Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH thường mại dịch vụ xuất nhập khẩu thành phố móng cái

162 241 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VIỆT HƢNG MÃ SINH VIÊN : A21652 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Đông Sinh viên thực : Lê Việt Hƣng Mã sinh viên : A21652 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Thông qua khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới ban lãnh đạo nhà trƣờng Đại học Thăng Long, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế Quản lý – ngƣời trực tiếp giảng dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức bổ ích, xây dựng môi trƣờng học lành mạnh giúp chúng em có đƣợc tảng kiến thức vững để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hƣớng dẫn – Phó giáo sƣ-tiến sĩ Nguyễn Thị Đông, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm quý báu suốt thời gian làm khóa luận Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cô chú, anh chị Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập công ty tất ngƣời bạn đóng góp ý kiến để khóa luận đƣợc hoàn thành tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Lê Việt Hƣng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực hiên có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rò ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Lê Việt Hƣng Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.Đặc điểm kinh doanh xuất nhập nhiệm vụ kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 1.1.1.Đặc điểm chung doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 1.1.1.1.Một số khái niệm 1.1.1.2.Đặc điểm kinh doanh xuất nhập 1.1.2.Yêu cầu quản lý kinh doanh hàng hóa xuất nhập 1.1.2.1.Yêu cầu quản lý trình lưu chuyển hàng hóa 1.1.2.2.Yêu cầu quản lý lưu chuyển hàng hóa nhập 1.1.3.Nhiệm vụ kế toán lƣu chuyển hàng hóa 1.2 Kế toán nghiệp vụ thu mua hàng hóa nhập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 1.2.1.Xác định giá hàng hóa mua vào 1.2.1.1.Các phương thức mua hàng hóa 1.2.1.2.Xác định trị giá hàng hóa mua vào: 1.2.2.Chứng từ kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa nhập 1.2.3.Tài khoản kế toán phương pháp kế toán (QĐ 48/2006/TT-BTC) 1.2.3.1.Tài khoản kế toán: 1.2.3.2.Phương pháp kế toán mua hàng 12 1.3.Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa nhập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập (QĐ 48/2006/QĐ-BTC) 14 1.3.1.Kế toán giá vốn hàng hóa nhập bán 14 1.3.1.1.Các phương pháp tính giá vốn 14 1.3.1.2.Chứng từ kế toán tài khoản sử dụng 16 1.3.1.3.Các phương pháp kế toán giá vốn hàng bán 17 1.3.2.Kế toán doanh thu bán hàng hóa nhập 19 1.3.2.1.Xác định doanh thu bán hàng hóa nhập 19 1.3.2.2.Chứng từ kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa nhập 19 1.3.2.3.Tài khoản phương pháp kế toán doanh thu bán hàng hóa nhập .20 1.3.3 Kế toán doanh thu giảm trừ thực nghiệp vụ bán hàng hóa 24 1.4 Kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập hệ thống sổ kế toán 25 1.4.1 Kế toán chi tiết hàng hóa lưu chuyển 25 1.4.2 Hình thức sổ kế toán tổng hợp 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 28 2.1 Tổng quan Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 28 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 28 2.1.2 Đặc điểm kết hoạt động kinh doanh 28 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 28 2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh: 29 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 29 2.1.3 Đặc điểm quản lý 31 2.1.3.1 Mô hình tổ chức máy công ty 31 2.1.4 Đặc điểm kế toán 32 2.1.4.1 Bộ máy kế toán 32 2.1.4.2 Vận dụng chế độ kế toán chung 33 2.2 Kế toán trình mua hàng nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 34 2.2.1 Kế toán mua hàng hóa nhập 34 2.2.1.1 Phương thức mua hàng 34 2.2.1.2 Quy trình nhập công ty 35 2.2.1.3 Điều kiện giao hàng 35 2.2.1.4 Phương thức toán 36 Thang Long University Library 2.2.2 Chứng từ kế toán mua hàng hóa nhập 36 2.2.3 Chứng từ sử dụng kế toán mua hàng hoá nhập 38 2.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán hàng mua 58 2.3 Kế toán trình bán hàng nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 62 2.3.1 Các phương thức bán hàng hóa nhập 62 2.3.2 Kế toán giá vốn hàng hóa bán 63 2.3.2.1 Chứng từ sử dụng kế toán giá vốn hàng bán 64 2.3.2.2 Ghi sổ kế toán 66 2.3.3 Kế toán doanh thu bán hàng nhập 70 2.3.3.1 Chứng từ sử dụng kế toán doanh thu bán hàng 70 2.3.3.2 Quy trình ghi sổ 81 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 91 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 91 3.1.1 Ưu điểm 91 3.1.2 Hạn chế 92 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái 94 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ GVHB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho K/c Kết chuyển TK Tài khoản NK Nhập PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho PT Phiếu thu PC Phiếu chi VNĐ Việt Nam Đồng NDT Nhân dân tệ VC Vận chuyển TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần XNK Xuất nhập TTĐB Tiêu thụ đặc biệt NKUT Nhập ủy thác DN Doanh nghiệp HĐ Hóa đơn Thang Long University Library DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, CÔNG THỨC, BIỂU SỐ Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng NK DN tình thuế GTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP KKTX 13 Sơ đồ 1.2 Kế toán mua hàng hoá nhập khẩu, hạch toán HTK theo PP KKĐK 14 Sơ đồ 1.3 Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ kỳ .17 Sơ đồ 1.4 Kế toán giá vốn hàng bán theo PP KKĐK 18 Sơ đồ 1.5: Kế toán bán buôn hàng hóa trực tiếp thu tiền lần .22 Sơ đồ 1.6: Kế toán bán lẻ hàng hóa 22 Sơ đồ 1.7: Kế toán bán hàng trả chậm, trả góp 23 Sơ đồ 1.8: Kế toán bán hàng đại lý, ký gửi (tại đơn vị nhận đại lý) 23 Sơ đồ 1.9: Kế toán bán hàng đại lý, ký gửi (tại đơn vị giao đại lý) 24 Sơ đồ 1.10 Kế toán khoản doanh thu giảm trừ 25 Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán Nhật ký chung .27 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức máy quản lý công ty XNK thành phố Móng Cái 31 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán 32 Sơ đồ 2.3 Quy trình ghi sổ kế toán có trợ giúp phần mềm excel 34 Sơ đồ 2.4 Quy trình NK tiêu thụ hàng NK Công ty 35 Danh mục bảng biểu Biểu 2.1 Hợp đồng kinh tế 39 Biểu 2.2 Ủy nhiệm chi (Mở L/C) 40 Biểu 2.3 Ủy nhiệm chi (Phí mở L/C) 41 Biểu 2.4 Ủy nhiệm chi (Phí chuyển tiền mở L/C) .42 Biểu 2.5 Hóa đơn GTGT đầu vào .43 Bảng 2.6 Hóa đơn GTGT (Chi phí VC quốc tế) 44 Biểu 2.7 Tờ khai hải quan 45 Biểu 2.8 HD GTGT ( kiểm định sản phẩm ) .46 Biểu 2.9 Giấy báo nợ (Trả tiền cho công ty Vinacontrol) 47 Biểu 2.10 Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước .48 doanh nghiệp dễ làm doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chí phá sản Hiện tại, doanh nghiệp chƣa áp dụng chế độ dự phòng phải thu khó đòi áp dụng phƣơng thức bán chịu cho số khách hàng Nhƣ không đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp có biến động, rủi ro thị trƣờng lúc việc mua bán thị trƣờng diễn thuận lợi Đồng thời việc lập dự phòng giúp cho bảng cân đối kế toán phản ánh xác giá trị thực tế tài sản doanh ngiệp, việc lập dự phòng giúp thuế thu nhập doanh nghiệp công ty giảm xuống lƣợng đáng kể + “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” tài khoản 1593: Hiện tại, Công ty không sử dụng TK 1593 “dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Nhƣ không đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp có biến động làm giảm giá trị hàng hoá công ty kinh doanh thị trƣờng hàng hoá bán đƣợc Đồng thời việc lập dự phòng giúp cho bảng cân đối kế toán công ty phản ánh xác giá trị thực tài sản Công ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá nhƣ: Buôn bán máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ gia dụng, tiến hành ghi chung tài khoản 5111 doanh thu chung cho tất điều gây khó khăn cho quản lý Vì công ty nên theo dõi chi tiết doanh thu đến loại chủng loại hàng hoá xác định lỗ lãi cho loại cần thiết điều kiện kinh doanh Có nhƣ công tác quản trị doanh nghiệp phát huy đƣợc hiệu giúp cho nhà quản lý có đƣợc định kinh doanh đến mặt hàng cách hợp lý Hạn chế 2: Về điều kiện giao hàng Giao hàng xƣởng ngƣời xuất nƣớc (EXW) gây nhiều bất lợi rắc rối cho Công ty Điều làm nguồn chi phí vận chuyển đáng kể, làm ảnh hƣởng đến doanh thu mặt hàng lợi nhuận công ty Ngoài ra, phải ý đến số thủ tục phức tạp, rƣờm rà ảnh hƣởng phần đến chất lƣợng hàng hoá Hạn chế 3: Công ty chưa lập báo cáo lưu chuyển hàng hoá nhập Trƣớc biến động thị trƣờng nhiều rủi ro nhƣ nay, việc công ty chƣa lập báo cáo lƣu chuyển hàng hoá nhập hay chƣa kiểm soát, theo dõi lƣợng hàng mua vào, bán ra, chƣa tìm hiểu thị trƣờng nào, khu vực phù hợp với việc bán loại hàng hoá nào, thị trƣờng tiềm để tập trung đầu tƣ, phát triển làm cho doanh thu bán hàng không cao, chí thua lỗ dẫn đến tình hình kinh doanh công ty xuống 93 Thang Long University Library 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái Để hoàn thiện kế toán lƣu chuyển hàng hóa Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái, em xin đƣa vài đề xuất Giải pháp 1: Về tài khoản kế toán áp dụng chế độ kế toán dự phòng tổn thất tài sản + Áp dụng tài khoản: “Dự phòng phải thu khó đòi” để hạch toán quỹ dự phòng “ Nợ phải thu khó đòi” Ta thấy thực tế, Doanh thu bán hàng công ty 2.821.856.882 đồng doanh thu phải thu khách hàng 753.264.067 đồng, chiếm 26,7% doanh thu của công ty Mặc dù công ty chƣa có khoản phải thu khó đòi nhƣng để công ty hoạt động bình thƣờng tránh biến động xấu, rủi ro đáng tiếc tƣơng lai, công ty nên lập tài khoản dự phòng phải thu khó đòi Ngoài ra, việc lập tài khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi giúp doanh nghiệp bớt khoản thuế thu nhập doanh nghiệp xác định đƣợc xác giá trị thực tế tài sản Dự phòng nợ phải thu khó đòi đƣợc lập vào cuối niên độ kế toán trƣớc lập Báo cáo tài Việc lập dự phòng phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi (Khách hàng khả toán khoản nợ) Các khoản đƣợc coi khoản nợ phải thu khó đòi mức lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi đƣợc phản ánh theo quy định pháp luật (Thông tƣ 228/2009/TT-BTC) Phƣơng pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi (kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi) Dự phòng nợ phải thu khó đòi = (Mức trích lập dự phòng) X (giá trị khoản nợ phải thu hạn) (3.1) (Mức trích lập dự phòng đƣợc quy định theo tuổi nợ hạn đƣợc phản ánh theo quy định pháp luật ) − Kế toán ghi: Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1592 – Dự phòng nợ phải thu khó đòi − Cuối niên độ kế toán sau ( 31/12/N+1) tiếp tục tính toán mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho năm ( Năm N+2) Sau so sánh với số dự phòng lập cuối kỳ kế toán cuối năm trƣớc: 94 + Nếu số dự phòng phải lập năm lớn số dự phòng lập năm trƣớc số chênh lệch lớn đƣợc trích lập bổ sung, kế toán ghi: Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 1592 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi + Nếu số dự phòng phải lập năm nhỏ số dự phòng lập năm trƣớc số chênh lệch nhỏ đƣợc hoàn nhập, kế toán ghi: Nợ TK 1592 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi Có TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp − Các khoản nợ phải thu khó đòi đƣợc xác định thực không đòi đƣợc nợ đƣợc phép xoá nợ Kế toán ghi: Nợ TK 1592 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Nếu DN lập dự phòng) Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu DN chưa lập dự phòng) Có TK 131 – Phải thu khách hàng Có TK 138 – Phải thu khác Đồng thời ghi : Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” − Đối với khoản nợ phải thu khó đòi đƣợc xử lý xoá nợ, sau thu hồi đƣợc nợ, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,… Có TK 711 – Thu nhập khác Đồng thời ghi: Có TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” − Đối với khoản nợ phải thu khó đòi đƣợc bán cho công ty mua bán nợ Khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán khoản nợ phải thu khó đòi cho công ty mua bán nợ thu đƣợc tiền Kế toán ghi: Nợ TK 111,112,… (Số tiền thu đc từ việc bán khoản nợ phải thu khó đòi) Nợ TK 1592 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Số chênh lệch bù đắp nợ phải thu khó đòi) Nợ TK liên quan (Số chênh lệch giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thu từ bán khoản nợ số bù đắp khoản dự phòng phải thu khó đòi) Có TK 131 – Phải thu khách hàng, TK 138 – Phải thu khác Ví dụ: Công ty TNHH Bách Diệp Thành có khoản nợ trị giá 196.000.000VND hạn tháng đƣợc cho không khả toán Cuối kỳ kế toán trích lập dự phòng nhƣ sau : 95 Thang Long University Library Số dự phòng nợ phải thu khó đòi doanh nghiệp cần trích lập dành cho công ty TNHH Bách Diệp Thành là: 196.000.000 x 30% = 58.800.000 (Trong đó, 30% mức trích lập dự phòng dành cho khoản nợ khó đòi từ sáu tháng đến năm) Nợ TK 6422 58.800.000 Có TK 1592 58.800.000 + Tài khoản: “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” áp dụng chế độ kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Thị trƣờng biến động nhiều nhân tố chủ quan khác tác động Mặt khác sản phẩm công ty kinh doanh có biến động thị trƣờng có cạnh tranh gay gắt với sản phẩm hãng khác Do công ty khó lƣờng trƣớc đƣợc tác động bất lợi đến trình tiêu thụ sản phẩm Vì sản phẩm công ty bị giảm giá so với dự kiến điều xảy Công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để đảm bảo cho tình hình tài công ty có biến động giá cả, để tuân thủ theo chế độ kế toán, tôn trọng nguyên tắc “thận trọng” công tác kế toán Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc lập số chênh lệch giá gốc hàng tồn kho lớn giá trị thực chúng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc lập vào cuối niên độ kế toán trƣớc lập Báo cáo tài Việc lập dự phòng hàng tồn kho phải đƣợc lập cho thứ, loại hàng hoá tồn kho Cuối niên độ kế toán vào số lƣợng, giá trị hàng tồn kho xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho xác định mức trích lập dự phòng kế toán ghi: Số dự phòng cần trích lập cho năm N + = (SL hàng tồn kho ngày 31/12/N) x ( Đơn giá gốc hàng tồn kho - Đơn giá ƣớc tính) (3.2) − Kế toán ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho − Cuối niên độ kế toán sau (31/12/N+1) tiếp tục tính toán mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm (Năm N+2) Sau so sánh với số dự phòng lập cuối kỳ kế toán cuối năm trƣớc + Nếu số dự phòng phải lập năm lớn số dự phòng lập năm trƣớc số chênh lệch lớn đƣợc trích lập bổ sung, kế toán ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 96 + Nêú số dự phòng phải lập năm nhỏ số dự phòng lập năm trƣớc số chênh lệch nhỏ đƣợc hoàn nhập, kế toán ghi: Nợ TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 97 Thang Long University Library Biểu 3.3 Sổ chi tiết hàng hóa máy đánh giày G4 Đơn vị: Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái Địa chỉ: Số Trần Quốc Toản, Hoà Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA Tháng 12 năm 2015 Tên kho: KCT Tài khoản: 156 Tên hàng hóa: Máy đánh giày G4 Chứng từ Ngày ghi sổ 12/09 22/09 28/09 SH NT Diễn giải Tồn đầu kỳ PNK72 12/09 Nhập kho PXK129 22/09 Xuất kho PXK138 28/09 Xuất kho … … … Cộng phát sinh TK đối ứng 156 632 632 … Đơn vị tính: Đồng Nhập Đơn giá Lƣợng 1.771.004 200 1.771.004 1.771.004 … … 200 Xuất Tiền Lƣợng Tiền 180 02 … 182 318.780.720 3.542.008 … 322.322.728 Tồn Lƣợng Tiền … … 354.200.800 … 354.200.800 18 31.878.072 (Nguồn: Phòng tài - kế toán) Căn vào sổ chi tiết hàng hoá “Máy đánh giày G4” ta thấy Thực tế cuối 12/2015 mặt hàng máy đánh giày G4 tồn kho 18 với đơn giá vốn 1.771.004 Mà thị trƣờng, mặt hàng có giá 1.600.000 Để bảo toàn vốn cho doanh nghiệp doanh nghiệp nên trích lập dự phòng Số dự phòng doanh nghiệp cần trích lập với “Máy đánh giày G4” cho năm 2016 là: 18 x (1.771.004 – 1.600.000) = 3.078.072 98 − Kế toán ghi: Nợ TK 632 Có TK 1593 3.078.072 3.078.072 Khi giá vốn hàng hoá “ máy đánh giày G4 tăng thêm 3.078.072 đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm tƣơng ứng với mức tăng so với Giải pháp 2: Về điều kiện giao hàng Công ty nên thay điều kiện giao hàng cảng nhận hàng hóa nhập đàm phán hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp nƣớc Công ty nên đề nghị với bạn hàng nƣớc việc chào hàng theo điều kiện CIF, CFR để tránh rủi ro, rắc rối xảy trình luân chuyển hàng nhập từ khâu ký hợp đồng đến khâu nhập kho hàng hóa Cụ thể: − Giao hàng biên giới (DAF): Có nghĩa ngƣời bán giao hàng biên giới quy định địa điểm quy định trƣớc biên giới đó, sau hoàn thành thủ tục xuất lô hàng hoá nhƣ nộp thuế xuất thuế, phí, lệ phí khác liên quan tới xuất lô hàng Ngoài ra, bên bán phải cung cấp cho bên mua chứng từ cần thiết cho ngƣời mua nhận hàng biên giới − Tiền hàng, phí bảo hiểm phí vận chuyển (CIF,CIP): trƣờng hợp giá trị hợp đồng ngoại thƣơng bao gồm giá trị lô hàng, chi phí bảo hiểm hàng hóa cƣớc phí vận chuyển hàng hóa đến cảng (cửa khẩu) quy định Ngƣời bán phải có trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất khẩu, trả phí tổn cƣớc phí vận chuyển cần thiết để đƣa hàng hóa tới cảng quy định nhƣng rủi ro, mát, hƣ hại hàng hóa chi phí phát sinh tình xảy sau giao hàng đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua Trong điều kiện sở giao hàng này, ngƣời bán phải mua bảo hiểm (ở mức độ tối thiểu) để bảo vệ cho ngƣời mua rủi ro, mát, hƣ hại hàng hóa trình chuyên chở Giải pháp 3: Về việc lập báo cáo lưu chuyển hàng hoá nhập Công ty nên thực việc lập báo cáo lƣu chuyển hàng hoá nhập để từ kiểm soát đƣợc lƣợng hàng mua vào, bán ra, tránh tình trạng hàng tồn kho nhiều ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm Ngoài ra, việc lập báo cáo lƣu chuyển hàng hoá nhập giúp thu thập thông tin thị trƣờng (về việc phân loại thị trƣờng phù hợp với loại hàng hoá nào) qua giúp nhà quản lý đƣa định (chọn nhà cung cấp, khách hàng phù hợp, khu vực bán hàng trọng tâm, khu vực tiềm để đầu tƣ, phát triển,…) nhằm tạo doanh thu tối ƣu cho công ty Ví dụ: Lập báo cáo lƣu chuyển hàng hoá cho mặt hàng : “Máy đánh giày G4” 99 Thang Long University Library Biểu 3.2 Báo cáo Nhập xuất tồn Đơn vị: Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái Địa chỉ: Số Trần Quốc Toản, Hoà Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN Tháng 09 năm 2015 Tên kho: KCT Hàng hoá: Máy đánh giày G4 Chứng từ Ngày ghi sổ 12/09 22/09 28/09 SH NT Đơn vị tính : Đồng Nhập Diễn giải Tồn đầu kỳ PNK72 12/09 Nhập kho PXK129 22/09 Xuất kho PXK138 28/09 Xuất kho Cộng phát sinh Đơn giá Lƣợng 1.771.004 200 1.771.004 1.771.004 200 Tiền Xuất Tồn Lƣợng Tiền 180 02 182 318.780.720 3.542.008 322.322.728 Lƣợng Tiền 354.200.800 354.200.800 18 31.878.072 (Nguồn: Phòng tài - kế toán) 100 Biểu 3.3 Báo cáo nhập hàng hoá Đơn vị: Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái Địa chỉ: Số Trần Quốc Toản, Hoà Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh BÁO CÁO NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Tháng 09 năm 2015 Tên kho: KCT Đơn vị tính : Đồng STT Khu vự Loại hàng Máy đánh giày G4 Loa nghe nhạc Bluetoo Đồng hồ điện tử casio … … Tổng cộ (Nguồn: Phòng tài - kế toán) 1 Thang Long University Library Biểu 3.4 Báo cáo bán hàng Đơn vị: Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái Địa chỉ: Số Trần Quốc Toản, Hoà Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh BÁO CÁO BÁN HÀNG Tháng 09 năm 2015 Tên kho: KCT STT Khu vực Loại hàng Doanh số Máy đánh giày G4 Loa nghe nhạc Bluetooth Đồng hồ điện tử casio … Miền Bắc … Đơn vị tính : Đồng Miền Trung Tỷ Trọng Doanh Số 4.000.000 0,46% 59.100.000 65,67% 109.740.000 88,5% … … Miền Nam Tỷ Trọng … Doanh số … Tỷ trọng 835.000.000 95,43% … … (Nguồn: Phòng tài - kế toán) 102 KẾT LUẬN Có thể nói, công tác kế toán yếu tố quan trọng tất doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng Đặc biệt, doanh nghiệp thƣơng mại công tác kế toán lƣu chuyển hàng hóa thành phần thiếu đƣợc toàn công tác kế toán Bởi thành phần giúp cung cấp số liệu cụ thể trình mua, bán hàng hóa số liệu liên quan đến việc toán công nợ với nhà cung cấp, khách hàng, đồng thời giúp cung cấp thông tin cần thiết cho Giám đốc nhà quản lý cấp cao để đƣa đƣợc định hƣớng kinh doanh tƣơng lai Qua trình tìm hiểu, học tập làm việc Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái, em đƣợc trau dồi thêm nhiều kiến thức thực tế, học hỏi thêm đƣợc nhiều điều bổ ích mà ngồi ghế nhà trƣờng đƣợc học lý thuyết Những điều giúp nhiều cho em trình viết Khóa luận với đề tài “Hoàn thiện kế toán lƣu chuyển hàng hóa nhập Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập thành phố Móng Cái” Không vậy, thời gian làm Khóa luận, em tìm hiểu sâu công tác kế toán công ty, qua nhận thấy đƣợc tầm quan trọng công tác kế toán lƣu chuyển hàng hóa, nhƣ ƣu điểm hạn chế tồn tại, từ mạnh dạn đề xuất vài ý kiến cá nhân nhằm hoàn thiện công tác kế toán lƣu chuyển hàng hóa công ty Do thời gian làm việc công ty chƣa lâu khả thân nhiều hạn chế nên Khóa luận tốt nghiệp em tránh đƣợc thiếu sót, vậy, em kính mong thầy cô xem xét bảo thêm để Khóa luận em đƣợc hoàn thiện đạt đƣợc kết cao Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc với anh chị phòng Kế toán công ty giúp đỡ tạo điều kiện cho em nhiều trình em làm việc, tìm hiểu viết Khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành đến PGS – TS Nguyễn Thị Đông hƣớng dẫn bảo nhiệt tình để em hoàn thiện đƣợc Khóa luận cách thuận lợi Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001 – 2006), Nhà xuất Thống kê Bộ Tài (2014), Hệ thống tài khoản kế toán – Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa, Nhà xuất Lao động GS – TS Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân PSG – TS Nguyễn Văn Công (2006), Lý thuyết thực hành Kế toán tài chính, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ vừa Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung – Slide “Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán” – Đại học Thăng Long PGS-TS Nguyễn Thị Đông (2009), Giáo trình “Hạch toán kế toán doanh nghiệp”, NXB Tài Chính TS Võ Văn Nhị (2010), 261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp – dùng cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Nhà xuất Lao động TS Võ Văn Nhị (2010), Hướng dẫn thực hành kế toán sổ kế toán, Nhà xuất Tài 10 Tài liệu công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK thành phố Móng Cái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH thường mại dịch vụ xuất nhập khẩu thành phố móng cái , Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH thường mại dịch vụ xuất nhập khẩu thành phố móng cái , Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH thường mại dịch vụ xuất nhập khẩu thành phố móng cái , Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Đông Sinh viên thực hiện : Lê Việt Hƣng, CHƢƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƢU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 91, Dự phòng nợ phải thu khó đòi = (Mức trích lập dự phòng) X (giá trị khoản nợ phải thu quá hạn) (3.1)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay