Ôn tập đại số 10 (phép giao, hợp,...)

3 187 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:37

BÀI TẬP RÈN LUYỆN Họ tên LỚP: NỘI DUNG ƠN TẬP CÁC PHÉP TỐN TRÊN TẬP HỢP 1.Phép giao Phép hợp Hiệu tập hợp A∩ B = { x|x∈ A x∈ B} A∪ B = { x| x∈ A x∈ B} A\ B = { x| x∈ A x∉ B} x ∈ A x∈ A ∩ B ó  x ∈ B x ∈ A x∈ A ∪ B ó  x ∈ B x ∈ A\B ó x ∉ B { x∈ A Tính chất Tính chất Tính chất A ∩ A=A A ∪ A=A A\ ∅ =A A∩∅=∅ A ∪ ∅=A A\A= ∅ A ∩ B=B ∩ A A ∪ B= B ∪ A A\B≠B\A Phép lấy phần bù: Nếu A ⊂ E CEA = E\A = {x ,x∈E x∉A} BÀI TẬP Câu 1: Xét mệnh đề sau: A: '' ∀x ∈ R, x + > '' B: ‘‘ ∀x ∈ R : x > x ’’ C: '' ∃n ∈ Z : n = −n '' D: '' ∃x ∈ Q : x ∈ N '' E: ‘‘ ∃n ∈ N , n = n ’’ F: '' ∀x, y ∈ R, x + y ≥ xy '' a) Xét tính đúng, sai mệnh đề cho b) Lập mệnh đề phủ định mệnh đề Giải: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… … Câu 2: Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử nó: { } A = x ∈ N x2 − = C = { x ∈ Z / x − 3x − x = 0} G = { x ∈ Z x ≤ 3} ( x − x ) (2 x + 5x + 3) = 0} { D = { x ∈ R x − x + = 0} B = x∈¢ 2 { } H = x ∈ ¤ x2 + x −1 = N tập số tự nhiên có lập phương khơng vượt q 125 Giải: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ,,,,……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 3: Tìm tập tập hợp sau: a A = { a; b; c} b B = { ∅} Giải: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: Gọi A, B, C tập hợp học sinh lớp 10A học giỏi mơn Tốn, mơn Văn, mơn Ngoại ngữ Hãy mơ tả tập sau: a A I B b B U C c C \ A d ( A I B ) IC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Xác định tập hợp sau : a) (-3 ; 4] ∩ R = c) (1 ; 2] ∩ Z= b) (1 ; 2) ∩ Z = d) [-3 ; 5] ∩ N= Câu 6: Cho tập hợp A = { x ∈ ¡ | −5 ≤ x < 1} B = { x ∈ ¡ | −3 < x ≤ 3} Hãy viết tập A, B dạng khoảng, nửa khoảng, đoạn Tìm tập hợp A ∪ B, A ∩ B …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Cho hai tập hợp A = [1 ; 5) B = (3 ; 6] Xác định tập hợp sau : A ∩ B, A ∪ B, B\A, CRA, CRB
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập đại số 10 (phép giao, hợp,...), Ôn tập đại số 10 (phép giao, hợp,...), Ôn tập đại số 10 (phép giao, hợp,...)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay