Bài giảng Kinh tế công cộng

158 177 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:53

CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC TỒN TẠI THẾ LỰC THỊ TRƢỜNG Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 04/01/2009 Vũ Thành Tự Anh Nội dung trình bày  Cơ sở kinh tế cho can thiệp nhà nước   Thất bại thị trường vai trò nhà nước Nguồn gốc lực thị trường  Kinh tế, pháp lý, kỹ thuật, trị  Các biện pháp điều tiết độc quyền nhà nước  Thảo luận độc quyền điều tiết độc quyền Việt Nam Thất bại thị trƣờng: Tổng quan Phân bổ nguồn lực khơng hiệu  Thị trường khơng cạnh tranh: Tồn lực chi phối thị trường  Hàng hóa cơng: Khơng có tính tranh giành loại trừ  Ngoại tác: Tích cực tiêu cực  Thị trường khơng đầy đủ: Thị trường khơng đồng  Thất bại thơng tin: Bảo vệ người tiêu dùng nhà đầu tư  Thị trường cân bằng: Những bất ổn kinh tế vĩ mơ Kết khơng nhƣ mong muốn  Phân phối thu nhập: Cơng xã hội sv hiệu kinh tế  Hàng khuyến dụng: Nhà nước phụ mẫu sv Quyền tự tối thượng người tiêu dùng Vai trò kinh tế nhà nƣớc  Khái niệm nhà nước    Vai trò kinh tế nhà nước theo trường phái tân cổ điển     Cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp Nhà nước trung ương quyền địa phương Sửa chữa thất bại thị trường phân bổ nguồn lực để đảm bảo hiệu Phân phối phân phối lại để đảm bảo cơng Cung ứng hàng khuyến dụng Thảo luận thêm nhân tố định vai trò kinh tế nhà nước Nguồn gốc độc quyền  Kinh tế:     Pháp lý:    Lợi nhờ quy mơ (độc quyền tự nhiên) Lợi nhờ phạm vi Khơng có sản phẩm thay Quyền sở hữu trí tuệ (patent, copyrights) Nhà nước cho phép (hợp thức hóa độc quyền tự nhiên hay phục vụ mục tiêu nhà nước) Kỹ thuật:  Ngoại tác mạng lưới Biện pháp điều tiết độc quyền     Điều Điều Điều Điều tiết tiết tiết tiết dựa dựa dựa dựa vào vào vào vào chi phí khuyến khích thị trường biện pháp hành Điều tiết dựa vào chi phí Định giá dựa trực tiếp vào chi phí  Hình thức phổ biến nhất: ROR (ROE) hợp lý  Mục tiêu: Đảm bảo thu hồi chi phí lợi nhuận khơng q đáng  Các bước thực hiện:      Xem xét loại chi phí, loại bỏ chi phí bất hợp lý Đánh giá chi phí vốn doanh nghiệp Xác định ROR (ROE) hợp lý Tính mức giá điều tiết: P = (VC + D + T + sK)/Q (D = Khấu hao, T = Thuế, s = suất sinh lời cho phép, K = vốn doanh nghiệp) Một số vấn đề điều tiết dựa vào chi phí  Đòi hỏi nhiều thơng tin phức tạp, khó thu thập  Thơng tin bất cân xứng  khai tăng chi phí  Phải xác định ROR “hợp lý” liệu hoạt động (hay đầu tư đề xuất) có hiệu khơng Hiệu ứng Averich-Johnson: Nếu ROR “hợp lý” > chi phí vốn  doanh nghiệp có động tăng sở vốn để tăng lợi nhuận Tổn hại phúc lợi NTD chuyển gánh nặng chi phí sang NTD (cầu khơng/ít co giãn) Khơng có động cải tiến kỹ thuật, tăng hiệu    Điều tiết dựa vào khuyến khích Tăng động cải tiến kỹ thuật, tăng hiệu quả, giảm chi phí cho doanh nghiệp  Hình thức phổ biến: “Price-cap” – giá NTD sv chi phí NSX   Các bước thực hiện: “CPI – X”     Xuất phát từ mức giá ban đầu dựa theo giá hữu hay ROR hợp lý u cầu giá giảm X% năm, có tính đến lạm phát DN định giá thấp giá điều tiết DN hưởng tồn lợi nhuận theo mức giá Vấn đề điều tiết dựa vào giá trần    Cho phép DN hưởng lợi nhuận “siêu ngạch”  Biến kiểm sốt X bị thấp Khuyến khích DN giảm chi phí cách giảm chất lượng sản phẩm – dịch vụ  Đặc biệt cầu khơng co giãn  Tăng chi phí giám sát chất lượng dịch vụ Cần xác định thời gian xem xét lại hợp lý  Trên thực tế, 3-5 năm 10 Điều tiết dựa vào chế thị trƣờng   Sử dụng lực cạnh tranh thị trường để buộc doanh nghiệp tăng hiệu quả, chất lượng Cách thực hiện:  Giảm rào cản gia nhập ngành  “Contestable market” 11 Điều tiết luật - hành   Sử dụng biện pháp hành để giảm lực độc quyền Cách thực hiện:  Chia nhỏ cơng ty độc quyền (giảm lợi nhờ quy mơ)  Chia nhỏ giai đoạn tích hợp dọc (giảm lợi nhờ phạm vi)  Luật cạnh tranh/ chống độc quyền 12 CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC THƠNG TIN BẤT CÂN XỨNG Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 06/01/2010 Vũ Thành Tự Anh Nội dung trình bày  Khái niệm thơng tin bất cân xứng (AI)  Hệ thơng tin bất cân xứng  Khủng hoảng tài qua lăng kính AI  Vai trò nhà nước việc giải thất bại thị trường AI gây Thơng tin khơng hồn hảo Thơng tin khơng hồn hảo tình trạng thiếu thơng tin cần thiết để định  Các trạng thái thơng tin khơng hồn hảo:    Khơng có thơng tin (bị che dấu/khơng thể tiếp cận) Có thơng tin nhưng:     Khơng Khơng Khơng Khơng đầy đủ xác kịp thời xác minh Thơng tin bất cân xứng (AI)   AI xảy giao dịch, bên có lợi thơng tin so với (các) bên lại AI thuộc tính thị trường:  Thị trường hàng hóa  Thị trường dịch vụ  Thị trường tài  Thị trường tài sản  Thị trường lao động  Thị trường … Hệ thơng tin bất cân xứng Lựa chọn ngược (lựa chọn bất lợi) (adverse selection – AS)  Rủi ro đạo đức (tâm lý ỷ lại) (moral hazard – MH)  Vấn đề người ủy quyền - người thừa hành (principal-agent – PA)  Thảo luận tình huống: Khủng hoảng tài qua lăng kính AI  Khủng hoảng tài chính:     Hoảng loạn hệ thống ngân hàng Một số tổ chức tài lớn sụp đổ Bong bóng vỡ thị trường tài sản Khủng hoảng tài qua lăng kính AI:   AI thị trường tài nghiêm trọng (mức độ, phạm vi) so với nhiều thị trường khác Hệ quả: giảm cho vay, giảm cung tiền, giảm đầu tư tiêu dùng, thu hẹp hoạt động kinh tế Lựa chọn ngƣợc thị trƣờng tài  Ví dụ: người vay người cho vay     Người vay có hai loại: rủi ro cao thấp Do AI nên lãi suất thị trường bình qn gia quyền hai mức lãi suất Người có rủi ro thấp bị đẩy khỏi thị trường Phân bổ hạn mức tín dụng (Stiglitz-Weiss)   Lãi suất cao, AS nghiêm trọng  tăng lãi suất khơng giúp cân cung – cầu Do AI nên người cho vay cắt giảm tín dụng, dẫn tới giảm đầu tư, tiêu dùng, tổng cầu Rủi ro đạo đức thị trƣờng tài Do AI nên người vay có động sử dụng vốn vay theo cách có lợi cho mình, mà rủi ro thường đơi với tiềm sinh lời  Lãi suất cao, MH nghiêm trọng  Hệ lượng tín dụng điểm cân khơng tối ưu  Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Bài giảng 22 Thuế bất động sản Kinh tế học Khu vực cơng Q TRÌNH CẢI CÁCH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN ° CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ RĂN ĐE ° CÁC CHIẾN DỊCH THƠNG TIN CƠNG CỘNG VÀ CÁC PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THƠNG ° THỰC HIỆN TỔNG HỢP VÀ CĨ CHỌN LỌC 11 12 Jay K Rosengard Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Bài giảng 22 Thuế bất động sản Kinh tế học Khu vực cơng CƠ CẤU GIÁ TRỊ TẠI MIỀN TÂY VISAYAS Chịu thuế Khơng chịu thuế Miễn thuế TỔNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG NĂM 1989 13 CƠ CẤU THUẾ BĐS TẠI JAMAICA Số lơ đất Diện tích Định giá Thuế Giá trị ngun thổ (J$) 14 Jay K Rosengard Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Bài giảng 22 Thuế bất động sản Kinh tế học Khu vực cơng CÁC CHỈ TIÊU THU THUẾ TẠI VISAYAS Khơng thu 12% Phần lại 65% Thu 88% Mục tiêu 35% Chỉ tiêu thu 1989 Các khoản thu 1989 15 Đất đai TỈ LỆ ĐÁNH THUẾ Ở PHILIPPINES Cơng Loại đặc biệt Nhà Nơng nghiệp Thƣơng mại Cơng nghiệp Khai mỏ Tỉ lệ chịu thuế Cơng trình xây dựng cơng trình khác Giá trị Tỉ lệ chịu thuế Đặc biệt Nhà Nơng nghiệp Th mại/C nghiệp 16 Jay K Rosengard Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Bài giảng 22 Thuế bất động sản Kinh tế học Khu vực cơng Tính thuế Indonesia Đất đai Giá trị thị trường diện tích đất giá thị trường / m2 x x tỉ lệ chịu thuế (20%) x thuế suất (0.5%) mức thuế = Giá trị chịu thuế Cơng trình xây dựng Giá trị thị trường diện tích xây dựng x giá thị trường / m2 - miễn thuế thích hợp x tỉ lệ chịu thuế (20%) x thuế suất (0.5%) = mức thuế Giá trị chịu thuế 17 SỐ THU THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI JAMAICA Giá J$ 1985 Giá trị danh nghĩa 18 Jay K Rosengard Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Bài giảng 22 Thuế bất động sản Kinh tế học Khu vực cơng SỐ THU THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI LÊ Giá trị danh nghĩa Giá Peso 1985 19 NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CẢI CÁCH BẤT ĐỘNG SẢN INDONESIA (1)  Hợp loại thuế liên quan đến bất động sản  Chiến lược lấy thu làm chủ đạo (thu trước), số liệu  Giai đoạn tập trung vào hồ sơ đòa ngân sách (không phải hồ sơ pháp lý)  Tập trung vào bất động sản đô thò có giá trò cao  Vận dụng ngân hàng thông qua Hệ Thống Điểm Chi Trả  Từ “cửa sau” đến tự động hóa thuế khóa bất động sản  Đồng quản lý MOF MOHA  Triển khai rộng sau dự án thí điểm  Thực thi dựa vào vật thể chủ thể chòu thuế  Sử dụng biện pháp khuyến khích răn đe cho tất bên liên quan 20 Jay K Rosengard 10 Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2009-2011 Kinh tế học Khu vực cơng Bài giảng 22 Thuế bất động sản NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CẢI CÁCH BẤT ĐỘNG SẢN INDONESIA (2)  Vì cải cách thuế bất động sản Indonesia quan trọng việc triển khai thành công phân cấp ngân sách?  Chiến lược thu trước Indonesia nhằm cải cách thuế bất động sản có ưu điểm nhược điểm gì?  Những đặc tính then chốt Hệ Thống Điểm Chi Trả Indonesia sử dụng biện pháp khuyến khích trừng phạt nào?  Anh/chò có khuyến nghò cho bước việc cải cách hệ thống thuế bất động sản Indonesia? 21 Jay K Rosengard 11 CẢI CÁCH THUẾ NHÀ ĐẤT Ở VIỆT NAM JAY K ROSENGARD TRƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KENNEDY ĐẠI HỌC HARVARD Vấn đề sách #1: Tại phải đánh thuế nhà đất? • Một phần chương trình cải cách thuế tồn diện Việt Nam – vấn đề then chốt để tái cấu hệ thống thuế Việt Nam nhằm phù hợp với sách phát triển Việt Nam – Giảm thuế suất ngoại thương (WTO hiệp định khu vực) – Giảm nguồn thu từ dầu (tài ngun khơng thể tái sinh) – Giảm vai trò doanh nghiệp nhà nước (cổ phần hố) • Hỗ trợ phân quyền ngân sách – Nguồn thu ngân sách quyền địa phương tuỳ ý • Hiệu kinh tế cơng xã hội • Bỏ lỡ hội khu vực cơng tham gia vào nguồn lợi trời cho khu vực tư nhân gia tăng ngoạn mục giá trị nhà đất vùng thị ngoại vi thị Vấn đề sách #2: Cái nên bị đánh thuế? Cái nên miễn? • “Thuế nhà đất” (property tax) thường dịch sai “thuế tài sản” – Thuế hàng năm đánh giá trị thị trường nhà đất – Khơng phải thuế đánh lần tài sản hay cải thuế thừa kế đánh tổng giá trị hay thuế lợi tức vốn đánh mức tăng giá ròng (thuế thu nhập) – Khơng phải thuế giao dịch đánh tổng giá trị nhà đất chuyển nhượng hay chuyển đổi (thuế bán hàng hay VAT) – Khơng phải thuế sản xuất nơng nghiệp hàng năm (thuế thu nhập) – Thay lệ phí phí dịch vụ (hợp nhất) Vấn đề sách #2 (tiếp theo): Cái nên bị đánh thuế? Cái nên miễn? • Đánh thuế nhà đất chung đơn vị bất động sản nhất? – Thơng lệ thực hành phổ biến – Dễ giải thích dễ hiểu – Phản ánh giao dịch thị trường • Đánh thuế tách riêng? – Khó tách bạch cấu phần • Chỉ đánh thuế đất? Chỉ đánh thuế nhà? – Thu hẹp sở thuế Vấn đề sách #3: Luật thuế ảnh hưởng đến qui định thơng lệ thực hành thời? • Hiện có vơ số thuế phí liên quan đến nhà đất tất cấp quyền, phần lớn khơng ưa chuộng khơng hiệu • Một khoản thuế hàng năm vừa phải, bền vững, đánh nhà đất thay phần lớn khoản phí phiền phức nguồn thu hữu hiệu mặt chi phí • Một phần việc hợp hợp lý hố loại thuế • Điều thiết yếu hiểu qui định thức hành thơng lệ thực hành phi thức để dự đốn người lợi kẻ chịu thiệt, bảo đảm gia tăng hiệu cơng Revenue from Land Building Thu từ thuế phíand nhà đất Taxes and Fees figures in VND Giá trị tính(all triệu đồngmillions) 2001 Nguồn thu Source Revenue Land Đất 11 Issuance Landchứng Use Rights Certificates Cấpofgiấy nhận quyền sử dụng đất 22 Agriculture Land Use đất Tax nơng nghiệp Thuế sử dụng 33 Land Rental/Lease TaxThuế th đất Tiền th đất/ 44 Land Use Rights Transfer Taxsử dụng đất Thuế chuyển quyền Buildings Nhà of State-Owned Homes/Buildings Sale/Lease Bán/ Cho th nhà thuộc sở hữu nhà Proceeds nước/ Tiền nhà Land Nhà vàand đấtBuildings andnhà Land 66 House Thuế vàTax đất 77 Registration Lệ phí trước Fees bạ Totalthu Land Tổng từand nhàBuilding đất Revenue Totalthu Budget Revenue Tổng ngân sách Giá trị Amount 1,870 2002 Tỷ trọng Giá trị Share Amount 2003 Tỷ trọng Giá trị Share Amount 2004 Tỷ trọng Giá trị Share Amount 14,202 2005 TỷShare trọng Giá trị Amount 70.3% TỷShare trọng Giá Amount trị Total Tổng TỷShare trọng 31.8% 3,244 42.7% 8,149 65.1% 13,500 70.5% 40,965 62.7% 814 13.8% 772 10.2% 151 1.2% 130 0.6% 100 0.5% 1,967 3.0% 422 7.2% 459 6.0% 513 4.1% 846 4.2% 640 3.3% 2,880 4.4% 298 5.1% 327 4.3% 408 3.3% 640 3.2% 820 4.3% 2,493 3.8% 959 16.3% 1,120 14.8% 1,116 8.9% 1,338 6.6% 800 4.2% 5,333 8.2% 330 5.6% 336 4.4% 359 2.9% 438 2.2% 450 2.3% 1,913 1,191 20.2% 1,332 17.5% 1,817 14.5% 2,607 12.9% 2,850 14.9% 9,797 15.0% 5,884 100.0% 7,590 100.0% 12,513 100.0% 20,201 100.0% 19,160 100.0% 65,348 100.0% 88,900 6.6% 92,947 8.2% 112,531 11.1% 139,491 14.5% 152,700 12.5% 586,569 11.1% 2.9% Thu thường xun địa phương TPHCM Bán nhà chuyển nhượng Sale of land use rights & buildings quyền sử dụng đất Lottery Xổ số Thu khác Others 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29.1% 11.3% 10.4% 14.5% 32.0% 7.8% 8.4% 12.2% 34.8% 39.6% 2001 2002 License Phí đăngand kýregistration cấp phépfees Thu liên quan đếntođất đaiand property bất động sản Revenues related land 21.0% 18.3% 6.2% 8.8% 6.1% 7.6% 15.8% 17.1% 48.2% 51.0% 44.6% 2003 2004 Total 24.2% 7.5% 8.6% 15.1% Độ lớn tương đối thu ngân sách từ thuế phí nhà đất • Thấp nhiều so với chuẩn quốc tế – Tỷ trọng 0.07% GDP Việt Nam 1/10 tỷ trọng bình qn 0.7% nước chuyển đổi – Tỷ trọng 0.35% chi tiêu cấp Việt Nam 1/27 tỷ trọng bình qn 9.4% nước chuyển đổi • Thuế sử dụng đất nơng nghiệp thực chất bãi bỏ • Thuế nhà đất, áp dụng với đất, việc thu thuế tốn chi phí nhiều so với thu ngân sách tạo • Thuế thu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng bền vững Thu thuế nhà đất/GDP Nhóm nước Thập niên 1970 Thập niên 1980 Thập niên 1990 Thập niên 2000 OECD 1.24 1.31 1.44 2.12 Các nước phát triển 0.42 0.36 0.42 0.60 Các nước chuyển đổi 0.34 0.59 0.54 0.68 Bình qn chung 0.77 0.73 0.75 1.04 Thu thuế nhà đất/ Chi tiêu quyền địa phương Nhóm nước Thập niên 1970 Thập niên 1980 Thập niên 1990 Thập niên 2000 OECD 9.7 9.9 13.6 12.4 Các nước phát triển 18.6 15.9 13.5 18.4 Các nước chuyển đổi 3.7 4.9 7.7 9.4 Bình qn chung 14.5 12.9 11.6 13.4 10 Vấn đề sách #4: Những vấn đề quan trọng việc thực gì? • Xác định mơ tả nhà đất • Định giá nhà đất • Xác định giá trị định giá tính tốn nghĩa vụ thuế • Lập phát hố đơn thuế • Thanh tốn thu thuế • Cưỡng chế thi hành trường hợp khơng tự nguyện tn thủ 11 Xác định Định giá Số liệu dẫn đầu Đánh giá Hố đơn thuế Thu thuế Cưỡng chế thi hành Thu thuế dẫn đầu 12 Vấn đề sách #5: Việt Nam học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế tương thích? • Philippines Thái Lan mang lại học khơng nên làm • Cộng hồ nhân dân Trung Hoa Đài Loan mang lại góc độ tương thích thú vị – Trung Quốc, bối cảnh lịch sử tương tự – Đài Loan, đổi thiết kế sách thực • Kinh nghiệm Indonesia phù hợp với Việt Nam 13 Thu từ bất động sản phương tiện giao thơng ba thành phố 100% 1.8% 2.6% 39.0% 80% 60% 97.4% 15.7% 98.2% 40% 45.3% 20% 0% Phương tiện Vehicle Hồ Chí Minh Hochiminh Jakarta Thượng Hải Shanghai 0.0% 0.0% 39.0% Bất động sản Real Estate 2.6% 15.7% 1.8% Khácothers The 97.4% 45.3% 98.2% 14 Thành phần thuế địa phương Jakarta Khoản mục No 2001 2002 2003 2004 2005 Total Thuế địa phương (danh nghĩa) 3,664 4,102 5,202 6,886 8,025 27,878 I Thuế địa phương (cố định) 3,664 3,680 4,371 5,455 5,806 22,974 Thuế liên quan đến ph.tiện 2,098 2,108 2,458 3,290 3,429 13,383 Thuế liên quan đến giải trí 389 413 515 583 626 2,525 Thuế khác 251 261 305 315 340 1,471 Thuế liên quan đến nhà đất 927 898 1,092 1,267 1,411 5,595 II Cơ cấu thu riêng Thuế liên quan đến ph.tiện 57.3% 57.3% 56.2% 60.3% 59.1% 58.3% Thuế liên quan đến giải trí 10.6% 11.2% 11.8% 10.7% 10.8% 11.0% Thuế khác 6.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.1% 7.0% 5.8% 5.9% 6.4% 15 Thuế liên quan đến nhà đất 25.3% 24.4% 25.0% 23.2% 24.3% 24.4% Nghiên cứu tình cải cách thuế nhà đất Indonesia • Hợp loại thuế liên quan đến nhà đất • Chiến lược thu thuế dẫn đầu, khơng phải số liệu dẫn đầu • Giai đoạn tập trung vào địa bạ ngân sách (chứ khơng phải pháp lý) • Tập trung vào nhà đất thị có giá trị cao • Sử dụng ngân hàng thơng qua Hệ thống điểm tốn • “Cửa sau” để tự động hố thuế nhà đất • Đồng thực Bộ Tài Bộ Nội vụ • Dự án thí điểm việc tái tạo theo nhiều giai đoạn • Cưỡng chế thi hành dựa vào đối tượng thuế, khơng phải chủ thể thuế • Sử dụng biện pháp khuyến khích tích cực tiêu cực cho tất thành phần liên đới 16 Tóm tắt sách thuế nhà đất nước châu Á chọn lọc Quốc gia Loại thuế Cơ sở thuế Thuế suất danh nghĩa Cộng hồ nhân dân Trung Hoa Thuế nhà đất Giá trị nhà (80% giá trị thị trường) 1.20% (12% giá trị th) 0.90% Thuế sử dụng đất Diện tích đất 0.5-7.5 NDT/m2 0.60% Indonesia Thuế nhà đất Giá trị nhà đất 1% 0.10% Malaysia Thuế nhà đất Giá trị nhà đất 2% 0.60% Philippines Thuế nhà đất Giá trị nhà đất định giá 3% 4.30% Thái Lan Thuế nhà đất Giá trị nhà đất định giá 12.50% 2.10% Thuế nhà đất Giá trị nhà đất định giá 3% 2.90% Thuế đất Giá trị đất định giá 1-5.5% 0.50% Thuế nhà đất Statutory value of land and buildings 1% 0.60% Thuế nắm giữ nhả đất Giá trị nhà đất định giá 1.2-4.8% 2.90% Thuế qui hoạch thị Giá trị đất theo luật định 0.50% 0.40% Thuế địa điểm kinh doanh Giá trị định giá cơng trình kinh doanh xây dựng 250 Won/m2 Rất Thuế dân cư Số dân cư 62500 Won/người Rất Thuế tài sản cố định nhà Giá trị nhà đất 1.40% 1.20% City planning tax Giá trị nhà đất 0.30% 0.30% Thuế tài sản cố định khác Giá trị khấu hao 1.40% 1.70% Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản Thuế suất hiệu dụng 17 Đề xuất Số thu thuế = Thuế suất Cư trú khơng cư trú Tỷ lệ (1% 2%) Định giá chung x Cơ sở thuế Giá trị thị trường (Giao dịch tự nguyện) Tỷ số đánh giá = 0.50 Cả đất nhà (kết hợp) Giá trị miễn ngưỡng chịu thuế 18 [...]... Giáo dục Khuyến khích/cưỡng chế của cộng động Giải pháp cá nhân  Lương tâm và trách nhiệm 6 3 1/10/2010 Nhắc lại tình huống của Hardin 7 Tình huống: Mũ bảo hiểm xe máy Ngoại tác:  Tác động của ngoại tác:  Biện pháp sửa chữa ngoại tác:  Kết quả:  8 4 1/13/2010 CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC BẤT BÌNH ĐẲNG Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 12/01/2010 Vũ Thành Tự... dân chủ:  Quy tắc có thể được sửa đổi nếu đa số đồng ý  Nhà nước tơn trọng quyền tự tổ chức của các thành viên 14 7 1/10/2010 CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC NGOẠI TÁC Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 09/01/2010 Vũ Thành Tự Anh 1 Khái niệm về ngoại tác   Ngoại tác xảy ra khi một bên làm tăng (giảm) chi phí/lợi ích của một (số) bên khác nhưng khơng thơng qua... gửi tiền, cổ đơng thiểu số v.v.) Hồn thiện hệ thống quản trị nội bộ Thay đổi cơ chế trả lương, thưởng cho ban quản lý … 15 8 CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC HÀNG HĨA CƠNG Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 8/1/2010 Vũ Thành Tự Anh 1 Nội dung thảo luận      Hàng hóa Hàng hóa Mức cung Hàng hóa Hàng hóa    cơng là gì? cơng là một thất bại của thị trường hàng hóa... nơng sang phi nơng nghiệp Từ cây lúa sang cây và con khác Từ VA thấp sang VA cao … 16 8 1/15/2010 CƠ SỞ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƢỚC THẤT BẠI THỊ TRƢỜNG DẪN TỚI BẤT ỔN VĨ MƠ Kinh tế học khu vực cơng Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 12/01/2010 Vũ Thành Tự Anh 1 Nội dung trình bày Khái lược về bất ổn vĩ mơ  Ví dụ về thất bại thị trường dẫn tới tình trạng bất ổn vĩ mơ  Vai trò của nhà nước trong... động có lượng thấp Những người đang hưởng phúc lợi 15 Bàn thêm về chính sách giảm nghèo  Cải cách cơ cấu:     Tự do hóa (kinh doanh, thương mại, ngoại thương, lao động, tài chính …) Cấu trúc sở hữu (cổ phần hóa) Cơ cấu phân bổ dân cư: Đơ thị hóa Chuyển đổi cơ cấu kinh tế    Nghèo đơ thị Chuyển đổi nghề nghiệp ở nơng thơn Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm    Từ thuần nơng sang phi nơng nghiệp Từ... ăn, quần áo  Phòng chữa cháy  Giáo dục  Truyền hình cáp  Con đường đơng  Con đường thưa người có thu phí người có thu phí Nguồn lực cộng đồng  Cá ở đại dương khơng  Bãi biển cơng cộng, cơng viên đơng người trừ  Con đường đơng người khơng thu phí Hàng hóa cơng cộng  Quốc phòng  Hải đăng, pháo hoa  Đường phố sạch sẽ  Con đường thưa người khơng thu phí4 2 Hàng hóa cơng là một thất bại thị trường?... chứng khốn  Hành vi ăn theo làm trầm trọng thêm MH vì nó bỏ qua hoạt động theo dõi (hành vi của người vay)  Hành vi ăn theo khiến cho những cảnh báo về hệ quả tiêu cực của AI bị bỏ qua cả khi nền kinh tế (thị trường) đi lên cũng như đi xuống 9 Tác động của AI đến hệ thống tài chính  AI làm việc huy động vốn thiên về sử dụng ngân hàng và ít sử dụng chứng khốn (trái phiếu, cổ phiếu)  AI làm thị trường... chứng khốn nợ BĐS này q phức tạp Q tin tưởng ở mức xếp hạng chất lượng tín dụng  Suất sinh lợi có điều chỉnh rủi ro tỏ ra hấp dẫn   Christopher J Probyn, SSGA (2008) 5 Nợ dƣới chuẩn  Bối   cảnh kinh tế: Lãi suất thấp tạo điều kiện cho thị trường nhà ở Hoa Kỳ bùng nổ từ 2002 đến 2005 Các tổ chức cho vay thế chấp BĐS ngày càng mạnh tay trong việc giảm tiêu chuẩn cho vay: Phổ biến tình trạng khơng... đẳng:   Hàm phúc lợi xã hội Cá nhân thiếu động cơ giảm bất bình đẳng    Bất bình đẳng có xu hướng tự lặp lại Tính chất “hàng hóa cơng” trong tiêu dùng của người nghèo Tuy nhiên, vẫn tồn tại tinh thần cộng động, gia đình 4 2 1/13/2010 Bất bình đẳng về thu nhập Bất bình đẳng tương đối: Đo lường bẳng tỷ trọng của các nhóm thu nhập khác nhau   Đường cong Lorenz và hệ số Gini Bất bình đẳng (khốn cùng)... đường cầu thò trường của hàng hóa tư nhân: P= P1 = P2 Q= Q1 + Q2 600 400 D d1 0 1 2 3 d2 4 5 6 7 8 9 10 Sản lượng 7 Cầu tổng gộp của hàng hóa cơng Giá Quy tắc xác đònh đường cầu tổng gộp của hàng hóa công: P= P1 + P2 Q= Q1 = Q2 D 600 400 d2 d1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sản lượng 8 4 Mức cung cấp hàng hóa cơng tối ưu Giá Sản lượng hiệu quả xảy ra tại MC = MB với 3 đơn vò hàng hóa ( MB = 100 + 300 = 400
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế công cộng, Bài giảng Kinh tế công cộng, Bài giảng Kinh tế công cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay