Áp dụng ma trận swot nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu etop

121 263 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:42

– Ả - - : ÁP DỤNG MA TR N SWOT NHẰM HOẠCH ĐỊNH CHI ƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NH P KHẨU ETOP N Ằ IÊN : A21591 Ả - 2016 Ị ANH – Ả - - Đ ÁP DỤNG MA TR N SWOT NHẰM HOẠ ĐỊNH CHI ƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NH P KHẨU ETOP Đứ : A21591 ả Thang Long University Library Ả ể ốt nghiệp ắ đế r ố y ệ y đ ế y y, r ướ r p ã x ườ rườ r p , ệp đến y x ệ ố bày tỏ lòng biế doanh ry – Ths rư r Em x y, rước tiên em xin chân thành gửi lờ p đ , ợ để p p, ố ệp p ệ đ y Vì h n chế v mặt thời gian kiến th c, nên trình viết hoàn thành kiến đ lu n, em tránh khỏi thiếu sót, r t mong nh ý p ỉ , Em xin chân thành c Quý Th y Cô để lu n hoàn thiệ ! , y Sinh viên y Đ Em xin cam đ rợ ệp ướ ữ r ố y ệ , p ệ p r ủ r ố ườ đượ r r x r ệ đ y! Sinh viên y Thang Long University Library Ụ Ụ ĐẦ Ư Lý luận chung ma trận SWOT hoạ đ nh chiến l ợc kinh doanh doanh nghi p 1.1 Khái ni m nguồn gố đời ma trận SWOT 1.1.1 Khái niệm ma trận SWOT 1.1.2 Nguồn gốc đời ma trận SWOT 1.2 ò ý ĩ ma trận SWOT 1.2.1 Vai trò ma trận SWOT .4 1.2.2 Ý nghĩa ma trận SWOT 1.3 M t số hạn chế ma trận SWOT .5 1.4 N i dung phân tích ma trận SWOT .5 1.4.1 Phân tích môi trường bên .8 1.4.2 Phân tích môi trường bên 19 1.4.3 Lập ma trận đối chiếu 23 1.4.4 Nhận xét đưa định hướng chiến lược 24 1.5 Kinh nghi m vận dụng ma trận SWOT hoạ đ nh chiến l ợc m t số doanh nghi p 24 1.5.1 gân hàng xim an 24 1.5.2 gành ệt ma Ư iệt am 27 Th c trang ứng dụng ma trậ W để hoạ đ nh chiế l ợc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập ETOP 31 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần xuất nhập ETOP 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần xuất nhập ETOP 31 2.1.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập OP năm 2012 – 2014 37 2.2 Th c trạng phân tích ma trận SWOT công ty cổ phần xuất nhập ETOP 39 2.2.1 hội 39 2.2.2 h ch th c 45 2.2.3 iểm mạnh 49 2.2.4 iểm ếu 50 2.3 Th c trạng ứng dụng ma trậ W để hoạ đ nh chiến l ợc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập ETOP 52 2.3.1 Nguồn nhân lực .52 2.3.2 Nguồn tài 53 2.3.3 sở vật chất – ĩ thuật 56 2.3.4 Hoạt động marketing .56 2.3.5 Hệ thống thông tin 57 2.3.6 ăn hóa oanh nghiệp 58 2.4 Đ 58 2.4.1 Ưu điểm 58 2.4.2 hược điểm 59 2.4.3 Nguyên nhân 59 Ư ấ ậ Đề ấ ố ế lợ ổ ầ ẩ ETOP 63 3.1 ụ ủ ổ ầ ấ ậ ẩ 63 3.1.1 c ti u ài hạn 63 3.1.2 c ti u giai đoạn 201 – 2020 63 Thang Long University Library 3.2 đ ế lợ W ổ 3.2.1 Phân tích ma trận 3.2.2 xuất chiến lược inh ầ ứ ấ ậ ẩ ụ đế ậ 63 O 63 oanh cho công t cổ phần xuất nhập hẩu OP đến năm 2020 67 3.3 M t số giải pháp th c hi n chiế l ợc kinh doanh Công Ty Cổ Phầ ấ ậ ẩ đế 68 3.3.1 Xây dựng thực sách phát triển nguồn nhân lực 68 3.3.2 Hoàn thiện sách quản lý hệ thống công nghệ thông tin 69 3.3.3 Hoàn thiện sách quản lý tài .70 3.3.4 Hoàn thiện s ch ph t triển sản phẩm .71 3.3.5 oàn thiện chiến lược mar ting 74 3.4 ố ế 79 3.4.1 ối với hà nước .79 3.4.2 ối với Công ty 81 3.4.3 ối với ngành 81 Ả Ụ Ả Đ Ị Đ đ r đ ượng c nh tranh Micheal E Porter 13 đ u t ch đ p ủ pố ủ r đố y y r ph x p 32 rườ 76 ế 23 ết qu ho đ ng s n xu t kinh doanh công ty c ph n xu t nh p kh – 2014 37 đố ế – 2014 54 Thang Long University Library Ụ ế đầ đủ R&D ứ ể XNK ấ ậ CP ố ầ ổ ả ẩ DN NHNN IT GDP ẩ ố L IM ĐẦU Lí chọ đề tài Ho đ ng xu t kh m t quốc gia vô quan tr , đặc biệt r x ướng h i nh p ngày Chính v y mà việc nâng cao hiệu qu , nâng cao kim ng ch xu t nh p kh u mối quan tâm phủ Việt Nam nói chung doanh nghiệp ngo r xây d ng phát triển n n kinh tế đ kinh tế đối ngo r đ u thể rõ trình ướ , ướ x t nh p kh u Hiệ y ết s c coi tr ng c ướ u chuyển biến tích c c, nhi u mặt hàng xu t nh p kh đ t giá tr kim ng ch cao Tuy nhiên bên c đ yếu củ ướ ò y kinh tế – xã h i củ Bên c r đố t số v ướ đ, đ r y r ặ ắ r p p đ ữ y x y ế p p r đố p ắ đ đặ đ , ợ p y r đ đ , ệ ệp để ườ để ế để đ y m nh ho đ đ ủ p r đư r ắ p y ướ r ể ủđ ố x đ rườ ệp ược phát triển ệ đặ x yế đ r p p p ế ượ r r đư ữ ưởng không nhỏ tới chiế ệp p ệ y đặc biệt ho đ ng xu t nh p kh u đ n i c m xu t phát t th c tế kinh tế y ế ượ đ ng củ y “Áp dụng ma trận SWOT nh m hoạ đ ướ y, m đ nh chiế l ợc kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập ETOP” để nghiên c u Việc nghiên c đ tài giúp cho doanh nghiệp có t m nhìn khái quát v nhữ th t c thể đ m c tiêu, yêu c u kinh r đ ng đ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu khoa học r p x đ ế ượ ủ y p ệ p r để đ x ữ ế ượ p y Thang Long University Library 3.3.5 oàn thiện chiến lược mar ting 3.3.5.1 Că ứ hình thành đố r công ty d n tới sai l m đ ưở ưđ c cho công tác Marketing đến trình ho đ ng kinh doanh công ty 3.3.5.2 Nội dung thực hi n Trong giai đ chuyên nghiệp − ới, công ty nên thành l p p ò để có m t b ph n đ m trách công việc sau: Xây d ng hệ thống thông tin chuyên sâu v s n ph m.Thiết l p hệ thống h trợ khách hàng t trình tìm kiế − r đến mua s n ph m Xây d ng hệ thống phân phố , để trình tiêu th việc mở r ng m s n ph tố ưới phân phối giúp công giúp công ty gi m thiể phí trung gian giá s n ph đế chi ười tiêu th cuối m c th p nh t ường hệ thống qu n lý thông tin, liệu khách hàng nh m cung c p s n ph m đ ới nhu c u khách Các d ch v th c n th c m t cách nhanh chóng, k p thờ để h trợ, − tố Xây d ng chiế mớ ược chiêu th , y r ượng khách hàng t ượ r ( ng doanh số, − r h u h p d ặc biệ vớ đ i lý, công ty d ch v ) ,ư ư: đố ết kh u hoa h ời gian giao hàng Th c công tác nghiên c u th rường, nghiên c để thu hút khách hàng đối thủ c đốc v tình hình th rường chiế r để ược chiêu th ng thờ đ xu t kế ho ch phát triển s n ph m d ch v − Tham gia hiệp h ph để y , i giới thiệu hình nh công ty s n đến khách hàng, tích c c qu ng cáo hình r pư ện thông đ i chúng, m ng xã h , 3.3.5.3 − ả ẩ Nhãn hiệu, bao bì + V nhãn hiệu: m i s n ph đ u có nhãn hiệu, để giúp khách hàng d phân biệt l a ch n s n ph , ưởng vào ch ượng s n ph m Công ty, yên 74 Thang Long University Library tâm, t hào sử d ng s n ph m Màu sắc nhãn hiệ : x đ , đỏ, trắng + V bao bì: Công ty C Ph n x tr ng củ p x việc tiêu th Nó góp ph đ t m quan , đặc biệt hàng hóa xu t kh u đ y tiêu th s n ph m Công ty, ch s s n ph ười tiêu dùng d a m ã, ượng th t đẹp, an toàn, để l a ch n mua s n ph m Hiể đượ đ u nên Công ty r v đ đ n ph m Công ty liên kết, hợp tác với công ty chuyên v ĩ đp c in n bao bì nguyên tắ đ m b o bao bì s n ph m đ ĩ t, ch ượng, bao bì s n ph m có tên Công Ty C Ph n x p ngoài) M i lo i s n ph y đ u có lo thông tin v s n ph đ sắ đến (đến t y đ ườ r ước , đ y đủ đ m b o vệ sinh ch ượng s n ph m Ngoài ra, bao ò trang trí b ng hình nh, chi tiết ph h a màu p pđ ẽ đư r y ững nh n ph ; đ nh tốt, góp ph n nâng cao hình nh, ch t ượng s n ph m, t đ u kiện qu ng cáo s n ph m th c hiệ đ Marketing − ượ + Ch ch ượng s n ph m yếu tố đượ đ ượng s n ph m doanh nghiệp, rướ ười tiêu r , mãn nhu c u ước tiến tớ đủ s c c nh tranh với hàng hoá ước khu v c giới y thách th nghiệp ước ta: phát triển, th rườ b ện nay, m c tiêu doanh mở r ng, th rường thu hẹp, s n xu t ch m phát triển Th c tế, kh nh tranh m t doanh nghiệp ph thu c r t lớn vào ch ượng hàng hoá d ch v mà doanh nghiệp đ y t m quan tr ng v đ v an toàn vệ sinh th c ph , l c th c m t hệ thống qu n lý ch xuyên suốt trình chế biến s n ph m, tuân thủ th c ph m Việ ũ ốc tế, nh tiêu dùng cuối Chính v y, mặ 75 y đ nh v vệ sinh đ mb đ ượng ười nh Công ty thời đ mb ch ượng an toàn vệ sinh th c ph ũ chu , y đ nh nhi u th rường − Phát triển s n ph m + Nghiên c u phát triển s n ph m mớ y đ Công ty quan tâm, Công ng hóa s n ph m.Việc nghiên c u phát triển s n ph m Công ty hình thành t nhu c u th ước, kh ng d c tế khách hàng trữ ngu n nguyên liệ , ũ nghiên c u t n t i s n xu t, ch ượng hàng hóa nh m phát triển, c i tiến khâu s n xu t, nâng cao ch ượng s n ph m cho phù hợp với th rường + y t chiế ược s n ph y nh m t o s khác biệt v s n ph để thỏa mãn nhu c đ c hiện, ng khách hàng, nâng cao lợi c nh tranh, giúp Công ty trì phát triể r th rườ đ y biế đ 3.3.5.4 ả ủ ả ế ện ẩ + Giá c yếu tố vô quan tr ng Giá c có ưởng r t lớn tới khố ượng hàng hoá tiêu th , m t tiêu chu , đ đến quyế đ nh mua đ ng tr c tiếp đến lợi nhu n Công ty Vì v y, việc xây d ng sách giá phù hợp: giá xu t kh u - giá n đ , đ m b o m c giá đ 3.3.5.5 đắp kho p , đ t m c tiêu xu t kh u Công ty Phân ph i Phân phối ho đ ng khác Công ty nh ườ yđ xây d d ng nhi pư pư phối s n ph p ố ướ p ố để th c phân phố r đ p đư n ph m tới tay đến M i công ty ph x đ nh ới th rường Công ty sử ư: ếp, tr c tiếp, để phân p ối qua hình th c gián tiếp Công ty sử d ng chủ yếu đồ 3.1 Công ty p n x t p u ETOP ố ủ r i ch ng 76 Thang Long University Library pò đ ệ ủ y ướ đặ ệ Công ty p n x t p u ETOP ch ng Chính sách phân phối có vai trò quan tr ng ho đ ng s n xu t, kinh doanh Công ty Chính sách phân phối hợp lý làm cho trình kinh doanh an , ường kh ế r đến với khách hàng m c tiêu, gi , đ mb s đư c nh tranh làm cho trình kinh nhanh chóng Các v đ nh m hoàn thiện hệ thống kênh phân phối là: − Duy trì phát triển tốt mối quan hệ vớ ướ pò đ i diệ y hợp tác có hợp đ ng xu t kh u − , y đ ợp để trì s ữa khách hàng ti khách ữa hình th c phân phối xu t kh u Công ty c n ph i chủ đ ng, tr c tiếp trình tìm kiế để đối tác đ nh, có giá tr lớn Thông qua bên trung gian tìm ki m nhi hàng mớ ; đ ng thờ đ − r ượng xu t kh , đối tác, khách c nh tranh Công ty th rường − Công ty c đ m b o trình th c hợp đ x ch đ u kho n hợp đ ượng, số ượng, thời h , di n nghiêm túc, :đ n ph o lòng tin củ , đ m b o tiêu chu n để có thêm nhi u khách hàng trung thành 3.3.5.6 ế Xúc tiế i kinh doanh nh t kinh doanh xu t kh u ngày việc làm hết s c quan tr ng, lẽ đ y doanh nghiệp tớ để thuyết ph c khách hàng mua s n ph m Nh t m quan tr ng Công ty − ững sá Ho đ ng qu ng cáo (qu Ho đ ng qu ệc truy n tin v s n ph m đ ư: ệu) rò ể thiếu trình xúc tiến ho t đ ng xu t kh u Công ty, giúp Công ty giới thiệu s n ph giới Với m ữa t p đến với khách hàng ố ượng, doanh số s n ph m tiêu th , mở r ng th rường, nâng cao uy tín Công ty Vì lẽ đ , tâm nhi đ nh đ ng qu ng bá c s quan ã đ o Công ty C thể, thời gian tới Công ty c n có 77 b ph n Marketing, chuyên trách v v đ qu để đư r c qu ng bá phù hợp, có hiệu qu Gi p p ho đ ng qu ng bá Công ty là: Qu ệu, giới thiệu s n ph m công ty catalogue, website, t p chí quốc tế, tham gia nhi u h i trợ tri n lãm quố đ ng thời tiế đ oh hàng hóa th rường quốc tế N i dung qu ng bá c n ngắn g n, súc tích, nêu lên tính ch t s n ph m, ch vớ ượ , r yến m đối , Xúc tiến ho tr để đ ng mở yđ thiệu qu y, ướ pò đ i diện t i khu v c th rường đến nh m thu th p thông tin v th rường, giới ệu s n ph , r ủ triệ để xúc, thu th p thông tin th rường t t ch c kinh tế, ế i tiếp ướ i kinh doanh t i Việt Nam, nh m t o m đến đ u kiệ để việ đ y m nh ho đ ng kinh doanh xu t kh u sang th rường mang l i hiệu qu cao − Ho đ x ế r đ công nghệ thông tin, liên l c ngày phát triển thu n tiện cho việc tìm kiế , đ y m nh tìm kiếm khách hàng ti rường thông qua h i chợ r ũ ũ ước quốc tế; gặp gỡ để ướ ũ s ới nhi u r , A m doanh nghiệp chế biến thủy s n Việ B n, Úc , t nhi ối với việc khám phá th rường mớ đ r ng th ường xuyên t ch c đ r ước Nga, Ba Lan, Nh t cu c h i th o qu ng bá s n ph m thủy s n Việt Nam ước ngoài, t i cho doanh nghiệp tiếp c n th rường thủy ước − ườ Chính sách củ y khách hàng yếu tố nh r t nhi u s quan tâm t phía khách hàng l a ch n, quyế đ nh mua s n ph m công ty thay mua củ đối thủ c nh tranh Khách hàng ưở lợi mua s n ph m công ty? Nhi y đối thủ Công ty? Công ty c n ph i thiết l p nhi kh ã đối vớ ư: ữa ường hình th c khuyến m i, khuyến ng theo s n ph nhà phân phối, chiết kh u, gi m giá cho khách hàng mua số ượng lớn hay khách hàng trung thành Công ty, tặng quà nhân kỷ niệm thành l p y b 78 , đối tác thân Thang Long University Library thiế , yp nhi áp d ng m t cách hợp ữa mối quan hệ hữu h o, b n lâu với khách hàng 3.5.7 Hi u dự kiến Các sách marketing t phòng marketing thành l p t o nên ướ đ t phá việc phát triển s n ph n ph 3.4 ố đến g ũ y ười tiêu dùng ối với hà nước ước c n có lu t b o h hàng thủy s ước nh p kh y r ế 3.4.1 − , để trì thiết l p r ướ để tránh tình tr ng kiện t ng củ mặt hàng thủy s n doanh nghiệp đ t o nhi u áp l yđ đ ng cho thời gian v doanh nghiệp đ đ ng kinh doanh xu t kh u − Hệ thố p p kh u, h đ đặc biệt thủ t y sử đ i, b đến xu t n ph c t p, nhi u công ước c n ph i tiếp t c hoàn thiệ , đ ữa thủ t c cho phù hợp với tình hình mớ , để t đ u kiện thu n lợi cho doanh nghiệp ho đ ng kinh doanh xu t kh u có hiệu qu − ước c n ph i t ch c b ph n kiểm tra ch rước xu t kh u, nh củ − ượng s n ph m thủy s đ m b o s n ph m xu t kh n đ y đ nh ước nh p kh , đ ng thời giữ uy tín Việt Nam th rường giới ước c n có sách h trợ, khuyến khích quy ho ch vùng nuôi trông thủy s p giống, khuyến cáo bệnh, cách xử , để ngu n nguyên liệ đ u vào Công ty không biế đ n rướ ; đ m b o ngu n nguyên liệ đ u vào đ nh v số ượng l n ch ượng giúp Công ty tiến hành ho t đ ng kinh doanh xu t kh u với quy mô lớ − ưới áp l c gi m giá m nh củ đ ng Euro, yên so vớ đ ng USD - không chế đ ể việc nh p kh ủy n khu v c th rường này, mà tác đ ng tới lợi nhu n DN XK Việt Nam tỷ tỷ giá củ ước XK c nh tranh (Thái Lan, ể gi m áp l h n c c nh tranh củ B NNPTNT có ý kiến với Chính phủ đ i đ , ) linh ho t X ủy n Việ ướ x 79 , đ ngh x đ u chỉnh gi m lãi su t vay ngắn h n cho DN s n xu tr − 7% X ủy ưới m c ện rước bối c nh giá thành s n xu t mặt hàng thủy s , số n xuố ướ đ X n Việt Nam ngày nh tranh, tâm lý cách tiếp c n củ đ ười dân DN nghiêng v “ hợp; kiến ngh B NNPTNT t p r , ” y p ng trình, gi p p đ ng b phối hợp bên liên quan cho việc gi m giá thành s n xu t − Th c c i cách thủ t c c nh tranh DN, kiến ngh B NNPTNT đ o & t ch c th c hiệ đ y đủ k p thời theo tinh th n Quyế đ nh -TTg ngày 6/1/2015 Thủ ướng Chính phủ v/v ban hành kế hóa TTHC tr Ngh số 19/NQ-CP ngày ho đ n 12/3/2015 Chính phủ v Nhiệm v , gi i pháp chủ yếu tiếp t c c i thiện môi rườ đ, , p r c c nh tranh quố đế 5-2016 Theo y đ nh thủ t đến XK thủy s n (t nuôi, khai thác, nh p kh u nguyên liệ , đến ế ế X ) ố 48/2013/TTBNNPTNT v kiểm tra, ch ng nh n ATTP thủy s n XK, m t số Quyế đ nh khác liên quan, bao g m c n i dung v việc nguyên liệu h i s để chế biến hàng XK vào th rường EU ph khai thác, v n chuyển tàu cá có n quy trình, thủ t c rút ngắn thời gian kiểm d ch, thời gian th m tra Gi y ch ng nh n thủy s − đ đến v đ p , đ h i nh p, vớ F A ến ngh B p ,r - nh r FA ường, chủ đ việc phối hợp với B đ ,đ đ m b o tố đ r r ữa n b n lợi s phù hợp s n ph m thủy s n nói riêng nông s n nói chung Việt Nam − M t yếu tố đ ng t , X Việt Nam nói chung cho thủy s n nói riêng thời gian qua việc áp d ng ước lo i phí d ch v (ph phí )của Hãng tàu biể hãng, kiến ngh B NNPTNT có ý kiến thêm với B Giao thông V n t đ i lý để ường th c gi i pháp phù hợp m t cách hiệu qu k p thời, góp ph n đ m b o giá thành phù hợp s n ph m thủy s n XK Việt Nam 80 Thang Long University Library 4.2 − ối với Công ty Công ty c n có gi i pháp th c hiệ đ ng b ho đ ng t s n xu đến kinh doanh − Thiết l p sách s n ph m phù hợp vớ đ u kiệ rường: ch ượng s n ph m giá c , không ng ng c i tiến phát triển s n ph m ường xuyên nâng cao ch − y đ nh th ường ho ượng s n ph m đ ng marketing, xúc tiế i, làm tốt công tác & để l p kế ho ch kinh doanh phù hợp dài h n − Hoàn thiệ − Th c mô hình truy gốc xu t x nguyên liệ để ch ữa hệ thống kênh phân phối gốc nguyên liệu, mang l i s đ ng thờ ũ ngu n l i tính c nh tranh cho s n ph m 3.4.3 ối với ngành Hiệp h i thủy s n Việt Nam c ữa vai trò việc đ u tiết s n xu t kinh doanh thủy s n, thay mặt nhà s n xu t chế biến thủy s đ đ t với phủ nguyện v ng h , để ước ban hành nhữ sách khuyến khích s n xu t b o vệ quy n lợi nhà s n xu 81 t ế Ư ủ đ ế ượ p ợp ủ y ệ p đ y y x x p ệ p ợp x p ữ ế ữ p p p x ố đy p p ế đ x ệ r ữ ớ ướ rể ủ ệp r r ẽ pp đ ệ ướ p x p 82 rể, ệ y p Thang Long University Library r rường kinh doanh c nh tranh gay gắt nhi u biế đ ện nay, việc xây d ng m t chiế ược kinh doanh phù hợp với tình hình th c tế doanh nghiệp t đ n c thể đ b i doanh nghiệp r p p rường – , đối thủ c nh r nh rò r t quan tr ng, quyế đ nh s thành đ , đ đượ sử d ng r yếu tố để phân tích chiế rã p d ng nh đ ETOP tố thu ược kinh doanh y, ướng chiế ược kinh doanh cho Công ty C ph n x đ n 2016 – 2020 rườ x r x ,p đ yếu ưởng tới việc xây d ng chiế ược kinh đ n tới Công Ty b ng m nh hiệ để đ y m để t n d ng thờ , đ ng thờ ượt qua ữa hiệu qu ho đ ng s n xu t kinh doanh Hy v ng r ng, thời gian tới với s đ đ đắn củ đốc s n l c toàn thể công nhân viên, Công Ty C ph n x p ngày vữ m đ ởpư nv Kết qu ướ r đườ p rể,đ trình phân tích d a tr SWOT, phân tích v nh p đ ng tr c tiếp hay gián tiếp tới ho t đ ng kinh doanh Công ty ũ r t công c hữu hiệu đ ng, t đ đ chiế doanh nghiệp Trong ph m vi nghiên c u lu ược kinh đ nh chủ quan củ p p rường khách quan kết hợp với nhữ mô hình đ , ười viết Tuy nhiên, n i dung củ đ tài ph i phân tích t ng hợp nhi u nhân tố đ r đ nh n th c em nhi u h n chế nên kết lu n ý kiế đư r đ nh không tránh khỏi nhi u sai sót Em r t mong nh s góp ý chân thành t ể th y, để ủ ệ x ! , y Sinh viên y Ả PGS TS Ngô Kim Thanh (2012) , ế ố rư , ũ yế , Bà rư , d ỹ lợ ế lợ X uả ả ế lợ ứu y r , , ả ă , ( ), “V n dụng ma tr đ d đế ă ố ớng chiến ĩ, rườ , ệ y a ế b đố ế w ả d ế uả , đạ đứ ì p x đ p X p: – 2014 – 2014 : www.gso.gov.vn http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/chinhsachphattrienkinhtexahoi http://voer.edu.vn/ Thang Long University Library Ụ Ụ [...]... mà công ty cung c p − ư p p : t đ ng kinh doanh của công ty, cách th c t ch c m t công ty − ư p p ng hợp: t ng hợp m t số kiến th c v chiế ược kinh doanh, tài chính, nhân s , marketing − ư p pp đ : số liệu có sẵ p rường kinh doanh tác đ đến ho t y 7 ế ấ ủ lậ ư : Lý luận chung về ma trận SWOT trong hoạ đ nh chiế l ợc kinh doanh của doanh nghi p h c trang ứng dụng ma trậ w để hoạ đ nh chiế l ợc kinh doanh. .. doanh nghi p h c trang ứng dụng ma trậ w để hoạ đ nh chiế l ợc kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu ETOP ố đề ạ ổ ầ ấ ấ ậ ạ đ ế lợ ẩ Thang Long University Library Ư LÝ LU N CHUNG V MA TR N SWOT TRONG HOẠ ĐỊNH CHI ƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHI P 1.1 Khái ni m và nguồn gố 1.1.1 đời ma trận SWOT Khái niệm ma trận SWOT SWOT là t p hợp viết tắt những chữ đ u tiên của các t tiếng Anh: Strengths (... ETOP 3 Nhi m vụ nghiên cứu Sử d ng ma tr để phân tích nhữ th c của công ty, t đ p ra ma tr ược phát triển phù hợp r ư đối chiế , y r , đ ểm yế , i, thách y đư r được những chiến ữ vữ được v thế c nh ời kì h i nh p ợng nghiên cứu Nghiên c u v r p p tranh trên th rường và phát triển lớ 4 Đố đ ểm m rường kinh doanh của công ty c ph n xu t nh p kh u ETOP đ n 2016 – 2020 thông qua việc áp d ng ma tr n SWOT. .. chỉ ĩ đối với doanh nghiệp trong việc hình thành chiế ược kinh doanh n đ a mà còn có ý ĩ r t lớn trong việc hình thành chiế ược kinh doanh quốc tế nh đ p ng nhu c u phát triển của doanh nghiệp M t khi doanh nghiệp muốn phát triển, t olp y , ư ước t ệu cho mình m t cách chắc chắn và b n vững thì phân tích SWOT là m t khâu không thể thiếu trong quá trình ho đ nh chiế ược kinh doanh của doanh nghiệp ư... của chính xác gắn kết các yếu tố trong và ngoài doanh nghiệp của nhà phân tích − Kỹ thu t phân tích SWOT giúp doanh nghiệp để r pư ế ược kh thi ch không giúp doanh nghiệp l a ch n hay quyế đ nh chiế ượ Không ph i t t c các chiế ượ đượ đ ra trên ma tr được l a đ đ ốt nh t ch để áp d ng trong th c tế kinh doanh 1.4 N i dung phân tích ma trận SWOT Phân tích SWOT là việ đ đ nh d t cách chủ quan các dữ liệ... ểm yếu là t t c những gì Công ty thiếu hoặc th c hiện không tốt b ng các đối thủ khác hay Công ty b đặt vào v trí b t lợ ểm yếu có thể có hoặc có thể gi m kh không làm nh tranh của Công ty mà tùy thu c vào việc có bao nhiêu đ ểm yếu thể hiện trong th rường đ ểm yếu của doanh nghiệp để th y r ng ho đ ng s n xu t kinh doanh của doanh nghiệp được th c hiệ ư ốt, c n có nhữ p thời Doanh nghiệp ph i khắc ph... chữ W và t đ F đã chính th đượ đ i thành SWOT ể đ, r y đã đượ ử ĩ triể đ y đủ, đã Và tớ được kh r ở , ệ thố y đã được phát i quyết hàng lo t các v trong việc xác l p và nh t trí các m c tiêu mang tính th c ti nghiệp mà không c n d a vào các cố v n bên ngoài 3 ệp đ hiện nay ủa doanh 1.2 ò ý 1.2.1 ĩ ủa ma trận SWOT Vai trò của ma trận SWOT r , ể ữ r ữ , ế Phân tích SWOT nh p r yế đ x đ nh thế m nh mà b... thân doanh nghiệp M t số hạn chế của ma trận SWOT − ệ ữ r − ư, ượ đ ể ế đò ỏ pư p ể ủ ỏ r p ặ p ế , p, ớ x ướ ò p ò r p , , đố ắp xếp r , ượ ủ đố , ế p , , r ế , p p ư: rườ ệ ủ ủ đượ p ờ ở ượ p p y xử y , ủ , đò ỏ p p ữ ữ − ế kiểm soát chiến ượ được coi là có hiệu qu là chiế h i bên ngoài và s c m 1.3 ược chiến thu ũ ượ y ợp ớ ữ đ - đ - để p SWOT chỉ đư r ững phác h a mang tính ch đ ướng cho chiế doanh. .. kinh nghiệm quá kh đ đặc biệt cho s n xu móc thiết b , và kỹ ư đ ng, v t liệu, máy n tr • Tiếp c n các ngu n vốn r y ư chi phí so với những ởi vì các công ty hiện t i ch u rủi ro th p ư được thiết l p • Nếu các công ty hiện t i có lợi thế chi phí tuyệ đố , đ a t nhữ ười nh p cu c gi m xuống + Tính kinh tế của qui mô Tính kinh tế của quy mô là s c i thiện hiệu qu kinh nghiệm khi qui mô củ biên do doanh. .. l a ch n chiế ược SWOT cung c p m t công c phân tích chiế ượ , r đ r , đ nh ướng của m t doanh nghiệp hay m đ án kinh doanh SWOT phù hợp với làm việc p , được sử d ng trong việc l p kế ho ch kinh doanh, xây d ng chiế ượ , đ đối thủ c nh tranh, tiếp th , phát triển s n ph m và d ch v 1.2.2 Ý nghĩa của ma trận SWOT r đ ể ũ ế r r để đ đ ể , yế ư p , đ p ủ ệp đ ố r ũ p đố ư ặ ố ệp ỉ ĩ đố ớ đ ố ệp ế ố
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng ma trận swot nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu etop , Áp dụng ma trận swot nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu etop , Áp dụng ma trận swot nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu etop , ế ấ ủ l ậ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay