Kiến Trúc Máy Tính Về Tổ Chức Bộ Nhớ Chính

14 610 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:55

Tổổ Chứếc Bổộ Nhớế Chính Bài thuyếết trình :Kiếến Trúc Máy Tính Vếề Tổổ Chứếc Bổộ Nhớế Chính Nhóm Nhóm :: 1111- Tiếế Tiếếtt 7,8,9 7,8,9 chiếề chiếều u thứế thứế năm năm Danh Danh sách sách thành thành viến: viến: Khái Quát Vếề Bổộ Nhớế Chính Bổộ Bổộ nhớế nhớế chính đứớộ đứớộcc tổổ tổổ chứế chứếcc theo theo sớ sớ đổề đổề:: Bit Bit đớn đớn   Chip Chip Ngân hàng Ngân hàng xen xen đớn đớn   Ngân Ngân hàng hàng đớn đớn   keẽ  Đĩa xen keẽ keẽ  Đĩa xen keẽ Mổẽ Mổẽii câế câếp p đứớộ đứớộcc đăộ đăộcc trứng trứng bớổ bớổii cổng cổng nghếộ nghếộ và câế câếu u trúc trúc riếng riếng Chúng Chúng ta ta seẽ seẽ đi sâu sâu hớn hớn vếề vếề bổộ bổộ nhớế nhớế chính ớổ ớổ các silde silde sau sau :: Sớ Lứớộc Chung Vếề Các Phâền Trong Slide I Cổng nghếộ lứu trứẽ bổộ nhớế 1.Hai cổng nghếộ bổộ nhớế chuổ đaộo DRAM & SRAM 2.Cách tổổ chứếc bổộ nhớế chung 3.Cách tổổ chứếc bổộ nhớế 4.Bổộ nhớế tứề đứớộc xen vào giứẽa II Thứộc hiếộn lõi Pentium IV III Bổộ nhớế aổo 1.Hếộ thổếng phân câếp bổộ nhớế 2.Cớ chếế bổộ nhớế đếộm 3.Bổộ nhớế đếộm tứề đĩa 4.Quaổn lý bổộ nhớế aổo Cổng Nghếộ Lứu Trứẽ Bổộ Nhớế Chính Hai cổng nghếộ bổộ nhớế chuổ đaộo cho bổộ nhớế cache bổộ nhớế chính: SRAM & DRAM a.DRAM : Là ‘RAM đổộng’ Bổộ nhớế truy câộp ngâẽu nhiến Ưu điếm : -Mâột đổộ lớến nhâết - Dung lứớng bổộ nhớế lứu trứẽ lớến -Tổếi ứu hóa chi phí saổn xuâết cho mổẽi bit Nhứớộc điếổm : -Cổềng kếềnh tổến nhiếều diếộn tích sứổ duộng Đứớộc sứổ duộng làm bổộ nhớế b.SRAM : Là ‘RAM tĩnh’ Bổộ nhớế truy câộp ngâẽu nhiến Ưu điếổm : - Mâột đổộ ¼ đếến 1/8 cuổa DRAM - Tổếc đổộ nhanh hớn DRAM 8-16x - Tổếi ứu hóa cho bổộ nhớế đếộm tổếc đổộ Nhứớộc điếổm : -Chi phí đăết gâếp 8-16x DRAM -Dung lứớộng lứu trứẽ thâếp Đứớộc sứổ duộng làm bổộ nhớế cache Tổổ chứếc bổộ nhớế chung - Bổộ nhớế di đổộng lứu trứẽ bit thổng tin: DRAM hoăộc SRAM di đổộng - Hàng điộa chiổ gây viếộc đoộc cuổa hàng bổộ đếộm - Cổột điộa chiổ choộn bit tứề bổộ đếộm - CS- chíp choộn, RW- Đoộc/viếết a DRAM tổếi ứu hóa • Nhanh hớn đếổ đoộc dứẽ liếộu tứề mổột hàng • Băng thổng đứớộc xác điộnh bớổi thớềi gian chu kỳ • Thếm mổột đổềng hổề đếổ giao diếộn  DRAM đổềng bổộ • Sứổ duộng caổ hai caộnh cuổa đổềng hổề gâếp đổi tổếc đổộ dứẽ liếộu b.Bổộ nhớế SDRAM thổng thứớền g • Xác điộnh ngân hàng bổộ nhớế nhứ mổột thứộc thếổ điộa chiổ kiếổm soát mổột cách đổộc lâộp • Cớ sớổ thiếết kếế (S)DRAM thứớềng đứớộc xây dứộng vớếi chip đóng góp mổột phâền cuổa tứề nhớế c.Rambus: RDRAM trứộc tiếếp • Đứớộc thiếết kếế đếổ caổi thiếộn băng thổng bổộ nhớế • Hoaột đổộng cuổa mổẽi chip mổột tâộp hớộp cuổa 16 ngân hàng bổộ nhớế • Mổẽi yếu câều thoổa mãn bớổi mổột chip • Nổội bổộ tổổ chứếc nhứ mổột tâộp hớộp ngân hàng • Hiếộu suâết xuâết phát 3.Tổổ chứếc Bổộ nhớế • Bus vi xứổ lý bổộ nhớế có thếổ có bếề rổộng tứề mổột hoăộc nhiếều bổộ nhớế • Nhiếều ngân hàng bổộ nhớế có thếổ hoaột đổộng song song • Bổộ nhớế rổộng kèm vớếi nhứẽng haộn chếế vếề mớổ rổộng 4.Bổộ nhớế tứề đứớộc xen vào giứẽa • Bổộ nhớế đứớộc tổổ chứếc thành nhiếều, đổềng thớềi, ngân hàng • Tứề nhớế cao câếp xen giứẽa qua ngân hàng • Điộa chiổ đớn taộo nhiếều truy câộp đổềng thớềi • Cũng phù hớộp vớếi mổ hình truy câộp dòng bổộ nhớế II Thứộc hiếộn lõi Pentium IV  Hếộ thổến g phân câếp bổộ nhớế p4 • Bổộ nhớế cache L1 dứẽ liếộu • Khoaổng thớềi gian thứộc hiếộn lâu • Lứu trứẽ đếổ taổi chuyếổn tiếếp III Bổộ nhớế aổo Hếộ thổến g phân câếp bổộ nhớế • Bổộ nhớế đếộm phứớng thứếc hoaột đổộng taội mổẽi câếp đổộ cuổa hếộ thổếng - Đứớềng chuyếẽn đĩa băng  đĩa  bổộ nhớế  bổộ nhớế cache  ghi • Kiếổm soát cuổa viếộc hoaột đổộng đứớộc thứộc hiếộn băềng HW hay SW hứớếng dâẽn bớổi - Tĩnh quaổn lý thớềi gian chaộy cuổa nguổền tài nguyến - Quy mổ thớềi gian cuổa hoaột đổộng - Khoaổng thớềi gian ngăến tứề nano giây (thanh ghi truy câộp) đếến vài giây Cớ chếế bổộ nhớế đếộm • Đăng ký: quyếết điộnh tĩnh đứớộc thứộc hiếộn bớổi phâền mếềm biến diộch Bổộ nhớế đếộm tứề đĩa • Các lâộp trình viến quaổn lý sứổ duộng nhứẽng bổộ nhớế nhoổ hớn nhanh hớn • Đĩa thiếết biộ cớ khí nến tổếc đổộ thứộc hiếộn nhanh chiổ vài mili giây Quaổn lý bổộ nhớế aổo • Làm theo nguyến tăếc cớ baổn nhứ quaổn lý bổộ nhớế cache • Đớn viộ quaổn lý mổột trang • Chứớng trình nhìn thâếy mổột khổng gian điộa chiổ aổo phân chia thành • Bổộ nhớế vâột lý đứớộc phân chia thành trang vâột lý •Sứộ diộch điộa chiổ khái niếộm + Cớ chếế diộc h + Hoaột đổộn g cuổa TLB + Nguyến tăếc : Tổếi ứu hóa đứớền g quan troộn g + Bổộ nhớế cache chổền g chéo TLB truy câộp + Đaổm baổo truy câộp đổền g thớềi + Taộo điộa chiổ diộc h ngoaội lếộ + Thiếết kếế khổng gian + Vâến đếề cho điộa chiổ bổộ nhớế aổo trang aổo Thannk You !! Em xin chân thành caổm ớn thâềy moội ngứớềi ý lăến g nghe ^_^ [...]... đếến vài giây 2 Cớ chếế bổộ nhớ đếộm • Đăng ký: quyếết điộnh tĩnh đứớộc thứộc hiếộn bớổi phâền mếềm biến diộch 3 Bổộ nhớ đếộm tứề đĩa • Các lâộp trình viến đã quaổn lý sứổ duộng nhứẽng bổộ nhớ nhoổ hớn và nhanh hớn • Đĩa là các thiếết biộ cớ khí nến tổ c đổộ thứộc hiếộn nhanh chiổ vài mili giây 4 Quaổn lý bổộ nhớ aổo • Làm theo các nguyến tăếc cớ baổn nhứ quaổn lý bổộ nhớ cache • Đớn viộ quaổn...III Bổộ nhớ aổo 1 Hếộ thổến g phân câếp bổộ nhớ • Bổộ nhớ đếộm là phứớng thứếc hoaột đổộng taội mổẽi câếp đổộ cuổa hếộ thổếng - Đứớềng chuyếẽn đĩa băng  đĩa  bổộ nhớ  bổộ nhớ cache  thanh ghi • Kiếổm soát cuổa viếộc hoaột đổộng đứớộc thứộc hiếộn băềng HW hay SW hứớếng dâẽn bớổi - Tĩnh... chia thành các • Bổộ nhớ vâột lý đứớộc phân chia thành các trang vâột lý •Sứộ diộch điộa chiổ và các khái niếộm + Cớ chếế diộc h + Hoaột đổộn g cuổa TLB + Nguyến tăếc : Tổ i ứu hóa các con đứớền g quan troộn g + Bổộ nhớ cache chổền g chéo và TLB truy câộp + Đaổm baổo truy câộp đổền g thớềi + Taộo điộa chiổ diộc h ngoaội lếộ + Thiếết kếế khổng gian + Vâến đếề cho điộa chiổ bổộ nhớ aổo trang aổo Thannk
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến Trúc Máy Tính Về Tổ Chức Bộ Nhớ Chính, Kiến Trúc Máy Tính Về Tổ Chức Bộ Nhớ Chính, Kiến Trúc Máy Tính Về Tổ Chức Bộ Nhớ Chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay