Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu nhật việt

128 226 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ XUÂN DŨNG MÃ SINH VIÊN : A21457 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VIỆT Giáo viên hƣớng dẫn : Phạm Thị Hoa Sinh viên thực : Ngô Xuân Dũng Mã sinh viên : A21457 Chuyên ngành : Kế toán Hà Nội - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Thị Hoa hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long, trang bị cho em kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tập trƣờng Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới cô, chú, anh, chị Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Trong trình thực tập, nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy cô bỏ qua Đồng thời trình độ thân nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Ngô Xuân Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép Công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh Viên Ngô Xuân Dũng Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Khái quát chung kế toán xuất hàng hóa xác định kết xuất hàng hóa 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty xuất nhập khẩu1 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập 1.1.2 Vai trò xuất hàng hóa nhiệm vụ kế toán xuất hàng hóa 1.1.2.1 Vai trò xuất hàng hóa 1.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán xuất 1.1.3 Phƣơng thức xuất hàng hóa phƣơng thức toán xuất hàng hóa 1.1.3.1 Các phương thức xuất hàng hóa 1.1.3.2 Các phương thức toán xuất .5 1.1.4 Tính giá vốn hàng xuất thời điểm ghi nhận doanh thu 1.1.4.1 Tính giá vốn hàng xuất 1.1.4.2 Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất 11 1.2 Kế toán xuất hàng hóa 12 1.2.1 Quy trình thực hợp đồng xuất cách xác định giá bán hàng xuất 12 1.2.1.1 Quy trình thực hợp đồng xuất .12 1.2.1.2 Cách xác định giá bán hàng xuất .12 1.2.2 Kế toán xuất hàng hóa 13 1.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 13 1.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 13 1.2.2.3 Phương pháp kế toán 17 1.3 Kế toán xác định kết xuất hàng hóa 21 1.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21 1.3.1.1 Chứng từ sử dụng 21 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng .22 1.3.1.3 Phương pháp kế toán 22 1.3.2 Kế toán xác định kết xuất hàng hóa 24 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng .24 1.3.2.2 Phương pháp kế toán 24 1.4 Các hình thức sổ kế toán 25 1.4.1 Hình thức nhật ký chung .25 1.4.2 Hình thức kế toán máy tính 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TM XNK NHẬT VIỆT 28 2.1 Khái quát chung công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .28 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty sách kế toán áp dụng 29 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 29 2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng 30 2.2 Thực trạng kế toán xuất hàng hóa Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt 31 2.2.1 Phƣơng thức xuất hàng hóa phƣơng thức toán .31 2.2.1.1 Phương thức xuất hàng hóa 31 2.2.1.2 Phương thức toán 31 2.2.2 Thực trạng kế toán xuất hàng hóa .31 2.3 Kế toán xác định kết xuất hàng hóa 41 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 41 2.3.1.1 Kế toán chi phí bán hàng 41 2.3.1.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48 2.3.2 Kế toán xác đinh kết xuất 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ XUẤT KHẨU 66 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán xuất hàng hóa xác định kết xuất công ty TNHH đầu tƣ TM XNK Nhật Việt 66 3.1.1 Ƣu điểm 66 3.1.1.1 Về máy kế toán .66 Thang Long University Library 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1.5 Về hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ 66 Về hệ thống tài khoản kế toán .67 Về hế thống sổ sách kế toán 67 Về hệ thống báo cáo kế toán .67 3.1.2 Những tồn chủ yếu 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán xuất hàng hóa xác định kết xuất công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt 68 3.2.1 Về tổ chức máy kế toán 68 3.2.2 Về tài khoản sử dụng 68 3.2.3 Về khoản trích theo lƣơng 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Xuất trực tiếp .18 Sơ đồ 1.2 Bên giao xuất ủy thác 19 Sơ đồ 1.3 Bên nhận xuất ủy thác 20 Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .23 Sơ đồ 1.5 Kế toán xác định kết bán hàng .25 Sơ đồ 1.6 Quy trình kế toán theo hình thức nhật ký chung 26 Sơ đồ 1.7 Quy trình kế toán theo hình thức kế toán máy .27 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy quản lý 28 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu máy kết toán 29 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1 Hợp đồng kinh tế 32 Biểu số 2.2 Hóa đơn xuất .33 Biểu số 2.3 Phiếu xuất kho số 15 34 Biểu số 2.4 Sổ chi tiết hàng hóa – TK 156 35 Biểu số 2.5 Sổ chi tiết giá vốn – TK 632 36 Biểu số 2.6 Sổ chi tiết doanh thu 37 Biểu số 2.7 Trích nhật ký chung 38 Biểu số 2.8 Sổ – TK 632 39 Biểu số 2.9 Sổ – TK 511 40 Biểu số 2.10 Hóa đơn giá trị gia tăng số 54 42 Biểu số 2.11 Phiếu chi sô 75 43 Biểu số 2.12 Hóa đơn GTGT số 003987 45 Biểu số 2.13 Phiếu chi số 78 46 Biểu số 2.14 Sổ chi tiết – TK 6421 .47 Biểu số 2.15 Bảng chấm công 50 Biểu số 2.16 Bảng toán tiền lƣơng .51 Biểu số 2.17 Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng 52 Biểu số 2.18 Bảng tính phân bổ khấu hoa tài sản cố định 54 Biểu số 2.19 Hóa đơn giá trị gia tăng số 3972 55 Biểu số 2.20 Phiếu chi số 77 56 Biểu số 2.21 Hóa đơn dịch vụ viễn thông số 0919847 57 Thang Long University Library Biểu số 2.22 Phiếu chi số 80 58 Biểu số 2.23 Sổ chi phí quản lý kinh doanh 59 Biểu số 2.24 Sổ chi tiết – TK 6422 .60 Biểu số 2.25 Trích nhật ký chung 61 Biểu số 2.26 Sổ – TK 642 .63 Biểu số 2.27 Sổ – TK 911 .65 Biểu số 3.1 Sổ chi tiết hàng hóa – TK 156 70 Biểu số 3.2 Sổ chi tiết giá vốn – TK 632 71 Biểu số 3.3 Sổ nhật ký chung 72 Biểu số 3.4 Sổ – TK 632 73 Biểu số 3.5 Bảng toán tiền lƣơng .75 Biểu số 3.6 Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng .76 Biểu số 3.7 Sổ – TK 642 77 Biểu số 3.8 Sổ – TK 911 78 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu Tên đầy đủ BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BPBTL : Bảng phân bổ tiền lƣơng BTKH : Bảng trích khấu hao TNHH : Trách nhiệm hƣu hạn CPĐT : Cố phần đầu tƣ DT : Doanh thu DN : Doanh nghiệp NLĐ : Ngƣời lao động GVHB : Giá vốn hàng bán GTGT : Giá trị gia tăng HĐ : Hóa đơn HTK : Hàng tồn kho K/ch : Kết chuyển KPCĐ : Kinh phí Công đoàn KKĐK : Kiểm kê định kỳ KKTX : Kê khai thƣờng xuyên PC : Phiếu chi PKT : Phiếu kế toán PXK : Phiếu xuất kho PT : Phiếu thu SH : Số hiệu TK : Tài khoản XNK : Xuất nhập Thang Long University Library Biểu số 3.3 Sổ nhật ký chung Công ty TNHH Thƣơng Mại XNK Nhật Việt 42E, Võ Thị Sáu, Q.Hai Bà Trƣng, TP Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng năm 2014 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng … … PXK15 20/7 Diễn giải Số hiệu TK Xuất xuất 157 Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Nợ Có 50.000.000 156 HĐ35 20/7 Giá vốn HĐ 35 632 50.000.000 50.000.000 157 HĐ35 20/7 Bán hàng túi 131 50.000.000 96.525.000 511 PXK17 30/7 Xuất xuất 157 96.525.000 48.000.000 156 HĐ40 30/7 Giá vốn HĐ 40 632 48.000.000 48.000.000 157 … … PKT18 31/7 K/ch giá vốn 911 632 48.000.000 215.600.000 215.600.000 Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, Giám đốc (Ký, họ tên) họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 72 Biểu số 3.4 Sổ – TK 632 Công ty TNHH Thƣơng Mại XNK Nhật Việt 42E, Võ Thị Sáu, Q.Hai Bà Trƣng, TP Hà Nội SỔ CÁI Tháng năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ TK 632 – Giá vốn hàng bán Chứng từ Số hiệu Ngày tháng S … HĐ30 20/7 … HĐ40 30/7 … … PKT18 31/7 Xuất Xuất Kết c Cộng Số dƣ Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời Kế G ghi iá (Ký, m họ đ tên) ố c ( K ý, h ọ tê n ) (Nguồn: Phòng kế toán) 73 Thang Long University Library 3.2.3 Về khoản trích theo lương Về kinh phí công đoàn: Kinh phí công đoàn nguồn chi cho hoạt động công đoàn sở nhƣ: chi hoạt động phong trào; chi hoạt động bảo vệ cán bộ, chi huấn luyện; chi tuyên truyền, giáo dục; chi hoạt động văn hóa, văn nghệ;…Nếu quỹ kinh phí công doàn phát sinh tất khoản chi nhƣ trên, công ty phải hạch toán hết vào chi phí công ty kỳ, làm tăng khoản chi lớn, vi phạm nguyên tắc phù hợp kế toán Vì vậy, công ty nên trích lập kinh phí công đoàn hàng tháng theo lƣơng ngƣời lao động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động xây dựng công đoàn sở vững mạnh, góp phần thực tốt nhiệm vụ đơn vị Về khoản trích theo lƣơng: Trong năm 2014 công ty nên trích theo luật BHXH quy định Các khoản trích theo lƣơng NLĐ (%) DN (%) Cộng (%) BHXH 18 26 2.BHYT 1,5 4,5 3.BHTN 1 2 24 34,5 4.KPCĐ Cộng (%) 10,5 Ví dụ trích lƣơng cho anh Bình Khoản trích Trừ vào lƣơng ngƣời lao động Đƣa vào chi phí doanh nghiệp BHXH LCB×8%=3.500.000×8%=280.000 LCB×18%=3.500.000×18%=630.000 BHYT LCB×1,5%=3.500.000×1,5%=52.500 LCB×3%=3.500.000×3%=105.000 BHTN LCB×1%=3.500.000×1%=35.000 KPCĐ Tổng cộng LCB×1%=3.500.000×1%=35.000 LCB×2%=3.500.000×2%=70.000 367.500 840.000 Sau trích bổ sung kinh phí công đoàn khoản trích theo lƣơng công ty nên lập bảng phân bổ khoản trích theo lƣơng để theo dõi chi tiết, sổ sách đƣợc điều chỉnh nhƣ sau: 74 Biểu số 3.5 Bảng toán tiền lƣơng Công ty TNHH Thƣơng Mại XNK Nhật Việt 42E, Võ Thị Sáu, Q.Hai Bà Trƣng, TP Hà BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG Nội Tháng năm 2014 Trích TT Họ tên Chức vụ Lƣơng Hệ số Tổng thu nhập BHXH,BHYT Thực lĩnh KPCĐ(10,5%) Võ Thanh Bình Giám Đốc 3.500.000 2,80 9.423.077 367.500 9.055.577 Lê Thị Phƣợng Kế toán 3.000.000 2,00 6.000.000 315.000 5.685.000 Nguyễn Văn Thƣờng Kinh doanh 3.000.000 2,30 6.900.000 315.000 6.585.000 Lê Văn Xuân Kế toán 3.000.000 2,00 6.000.000 315.000 5.685.000 Trần Thu Uyên Nhân viên 3.000.000 2.00 6.000.000 315.000 5.685.000 … … 58.323.077 2.887.500 55.435.577 Tổng Cộng 27.500.000 Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời ghi Kế toán trƣởng sổ (Ký, họ (Ký, họ tên) tên) 75 Thang Long University Library Biểu số 3.6 Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG Tháng năm 2014 Ghi có TK TK 334 – Phải trả nhân viên Đối tƣợng sử dụng (Ghi nợ TK) Lƣơng TK 6422 27.500.000 Các khoản khác 30.823.077 Cộng có TK 334 58.323.077 TK 334 Cộng 27.500.000 30.823.077 58.323.077 TK 338 – Phải trả, phải nộp khác BHXH 18% BHYT 3% BHTN 1% KPCĐ 2% Cộng có TK 338 4.950.000 825.000 275.000 550.000 6.600.000 64.923.077 2.200.000 412.500 275.000 7.150.000 1.237.500 550.000 2.887.500 550.000 Tổng 2.887.500 9.487.500 67.810.577 Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời ghi Kế toán trƣởng sổ (Ký, họ (Ký, họ tên) tên) 76 Biểu số 3.7 Sổ – TK 642 Công ty TNHH Thƣơng Mại XNK Nhật Việt 42E, Võ Thị Sáu, Q.Hai Bà Trƣng, TP Hà Nội SỔ CÁI Tháng năm 2014 TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Số dƣ … … … … PKT10 31/7 Chi p PKT10 31/7 Trích PKT11 31/7 Trích PKT21 31/7 K/ch Cộng Số dƣ Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời ghi Kế toán G iá m đ ố c ( K ý , h ọ t ê n) (Nguồn: Phòng kế toán) 7 Thang Long University Library Biểu số 3.8 Sổ – TK 911 ty TNHH Thƣơng Mại XNK Nhật Việt Công 42E, Võ Thị Sáu, Q.Hai Bà Trƣng, TP Hà Nội SỔ CÁI Tháng năm 2014 Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Chứng từ TK đối ứng Diễn giải Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Số hiệu Ngày tháng PKT19 31/7 K/ch doanh thu 511 PKT18 31/7 K/ch giá vốn 632 215.600.000 PKT22 31/7 K/ch chi phí quản lý kinh doanh 642 92.812.208 … … Nợ Có 480.670.000 Ngày 31 tháng năm 2014 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, Giám đốc (Ký, họ tên) họ tên) (Nguồn: Phòng kế toán) 78 KẾT LUẬN Từ thực tế thị trƣờng nhƣ trình hoạt động công ty khẳng định điều công tác kế toán xuất xác định kết xuất đóng vai trò quan trọng việc tồn phát triển doanh nghiệp Trong doanh nghiệp kinh doanh xuất công tác kế toán xuất xác định kết xuất lại quan trọng hết Đánh giá hiệu trình xuất giúp nhà quản trị có định hợp lý để phát triển doanh nghiệp Đối với Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt, công tác kế toán xuất xác định kết xuật đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý doanh nghiệp Trên sở thực tế Công ty cộng với chi bảo, hƣớng dẫn nhiệt tình giảng viên Bộ môn kinh tế - Đại học Thăng Long đặc biệt giảng viên Phạm Thị Hoa giúp đỡ em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức hạn chế với kinh nghiệm thực tế chưa có em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, cô giáo cán kế toán Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, Ngày 29 tháng 03 năm 2016 Sinh Viên Ngô Xuân Dũng Thang Long University Library DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48 QĐ48/2006/QĐ – BTC, ngày 14/09/2006 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, “Hƣớng dẫn thực hành lập, luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán doanh nghiệp”, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Sách “Kế toán doanh nghiệp xuất nhập theo hệ thống kế toán doanh nghiệp sửa đổi” tác giá Ngô Thế Chi, Đặc Đức Sơn, Trần Hải Long Luận văn anh chị khóa thƣ viện trƣờng Đại học Thăng Long Các tài liệu Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt điều lệ Công ty Website kế toán http://webketoan.com/ http://www.danketoan.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu nhật việt , Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu nhật việt , Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu nhật việt , 2 Giải pháp hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt 68, Sơ đồ 1.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh, Sơ đồ 2.2 Cơ cấu bộ máy kết toán, Biểu số 2.9 Sổ cái – TK 511, Biểu số 2.14 Sổ chi tiết – TK 6421, Biểu số 2.17 Bảng phân bổ lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, Biểu số 2.25 Trích nhật ký chung, Biểu số 2.26 Sổ cái – TK 642, 2 Giải pháp hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả xuất khẩu tại công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại XNK Nhật Việt, Biểu số 3.4 Sổ cái – TK 632, Biểu số 3.8 Sổ cái – TK 911

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay