Phân tích cấu trúc vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12

69 225 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN MINH TRANG MÃ SINH VIÊN : A21387 NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Ngô Thị Quyên Sinh viên thực : Nguyễn Minh Trang Mã sinh viên : A21387 Ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập thực khóa luận, em nhận giúp đỡ nhiều người Trước hết, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Ngô Thị Quyên, người tận tình giúp đỡ, bảo ban theo sát em suốt trình thực khóa luận Tiếp đến, em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long, người trực tiếp truyền đạt cho em kiến thức bổ ích để em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này, giúp em có tảng kiến thức cho công việc tương lai Em xin kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị Công ty Cổ phần LICOGI 12 tạo điều kiện giúp đỡ em cung cấp số liệu, thông tin tận tình hướng dẫn em thời gian thực tập Công ty Sinh viên Nguyễn Minh Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Minh Trang Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cấu trúc vốn 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Các nhân tố hình thành cấu trúc vốn 1.1.3 Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn 1.1.4 Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu trúc vốn quản trị tài .3 1.2 Chi phí vốn 1.2.1 Chi phí nợ vay 1.2.2 Chi phí vốn cổ phần 1.2.2.1 Chi phí sử dụng cổ phần ưu đãi (rP) 1.2.2.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 1.2.2.3 Chi phí cổ phiếu thường (rne) 1.2.2.4 Chi phí vốn từ lợi nhuận để lại (re) 1.2.3 Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC – weighted average cost of capital) 1.3 Cấu trúc vốn tối ƣu 1.3.1 Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu 1.4 Tác động cấu trúc vốn đến lợi nhuận rủi ro 11 1.4.1 Khái niệm phân loại rủi ro 11 1.4.2 Đòn bẩy tài doanh nghiệp 12 1.4.2.1 Khái niệm đòn bẩy tài .12 1.4.2.2 Các tiêu đo lường mức độ sử dụng đòn bẩy tài 13 1.4.2.3 Mục đích lợi ích đòn bẩy tài 13 1.4.2.4 Phân tích điểm bàng quan EBIT – EPS 14 1.4.2.5 Phân tích đòn bẩy tài doanh nghiệp 16 1.4.3 Tác động cấu trúc vốn lên tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần .16 1.4.4 Các phương pháp đo lường rủi ro tài khác 17 1.5 Cấu trúc vốn mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp 18 1.5.1 Lý thuyết M&M trường hợp thuế 18 1.5.2 Lý thuyết M&M trường hợp có thuế 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 21 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần LICOGI12 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 21 2.1.2 Khái quát ngành nghề kinh doanh 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty 22 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 22 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 23 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần LICOGI 12 24 2.2.1 Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2012 – 2014 24 2.2.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn công ty giai đoạn 2012 – 2014 28 2.2.2.1 Tình hình tài sản Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 2012 – 2014 28 2.2.2.2 Tình hình nguồn vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 2012 – 2014 .30 2.2.3 Phân tích số tiêu tài Công ty Cổ phần LICOGI12 33 2.2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời 33 2.3 Phân tích thực trạng cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 34 2.3.1 Phân tích cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 34 2.3.2 Phân tích chi phí vốn Công ty CP LICOGI 12 năm 2012 - 2014 37 2.3.2.1 Chi phí sử dụng vốn vay dài hạn 37 2.3.2.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần 38 2.3.2.3 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 40 2.3.3 Tác động cấu trúc vốn đến lợi nhuận rủi ro 41 2.3.3.1 Tác động cấu trúc vốn lên tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần .41 2.3.3.2 Tác động cấu trúc vốn lên rủi ro tài 42 2.3.3.3 Phân tích tác động đòn cân nợ DFL 44 Thang Long University Library 2.3.3 Đo lường rủi ro tài 45 2.3.4 Lợi ích sử dụng vốn vay công ty từ chắn thuế 45 2.4 Đánh giá cấu trúc vốn Công ty LICOGI12 46 2.4.1 Kết đạt 46 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 47 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 49 3.1 Định hƣớng phát triển mục tiêu chiến lƣợc Công ty Cổ phần LICOGI 12 49 3.1.1 Định hướng chung 49 3.1.2 Mục tiêu chiến lược 49 3.2 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 50 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BCTC CTCP DN GVHB TS TSNH TSDH TSTTT VCSH Tên đầy đủ Báo cáo tài Công ty cổ phần Doanh nghiệp Giá vốn hàng bán Tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tỉ suất tự tài trợ Vốn chủ sở hữu Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần LICOGI 12 25 Bảng 2.2 Chi phí chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2012-2014 .27 Bảng 2.3 Bảng cân đối tài sản Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 2012-2014 29 Bảng 2.4 Bảng cân đối nguồn vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 20122014 32 Bảng 2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sinh lời 33 Bảng 2.6 Cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 2012-2014 34 Bảng 2.7 Cơ cấu nợ ngắn hạn năm 2012-2014 35 Bảng 2.8 Chi tiết khoản mục nợ dài hạntừ năm 2012-2014 36 Bảng 2.9 Chi tiết khoản mục vốn chủ sở hữu từ năm 2012-2014 37 Bảng 2.10 Chi phí vay dài hạn từ năm 2012-2014 37 Bảng 2.11 Chi phí sử dụng vốn cổ phần 38 Bảng 2.12 Chi phí lợi nhuận để lại công ty năm 2012-2014 39 Bảng 2.13 Chi phí sử dụng vốn bình quân 40 Bảng 2.14 Các yếu tổ ảnh hưởng đến tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần 41 Bảng 2.15 Ảnh hưởng riêng biệt yếu tố lên ROE 41 Bảng 2.16 Phương án đề xuất cấu vốn năm 2012-2014 42 Bảng 2.17 EBIT – EPS bàng quan Công ty năm 2012-2014 .43 Bảng 2.18 Đòn bẩy tài DFL giai đoạn 2012-2014 44 Bảng 2.19 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tài Công ty năm 2012-2014 .45 Bảng 2.20 Lợi ích từ chắn thuế công ty năm 2012-2014 46 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ doanh thu – chi phí – lợi nhuận năm 2012-2014 24 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu tài sản công ty năm 2012-2014 .28 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nguồn vốn năm 2012 – 2014 .31 Biểu đồ 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân 40 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ thể điềm bàng quan EBIT – EPS năm 2012 43 Hình vẽ 1.1 Đồ thi xác định điểm bàng quan theo phương án 15 Hình vẽ 1.2 Mệnh đề M&M số II thuế 19 Hình vẽ 1.3 Ảnh hưởng đòn bẩy tài lên chi phí sử dụng vốn có thuế 20 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần LICOGI 12 22 LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Vốn điều kiện thiếu thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh Vốn định đời, tồn phát triển doanh nghiệp Ở doanh nghiệp nào, vốn đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị doanh nghiệp Vấn đề chủ yếu doanh nghiệp, công ty phải làm để tăng thêm giá trị cho vốn Trong kinh tế thị trường phát triển, doanh nghiệp phải đối diện với cạnh tranh khốc liệt Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh đó, doanh nghiệp phải chuẩn bị tốt lực tài chính, khoa học công nghệ lực quản lý Việc đảm bảo kịp thời đầy đủ lượng vốn cần thiết cho sản xuất kinh doanh đầu tư nâng cấp công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hiện nay, Việt Nam vừa trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế dần có bước phục hồi, thêm vào xu hướng quốc tế hóa ngày cao dẫn đến cạnh tranh thị trường ngày mạnh mẽ, nhu cầu vốn doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển ngày lớn Tuy nhiên, doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn vốn Đối với kinh tế nay, có nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tốt, hiệu kinh doanh tăng cao rõ rệt, ngược lại có nhiều doanh nghiệp lúng túng, làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh thu không đủ bù đắp chi phí bỏ ra, không bảo toàn nguồn vốn dẫn tới phá sản Một vấn đề gây tranh cãi nhà quản trị không Việt Nam mà toàn giới xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu, từ tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Hơn nữa, cấu trúc vốn doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến định tài trợ ngân hàng tổ chức, cá nhân kinh tế doanh nghiệp Công ty cổ phần LICOGI 12 công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng Nhằm tận dụng tối đa khả công nghệ đại nước phát triển tiềm vốn để phát triển mở rộng quy mô hoạt động, công ty tăng nguồn vốn chủ sở hữu huy động nhiều vốn vay hàng năm Qua trình hoạt động năm qua, công ty làm ăn có lãi đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng Do đó, việc xây dựng cấu trúc vốn hợp lý điều vô cần thiết công ty Vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12” cho khóa luận tốt nghiệp Thang Long University Library 2.3.2 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Bảng 2.13 Chi phí sử dụng vốn bình quân Chỉ tiêu Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu WACC Năm 2012 W r 25 7,58 75 7,24 7,32 Năm 2013 W r 13 7,95 87 7,69 7,72 Đ T: % Năm 2014 W r 6,83 93 10,75 10,48 (Nguồn: Bảng 2.6) WACC công ty chi phí bình quân phận nợ vay dài hạn vốn cổ phần thường WACC cho thấy, đồng vốn công ty đồng chi phí sử dụng Từ công ty đặt kế hoạch kinh doanh cho lợi nhuận tối thiểu phải WACC Nói cách khác, WACC tỷ suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư chấp nhận họ đầu tư tiền vốn vào công ty Biểu đồ 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 12% 10% 8% 6% WACC 4% 2% 0% Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2012 – 2013: Qua bảng tính toán chi phí vốn bình quân công ty ta thấy chi phí vốn bình quân năm 2013 tăng 0,4% so với năm 2012 Cụ thể chi phí vốn bình quân công ty năm 2013 7,72% năm 2012 7,32%.Chi phí vốn năm 2013 công ty tăng nhẹ so với năm 2012, biến động tỷ trọng nguồn vốn gần bù trừ cho nhau, dẫn đến chi phí vốn bình quân năm 2013 tăng ít, không đáng kể so với năm 2012 Năm 2013 – 2014: Tuy nhiên đến năm 2014, chi phí vốn bình quân công ty tăng mạnh từ 7,72% năm 2013 lên 10,48% Nguyên nhân tăng trưởng mạnh mẽ tăng lên đồng thời chi phí VCSH công ty Tỉ trọng vốn vay dài hạn công ty có giảm không bù đắp tăng lên nhiều yếu tố nên nhìn chung, WACC năm 2014 tăng so với năm 2013 40 Như vậy, để biết chi phí sử dụng vốn cấu trúc vốn hàng năm thay đổi tác động đến thu nhập chủ sở hữu tiếp tục phân tích tác động cấu trúc vốn đến thu nhập rủi ro chủ sở hữu 2.3.3 Tác động cấu trúc vốn đến lợi nhuận rủi ro 2.3.3.1 Tác động cấu trúc vốn lên tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần Theo phân tích tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần ta thấy tiêu liên tục tăng từ năm 2012 – 2014 Vậy sau tìm hiểu yếu tố tác động làm tiêu tăng Do độ lớn ROE tỷ lệ thuận với ROA tỉ lệ nghịch với tỉ suất tự tài trợ Bảng 2.14 Các yếu tổ ảnh hƣởng đến tỉ suất lợi nhuận vốn cổ phần Đ T: % Yếu tố 2012 ROA Tỉ suất tự tài trợ ROE 2013 2014 Chênh lệch 2012 - 2013 2013 - 2014 1,17 1,2 1,73 0,03 0,53 16,27 16,66 17,13 0,39 0,47 7,19 7,20 10,1 0,01 2,9 (Nguồn: tính toán từ số liệu BCTC) Bảng 2.15 Ảnh hƣởng riêng biệt yếu tố lên ROE Đ T: % Yếu tố Chênh lệch 2012 - 2013 ROA lên ROE TSTTT lên ROE 2013 – 2014 0,18 3,09 (0,17) (0,28) (Nguồn: tính toán tác giả) Năm 2012 – 2013: ta thấy tác động ROA lớn tác động tỉ suất tự tài trợ lên ROE có ROA làm tăng ROE lên 0,18% đồng thời TSTTT làm giảm ROE 0,17% Hai tác động gần triệt tiêu lẫn làm tăng ROE lên lượng nhỏ 0,01% Ta thấy tiêu tự tài trợ năm 2013 thấp, chưa đạt 25% công ty chủ yếu sử dụng nguồn nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản nên dẫn tới khả tài công ty thực chưa cao Năm 2013 – 2014: Trong năm này, ROA TSTTT có biến động tương tự năm 2013 nhiên tác động ROA lên ROE tăng lên đáng kể triệt tiêu hoàn toàn tác động TSTTT lên ROE khiến cho ROE năm 2014 tăng thêm đến 2,9% Từ ta thấy nguyên nhân làm cho tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE liên tục tăng qua năm chủ yếu hiệu sử dụng nguồn vốn nợ công ty tốt giai đoạn 2012 – 2014 41 Thang Long University Library 2.3.3 Tác động cấu trúc vốn lên rủi ro tài Phân tích điểm bàng quan EBIT – EPS Qua việc phân tích tác động cấu trúc vốn tới thu nhập rủi ro chủ sở hữu thông qua phân tích mối quan hệ EBIT EPS cho biết tác động đòn bẩy tài đến thu nhập ròng chủ sở hữu, ta với mức EBIT mà công ty đạt cấu trúc vốn hay mức đòn bẩy mang lại giá trị tối đa hóa cho công ty Để thấy rõ lợi ích hạn chế sử dụng cấu vốn tại, đưa phương án đề xuất công ty không sử dụng nợ vay dài hạn, thay vào huy động toàn vốn chủ sở hữu để đầu tư, xem xét phương án đem lại lợi ích cho doanh nghiệp Bảng 2.16 Phƣơng án đề xuất cấu vốn năm 2012-2014 Đ T: Nghìn đồng Năm Phƣơng án Vốn CHS Lãi vay Số lƣợng CP cần phát hành thêm Số lƣợng CP 60.591.829 2.048.007 4.738.871 80.818.093 1.605 4.740.476 61.906.895 857.035 4.738.871 2013 71.117.745 792 4.739.663 65.101.293 408.939 4.738.871 2014 69.943.373 400 4.739.271 (Nguồn: Bảng 2.1, Bảng 2.4 Bảng 2.10) Dựa vào bảng 2.10, ta tính lãi vay năm cách cộng tổng số lãi phải trả mà công ty vay hai ngân hàng BIDV ngân hàng MB Căn vào giá thị trường cuối kì năm 2012, 2013, 2014 quy mô nợ dài hạn thay vốn chủ sở hữu để xác định số cổ phiếu thường cần phát hành thêm, ta ước lượng số cổ phiếu cần phát hành thêm cách lấy nợ dài hạn phương án chia cho giá cổ phiếu năm tương ứng Năm 2012, phương án có vốn chủ sở hữu 60.591.829 nghìn đồng, nợ vay dài hạn 20.226.264 nghìn đồng số lượng cổ phiếu 4.738.871 cổ phiếu Khi sử dụng phương án đề xuất không dùng nợ vay, toàn huy động CSH, ta tính số lượng cổ phiếu cần phát hành thêm 1.605 cổ phiếu Như vậy, số lượng cổ phiếu phương án đề xuất năm 2012 2012 Hiện Đề xuất Hiện Đề xuất Hiện Đề xuất Nợ dài hạn 20.226.264 9.210.850 4.842.080 4.470.476 cổ phiếu Tương tự với năm 2013 2014, ta tính số lượng cổ phiếuở phương án đề xuất 4.739.663 cổ phiếu 4.739.271 cổ phiếu cách lấy số lượng cổ phiếu phương án cộng với số lượng cổ phiếu cần phát hành thêm Với phương thức tài trợ vốn cổ phần, ta có: ( ) 42 Từ ta tính EBIT bàng quan năm sau: Bảng 2.17 EBIT – EPS bàng quan Công ty năm 2012-2014 Đ T: Nghìn đồng Chỉ tiêu EBITbàng quan EBIThiện Idài hạn EPS Năm 2012 6.043.613.707 21.631.484 2.048.007 0,919 Năm 2013 5.126.262.626 18.177.021 857.035 0,941 Năm 2014 4.825.000.000 15.829.479 408.939 1,388 (Nguồn: tính toán từ số liệu BCTC) Đồ thị thể mối quan hệ EBIT – EPS phương án phương án đề xuất năm 2012 ới phương án đề xuất năm, ta thấy vốn chủ sở hữu giảm dần Biểu đồ 2.5 Biểu đồ thể điềm bàng quan EBIT – EPS năm 2012 EPS (đồng) Đề xuất Hiện 919 21.631.484 6.043.613.707 EBIT Từ đó, ta có số nhận xét sau: EBITbàng quan năm 2012-2014 lớn EBIT công ty (EBIT năm 2012 21.631.484 nghìn đồng, năm 2013 18.177.021 nghìn đồng, năm 2014 15.829.479 nghìn đồng EBITbàng quan năm 2012 6.043.613.707 nghìn đồng, năm 2013 5.126.262.626 nghìn đồng năm 2014 4.825.000.000 nghìn đồng Dựa vào bảng tính toán 2.17, ta thấy: Năm 2013 EBITbàng quan giảm 917.351.081 nghìn đồng so với năm 2012 Nguyên nhân số lượng cổ phần thường tương ứng với phương án đề xuất giảm 49,34% so với năm 2012, số lượng cổ phần thường phương án không thay đổi Thêm vào giảm mạnh lãi vay năm 2012 từ 2.048.007 nghìn đồng xuống 857.035 nghìn đồng năm 2013 Lúc này, EBIT doanh nghiệp nằm khoảng bên phải điểm EBIT hòa vốn, EPS phương án 43 Thang Long University Library 0,919 đồng nên phương án đề xuất có cấu trúc vốn đem lại lợi ích phương án cũ Do phương án đề xuất có độ nhạy cảm EPS lớn EBIT thay đổi, nên rủi ro tài cao phương án Đối với năm 2013, EBITbàng quan lại tiếp tục giảm từ 5.126.262.626 nghìn đồng xuống 4.825.000.000 nghìn đồng (năm 2014) Nguyên nhân đến từ việc lãi vay công ty phải trả năm 2014 giảm tới 50% so với năm 2013 ới phương án đề xuất đưa nợ vay chiếm 15,2% tổng nguồn vốn lúc EBIT đem lại thu nhập tốt Vì phương án hiệu phương án đề xuất đưa Đối với năm 2014, phương án chênh lệch EBIT EBIT bàng quan lớn, thể mức độ sử dụng đòn bẩy tài công ty ít, rủi ro tài thấp dẫn tới thu nhập cổ phần không nhiều Tóm lại, việc phân tích EBIT – EPS giúp công ty thiết lập cấu trúc vốn hợp lý để tối thiểu hóa rủi ro tối đa hóa thu nhập cho chủ sở hữu Công ty tính toán mức EBIT thay đổi theo giai đoạn phát triển mình, từ đưa sách hợp lý cân nhắc trì cấu trúc vốn hay thay đổi cấu trúc vốn cho tối đa hóa thu nhập cho chủ sở hữu, đồng thời giúp cho công ty sử dụng nguồn vốn cách hiệu 2.3.3.3 Phân tích tác động đòn cân nợ DFL Rủi ro tài phần rủi ro chủ sở hữu phải gánh chịu sử dụng vốn từ khoản vay nợ Để lượng hóa rủi ro tài công ty đo lường độ lớn đòn bảy tài (DFL) Độ lớn đòn bẩy mức cao hay thấp phụ thuộc vào việc công ty sử dụng nợ vay nhiều hay không Độ bẩy tài gia tăng lợi nhuận nhanh chóng tăng gánh nợ cho công ty khả khuếch đại Bảng 2.18 Đòn bẩy tài DFL giai đoạn 2012-2014 Đ T: Nghìn đồng Chỉ tiêu EBIT I (dài hạn) DFL (lần) 2012 21.631.484 2013 18.177.021 2.048.007 1,1 2014 15.829.479 857.035 408.939 1,05 1,03 (Nguồn: tính toán theo số liệu BCTC) DFL cho biết độ nhạy cảm EPS EBIT thay đổi, DFL cao mức độ rủi ro lớn Từ bảng thấy EBIT công ty hai năm 2012 2013 cao lãi vay vượt lãi vay vào năm 2014 dựa vào tiêu DFL để nhận xét độ nhạy cảm EPS EBIT thay đổi Nhưng nhìn vào số liệu cụ thể thấy rõ chi phí lãi vay năm 2012 cao năm có xu hướng giảm dần năm gần DFL năm 2012 cao năm phân tích, đạt 1,1 đồng thể mức độ sử dụng đòn bẩy 44 tài lớn Đồng thời, lợi nhuận trước thuế công ty tăng dần lên cho thấy công ty tìm giải pháp quản lý chi phí hiệu giảm việc sử dụng vốn vay để tài trợ cho tài sản nên mức độ khuếch đại thu nhập vốn giảm dần hàng năm Điều cho thấy công ty chọn giải pháp an toàn để tránh áp lực toán thay lợi nhuận 2.3.3.4 Đo lường rủi ro tài Để đo lường rủi ro tài chính, ta tính số độ lệch chuẩn hệ số biến thiên EPS ROE để thấy độ biến thiên ROE EPS so với giá trị kỳ vọng Các số lớn rủi ro tài cao ngược lại Ta có bảng sau: Bảng 2.19 Chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro tài Công ty năm 2012-2014 Chỉ tiêu ROE (%) Năm 2012 7,19% Năm 2013 7,2% Năm 2014 10,1% EPS (đồng) 919 941 1.388 Pi 0,33 0,33 0,33 ROEkì vọng (%) 8,16% EPSkì vọng (đồng) σEPS 1.072 σROE 1,36% 215 CVEPS 0,2 CVROE 0,17 (Nguồn: tính toán theo số liệu BCTC) Từ số liệu phân tích, hệ số biến thiên EPS 0,2, giá trị bình thường, tức độ biến thiên EPS so với giá trị kì vọng thấp, thể chênh lệch EPS năm không nhiều Phân tích tương tự hệ số biến thiên ROE, hệ số 0,17 nhỏ hệ số biến thiên EPS, tức độ biến thiên tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu so với giá trị kì vọng nhỏ Điều chứng tỏ phát triển công ty năm không ổn định, thay đổi năm lớn 2.3.4 Lợi ích sử dụng vốn vay công ty từ chắn thuế Một lợi ích việc sử dụng nợ sử dụng nợ công ty nhận khoản sinh lời từ chắn thuế (khoản sinh lời từ chắn thuế = lãi vay * thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp) Khoản sinh lời góp phần không nhỏ việc tăng giá trị công ty Sau lợi ích mà công ty nhận giai đoạn 2012 – 2014 45 Thang Long University Library Bảng 2.20 Lợi ích từ chắn thuế công ty năm 2012-2014 Đ T: Nghìn đồng Chỉ tiêu Nợ vay dài hạn Thuế Lãi vay Lá chắn thuế 2012 20.226.264 2013 9.210.850 2014 25% 25% 22% 2.048.007 512.002 857.035 214.259 408.939 89.967 4.842.080 (Nguồn: Báo cáo tài chính) Qua bảng số liệu ta thấy tỉ trọng nợ vay tổng nguồn vốn vô lớn mang lại cho công ty chắn thuế không nhỏ Nợ vay dài hạn lớn năm 2012 20.226.264 nghìn đồng, nhờ có chắn thuế từ lãi vay, công ty tiết kiệm 512.002 nghìn đồng Sang năm 2013 2014, công ty có xu hướng giảm bớt khoản nợ nên chắn thuế công ty có chiều hướng giảm dần 214.259 nghìn đồng 89.967 nghìn đồng Tuy nhiên, với số tiền tiết kiệm từ chắn thuế công ty giảm chi phí hoạt động kinh doanh, tăng thêm giá trị lợi ích cho công ty 2.4 Đánh giá cấu trúc vốn Công ty LICOGI12 2.4.1 Kết đạt Quy mô vốn ổn định: Trong giai đoạn phân tích 2012 – 2014, công ty có nhiều biến động kinh tế dẫn tới doanh thu lợi nhuận biến động theo quy mô vốn công ty không thay đổi nhiều Trong thời gian năm phân tích gần quy mô vốn giữ nguyên với tỉ trọng phần lớn nghiêng vốn nợ khoảng 83% tổng nguồn vốn vốn chủ sở hữu khoảng 17% tổng nguồn vốn công ty Vốn chủ sở hữu biến động dẫn tới tăng khả tự tài trợ dài hạn công ty, điều tốt cho công ty việc lên kế hoạch kinh doanh xây dựng chiến lược dài hạn tương lai Khả huy động vốn công ty: Đa số doanh nghiệp kinh tế hay nhiều có hình thức huy động vốn nguồn nợ Tỉ trọng nợ cấu trúc vốn công ty năm lại mức cao có xu hướng tăng qua năm, công ty chủ yếu tài trợ hoạt động kinh doanh nguồn nợ ngắn hạn Ưu điểm cấu trúc vốn với nguồn nợ ngắn hạn cao công ty LICOGI12 việc công ty dễ dàng linh hoạt việc điều chỉnh cấu trúc vốn Nguồn vốn chủ sở hữu qua năm tăng lên giá trị TSDH giảm nhẹ thể khả tài trợ cho TSDH công ty nguồn VCSH tốt Ngoài ra, công ty biết tận dụng khoản vay giá rẻ, góp phần làm giảm chi phí sử dụng vốn chung Công ty cố gắng quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn vay, cố gắng giảm thiểu khoản vay dài hạn nhằm giảm chi phí lãi vay, dẫn đến chi 46 phí sử dụng vốn công ty giảm đáng kể Thêm vào đó, mức thuế suất thuế TNDN năm 20% nên khoản sinh lời từ chắn thuế công ty hưởng có lợi 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân Về nợ phải trả: Đối với cấu trúc vốn chủ yếu thiên sử dụng nguồn nợ, công ty phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn đến từ kinh tế Trong cấu vốn, nợ phải trả chiếm tỉ trọng cao tổng nguồn vốn Công ty phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ mức cao tín dụng ngắn hạn đòi hỏi công ty phải toán lãi vay trả vốn gốc thời gian ngắn hạn, dẫn đến tình trạng tài công ty căng thẳng Tuy tiềm ẩn nhiều rủi ro công ty sử dụng tốt nguồn vốn lợi ích công ty nhận lớn góp phần tăng tính hấp dẫn cổ phần công ty, kỳ vọng thu nhập cổ phần (EPS) công ty tăng Nguồn vay dài hạn có lãi suất vay vốn cao nguồn vay ngắn hạn dẫn đến lãi vay phải trả thực tế khoản vay sử dụng nguồn vốn thường cao nguồn ngắn hạn Nợ ngắn hạn Khi khoản nợ ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn công ty nên thận trọng công ty thường xuyên tận dụng khoản vay nóng tiền mặt, lãi suất cao lãi suất ngân hàng phí lãi vay tăng cao khiến công ty cần phải cân nhắc khoản vay có khả chi trả đáo hạn hay không, có toán hạn hay không? Bởi không toán hạn, công ty bị phạt Nhưng vấn đề quan trọng số tiền công ty bị phạt mà ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh uy tín công ty Một nhược điểm việc sử dụng vốn công ty công ty chưa áp dụng phương thức sử dụng cổ phần ưu đãi phát hành trái phiếu để huy động vốn Cả hai phương thức có chi phí ổn định, không bấp bênh chi phí nguồn vốn vay ngân hàng Hơn nữa, chi phí cổ phần ưu đãi nhỏ chi phí cổ phần thường, góp phần làm giảm chi phí vốn chung công ty Tỉ suất sinh lời VCSH thấp: Chúng ta thấy cấu trúc vốn mang tính rủi ro cao Trong năm 2012-2014 lợi nhuận công ty tạo từ hoạt động kinh doanh ổn định xét hiệu sử dụng vốn nguồn vốn sử dụng chưa thực hiệu Điều thể tiêu tỉ suất sinh lời VCSH (ROE) công ty năm 2014 năm 2013 cao năm 2012 (ROE năm 2012, 2013, 2014 7,19%, 7,2% 10,1%) chưa năm ROE tạo vượt tỉ suất sinh lời mong đợi nhà đầu tư Hiệu kinh doanh chƣa cao: Trong thời gian gần đây, số lượng cán trẻ công ty ngày nhiều, cán có lực, động lại 47 Thang Long University Library trẻ tuổi đời, tuổi nghề, thiếu kinh nghiệm nên họ chưa đủ khả đưa kế hoạch phù hợp với giai đoạn công ty Do vậy, hiệu kinh doanh công ty thấp, chưa đạt kết mong đợi mà ban lãnh đạo đề Kết luận: Nói chung, tiềm ẩn nhiều rủi ro cấu trúc vốn công ty lại phù hợp với hoàn cảnh kinh tế giai đoạn Do giai đoạn này, công ty nên trì cấu trúc vốn mục tiêu không nên tái cấu trúc nguồn vốn Tuy rủi ro tài tăng cao thời điểm công ty phát triển ổn định dần tăng trưởng, tỉ suất sinh lời tổng tài sản tăng qua năm, uy tín tạo lập cho nhà đầu tư trở nên đáng tin cậy Chính lý trên, tác giả nhận thấy cấu trúc vốn với tỉ trọng nợ cao vốn chủ sở hữu thấp công ty thời điểm hoàn toàn hợp lý 48 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 3.1 Định hƣớng phát triển mục tiêu chiến lƣợc Công ty Cổ phần LICOGI 12 3.1.1 Định hướng chung Trong thời buổi kinh tế nay, Việt Nam quốc gia đà phát triển nên ngành xây dựng nói chung Công ty Cổ phần LICOGI 12 nói riêng gặp nhiều thuận lợi như: việc xây dựng sở hạ tầng cần thiết nhiều, tốc độ phát triển kinh tế vĩ mô tương đối cao so với khu vực, thuận lợi vị trí địa lý đường giao thông đến cảng biển thuận lợi cho xuất nhập khẩu,… Do đó, doanh nghiệp có thêm hội để mở rộng thị phần, có lòng tin khách hàng Bên cạnh đó, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh, trình độ kỹ thuật tiên tiến, mặt hàng kinh doanh chưa phong phú đa dạng Vì vậy, để cạnh tranh đứng vững thị trường, công ty cần có định hướng chiến lược đắn Tầm nhìn LICOGI 12 không hướng tới xây dựng doanh nghiệp bền vững mà hướng tới cộng đồng phát triển đất nước Với tôn “Niềm tin bền vững”, LICOGI 12 phấn đầu trở thành nhà thầu quản lý chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Tổng Công ty Cổ phần LICOGI trở thành tập đoàn kinh tế lĩnh vực xây dựng bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội đóng góp ngày nhiều cho phát triển đất nước Chính mà Công ty trở thành người bạn chân thành đáng tin cậy nhiều lĩnh vực doanh nghiệp 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Hiện tại, LICOGI 12 trọng vào phát triển ngành chủ lực kinh doanh loại sản phẩm bê tông, thi công xây lắp công trình cầu đường, đầu tư kinh doanh bất động sản,… Hướng tới tương lai, LICOGI 12 mở rộng lĩnh vực kinh doanh mở rộng thị phần với khách hàng khắp nước đẩy mạnh thị trường nước Mục tiêu theo đuổi LICOGI 12 tập trung vào yếu tố người, xác định người nhân tố định cho thành bại công ty, nguồn tài sản vô giá cần quan tâm nuôi dưỡng phát triển Do đó, LICOGI 12 không ngừng đào tạo chuyên môn cho nhân viên phát huy tinh thần hòa đồng tập thể, tính kỉ luật cao, nghiêm túc người 49 Thang Long University Library 3.2.Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 Về nguồn lực tài Đa dạng hóa công cụ huy động vốn Công ty cần đa dạng hóa công cụ huy động vốn để giảm thiểu rủi ro tỉ giá; không ngừng tái cấu trúc tài chính, cấu trúc vốn phải điều chỉnh để đảm bảo loại vốn có phải quán hay hòa hợp với loại tài sản sử dụng Ngoài ra, công ty cần đảm bảo khả điều chỉnh nguồn vốn tăng hay giảm nhằm đáp ứng thay đổi nhu cầu vốn Phát hành trái phiếu So với hình thức vay ngân hàng, lãi suất phát hành trái phiếu cao rủi ro nhiều Tuy nhiên công ty nên xem xét phương thức huy động vốn tính ổn định lãi suất dẫn đến chi phí vốn sử dụng phương thức ổn định Thêm vào đó, số ưu điểm phương thức mang lại sau: Bên cạnh lãi suất phải xét đến chi phí phát hành Chi phí biến động khác tùy theo hình thức phát hành chi phí tư vấn Do đó, vào lãi suất để đến kết luận “cao” hay “thấp” khó Công ty nên lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp với lợi ích công ty thời điểm xác định thay đơn dựa vào yếu tố lãi suất Ngoài ra, công ty huy động tiền từ trái phiếu chủ động nguồn vốn vay ngân hàng, muốn giải ngân phải giải trình cụ thể, chờ ngân hàng phê duyệt không trường hợp, tín dụng giải ngân hội kinh doanh công ty bị bỏ qua Đặc biệt lãi suất thấp, công ty phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất cố định để tận dụng nguồn vốn với chi phí thấp ổn định Quản lý khoản nợ phải trả, phải thu khách hàng Bên cạnh việc chiếm dụng nợ người khác (như chậm trả khoản phải trả) doanh nghiệp nên quan tâm đến khoản vốn bị chiếm dụng, cần giữ mức hợp lý cho công ty thu hồi nợ nhanh chóng để lượng tiền quay vòng nhanh đồng thời giữ khách hàng đảm bảo lực cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành Công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc khoản phải thu thay chờ đến ngày hợp đồng hết hạn toán Điều không giúp công ty quản lý tốt khoản phải thu mà trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng Đối với khoản nợ xấu nợ khó đòi, nợ hạn, để giảm bớt rủi ro xảy doanh nghiệp cần có biện pháp thích hợp như: bán khoản phải thu nợ cho công ty mua bán nợ, ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn hàng 50 Công ty cần sử dụng hợp lý nguồn vốn để tài trợ cho tài sản, ưu tiên tài sản dài hạn tài trợ vốn dài hạn (vay dài hạn vốn chủ sở hữu) để chi phí sử dụng vốn bình quân nhỏ Nâng cao hiệu kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp thông qua thấy mục tiêu hoạt động doanh nghiệp thời kì Để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cần phải hoạch định kế hoạch phù hợp Kế hoạch phải xác định nhu cầu vốn thật nguồn tài trợ vốn công ty giai đoạn khác Nghĩa công ty phải đưa định nguồn vốn giai đoạn cụ thể Muốn vậy, lực quản trị công ty cần nâng cao quản trị công ty tốt tạo niềm tin nhà đầu tư Các cổ đông sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu công ty họ biết mức độ rủi ro cổ phiếu công ty giảm thiểu đáng kể doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt Công ty cần trọng đến lập kế hoạch tài định kỳ nhằm định hướng cho công tác quản trị tài doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu sinh lời khả toán Ngoài ra, công ty nên quan tâm thường xuyên đến việc tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động doanh nghiệp, tập trung phân tích tình hình tài doanh nghiệp nhằm phát yếu cần khắc phục phát huy mạnh Trên sở đánh giá, dự tính rủi ro tiềm tương lai phục vụ cho định tài Tăng doanh thu, cân đối chi phí Bất kì doanh nghiệp hoạt động phát sinh chi phí, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí bỏ Kiểm soát chi phí nâng cao hiệu chi tiêu, từ làm tăng lợi nhuận công ty Khi lợi nhuận tăng, góp phần làm tăng hiệu sử dụng vốn từ việc tạo khoản lợi nhuận chênh lệch chi phí vốn thu nhập tạo từ tổng tài sản công ty Dưới số biện pháp cụ thể giúp công ty tăng doanh thu giảm chi phí: Biện pháp tăng doanh thu Để tăng doanh thu hiệu quả, công ty phải không ngừng củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa loại hình dịch vụ hữu ích cung cấp cho khách hàng đồng thời đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, quảng cáo, phân phối sản phẩm dịch vụ khác công ty nhiều địa bàn khác Trong đó, xét đầu tư bất động sản, đấu thầu công trình lớn, xử lí san lấp móng phương tiện giới chủ lực, trọng tâm nhằm tạo doanh thu cao Tiếp tục xây dựng thương hiệu ngày lớn mạnh gắn với việc mở rộng hình thức kinh doanh, tham gia liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần 51 Thang Long University Library Đôi khi, cách tốt để tăng doanh thu cắt giảm chi phí công ty công ty nên thường xuyên giám sát hạn chế khách hàng có thái độ cư xử không tốt nhằm giảm khoản giảm trừ doanh thu xuống mức thấp Ví dụ như: khách hàng mua hàng trả lại số mặt hàng, khiến tạo chi phí không nhỏ hoạt động quản lý kiểm kê Biện pháp giảm chi phí Tiết kiệm chi phí mua nguyên vật liệu: Trên thực tế, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển, lưu kho tốn Vì vậy, việc giảm bớt chi phí vô quan trọng Công ty nên chọn nhà cung cấp có giá bán rẻ, có địa điểm cung cấp dịch vụ gần công ty để giảm thiểu chi phí vận chuyển Ngoài công ty nên đặt hàng với số lượng lớn để giảm khoản chi phí định thông qua việc hưởng chiết khấu thương mại, đồng thời chủ động nguyên vật liệu Tuy nhiên, lượng hàng không nên nhiều làm tăng chi phí lưu kho chi phí quản lý Bên cạnh đó, công ty cần tăng cường công tác bảo quản, công ty nên thường xuyên tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại nguyên vật liệu sử dụng không sử dụng để giảm thiểu chi phí lưu kho đồng thời tránh thất thoát nguyên vật liệu, vừa tăng tinh thần trách nhiệm cán quản lý kho Phát triển nguồn nhân lực, cắt giảm chi phí nhân công: Một chi phí tốn công ty chi phí nhân Để tiết kiệm chi phí nhân sự, công ty tuyển thực tập sinh năm cuối sinh viên trường, có nhiệt huyết đam mê với công việc, lại không đòi hỏi mức lương cao Công ty đào tạo họ, nâng dần mức lương cho họ Như đáp ứng nhu cầu thị trường tốt mà giữ chi phí thấp Điều quan trọng công ty tìm người thực yêu thích công việc, thay trả họ tiền trả họ hội, kinh nghiệm Nếu công ty dùng nhiều người giỏi với mức lương cao gây áp lực lớn cho chi phí, ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngoài ra, công ty nên đào tạo đội ngũ nhân viên cũ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu công việc để giảm bớt chi phí nhân 52 KẾT LUẬN Việc sử dụng vốn có hiệu động lực tiên giúp công ty phát triển không ngừng thể thông qua ổn định quy mô vốn lớn gia tăng vốn chủ sở hữu bổ sung lợi nhuận giữ lại Rõ ràng, hiệu sử dụng vốn vấn đề trugn tâm công tác quản lý kinh tế, vấn đề mang tính cấp thiết trình phát triển doanh nghiệp Qua nội dung phân tích cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12, thấy tình hình kinh doanh công ty năm 2012-2014 ổn định tăng trưởng bền vững, cấu trúc vốn công ty phù hợp với tình hình kinh tế Tuy vây, doanh nghiệp dù có phát triển tránh khỏi khiếm khuyết Hơn nữa, doanh nghiệp làm ăn phát đạt rủi ro tài rủi ro kinh doanh rình rập xảy lúc doanh nghiệp lơ công tác quản lý sử dụng vốn Vì vậy, công ty cần trọng đổi công tác quản lý tài chính, hướng đến cấu vốn tối ưu, kiểm tra thường xuyên hoạt động sử dụng vốn, đảm bảo hiệu sử dụng vốn ngày nâng cao giảm thiểu mặt tài rủi ro kinh doanh Thông qua khóa luận tốt nghiệp, phần em hiểu ưu nhược điểm cấu trúc vốn Công ty Cổ phần LICOGI 12 giai đoạn năm 2012-2014 có đưa số phương án hoàn thiện cấu trúc vốn công ty Tuy nhiên, để hướng công ty có cấu trúc vốn tối ưu cần phải có nghiên cứu sâu ới kiến thức hạn chế chuyên ngành nên khóa luận em không tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo thầy cô hi vọng thầy cô đóng góp ý kiến để kiến thức em hoàn thiện Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Ngô Thị Quyên tận tình bảo em thời gian làm khóa luận, em xin cảm ơn Thầy, Cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long dạy em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Minh Trang Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO G S.TS.Phạm Quang Trung (2012), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS.Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp , NXB Thống kê TS.Nguyễn Minh Kiều (2007-2008), “Lý thuyết M&M cấu vốn công ty”, Phân tích tài – Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright Website, www.cafef.com.vn Website, www.finance.vietstock.vn Website, www.licogi12.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12 , Phân tích cấu trúc vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12 , Phân tích cấu trúc vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12 , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Ngô Thị Quyên Sinh viên thực hiện : Nguyễn Minh Trang Mã sinh viên : A21387, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 49, Kết cấu của khóa luận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay