Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đô

155 544 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỦ ĐÔ SINH VIÊN THỰC HIỆN :NGUYỄN HÀ LY MÃ SINH VIÊN :A21713 CHUYÊN NGÀNH :KẾ TOÁN Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỦ ĐÔ Giáo viên hƣớng dẫn : Ths.Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Hà Ly Mã sinh viên : A21713 Chuyên ngành : Kế toán Hà Nội – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giá dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập Đặc biệt cô giáo - Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy tận tình hƣớng dẫn em suốt trình viết hoàn khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin cảm ơn anh phòng Tài – Kế toán Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô tạo điều kiện cho em đƣợc tiếp xúc thực tế với công việc kế toán doanh nghiệp xây lắp để em hoàn thiện khóa luận Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo toàn thể cán nhân viên Công ty sức khỏe dồi dào, đạt đƣợc nhiều thành công công việc nhƣ sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Hà Ly LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp thân thực dƣới hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép từ công trình nghiên cứu khác Các liệu thông tin thứ cấp sừ dụng khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Số liệu sử dụng khóa luận hoàn toàn trung thực, xác xuất phát từ tình hình thực tế Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Hà Ly Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CNSX Công nhân sản xuất CP Cổ phần CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công CPSXC Chi phí sản xuất chung CT, HMCT Công trình, hạng mục công trình DNSX Doanh nghiệp sản xuất DNXL Doanh nghiệp xây lắp GTGT Giá trị gia tang KPCĐ Kinh phí công đoàn SXKD Sản xuất kinh doanh THPT Trung học phổ thông TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH DOANH SẢN NGHIỆP VÀ TÍNH PHẨM XÂY LẮP TRONG THEO THÔNG TƢ 200/TT/2014 -BTC 1.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp xây lắp có ảnh hƣởng đến kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm 1.2 Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.5 Nội dung kế toán chi phí sản xuất 1.2.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.2.5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 1.2.5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 1.2.5.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 1.3 Nội dung kế toán giá thành doanh nghiệp xây lắp 1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 19 1.3.4 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.3.6 Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 1.3.7 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp Thang Long Univers ity Library 1.4 Nội dung kế toán hình thức khoán doanh nghiệp xây lắp 22 1.4.1 Đơn vị nhận khoán không tổ chức máy kế toán riêng 23 1.4.1.1 Kế toán đơn vị giao khoán 23 1.4.1.2 Kế toán đơn vị nhận khoán 24 1.4.2 Đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng 24 1.4.2.1 Kế toán đơn vị giao khoán 24 1.4.2.2 Kế toán đơn vị nhận khoán 25 1.5 Tổ chức hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 26 1.5.1 Các hình thức sổ kế toán 26 1.5.2 Hình thức sổ Nhật kí chung 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỦ ĐÔ 29 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Thủ Đô 29 2.1.2 Đặc điểm hoạt động tổ chức máy quản lí Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Thủ Đô 30 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động Công ty 30 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lí Công ty 30 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Thủ Đô 33 2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 33 2.1.3.2 Chính sách kế toán Công ty 34 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô 35 2.2.1 Kế toán chi phí sản xuất Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Thủ Đô 35 2.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37 2.2.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp 51 2.2.1.3 Chi phí sử dụng máy thi công 60 2.2.1.4 Chi phí sản xuất chung 71 2.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xác định giá trị sản phẩn dở dang 84 2.2.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 84 2.2.2.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang 87 2.2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm 88 2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành 88 2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành 88 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỦ ĐÔ 94 3.1 Nhận xét công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô 94 3.1.1 Ưu điểm 94 3.1.2 Hạn chế 95 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô 96 3.2.1 Kiến nghị chế độ kế toán 96 3.2.2 Kiến nghị trình luân chuyển chứng từ 96 3.2.3 Kiến nghị để nâng cao khả cập nhật thông tin cho đội ngũ kế toán viên Công ty 96 3.2.4 Kiến nghị nội dung tập hợp chí phí NVLTT 96 Thang Long University Library 3.2.5 Kiến nghị nội dung chi phí NCTT 97 3.2.6 Kiến nghị nội dung chi phí sử dụng MTC 105 3.2.7 Kiến nghị nội dung chi phí SXC 105 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO gi thị trƣờng, lập phƣơng án cải tiến kỹ thuật, tìm nguyên liệu có giá trị thấp nhƣng có chức có công dụng tƣơng tự để giảm chi phí mà đảm bảo mẫu mã quy cách Đƣa chế độ khen thƣởng cho nhân viên có sáng kiến sản xuất để tiết kiệm nguyên vật liệu, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu thi công Mặt khác, điều kiện nhu cầu vật liệu thị trƣờng không ngừng biến động, giá vật tƣ thay đổi theo quan hệ cung – cầu Vật tƣ đƣợc cung cấp đến đội thi công công trình mà khối lƣợng thi công xây lắp có quy định vật liệu cụ thể Do để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp vật tƣ, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công, tránh thất thoát vật tƣ kiểm tra đƣợc khối lƣợng vật tƣ tiêu hao theo định mức, kiểm tra tình hình kế hoạch sản xuất, Công ty nên xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cụ thể giai đoạn CT, HMCT Đối với vật tƣ mua xuất thẳng công trình, kế toán thƣờng viết “phiếu nhập kho” viết “phiếu xuất kho” Nhƣ vậy, việc thực thủ tục nhập – xuất mang tính hình thức, phục vụ cho nhu cầu quản lý cách làm chƣa hợp lý thể hiện: Không thể đảm bảo đƣợc gian lận việc nhập - xuất vật tƣ gây thất thoát, lãng phí Hơn nữa, dẫn tới việc không đảm bảo chất lƣợng công trình sử dụng vật tƣ không quy cách, chủng loại quy định Để hạn chế tình trạng này, Công ty sử dụng “phiếu nhập kho theo hạn mức” thay cho “phiếu xuất kho” Ƣu điểm loại chứng từ tạo điều kiện cho việc cấp phát vật tƣ theo hạn mức, từ góp phần kiểm tra đƣợc tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất Mặt khác, chứng từ phát sinh ít, thủ tục xử lý chứng từ đơn giản, hạn chế tiêu cực sử dụng vật tƣ 3.2.5 Kiến nghị nội dung chi phí NCTT Hiện Công ty hạch toán nội dụng tiền ăn ca nhân công trực tiếp vào TK 622 tiền ăn ca nhân viên lái máy thi công vào TK 6231 Điều không với quy định hạch toán Bộ tài đƣa làm chênh lệch chi phí dự toán chi phí thực tế Kế toán nên hạch toán khoản chi phí vào TK 6271 để bảo đảm chi phí sản xuất thực tế Công ty hạch toán khoản chi phí không làm chênh lệch với chi phí dự toán Sau điều chỉnh khoản mục tiền ăn ca cho công nhân trực tiếp “Bảng toán lƣơng” “Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp” thay đổi nhƣ sau: 97 Biểu số 3.1 Bảng toán lƣơng (Kiến nghị) Đơn vị: Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Địa chỉ: Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG (Kiến nghị) Tháng năm 2015 - Đội xây dựng số 05 Hạng mục: Nhà hiệu THPT Sóc Sơn Họ tên Lƣơng theo ngày công Trần Quốc Đạt STT Ngày công Các khoản bổ sung Thành tiền Tổng lƣơng Phụ cấp khác Thuế TNCN Trích lƣơng Lƣơng thực lĩnh Ngày thƣờng Ngày CN, lễ 192.512 25 - 4.812.800 - 300.000 5.112.800 - 303.345 4.809.455 Nguyễn Thị Hƣơng 192.512 25 - 4.812.800 - - 4.812.800 - 303.345 4.509.455 Phặm Văn Tiến 192.512 25 - 4.812.800 - - 4.812.800 - 303.345 4.509.455 … … … … … … … … … … … 18 Nguyễn Văn Sơn 192.512 25 - 4.812.800 - - 4.812.800 - 303.345 4.509.455 19 Tô Huy Hoàng 192.512 25 - 4.812.800 - - 4.812.800 - 303.345 4.509.455 20 Nguyễn Văn Đạt 192.512 24 - 4.620.288 - - 4.620.288 - 303.345 4.316.943 21 Đỗ Văn Hiện 192.512 24 - 4.620.288 - - 4.620.288 - 303.345 4.316.943 510 - 98.181.120 - 300.000 98.481.120 - 6.370.245 92.110.875 Tổng số Tiền ăn ca Các khoản giảm trừ Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) 98 Thang Long University Library Ký nhận … Biểu số 3.2 Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp (Kiến nghị) Đơn vị Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Địa chỉ: Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Kiến nghị) Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Vụ việc: Thi công công trình nhà hiệu THPT Sóc Sơn Từ ngày 1/8/2015 đến 31/8/2015 Số dƣ nợ đầu kỳ: Chứng từ TK đối ứng Diễn giải Số hiệu Ngày tháng BTTL 31/8/2014 PKT Kết chuyển CPNCTT nhà 31/8/2014 hiệu TNHPT Sóc Sơn Lƣơng tháng 08 cho CNTT 334 Số phát sinh Nợ Có 98.481.120 154 98.481.120 Tổng số phát sinh nợ: Tổng số phát sinh có: Số dƣ nợ cuối kỳ: 98.481.120 98.481.120 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Tƣơng tự chi phí nhân công sử dụng máy thi công (TK 6231), kế toán trừ bớt chi phí tiền ăn ca nhân viên láy máy thi công Do tháng 08 có nhân viên lái máy ủi lên kế toán phải trừ 540.000 đồng tiền ăn ca Từ Công ty có “Bảng phân bổ chi phí máy thi công” “Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công” 99 Biểu số 3.3 Bảng phân bổ chi phí máy thi công (Kiến nghị) Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Số 16, phố Duy Tân, Phƣờng Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (Kiến nghị) Công trình: Nhà hiệu THPT Sóc Sơn Tháng năm 2015 LOẠI MÁY Máy ủi Komatsu D50P - Lái máy: Phạm Văn Biên Công STT Mã vụ việc Giờ Giờ Giờ Chi phí việc chờ máy làm 6231 6232 6233 6234 6237 6238 Tổng việc hỏng việc Thi công THPTSOCSON mặt 73,41 4.037.550 22.106.879 850.600 4.957.500 15.800.250 47.752.779 cuối Tổng số 73,41 4.037.550 22.106.879 850.600 4.957.500 15.800.250 47.752.779 Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) 100 Thang Long University Library Biểu số 3.4 Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công (Kiến nghị) Đơn vị: Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Địa chỉ: Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Kiến nghị) Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công Vụ việc: Thi công công trình nhà hiệu THPT Sóc Sơn Từ ngày 1/8/2015 đến 31/8/2015 Số dƣ nợ đầu kỳ: Chứng từ TK đối ứng Diễn giải Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng BPBCPM012 31/8 CPNCTT phục vụ máy thi công T8 334 4.037.550 BPBCPM012 31/8 CPNVLTT phục vụ máy thi công T8 152 22.106.879 BPBCPM012 31/8 CPCCDC phục vụ máy thi công T8 242 850.600 BPBCPM012 31/8 CP khấu hao máy thi công T8 214 4.957.500 BPBCPM012 31/8 CPDV mua phục vụ máy thi công T8 141 15.800.250 31/8 Kết chuyển CPSDMTC nhà hiệu TNHPT Sóc Sơn 154 PKT Nợ Tổng số phát sinh nợ: Tổng số phát sinh có: Số dƣ nợ cuối kỳ: Ngƣời lập (Ký, họ tên) Có 47.752.779 47.752.779 47.752.779 Đối với chi phí nhân viên quản lý công trình (TK 6271), sau kế toán hạch toán tiền ăn ca vào tài khoản “Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng”, “Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung” “Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung” đƣợc thay đổi nhƣ sau: 101 Biểu số 3.5 Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng (Kiến nghị) Đơn vị: Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Địa chỉ: Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG: NHÀ HIỆU BỘ THPT SÓC SƠN Tháng năm 2013 - ĐỘI XÂY DỰNG SỐ TK 334 - Phải trả lao động TT Đối tƣợng sử dụng 1 TK 335 - Chi TK 338 - Các khoản phải trả Lƣơng Các khoản khác Cộng có TK 334 BHXH 3383 BHYT 3384 BHTN 3389 KPCĐ 3382 Cộng có TK338 10 11 Tổng cộng 12 TK622 - CPNCTT 98.181.120 300.000 98.481.120 98.481.120 - Trong danh sách 98.181.120 300.000 98.481.120 98.481.120 - - - 4.037.550 - 4.037.550 11.111.535 13.560.000 24.671.535 - Thuê TK623 - CPSDMTC TK627 – CPSXC TK334 - Phải trả lao động Cộng 113.330.205 13.860.000 127.190.205 4.037.550 12.883.860 2.147.310 715.770 1.431.540 17.178.480 41.850.015 5.726.160 1.073.655 715.770 - 7.515.585 7.515.585 18.610.020 3.220.965 1.431.540 1.431.540 24.694.065 151.884.270 Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) 102 Thang Long University Library Biểu số 3.6 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung (Kiến nghị) Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG (Kiến nghị) Công trình: Nhà hiệu THPT Sóc Sơn Tháng 08 năm 2015 Chi phí STT Mã vụ việc 6271 6272 6273 6274 6277 6278 Tổng THPTSOCSON 41.850.015 1.964.000 637.500 2.891.680 47.343.195 Tổng số 41.850.015 1.964.000 637.500 2.891.680 47.343.195 Ngƣời lập (Ký, họ tên) 103 Biểu số 3.7 Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung (Kiến nghị) Đơn vị: Công ty CP đầu tƣ PT xây dựng thƣơng mại Thủ Đô Địa chỉ: Số 16, phố Duy Tân, phƣờng Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Vụ việc: Thi công công trình nhà hiệu THPT Sóc Sơn Từ ngày 1/8/2015 đến 31/8/2015 Số dƣ nợ đầu kỳ: Chứng từ Số hiệu Ngày tháng PXK000134 02/08 HĐ0091714 25/08 HĐ0078563 28/08 BPBL08 31/08 BPBL08 31/08 BPBKH08 31/08 PKT 31/8 TK đối ứng Diễn giải Xuất NVLSXC: Bóng đèn, thƣớc lõi thép, dây mạng TTTM Chi phí điện tiêu thụ Số phát sinh Nợ 152 1.964.000 141 2.141.680 TTTM Dịch vụ viễn thông 141 750.000 Lƣơng NVQL 334 24.671.535 338 17.178.480 214 637.500 Các khoản trích lƣơng NCTT, NC điều khiển MTC, NVQL đội Chi phí khấu hao TSCĐ Kết chuyển CPSXC nhà hiệu TNHPT Sóc Sơn 154 Tổng số phát sinh nợ: Tổng số phát sinh có: Số dƣ nợ cuối kỳ: Ngƣời lập (Ký, họ tên) Có 47.343.195 47.343.195 47.343.195 104 Thang Long University Library 3.2.6 Kiến nghị nội dung chi phí sử dụng MTC Công ty sử dụng phƣơng pháp đƣờng thẳng để tính phân bổ khấu hao cho máy thi c ông chƣa hợp lý mức độ sử dụng máy thi công tháng không giống Tính khấu hao nhƣ không để phản ánh đƣợc chi phí sử dụng máy thi công cho công trình, hạng mục công trình Công ty nên sử dụng phƣơng pháp tính khấu hao theo sản lƣợng để phản ánh đƣợc trung thực tình hình sử dụng máy móc công trình, hạng mục công trình Ví dụ: Tháng 08/2015 máy ủi Komatsu đƣợc sử dụng 73,41 cho công trình nhà hiệu THPT Sóc Sơn, mức khấu hao tính cho máy tháng 08/2015 4.957.500 đồng Trong tháng 04/2015 máy đƣợc sử dụng 136 mức khấu hao tính tháng 4.957.500 đồng Nếu máy đƣợc tính khấu hao theo sản lƣợng chi phí máy thi công tháng khác tƣơng ứng với số sử dụng máy, chi phí máy thi công đƣợc phản ánh trung thực 3.2.7 Kiến nghị nội dung chi phí SXC − Hiện công ty xếp hai loại máy móc máy photocopy Canon IR2002N (nguyên giá 27.000.000 đồng) máy tính để bàn Inter 4690CM2 (nguyên giá 18.1.1 đồng) thành TSCĐ hai loại máy bắt đầu đƣa vào sử dựng điều kiện để trở thành TSCĐ tài sản có nguyên giá ≥ 10.000.000 đồng Hiện điều kiện thay đổi thành tài sản có nguyên giá ≥ 30.000.000 đồng nhƣng công ty hạch toán hai loại máy TSCĐ trích khấu hao vào TK 6274 (Biểu số 2.31), điều không với quy đinh Bộ tài đƣa Công ty nên chuyển hai loại máy thành CCDC phản ánh khấu hao vào TK 6273 − Công ty phản ánh lẫn lộn giữ vật liệu CCDC (Biểu số 2.30 kế toán phàn ánh thƣớc lõi thép Stanley thành vật liệu CCDC) Điều không làm sai lệch chi phí công trình nhƣng chất không yếu tố khoản mục Công ty lên thay đổi cách hạch toán cho xác mặt − Ngoài Công ty lên xem xét vấn đề mua bảo hiểm trích bảo hành cho công trình để phòng tránh ảnh hƣởng thời tiết, thiên tai 105 + Công ty mua bảo hiểm cho công trình kế toán định khoản: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Có TK 111/112 – Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng + Công ty trích bảo hành cho công trình kế toán định khoản: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Có TK 352 – Dự phòng phải trả Khi phát sinh bảo hành kế toán tập hơp chi phí vào tài khoản chi phí TK621, TK622, TK623, TK627 kết chuyển chi phí TK154 Khi bảo hành công trình hoàn thành kế toán ghi: Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang • Nếu chi phí bảo hành > Số trích, kế toán định khoản: Nợ TK 811 – Chi phí khác Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang • Nếu chi phí bảo hành < Số trích, kế toán định khoản: Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có TK 711 – Doanh thu khác 106 Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng, doanh nghiệp sản xuất nói riêng tổng hợp đầy đủ chi phí sản xuất, tính giá thành công việc vô cần thiết để hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí vật tƣ tiền vốn xây dựng mà công cụ quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt hữu hiệu doanh nghiệp Do đó, việc cải thiện, đổi mới, tổ chức hợp lý trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thiết thực quản lý kinh tế doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô em đƣợc tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Qua giúp em phần hiểu đƣợc cách thức hạch toán kế toán chi phí sản xuất giá thành Cuối em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Nguyễn Thanh Thủy tận tình bảo, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này, đồng thời em xin cảm ơn anh phòng Tài – Kế toán Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô tạo điều kiện cho em đƣợc tiếp xúc thực tế với công việc kế toán doanh nghiệp xây lắp để em hoàn thiện khóa luận Mặc dù cố gắng nhƣng trình độ nguồn tài liệu nhiều hạn chế nên em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc quan tâm, góp ý bảo thầy, cô giáo anh chị phòng kế toán Công ty để báo cáo em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Hà Ly TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2007), Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị (2010), Kế toán doanh nghiệp ây l p - NXB Giao thông vận tải TS Nguyễn Khắc Hùng (2011), Kế toán tài - NXB Phƣơng Đông Ths Nguyễn Thanh Thủy, Slide giảng Kế toán Tài Một số định, thông tƣ Bộ tài hƣớng dẫn sửa đội, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Một số khóa luận anh chị khóa trƣớc Tài liệu Công ty Cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng thƣơng mại Thủ Đô http://voer.edu.vn/m/hach-toan-chi-phi-san-xuat-trong-doanh-nghiep-xaylap/930436a0 Thang Long University Library [...]... hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Dựa vào đó mô tả, đánh giá thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ Đô đề từ đó đề xuất ý kiến của bản thân nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ. .. cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ Đô − Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp − Phạm vi nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ Đô công trình nhà hiệu bộ THPT Sóc Sơn trong tháng 08/2015 − Phƣơng pháp nghiên cứu: + Các phƣơng pháp nguyên cứu của hạch toán. .. trƣờng và thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ Đô, em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ Đô làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình − Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập... xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ đô Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại Thủ đô Trong quá trình nghiên cứu em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới kết hợp với những kiến thức đã học đƣợc trong trƣờng Song đây là đề tài rộng và phức tạp,... phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị giao khoán (đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng) 24 Sơ đồ 1.11 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và không xác định kết quả riêng 25 Sơ đồ 1.12 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và. .. chi phí sản xuất, giá thành lên hàng đầu Bởi vì, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, hạch toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành, góp phần quản lý tài sản vật tƣ, lao động tiền vốn tiết kiệm, có hiệu quả Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn cung cấp... kế toán: chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản, tổng hợp và cân đối kế toán + Phƣơng pháp phỏng vấn, tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập… Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp theo Thông tƣ 200/TT/2014-BTC Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại. .. đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công (Trƣờng hợp DN có hoặc không tổ chức đội máy thi công riêng và không hạch toán riêng cho đội máy) 14 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung 16 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 17 Sơ đồ 1.9.Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị giao khoán 23 Sơ đồ 1.10 Sơ đồ kế toán chi phí. .. giảm thiểu chi phí tối đa và giúp ích cho việc ra quyết định Do đó đây là yêu cầu tất yếu đối với kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Một số cách phân loại chi phí sản xuất phổ biến hiện nay: − Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Theo phân loại này chi phí sản xuất bao gồm các yếu tố: 2 Thang Long University Library + Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về nguyên... nét qua sản phẩm của ngành Chính điều này đã chi phối đến kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp, chúng đƣợc thể hiện ở những đặc điểm sau: − Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc…có quy mô và giá trị lớn, kết cấu công trình phức tạp và có thời gian thi công dài đòi hỏi các doanh nghiệp phải lập dự toán, quá trình sản xuất thi công phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đô , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đô , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đô , Giáo viên hƣớng dẫn : Ths.Nguyễn Thanh Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hà Ly, CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THỦ ĐÔ 94, Biểu số 2.36 Sổ cái tài khoản 627 (Trích)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay