Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghệ trí thành

128 211 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ THÀNH SINH VIÊN THỰC HIỆN : DƢƠNG NGỌC OANH MÃ SINH VIÊN : A21465 CHUYÊN NGHÀNH : TÀI CHÍNH Hà Nội-2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ THÀNH Giáo viên hƣớng dẫn : Thân Thế Sơn Tùng Sinh viên thực : Dƣơng Ngọc Oanh Mã sinh viên : A21465 Chuyên nghành : Tài Hà Nội-2016 Thang Long University Library Mục lục Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp .1 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.2 Tổng quan phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Các khái niệm phân tích tài doanh nghiệp .3 1.2.2 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3 Ý nghĩa việc phân tích tài doanh nghiệp .4 1.2.4 Nguồn thông tin sử dụng phân tích tài 1.2.5 Phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp .7 1.3 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 12 1.3.1 Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn 12 1.3.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh .14 1.3.3 Phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 14 1.3.4 Phân tích tiêu tài .15 1.3.5 Phân tích tình hình tài chung qua số 1.3.6 Mô hình đặt hàng hiệu - EOQ 25 – score .24 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích tài doanh nghiệp 26 Chƣơng Phân tích tình hình tài công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành 29 2.1 Tổng quan công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành 29 2.1.1 Vài nét công ty 29 2.1.2 Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty CP TNHH Công Nghệ Trí Thành 29 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển công ty CP TNHH Công Nghệ Trí Thành 30 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty CP TNHH Công Nghệ Trí Thành 31 2.2 Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành.32 2.2.1 Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn Công ty 32 2.2.2 Phân tích tình hình biến động Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành .49 2.2.3 Phân tích tiêu tài 56 2.2.4 Phân tích tình hình tài chung công ty thông qua số Z- Score 77 2.3 Một số tiêu hoạt động so với doanh nghiệp khác 78 2.4 Nhận xét đánh giá tình hình tài công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành 82 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 82 2.4.2 Những hạn chế .82 2.4.3 Nguyên nhân 84 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH Công nghệ Trí Thành .86 3.1 Dự đoán sơ nhân tố ảnh hƣởng tới công ty năm tới 86 3.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển công ty thời gian tới .86 3.3 Giải pháp cải thiện tình hình tài công ty 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Thang Long University Library Danh mục viết tắt Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo tài CP Cổ phần DVTM Dịch vụ thƣơng mại KPT Khoản phải thu ROS Tỷ suất sinh lời doanh thu ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCSH Vốn chủ sở hữu Danh mục bảng biểu, đồ thị Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty .31 Bảng 2.1 Quy mô biến động TÀI SẢN – NGUỒN VỐN giai đoạn 2012 – 2014 33 Bảng 2.2 Quy mô cấu tài sản Công ty giai đoạn 2012 – 2014 35 Biểu đồ 2.1 Các tiêu tài sản ngắn hạn giai đoạn 2012-2014 36 Bảng 2.3 Quy mô cấu nguồn vốn công ty giai đọan 2012-2014 41 Bảng 2.4 Bảng vốn lƣu động ròng cân tài 46 Bảng 2.5 Quy mô biến động doanh thu chi phí lợi nhuận giai đoạn 2012-2014 48 Biểu đồ 2.2 Tình hình doanh thu - chi phi - lợi nhuận gộp công ty giaiđoạn 20122014 49 Bảng 2.6 Các khoản doanh thu công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 52 Biểu đồ 2.3 Các khoản chi phí công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 53 Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận sau thuế công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 55 Bảng 2.7 Các tiêu đánh giá khả toán giai đoạn 2012 – 2014 56 Biểu đồ 2.5 Khả toán ngắn hạn cuả công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 56 Biểu đồ 2.6 Khả toán nhanh công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành 58 giai đoạn 2012-2014 58 Biểu đồ 2.7 Khả toán tức thời công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 59 Bảng 2.8 Chỉ tiêu đánh giá khả quản lý tài sản công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012 - 2014 60 Biểu đồ 2.8 Đánh giá tình hình khoản phải thu công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012 – 2014 61 Biểu đồ 2.9 Tình hình khoản phải trả công ty giai đoạn 2012-2014 63 Biểu đồ 2.10 Tình hình hàng tồn kho giai đoạn 2012 – 2014 64 Thang Long University Library Biểuđồ 2.11 Thời gian luân chuyển vốn tiền giai đoạn 2012 - 2014 65 Bảng 2.9 Các tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản giai đoạn 2012 – 2014 66 Biểu đồ 2.12 Hiệu suất sử dụng TSCĐ công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 67 Biểu đồ 2.13 Hiệu suất sử dụng TSLĐ công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 68 Biểu đồ 2.14 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 69 Bảng 2.10 Nhóm tiêu khả quản lý nợ .70 Biểu đồ 2.15 Các tiêu đánh giá khả quản lý nợ công ty 71 giai đoạn 2012 – 2014 71 Bảng 2.10 Các tiêu đánh giá khả sinh lời giai đoạn 2012 – 2014 72 Biểu đồ 2.16 Tỷ suất sinh lời doanh thu công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 73 Biểu đồ 2.17 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành giai đoạn 2012-2014 74 Biểu đồ 2.18 Tỷ suất sinh lời VCSH công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành 75 giai đoạn 2012-2014 75 Bảng 2.11 Bảng phân tích tình hình tài công ty giai đoạn 2012 – 2014 .77 Bảng 2.12 So sánh tiêu công ty Trí Thành công ty An Thịnh 79 giai đoan 2012-2014 79 Bảng 3.1 Đánh giá hàng tồn kho năm 2012-2014 89 Bảng 3.2 Thống kê chi phí lần đặt hàng 90 Bảng 3.3 Thống kê chi phí bảo quản 90 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện với phát triển kinh tế toàn cầu, cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế tạo nhiều thử thách doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định đƣợc doanh nghiệp cần phải nắm vững đƣợc hoạt động tài nhƣ kết hoạt động sản xuất kinh doanh đó, việc phân tích tình hình tài đóng vai trò to lớn.Thông qua việc tính toán, phân tích tài giúp doanh nghiệp thấy rõ đƣợc thực trạng tài nhƣ nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến tình hình tài công ty Từ nhận điểm mạnh, điểm yếu tiềm phát triển tƣơng lai công ty giúp nhà quản trị nắm bắt kịp thời hội, khai thác tận dụng nguồn lực tối đa nguồn lực doanh nghiệp Việc phân tích tình hình tài có ý nghĩa quan trọng không thân chủ doanh nghiệp mà quan trọng đối tƣợng bên có liên quan đến tài doanh nghiệp nhƣ nhà đầu tƣ, tổ chức tín dụng, quan thuế Thông tin từ kết phân tích sở khoa học để đƣa định tối ƣu cho ban lãnh đạo công ty đối tƣợng bên doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty TNHH Trí Thành, nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác phân tích tài doanh nghiệp, với kiến thức tích lũy trình học tập năm qua, em định lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Trí Thành” giai đoạn 2012 – 2014 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận “Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành” nhằm hƣớng tới mục tiêu sau: Mục tiêu tổng quan: Bất kỳ hoạt động kinh doanh điều kiện khác nhƣ tiềm ẩn khả tiềm tàng chƣa phát đƣợc, thông qua phân tích tình hình tài doanh nghiệp phát để kinh doanh có hiệu Chính lẽ mà mục tiêu tổng quan nghiên cứu đề tài Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành để đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh hạn chế tồn công ty Mục tiêu cụ thể: − Tổng hợp, đúc kết lý thuyết học phân tích tài doanh nghiệp, từ vận dụng để phân tích đề tài nghiên cứu Thang Long University Library − Đánh giá thực trạng tình hình tài Công ty TNHH Trí Thành qua cungcấp thông tin cần thiết để đánh giá khách quan sức mạnh tài doanh nghiệp, khả sinh lời triển vọng phát triển doanh nghiệp − Đề xuất số giải pháp nhằm cải thiết tình hình tài Công ty TNHH Trí Thành Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành Phạm vi nghiên cứu: Phân tích vấn đề tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2012 – 2014 Tổng quan nghiên cứu Để có định hƣớng cho đề tài nghiên cứu “Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành”, kiến thức tích lũy trình học tập tác giả tham khảo số công trình nghiên cứu khoa học tác giả Lƣu Đình Hƣng [3] Ngô Phúc Trung [5] Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, tình hình thực tế mà tác giả có hƣớng tiếp cận khác nhau, nhƣng có điểm chung định Để phân tích tình hình tài doanh nghiệp, hầu hết tác giả chủ yếu tính toán phân tích số liệu từ BCĐKT, BCKQKD BCLCTT Phƣơng pháp đƣợc sử dụng phƣơng pháp so sánh Các tiêu đƣợc so sánh theo nhóm, gồm nhóm nhóm tiêu khả toán, nhóm tiêu khả sinh lời, nhóm tiêu khả quản lý tài sản nhóm tiêu khả quản lý nợ Tác giả so sánh tiêu doanh nghiệp qua năm với với doanh nghiệp khác ngành Tuy nhiên, với tƣ phƣơng pháp tiếp cận khác nhau, công trình nghiên cứu có khác biệt Tác giả Lƣu Đình Hƣng áp dụng phƣơng pháp phân tích Dupont để phân tích sâu tiêu hiệu sinh lời, ảnh hƣởng tài sản, VCSH, lên doanh thu Tác giả Ngô Phúc Trung lại sử dụng hệ số Z-score để đánh giá sức khỏe tài công ty Ngoài số tác giả đề cập đến hiệu sử dụng đòn bẩy tài chính, phân tích điểm hòa vốn, công trình nghiên cứu Trong trình tham khảo, tác giả đúc rút đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu các tác giả trƣớc nghiên cứu đề tài này, từ tìm đƣợc hƣớng phù hợp cho công trình nghiên cứu Theo đó, đề tài Phân tích tình Thang Long University Library phát triển tƣơng lai, bƣớc khẳng định vị Trên sở đánh giá p hân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm trƣớc, kết h ợp với lực có với dự báo tình hình tăng trƣởng toàn khối mà công ty có mục tiêu, định hƣớng phát triển trung dài hạn − Mục tiêu định hƣớng phát triển tới năm 2020 Trong giai đoạn từ 2014-2020, công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành tập trung hƣớng tới việc xây dựng hình ảnh công ty động, phát huy truyền thống đoàn kết tập thể cán công nhân viên, tạo động lực mạnh mẽ tiếp tục theo đuổi chiến lƣợc sách kinh doanh với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu khu vực miền bắc Cụ thể qua tiêu sau: + Căn vào đánh giá tiềm xu hƣớng phát triển nghành nghề thƣơng mại buôn bán địa bàn nhiều hoạt động, công ty xác định tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực mua bán lắp đặt thiết bị công nghệ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi + Ổn định giữ vững thị trƣờng tại, tích cực tìm kiếm khách hàng, phát triển mở rộng thị trƣờng, linh hoạt trƣớc biến động kinh tế + Tạo mối quan hệ lâu dài với nhiều khách hàng, khẳng định chất lƣợng dich vụ cung ứng, tăng khả cạnh tranh với công ty nghành khu vực + Tăng cƣờng công tác tham gia hợp tác đấu thầu lắp đặt cho công trình bản, tập trung vào dự án có hiệu khu vực Miền Bắc + Có sách ƣu đãi sách tín dụng, giảm khoản chi phí nâng cao suất lao động để phát triển khả cạnh tranh với đối thủ thị trƣờng + Điều chỉnh sách hàng tồn kho hợp lý Trong thời gian tới nên xây dựng dịch vụ hậu tốt, chuyển đổi hình thức bán hàng động linh hoạt cho giải đƣợc tình trạng lƣu kho lâu ngày nhƣ lƣợng vốn ứ động từ hàng tồn kho Song song với việc thúc đẩy quan hệ bạn hàng, tìm kiếm chăm sóc khách hàng tiềm + Đào tạo nâng cao lực quản lý điều hành, quản lý, kĩ giao tiếp với khách hàng cho cán nhân viên hƣớng tới phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao + Xây dựng tập thể công ty vững mạnh thông qua sách ổn định, nâng cao chất lƣợng sống gia tăng thu nhập cho cán công nhân viên, củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần xây dựng, lòng nhiệt tình sáng tạo 87 − Mục tiêu định hƣớng phát triển tới năm 2030 tầm nhìn kỉ 21 Trong mục tiêu chiến lƣợc giai đoạn thực sách tầm nhìn kỉ 21, sách xây dựng tập thể công ty vững mạnh, mở rộng khu vực kinh doanh, hoạt động đầu tƣ động, kênh phân phối đa dạng, uy tín rộng khắp với mục tiêu phát triển bền vững, cán nhân viên có kỷ luật, đạo đức, chuyên môn cao mục tiêu chủ yếu quan trọng công ty tâm thục tới năm 2030 năm Với lộ trình vạch ra, công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành hƣớng tới việc: + Công ty tối đa hóa lợi địa bàn hoạt động, đội ngũ lao động giàu kinh nghiệm để phát triển nghành nghề kinh doanh + Xây dựng tập thể công ty vững mạnh: công ty Trí Thành hƣớng tới không doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phân phối lắp đặt thiết bị công nghệ uy tín có lực khu vực miền bắc mà hƣớng tới xây dựng chuỗi cung ứng nƣớc + Những năm tới công ty trì mức tăng trƣởng ổn định, đạt đƣợc kết sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề vƣợt tiêu đề + Đầu tƣ quy hoạch, mở rộng công ty, thay thiết bị lao động chất lƣợng cho nhân viên + Không ngừng nâng cao chất lƣợng sống gia tăng thu nhập cho cán công nhân viên, đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng thực thƣợng đế + Phát triển nguồn nhân lực: bƣớc vào kỉ 21 để thỏa mãn yêu cầu kinh tế, chất lƣợng nguồn nhân lực đặc biệt đƣợc quan tâm Theo nhân viên phải đƣợc trang bị tảng giáo dục vững Công ty có chƣơng trình đào tạo đặc biệt để nâng cao lực cho cán công nhân viên Tóm lại: Bƣớc vào kinh tế hội nhập sâu rộng nhƣ công ty gặp khó khăn nhƣng kèm theo thuận lợi Để chớp lấy thời vƣợt qua thách thức kinh tế thị trƣờng, công ty cần phải đạt đƣợc định hƣớng sản xuất kinh doanh linh hoạt phù hợp Những phƣớng hƣớng mục tiêu mà công ty đặt nhƣ muốn thực đƣợc sớm chiều mà đòi hỏi công ty nỗ lực lớn mà trƣớc hết đội ngũ ban lãnh đạo công ty cần phải đƣa chiến lƣợc cụ thể khả thi Sau cố gắng nhiệt tình đội ngũ cán công nhân viên việc thực chiến lƣợc, kế hoạch Với điều tiềm lực phát triển nhƣ công ty hoàn toàn đạt đƣợc mục tiêu tƣơng lai 88 Thang Long University Library 3.3 Giải pháp cải thiện tình hình tài công ty Trên sở phân tích tình hình tài công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành chƣơ ng thấy có cố gắng nỗ lực không ngừng bên cạnh thành tựu đạt đƣợc công ty bộc lộ số hạn chế sách tài gây ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung công ty Từ đó, tác giả xin đƣa số ý kiến giải pháp cải thiện lực tài công ty nhƣ sau: 3.3.1.1 Giải pháp quản lý hàng tồn kho − Cơ sở biện pháp Để nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động tăng tốc độ luân chuyển vốn Công ty cần phải quản lý tốt dự trữ hàng tồn kho phù hợp Hiện hàng tồn kho công ty tăng cao, số lƣợng năm sau cao năm trƣớc Do công ty cần phải tiến hành kiểm tra, kiểm kê đánh giá cách xác Bảng 3.1 Đánh giá hàng tồn ho nă 2012-2014 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Hàng tồn kho 1.616.147.493 3.245.627.507 3.353.196.276 Tổng tài sản 2.199.335.692 3.720.356.541 5.097.493.418 Với lƣợng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản nhƣ thời gian dự trữ dài gây tốn chi phí lƣu kho, chi phí bảo quản, hao mòn sau chi phí bán hàng − Mục tiêu biện pháp + Giảm lƣợng hàng tồn kho + Tiết kiệm chi phí lƣu kho, hao mòn + Đẩy nhanh tóc độ luân chuyển vốn − Biện pháp Để khắc phục tình trạng công ty cần: + Công ty cần nhanh chóng tìm cách tiêu thụ hàng tồn kho nhƣ giảm giá bán, quảng cáo hàng , đa dạng hợp thức hóa hình thức mua bán, đẩy mạnh trao đổi tay ba nhƣ giai đoạn trƣớc + Thúc đẩy trình tìm kiếm khách hàng + Tiến hành nghiên cứu, dự đoán nhu cầu thị trƣờng dựa vào tình hình kinh tế xố liệu thống kê năm trƣớc 89 + Mở rộng hệ thống mua bán để không bị phụ thuộc vào khách hàng quen thuộc tránh nguy bị ép giá chiếm dụng vốn lâu nhƣ + Việc dự trữ hàng hóa phải có định hƣớng thích hợp, tránh tình trạng dự trữ thừa thiếu Ngoài phải thƣờng xuyên xem xét biến động giá thị trƣờng để có sách xử lý kịp thời + Công ty nên áp dụng mô hình EOQ để tính toán lƣợng đặt hàng tối ƣu tránh tình trạng tồn hàng thừa thiếu Thực trạng áp dụng mô hình EOQ Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành nhƣ sau: Những ƣớc tính thƣờng dựa nhu cầu thống kê năm trƣớc Đơn vị sản phẩm: Ƣớc tính nhu cầu thiết bị công nghệ năm 2015 là: D= 5140 Bảng 3.2 Thống kê chi phí lần đặt hàng ĐVT: đồng STT Loại chi phí Thành tiền Giao dịch: điện thoại, giấy tờ, lại 800.000 Quản lý 500.000 Kiểm tra 400.000 Thanh toán 300.000 Tổng 2.000.000 Vậy P = 2.000.000 đồng Bảng 3.3 Thống kê chi phí bảo quản ĐVT: đồng STT Loại chi phí Chú thích Thành tiền Bốc xếp 1500đ/chiếc 7.710.000 Đóng gói 4000đ/chiếc 20.560.000 Thuê kho, thiết bị 300.000.000 Bảo hiểm 95.460.000 Hao hụt, hƣ hỏng Tỷ lệ hƣ hỏng1% Tổng 55.770.000 479.500.000 90 Thang Long University Library Vậy C = 479.500.000 / 5140 = 93.288 (đồng) Từ ta tính đƣợc EOQ =√(2 x 2.000.000 x 5140)/93.288 = 470 (chiếc) Vậy công ty nên đặt hàng lƣợng tối ƣu để đem lại hiệu tránh tồn hàng nhiều hay thừa nhiều 470 3.3.1.2 Giải pháp nâng cao k t hoạt động kinh doanh Nâng cao doanh thu Trong giai đoan 2012-2014 doanh thu công ty không ngừng đƣợc cải thiện nhƣng chƣa xứng tiềm lực khả phát triển công ty Nâng cao doanh thu nâng cao lợi nhuận công ty Để làm đƣợc điều công ty cần: + Khai thác thị trƣờng đẩy mạnh công tác tìm kiếm liên kết với công ty xây dựng để có đƣợc nguồn cung thầu ổn định Bên cạnh đƣợc hƣởng chiết khấu toán sớm giúp tiết kiệm chi phí + Tìm hiểu phân loại khách hàng, tùy theo mức độ uy tín khách hàng công ty nên mở rộng sách thu tiền bán hàng cách linh hoạt Đối với khách hàng có tiềm nên bán với giá mềm dẻo để tạo ấn tƣợng tốt ban đầu + Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh có chuyên môn cao, có khả phân tích nghiên cứu tìm hiểu thị trƣờng, xác định đƣợc dự án hợp đồng chắn mang lại lợi nhuận Kiểm soát chi phí − Công ty thƣờng có giá vốn hàng bán cao hoạt động đem lại lơi nhuận công ty thƣờng dự án dự thầu giá vốn hàng bán gần nhƣ giá đấu thầu Giá đấu thầu rẻ thu đƣợc nhiều lợi nhuận, nhƣng việc phụ thuộc vào kinh nghiệm ngƣời đấu thầu Do công ty cần: + Công ty cần có đội ngũ nghiên cứu thị trƣờng để nắm bắt kịp thời tình hình thị trƣờng tiêu thụ loại sản phẩm, mặt hàng có khả biến động giá thời gian tới + Công ty cần nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên, đặc biệt thông tin chi tiết danh mục dự án thầu, đối thủ cạnh tranh Đây yếu tố quan trọng mảng + Hạn chế tới mức thấp nguồn vốn vay ngân hàng, nâng cao khả tự chủ nguồn vốn để giảm bớt chi phí tài hoạt đông kinh doanh Mỗi năm cần lập kế hoạch kinh doanh cụ thể tình hình doanh thu để xác định lƣợng hàng tồn kho hợp lý tránh ứ động dẫn đến chi phí lƣu kho chi phí lãi vay tăng không cần thiết 91 + Công ty cần đƣa sách tài nhằm kiểm soát tốt chi phí xác thực cho loại hình, phƣơng thức mặt hàng kinh doanh để đảm bảo chủ động việc thực công tác đánh giá hiệu kinh doanh + Rà soát khoản mục chi phí để đảm bảo chi phí mức tối ƣu + Triển khai công tác thực hành tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu SXKD + Các máy móc công cụ lao động công nhân, hết khấu hao mà phải sử dụng khiến cho chi phí nhân công tăng cao, lại không đảm an toàn cho ngƣời lao động Vì Công ty cần mua sắm trang thiết bị thay thiết bị lỗi thời + Cân nhắc cấp tín dụng thƣơng mại hợp lý thời kỳ 3.3.1.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản − Trong cấu tổng tài sản công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành thấy TSNH chủ yếu thƣờng chiếm 90% tồng tài sản, Công ty chƣa thực trọng vào đầu tƣ cho TSDH Vì để nâng cao chất lƣợng hoạt động kinh doanh, Công ty cần trang bị thêm máy móc thiết bị nhằm nâng cao suất lao động Việc đầu tƣ thêm số lƣợng chất lƣợng làm tăng hiệu sử dụng tài sản nói chung TSCĐ nói riêng đồng thời nâng cao đƣợc hiệu sử dụng vốn đầu tƣ cho tài sản Để thực đƣợc điều Công ty thực vài biện pháp sau: + Khi đầu tƣ vàoTSCĐ phải dự toán vốn đầu tƣ đắn, sai lầm khâu dẫn tới hậu không tốt cho doanh nghiệp Do định đầu tƣ công ty cần quan tâm tới hai yếu tố khả tài ảnh hƣởng lãi xuất tiền vay + Lập kế hoạch mua sắm tài sản phù hợp theo nhu cầu sử dụng thực tế, không đầu tƣ dàn trải tránh lãng phí + Phân loại tài sản sử dụng đƣợc tài sản cũ sử dụng hiệu quả, ảnh hƣởng đến an toàn lao động công nhân để có kế hoạch lý + Thƣờng xuyên thực kiểm tra chất lƣợng máy móc, bảo trì bảo dƣỡng cho máy móc hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng gián đoạn kinh doanh máy móc hỏng + Giao rõ trách nhiệm lý tài sản cho cá nhân, đội nhóm để nâng cao hiệu sử dụng truy cứu trách nhiệm cần thiết 3.3.1.4 Giải pháp nâng cao khả quản lý tài sản Qua trình phân tích thấy việc quản lý thời gian thu nợ công ty đƣợc cải thiện đáng kể năm qua thời gian luân chuyển vốn lại 92 Thang Long University Library cao ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh công ty Để thu hút khách hàng tăng lƣợng hàng hóa tiêu thụ nhƣ giữ chân khách hàng với doanh nghiệp cấp tín dụnglà việc đƣơng nhiên Từ dẫn đến khoản phải thu gia tăng gây tốn chi phí quản lý thu nợ Ngoài ra, ƣu điểm Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành có nhà cung cấp cố định Cũng mà Công ty trì khoản mục phải trả ngƣời bán mức cao nhận đƣợc tin tƣởng từ phía nhà cung thầu Vậy nên Công ty có thời gian trả nợ ngày dài nhƣng thời gian thu nợ lại dài dài dẫn đến thời gian luân chuyển vốn tiền bị kéo dãn Nói cách khác, thời gian từ bỏ tiền đến thu tiền dài gây áp lực vốn cho trình hoạt động kinh doanh Để khắc phục tình trạng công ty thục số giải pháp sau: − Khi ký hợp đồng với khách hàng, Công ty cần đƣa điều khoản thời gian toán, tỷ lệ toán trƣớc, chiết khấu toán đƣợc hƣởng, đặc biệt phải có điều khoản phạt toán không hạn với lãi phạt cao nhiều lãi suất hành để khách hàng có thái độ ý thức trả nợ − Về mặt hành chính, giấy tờ thủ tục toán Công ty nên chuẩn bị sẵn sàng, xuất hóa đơn nhanh cho khách mua hàng − Ngoài ra, Công ty nên tăng cƣờng bán hàng trao tay ba để giảm thiểu lƣợng hàng tồn kho, đồng thời rút ngắn thời gian lƣu kho giúp tăng khả quay vòng tiền − Lựa chọn ngƣời phụ trách thu hồi nợ: Có nhiều ý kiến cho nên cử lãnh đạo ngƣời phụ trách thu hồi nợ ngƣời có kiến thức, tầm nhìn, đặc biệt có khả định việc ngay, không cần phải thời gian báo cáo, xin ý kiến Đặc biệt ngƣời thể đƣợc uy tầm với ngƣời phụ trách toán nợ bên khách nợ Việc thu hồi công nợ dễ dàng Cũng có ý kiến cho rằng, nên để nhân viên phận thu hồi nợ không nhân viên kế toán, phận liên quan phụ trách, tùy vào tính chất phức tạp, giá trị khoản nợ mà chọn ngƣời nhân viên phù hợp Làm nhƣ giải đƣợc vấn đề tải cho lãnh đạo với vụ không cần thiết Tuy nhiên, đề xuất nên chọn ngƣời trực tiếp tƣơng tác với khách nợ nghiệp vụ mua bán lý sau Họ hiểu rõ hồ sơ vụ việc khoản nợ cần thu hồi nên không thời gian nghiên cứu hồ sơ Đồng thời họ hiểu rõ khách nợ nhƣ: tâm sinh lý, tính cách, thói quen, sở thích nên không thời gian tìm hiểu khách nợ Quan trọng việc cử ngƣời thu nợ tránh cho khách nợ có cảm giác bị ép buộc, gây áp lực, truy nợ ngƣời đòi nợ ngƣời thƣờng xuyên tƣơng tác 93 − Tiến hành thực việc bƣớc sau để việc thu nợ đạt kết Bƣớc Sắp xếp hồ sơ, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ nợ Bƣớc Tìm kiếm thông tin liên quan đến khoản nợ Bƣớc Tìm điểm yếu khách nợ Bƣớc Xây dựng kế hoạch thu nợ Bƣớc Thực kế hoạch thu nợ Bƣớc Đánh giá, ghi nhận xây dựng kế hoạch − Cần lựa chọn phƣơng pháp, cách thức thu hồi nợ phù hợp cho giai đoạn: Ta nên lựa chọn kết hợp cách đàm phán, thƣơng lƣợng phƣơng pháp tình cảm, phƣơng pháp tác động bên thứ ba hay phƣơng pháp gây sức ép để thu hồi nợ thành công Nên thu hồi đƣợc nợ giai đoạn đàm phán, thƣơng lƣợng nhƣ Công ty có hội tiếp tục cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách nợ đồng thời tiết kiệm chi phí tài chính, thời gian Tuy nhiên cách không hiệu Công ty cần sử dụng phƣơng pháp pháp lý thu hồi nợ gồm khởi kiện tố cáo Đây biện pháp đƣợc sử dụng nỗ lực đàm phán, thƣơng lƣợng không thành Biện pháp làm hao tổn thời gian, công sức tài Công ty Nhƣng đáng thực để Công ty nhanh chóng thu hồi khoản phải thu, sau tiến hành tái đầu tƣ, tìm kiếm nguồn lợi nhuận để bù đắp 3.3.1.5 Giải pháp tài Qua kết phân tích ta thấy nguồn tài trợ vốn chủ yếu cho hoạt động Công ty VCSH Đây nguồn ổn định, tính tự chủ cao an toàn sử dụng nhƣng lại không lớn Nếu Công ty biết tận dụng nguồn vốn vay ngân hàng nguồn cung vốn dồi đủ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh Công ty mà chi phí vốn lại hợp lý Thực tế cho thấy Công ty sử dụng có hiệu nguồn vốn vay nhƣng số lƣợng vay vốn hạn chế Trong tƣơng lai, để đầu tƣ vào dự án dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tƣ thêm kho bãi mua sắm công cụ lao động Công ty nên có kế hoạch vay nợ dài hạn ngân hàng, chi phí sử dụng vốn có cao so với vay ngắn hạn nhƣng áp lực trả nợ thấp thời gian vay lâu giúp Công ty xây dựng đƣợc kế hoạch trả tốt Ngoài ra, tìm hợp tác đƣợc công ty khác để có nhà cung cấp ổn định Công ty tận dụng nguồn vốn chiếm dụng nhà cung cấp với lãi suất nhỏ, chí không lãi suất để tài trợ cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn Tuy nhiên, nguồn nhạy cảm, ảnh hƣởng nhiều đến uy tín Công ty với đối tác nên cần có tính toán hợp lý 94 Thang Long University Library Thực tốt công tác giám sát quản lý đầu tƣ theo quy định 3.3.1 Giải pháp n ng o hiệu nguồn nh n ự Nắm giữ đƣợc niềm tin trung thành ngƣời lao động nắm giữ đƣợc thành công Yếu tố ngƣời yếu tố quan trọng doanh nghiệp Để nâng cao tinh thần lao động, chế độ chi trả lƣơng đãi ngộ công nhân phải đƣợc xây dựng hợp lý Trong năm qua, Công ty cố gắng trả lƣơng hạn, có công thƣởng xứng đáng nên chiếm đƣợc lòng tin đa số công nhân Vì Công ty nên trì thái độ với ngƣời lao động, bên cạnh đó, kế toán cần xác định đầy đủ khoản trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm cho công nhân để đảm bảo tối đa lợi ích ngƣời lao động Để nâng cao tay nghề, đặc biệt cho nhân viên có vai trò tìm hợp đồng lắp đặt thi công, Công ty tổ chức cho cán học bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tƣơng lai Cuổi cấu tổ chức phải đƣợc bố trí hợp lý, ngƣời giỏi chuyên môn đƣợc giao nhiệm vụ để phát huy đƣợc hiệu cao lao động, kích thích niềm say mê sáng tạo công việc 95 KẾT LUẬN Từ sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp chƣơng 1, chƣơng làm rõ thực trạng tình hình tài Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành, đồng thời đánh giá kết đạt đƣợc nhƣ mặt hạn chế nguyên nhân Chƣơng hoàn tất khóa luận với việc đề xuất giải pháp với ban lãnh đạo Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành với mong muốn cải thiện tốt tình hình tài tiến tới nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khả sinh lời Công ty Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành sâu nghiên cứu, phân tích tình hình tài Công ty, nhận thức đƣợc rõ tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối thu chi, cân đối nguồn tài trợ định hƣớng kế hoạch hoạt động tƣơng lai Công ty Do hạn chế thời gian nghiên cứu trình độ nên phân tích đánh giá khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, chí mang tính chủ quan, giải pháp đƣa chƣa thực tối ƣu Vì vậy, mong giúp đỡ góp ý, phê bình quý thầy cô bạn sinh viên để Khóa luận đƣợc hoàn thiện Qua đây, lần xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế – Quản lý trƣờng Đại học Thăng Long, đặc biệt thầy giáo hƣớng dẫn TH.S Thân Thế Sơn Tùng, cô anh chị phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Công Nghê Trí Thành tạo điều kiện tốt cho hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực Dƣơng Ngọc Oanh 96 Thang Long University Library Phụ Lục Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành năm 2012, 2013, 2014 Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Công Nghệ Trí Thành năm 2012, 2013, 2014 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trƣơng Bá Thanh (2009), TS Trần Đình Khôi Nguyên, Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2111), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, nhà xuất tài PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng, PGS.TS Vũ Duy Hào (2007), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Khoa Kế toán, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, NXB học Kinh tế quốc dân PGS.TS Ngô Phúc Trung (2012), giáo trình phân tích tài chính, Nhà xuất thống kê Website: http://smartfinance.vn/lai-suat-tiet-kiem-ngan-hang/ Website:http://www.trithanh.vn/index.php/ liên-hệ/giới-thiệu 98 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghệ trí thành , Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghệ trí thành , Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghệ trí thành , Bố cục khóa luận, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRÍ THÀNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay