Hoàn thiện kế toán chi tập hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty TNHH một thành viên bạch đằng

163 298 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:39

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA: KẾ TOÁN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY LẮP CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẠCH ĐẰNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN MỸ DUNG MÃ SINH VIÊN : A21972 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN Hà Nội - 2016 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA: KẾ TOÁN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY LẮP CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẠCH ĐẰNG Giáo viên hƣớng dẫn : Nguyễn Hồng Anh Sinh viên thực : Nguyễn Mỹ Dung Mã sinh viên : A21972 Chuyên ngành : Kế toán Hà Nội - 2016 Thang Long University Library LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long, thầy cô giáo Bộ môn Kế toán, ngƣời giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích năm tháng học tập trƣờng, tảng vô quý báu cho em bƣớc vào nghiệp sau Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo, giảng viên hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Hồng Anh tận tình hƣớng dẫn, bảo nhƣ góp ý cho em trình viết khóa luận Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo, cô, chú, anh, chị công tác Công ty TNHH MTV Bạch Đằng tạo hội cho em tìm hiểu môi trƣờng làm việc thực tế doanh nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Phòng Kế toán giúp đỡ, cung cấp số liệu cho em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xúc động nhận đƣợc ý kiến quý báu thầy cô nhƣ cô anh chị Công ty Em xin kính chúc quý thầy cô toàn thể cô chú, anh chị, nhân viên Công ty TNHH MTV Bạch Đằng dồi sức khỏe thành công công việc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Mỹ Dung Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2 Chi phí sản xuất kế toán chi phí sản xuất 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.2.1 Phân loại theo khoản mục chi phí tính giá thành 1.2.2.2 Phân loại theo yếu tố chi phí 1.2.2.3 Phân loại theo mối quan hệ với số lượng sản phẩm hoàn thành 1.2.3 Đối tượng phương pháp kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.3.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.4 Nội dung kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10 1.2.4.3 Kế toán chi phí máy thi công 12 1.2.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 17 1.3 Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây lắp 20 1.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 20 1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây lắp 21 1.4 Giá thành kế toán giá thành doanh nghiệp xây lắp 23 1.4.1 hái niệm 23 1.4.2 Phân loại giá thành 23 1.4.3 Đối tượng phương pháp t nh giá thành sản phẩm xây lắp 24 1.4.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 24 1.4.3.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.5 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành theo hình thức khoán gọn 27 1.5.1 Kế toán đơn vị giao khoán nội 27 1.5.2 Kế toán đơn vị nhận khoán 29 1.6 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 32 1.6.1 Các hình thức sổ kế toán 32 1.6.2 Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ 32 1.6.2.1 Điều kiện áp dụng 32 1.6.2.2 Ưu, nhược điểm 32 1.6.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG C NG TÁC Ế TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 35 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 35 2.1.1.1 Giới thiệu thông tin chung Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 35 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 35 2.1.1.3 Tình hình tài kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng .36 2.2 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 37 2.3 Đặc điểm máy kế toán Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 40 2.4 Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 42 Thang Long University Library 2.5 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 42 2.5.1 Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 42 2.5.2 Kế toán chi phí sản xuất Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 43 2.5.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43 2.5.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 52 2.5.2.3 Kế toán chi phí máy thi công 65 2.5.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 75 2.5.3 Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang 94 2.5.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 94 2.5.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 98 2.5.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 99 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÔNG TY TNHH MTV BẠCH ĐẰNG .101 3.1 Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 101 3.1.1 Ưu điểm 101 3.1.1.1 Trong tổ chức công tác kế toán 101 3.1.1.2 Về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp .103 3.1.2 Tồn 105 3.1.2.1 Về công tác luân chuyển chứng từ 105 3.1.2.2 Về biểu mẫu chứng từ dùng kế toán chi phí sản xuất .106 3.1.2.3 Về hình thức áp dụng hạch toán kế toán Công ty 106 3.1.2.4 Về hình thức sổ kế toán Công ty 106 3.1.2.5 Về công tác kế toán khoản mục chi phí 106 3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 107 3.2.1 Hoàn thiện công tác áp dụng chế độ kế toán 107 3.2.2 Hoàn thiện công tác áp dụng hình thức ghi sổ 108 3.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 108 3.2.4 Hạch toán chi ph tr ch trước tiền lương 109 3.2.5 Về chi phí sữa chữa bảo hành công trình 110 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CT Công trình CPSX Chi phí sản xuất DNXL Doanh nghiệp xây lắp HMCT Hạng mục công trình KPCĐ Kinh phí công đoàn MTC Máy thi công NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng XL Xây lắp DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Mục tiêu SXKD thực đƣợc năm 2014 37 Bảng 2.2 Kế hoạch SXKD đề năm 2015 37 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp CPSXKD dở dang quý III/2015 95 Công thức 1.1 Công thức tính chi phí phân bổ cho đối tƣợng .7 Công thức 2.1 Công thức tính giá trị thực tế nguyên vật liệu .44 Công thức 2.2 Công thức tính tiền lƣơng công nhân viên theo biên chế 53 Công thức 2.3 Công thức tính tiền lƣơng cho công nhân thuê 53 Công thức 2.5 Công thức phân bổ Chi phí công cụ, dụng cụ .82 Công thức 2.6 Công thức tính giá thành thực tế sản phẩm xây lắp .99 Mẫu 2.1 Giấy đề nghị tạm ứng mua nguyên vật liệu 45 Mẫu 2.2.Hóa đơn giá trị gia tăng 46 Mẫu 2.3 Giấy toán tạm ứng mua nguyên vật liệu .47 Mẫu 2.4 Bảng tổng hợp Hóa đơn mua nguyên vật liệu 48 Mẫu 2.5 Sổ chi tiết TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49 Mẫu 2.6 Chứng từ ghi sổ số 110 50 Mẫu 2.7 Sổ tài khoản 621 51 Mẫu 2.8 Bảng chấm công đội thi công Công trình Cầu Gia Lâm 55 Mẫu 2.9 Bảng toán tiền lƣơng công nhân biên chế 56 Mẫu 2.10 Hợp đồng giao khoán công việc 58 Mẫu 2.11 Bảng chấm công công nhân thuê 59 Mẫu 2.12 Bảng toán lƣơng công nhân thuê 60 Mẫu 2.13 Biên nghiệm thu khối lƣợng công việc .61 Mẫu 2.14 Phiếu chi toán tiền lƣơng công nhân thuê 62 Mẫu 2.15 Bảng tổng hợp lƣơng cho công nhân 62 Mẫu 2.16 Sổ chi tiết TK 622 63 Mẫu 2.17 Chứng từ ghi sổ TK 622 64 Mẫu 2.18 Sổ TK 622 65 Mẫu 2.19 Hợp đồng kinh tế thuê máy thi công 67 Mẫu 2.20 Biên nghiệm thu hợp đồng kinh tế .69 Mẫu 2.21 Hóa đơn GTGT thuê máy thi công 70 Mẫu 2.22 Phiếu chi thuê máy thi công 71 Thang Long University Library pháp lý, tránh đƣợc phản ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập lƣu chuyển chứng từ theo chế độ hành - Hệ thống chứng từ ban đầu đƣợc tổ chức tƣơng đối tốt, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ đầy đủ theo quy định Bộ Tài - Phƣơng pháp hạch toán kế toán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu cung cấp thông tin thƣờng xuyên, kịp thời công tác quản lý Công ty - Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ công tác kế toán Hình thức có ƣu điểm đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với quy mô, loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Bộ máy kế toán Công ty đƣợc tổ chức theo hình thức tập trung thực phân công, phân nhiệm nhân viên kế toán đội xây lắp để thực công tác hạch toán ban đầu Định kỳ nhân viên kế toán đội gửi chứng từ gốc phòng Tài – Kế toán Công ty để kế toán Công ty tập hợp vào sổ kế toán - Ngoài công tác kế toán Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đƣợc giúp đỡ phần mềm SAS INNOVA 6.0 Nhờ có phần mềm kế toán khối lƣợng công việc ghi chép hàng ngày, cuối kỳ giảm đáng kể đảm bảo tính đầy đủ xác số liệu kế toán Công việc hàng ngày phòng kế toán đƣợc tập trung vào khâu thu thập, xử lý chứng từ, nhập số liệu nội dung nghiệp vụ kinh tế chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc loại vào máy Sau nhập số liệu vào chứng từ mã hóa máy, chƣơng trình tự động chuyển số liệu vào sổ kế toán liên quan - Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành đƣợc xác định phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty Công ty áp dụng hình thức giao khoán xuống xí nghiệp, đội thi công Nhờ vậy, đơn vị trực thuộc phải nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự chủ sản xuất giúp cho Công ty tạo đƣợc sản phẩm chất lƣợng đảm bảo với giá cạnh tranh thị trƣờng, từ ko ngừng nâng cao uy tín Công ty - Công ty xác định rõ đối tƣợng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình có dự toán riêng Theo Công ty đối chiếu kịp thời thực tế sản xuất thi công với dự toán để tìm nguyên nhân 102 Thang Long University Library chênh lệch, rút học quản lý cách nhanh Giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đƣợc xác định theo khoản mục, yếu tố chi phí sản xuất phù hợp với yêu ầu c hạch toán chế độ kế toán hành Nhìn chung, công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý đặt thời gian, tính xác cụ thể Mặt khác, chi phí sản xuất chủ yếu đƣợc tập hợp trực tiếp, giảm bớt việc phân bổ chi phí cuối kỳ, làm tăng mức độ xác cho việc tính giá thành sản phẩm Công ty tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc có quyền chủ động định trình hoạt động nhƣ: thuê lao động, thuê máy móc, tìm công trình… nhƣng gắn liền với hiệu kinh tế, yêu cầu kỹ thuật, chất lƣợng công việc Điều có tác động tích cực đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công trình, góp phần nâng cao hiệu hoạt động toàn Công ty 3.1.1.2 Về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp - Hiện Công ty áp dụng hình thức khoán cho chi phí sản xuất cho đội sản xuất trực thuộc (các đội hạch toán tập trung Công ty) thi công xây lắp nên công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đơn vị thuận lợi dễ dàng - Hệ thống sổ kế toán Công ty đƣợc mở theo chế độ kế toán - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc hạch toán tƣơng đối xác - Đối tƣợng tập hợp chi phí phí đƣợc xác định theo công trình, hạng mục công trình phù hợp với đối tƣợng tính giá thành, chi phí đƣợc tập hợp theo khoản mục tạo điều kiện cho công tác đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm đƣợc xác chi tiết - Phƣơng pháp tính giá thành đƣợc Công ty lựa chọn phƣơng pháp giản đơn phù hợp với đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản xuất phƣơng thức bàn giao toán mà Công ty áp dụng - Giá thành xây lắp đƣợc xác định chi tiết theo khoản mục giúp Công ty so sánh tình hình thực kế hoạch với kế hoạch đề để từ Công ty thấy đƣợc ƣu điểm nhƣ hạn chế trình thực công tác xây lắp có biện pháp khắc phục kịp thời 103 a) Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc hạch toán riêng đƣợc mở sổ chi tiết riêng cho công trình, hạng mục công trình, tức nguyên vật liệu xuất dùng cho công trình đƣợc tập hợp trực tiếp ghi vào sổ chi tiết công trình Vì kế toán lập bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho công trình Điều giúp cho việc tập hợp chi phí sản xuất ngày đƣợc xác hợp lý Vật tƣ đƣợc đội phụ trách mua phải đƣợc thông qua Phòng Kế hoạch Sự quản lý chặt chẽ nhƣ giúp cho việc quản lý vật tƣ đƣợc xác, đảm bảo việc sử dụng vật tƣ đƣợc phù hợp với dự toán, đồng thời giảm chi phí quản lý vật tƣ Công ty tránh đƣợc tình trạng tồn đọng vật tƣ gây ứ đọng vốn, giảm tình trạng hƣ hỏng vật tƣ điều kiện bảo quản gây b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty chủ động sử dụng lƣợng lớn lao động thuê địa phƣơng nơi thi công công trình phù hợp với đặc điểm hoạt động xây lắp công trình nằm rải rác, thời gian thi công kéo dài Điều giúp cho Công ty tiết kiệm khoản chi phí lớn nhƣ chi phí điều động, di chuyển công nhân, chi phí xây dựng công trình tạm cho công nhân mà tận dụng đƣợc nguồn lực thuê dồi địa phƣơng Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Bạch Đằng sử dụng hình thức “khoán quản”, tức hình thức khoán có quản lý chặt chẽ phòng ban: Phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật thi công chịu trách nhiệm tiến độ thi công, khối lƣợng chất lƣợng công trình Phòng Tài - Kế toán giám sát mặt tài phối hợp với phòng Kế hoạch phòng Kỹ thuật thi công lập thủ tục toán với Chủ đầu tƣ Các đội thi công nhận khoán gọn chịu trách nhiệm ràng buộc trƣớc cấp quản lý chất lƣợng tiến độ thi công, đảm bảo quản lý thủ tục, chế độ sách, hoàn tất hồ sơ dự toán thi công, toán công trình với Công ty Chủ đầu tƣ Sự phối hợp phòng ban Công ty với đội xây lắp đảm bảo cho việc tính giá thành đầy đủ, xác, đảm bảo lợi ích cho Công ty, Chủ đầu tƣ, Nhà nƣớc ngƣời lao động Việc lựa chọn phƣơng pháp trả lƣơng Công ty hợp lý Hình thức lƣơng khoán đƣợc sử dụng để giao việc cho tổ trƣởng phụ trách công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm tạo điều kiện thúc đẩy ngƣời lao động có ý thức trách nhiệm 104 Thang Long University Library công việc thời gian lẫn chất lƣợng, nhƣ đảm bảo tiến độ thi công chất lƣợng công trình Hình thức trả lƣơng theo thời gian đƣợc áp dụng với phận độnglao thuộc biên chế Công ty c) Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Việc sử dụng máy thi công đƣợc Công ty chia làm hai trƣờng hợp sử dụng máy thi công Công ty thuê máy thi công thông qua hợp đồng thuê máy Toàn chi phí thuê máy đƣợc chuyển phòng Tài - Kế toán để theo dõi hạch toán, đồng thời giải cấp kinh phí kịp thời để đội triển khai thi công Việc hạch toán nhƣ hạn chế bỏ sót phản ánh đƣợc chi phí sử dụng máy thi công theo hình thức tổ chức thi công máy d) Kế toán chi phí sản xuất chung Việc hạch toán đƣợc tuân thủ theo chế độ kế toán quy định nội dung, phƣơng pháp tính hạch toán Chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp theo công trình, hạng mục công trình Các khoản chi phí cần phân bổ cho nhiều công trình vào khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, tạo điều kiện cho công tác quản lý tổng hợp chi phí xác có hiệu Đây ƣu điểm lớn công tác hạch toán chi phí sản xuất Công ty 3.1.2 Tồn Mặc dù có nhiều cố gắng, cải tiến tích cực nhƣ song em nhận thấy công tác kế toán Công ty tồn số nhƣợc điểm, bất cập chƣa đƣợc ý tháo gỡ sửa chữa Cụ thể công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nhƣ sau: 3.1.2.1 Về công tác luân chuyển chứng từ Vì địa bàn hoạt động Công ty nằm rải rác cách xa nên việc luân chuyển chứng từ từ dƣới công trình lên đội từ đội lên phòng kế toán Công ty chậm trễ, chí cuối tháng nhận đƣợc chứng từ tháng trƣớc Công ty chƣa chủ động kiểm tra, kiểm soát đốc thúc đội thực toán công trình Nguyên nhân tình trạng Công ty chƣa có quy định rõ ràng ngày nộp chứng từ đội lên phòng kế toán Công ty Điều làm cho công việc kế toán phần lớn dồn vào cuối kỳ, với khối lƣợng công việc lớn dễ dẫn đến sai sót hạch toán thông tin kế toán đƣợc 105 cung cấp chậm Đây hạn chế riêng có Công ty mà hạn chế chung thƣờng gặp phải Công ty xây dựng khác 3.1.2.2 Về biểu mẫu chứng từ dùng kế toán chi phí sản xuất Công ty chƣa có chứng từ phản ánh thiếu hụt nguyên vật liệu vận chuyển, giao nhận vật tƣ, vật tƣ sử dụng không hết, nhập kho nên không tránh khỏi sai sót trình hạch toán Việc xây dựng hạn mức nguyên vật liệu sử dụng để quản lý việc tiêu hao nguyên vật liệu phải đƣợc tiến hành lại năm, có biến động lớn giá 3.1.2.3 Về hình thức áp dụng hạch toán kế toán Công ty Công ty chƣa cập nhập Thông tƣ 200/2014/TT – BTC hƣớng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp đƣợc Bộ Tài ban hành ngày 22/12/2014 thay Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC đƣợc áp dụng cho năm tài bắt đầu sau ngày 01/01/2015 3.1.2.4 Về hình thức sổ kế toán Công ty Hiện nay, Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ Loại hình thức sổ kế toán khiến việc ghi chép bị trùng lặp nhiều dẫn đến việc lập báo cáo dễ bị chậm trễ điều khiện thủ công 3.1.2.5 Về công tác kế toán khoản mục chi phí a) Kế toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do Công ty áp dụng phƣơng thức khoán gọn cho chủ công trình nên chủ công trình đội trƣởng thi công xây lắp tự chịu trách nhiệm quản lý tự tổ chức thu mua vật tƣ không hạch toán thông qua kho Công ty.Vì khó kiểm tra đƣợc chất lƣợng nhƣ số lƣợng vật tƣ mua về, đồng thời dễ xảy tình trạng khai khống vật tƣ sử dụng, mát, lãng phí vật tƣ làm ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tại Công ty tiền lƣơng nghỉ phép công nhân trực tiếp xây lắp (trong danh sách lao động Công ty) thƣờng phát sinh vào kỳ hạch toán vào kỳ Công ty không trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân Chi phí không lớn nhƣng làm cân đối khoản mục chi phí nhân công trực tiếp kỳ, có kỳ tiền lƣơng phép nhƣng có kỳ tiền lƣơng phép lại 106 Thang Long University Library lớn Điều dẫn đến khoản mục chi phí nhân công trực tiếp có thay đổi lớn kỳ c) Hạch toán khoản mục chi phí chung Tại Công ty khoản mục chi phí chung đƣợc chia thành nhiều khoản mục đƣợc chia thành chi phí phát sinh Công ty chi phí phát sinh công trình Đối với chí phí sản xuất chung Công ty lai đƣợc chia thành chi phí phát sinh riêng tính cho công trình chi phí sản xuất chung cần phân bổ cho công trình Do đó, việc xác đinh, tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình mang nặng tính chủ quan Trong thực tế ký kết hợp đồng xây lắp hợp đồng thƣờng có điều khoản bảo hành công trình xây lắp toán giá trị công trình vào Hợp đồng chủ đầu tƣ thƣờng giữ lại khoản tiền tiền bảo hành công trình xây lắp (thƣờng nhỏ 5% giá trị công trình) nhằm đảm bảo khoản thời gian bảo hành công trình có xảy cố Công ty phải thực nghĩa vụ bảo hành, sau thời gian (cụ thể đƣợc quy định hợp đồng) trả lại cho nhà thầu Và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng phát sinh chi phí cho công tác bảo hành công trình xây lắp mà Công ty lại không thực trích trƣớc chi phí 3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Bạch Đằng Qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Bạch Đằng, đƣợc giúp đỡ tận tình tập thể cán công nhân viên Công ty nói chung, phòng Tài – Kế toán nói riêng, hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Hồng Anh em đƣợc nghiên cứu sâu công tác kế toán, cụ thể công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Dƣới góc độ sinh viên thực tập, em xin đƣa ý kiến đề xuất với hy vọng góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MTV Bạch Đằng 3.2.1 Hoàn thiện công tác áp dụng chế độ kế toán Chế độ kế toán ban hành theo Thông tƣ 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế giai đoạn mới, thúc đẩy môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh 107 hội nhập quốc tế Chính vậy, công ty cần áp dụng để kịp thời để đảm bảo tính đắn nghiệp vụ phát sinh kỳ 3.2.2 Hoàn thiện công tác áp dụng hình thức ghi sổ Thay sử dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, Công ty chuyển sang sử dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung Vì hình thức đơn giản, dễ ghi chép tạo thuận lợi cho việc áp dụng công tác kế toán phần mềm máy tính 3.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hiện tại, sau công trình bàn giao cho chủ đầu tƣ mà công trình số vật tƣ chƣa sử dụng hết Trong công trình khác, cần sử dụng vật tƣ Công ty cần có Phiếu xuất kiêm vận chuyển nội Điều nhằm tiết kiệm chi phí vật tƣ cho Công ty công trình xây lắp Mẫu 3.1 Phiếu xuất vật tƣ kiêm vận chuyển nội PHIẾU XUẤT VẬT TƢ KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Ngày…tháng …năm… Họ tên ngƣời vận chuyển:………………………………………… Xuất kho tại:………………………………………………………… Nhập kho tại:………………………………………………………… Tên, quy STT cách, phẩm chất vật tƣ Mã Đơn vị số tính Số lƣợng Thực Thực xuất nhập Đơn Thành giá tiền Cộng Xuất, ngày …tháng…năm… Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ kho nhập (Ký, họ tên) Nhập, ngày…tháng…năm Ngƣời vận chuyển Thủ kho xuất (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đối với vật tƣ sử dụng không hết phế liệu thu hồi phá vỡ công trình cũ, kế toán nên lập biên kiểm kê đánh giá giá trị thu hồi, có chứng kiến đội trƣởng, chủ nhiệm công trình, thủ kho công trình Biên đƣợc thiết kế theo mẫu sau: 108 Thang Long University Library Mẫu 3.2 Biên kiểm kê đánh giá phế liệu thu hồi BIÊN BẢN KIỂM Ê VÀ ĐÁNH GIÁ PHẾ LIỆU THU HỒI Công trình… Đơn vị tính: STT Loại vật tƣ, Đơn vị tính quy cách Số lƣợng Giá trị ƣớc tính (thành tiền) Cộng Ngày…tháng…năm Ngƣời nhập Thủ kho Đội trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.2.4 Hạch toán chi ph tr ch trước tiền lương Tiền lƣơng nghỉ phép đƣợc tính vào chi phí sản xuất cách hợp lý ảnh hƣởng đến giá thành sản phẩm Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đặn năm tiền lƣơng nghỉ phép đƣợc tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (nhƣ tính tiền lƣơng chính), doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đặn năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lƣơng nghỉ phép công nhân đƣợc tính vào chi phí sản xuất thông qua phƣơng pháp trích trƣớc theo kế hoạch Cuối năm tiến hành điều chỉnh số trích trƣớc theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lƣơng nghỉ phép Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép đƣợc thực công nhân trực tiêp sản xuất Tổng tiền lƣơng nghỉ phép phải trả cho Tỷ lệ trích trƣớc theo kế hoạch tiền lƣơng CNSX CNSX theo kế hoạch năm = Tổng tiền lƣơng phải trả cho CNSX theo kế hoạch năm Tổng tiền lƣơng nghỉ phép phải trả cho CNSX theo kế hoạch năm = Số CNSX DN Mức lƣơng x bình quân CNSX Số ngày nghỉ x phép thƣờng niên CNSX 109 Hàng tháng vào kế hoạch tiến hành trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân sản xuất : Nợ TK 622 Có TK 335 Khi thực tế phát sinh tiền lƣơng nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất : Nợ TK 335 Có TK 334 3.2.5 Về chi phí sữa chữa bảo hành công trình Khi trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp: Nợ TK 627 Có TK 352 Khi phát sinh chi phí sửa chữa, bảo hành công trình: Nợ TK 621, 622, 623, 627 Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 111, 112, 331, 152, 334… Cuối kỳ, kết chuyển chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp: Nợ TK 1544 Có TK 621, 622, 623, 627 Khi công việc sửa chữa bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng kế toán phải cập nhật bút toán: Nợ TK 352 Có TK 1544 TH1: Nếu hết thời hạn bảo hành, mà số trích trƣớc chi phí bảo hành lớn chi phí thực tế phát sinh kế toán phải hoàn nhập số trích trƣớc lại theo bút toán: Nợ TK 352 Có TK 711 TH2: Nếu hết thời hạn bảo hành, mà số trích trƣớc chi phí bảo hành nhỏ chi phí thực tế phát sinh kế toán phải hạch toán thêm vào chi phí kì: Nợ TK 811 Có TK 352 110 Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong chế thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, doanh nghiệp phải thƣờng xuyên tự hoàn thiện để chiến thắng thị trƣờng cạnh tranh kinh tế Nhận thức đƣợc điều đó, Công ty TNHH MTV Bạch Đằng không ngừng đổi mới, hoàn thiện để tồn tại, đứng vững phát triển thị trƣờng Đặc biệt công tác kế toán nói chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng Công ty ngày đƣợc trọng Việc tập hợp chi phí sản xuất cách xác, tính tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa định đắn quản trị doanh nghiệp Thực tập khâu quan trọng trình đào tạo, thời gian giúp em hoàn thiện kiến thức đƣợc học trƣờng đồng thời trình giúp em nhanh chóng bắt nhịp đƣợc với công việc thực tế kế toán viên sau trƣờng Nhận thức đƣợc vấn đề trên, đƣợc hƣớng dẫn giảng viên hƣớng dẫn, cô giáo Th.S Nguyễn Thị Hồng Anh cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Bạch Đằng giúp em nghiên cứu hoàn thành đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình xây lắp Công ty TNHH MTV Bạch Đằng” Qua thời gian thực tập, em cố gắng tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Kết hợp với kiến thức lý luận tiếp thu nhà trƣờng, em mạnh dạn trình bày số ý kiến với nguyện vọng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Song, nhận thức sinh viên lần đầu tiếp xúc với thực tế, viết em đề cập đến vấn đề có tính chất đƣa ý kiến bƣớc đầu, chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong đƣợc quan tâm, góp ý bảo thầy cô giáo cán phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH MTV Bạch Đằng để viết em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Hồng Anh cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Bạch Đằng giúp em hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Mỹ Dung 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Kim Loan (2009) – Giáo Trình kế toán tài DN – Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Các tài liệu điều lệ Công ty TNHH MTV Bạch Đằng Các trang web: Http://www.niceaccouting.com Http://www.tailieu.vn Http://www.webketoan.com Http://www.danketoan.com Một số Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Thăng Long 112 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi tập hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty TNHH một thành viên bạch đằng , Hoàn thiện kế toán chi tập hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty TNHH một thành viên bạch đằng , Hoàn thiện kế toán chi tập hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty TNHH một thành viên bạch đằng , CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG C NG TÁC Ế TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 35, Mẫu 2.27 Bảng thanh toán tiền lƣơng nhân viên quản lý đội, Mẫu 2.29 Sổ chi tiết TK 6271, Mẫu 2.33 Chứng từ ghi sổ TK 6273, Mẫu 2.43 Sổ cái TK 627, Mẫu 2.46 Chứng từ ghi sổ sô 150, Mẫu 2.48 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp Công trình Gia Lâm, Mẫu 3.1 Phiếu xuất vật tƣ kiêm vận chuyển nội bộ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay