Trắc nghiệm Toán vecto 10 chương 1

8 202 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:49

ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia RẩN LUYN K NNG TRC NGHIM CHNG: VECT - -H tờn:Lờ Th Minh Tỳ Lp:10A1 * Yờu cu: Chn phng ỏn ỳng v in vo bng cui ca bi Hn chút np li l ngy th 3( 27/9/2016) Cỏc em gi qua a ch mail ca Thy Khoanh trũn vo ch cỏi ng u phng ỏn m em cho l ỳng: Cõu Vect cú im u l D im cui l E c kớ hiu l: A DE B DE C ED D DE Cõu Vi vect ED (khỏc vect khụng) thỡ di on thng ED c gi l: A Phng ca vect ED B Hng ca vect ED C Giỏ ca vect ED D di ca vect ED Cõu Hai vect c gi l bng v ch khi: A Giỏ ca chỳng trựng v di ca chỳng bng B Chỳng trựng vi mt cỏc cp cnh i ca mt hỡnh bỡnh hnh C Chỳng trựng vi mt cỏc cp cnh ca mt tam giỏc u D Chỳng cựng hng v di ca chỳng bng Cõu Vi ba im phõn bit G, H v K thỡ s vect m im u v im cui ly s cỏc im ó cho l: A B C D Vụ s Cõu Cho t giỏc ABCD, s vect (khỏc vect khụng) m im u v im cui ly s cỏc im l nh ca t giỏc ó cho l: A B 12 C 18 D 24 Cõu Khng nh no sau õy ỳng ? A Hai vect cựng phng vi vect th ba thỡ cựng phng B Hai vect cựng phng vi vect th ba khỏc thỡ cựng phng C Vectkhụng l vect khụng cú giỏ D iu kin vect bng l chỳng cú di bng Cõu Cho trc vect MN thỡ s vect cựng phng vi vect ó cho l: A B C D Vụ s GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia Cõu Cho trc vect MN khỏc vect khụng thỡ s vect cựng hng vi vect ó cho l: A B C D Vụ s Cõu Cho trc vect MN khỏc vect khụng thỡ s vect bng vect ó cho l: A B C D Vụ s Cõu 10 Hai vect ngc hng thỡ phi: A Bng B Cựng phng C Cựng di D Cựng im u Cõu 11 Nu hai vect cựng ngc hng vi mt vect th ba (v c vect u khỏc vect khụng) thỡ hai vect ú: A Bng B Cựng di C Cựng hng D Ngc hng Cõu 12 Nu im A, B, C thng hng thỡ cỏc vect AB v AC ch cú th xy kh nng: A Bng B Cựng phng C Cựng hng D Cựng di Cõu 13 Nu cú AB = AC thỡ: A Tam giỏc ABC l tam giỏc cõn B Tam giỏc ABC l tam giỏc u C A l trung im ca on BC D im B trựng vi im C Cõu 14 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD Khi ú AB AC bng: A BD B CB C D Mt kt qu khỏc Cõu 15.Cho lc giỏc u ABCDEF, gi O l giao im cỏc ng chộo, ú cp vect bng vect AB l: A OC v DE B FO v CO C OF v ED D OC v ED Cõu 16 Cho hỡnh bỡnh hnh MNPQ, ú: A MN = PQ v NP = MQ B MN = PQ v NP = QM C MN = QP v NP = QM D MN = QP v NP = MQ uuur uuur Cõu 17 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD tõm O Khi ú: OA OB = uuur uuur A OC +OB B uuur AB C uuur uuur OC OD D uuur CD Cõu 18 Cho tam giỏc u ABC, cnh a Mnh no sau õy ỳng: uuur uuur A AB = AC uuur uuur uuur C AC = BC B AC = a D uuur AB = a Cõu 19 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD,vi giao im hai ng chộo l I Chn mnh ỳng cỏc mnh sau: GV: o Trng Hu uuur uur uur A AB + IA = BI thi THPT quc gia uuur uuuễn r r Vect- Hng ti kỡuuu r uuur r C AB + CD = D AB + BD = uuur uuur uuur B AB + AD = BD Cõu 20 Vi M l trung im BC, iu kin no sau õy khụng phi l iu kin cn v G l trng tõm tam giỏc ABC uuur A GA = uuur MA uuuur uuur B GM = - GA uuur uuur uuur r uuur uuur uuur r C AG + GB + GC = D GA + GB + GC = Cõu 22 Cho im bt k A, B, C, O ng thc no sau õy l ng thc ỳng: uuur uuur uuur uuur uuur uuur A OA = CA CO B AB = AC + BC uuur uuur uuur uuur uuur uuur C AB = OB + OA D OA = OB BA uuur uuur Cõu 23 Cho tam giỏc u ABC cnh a Gi G l trng tõm Khi ú giỏ tr AB GC l: A a B 2a 3 C 2a D a 3 Cõu 24 Cho tam giỏc ABC, cú trung tuyn AM v trng tõm G.Khng nh no sau õy l ỳng uuuur uuur uuur A AM = AB + AC uuuur uuuur C AM = 3MG B uuuur uuur uuur uuuur MG = ( MA + MB + MC ) D uuur uuur uuur AG = ( AB + AC ) Cõu 25.Xột cỏc phỏt biu sau: uuur uuur (1) iu kin cn v C l trung im ca on AB l BA = AC uuur uuur (2) iu kin cn v C l trung im ca on AB l CB = CA uuur uuuur (3) iu kin cn v M l trung im ca on PQ l PQ = PM Trong cỏc cõu trờn, thỡ: A Cõu (1) v cõu (3) l ỳng B Cõu (1) l sai C Ch cú cõu (3) sai D Khụng cú cõu no sai Cõu 26 Cho tam giỏc ABC Gi M l im trờn cnh AB cho MB = 3MA Khi ú, phõn uuuur uuur uuur tớch AM theo AB v AC l: GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia A uuuur uuur uuur AM = AB + AC uuuur C AM = uuur uuur AB + AC B uuuur uuur uuur AM = AB + AC D uuuur uuur uuur AM = AB + AC Cõu 26 T giỏc ABCD l hỡnh bỡnh hnh v ch khi: A C uuur uuur AD = CB uuur uuur AB = CD B D uuur uuur AC = BD uuur uuur AB = DC uuur uuuur Cõu 27 Trờn ng thng BC ly im M cho MB = 3MC im M c v ỳng hỡnh no? A B C M B B CM C B M D M C B C Cõu 28 Cho hai vect a v b khụng cựng phng Hai vect no sau õy cựng phng? A a + b v a 2b C a + 2b v B 1 a+ b 2 ab a+b v D 3a + b v a + 100b Cõu 29 Cho ABC vi trung tuyn AM v trng tõm G Chn mnh ỳng uuur uuuur uuur A GA = GM C B GA = uuur uuuur GA = AM D uuuur GM uuur uuuur GA = AM uuur uuur Cõu 30 Cho tam giỏc ABC u cnh 2a Khi ú di ca AB + AB bng A 2AB B 2a C 4a D a Cõu 31 Cho ABC vuông A AB = 3, AC = Véctơ CB + AB có độ dài là: A.2 B 13 C D 13 Cõu 32 Cho bốn điểm A, B, C, D Gọi I, J lần lợt trung điểm đoạn thẳng AB CD Trong đẳng thức sau đẳng thức sai? A AB + CD =2 IJ B AC + BD =2 IJ C AD + BC =2 IJ D IJ + DB + CA = O GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia Cõu 33 Cho ba im M, N, P thng hng, ú im N nm gia hai im M v P Khi ú cỏc cp vộc-t no sau õy cựng hng ? A MN v PN B MN v MP C MP v PN D NM v NP Cõu 34 Cho tam giỏc u ABC vi ng cao AH ng thc no sau õy ỳng A HB = HC B | AC |= | HC | C | AH |= | HC | D AB = AC Cõu 35 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD ng thc no sau õy ỳng A AB = CD B BC = DA C AC = BD D AD = BC Cõu 36 Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD ng thc no sau õy sai A | AB |=| CD | B | BC |=| DA | C | AC |=| BD | D | AD |=| BC | Cõu 37 Cho tam giỏc MNP vuụng ti M v MN = 3cm, MP = 4cm Khi ú di ca vect NP l: A 3cm B 4cm C 5cm D 6cm Cõu 38 Cỏc im D, E, F ln lt l trung im ca cỏc cnh AB, BC, CA ca tam giỏc ABC Khi ú: A DF = BE = CE B AF = FD C EF = AD = DB D DE = AF = FC Cõu 39 Cho t giỏc ABCD (cỏc nh ly theo th t ú), cỏc im M, N, E, F ln lt l trung im ca cỏc cnh AB, BC, CD, DA Khi ú: A MN = EF B NE = FM C MN = EF D ME = FN Cõu 40 Cho im A, B, C, D ng thc no sau õy ỳng A AB + CD = AC + BD B AB + CD = AD + BC C AB + CD = AD + CB D AB + CD = DA + BC Cõu 41 Cho im A, B, C, D, E, F ng thc no sau õy ỳng A AB + CD + FA + BC + EF + DE = B AB + CD + FA + BC + EF + DE = AF C AB + CD + FA + BC + EF + DE = AE D AB + CD + FA + BC + EF + DE = AD Cõu 42 Cho im A, B, C ng thc no sau õy ỳng A AB = CB CA B BC = AB AC C AC CB = BA D AB = CA CB Cõu 43 Cho tam giỏc u ABC cú cnh a Giỏ tr | AB CA | bng bao nhiờu ? A 2a B a C a D a Cõu 44 iu kin no di õy l iu kin cn v im O l trung im ca on AB GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia A OA = OB B OA = OB C AO = BO D OA + OB = Cõu 45 Nu G l trng tam giỏc ABC thỡ ng thc no sau õy ỳng AB + AC 3( AB + AC ) C AG = AB + AC 2( AB + AC ) D AG = A AG = B AG = Cõu 46 Cho hai tam giỏc ABC v ABC ln lt cú trng tõm l G v G ng thc no sau õy l sai ? A 3GG ' = AA' + BB' + CC ' B 3GG ' = AB' + BC ' + CA' C 3GG ' = AC ' + BA' + CB' D 3GG ' = A' A + B' B + C ' C Cõu 47 Cho tam giỏc u ABC cú cnh bng a, H l trung im cnh BC Vect CH HC cú di l: A a B 3a C 2a 3 D a Cõu 48 Gi G l trng tõm tam giỏc vuụng ABC vi cnh huyn BC = 12 Tng hai vect GB + GC cú di bng bao nhiờu ? A B C D Cõu 49 Cho tam giỏc ABC, bit A(5; -2), B(0;3), C(-5; -1) Trng tõm G ca tam giỏc ABC cú ta : A (0; 0) B (10; 0) C (1; -1) D (0; 11) Cõu 50 Cho im A(3; 1), B(2; 2), C(1;6), D(1; -6) im G(2; -1) l trng tõm ca tam giỏc no ? A ABC B ABD C ACD D BCD Cõu 51 Cho hai im A(3; -4), B(7; 6) Ta trung im ca on AB l cp s no ? A (2; -5) B (5; 1) C (-5; -1) D (-2; -5) Cõu 52 Cho hai im M(8; -1) v N(3; 2) Nu P l dim i xng vi im M qua im N thỡ P cú ta l: A (-2; 5) B (13; -3) C (11; -1) D (11/2; 1/2) r r r Cõu 53 Trong mt phng ta Oxy vect u = 2i j cú ta l: A (2; 3) B (2; -3) C (-2; -3) D (-2; 3) Cõu 54 Trong mt phng ta Oxy vect u = 2i j Khi ú vect 2u cú ta l: A (4; -6) B (-4; -6) C (-4; 6) D (4; 6) GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia Cõu 55 Trong mt phng ta Oxy vect u = 2i + j , v = 5i j ú vect u + v cú ta l: A (-3; 4) B (-3; -4) C (3; -4) D (7; 10) Cõu 56 Trong mt phng ta Oxy vect u = 2i j , v = 7i 11 j ú vect u v cú ta l: A (9; 8) B (-9; 8) C (-9; -8) D (9; -8) Cõu 57 Trong mt phng ta Oxy vect u = 24i 31 j , v = 11i 23 j ú vect u + 2v cú ta l: A (46; 77) B (46; -77) C (-46; 77) D (-46; -77) Cõu 58 Cho a = ( x1 , y1 ) v b = ( x1 1;3 y1 1) Ta cú a = 3b v ch khi: A x1 = ; y1 = C x1 = 1; y1 = 10 B x1 = 1; y1 = D x1 = 1; y1 Ă Cõu 59 Cho A = (-1; 5) v B = (1; -2) Cỏc im C v D tha OD = 3OC v OC = 2OA Khi ú ta ca vect CD l: A (2; -7) B (3; 5) C (1; -16) D (1; 4) Cõu 60 Cho M = (2; -1), N = (-1; -2) v P = (5; -3) thỡ trng tõm G ca tam giỏc MNP cú ta l: A (-2; 2) B (2; -2) C (6; 6) D (-2; -2) Cõu 61 Cho M = (2; -3) v im I = (1; 0) Ta ca im N i xng vi im M qua im I l: A (2; 3) B (-2; 3) C (-1; 3) D (0; 3) Cõu 62 Cho A = (-1; 5) v B = (1; -2) Gi im C v D l cỏc im cho OD = 3OB v OC = 7OA Khi ú ta ca vect 2CD l: A (8; 58) B (-8; 58) C (8; -58) D (-8; -58) Cõu 63 Cho tam giỏc ABC, cú A = (2; 3), B = (1; 2), trng tõm G = (5; 6) Ta nh C l: A (2; 13) B (12; 1) C (2; 1) D (12; 13) Cõu 64 Cho cỏc im A(1; 2), B(8; 10), C(-7; -5) im M tha 2MB 3MC + 4MA = Ta ca M l: A (41; 43) 41 43 ; 3 B GV: o Trng Hu ễn Vect- Hng ti kỡ thi THPT quc gia 41 43 C ; 41 43 D ; ỏp s: Cõu Chn D D D B B C B D D D 10 B Cõu Chn 11 C 12 B 13 D 14 B 15 D 16 D 17 D 18 D 19 C 20 C Cõu Chn 21 A 22 B 23 B 24 A 25 B 26 D 27 A 28 B 29 D 30 C Cõu Chn 31 B 32 A 33 B 34 B 35 D 36 C 37 C 38 D 39 C 40 C Cõu Chn 41 A 42 A 43 C 44 D 45 B 46 B 47 A 48 D 49 A 50 B Cõu Chn 51 B 52 A 53 B 54 C 55 B 56 A 57 B 58 A 59 (4;-20) 60 B Cõu Chn 61 D 62 B 63 D 64 D 65 66 67 68 69 70 GV: o Trng Hu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Toán vecto 10 chương 1, Trắc nghiệm Toán vecto 10 chương 1, Trắc nghiệm Toán vecto 10 chương 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay