Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần kinh kỳ

123 206 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ SINH VIÊN THỰC HIỆN TRƢỜNG MÃ SINH VIÊN : TẠ DUY : A21854 NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực : Th.s Vũ Lệ Hằng : Tạ Duy Trƣờng Mã sinh viên Chuyên ngành : A21854 : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.s Vũ Lệ Hằng người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Kinh tế Quản lý tất thầy, cô giảng dạy trường Đại học Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em có môi trường học tập phát triển tốt suốt trình học trường Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bác, cô anh chị nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần Kinh Kỳ nhiệt tình hướng dẫn, bảo đồng thời giúp đỡ em thu thập số liệu suốt thời gian thực tập Công ty, để em có đầy đủ số liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp thầy cô giáo để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Sinh viên thực Tạ Duy Trường LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên thực Tạ Duy Trường Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm tài doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò tài doanh nghiệp 1.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 1.2.4 Quy trình phân tích tài doanh nghiệp 1.2.5 Nguồn thông tin sử dụng phân tích tài doanh nghiệp 1.2.5.1 Thông tin bên 1.2.5.2 Thông tin bên 1.2.6 Các phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.3 Nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp 14 1.3.1 Phân tích tình hình biến động tài sản nguồn vốn doanh nghiệp .14 1.3.2 Phân tích tình hình tạo vốn sử dụng vốn doanh nghiệp 16 1.3.3 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .17 1.3.4 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 19 1.3.5 Phân tích tiêu tài doanh nghiệp 21 1.3.5.1 Nhóm tiêu khả toán 21 1.3.5.2 Nhóm tiêu khả quản lý tài sản 22 1.3.5.3 Nhóm tiêu khả quản lý nợ 25 1.3.5.4 Nhóm tiêu khả sinh lời 26 1.3.5.5 Phân tích Dupont 28 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài doanh nghiệp .29 1.3.6.1 Các nhân tố khách quan 29 1.3.6.2 Các nhân tố chủ quan 30 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ 31 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Kinh Kỳ 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Kinh Kỳ .31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phận công ty .32 2.1.3 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh công ty 34 2.1.4 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Kỳ 34 2.2 Thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần Kinh Kỳ 37 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán Công ty cổ phần Kinh Kỳ .37 2.2.1.1 Tình hình tài sản 37 2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn Công ty cổ phần Kinh Kỳ 41 2.2.1.3 Phân tích mối quan hệ Tài sản Nguồn vốn 45 2.2.2 Phân tích tình hình tạo vốn sử dụng vốn Công ty cổ phần Kinh Kỳ 48 2.2.3 Phân tích báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Kỳ 50 2.2.4 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Kinh Kỳ 55 2.2.5 Phân tích tiêu tài 59 2.2.5.1 Nhóm tiêu khả toán 59 2.2.5.2 Nhóm tiêu khả quản lý tài sản 61 2.2.5.3 Nhóm tiêu khả quản lý nợ 65 2.2.5.4 Nhóm tiêu khả sinh lời 67 2.2.5.5 Phân tích mối quan hệ tiêu tài thông qua phương trình Dupont 69 2.3 Đánh giá chung tình hình tài công ty cổ phần Kinh Kỳ giai đoạn 2012 – 2014 72 2.3.1 Kêt đạt 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 73 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ 75 3.1 Định hƣớng phát triển công ty cổ phần Kinh Kỳ 75 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Kinh Kỳ 76 Thang Long University Library 3.2.1 Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng khoản nợ 76 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng khoản phải thu khách hàng .77 3.2.3 Tăng cường quản lý hàng tồn kho 80 3.2.4 Nâng cao hiệu quản lý chi phí 82 3.2.5 Tăng cường công tác quảng cáo 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quá trình tiến hành phân tích tài doanh nghiệp Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Kinh Kỳ .32 Sơ đồ 2.2 Quá trình sản xuất kinh doanh chung 35 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ cấu tài sản 37 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Kinh Kỳ 41 Bảng 2.1 Bảng Tình hình tài sản Công ty cổ phần Kinh Kỳ 38 Bảng 2.2 Bảng cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Kinh Kỳ 42 Bảng 2.3 Bảng tiêu vốn lưu động ròng 45 Bảng 2.4 Bảng tiêu nhu cầu vốn lưu động 46 Bảng 2.5 Bảng tài trợ vốn Công ty cổ phần Kinh Kỳ giai đoạn 2012 – 2014 .48 Bảng 2.6 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Kỳ giai đoạn 2012 – 2014 51 Bảng 2.7 Tỷ suất sinh lời giá vốn hàng bán 52 Bảng 2.8 Tỷ suất sinh lời chi phí hoạt động tài 53 Bảng 2.9 Tỷ suất sinh lời chi phí quản lý doanh nghiệp 54 Bảng 2.10 Tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm 2012 – 2014 56 Bảng 2.11 Bảng tiêu khả toán ngắn hạn Công ty cổ Phần Kinh Kỳ giai đoạn 2012 – 2014 59 Bảng 2.12 Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản 2012 – 2014 61 Bảng 2.13 Bảng tiêu đánh giá phận cấu thành TSNH 63 Bảng 2.14 Khả quản lý nợ Công ty giai đoạn 2012 – 2014 65 Bảng 2.15 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời Công ty cổ phần Kinh Kỳ 67 Bảng 2.16 Hiệu sử dụng tài sản thông qua mô hình tài Dupont 69 Bảng 2.17 Phân tích hiệu sử dụng vốn CSH thông qua mô hình tài Dupont 70 Bảng 2.18 Danh sách nhóm rủi ro 78 Bảng 2.19 Mô hình tính điểm tín dụng 79 Bảng 2.20 Phân loại nguyên vật liệu tồn kho theo ABC 82 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn CSH Chủ sở hữu NVL Nguyên vật liệu TSCĐ Tài sản cố định TỔNG KẾT CHƢƠNG Qua phân tích, đánh giá cho thấy quy mô hiệu hoạt động Công ty có cải thiện, nhiên tồn số hạn chế Dù gặp không khó khăn xuất phát từ thị trường nhiều biến động, với nỗ lực tập thể cán công nhân viên công ty, công ty trì, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Trong chương Khóa luận phân tích, đánh giá làm rõ tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty để rút thành tích đạt hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế đó, làm sở đề số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty thời gian tới 74 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ 3.1 Định hƣớng phát triển công ty cổ phần Kinh Kỳ Trong xu đổi đất nước, kinh tế thị trường mở nhiều hội thách thức lớn doanh nghiệp Để đứng vững không ngừng lớn mạnh thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có định hướng phát triển đắn với mục tiêu để phấn đấu giai đoạn kinh doanh định - Các mục tiêu chủ yếu Công ty cổ phần Kinh Kỳ: Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hoá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu tăng suất lao động Tập trung đạo triệt để tiết kiệm để tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp, tăng hiệu sản xuất kinh doanh Quan tâm chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế tối đa cố chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý đại dựa ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm lao động Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, sản phẩm để lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm mới, dây chuyền sản xuất khu công nghiệp Đầu tư mạnh vào công tác nghiên cứu sản phẩm thời vụ loại bánh vào dịp Trung thu, bánh kẹo vào dịp Lễ tết Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xúc tiến thương mại, mở thêm thị trường xuất mới, ổn định thị trường cũ Tăng cường tham gia hội chợ nước khu vực để tìm kiếm bạn hàng Xúc tiến hoạt động xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí doanh nghiệp thị trường: từ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị phối hợp chặt chẽ đồng vấn đề xây dựng thương hiệu Tiếp tục củng cố nhân lực cho phận bán hàng nhằm bước chuyên nghiệp hoá nâng cao hiệu phận bán hàng, xây dựng phát triển hệ thống kênh phân phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty thị trường Có sách bán hàng phù hợp, tập trung nguồn lực để phát triển thị trường tỉnh thành mà sản phẩm Công ty tiêu thụ yếu, đặc biệt tỉnh phía nam miền tây nam 75 Thang Long University Library 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Kinh Kỳ Trên đây, ta phân tích nét chung, riêng tình hình tài Công ty cổ phần Kinh Kỳ Từ phân tích đó, phần thấy mặt tích cực hạn chế tồn Đối với mặt tích cực, doanh nghiệp nên tiếp tục phát huy nữa, mặt hạn chế nên phấn đấu tìm biện pháp khắc phục Trong mặt hạn chế doanh nghiệp, có vấn đề thuộc nguyên nhân khách quan mà doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường gặp phải: cạnh tranh khốc liệt nước khiến hoạt đông kinh doanh ngày khó khăn; sách chế độ Nhà nước lĩnh vực; thay đổi quan điểm người tiêu dùng Những mặt khách quan đòi hỏi doanh nghiệp phải linh động, uyển chuyển để thích nghi khắc phục, điều giúp gạn lọc doanh nghiệp có khả thích nghi tồn tại, không bị phá sản Để tồn khó, để đứng vững khó khăn Lúc này, vấn đề doanh nghiệp khắc phục khó khăn chủ quan phát sinh nội doanh nghiệp Những khó khăn cản trở đường phát triển doanh nghiệp Từ nhận định đó, cộng thêm hiểu biết tình hình thực tế doanh nghiệp, em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Kinh Kỳ đóng góp vào phát triển chung doanh nghiệp 3.2.1 Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng khoản nợ Trong năm qua nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Nguyên nhân hiệu kinh doanh thấp, lợi nhuận làm nên vốn dùng để bổ sung không nhiều, nhu cầu lại tăng cao, hệ doanh nghiệp phải vay bên chiếm dụng đối tượng khác Do công ty cần ý gia tăng tỷ lệ vốn tự có cách tăng quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện khả toán Công ty nên lập kế hoạch nguồn vốn lưu động để so sánh nguồn vốn có với số vốn thường xuyên cần thiết tối thiểu để xem vốn lưu động thừa hay thiếu nhằm xử lý số thừa, tổ chức huy động nguồn đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cách huy động nguồn vốn dư thừa cán công nhân viên công ty nguồn có chi phí lãi thấp để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp vốn liên doanh Nếu thiếu phải tìm nguồn tài trợ, trước hết nguồn bên (quỹ phát triển sản xuất kinh doanh ) Những bất lợi từ sụt giảm kinh tế giới, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống người lao động công ty Mặc dù thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều sách nhằm giảm thiểu tác động xấu kinh tế giới kinh tế 76 nước, kiềm chế lạm phát, hạn chế nhập siêu, điều chỉnh lãi suất…đã có tác dụng, khó khăn hữu kinh tế thể tốc độ tăng trưởng GDP giảm, nợ xấu khó kiểm soát, tăng trưởng tín dụng thấp, số lượng doanh nghiệp đóng cửa tỷ lệ hàng tồn kho cao… đối tượng bị tác động nặng nề rơi vào nhóm doanh nghiệp nhỏ vừa (vốn ít, chủ yếu nguồn vay từ ngân hàng, sức cạnh tranh thấp, quản trị doanh nghiệp nhiều bất cập…) Chính vậy, Công ty cần gia tăng vốn tự có Công ty tới nguồn bên từ vay ngân hàng, vay cá nhân 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng khoản phải thu khách hàng Khoản phải thu khách hàng nắm giữ vai trò quan trọng công tác đối tác xác định niềm tin công ty với khách hàng Việc cho phép khách hàng chiếm dụng khoản vốn vừa đem lại lợi ích vừa tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế công ty khoản vốn chiếm dụng lớn Theo phân tích chương Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn lớn, khoản thời gian dài Vì vậy, Công ty nên tiếp tục nỗ lực công tác thu hồi nợ quản trị khoản phải thu Đánh giá công tác thu hồi nợ: Công ty phân công nhân viên thường xuyên theo dõi khoản phải thu đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng, điện thoại, email với khách hàng để xác nhận thời gian trả nợ Để làm điều công ty cổ phần Kinh Kỳ nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm, tốt trước đến hạn toán Với hoạt động công ty vừa giữ vững mối quan hệ với khách hàng vừa quản lý tốt khoản phải thu Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm quản lý công nợ giúp việc theo dõi khoản nợ nhanh chóng Đánh giá hiệu quản trị khoản phải thu khách hàng: Nhằm xác định tỷ lệ khoản phải thu hưởng chiết khấu toán, tỷ lệ khoản phải trả hạn sách tín dụng tỷ lệ khoản phải thu khách hàng trả chậm so với quy định sách Công ty cần tiến hành đánh giá tổng quát từ nắm bắt thông tin tín dụng tổng quát khách hàng điều chỉnh yếu tố sách tín dụng cho phù hợp Một sách tín dụng thương mại xây dựng cẩn thận dựa việc so sánh lợi ích tăng thêm từ doanh thu tăng, giá bán cao với chi phí liên quan đến thực sách tín dụng tăng tương ứng, làm tăng lợi nhuận công ty Sử dụng mô hình điểm tín dụng quản trị tốt khoản phải thu, để công ty có hội luân chuyển nhanh đồng vốn có giảm áp lực vốn vay 77 Thang Long University Library Dựa vào tiêu chí thu thập tổng hợp lại hệ thống thông tin tín dụng khách hàng để Công ty đưa định có cấp tín dụng hay sách thương mại cho khách hàng hay không Để thực điều này, Công ty nên sử dụng phương pháp phân nhóm khách hàng theo mức độ rủi ro Theo phương pháp này, khách hàng Công ty chia thành nhóm sau: Bảng 2.18 Danh sách nhóm rủi ro Nhóm rủi ro Tỷ lệ doanh thu không thu hồi đƣợc ƣớc tính Tỷ lệ khách hàng thuộc nhóm rủi ro (%) 0–1 35 – 2,5 30 2,5 – 20 4–6 10 >6 (Nguồn: Quản trị tài doanh nghiệp đại – Tác giả Nguyễn Hải Sản) Như vậy, khách hàng thuộc nhóm mở tín dụng mà không cần phải xem xét nhiều, gần tự động vị khách hàng xem xét lại năm lần Các khách hàng thuộc nhóm cung cấp tín dụng thời hạn định vị khách hàng xem xét lại năm hai lần Và tương tự vậy, Công ty xem xét đến nhóm khách hàng 3, 4, Để giảm tiểu tổn thất xảy ra, Công ty phải yêu cầu khách hàng nhóm toán tiền nhận hàng hóa, dịch vụ Yêu cầu tín dụng khác khách hàng nhóm rủi ro khác hoàn toàn hợp lý Tuy nhiên, phải làm để việc phân nhóm xác, không bị nhầm lẫn phân nhóm Để phân nhóm rủi ro, doanh nghiệp sử dụng mô hình cho điểm tín dụng sau: 78 Bảng 2.19 Mô hình tính điểm tín dụng Biến số Trọng số Điểm tín dụng Nhóm rủi ro Khả toán lãi vay >47 Khả toán nhanh 11 40 – 47 32 – 39 24 – 31 [...]... chính Công ty như tình trạng công nợ, dự trữ hàng tồn kho… Dưới áp lực cạnh tranh trong những năm vừa qua, việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Kỳ càng trở lên cần thiết, nên đề tài Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Kỳ được lựa chọn để nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính. .. - Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần Kinh Kỳ trong giai đoạn 2012-2014 từ đó tìm ra các hạn chế cũng như nguyên nhân về sự biến động tài chính của Công ty - Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Kinh Kỳ Thang Long University Library 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần. .. cao tình hình tài chính của doanh nghiệp 5 Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu và kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, đồ thị khóa luận được kết thành 3 chương như sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Kỳ Chƣơng 3: Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần. .. trong doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính là quá trình sử dụng các kỹ thuật phân tích thích hợp để xừ lý tài liệu từ báo cáo tài chính và các tài liệu khác, hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá thực trạng tài chính và dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai Như vậy, phân tích tài chính trước hết là việc chuyển các dữ liệu tài chính trên báo cáo tài chính thành những thông... định kinh doanh cho phù hợp là một điều tất yếu Công ty cổ phần Kinh Kỳ có bề dày hoạt động gần mười năm trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các loại bánh kẹo, thực phẩm Công ty cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tài chính Mặc dù vậy, những vướng mắc trong quá trình phân tích tài chính tại Công ty đã dẫn tới việc đưa ra những đánh giá thiếu chính xác và kịp thời về tình hình tài chính. .. hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Kỳ - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Kỳ trong giai đoạn 2012 – 2014 4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Phương pháp chủ yếu sử dụng trong khoá luận là phương pháp tỷ lệ, phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập để phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề... Các cơ quan quản lý của nhà nước cần các thông tin từ phân tích tình hình tài chính để kiểm tra tình hình tài chính, kiểm tra tình hình sản xuất của doanh nghiệp và xây dựng các kế hoạch quản lý vĩ mô Cơ quan thuế cần các thông tin từ phân tích tình hình tài chính để xác định số thuế mà doanh nghiệp phải nộp Thông tin tài chính giúp họ nắm được tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách,... Vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động trước hết là phụ thuộc vào sự nhận thức và vận dụng các chức năng của tài chính, sau nữa còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, cơ chế tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc cần quán triệt trong mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.2 Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính trong... 1.2.5.1 Thông tin bên trong Các nhà phân tích có rất nhiều tài liệu để tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp được cung cấp từ hệ thống tài chính- kế toán, như các báo cáo tài chính, tài liệu thị trường hay những dự báo chung cho nền kinh tế Nhưng chủ yếu phân tích tài chính là dựa vào các báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển... sản xuất kinh doanh 1.2.6 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Phương pháp phân tích là tổng hợp các cách thức, mô hình được sử dụng trong quá trình phân tích Trong phân tích tài chính, các phương pháp được vận dụng để nghiên cứu các chỉ tiêu, ý nghĩa, các mối quan hệ và sự thay đổi của chúng, từ đó phản ánh thực trạng tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Phân tích tài chính có
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần kinh kỳ , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần kinh kỳ , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần kinh kỳ , CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH KỲ 75, Từ đó, ta có thể kết luận rằng: “Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh”. [1, tr.6]

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay