Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư nam á

77 194 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM Á SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN ĐỨC TIẾN MÃ SINH VIÊN : A21519 NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM Á Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Ngô Thị Quyên Sinh viên thực : Trần Đức Tiến Mã sinh viên : A21519 Ngành : Tài HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Phân loại hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Phương pháp so sánh 1.2.2 Phương pháp tỷ số 1.2.3 Phương pháp phân tích Dupont 1.2.4 Phương pháp thay liên hoàn 1.3 Thông tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .6 1.3.1 Thông tin từ báo cáo tài 1.3.2 Các thông tin khác 1.4 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.4.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 1.4.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn tài trợ 15 1.4.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 16 1.4.4 Hiệu sử dụng lao động: 17 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 17 1.5.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên 17 1.5.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên 19 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM Á 21 2.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Bộ máy tổ chức chức nhiệm vụ 22 2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 24 2.1.4 Kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á .24 2.2 Phân tích thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á 28 2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 28 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn tài trợ 41 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 44 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á 47 2.3.1 Những kết đạt 47 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 48 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƢ NAM Á 50 3.1 Thành lập phòng marketing 50 3.2 Nâng cao trình độ cho nhân viên tạo động lực cho nhân viên 51 3.3 Hoàn chỉnh công tác thẩm định dự án bất động sản 53 Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Bảng 2.1: Báo cáo kết kinh doanh 25 Bảng 2.2: Tình hình tài sản 29 Bảng 2.3: Hiệu sử dụng tổng tài sản 32 Bảng 2.4: Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 34 Bảng 2.5: Chỉ tiêu hàng lƣu kho 36 Bảng 2.6: Chỉ tiêu thu nợ 37 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng tài sản dài hạn 39 Bảng 2.8: Hiệu sử dụng tài sản cố định 40 Bảng 2.9: Tình hình nguồn vốn 42 Bảng 2.10: Hiệu sử dụng nợ 43 Bảng 2.11: Hiệu sử dụng nguồn tài trợ 44 Bảng 2.12: Hiệu sử dụng chi phí 45 Bảng 2.13: Hiệu sử dụng lao động 46 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Nam Á 22 Sơ đồ 3.1: Mẫu mô hình phòng marketing 50 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CP QLDN LNST TS TSCĐ TSDH TSNH VCSH VNĐ Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Tài sản Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Vốn chủ sở hữu Việt Nam đồng Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Trần Đức Tiến LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế Quản Lý – Đại học Thăng Long truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt quãng thời gian học tập trƣờng Em xin chân thành cảm ơn cô Ngô Thị Quyên tận tâm hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Nếu lời hƣớng dẫn, dạy bảo cô em nghĩ khóa luận em khó hoàn thiện đƣợc Cô bảo cho em kiến thức chuyên ngành mà kinh nghiệm thực tế Nhờ nhiệt huyết cô em cố gắng nhiều để không làm phụ công cô Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Trong trình thực tập, nhƣ trình làm khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy Cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Sau cùng, em kính chúc quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế Quản Lý – Đại học Thăng Long thật dồi sức khỏe, nhiệt huyết truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế cho nhiều lứa sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Nhằm mục đích tìm hiểu thực tế hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Nam Á em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á” làm khóa luận tốt nghiệp Hy vọng vận dụng kiến thức học vào thực tế tích luỹ thêm kinh nghiệm, trao dồi học hỏi thêm chuyên môn Và để đƣa giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh chế kinh tế thị trƣờng, môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động sản xuất điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Trong chế kinh tế thị trƣờng, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì, sản xuất nhƣ nào, sản xuất cho dựa quan hệ cung cầu, giá thị trƣờng, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự định kinh doanh mình, tự hạch toán lỗ lãi, lãi nhiều hƣởng nhiều, lãi hƣởng ít, lại đến phá sản Lúc này, mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống sản xuất kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu: – Hệ thống lại sở lý luận tình hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh; – Phân tích tình hình thực tế Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á; – Rút nhận xét đƣa số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Phạm vi nghiên cứu đề tài: – Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu kinh doanh – Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á giai đoạn 2012-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu: – Dựa vào thông tin trình sản xuất, kinh doanh, sách kế toán, thông tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh – Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm – Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Phƣơng pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phƣơng pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết Cấu trúc đề tài: Trong khóa luận tốt nghiệp phần nội dung em xin chia làm chƣơng: Chƣơng I: Lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chƣơng II: Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á Chƣơng III: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á doanh số lợi nhuận chƣa phân khoản trích hàng năm doanh nghiệp nhƣ quỹ (quỹ đầu tƣ phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ phúc lợi….) Vốn khác chủ scủa hữu bao gồm khoản nhận biếu, tặng, tài trợ Bảng 2.11: Hiệu sử dụng nguồn tài trợ Đơn vị tính: VNĐ Năm 2012 Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) (%) Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 475.480.600 (502.136.133) (554.598) (977.616.733) 501.581.535 19.581.437.812 19.079.301.679 19.078.747.081 (502.136.133) (554.598) 0,02 (0,03) (0,05) 0,03 (Nguồn: Tính toán báo cáo tài năm 2012-2014) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu: tiêu phản ánh năm 2012 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tƣ tạo 0,02 đồng lợi nhuận công ty làm ăn lãi Tỷ suất sinh lời năm 2013 giảm 0,05% so với năm 2012 năm 2013 công ty bị thua lỗ nặng nề lợi nhuận sau thuế giảm 977.616.733 VNĐ Một mức giảm lớn năm 2012 tình hình kinh doanh công ty tốt Chỉ tiêu âm chứng tỏ vốn chủ sở hữu không tạo lợi nhuận sau thuế cho công ty, vốn chủ sở hữu chƣa đƣợc sử dụng hợp lý Công ty chƣa vay nợ nhƣng công ty vay nợ với tình trạng khó tạo đƣợc tin tƣởng với ngân hàng tổ chức tín dụng Nếu vay nợ phải chịu thêm lãi suất cao chi phí lãi vay làm chi phí tăng cao Sang năm 2014 lợi nhuận sau thuế công ty có tăng nhiều nhƣng âm Tỷ suất sinh lời năm 2014 tăng 0,03% so với năm 2013, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu không Vốn chủ sở hữu công ty có xu hƣớng giảm dần năm 20122014 Năm 2013 giảm 502.136.133 VNĐ so với năm 2012, năm 2014 giảm 554.598 VNĐ so với năm 2013 Dự đoán năm 2015 công ty với sách sử dụng vốn chủ sở hữu hợp lý tạo lợi nhuận đƣa công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ Từ tồn tài phát triển thị trƣờng ngày khốc liệt với nhiều đối thủ cạnh tranh 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí Công ty muốn tăng lợi nhuận tăng doanh thu giảm chi phí, kết hợp để đem lại hiệu tốt Vì cần phân tích hiệu sử dụng chi phí để xem xét tình hình sử dụng chi phí doanh nghiệp Từ có sách sử dụng 44 chi phí hợp lý, không lãng phí chi phí để tình hình kinh doanh doanh nghiệp tốt năm Bảng 2.12: Hiệu sử dụng chi phí Đơn vị tính : VNĐ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 908.580.540 493.500.407 (608.922) 493.500.407 (494.109.329) 594.458.472 (502.089.987) (554.598) (188.036.203) 501.535.389 1.112.693.241 910.686.866 559.116.195 910.686.866 (351.570.671) 0 0 Chi phí QLDN 314.087.926 995.637.263 681.549.337 (995.637.263) Lợi nhuận sau thuế 475.481.600 (502.136.133) (554.598) (977.616.733) 501.581.535 Tổng chi phí 314.195.648 995.683.409 681.487.761 (995.683.409) 14 14 11 - (3) Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán (%) 0,82 0,54 (0,28) (0,54) Tỷ suất sinh lời chi phí bán hàng (%) 0 0 Tỷ suất sinh lời chi phí QLDN (%) 1,89 (0,50) (2,39) 0,50 Tỷ suất sinh lời tổng chi phí (%) 1,51 (0,5) (2,01) 0,5 Lợi nhuận gộp bán hàng Lợi nhuận từ HĐKD Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Tổng số lao động (Nguồn: Tính toán báo cáo tài năm 20122014) Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán: tiêu phản ánh năm 2012 công ty đầu tƣ 100 đồng giá vốn hàng bán thu đƣợc 0,80 đồng lợi nhuận gộp, lợi nhuận gộp năm 2012 cao Năm 2013 lợi nhuận gộp giảm 493.500.407 VNĐ nên tỷ suất sinh lời giảm 0,28% so với năm 2012 Năm 2014 tỷ suất sinh lời giảm 0,54 % so với năm 2013, điều dễ hiểu lợi nhuận gộp bán hàng công ty năm 2014 giảm mạnh 494.109.329 VNĐ so với năm 2013 Có thể thấy công ty lợi nhuận từ bán hàng chí âm, giá vốn hàng bán giảm nhiều công ty nhiều hoạt động bán hàng, Tỷ suất sinh lời chi phí bán hàng công ty không công ty chi phí bán hàng Chi phí bán hàng làm giảm chi phí doanh nghiệp khiến cho lợi nhuận cao giảm mức âm công ty kinh doanh thua lỗ 45 Thang Long University Library Tỷ suất sinh lời chi phí quản lý doanh nghiệp: tiêu phản ánh năm 2012 công ty đầu tƣ 100 đồng chi phí quản lý thu đƣợc 1,89 đồng lợi nhuận Năm 2013 tỷ suất sinh lời giảm 2,39 % so với năm 2012 lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giảm Nhƣng chi phí quản lý doanh nghiệp lại có mức tăng nhiều nên tỷ suất sinh lời giảm Năm 2014 công ty giảm mạnh chi phí quản lý nhƣng lợi nhuận âm nên tỷ suất sinh lời Năm 2014 tỷ suất sinh lời tăng 0,5 % lợi nhuận tăng 501.535.389 VNĐ Những năm tới công ty cần tăng doanh thu giữ chi phí quản lý doanh nghiệp mức thấp tỷ suất sinh lời cao Tỷ suất sinh lời tổng chi phí: Chỉ tiêu cho biết năm 2012 công ty đầu tƣ 100 đồng chi phí thu đƣợc 1,51 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2013 lợi nhuận sau thuế giảm mạnh dấn đến tỷ suất sinh lời giảm 2,01 % so với năm 2013 Vì năm 2014 lợi nhuận sau thuế tăng 501.581.535 VNĐ tổng chi phí không giảm mạnh nên tỷ suất sinh lời tăng 0,5 % Công ty cần tiếp tục tăng lợi nhuận sau thuế để tỷ suất sinh lời lớn 2.2.3.1 Hiệu suất sử dụng lao động Bảng 2.13: Hiệu sử dụng lao động Đơn vị tính: VNĐ 558.507.273 Chênh lệch 2013/2012 (617.086.508) Chênh lệch 2014/2013 (845.680.000) (554.598) (977.616.733) 501.581.535 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu 2.021.273.781 1.404.187.273 Lợi nhuận sau thuế 475.481.600 (502.136.133) Tổng số lao động (ngƣời) 14 14 11 (3) Hiệu suất sử dụng lao động (VNĐ) 144.376.699 100.299.091 50.773.388 (44.077.608) (49.525.703) LN bình quân tính cho lao động 33.962.971 (35.866.866) (50.418) (69.506.837) 35.816.448 (Nguồn: Tính toán báo cáo tài năm 2012-2014) Hiệu suất sử lao động: tiêu phản ánh năm 2012 lao động tạo 144.376.699 VNĐ doanh thu, công ty nhỏ với số lƣợng nhân viên ỏi nên doanh thu ngƣời tạo lớn Năm 2013 hiệu suất giảm 44.077.608 VNĐ doanh thu năm 2013 giảm 617.086.508 VNĐ so với năm 2012 Hiệu suất sử dụng lao động công ty năm 2014 giảm 49.525.703 VNĐ doanh thu năm 2014 giảm mạnh, với số lƣợng nhân viên giảm ngƣời Vậy công ty cần có chiến lƣợc kinh doanh để tăng doanh thu cần thêm nhân viên để giảm áp lực công việc nhân viên 46 Lợi nhuận bình quân tính cho lao động: tiêu phản ánh năm 2012 lao động tạo 33.962.971 VNĐ Năm 2013 công ty kinh doanh thua lỗ nên không tạo lợi nhuận mà bị âm Mỗi lao động chịu 35.866.866 VNĐ thua lỗ tƣơng đƣơng với giảm 69.506.837 VNĐ Năm 2014 công ty tăng đƣợc lợi nhuận sau thuế lợi nhuận bình quân tính cho lao động tăng 35.816.448 VNĐ Mặc dù lợi nhuận sau thuế âm nhƣng có dấu hiệu tốt cho thấy công ty hƣớng để năm sau công ty đạt đƣợc lợi nhuận nhƣ mong đợi 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á 2.3.1 Những kết đạt Sự phát triển công ty: Năm 2012 tình hình kinh doanh công ty tốt với lợi nhuận sau thuế đạt gần nửa tỷ đồng Nhƣng năm trở lại công ty có kết kinh doanh tình trạng thua lỗ, đặc biệt năm 2013 với lợi nhuận sau thuế âm nhiều từ trƣớc tới Sang đến năm 2014 công ty có bƣớc chuyển mạnh mẽ Công ty không đầu tƣ dàn trải, tập trung ngành nghề mạnh nhƣ khai thác khoáng sản Và kết mức giảm lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, chƣa thể mạng lại lợi nhuận nhƣng tín hiệu tích cực mức âm Dự báo năm sau công ty có mức tăng trƣởng dƣơng đạt nhiều lợi nhuận Thành tựu đáng mừng công ty từ thành lập công ty bổ sung nguồn vốn nhƣng vay có quan hệ tốt với ngân hàng dễ dàng huy động vốn cần thiết Ngay công ty làm ăn thua lỗ chƣa cần phải vay vốn ngân hàng Không vay nợ nên công ty chịu lãi vay cao thị trƣờng Trong công ty đối thủ cạnh tranh lần lƣợt phá sản phải sát nhập với công ty đứng vững thị trƣờng Công ty có quan hệ tốt với nhà cung cấp, nhà đầu tƣ khác tổ chức tín dụng Điều mang lại lợi lớn cho công ty thị trƣờng tăng lợi cạnh tranh công ty lên Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn công ty hoàn toàn vốn chủ sở hữu nên khả tự chủ độc lập tài cao Năm 2013, 2014 lợi nhuận sau thuế công ty âm nhƣng công ty không vay nợ Đây lựa chọn đắn nhiều công ty rơi vào tình trạng lợi nhuận âm lại vay nợ để mở rộng sản xuất kinh doanh Nếu vay nợ công ty lại chịu chi phí lãi vay cao gây tăng chi phí làm lợi nhuận thấp Công ty có lực tự chủ tài cao nên tự vận động để thoát khỏi tình trạng kinh doanh thua lỗ Cơ cấu quản lý: Cơ cấu quản lý công ty gọn nhẹ linh hoạt, bám sát thị trƣờng công ty, tập đoàn lớn điều chỉnh phƣơng hƣớng kinh doanh nhanh Công ty không tốn nhiều chi phí quản lý, việc định dễ dàng 47 Thang Long University Library thông qua nhiều phòng ban Quan trọng đảm bảo tính thống từ cấp cao đến cấp thấp Từ trình triển khai công việc dễ dàng thuậntiện 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Kết kinh doanh: Năm 2013, 2014 tình hình kinh doanh công ty trạng thái âm Doanh thu giảm mạnh năm, lợi nhuận sau thuế thấp Nguyên nhân dự án bất động sản công ty đầu tƣ mang lại hiệu thấp Công ty chƣa có chuẩn mực thẩm định dự án nên nhiều dự án đem lại lợi nhuận Những sản phẩm công ty nhƣ máy móc thiết bị, khoáng sản chủ yếu bán cho khách hàng cũ, nhƣng số lƣợng sản phẩm khách hàng cũ mua không nhiều Công ty chƣa có đội ngũ marketing chuyên nghiệp nên việc tìm kiếm khách hàng gặp nhiều khó khăn Hiệu sử dụng tài sản kém: Tài sản công ty năm có xu hƣớng giảm dần Công ty có xu hƣớng tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm tỷ trọng tài sản dài hạn Điều cho thấy công ty theo hƣớng tích cực để mở rộng quy mô kinh doanh ngắn hạn Nhƣng hiệu sử dụng tài sản công ty không cao Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế công ty năm 2013, 2014 giảm mạnh thấp Lợi nhuận sau thuế công ty âm công ty đầu tƣ vào ngành nghề tốn nhiều chi phí nhƣng không thu lại lợi nhuận nhƣ kinh doanh cà phê, khách sạn Trong mạnh công ty khai thác khoáng sản, bất động sản buôn bán máy móc Ngành nghề mạnh công ty cần đƣợc tập trung nhiều lợi nhuận thu không đủ bù đắp thua lỗ từ kinh doanh cà phê, khách sạn Tuy nhiên máy móc thiết bị dự án bất động sản công ty chƣa tiếp cận đƣợc tới nhiều khách hàng kế hoạch marketing công ty chƣa đồng Công ty để phòng phát triển kinh doanh phụ trách marketing nên kế hoạch marketing công ty chƣa đƣợc hoàn chỉnh Nhân viên marketing chuyên môn không sâu số lƣợng nhân viên nguyên nhân dẫn đến thiết sót marketing Sự suy giảm quy mô vốn: Tình hình nguồn vốn công ty có xu hƣớng giảm dần vốn chủ sở hữu công ty giảm dần Có thể thấy tình hình kinh doanh công ty nên vốn chủ sở hữu giảm nhiên mức giảm không nhiều Tỷ suất sinh lời nguồn vốn năm 2012 năm 2013, 2014 bị âm Nguyên nhân lợi nhuận công ty âm Năm 2013 lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nên vốn chủ sở hữu giảm nhiều Năm 2014 công ty kiềm chế đƣợc mức âm nên mức âm mức giảm vốn chủ sở hữu Những năm tới tình hình kinh doanh tốt công ty nên xem xét vay nợ để tăng nguồn vốn công ty Từ mở rộng kinh doanh quy mô công ty 48 Khó khăn khai thác khoáng sản: Khi công ty thành lập thành phố Vinh có nhiều ƣu đãi cho công ty thành lập nhƣng thủ tục hành để thành lập doanh nghiệp nhiều thời gian rƣờm rà Ngành khai thác khoáng sản mạnh công ty nhƣng số hạn chế cần khắc phúc Khi thành lập việc xin cấp phép khai thác khoáng sản khó khăn Đối thủ cạnh tranh không nhiều nhƣng mạnh có tiềm lực kinh tế lớn Với kinh nghiệm lâu năm với danh tiếng có từ xƣa nên khó để cạnh tranh gia nhập thị trƣờng Năm 2010 thời gian Việt Nam mở rộng quan hệ với tổ chức quốc tế nƣớc nên tiềm ẩn nhiều đối thụ cạnh tranh từ nƣớc muốn gia nhập ngành khai thác Sức ép từ việc khiến công ty e ngại đầu tƣ dự án từ nƣớc Địa hình nơi khai khác hiểm trờ gây khó khăn cho việc khai thác đòi hỏi nhiều chi phí Thêm giá xăng dầu tăng thời điểm làm tăng chi phí doanh nghiệp Nhân công nhiều nhƣng chƣa có kinh nghiệm chuyên môn, khó khăn việc tuyển dụng Nhân công có tay nghề đòi hỏi lƣơng cao đãi ngộ phải hậu hĩnh Hạn chế bất động sản: Tình hình bất động sản có nóng lên nhƣng công ty gặp nhiều khó khăn thị trƣờng Nguyên nhân việc xin cấp phép đầu tƣ, đối thủ cạnh trạnh có quan hệ từ trƣớc quen với cách làm việc nên dễ dàng cạnh tranh công ty Công ty vất vả bị nhiều dự án đầu tƣ Thành phố quy hoạch đất chƣa rõ ràng nên công ty bỏ lỡ nhiều dự án đầu tƣ có lợi nhuận không nhỏ Những dự án công ty cần chiến lƣợc marketing hiệu nữa, điều lần đòi hỏi việc thành lập phòng marketing Công ty thƣờng xuyên đầu tƣ vào dự án dài hạn với số vốn lớn nên thời gian hồi vốn lâu, gây thiếu hụt vốn Vì dự án ngắn hạn công ty đem lại lợi nhuận nhƣng không đủ bù đắp thiếu hụt Công ty tồn đọng khoản bất động sản đầu tƣ Và công ty đầu tƣ vào nhiều ngành nghề kiểm soát triệt để đƣợc tất số lƣợng nhân viên không nhiều Nên nhiều dự án hiệu gây tình trạng lỗ cho công ty 49 Thang Long University Library CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƢ NAM Á 3.1 Thành lập phòng marketing Một lĩnh vực công ty thành công đem lại doanh thu buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy Công ty nên tập trung vào lĩnh vực mang lại nhiều doanh thu cách đầu tƣ nhiều Khi mà kinh tế thị trƣờng ngày phát triển hoạt động marketing đóng vai trò quan trọng định thành bại công ty thị trƣờng Công ty muốn lĩnh vực buôn bán máy móc trở thành mạnh cần đầu tƣ cho mảng marketing để tìm kiếm đƣợc nhiều khách hàng, nắm bắt thị trƣờng Do việc thành lập phòng marketing nghiên cứu thị trƣờng mục tiêu mà doanh nghiệp cần hƣớng tới lợi ích công ty giai đoạn nhƣ năm sau Khi nâng cao hiệu hoạt động marketing có nghĩa công ty mở rộng đƣợc thị trƣờng, thúc đẩy tiêu thụ từ nâng cao hiệu kinh doanh Công ty để phòng phát triển kinh doanh đảm nhiệm lĩnh vực marketing, nhƣng việc làm tạo nhiều áp lực cho phòng phát triển kinh doanh vừa phải phụ trách kinh doanh vừa phải tiến hành marketing Chính công tác nghiên cứu thị trƣờng chƣa đƣợc hiệu quả, chƣa mang tính chất hệ thống Và phòng ban riêng biệt phụ trách công tác marketing khiến cho quản lý khó khăn, chuyên môn không đủ làm cho kế hoạch marketing công ty chƣa thật hiệu Việc thành lập phòng marketing điều tất yếu để hoạt động marketing nghiên cứu thị trƣờng có hiệu Phòng marketing kết hợp phòng phát triển kinh doanh để hoạt động kinh doanh tốt hơn, báo cáo trực tiếp cho ban giám đốc phòng độc lập Công ty tham khảo thiết kế mô hình phòng marketing sau: Sơ đồ 3.1: Mẫu mô hình phòng marketing Trƣởng phòng marketing Nhóm nghiên cứu thị trƣờng Nhóm nghiên cứu sản phẩm 50 Nhóm tìm kiếm, chăm sóc khách hàng Mẫu mô hình có ƣu điểm đơn giản mặt hành chính, nhóm có nhiệm vụ riêng báo cáo cho trƣởng phòng Mỗi nhóm có chuyên gia phụ trách chuyên môn nhƣng cần phải phối hợp chặt chẽ nhóm phòng marketing đạt đƣợc hiệu mong muốn Chính nhân viên cần ngƣời có trình độ chuyên môn, hiểu biết nghiên cứu thị trƣờng, có khả làm việc nhóm có kinh nghiệm định Phòng marketing có nhiệm vụ: thực công tác marketing, nghiên cứu thị trƣờng, chọn lựa sản phẩm chủ lực, xây dựng chiến lƣợc phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thƣơng mai Sau thành lập phòng marketing công ty cần có hệ thống nghiên cứu thị trƣờng hoàn chỉnh, đồng chuyên nghiệp Hệ thống bắt đầu với xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trƣờng nhƣ: môi trƣờng pháp luật, sách ƣu đãi nhà nƣớc, tâm lý tập quán tiêu dùng khách hàng, thông tin công ty đối thủ, vấn đề nhƣ tỷ giá, hoạt động ngân hàng,… Việc đòi hỏi phòng có đội ngũ nhân viên giỏi làm công tác nghiên cứu, phân tích thị trƣờng Qua có nhân viên thu thập, phân tích đánh giá thông tin để phân loại đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng Sau nghiên cứu thị trƣờng, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trƣờng công ty bắt đầu quảng cáo, xúc tiến bán hàng vào đối tƣợng khách hàng tiềm Qua công ty đánh giá đƣợc hoạt động nghiên cứu thị trƣờng có hiệu qua khả tiếp xúc với khách hàng hay kết hoạt động kinh doanh công ty Công ty có mối quan hệ với số nhà cung cấp khách hàng nhƣng mối quan hệ chƣa rộng chặt chẽ Công ty cần tăng cƣờng tạo dựng gắn kết mối quan hệ cam kết với khách hàng, nhà cung cấp đảm bảo bên có lợi 3.2 Nâng cao trình độ cho nhân viên tạo động lực cho nhân viên Công ty với quy mô nhỏ số lƣợng nhân viên ỏi, để mở rộng quy mô công ty cần thêm nhiều nhân viên có trình độ chuyên môn tốt Quan trọng muốn thành lập phòng marketing công ty cần tuyển đƣợc nhân viên có trình độ chuyên môn cao Công ty sử dụng phƣơng thức tuyển dụng truyền thống nhƣ thông báo tuyển dụng nhân viên công ty giới thiệu nhân Phƣơng thức có hiệu nhƣng chƣa thích ứng với sống đại với bùng nổ công nghệ ngày Các phƣơng thức xuất nhằm thích ứng cải thiện hiệu tuyển dụng theo hành vi thói quen ứng viên tìm việc Một phƣơng thức phổ biến tuyển dụng qua mạng xã hội đƣợc nhiều công ty áp dụng Phƣơng thức ƣu điểm chi phí thấp, dễ dàng thực với nguồn ứng viên đa dạng, có hiệu ứng lan truyền cao Nhƣng để có đƣợc nguồn lao động chất lƣợng công ty cần đầu tƣ có kế hoạch nhƣ xây dựng trang tuyển dụng chuyên biệt, hƣớng vào đối tƣợng cụ thể nhƣ tuyển nhân viên marketing Ngoài 51 Thang Long University Library phƣơng pháp sử dụng truyền thông đời nhiều công ty dịch vụ tuyển dụng cung cấp nhân hiệu việc tìm kiếm nhân viên Khi công ty có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung ứng lao động, công ty dịch vụ dựa yêu cầu thực tuyển dụng, kênh tuyển dụng giúp công ty đa dạng hóa đƣợc nguồn ứng viên, giảm thiểu rủi ro chi phí tuyển dụng mà tuyển đƣợc ứng viên phù hợp nhanh chóng Lợi ích phƣơng thức giải đƣợc nhu cầu nhân sự, tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đƣợc bảo hành nhân không phù hợp, chất lƣợng nhân đảm bảo yêu cầu Năng lực nhân viên nhân tố định đến hiệu hoạt động kinh doanh Các công ty cần đầu tƣ thích hợp để phát triển quy mô cách bồi dƣỡng lại đào tạo nhân viên có chất lƣợng cao công ty Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, trình độ chuyên viên nhân viên yếu tố quan trọng Đặc biệt cán quản trị, giám đốc phải đƣợc tuyển chọn kỹ càng, có trình độ hiểu biết cao Giám đốc nhà lãnh đạo kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có hiệu nên giám đốc phải có kiến thức công nghệ, khoa học, giao tiếp xã hội, tâm lý, kinh tế, tổng hợp tri thức sống phải biết vận dụng kiến thức vào tổ chức, định công việc thực tiễn hoạt động công ty Về công tác quản trị nhân sự, công ty cần hình thành nên cấu lao động tối ƣu, phải bảo đảm đủ việc làm sở phân công bố trí nhân viên hợp lý, cho phù hợp với lực, sở trƣờng nguyện vọng ngƣời Trƣớc phân công bố trí đề bạt cán phải kiểm tra trình độ chuyên môn Khi giao việc cần xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Đặc biệt công tác trả lƣơng, thƣởng, khuyến khích lợi ích vật chất ngƣời lao động vấn đề quan trọng Động lực nhân viên yếu tố định tới hiệu kinh tế Động lực yếu tố để tập hợp, đoàn kết nhân viên lại với Trong công ty, động lực cho tập thể cá nhân lợi ích thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh có hiệu Công ty cần phân phối lợi nhuận thỏa đáng, đảm bảo công bằng, hợp lý, thƣởng phạt nghiêm minh Đặc biệt cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với nhân viên giỏi, trình độ chuyên môn cao có thành tích, có sáng kiến, Đồng thời cần nghiêm khắc xử lý trƣờng hợp vi phạm Trong kinh doanh đại, nhiều công ty hình thức bán cổ phần cho nhân viên nhân viên nhận đƣợc tiền lƣơng thƣởng số lãi chia theo cổ phần giải pháp gắn nhân viên với công ty lẽ với việc mua cổ phần nhân viên thêm nguồn thu nhập từ doanh nghiệp mà có quyền nhiều việc tham gia vào công việc công ty 52 3.3 Hoàn chỉnh công tác thẩm định dự án bất động sản Để đầu tƣ có hiệu đem lại lợi nhuận công ty cần đánh giá đƣợc dự án bất động sản từ có lựa chọn đắn Công ty cần đánh giá tính hợp lý dự án biểu hiệu tính khả thi nội dung cách thức tính toán dự án,đánh giá tính hiệu dự án hai phƣơng diện tài kinh tế xã hội đánh giá tính khả thi dự án Qua giúp công ty lựa chọn đƣợc phƣơng án đầu tƣ tốt nhất, xác định đƣợc mặt lợi, hại dự án Hiện công ty chƣa có quy chuẩn thẩm định dự án cần hoàn thiện để công tác thẩm định dự án đƣợc hiệu Đầu tiên thẩm định dự án cần thu thập tài liệu, thông tin cần thiết Bƣớc thật quan trọng sở cho thẩm định công ty Sau thu thập đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết, công ty tiến hành xếp, đánh giá thông tin, từ xử lý phân tích thông tin cách xác, nhanh chóng kịp thời nhằm phục vụ tốt cho công tác thẩm định dự án Bƣớc thẩm định chủ đầu tƣ quan trọng định lớn việc đầu tƣ cho dự án bất động sản Thẩm định tính cách uy tín chủ đầu tƣ nhằm mục đích hạn chế đến mức thấp rủi ro chủ quan nhƣ: rủi ro đạo đức, rủi ro thiếu lƣc, trình độ, kinh nghiệm, khả thích ứng với thị trƣờng Còn phải kiểm tra qua kết hoạt động kinh doanh khứ, chiến lƣợc phát triển tƣơng lai nhƣ lực tài chính, khả trả nợ chủ đầu tƣ Bƣớc cuối nhƣ bƣớc quan trọng thẩm định dự án bất động sản Bao gồm thẩm định mặt kỹ thuật dự án, thẩm định mặt tài dự án, thẩm định chi phí, lợi nhuận Thẩm định kỹ thuật dự án đầu tƣ việc kiểm tra, phân tích yếu tố kỹ thuật công nghệ dự án để bảo đảm tính khả thi dự án Để đảm bảo cho trình xây dựng hoạt động dự án cần phải có nguồn vốn tài trợ, thông thƣờng nguồn vốn tự có dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng, vốn ngân sách cấp, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh Dự trữ chi phí sản xuất hàng năm cần phải tính toán đƣợc nhu cầu vốn tình hình sử dụng vốn dự án vào hoạt động, dự trù khả có lãi lỗ Thẩm định mặt kinh tế xã hội dự án đầu tƣ mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ mà mang lại lợi ích kinh tế xã hội mặt Nhƣ đóng góp ngân sách quốc gia, tăng thu nhập tiết kiệm cho đất nƣớc, tạo việc làm cho ngƣời lao động,…Thẩm định môi trƣờng xã hội vấn đề môi trƣờng đƣợc giới đặt lên hàng đầu Vì thẩm định cần ý vấn đề này, tránh tình trạng dự án vào hoạt động phải ngừng lại vấn đề ô nhiễm môi trƣờng dẫn tới việc thu hồi vốn đầu tƣ gặp nhiều khó khăn 53 Thang Long University Library KẾT LUẬN Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á thành lập vào năm 2010, lúc tình hình kinh g tế iới nói chung Việt Nam nói riêng phục hồi sau khủng hoảng tài toàn cầu có chuyển biến tích cực Tuy nhiên nhìn chung chƣa thực ổn định nhiều yếu tố tiềm ẩn tác động xấu đến nên kinh tế Khởi đầu công ty có vài ngƣời với loại hình kinh doanh ban đầu khai thác khoáng sản, cụ thể than Sau vài năm vào hoạt động gặp phải nhiều khó khăn công ty định mở rộng loại hình kinh doanh sang bất động sản Tình hình bất động sản lúc nóng nên nắm bắt đƣợc hội công ty đầu tƣ mạnh vào bất động sản Và sau vài năm kinh doanh, công ty đạt đƣợc thành tựu định Tuy năm gần Công ty có làm ăn thua lỗ dự án tồn đọng, hàng tồn kho nhƣng giải đƣợc vấn đề Công ty lại đạt lợi nhuận nhƣ năm đầu thành lập Sau năm hoạt động từ 5.000.000.000 VNĐ vốn điều lệ Công ty lên đến 20.000.000.000 VNĐ Có đƣợc điều nhờ sách hợp lý đội ngũ nhân viên có chuyên môn tận tâm cao Công ty có thêm nhiều kinh nghiệm lĩnh vực, có thêm nhiều mối quan hệ nhà cung cấp, công ty khác Từ tạo nhiều hội cho Công ty tƣơng lai 54 PHỤ LỤC Báo cáo kết kinh doanh năm 2013 – 2014 Bảng cân đối kế toán năm 2012 - 2014 Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình Phân tích báo cáo tài (Tái lần thứ hai), Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Á năm 2012-2014 http://voer.edu.vn/ https://vi.wikipedia.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư nam á , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư nam á , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư nam á , Giáo viên hƣớng dẫn: Ths. Ngô Thị Quyên Sinh viên thực hiện : Trần Đức Tiến

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay