Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty coma1 chi nhánh tổng công ty cơ khí xây dựng

91 149 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG MÃ SINH VIÊN : A21855 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Vũ Lệ Hằng Sinh viên thực : Nguyễn Thị Lan Hƣơng Mã sinh viên : A21855 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, Thạc sĩ Vũ Lệ Hằng hướng dẫn tận tình, bảo tâm huyết cô suốt trình nghiên cứu thực khóa luận Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long, đặc biệt thầy cố Khoa Tài truyền đạt cho em kiến thức kinh tế đến môn học chuyên sâu Tài chính, giúp em xây dựng tảng tri thức vững để thực khóa luận phục vụ công việc tương lai Bên cạnh đó, em giúp đỡ nhiệt tình, hết lòng tạo điều kiện từ anh chị cán nhân viên Công ty COMA1 - Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Đặc biệt em xin cảm ơn nhiều trao đổi, lời bảo tài liệu quý giá anh chị cung cấp để làm tư liệu hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Nguyễn Thị Lan Hƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Nguyễn Thị Lan Hương Thang Long University Library MỤC LỤC ƢƠNG CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRO NG DOANH NGHIỆP 1.1 .Tổng quan tài sản 1.1.1.Khái niệm tài sản 1.1.2.Vai trò tài sản doanh nghiệp 1.1.3.Phân loại tài sản doanh nghiệp 1.2 .Nội dung quản lý tài sản doanh nghiệp 1.2.1.Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn 1.2.2.Nội dung quản lý tài sản dài hạn 13 1.3 Hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 15 1.3.1.Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 15 1.3.2.Sự cần thiết nâng cao hiệu tài sản doanh nghiệp 16 1.3.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản 16 1.4 .Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp 21 1.4.1.Nhân tố chủ quan 21 1.4.2.Nhân tố khách quan 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 26 2.1.Giới thiệu chung Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 28 2.1.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 2.1.4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 30 2.1.5.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 31 2.2.Thực trạng sử dụng tài sản công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 35 2.2.1 Thực trạng quy mô cấu tài sản công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 35 2.2.2 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 36 2.2.3 Thực trạng quản lý tài sản dài hạn công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 44 2.3.1.Hiệu sử dụng tổng tài sản công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 44 2.3.2.Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 45 2.3.3.Hiệu sử dụng tài sản dài hạn công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 50 2.4 Nhận xét hiệu sử dụng tài sản công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 51 2.4.1.Kết đạt 52 2.4.2.Tồn nguyên nhân 52 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 54 3.1.Định hƣớng phát triển công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 54 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 55 3.2.1.Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty 55 3.3.Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng TSDH công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 60 3.3.1.Nâng cao công tác quản lý TSCĐ 60 3.3.2.Tăng cường đổi công nghệ, quản lý, sử dụng bảo dưỡng TSCĐ .61 3.3.3.Các giải pháp chung khác 61 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCĐKT Cân đối kế toán CSH Chủ sở hữu TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn ROS Tỷ suất sinh lời doanh thu ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty COMA1 Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 32 Bảng 2.2 Quy mô cấu tài sản Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 35 Bảng 2.3 Quy mô cấu TSNH công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 37 Bảng 2.4 Giá trị thành phần hàng tồn kho 39 Bảng 2.5 Quy mô khoản phải thu 40 Bảng 2.6 Hiệu sử dụng tổng tài sản 44 Bảng 2.7 Tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn 46 Bảng 2.8 Tốc độ luân chuyển tiền Công ty năm 2012-2014 48 Bảng 2.9 Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 49 Bảng 2.10 Suất hao phí tài sản ngắn hạn so với doanh thu 49 Bảng 2.11 Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn hệ số sinh lời tài sản dài hạn 50 Bảng 2.12 Suất hao phí TSCĐ so với doanh thu 51 Bảng 3.1 Danh sách nhóm rủi ro 58 Bảng 3.2 Mô hình tính điểm tín dụng 58 Bảng 3.3 Đánh giá điểm tín dụng Công TNHH Mỹ Lan (đối tác chiến lược Công ty COMA 1) 59 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng28 Hình 1.1 Mô hình Baumol Hình 1.2 Mô hình EOQ 12 Thang Long University Library Tỷ suất sinh lời tài sản thấp (cụ thể năm 2012 tỷ suất sinh lời 0,024 %; năm 2013 0,02% năm 2014 0,026%), nguyên nhân hiệu sử dụng tài sản công ty chưa cao Công ty quan tâm, trọng đến hiệu sử dụng tài sản nhiên nhiều thiếu sót, đặc biệt hàng tồn kho tài sản dài hạn 53 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Trong bối cảnh khó khăn chung toàn kinh tế đất nước, Nhà nước siết chặt chi tiêu, hạn chế dùng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng công trình mới, kiềm chế lạm phát, khống chế hạn mức dư nợ tín dụng ngân hàng Nhưng công ty có lợi để tự cải thiện tình công ty có trình phát triển dài với nhiều kinh nghiệm tự khẳng định vai trò doanh nghiệp có chỗ đứng ổn định kinh tế quốc dân Nhằm mục tiêu xây dựng công ty ngày lớn mạnh, công ty cần nghiên cứu chiến lược kinh doanh phù hợp, thích nghi với kinh tế thị trường biến đổi thường xuyên Phát huy ưu điểm để khắc phục tồn công tác quản lý từ tối ưu hóa công tác quản lý giảm chi phí tối đa lợi nhuận Bên cạnh đó, tăng cường công tác chuẩn bị hoàn tất hồ sơ thủ tục xây dựng để kí kết hợp đồng mới, tìm kiếm thêm việc làm Đẩy mạnh liên doanh, liên kết với Công ty tư vấn nước để thực dự án nhà đầu tư dùng nguồn vốn tự có sử dụng nguồn vốn ODA, WB, ADB Không ngừng mở rộng thị trường, tìm kiếm bạn hàng mới, giữ khách hàng truyền thống nâng cao thương hiệu gây ý đến nhà đầu tư khách hàng, phấn đấu tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định thuận lợi cho trình xây dựng công trình công ty Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ để nắm bắt công nghệ mới, tăng cường cải tiến máy quản lý, kiện toàn phận kỹ thuật Nâng cao thành tựu hoạt động sản xuất kinh doanh trì hiệu quản lý hệ thống chất lượng, nâng cao thu nhập người lao động sở hiệu sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực chế quản lý Thực dự án đổi thiết bị công nghệ theo kịp với nhu cầu thị trường, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị điều kiện làm việc cho công nhân viên Cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên, 54 Thang Long University Library thực hi ện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày lớn mạnh, bền vững 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty 3.2.1.1 Giải pháp quản lý hàng tồn kho Hoạt động kinh doanh cỗ máy liên hoàn từ khâu nghiên cứu thị trường đến sản xuất đến tiêu dùng.Trong đó, hàng tồn kho vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới hoàn toàn trình này.Đối với doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tồn kho vấn đề quan trọng trình vừa dự trữ nguyên vật liệu vừa dự trữ sản phẩm sau sản xuất Đối với Công ty COMA1 – Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng doanh nghiệp sản xuất để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần phải quan tâm đến hàng tồn kho Hàng tồn kho Công ty ba năm qua có tỷ trọng lớn có xu hướng tăng tổng tài sản.Hàng hóa dự trữ nhiều làm cho hiệu sử dụng vốn lưu động giảm Vì xác định nhu cầu sản xuất thời gian đầu năm sau Công ty nên xác định mức dự trữ cho phù hợp giải phóng nhanh chóng số hàng tồn vừa giảm chi phí lưu kho vừa tránh tình trạng số hàng tồn kho thời hạn sử dụng, gây thiệt hại lớn vốn cho doanh nghiệp Dự trữ hàng hóa nhu cầu thông thường cần thiết Công ty nhằm đảm bảo nhu cầu bán Công ty Nếu dự trữ hàng hóa không đủ làm gián đoạn trình kinh doanh bỏ qua hội tốt thiếu hàng dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn lãng phí chi phí bảo quản, chí không bán hàng hư hỏng giảm chất lượng − Đối với nguyên vật liệu có giá biến động Hiện Công ty tiến hành dự trữ tương đối lớn nguyên vật liệu đầu vào: sắt, thép, xi măng…phục vụ thi công công trình dự đoán giá tăng Nhưng dự đoán không sở xác mà ước đoán ban giám đốc công ty Vì vậy, thời gian tới, Công ty sử dụng hợp đồng kì hạn với nhà cung cấp Hợp đồng kỳ hạn thị trường hàng hóa loại hợp đồng mà giá gọi giá kỳhạn, nghĩa việc giao hàng toán ngày tương lai, kể từ hợp đồng ký kết (1 tuần, tháng, tháng, tháng,…).Giá 55 kỳ hạn tính dựa mức giá giao số thông số khác đoán mức tăng giảm giá hàng hóa tính thời điểm hàng thực giao nhận Với phương thức giao dịch này, người mua hàng phải có đặt cọc (ký quỹ) chấp khoản tài sản định để bảo đảm cho việc thực hợp đồng Cụ thể, vào cuối năm 2014, Công ty COMA1 có nhận hợp đồng thi công xây dựng nhà kho cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Dương Công trình dự kiến tháng 12 năm 2014 xây dựng đến hết tháng năm 2015 Theo dự đoán báo cáo Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng tháng đầu năm 2015, giá thép xi măng tăng khoảng 25%-30% so với kỳ năm ngoái tăng khoảng 5-7% so với thời điểm tháng 12 năm 2014 Công ty tiến hành kí hợp đồng kì hạn tháng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tập đoàn thép Hòa Phát vào cuối năm 2014 để giai đoạn tháng thi công công trình nhà kho nhập nguyên vật liệu với giá ổn định 3.2.1.2 Giải pháp quản lí khoản phải thu Hiện nay, khoản phải thu khách hàng Công ty có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng lớn cấu TSNH Điều cho thấy Công ty bị khách hàng chiếm dụng ngày nhiều, gây ứ đọng vốn kinh doanh, tạo rủi ro thu hồi nợ Vì vậy, thời gian tới Công ty cần có biện pháp thiết thực để đẩy nhanh công tác thu hồi nợ tăng cường quản lý khoản phải thu ngắn hạn Công ty tiến hành biện pháp sau Theo cung cấp từ phía công ty khoản phải thu khách hàng thông thường khoản thu dễ thu hồi Thêm vào đó, công tác thu hồi nợ công ty gần đánh giá tốt, kỳ thu tiền bình quân ngày giảm.Tuy nhiên, khoản thu dễ hồi công ty tồn khoản nợ lớn chậm toán Qua phân tích biến động khoản phải thu chương cho thấy giá trị khoản phải thu qua ba năm phân tích tăng nhanh, giá trị lớn thứ hai cấu tài sản ngắn hạn Đây vấn đề cần công ty trọng, thay đổi từ giúp giảm thiểu rủi ro cho khoản vốn bị chiếm dụng này, phát huy hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn.Vì vậy, số giải pháp đưa là: Đối với công tác thu hồi nợ: Thường xuyên theo dõi khoản phải thu đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng, gửi thư thông báo thời hạn trả nợ điện thoại với khách hành xác nhận thời hạn trả nợ Muốn thế, công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm, thay chờ đến ngày hoá đơn hết hạn toán Điều không 56 Thang Long University Library giúp cô ng ty quản lý tốt khoản phải thu, mà giúp công ty giữ mối quan hệ tốt với khách hàng Công ty đầu tư phần mềm quản lý công nợ, giúp việc theo dõi khoản nợ nhanh chóng, xác, hiệu giảm bớt nhân công tác quản lý công nợ Đối với công tác quản lý khoản phải thu: Công ty cần xác định xác đáng tỷ lệ khoản phải thu hưởng chiết khấu toán, tỷ lệ khoản trả hạn sách tín dụng tỷ lệ khoản phải thu trả chậm so với quy định sách, công ty phải tiến hành đánh giá tuổi nợ khoản phải thu, từ nắm bắt thông tin tín dụng tổng quát khách hàng điều chỉnh yếu tố sách tín dụng cho phù hợp Để làm điều này, cần phải theo dõi khoản phải thu tới hạn có sách thu tiền thích ứng Đánh giá hiệu quản lý khoản phải thu: Nhằm xác định xác đáng tỷ lệ khoản phải thu hưởng chiết khấu toán, tỷ lệ khoản trả hạn sách tín dụng tỷ lệ khoản phải thu trả chậm so với qui định sách, công ty phải tiến hành đánh giá tuổi nợ khoản phải thu, từ nắm bắt thông tin tín dụng tổng quát khách hàng điều chỉnh yếu tố sách tín dụng cho phù hợp Để làm điều này, cần phải theo dõi khoản phải thu tới hạn có sách thu tiền thích ứng Cho đến thời điểm tại, mô hình Z core tiếp tục sử dụng, nhiên để đảm bảo tính xác khách quan công tác đánh giá điểm tín dụng khách hàng, công ty có sử dụng thêm cho cách tính điểm mới.Một sách tín dụng thương mại xây dựng cẩn thận dựa việc so sánh lợi ích tăng thêm từ doanh thu tăng, giá bán cao với chi phí liên quan đến thực sách tín dụng tăng tương ứng, làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Sử dụng mô hình điểm tín dụng cách quản trị tốt khoản phải thu, để doanh nghiệp có hội xoay nhanh đồng vốn có giảm áp lực vốn vay Dựa vào tiêu chí thu thập tổng hợp lại hệ thống thông tin tín dụng khách hàng để Công ty đưa định có cấp tín dụng hay sách thương mại cho khách hàng hay không Để thực điều này, Công ty nên sử dụng phương pháp phân nhóm khách hàng theo mức độ rủi ro Theo phương pháp này, khách hàng Công ty chia thành nhóm sau: 57 Bảng 3.1 Danh sách nhóm rủi ro Nhóm rủi ro Tỷ lệ doanh thu không thu hồi đƣợc ƣớc tính Tỷ lệ khách hàng thuộc nhóm rủi ro (%) 0–1 35 – 2,5 30 2,5 – 20 4–6 10 >6 (Nguồn: Quản trị tài doanh nghiệp đại – Tác giả Nguyễn Hải Sản ) Như vậy, khách hàng thuộc nhóm mở tín dụng mà không cần phải xem xét nhiều, gần tự động vị khách hàng xem xét lại năm lần Các khách hàng thuộc nhóm cung cấp tín dụng thời hạn định vị khách hàng xem xét lại năm hai lần Và tương tự vậy, Công ty xem xét đến nhóm khách hàng 3, 4, Để giảm tiểu tổn thất xảy ra, Công ty phải yêu cầu khách hàng nhóm toán tiền nhận hàng hóa, dịch vụ Yêu cầu tín dụng khác khách hàng nhóm rủi ro khác hoàn toàn hợp lý Tuy nhiên, phải làm để việc phân nhóm xác, không bị nhầm lẫn phân nhóm.Để phân nhóm rủi ro, doanh nghiệp sử dụng mô hình cho điểm tín dụng sau: Điểm tín dụng= * Khả toán lãi + 11 * Khả toán nhanh + * Số năm hoạt động Trong công thức trên, với số năm hoạt động lâu khả quản lý tài cao theo đó, công ty có khả trả nợ nhanh Sau tính điểm tín dụng trên, ta xếp loại theo nhóm rủi ro sau: Bảng 3.2 Mô hình tính điểm tín dụng Biến số Trọng số Điểm tín dụng Nhóm rủi ro Khả toán lãi >47 Khả toán nhanh 11 40-47 58 Thang Long University Library Số năm hoạt động 32-39 24-31
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty coma1 chi nhánh tổng công ty cơ khí xây dựng , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty coma1 chi nhánh tổng công ty cơ khí xây dựng , Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty coma1 chi nhánh tổng công ty cơ khí xây dựng , CHƢƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 54, CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆUQUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY COMA1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay