dịch Y tác dụng với tối đa a mol KOH Giá trị a là: A 2,12445 B 2,21745 C 2,41625 D 2,25575 Nhóm học tập_Study Group Hướng áp dụng 4: Áp dụng BTE vào cân phản ứng oxi hóa khử Ví dụ 1: Cho phương trình phản ứng : aFeSO  bFe  NO3 2  cKHSO  Fe  SO 3  NO  K 2SO  H O Sau cân phản ứng với hệ số nguyên dương nhỏ tổng a + b + c : A.16 B.14 C.17 D.20 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Định hướng tư giải Ta xét phương trình ion : 4H  NO3  3e  NO  2H2O BTE  a  5b Thay vào phương trình ta có : Vì n NO  2b  n H  c  8b  5FeSO  Fe  NO3 2  8KHSO  3Fe SO 3  2NO  4K 2SO  4H 2O Ví dụ 2: Cho phản ứng hóa học sau Fe(NO3)2 + Fe3O4 + H2SO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O Biết tỷ lệ mol Fe(NO3)2 : Fe3O4 = : Sau cân với hệ số nguyên tối giản tổng hệ số chất sản phẩm : A 39 B 44 C 52 D 47 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Định hướng tư giải Ta ý phương trình ion quen thuộc: 4H  NO3  3e  NO  2H2O Fe(NO3 )2 :1(mol) BTE  n e  3(mol)   n NO  Fe3 O4 : 2(mol) Ta có  Vậy n H  1.4  8.2  20 Vậy phương trình cân  NO O 3Fe(NO3)2 + 6Fe3O4 + 30H2SO4 → Fe(NO3)3 + 10Fe2(SO4)3 +3NO + 30H2O Ví dụ 3: Cho phản ứng: aAl  Mg(NO3 )  cHCl  MgCl2  AlCl3  3bNH Cl  bNO  H O Sau cân với hệ số nguyên tối giản giá trị a+b+c là: A 44 B 42 C 46 D 48 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Định hướng tư giải Ta sử dụng: 10H   NO3  8e  NH 4  3H O 4H  NO3  3e  NO  2H2O BTE Cho b =  a  3.8  1.3 9 Phương trình: 9Al  2Mg(NO3 )  34HCl  2MgCl2  9AlCl3  3NH Cl  NO  11H O Vậy a+b+c = 9+1+34=44 Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP TỰ LUYỆN – SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON (TIẾP THEO) Hướng 3: Áp dụng BTE có yếu tố nhiễu Câu 1: Cho khí CO qua ống sứ đựng 0,45 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 FeO nung nóng sau thời gian thu 51,6 gam chất rắn B Dẫn khí khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH) dư thu 88,65 gam kết tủa Mặt khác, cho 5,4 gam Al vào B nung nóng thời gian cho toàn chất rắn sau nung dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu V lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị V là: A 7,84 lít B 14,56 lít C 12,32 lít D 6,72 lít Câu 2: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,68 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu là: A 54,45 gam B 75,75 gam C 68,55 gam D 89,7 gam Câu 3: Cho 18,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 loãng nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,24 lít khí NO nhất(đktc), dung dịch Y lại 1,466 gam kim loại Phần trăm khối lượng Fe3O4 18,56 gam hỗn hợp ban đầu là: A 37,5% B 40,72% C 27,5% D 41,5% Câu 4: Nung nóng hỗn hợp chứa 16,1 gam hỗn hợp Al CuO có tỷ lệ mol : sau thời gian thu hỗn hợp rắn X Cho toàn X tan hết dung dịch HNO3 loãng, dư thấy có 2,24 lít khí NO thoát đktc dung dịch Y Biết lượng HNO3 dùng dư 20% so với lượng phản ứng Dung dịch Y tác dụng với tối đa a mol NaOH Giá trị a là: A 1,445 B 1,745 C 1,475 D 1,575 Câu 5: Trộn 2,7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A Hòa tan A HNO3 thấy thoát 0,36 mol NO2 sản phẩm khử Khối lượng Fe2O3 hỗn hợp ban đầu A 6,72 B 7,36 C 8,32 D 6,08 Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe Cu có tỉ lệ khối lượng 4:6 Cho m gam X vào 400 ml dung dịch HNO3 2M đến phản ứng hoàn toàn dung dịch Y; thoát 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2, NO lại 0,7m gam chất rắn chưa tan Cô cạn dung dịch Y lượng muối khan là: A 48,4 gam B 54,0 gam C 40,33 gam D 45,0 gam Câu 7: Đốt 4,05g hỗn hợp X gồm Al Fe khí Cl2 thu hỗn hợp chất rắn Y Cho Y vào nước dư thu dung dịch Z 0,6 gam kim loại Dung dịch Z tác dụng với tối đa 0,0525 mol KMnO4 dung dịch H2SO4 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X A 66,67% B 72,91% C 51,85% D 33,33% Một số toàn tổng hợp Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 400 ml dung dịch HNO3 3M (dư) đun nóng, thu dung dịch Y khí NO (NO sản phẩm khử NO3-) Cho dd Y tác dụng hết với 650 ml dung dịch NaOH 2M m gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa dd Z Cô cạn dd Z thu 97 gam chất rắn Giá trị m là: A 42,8g B 24,0g C 32,1g D 21,4g Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS 200 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu gồm dung dịch X chất khí thoát Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu Biết trình trên, sản phẩm khử N+5 NO Giá trị m là: Nhóm học tập_Study Group A 12,8 B 6,4 C 3,2 D 9,6 Câu 10: Hỗn hợp A gồm Fe3O4; FeS2 Hòa tan 73,68 gam A lít dd HNO3 1M thu 18,592 lít khí NO (đktc) dung dịch B Thêm tiếp vào B dung dịch NaOH 1M đến thấy xuất kết tủa cần V ml Giá trị V là: A 200 B 460 C 160 D 2170 Câu 11: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm Fe3O4 FeS2 63 gam dung dịch HNO3, thu 1,568 lít NO2 (đktc) Dung dịch thu cho tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 9,76g chất rắn Nồng độ % dung dịch HNO3 có giá trị A 47,2% B 46,2% C 46,6% D 44,2% Câu 12: Chia 38,1 gam FeCl2 thành phần, phần có khối lượng gấp lần phần Đem phần phản ứng hết với dung dịch KMnO4 dư, môi trường H2SO4 loãng, dư, thu lấy khí thoát Đem toàn khí phản ứng hết với phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 29,640 B 28,575 C 33,900 D 24,375 Câu 13: Lấy mẫu Al Mg nặng m gam cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư, để phản ứng xẩy hoàn toàn - Với mẫu Al: thu 1,344 lít khí X dung dịch chứa 52,32 gam muối - Với mẫu Mg: Thu 0,672 lít khí X dung dịch chứa 42,36 gam muối Biết X khí nguyên chất, khí đo điều kiện tiêu chuẩn Xác định m? A 5,508 gam B 6,480 gam C 5,832 gam D 6,156 gam Câu 14.(Trích đề khối A – 2014 ) Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg Fe khí O2, thu 5,92 gam hỗn hợp X gồm oxit Hòa tan hoàn toàn X dung dịch HCl vừa đủ, thu dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu kết tủa Z Nung Z không khí đến khối lượng không đổi, thu gam chất rắn Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu m gam kết tủa Giá trị m : A 32,65 B 31,57 C 32,11 D 10,80 Câu 15 (Trích đề khối A – 2014 ) Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 ((đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 7,8 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩn khử H2SO4) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m : A 6,29 B 6,48 C 6,96 D 5,04 Câu 16 (Trích đề khối A – 2014 ) Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp Cho 1,344 lít khí CO (đktc) qua m gam X nung nóng, sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan hoàn toàn Y dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch chứa 3,08m gam muối 0,896 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m gần giá trị sau ? A 9,5 B 8,5 C 8,0 D 9,0 Hướng 4: Áp dụng BTE vào cân phương trình hóa học Câu 17: Cân phương trình phản ứng sau: a) Cu(NO3 )  Fe3O4  HCl  CuCl2  FeCl3  NO  H O b) Al + Al 2O3 + HCl + KNO → AlCl3 + KCl + NH4Cl + NO + H2O Biết hệ số Al : Al 2O3 = : NH4Cl : NO = : c) Fe3O4  KHSO4  KNO3  Fe2 (SO4 )3  NO  K 2SO4  H O d) Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O e) Fe3O4 + Fe(NO3)2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2 O Biết hệ số Fe3O4 : Fe(NO3)2 : HCl = : : Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP TỰ LUYỆN – SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON Hướng áp dụng 1: BTE bước Đây dạng tập đơn giản Thầy cho em nhiều tập để bấm máy tính cho quen Cách giải đơn giản, em tự làm đối chiếu với đáp án ! Câu 1: Cho 0,2 mol khí O2 tác dụng hoàn toàn với Cu (dư) nung nóng khối lượng CuO thu là: A 24 B 32 C 48 D 40 Câu 2: Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch chứa H2SO4 loãng dư thu dung dịch chứa m gam muối khan V lít khí (đktc) Giá trị m V là: A 30,4 4,48 B 30,6 4,48 C 34,0 3,36 D 34,0 3,36 Câu 3: Hòa tan 0,1 mol Al 0,2 mol Cu dung dịch H2SO4 đặc dư thu V lít SO2 (ở 00C, atm) Giá trị V là: A 3,36 B 4,48 C 7,84 D 5,6 Câu 4: Cho 5,94g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 1,848 lít sản phẩm ( X ) có lưu huỳnh ( đktc), muối sunfat nước Cho biết ( X ) khí hai khí SO2, H2S ? A H2S B SO2 C Cả hai khí D S Câu 5: Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu lượng vàu đủ dung dịch H2SO4, thu 15,12 lít khí SO2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 153,0 B 95,8 C 88,2 D 75,8 Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử thu V lít khí N2 (đktc) Giá trị V A 0,672 lít B 6,72lít C 0,448 lít D 4,48 lít Câu 7: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO NO2 có tỉ khối H2 19 Giá trị m A 25,6 gam B 16 gam C 2,56 gam D gam Câu 8: 1,84 gam hỗn hợp Cu Fe hòa tan hết dung dịch HNO3 tạo thành 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Số mol Fe Cu theo thứ tự A 0,02 0,03 B 0,01 0,02 C 0,01 0,03 D 0,02 0,04 Câu 9: Hòa tan 4,59 gam Al dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí NO N2O có tỉ khối hiđro 16,75 Thể tích NO N2O thu đktc là: A 2,24 lít 6,72 lít B 2,016 lít 0,672 lít C 0,672 lít 2,016 lít D 1,972 lít 0,448 lít Câu 10: Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe Mg dung dịch HNO3 loãng, dư, thu sản phẩm khử 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO N2, có tỷ khối so với H2 14,75 Thành phần % theo khối lượng sắt hỗn hợp ban đầu A 61,80% B 61,82% C 38,18% D 38,20% Câu 11: Cho 18,4 gam hỗn hợp Mg, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 (vừa đủ) 5,824 lít hỗn hợp khí NO, N2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp khí 7,68 gam Khối lượng Fe Mg là: A 7,2 gam 11,2 gam B 4,8 gam 16,8 gam C 4,8 gam 3,36 gam D 11,2 gam 7,2 gam Câu 12: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành phần Phần tác dụng với HCl dư thu 2,128 lít khí (đktc) Phần cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 1,792 lít NO (đktc) Nhóm học tập_Study Group Kim loại M % M hỗn hợp là: A Al với 53,68% B Cu với 25,87% C Zn với 48,12% D Al với 22,44% Câu 13: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 0,8 lít B 1,0 lít C 0,6 lít D 1,2 lít Chú ý: HNO3 Fe nhảy lên Fe2+ Câu 14: Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO NO2 có tỉ khối so với hiđro 20 Tổng khối lượng muối nitrat sinh A 66,75 gam B 33,35 gam C 6,775 gam D 3, 335 gam Câu 15: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại chưa rõ hóa trị dung dịch HNO3 thu V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO2 NO (không sinh muối NH4NO3) Tỉ khối A so với H2 18,2 Tổng số gam muối khan tạo thành theo m V là: A m+6,0893V B m+ 3,2147 C m+2,3147V D m+6,1875V Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch X 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2O N2 Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với khí H2 18 Cô cạn dung dịch X, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 97,98 B 106,38 C 38,34 D 34,08 Câu 17: Chia hỗn hợp gồm Mg MgO thành phần nhau: - Phần 1: Cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch sau phản ứng chứa 14,25gam muối - Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu dược 0,448 lít khí X nguyên chất (đktc) Cô cạn cẩn thận làm khô dung dịch sau phản ứng thu 23 gam muối Công thức phân tử khí X là: A N2O B NO2 C N2 D NO Câu 18: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al Mg dung dịch HCl dư Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0 gam Khối lượng nhôm magie hỗn hợp đầu A 2,7 gam 1,2 gam B 5,4 gam 2,4 gam C 5,8 gam 3,6 gam D 1,2 gam 2,4 gam Câu 19: Hoà tan hoàn toàn lượng kim loại R hóa trị n dung dịch H2SO4 loãng cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng muối khan có khối lượng gấp lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan Kim loại R A Al B Ba C Zn D Mg Câu 20: Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loại M tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít (đktc) Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Kim loại M A Mg B Fe C Mg Fe D Mg Zn Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP TỰ LUYỆN – SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON Hướng áp dụng 2: BTE nhiều bước (áp dụng kỹ thuật chia để trị) Bài 01 Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe bình O2 thu 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 phần Fe dư Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thu V lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 NO có tỷ khối so với H2 19 Giá trị V A 0,896 B 0,672 C 1,792 D 0,448 Bài 02 Để m gam bột Fe không khí thời gian thu dược 11,28 gam hỗn hợp X gồm chất Hòa tan hết X lượng dư dung dịch HNO3 thu 672ml khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m là: A 5,6 B 11,2 C 7,0 D 8,4 Bài 03 Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m A 49,09 B 35,50 C 38,72 D 34,36 Bài 04 Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu V lít khí Y gồm NO NO2 có tỉ khối so với H2 19 Mặt khác, cho lượng hỗn hợp X tác dụng với khí CO nóng dư sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 9,52 gam Fe Giá trị V A 1,40 B 2,80 C 5,60 D 4,20 Bài 05 Nung m gam bột Cu oxi thu 24,8 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Cu, CuO Cu2O Hoà tan hoàn toàn X H2SO4 đặc nóng thoát 4,48 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 9,6 B 14,72 C 21,12 D 22,4 Bài 06 Để m gam bột sắt không khí, sau thời gian thấy khối lượng hỗn hợp thu 12 gam Hòa tan hỗn hợp dung dịch HNO3 thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 5,6 gam B 10,08 gam C 11,84 gam D 14,95 gam Bài 07 Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe2O3) dung dịch HNO3 vừa đủ 1,12 lít NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư kết tủa Z Nung Z không khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn Giá trị m A 12 gam B 16 gam C 11,2 gam D 19,2 gam Bài 08 Hòa tan hết m gam hỗn hợp Fe, Fe2O3, Fe3O4 dung dịch HNO3 đặc, nóng dư 448 ml khí NO2 (ở đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng 14,52 gam muối khan Giá trị m A 3,36 gam B 4,28 gam C 4,64 gam D 4,80 gam Bài 09 Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe bình oxi thu 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 phần Fe dư Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X dung dịch HNO3 thu V lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 NO có tỉ khối so với H2 19 Giá trị V A 0,896 lít B 0,672 lít C 0,448 lít D 1,08 lít Bài 10 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 13,92 gam hỗn hợp X gồm chất Hòa tan hết X HNO3 đặc, nóng dư 5,824 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 16 gam B 32 gam C 48 gam D 64 gam Bài 11 Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư V lít khí Y gồm NO NO2 có tỉ khối so với H2 19 Mặt khác, cho lượng hỗn hợp X tác dụng với khí CO dư sau phản ứng hoàn toàn 9,52 gam Fe Giá trị V Nhóm học tập_Study Group A 2,8 lít B 5,6 lít C 1,4 lít D 1,344 lít Bài 12 Nung m gam bột đồng kim loại oxi thu 24,8 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuO Cu2O Hòa tan hoàn toàn X H2SO4 đặc nóng thoát 4,48 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 9,6 gam B 14,72 gam C 21,12 gam D 22,4 gam Bài 13 Hòa tan hoàn toàn 18,16 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 lít dung dịch HNO3 2M thu dung dịch Y 4,704 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X A 38,23% B 61,67% C 64,67% D 35,24% Bài 14 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 3,2M Sau phản ứng hoàn toàn 0,1 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 1,46 gam kim loại không tan Giá trị m A 17,04 gam B 19,20 gam C 18,50 gam D 20,50 gam Bài 15 Để m gam Fe không khí thời gian 7,52 gam hỗn hợp X gồm chất Hòa tan hết X dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y m1 gam muối khan Giá trị m m1 lần rượt A gam 25 gam C 4,48 gam 16 gam B 4,2 gam 1,5 gam D 5,6 gam 20 gam Bài 16 Để 5,6 gam sắt không khí thời gian thu hỗn hợp X Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X vào 63 gam dung dịch HNO3 thu 0,336 lít khí NO (ở đktc) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu kết tủa lớn Nồng độ % dung dịch HNO3 A 50,5% B 32,7% C 60,0% D 46,5 % Bài 17 Đốt 11,2 gam sắt không khí thu 14,4 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit sắt Hòa tan hết X lít dung dịch HNO3 a mol/l sinh 0,56 lít N2O (ở đktc, sản phẩm khử N+5) Giá trị a A 0,325 B 0,55 C 0,65 D 1,1 Bài 18 Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Cu2S, CuS, FeS2 S vào lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu dung dịch X V lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Chia dung dịch X làm phần Phần đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu 3,495 gam kết tủa Phần cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu 0,535 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 15,12 B 5,264 C 13,16 D 5,404 Bài 19 Để m gam bột sắt không khí, sau thời gian biến thành hỗn hợp M có khối lượng 18gam gồm bốn chất rắn Hòa tan hoàn toàn M dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu 5,04 lít khí SO2 (sản phẩm khử đktc) m có giá trị A 10,08 B 16,80 C 15,12 D 11,20 Bài 20 Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu; CuS; FeS; FeS2; FeCu2S2; S cần 2,52 lít O2 thấy thoát 1,568 lít SO2 Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu V lít NO2 (là sản phẩm khử khí nhất) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V m A 13,216 lít 7,13 gam B 22,4 lít 30,28 gam C 13,216 lít 23,44 gam D 11,2 lít 30,28 gam Bài 21 Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 aM thu 2,24 lít NO (đktc) sản phẩm khử dung dịch X X hoà tan tối đa 6,44 gam sắt(khí NO thoát nhất) Giá trị a A 1,64 B 1,38 C 1,28 D 1,48 Nhóm học tập_Study Group Bài 22 Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S S dung dịch HNO3 dư, thoát 20,16 lít khí NO (đktc) dung dịch Y Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y thu m (g) kết tủa Giá trị m A 119,50 gam B 110,95 gam C 81,55 gam D 115,90 gam Bài 23 Đốt cháy m gam Fe không khí 8,96 gam hỗn hợp A gồm bốn chất rắn Cho 8,96 gam A tác dụng với lượng dư dd HNO3 đặc nóng thu 1,792 lít khí NO2 (đktc) Giá trị m là: A 5,60 B 6,72 C 8,40 D 1,50 Bài 24 Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu dung dịch Y (không chứa muối amoni) 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 gam Cho Ba(OH)2 dư vào Y ,lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 148,5 gam chất rắn khan Giá trị m là: A.24,8 B.27,4 C.9,36 D.38,4 - HẾT - Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC – 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG 1) Định luật: ne BÀI GIẢNG – SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON VÀ ÁP DỤNG ne 2) Những ý quan trọng áp dụng + Đưa mô hình để mối liên hệ e nhường điện tích âm ( NO3 ,SO24 ,Cl ) + Những chất khử điển hình: Kim loại, Fe2+, Cl+ Những chất oxi hóa điển hình: ion kim loại, N+5, S+6, O + Dẫn dắt để đưa hướng áp dụng * Áp dụng BTE bước * Áp dụng BTE nhiều bước (Kỹ thuật chia để trị) * Áp dụng BTE có yếu tố gây nhiễu (áp dụng cho trình) * Áp dụng BTE vào cân phản ứng oxi hóa khử Hướng áp dụng 1: BTE bước - Nguyên tắc: Chất khử có số oxi hóa tăng từ thấp lên cao Ví dụ 1: Nếu biến toàn 0,6 mol Fe thành oxit khối lượng oxit lớn thu là: A 48 B 24 C 56 D 64 Ví dụ 2: Cho 5,6 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa HCl dư thu m gam muối Giá trị m là: A 13,2 B 12,7 C 8,8 D 9,6 Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 2,16 gam Al dung dịch HNO3 loãng dư, không thấy khí thoát Khối lượng muối có dung dịch sau phản ứng là: A 20,14 B 24,42 C 19,44 D 20,88 Ví dụ 4: Hòa tan 30 gam hỗn hợp số kim loại vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu dung dịch X 0,15 mol SO2, 0,1mol S 0,005 mol H2S Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng : A 78 g B 120,24g C 44,4g D 75,12g Ví dụ 5: Cho m gam Zn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 6,72 lít hỗn hợp hai khí SO2 H2S (đktc) có tỉ khối so với H2 24,5 Tổng giá trị m lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng : A 196,5 gam B 169,5 gam C 128,5 gam D 116,12 gam Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm Fe C có tỉ lệ mol tương ứng : Cho gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí đktc Giá trị V A 16,8 lít B 17,92 lít C 6,72 lít D 20,16 lít Ví dụ Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn Mg (tỷ lệ mol : 1) tan hết dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 NaHSO4 thu dung dịch A chứa m gam hỗn hợp muối 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O H2 Khí B cỏ tỷ khối so vơi H2 11,5.Giá trị m : A 123,4 B 240,1 C 132,4 D Đáp án khác Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Ví dụ 7: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 0,1 mol KNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, có khí hóa nâu không khí Tỉ khối Y so với H2 12,2 Giá trị m A 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,775 KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỐ 30 TƯ DUY GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI AXIT HNO3 (PHẦN 2) KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN HỢP CHẤT TÁC DỤNG VỚI HNO3 Câu 1: Hòa tan hết 14,6 gam hỗn hợp gồm Zn ZnO có tỷ lệ mol 1:1 250 gam dung dịch HNO3 12,6% thu dung dịch X 0,336 lít khí Y (đktc) Cho từ từ 740 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu 5,94 gam kết tủa Nồng độ phần trăm muối dung dịch X là: A 28,02% B 14,29% C 12,37% D 14,32% Nguồn đề: Nguyễn Anh Phong Câu 2: Hồn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe Cu oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp Cho 6,72 lít khí CO ( đktc ) qua 35,25 gam M nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp rắn N hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 18 Hòa tan hết toàn N lượng dư dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn , thu dung dịch chứa m gam muối ( muối NH4NO3 sinh ra) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với H2 16,75 Giá trị m A 117,95 B 96,25 C 80,75 D.139,50 Trích đề thi thử Chuyên ĐH Vinh – 2015 Câu 3: Hoà tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 (trong Oxi chiếm 25,446% khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 1,736 lít (đkc) hỗn hợp khí Z gồm N2 N2O, tỉ khối Z so với H2 15,29 Cho dung dịch NaOH tới dư vào Y đun nóng, khí thoát Số mol HNO3 phản ứng với X A 0,75 B 1,392 C 1,215 D 1,475 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (số mol Fe3O4 ¼ số mol hỗn hợp) dung dịch HNO3 dư thu 15,68 lít NO CO2 có tỷ khối hỗn hợp so với hiđro 18 Cô cạn dung dịch thu (m + 284,4) gam muối khan Giá trị m A 75,6 B 201,6 C 151,2 D 302,4 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Câu 5: Cho luồng khí O2 qua 8,48 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu sau thời gian thu 10,08 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tan hoàn toàn dung dịch HNO3 (dư 20% so với lượng phản ứng) Sau phản ứng thu dung dịch Z chứa 43,101 gam chất tan 1,792 lít hỗn hợp khí T gồm NO NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 18 Số mol HNO3 bị khử gần với : A 0,092 B 0,087 C 0,084 D 0,081 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Câu 6: Hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 Hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch Y m gam chất rắn không tan Hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư 45 thu 0,05 mol NO2 (sản phẩm khử nhất) Giá trị m là: A 8,4 B 3,6 C 4,8 D 2,3 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu 0,448 lít (đktc) khí nitơ dung dịch X Khối lượng muối X là: A 23 gam B 24,5 gam C 22,2 gam D 20,8 gam Trích đề thi chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội – 2015 Câu 8: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe3O4 vào 300ml dung dịch HNO3 2M thu dung dịch Y 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O NO có tỷ khối so với hidro 16,75 Trung hòa Y cần dung 40ml NaOH 1M thu dung dịch A, cô cạn A thu m gam muối khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn muối không bị nhiệt phân Giá trị m là: A 42,26 B 19,76 C 28,46 D 72,45 Trích đề thi Chuyên Quốc Học Huế – 2015 Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu hỗn hợp gồm khí CO2 NO2 (NO2 sản phẩm khử HNO3) có tỉ khối so với hiđro 22,909 Phần trăm khối lượng FeS hỗn hợp ban đầu A 43,14% B 44,47% C 56,86% D 83,66% Trích đề thi thử Chuyên Thăng Long – 2015 Câu 10: Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 có tỉ lệ số mol tương ứng : Hòa tan hoàn toàn 21,78 gam X dung dịch HNO3 loãng, thu 1,344 lít (đktc) khí Y dung dịch Z chứa 117,42 gam muối Công thức Y A N2 B NO2 C N2O D NO Câu 11: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Trích đề thi THPT Quốc Gia – Bộ Giáo Dục – 2015 Câu 12: Cho luồng khí O2 qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Fe thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan hoàn toàn lượng X dung dịch HNO3 (dư).Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng N có 319 gam hỗn hợp muối : A 18,082% B 18,125% C 18,038% D 18,213% Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 13: Cho O3 dư vào bình kín chứa hỗn hợp Fe Cu nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng 5,12 gam thu m gam hỗn hợp oxit Mặt khác, cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch HNO3 thu 2,688 (lít) khí NO đktc (sản phẩm khử nhất) m gam chất rắn chứa kim loại Giá trị m : A 24,2 B 22,4 C 22,6 D 26,2 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 14: A hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg cho luồng khí O2 qua 21,4 gam A nung nóng thu 26,2 gam hỗn hợp rắn B Cho toàn B vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng phản ứng).Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy có NO N2 thoát với tỷ lệ mol : Biết khối lượng dung dịch C sau phản ứng 421,8 gam,số mol HNO3 phản ứng 1,85 mol Tổng khối lượng chất tan có bình sau phản ứng : A 156,245 B 134,255 C 124,346 D 142,248 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 15: Cho hỗn hợp X chứa 56,9 gam gồm Fe, Al , FeO, Fe3O4, Al2O3 CuO Hòa tan hết X dung dịch HNO3 dư thấy có 2,825 mol HNO3 tham gia phản ứng thu 208,7 gam muối 2,24 lít (đkc) khí NO nhất.Mặt khác,từ hỗn hợp X ta điều chế tối đa m gam kim loại.Giá trị m : A 39,75 B 46,2 C 48,6 D 42,5 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 16: Cho 24,12 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dung dịch HNO3 4M đun đến khan dung dịch sau phản ứng thu m gam hỗn hợp muối khan Tính m A 77,92 gam B 86,8 gam C 76,34 gam D 99,72 gam Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2016 Câu 17: Nung 13,72 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn oxi sau thời gian thu 17,72 gam hỗn hợp Y Hoàn tan hoàn toàn Y dung dịch HNO3 dư thu 1,792 lít NO (đktc) sản phẩm khử Số mol HNO3 phản ứng là: A 0,84 mol B 0,78 mol C 0,82 mol D 0,72 mol Trích đề thi chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội – 2015 Câu 18: Khi cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO Cu (trong oxi chiếm 18,367% khối lượng) tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng 850 ml Sau phản ứng thu 0,2 mol NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị a A 2,0 B 1,0 C 1,5 D 3,0 Câu 19: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO(duy đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 2,688 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS FeS2 vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng, thu V lít khí NO2 (là sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Thêm đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Y, thu kết tủa Nung kết tủa đến khối lượng không đổi, 32,03 gam chất rắn Z Giá trị V A 3,36 B 20,16 C 11,2 D 2,24 Câu 21: Hòa tan hết 0,03 mol hỗn hợp X gồm MgS, FeS CuS dung dịch HNO3 dư Khi kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 0,15 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 NO có tỉ khối so với hiđro 61/3 Nếu cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng khí thoát Phần trăm số mol FeS X A 92,59% B 33,33% C 66,67% D 25,00% Câu 22: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y lại 2,4 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 97,5 B 137,1 C 108,9 D 151,5 Câu 23: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 có khối lượng 31,35g dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối Giá trị a A 46,24 B 43,115 C 57,33 D 63 BÀI GIẢNG SỐ 30– TƯ DUY GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI AXIT HNO3 (PHẦN 2) KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN HỢP CHẤT TÁC DỤNG VỚI HNO3 Ví dụ 1: Khi cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO Cu (trong oxi chiếm 18,367% khối lượng) tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng 850 ml Sau phản ứng thu 0,2 mol NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị a A 2,0 B 1,0 C 1,5 D 3,0 Ví dụ 2: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO(duy đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 2,688 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu hỗn hợp gồm khí CO2 NO2 (NO2 sản phẩm khử HNO3) có tỉ khối so với hiđro 22,909 Phần trăm khối lượng FeS hỗn hợp ban đầu A 44,47% B 43,14% C 83,66% D 56,86% Ví dụ 4: Hòa tan hết 31,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu V lít NO (đkc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 9,6 gam Cu Giá trị V là: A 8,21 lít B 6,72 lít C 3,36 lít D 3,73 lít Ví dụ 5: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, Cu2S, CuS, Fe, FeS, S tác dụng hết với HNO3 đặc nóng, dư thu V lít khí NO2 (chất khí thoát ra, sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 46,6 gam kết tủa, cho Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu 10,7 gam kết tủa Giá trị V A 16,80 B 24,64 C 38,08 D 11,20 Ví dụ 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 lít dung dịch HNO3 xM, vừa đủ thu 14,336 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 có tỉ khối so với hiđro 18 dung dịch X chứa 82,08 gam muối Giá trị x là: A 1,4M B M C 1,36 M D 1,2 M Ví dụ 7: Cho 39,2 gam hỗn hợp X chứa Fe, CuS, S tan hoàn toàn dung dịch HNO (đặc, nóng) Sau phản ứng thu 64,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 SO2 có tỷ lệ mol tương ứng 27 : dung dịch Y chứa 107,4 gam hỗn hợp muối trung hòa Cho Ba(OH)2 dư vào Y thấy xuất hiện m gam kết tủa Giá trị m là: A 82 B 76 C 75 - HẾT - D 88 BÀI TẬP TỰ LUYỆN BÀI SỐ 29 TƯ DUY GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI AXIT HNO3 (PHẦN 1) KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3 Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg Al (có tỷ lệ mol 3:4) vào dung dịch chứa HNO3 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch chứa 8,2m gam muối Biết có 0,3 mol N+5 HNO3 bị khử Số mol HNO3 phản ứng là: A 2,1 B 3,0 C 2,4 D 4,0 Câu 2: Cho 4,8g Mg tác dụng với HNO3 dư Phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lit NO (đktc) dung dịch X Khối lượng muối thu X: A 29,6g B 30,6g C 34,5g D 22,2g Câu 3: Hoà tan 4,32 gam nhôm kim loại dung dịch HNO3 loãng, dư thu V lít khí NO (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 35,52 gam muối Giá trị V A 3,4048 B 5,6000 C 4,4800 D 2,5088 Câu 4: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/lít, thu dung dịch chứa 98,2 gam muối 5,6 lít hỗn hợp X gồm NO N2O (ở đktc) Tỉ khối X so với hidro 16,4 Giá trị a là: A 1,50 M B 2,50 M C 1,65 M D 1,35 M Câu 5: Cho m gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3, thu sản phẩm khử khí NO 35,85 gam muối oxi chiếm 64,268% khối lượng muối Giá trị m V là: A 6,09 0,4 B 5,61 0,48 C 6,09 0,64 D 25,93 0,64 Câu 6: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X, khí Y không màu hóa nâu không khí tích 0,896 lít (đktc) chất rắn Z Lọc lấy chất rắn Z cho phản ứng vừa đủ với 2,92 ml dung dịch HCl 30% (d=1,25) Giá trị m là: A 4,20 gam B 2,40 gam C 2,24 gam D 4,04 gam Câu 7: Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe Cu dung dịch HNO3 thu dung dịch X 4,48 lit khí NO ( đktc) Thêm từ từ 3,96 gam kim loại Mg vào hỗn hợp X đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 224 ml khí NO (đktc), dung dịch Y m gam chất rắn không tan Biết NO sản phẩm khử N+5 phản ứng Giá trị m là: A 9,6 B 12,4 C 15,2 D 6,4 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg dung dịch HNO3, thu dung dịch X 448 ml khí N2 (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 29,6 B 30,6 C 31,6 D 30,0 Câu 9: Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch chứa m gam muối 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O N2) có tỉ khối so với H2 18 Giá trị m A 163,60 B 153,13 C 184,12 D 154,12 Câu 10: Cho m gam hỗn hợp Fe Cu có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng với 1,8 lít dung dịch HNO3 1M Khi phản ứng kết thúc thu dung dịch A (không chứa muối amoni) 13,44 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) 4m/15 gam chất rắn Giá trị m là: A 72 B 60 C 35,2 D 48 Câu 11: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu (tỉ lệ số mol Fe : Cu = : 6) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N+5) Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh bám hết vào catôt) Giá trị t A 2000 B 2400 C 2337 D 2602 Câu 12: Cho 4,8g Mg tác dụng với HNO3 dư Phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lit NO (đktc) dung dịch X Khối lượng muối thu X: A 29,6g B 30,6g C 34,5g D 22,2g Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg ,Al ,Zn Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu dung dịch Y (không có muối amoni) 11,2 lít(đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2,NO ,NO2 N2 NO2 có phần trăm thể tích có tỷ khối heli 8,9 Số mol HNO3 phản ứng là: A 3,0 mol B 2,8 mol C 3,4 mol D 3,2 mol Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al dung dịch HNO3 loãng (dư) thu dung dịch X 1,344 lít (đktc)hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2O N2 Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 18 Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 38,34 B 106,38 C 97,98 D 34,08 Câu 15: Cho 2,56 gam kim loại Cu phản ứng hoàn toàn với 25,2 gam dung dịch HNO3 60% thu dung dịch X Biết thêm 210ml dung dịch KOH 1M vào X cô cạn nung sản phẩm thu tới khối lượng không đổi 20,76 gam chất rắn Số mol HNO3 tham gia phản ứng với Cu A 0,107 mol B 0,120 mol C 0,240 mol D 0,160 mol Câu 16: Cho hỗn hợp A gồm 0,3 mol Mg, 0,7 mol Fe phản ứng với V lít HNO3 2M, thu hỗn hợp X gồm 0,1 mol N2O, 0,2 mol NO lại 5,6 gam kim loại Giá trị V lít là: A 1,20 B 1,10 C 1,22 D 1,15 Câu 17: Cho 3,76 gam hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,06 mol NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 6,64 B 5,68 C 4,72 D 5,2 Câu 18: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch Y chứa a gam muối 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O N2, tỉ khối Z so với H2 18 Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu b gam chất rắn khan Tổng số (a + b) gần với giá trị sau đây? A 185 B 205 C 195 D 215 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 19: Hỗn hợp A chứa ( m  ) gam Ca, hỗn hợp B chứa gam Ca Người ta trộn A vào B cho m 1 tác dụng với HCl dư thấy khối lượng muối thu nhỏ Mặt khác, cho A tác dụng hoàn toàn với HNO3 (dư) thu m’ gam muối Giá trị m’ : A 8,2 B 7,8 C 9,6 D Đáp án khác Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 20: Cho m gam hỗn hợp P gồm Mg Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20% Sau kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay (đktc) dung dịch A Thêm lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng hỗn hợp khí Y Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Tỉ khối Z H2 20 Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch A lượng kết tủa lớn thu (m + 39,1) gam Biết HNO3 dùng dư 20 % so với lượng cần thiết Nồng độ % Al(NO3)3 A gần với : A 9,7% B 9,6% C 9,5% D 9,4% Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al vào dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y 5,6 lít khí NO (đkc) Cô cạn cận thận dung dịch Y thu 81,9 gam muối khan.Số mol HNO3 tham gia phản ứng : A 1,0 mol B 1,25 mol C 1,375 mol D 1,35 mol Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y chứa m + 109,4 gam muối V lít (đktc) hỗn hợp khí X có tổng khối lượng 11,2 gam Biết cho NaOH dư vào Y đun nóng nhẹ thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát Giá trị lớn V : A Không xác định B 8,4 C 6,72 D Đáp án khác Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 23: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Zn Al có tỷ lệ mol 1:1 dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch B 4,48 lít khí N2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu (m + 181,6) gam muối Giá trị m gần với: A 60 gam B 51 gam C 100 gam D 140 gam Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 24: Hỗn hợp bột A gồm kim loại Mg, Zn, Al Khi hoà tan hết 7,5g A vào lít dung dịch HNO3 thu 1lít dung dịch B hỗn hợp khí D gồm NO N2O Thu khí D vào bình dung tích 3,20lít có chứa sẵn N2 00C 0,23atm nhiệt độ bình tăng lên đến 27,30C, áp suất tăng lên đến 1,10atm, khối lượng bình tăng thêm 3,72 gam Nếu cho 7,5g A vào lít dung dịch KOH 2M sau kết thúc phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 5,7g Tổng số mol kim loại có A gần với : A 0,15 B 0,18 C 0,21 D 0,25 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 Câu 25: Cho 5,04g hỗn hợp Mg Al có tỉ lệ mol tương ứng 3:2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch X 0,896 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu không khí có tỉ khối so với H2 18 Số mol HNO3 bị khử trình là: A 0,1 mol B 0,095 mol C 0,08 mol D 0,11 mol Trích đề thi chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội – 2015 Câu 26: Hòa tan hết 1,62 gam Ag axit HNO3 nồng độ 21% (1,2 g/ml), thu khí NO thể tích dung dịch axit nitric tối thiểu cần phản ứng là: A 7,5 ml B ml C ml D ml Trích đề thi Chuyên Quốc Học Huế – 2015 Câu 27: Hoà tan hết 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp khí gồm 0,02 mol NO 0,02 mol N2O Làm bay dung dịch Y thu 25,4 gam muối khan Tổng số mol ion nitrat bị khử phản ứng là: A 0,07 mol B 0,08 mol C 0,06 mol D 0.09 mol Trích đề thi HSG Thái Bình – 2015 Câu 28: Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn oxi thu 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 17,92 lit khí NO2 (đktc) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z chứa 84,1 gam muối khí SO2 Biết NO2 SO2 sản phẩm khử HNO3 H2SO4 Giá trị m A 23,3 B 20,1 C 26,5 D 20,9 Trích đề thi thử Chuyên Thăng Long – 2015 Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe cần V ml dung dịch HNO3 0,5M thu khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị nhỏ V A 800 B 1200 C 600 D 400 Trích đề thi thử Chuyên Thăng Long – 2015 Câu 30: Cho 24 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3.Sau phản ứng thu hỗn hợp khí X gồm khí N2; N2O có số mol 0,1mol Tìm giá trị a A 2,8 B 1,6 C 2,54 D 2,45 Câu 31: Hòa tan hết 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 thu 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm NO2, NO, N2O, N2 đktc, không sản phẩm khử khác, NO2 N2 có số mol Tỷ khối X so với H2 18,5 Khối lượng muối thu cô cạn dung dịch sau phản ứng là: A 88,7 gam B 119,7 gam C 144,5 gam D 55,7 gam Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Hà Nội – 2015 Câu 32: Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg, Cu (số mol kim loại nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu dung dịch X 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm khí N2, NO, N2O, NO2, khí N2 NO2 có số mol Cô cạn cẩn thận dung dịch X 58,8 gam muối khan Số mol HNO3 phản ứng là: A 0,868 mol B 0,707mol C 0,456 mol D 0,893 mol Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Hà Nội – 2015 Câu 33: Hỗn hợp X gồm kim loại A, B (đều có hóa trị không đổi) Chia X thành phần nhau: Phần 1: Hòa tan hết dung dịch chứa HCl H2SO4 thu 3,36 H2 (đktc) Phần 2: Hòa tan hết HNO3 loãng thu V lít (đktc) khí NO Giá trị V là: A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 5,6 Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Hà Nội – 2015 Câu 34: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn; 0,05 mol Cu; 0,3 mol Fe dung dịch HNO3 Sau kim loại tan hết thu dung dịch không chứa NH4NO3 khí NO sản phẩm khử Số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là: A 1,25 mol B 1,2 mol C 1,6 mol D 1,8 mol Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Hà Nội – 2015 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm 0,04 mol Al 0,06 mol Mg Nếu đem hỗn hợp hòa tan hoàn toàn dung dịch HNO3 thu 0,03 mol sản phẩm X (duy nhất) khử N5+ Nếu đem hỗn hợp hòa tan H2SO4 đặc, nóng thu 0,03 mol sản phẩm Y (duy nhất) khử S6+ X Y là: A NO SO2 B NO2 H2S C NO2 SO2 D NH4NO3 H2S Trích đề thi thử Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hỗn hợp X gồm Al Zn (có tỉ lệ mol tương ứng : 5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu dung dịch Y V ml (đktc) khí N2 Để phản ứng hết với chất Y thu dung dịch suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M Giá trị V : A 352,8 B 268,8 C 358,4 D 112 Trích đề thi thử Chuyên ĐHSP Hà Nội – 2015 KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI GIẢNG SỐ 29– TƯ DUY GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI AXIT HNO3 (PHẦN 1) KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3 Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có khối lượng gam Tỉ lệ khối lượng Fe Cu : Cho lượng X nói vào lượng dung dịch HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dung dịch muối sắt NO Khối lượng muối Fe tạo thành dung dịch A 4,5 gam B 5,4 gam C 7,4 gam D 6,4 gam Ví dụ 2: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu dung dịch chứa m gam muối 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO N2O Tỉ khối X so với H2 16,4 Giá trị m là: A 98,20 B 97,20 C 98,75 D 91,00 Ví dụ 3: Hoà tan 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,02 mol NO 0,02 mol N2O Làm bay dung dịch Y thu 25,4 gam muối khan Số mol HNO3 bị khử phản ứng là: A 0,08 mol B 0,06 mol C 0.09 mol D 0,07 mol Ví dụ 4: Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg Cu (số mol kim loại nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu dung dịch X 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm khí N2, N2O, NO NO2 hai khí N2 NO2 có số mol Cô cạn cẩn thận toàn X thu 58,8 gam muối khan Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A 0,945 B 0,725 C 0,923 D 0,893 Ví dụ 5: Cho 5,12 gam Cu phản ứng hoàn toàn với 50,4 gam dung dịch HNO3 60% thu dung dịch X Hãy xác định nồng độ % muối tan X biết thêm 210ml dung dịch KOH 2M vào X cô cạn nung sản phẩm thu tới khối lượng không đổi 41,52 gam chất rắn A 26,15% B 17,67% C 28,66% D 75,12% Ví dụ 6: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg dung dịch HNO3, thu dung dịch X 448 ml khí N2 (ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 29,6 B 30,6 C 31,6 D 30,0 Ví dụ 7: Cho m gam hỗn hợp Fe Cu có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng với 1,8 lít dung dịch HNO3 1M Khi phản ứng kết thúc thu dung dịch A (không chứa muối amoni) 13,44 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) 4m/15 gam chất rắn Giá trị m là: A 72 B 60 C 35,2 D 48 Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam Cô cạn dung dịch Y thu 122,3 gam hỗn hợp muối Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng A 0,4 mol B 1,4 mol C 1,9 mol D 1,5 mol Trích đề thi thử chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – 2015 KHÓA TỔNG ÔN BÀI TẬP TỰ LUYỆN SỐ 28 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 TƯ DUY GIẢI BÀI TOÁN THẦY : NGUYỄN ANH PHONG LIÊN QUAN TỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG (PHẦN 2) BÀI TOÁN HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT H2SO4 ĐẶC NÓNG Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeS2, Fe, ZnS S (đều có số mol) H2SO4 đặc, nóng, dư thu 0,8 mol chất khí SO2 Giá trị m A 23,33 B 15,25 C 61,00 D 18,30 Trích đề thi thử Chuyên ĐH Vinh – 2015 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,002 mol FeS2 0,003 mol FeS vào lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu Fe2(SO4)3, SO2 H2O Hấp thụ hết lượng SO2 lượng vừa đủ dung dịch KMnO4 thu dung dịch X có pH = Thể tích dung dịch X là: A 2,00 lit B 1,50 lit C 1,14 lit D 2,28 lit Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol chất Fe, FeS, FeS2 dung dịch H2SO4 đặc nóng thu V lít (đktc) SO2 sản phẩm khử Giá trị V là: A 30,24 lít B 20,24 lít C 33,26 lít D 44,38 lít Câu 4: X hỗn hợp gồm CuS, FeS, FeS2, S Người ta đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam X khí O2 dư Sau phản ứng thu 4,48 lít khí SO2 (đktc) hỗn hợp rắn Y có khối lượng khối lượng X 2,08 gam Mặt khác, cho 19,68 gam X tác dụng với H2SO4 (đặc, nóng) dư thu V lít khí SO2 Giá trị V là: A 19,488 B 18,816 C 18,368 D 21,056 Nguồn đề: Nguyễn Anh Phong Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm S, CuS, FeS có số mol tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) Sau phản ứng thu 30,912 lít khí SO2 (đktc) Giá trị m là: A 30,24 B 25,92 C 32,85 D 24,28 Nguồn đề: Nguyễn Anh Phong Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm S, CuS, FeS có số mol tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) Sau phản ứng thu 30,912 lít khí SO2 (đktc) Dung dich sau phản ứng có chứa m’ gam muối Giá trị tổng m + m’ là: A 50,24 B 65,92 C 69,12 D 64,28 Nguồn đề: Nguyễn Anh Phong Câu 7: Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm Fe FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa chất tan FeSO4 5,04 lít (đktc) khí SO2 (sản phẩm khử nhất) Số mol H2SO4 phản ứng A 0,4 B 0,375 C 0,675 D 0,6 Câu 8: Hòa tan hết 16 gam hỗn hợp Fe C vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu V lít khí đktc dung dịch X Cô cạn X thu 40 gam muối Giá trị V là: A 23,64 B 30,24 C 33,6 D 26,88 Câu 9: Lấy 22,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 đặc nóng thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Cô cạn X, khối lượng muối thu là: A 60 gam B 40 gam C 84 gam D 72 gam Câu 10: Hòa tan hoàn toàn a gam oxit sắt H2SO4 đặc, nóng thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) Mặt khác khử hoàn toàn a gam oxit CO nhiệt độ cao cho toàn lượng sắt thu vào dd HNO3 đặc, nóng, dư thu số mol NO2 (sản phẩm khử nhất) nhiều gấp lần số mol SO2 Oxit sắt A FeO Fe3O4 B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol chất Fe, FeS, FeS2 dung dịch H2SO4 đặc nóng thu V lít (đktc) SO2 sản phẩm khử Giá trị V là: A 30,24 lít B 20,24 lít C 33,26 lít D 44,38 lít Câu 12: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần 0,05 mol H2 Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X dung dịch H2SO4 đặc nóng thu thể tích V ml SO2 (đktc)(sản phẩm khử nhất) Giá trị V(ml) là: A 112 ml B 224 ml C 336 ml D 448 ml Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 H2SO4 đặc, nóng thu dung dịch Y 8,96 lít khí SO2(đktc) Thành phần phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp X khối lượng muối dung dịch Y là: A 20,97% 140 gam B 37,50% 140 gam C 20,97% 180 gam D 37,50% 120 gam Câu 14: Nung x mol Fe 0,15 mol Cu không khí thời gian thu 31,2 gam hỗn hợp chất rắn Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn H2SO4 đặc, nóng, dư thu dung dịch Y 6,72 lít khí SO2(đktc) Giá trị x mol là: A 0,7 mol B 0,3 mol C 0,45 mol D 0,8 mol Câu 15: Cho 12,096 gam Fe nung không khí thu m1 gam chất rắn X gồm Fe oxit Cho m1 gam chất rắn X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 1,792 lít khí SO2 (đktc) dung dịch muối Y Cô cạn dung dịch muối Y cân nặng m2 gam chất rắn khan a Giá trị m1 là: A 14 gam B 16 gam C 18 gam D 22,6 gam b Giá trị m2 là: A 43,6 gam B 43,2 gam C 42,0 gam D 46,8 gam Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 29,12 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 40 ml dung dịch H2SO4 20M (đặc,đun nóng), thu V lít khí SO2 (đktc) sản phẩm khử dung dịch Y Cho 660 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y thu 12,84 gam kết tủa dung dịch Z Giá trị V là: A 1,792 B 2,016 C 2,688 Nguồn đề: Nguyễn Anh Phong Bài giảng chia sẻ hợp tác giáo viên Nguyễn Anh Phong admin Lễ Tân Mọi hành vi chép phải chịu trách nhiệm trước pháp luật D 3,36 [...]... Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT LẦN 2 - 2016 MÔN : HÓA HỌC Thời gian làm bài : 60 phút (Đề thi gồm 05 trang) Thời gian phát đề : 21h15 ngày 30/12/2015 Thời gian làm bài : 60 phút Thời gian nộp đáp án : từ 22h đến hết 22h 30 phút ======================================================================= Câu 1: Sự kết hợp. .. là : A 0,7 B 15,68 C 21,28 D 1,9 Trích đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 - HẾT - Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT LẦN 1 - 2016 MÔN : HÓA HỌC Thời gian làm bài : 60 phút (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian phát đề : 21h ngày 23/12/2015 Thời gian làm bài : 60 phút Thời gian nộp đáp án : từ 21h45 phút đến hết 22h... đề thi thử Nguyễn Anh Phong – 2015 HẾT - Page 3 of 3 Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI GIẢNG SỐ 14 BÀI TOÁN VỀ ANCOL (PHẦN 2) Dạng 2: Bài toán oxi hóa không hoàn toàn ancol Câu 1: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư Cho toàn bộ lượng hỗn hợp. .. visco thuộc loại tơ nhân tạo (10) Thuốc súng không khói có công thức là: [C6H7O2(ONO2)3]n (11) Xenlulozơ tan được trong Cu(NH3)4(ỌH)2 Số nhận xét đúng là: A 3 B 7 C 5 D 10 HẾT Page 6 of 6 Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CHƯƠNG HIDROCACBON Bài 1: Một hỗn hợp X gồm ankanA và anken B được chia thành 2... KMnO4 thu được dung dịch Y không màu, trong suốt, có pH = 2 Tính số lít của dung dịch (Y A Vdd (Y) = 57 lít B Vdd (Y) = 22,8 lít C Vdd (Y) = 2,27 lít D Vdd (Y) = 28,5 lít Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI TẬP RÈN LUYỆN - BÀI GIẢNG SỐ 14 BÀI TOÁN VỀ ANCOL (PHẦN 2) Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 ancol A và 2 sp hợp nước của propen dX/H2 =... gia phản ứng trùng hợp để tạo ra polime 6 Tơ tằm và tơ nilon-6,6 đều thuộc loại tơ poliamit 7 Etylen glicol, phenol, axit ađipic, acrilonitrin đều có thể tham gia phản ứng trùng ngưng để tạo ra polime Số phát biểu đúng là ? A 1 B 4 C 7 D 5 HẾT Page 5 of 5 Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT LẦN 1 - 2016 MÔN... nguyên chất là 0,8 g/ml Giá trị nhỏ nhất của V là A 100 B 180 C 150 D 120 - HẾT - Nhóm học tập_Study Group KHÓA TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÓA HỌC- 2016 THẦY : NGUYỄN ANH PHONG BÀI GIẢNG SỐ 13 BÀI TOÁN VỀ ANCOL (PHẦN 1) Dạng 1: Bài toán tác dụng với kiềm và đốt cháy ancol Câu 1: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 5,6 lít khí CO2... MÔN : HÓA HỌC Thời gian làm bài : 60 phút (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian phát đề : 21h ngày 23/12/2015 Thời gian làm bài : 60 phút Thời gian nộp đáp án : từ 21h45 phút đến hết 22h 15 phút ======================================================================= Câu 1: Este no, đơn chức có công thức tổng quát là A CnH2nO2 (n  2) B CnH2n - 2O2 (n  2) C CnH2n + 2O2 (n  2) D CnH2nO (n  2) Câu 2: Công... a, b, d, g Câu 21: Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng A tách nước B hiđro hóa C đề hiđro hóa D xà phòng hóa Câu 22: Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo ? A C3H5(OCOC4H9)3 B C3H5(COOC15H31)3 C C3H5(OOCC17H33)3 D C3H5(COOC17H33)3 Câu 23: Chất nào sau đây không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH– khi đun nóng ? Page 2 of 6 Nhóm học tập_Study... được gọi là A sự pepti hoá B sự polime hoá C sự tổng hợp D sự trùng ngưng Câu 2: Điều kiện của monome để tham gia phản ứng trùng ngưng là phân tử phải có A liên kết  B vòng không bền C 2 liên kết đôi D 2 nhóm chức trở lên Câu 3: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ? A Poli(vinylclorua) B Polisaccarit C Protein D Nilon-6,6 Câu 4: Trong công nghiệp, từ etilen để điều chế PVC cần ít
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thpt quốc gia hóa học 2016, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thpt quốc gia hóa học 2016, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thpt quốc gia hóa học 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay