Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tùng bách

164 263 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM HOÀNG MINH NGỌC MÃ SINH VIÊN : A21509 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực : Phạm Hoàng Minh Ngọc Mã sinh viên : A21509 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Tùng Bách với cố gắng thân, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Tùng Bách Để đạt đƣợc kết này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến cô giáo Ths Nguyễn Thanh Thủy tận tình giúp đỡ để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo môn kế toán toàn thể thầy, cô giáo trƣờng Đại học Thăng Long giảng dạy trang bị cho em kiến thức học tập giúp em có đƣợc hành trang cho làm khóa luận cho công việc tƣơng lai Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô, chú, anh, chị tập thể Công ty TNHH Tùng Bách tạo điều kiện em thực tập quý Công ty giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do nguyên nhân khách quan chủ quan nên khóa luận tốt nghiệp em nhiều sai sót mong nhận đƣợc bảo thầy, cô để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện nhƣ kỹ làm việc thực tế thân em đƣợc tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Phạm Hoàng Minh Ngọc Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DN THƢƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/QĐ – BTC 14 1.1 Một số vấn đề chung bán hàng xác định kết bán hàng 14 1.1.1 Bán hàng 14 1.1.2 Xác định kết bán hàng 14 1.1.3 Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng 14 1.2 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 15 1.2.1 Doanh thu bán hàng 15 1.2.1.1 Khái niệm 15 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 15 1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 15 1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 16 1.2.2.1 Khái niệm 16 1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán 16 1.2.3 Doanh thu 17 1.2.4 Giá vốn hàng bán 17 1.2.5 Lợi nhuận gộp 17 1.2.6 Chi phí quản lý kinh doanh 17 1.2.7 Kết bán hàng 17 1.3 Các phƣơng thức bán hàng phƣơng thức toán 18 1.3.1 Các phương thức bán hàng 18 1.3.1.1 Phương thức bán buôn 18 1.3.1.2 Phương thức bán lẻ, bán trả góp 19 1.3.1.3 Phương thức gửi bán đại lý hay kí gửi hàng hóa 20 1.3.2 Các phương thức toán 20 1.3.2.1 Phương thức toán 20 1.3.2.2 Phương thức toán sau (trả chậm) 21 1.4 Phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán 22 1.4.1 Trường hợp bán hàng không qua kho 22 1.4.2 Trường hợp bán hàng qua kho 22 1.4.2.1 Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 22 1.4.2.2 Phương pháp bình quân 22 1.4.2.3 Phương pháp giá thực tế đích danh 23 1.5 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 24 1.5.1 Chứng từ kế toán tài khoản sử dụng 24 1.5.1.1 Chứng từ kế toán 24 1.5.1.2 Tài khoản sử dụng 24 1.5.2 Phương pháp kế toán 27 1.5.2.1 Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên 27 1.5.2.2 Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 32 1.5.3 Kế toán xác định kết bán hàng 33 1.5.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 33 1.5.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 35 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 36 1.6.1 Các hình thức kế toán 36 1.6.2 Hình thức kế toán nhật ký chung 36 1.6.2.1 Đặc trưng 36 1.6.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH 38 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Tùng Bách 38 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty 38 2.1.1.1 Giới thiệu chung công ty 38 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 38 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Tùng Bách .39 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Tùng Bách .41 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 41 2.1.4.2 Các sách kế toán áp dụng Công ty TNHH Tùng Bách 42 Thang Long University Library 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNH H Tùng Bách 43 2.2.1 Các phương thức bán hàng phương thức toán 43 2.2.1.1 Phương thức bán hàng 43 2.2.1.2 Phương thức toán 43 2.2.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 44 2.2.3 Kế toán bán hàng 46 2.2.3.1 Phương thức bán buôn 46 2.2.3.2 Bán lẻ 54 2.2.3.3 Khoản giảm trừ doanh thu 62 2.2.3.4 Tổ chức sổ chi tiết bán hàng 62 2.2.4 Chi phí quản lý kinh doanh 73 2.2.4.1 Chi phí nhân viên 73 2.2.4.2 Chi phí khấu hao tài sản cố định 79 2.2.4.3 Chi phí công cụ dụng cụ 81 2.2.4.4 Chi phí dịch vụ mua 83 2.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng 91 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÙNG BÁCH 97 3.1 Đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp 97 3.1.1 Ưu điểm 97 3.1.1.1 Tổ chức máy kế toán 97 3.1.1.2 Quy trình kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 98 3.1.2 Hạn chế 98 3.2 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 99 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 99 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 100 3.3 Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 101 3.3.1 Mẫu sổ tài khoản 101 3.3.2 Giảm trừ doanh thu 110 3.3.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ công cụ dụng cụ 112 3.3.4 Phương pháp tính giá vốn hàng bán 116 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thƣơng mại CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu đƣ Đối ứng GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KKĐK Kê khai định kỳ KKTX Kê khai thƣờng xuyên K/c Kết chuyển QLDN Quản lý doanh nghiệp TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt Biểu số 3.4 Sổ chi tiết công nợ Đơn vị: Công ty TNHH Tùng Bách Địa chỉ: 20 ngách 172/77 ngõ 124 Âu Cơ, TH, HN SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Kiến nghị) Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng Khách hàng: Công ty Cổ phần Xuất nhập EUROPA – Mã khách: 131.20053 Dƣ nợ đầu kỳ: Dƣ có đầu kỳ: Phát sinh nợ: 117.288.500 Phát sinh có: Dƣ nợ cuối kỳ: 117.288.500 Dƣ có cuối kỳ: Chứng từ Ngày Diễn giải Số hiệu TK đƣ Phát sinh Nợ Số dƣ Có Nợ 25/12/2015 0003779 Bán hàng cho Cty CP Xuất Nhập Khẩu EUROPA 5111 106.625.500 106.625.500 25/12/2015 0003779 [Thuế GTGT đầu ra] Bán hàng cho Cty CP Xuất Nhập Khẩu EUROPA 33311 10.662.550 117.288.050 117.288.500 117.288.500 Tổng Kế toán trƣởng Ngƣời lập (ký, họ tên, đóng dấu) biểu (ký, họ Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) tên) 109 Có 3.3.2 Giảm trừ doanh thu Để khuyến khích khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn, Công ty nên áp dụng số sách chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng mua với số lƣợng lớn Khi có khoản giảm trừ doanh thu nhƣ chiết khấu thƣơng mại Công ty hạch toán trực tiếp vào tài khoản TK 5111 – doanh thu bán hàng hóa Vì Công ty giám sát chặt chẽ hàng hóa bán nên khoản giảm trừ doanh thu có khoản chiết khấu thƣơng mại khách hàng mua với số lƣợng lớn nên không cần chi tiết tới tài khoản cấp ba Ví dụ 11: nhƣ ví dụ trên, khách hàng Công ty Cổ phần xuất nhập EUROPA mua 250 thùng hạt nêm Knorr 8*900g với giá bán chƣa thuế GTGT 426.502 đồng/thùng Vì mua với số lƣợng lớn nên công ty TNHH Tùng Bách cho khách hàng hƣởng chiết khấu thƣơng mại 1% tổng giá trị mua hàng Với trƣờng hợp này, Công ty trừ 1% hóa đơn GTGT xuất bán cho khách hàng Và khoản giảm trừ trừ trực tiếp vào tài khoản 5111 trƣớc vào sổ Nhƣ vậy, doanh thu theo hợp đồng thực tế ngày 25/12/2015 là: 106.625.500 đồng Và, doanh thu theo kiến nghị ngày 25/12/2015 là: 106.559.245 đồng 110 Thang Long University Library Biểu số 3.5 Hóa đơn GTGT ghi nhận chiết khấu thương mại HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/002 Liên 3: Lƣu nội Ký hiệu: TB/14P Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Số: 0003779 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH Mã số thuế: 0100896823 Địa chỉ: Số 20 ngách 172/77 ngõ 124 Âu Cơ Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội Số điện thoại: 04.37100135 Fax: 04.37100136 Email: tung-bach@vnn.vn Số tài khoản: 102010000003766 ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – CN Ba Đình Họ tên ngƣời mua hàng: Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EUROPA Mã số thuế: 0103984450 Địa chỉ: Số 68 ngõ 508, đƣờng Láng, phƣờng Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Hình thức toán: CK Số tài khoản: STT Mã hàng Tên hàng hóa ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 7=5x6 Thùng 250 422.237 105.559.245 10497488-1 Hạt nêm Knorr 8*900g Thuế suất GTGT: 10% Cộng tiền hàng: 105.559.245 Tiền thuế GTGT: 10.555.924 Tổng tiền toán: 116.115.169 Số tiền viết chữ: trăm mƣời sáu triệu trăm mƣời lăm ngàn trăm sáu mƣơi chín đồng Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hóa đơn) 111 3.3.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ công cụ dụng cụ Hiện nay, chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ chi phí công cụ dụng cụ Công ty tính theo quý (3 tháng) cuối quý chi phí đƣợc ghi nhận vào tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp khiến cho tháng cuối quý chi phí quản lý cao so với tháng khác Để chi phí không cao hợp lý, Công ty nên ghi nhận chi phí theo tháng Trong tháng 12 năm 2015 Công ty TNHH Tùng Bách thêm nghiệp vụ phát sinh 112 Thang Long University Library Biểu số 3.6 Bảng tính phân bổ tài sản cố định Đơn vị: Công ty TNHH Tùng Bách Địa chỉ: 20 ngách 172/77 ngõ 124 Âu Cơ, TH, HN BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Kiến nghị) Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 nơi sử dụng STT Chỉ tiêu Ngày sử dụng ngƣng sử dụng Số kỳ khấu hao (tháng) Nguyên giá I Số khấu hao trích tháng 11/2015 II Số khấu hao tăng quý KH tính bổ sung cho TSCĐ tăng tháng 11 KH tính cho TSCĐ tăng tháng 12 III Số khấu hao 1,161,724,424 37.509.858 37.509.858 1.226.323.124 38.586.503 38.586.503 Số khấu hao giảm quý KH tính bổ sung cho TSCĐ giảm tháng 11 KH tính cho TSCĐ giảm tháng 12 IV TK 642 CPQLDN toàn DN Số khấu hao phải trích tháng 12/2015 Kế toán trƣởng Ngƣời lập (ký, họ tên, đóng dấu) biểu (ký, họ Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) tên) 113 Biểu số 3.7 Bảng phân bổ công cụ dụng cụ Đơn vị: Công ty TNHH Tùng Bách Địa chỉ: 20 ngách 172/77 ngõ 124 Âu Cơ, TH, HN BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ (Kiến nghị) Từ ngày 01/12/2015 đến 31/12/2015 STT … … 14 Tên CCDC Loa di động … Bàn làm việc … Máy đếm tiền … … 25 Tủ tài liệu … … ĐVT Số lƣợng … … Cái … … … … … 14.814.816 … … … Tổng cộng Đơn giá Giá trị kỳ trƣớc chuyển sang 1.817.272 … … … … … 7.758.930 … 194.350.588 (ký, họ tên, đóng dấu) biểu (ký, họ … 9.817.893 114 … 24 … 3.409.092 24 … 7.347.407 … 36 … 184.532.695 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) tên) 12 4.090.903 … 411.523 … - … 227.272 … Thời gian phân bổ (tháng) … … 3.636.364 Kế toán trƣởng Ngƣời lập … 340.909 … … Giá trị lại 151.440 4.431.812 5.454.544 292.413.138 Giá trị phân bổ kỳ 151.440 4.090.904 … Giá trị tăng kỳ Thang Long University Library Từ kiến nghị trên, ta tính lại kết bán hàng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tùng Bách tháng 12 năm 2015 nhƣ sau: Biểu số 3.8 Báo cáo kết bán hàng (kiến nghị) Chỉ tiêu Năm 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dich vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 27.149.137.478 66.255 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 27.149.071.223 Giá vốn hàng bán 25.597.566.945 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 1.551.504.278 Chi phí quản lý kinh doanh 679.109.435 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 872.394.843 Từ biểu số 3.8, ta thấy kết bán hàng theo kiến nghị 872.394.843 đồng cao so với kết theo thực tế 96.742.537 đồng Khoản giảm trừ doanh thu không lớn để ảnh hƣởng đến kết kinh doanh nhƣng chiết khấu cho khách hàng mua với số lƣợng lớn Công ty thu hút đƣợc nhiều khách Kết bán hàng theo kiến nghị cao so với thực tế chi phí quản lý kinh doanh chia theo tháng làm cho khoản chi phí giảm đƣợc đáng kể 115 3.3.4 Phương pháp tính giá vốn hàng bán Riêng số mặt hàng Công ty đƣợc tính theo giá đích danh nhƣng đa phần Công ty thƣờng áp dụng phƣơng pháp FIFO Giá theo FIFO thƣờng không sát với giá thị trƣờng thời điểm xuất bán nên Công ty nên áp dụng phƣơng pháp tính giá bình quân kỳ dự trữ Khi sử dụng phƣơng pháp giá trị hàng tồn kho cuối kỳ chịu ảnh hƣởng giá hàng tồn kho đầu kỳ giá mua hàng hóa kỳ Nhƣ phƣơng pháp có xu hƣớng che dấu biến động giá Hơn nữa, phƣơng pháp đơn giản, dễ làm, không mang tính chất áp đặt chi phí cho đối tƣợng cụ thể nhƣ số phƣơng pháp hạch toán khác Phƣơng pháp thƣờng dồn công việc vào cuối tháng Tuy nhiên, Công ty sử dụng phần mềm kế toán Effect cần thao tác phần mềm có đánh giá trung bình trị giá vốn hàng bán Giá đơn vị bình quân = kỳ dự trữ Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ + Số lƣợng hàng hóa tồn kho đầu kỳ + Giá thực tế hàng nhập kho kỳ Số lƣợng hàng hóa nhập kỳ Ta lấy ví dụ chƣơng để tính giá theo phƣơng pháp bình quân kỳ dự trữ: Giá đơn vị bình quân = kỳ dự trữ 9.800.898 + 12.868.650 + 62.709.450 + 8.484.420 + 110.286.750 + 4.000.710 23 + 30 + 150 + 20 + 250 + 10 = 430.954 đồng Giá vốn hàng bán đƣợc tính theo công thức: Giá vốn hàng bán = Giá đơn vị bình quân Số lƣợng hàng xuất bán x kỳ dự trữ kỳ Theo ví dụ 1, trị giá vốn hàng bán là: Giá vốn hàng bán = 430.954 x 477 = 205.565.153 đồng 116 Thang Long University Library KẾT LUẬN Kinh tế luôn thay đổi biến động không ngừng, đòi hỏi doanh nghiệp phải có bƣớc theo kịp với phát triển kinh tế Một doanh nghiệp có đứng vững hay không phụ thuộc vào yếu tố cấu thành tác động từ bên Khi đáp ứng với thay đổi cần thiết tự doanh nghiệp bị đào thải Do vậy, nghiên cứu thị trƣờng đề phƣơng hƣớng phát triển nhiệm vụ hàng đầu cá thể, tổ chức kinh tế để theo kịp phát triển, thay đổi xảy hội đến với ngƣời biết nắm bắt Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Tùng Bách, em phần hiểu đƣợc cách thức tổ chức hạch toán bán hàng xác định kết bán hàng Đó kiến thức mang tính thực nghiệm mà trƣờng lớp khó có hội tiếp cận Tất nhờ giúp đỡ cô chú, anh chị công ty hết lòng giúp đỡ trình em thực tập công ty Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian nhƣ trình độ kiến thức thân nên khóa luận tốt nghiệp tránh đƣợc thiếu sót Vì vậy, em mong góp ý giúp đỡ chân thành thầy, cô giáo Khoa Kinh tế để viết em đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tùng Bách thầy, cô giáo môn giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Hoàng Minh Ngọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân (Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan); Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC); Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 14/09/2006; Các tài liệu Công ty TNHH Tùng Bách điều lệ Công ty; Một số luận văn tốt nghiệp kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Đại học Thăng Long Thang Long University Library PHỤ LỤC Các chứng từ thu thập đƣợc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tùng Bách có kèm dấu: Hoá đơn GTGT nghiệp vụ ngày 25/12/2015; Sổ chi tiết tài khoản 632 tháng 12 năm 2015; Sổ chi tiết tài khoản 5111 tháng 12 năm 2015; Sổ chi tiết tài khoản 2141 năm 2015 [...]... về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp thƣơng mại theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC Chƣơng 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tùng Bách Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tùng Bách - Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tùng. .. Tùng Bách - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tùng Bách trong tháng 12 năm 2015 - Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Tùng Bách Qua đó thấy đƣợc phƣơng pháp hạch toán của kế toán viên trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đƣa ra những ƣu điểm và hạn chế của bộ phận kế toán. .. phí bán hàng đã bỏ ra và doanh thu bán hàng đã thu về trong kỳ Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi, thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ Việc xác định kết quả bán hàng thƣờng đƣợc tiến hành vào cuối kỳ bán hàng (cuối tháng, cuối quý, cuối năm), tùy thuộc vào đặc điểm bán hàng và yêu cầu quản lý của từng DN 1.1.3 Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng. .. phận kế toán trong Công ty và tìm ra các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm hoàn thiện thêm nội dung kế toán bán hàng bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tùng Bách Thang Long University Library - Phƣơng pháp nghiên cứu: Thống kê, phân tích số liệu thu thập đƣợc trong quá thực trình tập tại Công ty TNHH Tùng Bách, dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu của toán hạch kế toán theo 4 phƣơng... sở hữu về hàng hóa: ngƣời bán mất quyền sở hữu, ngƣời mua có quyền sở hữu về hàng hóa đã mua bán Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lƣợng hàng hóa và nhận lại của khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả bán hàng của mình 1.1.2 Xác định kết quả bán hàng Xác định kết quả bán hàng là việc... quả bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình bán hàng của DN, còn xác định kết quả bán hàng là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định tiêu thụ bán hàng nữa hay không Do đó có thể nói giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng có mối quan hệ mật thiết Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của DN còn bán hàng là phƣơng thức trực tiếp để đạt đƣợc mục đích đó 14 Thang Long University Library... luận đƣợc hoàn thiện hơn CHƢƠNG 1 CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DN THƢƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/QĐ – BTC 1.1 Một số vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.1.1 Bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng trong chu kỳ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thƣơng mại Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho ngƣời mua và doanh... viên quản lý, chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng, khấu hao, thuế, phí lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác 1.2.7 Kết quả bán hàng Kết quả bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ với trị giá vốn của hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 17 – Giá vốn hàng bán – Chi phí quản... nhận bán hàng đại lý 31 Sơ đồ 1.8 Kế toán bán hàng tại đơn vị tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp 32 Sơ đồ 1.9 Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phƣơng pháp KKĐK 33 Sơ đồ 1.10 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 34 Sơ đồ 1.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 35 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung .37 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Tùng Bách. .. lƣợng hàng còn lại và dựa vào lƣợng hàng luân chuyển trong ca, ngày…để xác định số lƣợng hàng bán ra của từng mặt hàng Cuối ca, ngày bán hàng, nhân viên bán hàng tiến hành kiểm quầy, kiểm tiền và lập báo cáo tiền bán hàng, nộp cho kế toán bán lẻ để ghi sổ 19 − Bán lẻ thu tiền tập trung: Là hình thức bán hàng mà việc thu tiền và giao hàng tách rời nhau Ngƣời mua chỉ nhận đƣợc hàng khi đã giao tiền tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tùng bách , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tùng bách , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tùng bách , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực hiện : Phạm Hoàng Minh Ngọc Mã sinh viên : A21509, CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay