TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ MẸO THI MÔN HÓA PHÂN TÍCH

15 259 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:34

NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê CÔNG THỨC MÔN HÓA PHÂN TÍCH CHƢƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÓA PHÂN TÍCH SAI SỐ Dạng 1: Sai số cân e% = 2dx 100 (%) m e%: sai số phép cân (%), dạng:  a% Ví dụ: e% = 1% dx m phải đơn vị khối lượng dx: sai số cân(gam), dạng:  b(gam), Ví dụ: dx =  0,01gam m: khối lượng mẫu cân (gam) Lưu ý: Cân Cân kỹ thuật Cân phân tích Sai số cân (dx)  0,01g,  0,001g  0,0001g,  0,00001g,  0,000001g Dạng 2: Tính ppm, ppb toán liên quan Nồng độ phần trăm: C% = mct mct 100(%) , Nồng độ phần nghìn: C = 1000 ( ) 00 mdd 00 mdd Nồng độ phần triệu: ppm = Nồng độ phần tỉ: ppb = mct 10 mdd mct 10 mdd mct, mdd có đơn vị khối lượng, thường gam Bài tập Hóa phân tích, dung môi thường nước Do đó, biểu thức mct ( gam) mct viết thành: Vdd (ml ) mdd Dạng 3: Xác định độ chuẩn (T) Độ chuẩn T = mct , đơn vị mct Vdd tùy đề yêu cầu, mg/ml, mg/l,… Vdd CHƢƠNG PHÂN TÍCH KHỐI LƢỢNG Dạng Tính hệ số chuyển (F) Hệ số chuyển (F) tỷ lệ khối lượng ion cần phân tích dạng cân Ví dụ: F Al 3 = M M Al 3 Al O = 27 * = 0,5293 27 *  16 * Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Ion hay gặp Dạng kết tủa Dạng cân BaSO4 BaSO4 Nhiệt độ (độ C) 700  AgCl AgCl 130 3 Fe(OH)3 Fe2O3 1000 3 Al(OH)3 Al2O3 1000 MgNH4PO4.6H2O Mn2P2O7 1100 2 CaC2O4.2H2O CaO 900 2 CaC2O4.2H2O CaCO3 500 2 CaC2O4.2H2O CaC2O4.2H2O 105 2 SO4 Cl Fe Al Mn Ca Ca Ca 2 Hệ số chuyển F Dạng Tính khối lượng kết tủa bị rửa trôi, tính độ tan s * Khối lƣợng kết tủa bị rửa trôi (gam) m = M.s.V M: khối lượng gam/mol kết tủa (gam/mol) s: độ tan kết tủa (M) V: thể tích dung dịch lại dừng kết tủa/ Thể tích dung dịch rửa (lít) * Cách tính s: Hướng dẫn lớp, lấy ví dụ cụ thể; không cần nhớ công thức trang 29(sách giáo trình 2013) CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH Dạng Tính khối lượng chất cần pha Khối lƣợng chất A cần để pha dung dịch m = N Đ.V m: khối lượng chất A (gam) N: nồng độ đương lượng (N) Đ: đương lượng gam (gam) V: thể tích dung dịch cần pha (lít) Dạng Bài toán liên quan đến định luật đương lượng Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê A+BC ; C+DE ; E+FG ; NV(A) = NV (B) = NV(C) =… NV chất phản ứng với nhau Dạng Pha dung dịch từ dung dịch ban đầu có (N1, V1) N1.V1=N2.V2 (1), (2) tương ứng nồng độ (N)và thể tích (V1,V2 đơn vị thể tích): Trước sau pha Công thức lưu ý: CN hay N = CM.n (n số đương lượng) M = Đ.n STT Chất Axit Bazo Chất Oxi- hóa khử Complexon III Kim loại (chuẩn độ complexon) K2Cr2O7 (chuẩn độ bicromat) KMnO4 (chuẩn độ pemaganat, H+) Na2S2O3 (chuẩn độ iot- thiosunfat) AgCl, KCNS (chuẩn độ kết tủa) Dạng Độ cứng nước Chỉ số đương lượng (n) Số H+ Số OHSố e trao đổi 1 Độ cứng nƣớc (ký hiệu K) số mili đƣơng lƣợng gam ion Ca2+, Mg2+ lít nƣớc • K= Xác định Độ cứng tổng cộng: pH=9-10, thị eriocrom T đen N V (trilonB ) N (đơn vị N), V (trilonB V H2O đơn vị) V ( H 2O) • Xác định Độ cứng riêng: chuẩn độ riêng Ca2+ pH=12, thị murexit CHƢƠNG IV PHÂN TÍCH CÔNG CỤ Dạng 1: Bài toán độ hấp thụ quang (Định luật Bugo – Lambe – Bia) Độ hấp thụ quang (A): A= ɛ.l.C ɛ: hệ số hấp thụ l: chiều dày tầng hấp phụ (đơn vị: cm) Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê C: nồng độ chất màu (M, %,… trừ nồng độ molan) Độ hấp thụ quang hỗn hợp chất màu X, Y, Z,… tổng độ hấp thụ quang chất màu thành phần A hỗn hợp = Ax + AY +Az +… Dạng 2: Bài tập phương pháp so màu Cpt =Ctc  mpt mtc npt ntc = = Vpt Vtc hay Vpt Vtc (vì chất nên M)  mpt.Vtc = m tc.Vpt hay npt.V tc = n tc.Vpt mtc, mpt khối lượng chất tiêu chuẩn, chất phân tích Vtc, Vpt thể tích dung dịch ống chứa chất tiêu chuẩn, chất phân tích n: số mol Nguyên tắc làm dạng tập này, cần phải nhớ:  Khi so màu, ống có màu sắc giống nồng độ  Cpt = Ctc (chứ khối lượng hay số mol nhau)  Nếu so màu, ống K có màu nằm ống A, B khối lượng chất màu X trung bình cộng khối lượng chất màu ống A, B mX (trongA)  mX (trongB) m X(trong K) = Dạng Tính pH phương pháp đo điện pH = E X E X  E ss 0,059 hiệu điện hệ, Ess điện cực điện cực so sánh, Eđo điệc cực điện cực đo E X = E ss- E đo (Es thường Calomen bão hòa Ag – AgCl) Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng ! Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê CÔNG THỨC TÍNH PH CỦA DUNG DỊCH Tổng quát: pX= - log X  1.Axit mạnh 2.Bazo mạnh Ví dụ: HCl, HNO3, H2SO4( chủ Ví dụ: NaOH, KOH, yếu), HI, HBrO3,… Ca(OH)2, Ba(OH)2.(chủ yếu),HClO4, HI pH= -log H   3.Dung dịch axit yếu trung bình Chú ý pH+pOH = 14 pH = 14-pOH =14-(-log OH  ) 4.Dung dịch bazo yếu trung bình Ví dụ: CH3COOH, H2C2O4 Ví dụ: NH3 1 pH= pKa- logCa 1 pOH= pKb- logCb Chú ý pKa+pKb = 14 pH= 14-pOH Dung dịch chứa cặp axit bazo liên hợp axit trung bình yếu Ví dụ: CH3COOH CH3COONa pH= pKa + log Cbazo Caxit Ví dụ: Khi làm tập, pH= pKCH3COOH+log 6.Muối axit yếu bazo mạnh Ví dụ: CH3COONa (CH3COOH, NaOH) 2 pH=7+( pKa+ logC muối) CCH 3COONa CCH 3COOH Chú ý 7.Muối axit mạnh bazo yếu Ví dụ: NH4Cl pKa+pKb = 14 (NH3, HCl) pH=7-( pKb+ logC muối) Dung dịch muối lƣỡng tính Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4,… pH = ½(pKa1+pKa2) Tổng quát: pH = ½(pKan+pKan+1) Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÍNH pH Trộn CH3COOH NaOH , biến thể TH1: Tỉ lệ số mol 1: CH3COONa 1  pH=7+( pKa+ logC muối) 2 TH2: CH3COOH dƣ trộn dung dịch CH3COOH CH3COONa CCH 3COONa  pH= pKCH3COOH+log CCH 3COOH Ví dụ1: Trộn 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M với 100ml dung dịch NaOH 0,1M Tính pH dung dịch tạo thành? pKa=4,76 Giải Tính số mol: nCH3COOH=nCH3COONa=0,1.0,1=0,01mol CH3COOH+ NaOH CH3COONa+H2O 0,01 0,01 (mol) Dư 0 0,01 (mol) 1 pH=7+( pKa+ logC muối) 2 =7+(1/2.4,76+1/2log0,01/0,2)=8,73 ( 0,2l tổng thể tích sau trộn) Ví dụ: Trộn 100ml dung dịch CH3COOH 0,2M với 100ml dung dịch NaOH 0,1M Tính pH dung dịch tạo thành? pKa=4,76 Giải Tính số mol: nCH3COOH =0,1.0,2=0,02mol nNaOH=0,1.0,1=0,01mol CH3COOH+ NaOH CH3COONa+H2O 0,02 0,01 (mol) Dư 0,01 0,01 (mol)  pH= pKCH3COOH+log CCH 3COONa CCH 3COOH 0,01.0,2 =4,76+log 0,01.0,2 =4,76 ( 0,2l tổng thể tích sau trộn) Nếu đề yêu cầu tính pH dung dịch muối CH3COONa nhanh, thay số tính, không cần viết phương trình mà áp dụng công thức Nếu đề cho :Trộn dung dịch CH3COOH CH3COONa nhanh, ta không cần viết phương trình mà áp dụng công thức Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Trộn NH3 HCl, biến thể TH1: Tỉ lệ số mol 1: NH4Cl 1  pH=7-( pKb+ logC muối) 2 Ví dụ: Trộn 100ml dung dịch NH3 0,3M với 100ml dung dịch HCl 0,3M Tính pH dung dịch tạo thành? KbNH3= 10 4,75 Giải Tính số mol: nNH3=nHCl=0,3.0,1=0,03mol NH3 + HCl  NH4Cl 0,03 0,03 (mol) Dư 0 0,03 (mol) 1 2 10 4,75 )+ log0,03/0,2) 2 pH=7-( pKb+ logC muối)=7-( (-log =5,04 ( 0,2l tổng thể tích sau trộn) TH2: NH3 dƣ CNH   pOH= pKNH3+log CNH (ngược lại với pH) pH=14-pOH Ví dụ: Trộn 300ml dung dịch NH3 0,3M với 100ml dung dịch HCl 0,3M Tính pH dung dịch tạo thành? KbNH3= 10 4,75 Giải Tính số mol: nNH3= 0,3.0,3=0,09mol nHCl=0,3.0,1=0,03mol NH3 + HCl  NH4Cl 0,09 0,03 (mol) Dư 0,06 0,03 (mol)  pOH= pKNH3+log =-log 10 4, 75 CNH  CNH 0,03 / 0,4 +log 0,06 / 0,4 4,76-0,3 =4,45 pH=14-4,45 = 9,55 ( 0,4l tổng thể tích sau trộn) Nếu đề yêu cầu tính pH dung dịch muối Nếu đề cho :Trộn dung dịch NH3 NH4Cl NH4Cl nhanh, thay số nhanh, ta không cần viết phương tính, không cần viết phương trình mà áp trình mà áp dụng công thức dụng công thức Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Mã đề: MT01 ĐỀ THI MÔN HÓA PHÂN TÍCH (MT01004) Hướngdẫn: Sinh viên làm trực tiếp vào đề thi Thời gian: 50 phút Cho nguyên tử lƣợng: Ag=108; Al=108; Ba=137; Br=80; C=12; Ca=40; Cd=112,4; Cl=35,5; Cr=52; Cu=64; Fe=56; H=1; Hg=200,6; I=127; K=39; Mg=24; Mn=55; N=14; Na=23;Ni=59; O=16; P=31; Pb=207; S=32; Zn=65 Câu Nội dung câu hỏi Hòa tan 200mg CaCO3 dung dịch HCl thành 500ml dung dịch Tính nồng độ Ca 2 theo ppm? Thể tích dung dịch tiêu chuẩn gốc K2Cr2O7 1M để pha 100ml dung dịch tiêu chuẩn K2Cr2O7 0,05N bao nhiêu? 10 11 12 Đáp án Chuẩn độ dung dich Na2CO3 dung dịch tiêu chuẩn HCl với thị phenolphthalein(pHkt = 9) Viết phương trình chuẩn độ? (Cho H2CO3 có số: Ka1=4,5 10 7 ; Ka2=4,8 10 11 ) Chuẩn độ 10ml dung dịch Ba(OH)2 hết 25ml dung dịch HCl 0,1N Xác định CM dung dịch Ba(OH)2? Chất chất gốc chuẩn độ bạc nitrat? AgNO3 K2Cr2O7 KCNS NaCl Chuẩn độ hỗn hợp dung dịch gồm HNO3, H3PO4 dung dich NaOH Đường chuẩn độ có bước nhảy? (Cho H3PO4 có số: Ka1=10 2 , Ka2= 10 7 , Ka3= 10 12 ) Lấy 20ml dung dịch CaCl2, thêm vào 200ml dung dịch tiêu chuẩn (NH4)2C2O4 0,05N Lọc bỏ kết tủa lấy phần nước lọc, sau cho thêm dung dịch H2SO4 loãng Chuẩn độ dung dịch thu hết 10ml dung dịch tiêu chuẩn KMnO4 0,05N Tính khối lượng CaCl2 lít dung dịch? Khi sai số dụng cụ, hóa chất mắc sai số nào? Cân 0,2g mẫu cân có sai số  0,001g Tính sai số phép cân? Pha 10ml dung dịch NaCl 0,01M thành lít dung dịch Tính nồng độ ion Na  theo ppb? Rửa AgCl 100ml nước, khối lượng (mg) AgCl bị rửa trôi tính theo biêu thức nào? Dạng kết tủa không bị biến đổi nung không khí 800 C Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê PbS BaSO4 Fe(OH)3 Al(OH)3 13 14 15 16 17 18 19 20 Điều kiện không nói dạng cân Phân tích khối lượng? Chất phân tích có tỉ lệ nhỏ Không hút ẩm Không hấp thu CO2 Chỉ cần chứa ion cần phân tích Chuẩn độ 10ml K2Cr2O7 hết 15ml dung dịch tiêu chuẩn Fe 3 0,1N Tính số milimol K2Cr2O7 lít dung dịch? Độ hấp thụ quang (mật độ quang) dung dịch chất màu không phụ thuộc vào yếu tố nào? Nồng độ dung dịch phức màu Cường độ ánh sáng chiếu vào dung dịch màu Hệ số hấp phụ phân tử phức màu Bước sóng ánh sáng Chuẩn độ 20ml hỗn hợp dung dịch (NaHCO3, Na2CO3) dừng chuẩn độ pH=8,3 hết 8ml HCl 0,1N, dừng pH= hết 25ml HCl Tính khối lượng NaHCO3? (Cho H2CO3 có số: Ka1=4,5 10 7 Ka2=4,8 10 11 ) Lấy 10ml dung dịch tiêu chuẩn KCNS 0,02N vào bình chuẩn độ, axit hóa HNO3 thêm 25ml dung dịch AgNO3 0,02N Chuẩn độ AgNO3 dư hết 10ml dung dịch KCNS Tính khối lượng KCNS cần dùng lít dung dịch? Xác định nồng độ NaOH dung dịch tiêu chuẩn HCl với thị metyl da cam (pHkt=4) mắc sai số gì? Sai số dương Sai số âm Không sai số Không thể xác định Cân 0,245g K2Cr2O7 pha thành 100ml dung dịch tiêu chuẩn Lấy 100ml chuẩn độ hết 12,5ml dung dịch Fe 3 Tính khối lượng Fe 3 0,1 lít dung dịch? Nhận xét ưu điểm phương pháp Phân tích khối lượng kết tủa? Tốc độ phân tích nhanh Có khả tự động hóa cao Độ nhạy cao Độ xác cao Trang NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Mã đề: 020 ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN HÓA PHÂN TÍCH Thời gian: 50 phút Cho: Ag=108; Al=108; Ba=137; Br=80; C=12; Ca=40; Cd=112,4; Cl=35,5; Cr=52; Cu=64; Fe=56; H=1; Hg=200,6; I=127; K=39; Mg=24; Mn=55;N=14;Na=23;Ni=59; O=16; P=31; Pb=207; S=32; Zn=65 Câu Nội dung câu hỏi Sai số chấp nhận Hóa phân tích? Sai số ngẫu nhiên Sai số thô Sai số hệ thống phương pháp Tất Để lấy xác vào bình chuẩn độ, bình 50ml, sử dụng dụng cụ nhất? Ống đong 50ml Pipet 50ml Buret 50ml Cốc chia độ Trong phân tích khối lượng kết tủa, dung dịch tốt để rửa kết tủa Fe(OH)3? Nước cất Dung dịch NH4OH loãng Dung dịch NH4Cl loãng Dung dịch KCl loãng Rửa kết tủa PbCrO4 100ml nước Tính khối lượng (a gam) PbCrO4 bị rửa kết tủa? TPbCrO4=1,8 10 14 Nguyên nhân gây kết tủa tinh thể nước? Khi làm muồi kết tủa Khi thêm thuốc thử vào dung dịch Khi cho chất tạo phức với ion kim loại vào môi trường Khi cho thêm dung môi hữu Lấy xác 10ml dung dịch tiêu chuẩn K2Cr2O7 0,05N, thêm 10ml dung dịch KI 10% 5ml dung dịch H2SO4 2N Chuẩn độ lượng I2 giải phóng hết 20ml Na2S2O3 Tính nồng độ mol/lít dung dịch Na2S2O3? Cần cân xác gam K2Cr2O7 (TKPT) để pha 1,00 lít dung dịch tiêu chuẩn 0,01N dung chuẩn độ bicromat? Cân 3g mẫu, dùng cân kỹ thuật có sai số d =  0,01g Tính sai số phép cân? Chuẩn độ ion Cl  theo phương pháp Fonha cách chuẩn độ? Chuẩn độ trực tiếp Chuẩn độ gián tiếp ngược Chuẩn độ gián tiếp Chuẩn độ gián tiếp thế, ngược Đáp án Trang 10 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê 10 So màu mắt xác định Fe 3 theo phương pháp dãy tiêu chuẩn, có màu ống phân tích nằm hai ống màu có khối lượng chứa 12 mg 19 mg chất màu chuẩn Tính số mol Fe 3 dung dịch? 11 Chuẩn độ 20ml C6H5COOH 10 5 M dung dịch NaOH 0,1M Tính pH dung dịch sau cho thêm NaOH? Cho pKa=4,19 12 Yêu cầu không với phức màu ? Phức màu có hệ số chọn lọc cao Phức màu có hệ số hấp thụ phân tử lớn Phức màu có hệ số hấp thụ phân tử nhỏ Phức màu có công thức hóa học xác định 13 Chuẩn độ 10ml dung dịch hỗn hợp axit H2SO4 H3PO4 Nếu kết thúc chuẩn độ pH=4,66 hết 10ml dung dịch NaOH0,1N Nếu kết thúc chuẩn độ pH=9,8 hết 15ml dung dịch NaOH 0,1N Tính nồng độ mol/lít H2SO4?Cho H3PO4 cópKa1=2,12; pKa2=7,21; pKa3=2,38; axít H2SO4 điện li hoàn toàn 14 Dung dịch A có pH=4 Hiệu điện hai điện cực calomen bão hòa điện cực thủy tinh bao nhiêu? 15 Tại cần xác định lại nồng độ KOH phân tích thể tích? KOH chất rắn hút ẩm KOH không chất gốc KOH dễ thay đổi nồng độ Cả đáp án 16 Trong chuẩn độ complexon, biểu thức tính đương lượng gam ion kim loại? ĐFe 3 Đ Al 3 = M Al3+/3 = M Fe3+/3 ĐFe 3 17 18 19 20 ĐPb  M Fe3+/2 = M Pb2+/3 Dung dịch làm dung dịch tiêu chuẩn phép chuẩn độ khử là? Na2S2O3 KIO3 KMnO4 K2Cr2O7 Hòa tan 0,101mg KNO3 thành 50ml dung dịch Tính ppm ion K  ? Thêm 40ml dung dịch (NH4)2C2O4 0,1N vào 20ml dung dịch chứa Ca 2 Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch Tiến hành chuẩn độ dung dịch H2SO4 loãng hết 15ml KMnO4 0,15N Tính khối lượng gam ion Ca 2 lít dung dịch? Chuẩn độ 20ml K2Cr2O7 hết 15ml Fe 2 0,01N Hãy xác định nồng độ mol/lít dung dịch K2Cr2O7? += Trang 11 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA PHÂN TÍCH Đề số: 01 Cho Ag=108; Al=108; Ba=137; Br=80; C=12; Ca=40; Cd=112,4; Cl=35,5; Cr=52; Cu=64; Fe=56; H=1; Hg=200,6; I=127; K=39; Mg=24; Mn=55; N=14; Na=23;Ni=59; O=16; P=31; Pb=207; S=32; Zn=65 STT Nội dung câu hỏi Khi cân mẫu cân có độ xác d=  0,01g, để sai số cân không qúa 1% , khối lượng cân tối thiểu gam? Cần thêm ml H2O vào 10ml dung dịch ion CaCl 0,1M để dung dịch thu có nồng độ 100ppm Ca 2 ? Xác định Fe 3 dạng kết tủa Fe(OH ) , nung kết tủa Fe(OH ) 1000 C Tính hệ số chuyển F? Tính khối lượng kết tủa Mn(CO3) bị rửa 100ml nước, biết T Mn(CO3) = 1,8 10 11 ? Lấy xác 20ml dung dịch tiêu chuẩn K2Cr2O7 0,02N, thêm 15ml dung dịch KI 10% 5ml dung dịch H2SO4 2N Chuẩn độ lượng I2 giải phóng hết 10ml Na2S2O3 Tính nồng độ mol/lít dung dịch Na2S2O3? Cho 20ml dung dịch CH3COOH 0,2N vào 20ml dung dịch NaOH 0,2N Cho Ka= 10 4,76 Tính pH dung dịch sau trộn? Hòa tan 3,00g mẫu chứa Al 3 thành 500ml dung dịch Chuẩn độ 10ml dung dịch hết 12ml dung dịch TrilonB 0,1N Tính % Al mẫu ban đầu? Hòa tan a (gam) KCl tinh khiết thành lít dung dịch Chuẩn độ 10ml dung dịch hết 20ml dung dịch AgNO3 0,05N Tính a? Chuẩn độ 10ml dung dịch hỗn hợp axit HCl + H3PO4 Dừng chuẩn độ pH= 9,8 hết 25ml dung dịch NaOH 0,1N Dừng chuẩn độ pH= 4,66 hết 20ml dung dịch NaOH 0,1N Tính nồng độ mol/lít axit H3PO4 hỗn hợp ban đầu? Cho H3PO4 có Ka1= 10 2,12 ; Ka2= 10 2, 21 ; Ka3=10 2,38 Chỉ thị dùng cho phép chuẩn độ iot-thisunfat? Diphelninamin Quỳ tím Metyl đỏ Hồ tinh bột 10 Đáp án Trang 12 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Năm học 2015-2016, kỳ I : Bài tập Xác suất (4 điểm) ta áp dụng 100% công thức đây, Lưu ý: Các bạn nên tham khảo thêm để đạt điểm cao Chúc bạn ôn thi tốt! CÁC BƢỚC LÀM BÀI TẬP XÁC SUẤT – PHẦN HỆ XS TOÀN PHẦN, ĐIỀU KIỆN Hiểu chất Công thức dễ nhớ - Có cách nhớ đấy? Bƣớc 1: Nhận biết dạng bài:Xác suất có điều kiện, Xác suất toàn phần, (90% Xác suất toàn phần) Dấu hiệu: trình bày lớp (xem đề thi năm bạn nhận ngay) Bƣớc 2: Gọi Sự kiện (thường gọi kiện A: Sự kiện tổng quát; A1, A2, A3, : Sự kiện thành phần)  A1, A2, A3, : lập thành hệ đầy đủ (A bao gồm kiện: A1, A2, A3, ) Xác suất độc lập (với XS toàn phần) Đề thi thường có A1, A2, A3, P(A1)+ P(A2)+P(A3) =1 P(A) = P(A1).P(A2).P(A3)… Bƣớc 3: Tính P (A1), P(A2), P(A3),… xác suất có toàn phần Hoặc Xác suất có điều kiện : Tính P(A1), P(A2/A1), P(A3/A1A2),…nếu xác suất có điều kiện (ít gặp) P(A) = P(A1).P(A2/A1).P(A3/A2A1)… Bƣớc 4: Tính P(A) – yêu cầu toán Bƣớc 5: (nếu xác suất có toàn phần – gặp) Xác suất toàn phần – hệ đầy đủ Tính xác suất kiện Ai A xảy ra, dùng công thức Bayes P(A) = P(A1).P(A/A1)+P(A2).P(A/A2)+P(A3).P(A/A3)+… Dấu hiệu: trình bày lớp (xem đề thi năm bạn nhận ngay) Công thức Bayes Dạng toán: Số lần xuất chắn P(Ai/A)= Gọi ko số lần xuất chắn lược đồ Bernoulli (ko số tự nhiên) Trƣờng hợp np-q số nguyên np-q không số nguyên ko ko = np-q ko+1 ko= [np-q]+1 P( Ai ).P( A / Ai ) P( A) Hoặc : np-q  ko  np-q +1 Dạng toán: Công thức Bernoulli (không cần học thuộc suy luận được) Pn(k) = k C nk p q nk (p+q=1)Cách nhận biết: Cho tỉ lệ (xác suất) đối tượng Ví dụ: Cho Xác suất 1hạt nảy mầm 0,5 Dạng toán: Lập bảng, hàm phân phối vẽ đồ thị (rất dễ, xem sách nhớ ngay) - Hiểu chất để tránh lầm dấu: >,< = CÔNG THỨC CHÚ Ý CHƢƠNG BIẾN NGẪU NHIÊN Xác suất (P) Biểu thức P (a  X  N(μ;  ) (Phân phối chuẩn) P(X  k) P(X=k) b)  X  b) b a =ϕ( ) - ϕ( )   P (a Giả sử X P(X=k) =  f( k  P(X  k) ) (tham khảo) = 1- ϕ ( k  P(X  k) P(X  k) ) =ϕ( k  ) ϕ(-x) = 1- ϕ(x) * Lưu ý: Xét Lược đồ Bernoulli, xác suất xuất kiện A phép thử p thì: μ = np,  = npq Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng ! Trang 13 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê CÔNG THỨC PHẦN THỐNG KÊ (ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯƠNG QUAN HỒI QUY) Lời tựa: - Bản sau tổng hợp công thức chủ yếu có Đề thi từ năm 2014 (không phải tất công thức học) Bản tất Công thức gửi - Tôi trình bày cách ghi nhớ công thức THỐNG KÊ phút, kể công thức tờ (được học – chưa thi bao giờ) lớp Thực dễ, không khó đâu, có quy luật - Bạn nên tham khảo thêm công thức sách giáo trình cách giải để ôn thi tốt - Chúc bạn ôn thi đại kết cao Tác giả: Nguyễn Vina _ Phần KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Bạn ý điểm giống khác công thức, nhận phút thuộc hết Có cách nhớ đấy, KHÔNG cần học thuộc lòng đâu Kiểm định Xác suất Từ khóa đề thi: tỷ lệ, xác suất 1-Dùng : U a) Trường hợp Ho: p=po H1 p  po p > po p < po Bác bỏ Ho Zt > U  Zt < -U  Zt > U  /2 Chấp nhận Ho Zt = f  po po(1  po) Zt  U  /2 n b) Trường hợp Ho: p1=p2 H1 Bác bỏ Ho Chấp nhận Ho Zt = Zt  U  1a- Từ khóa đề thi: Xuất giá trị xác suất: 0,2; 0,1; 20%,… (từ -1) p1  p2 Zt > U  /2 p1 >p2 Zt > U  Zt  U  /2 Zt  U  p1  p 2a- Từ khóa đề thi: So sánh hai tỷ 1 f (1  f )(  ) lệ, xác suất KHÔNG CHO giá trị từ 0-1 n1 n2 Kiểm định μ chưa biết  Zt  -U  Lưu ý: Nhận biết đề - Đề thi có từ “không bằng” (khác) Dùng  - Đề thi có từ: “lớn hơn”, “nhỏ hơn” dùng  /2 (theo CÔNG THỨC) - Có thể hcần so sánh Zt – Chấp nhận Ho, tự suy Bác bỏ Ho - Nhìn Đề thi cho U hay t 2- Dùng Dùng : t: t 2a-Từ khóa đề thi: Trung bình, cho giá trị a) Trường hợp Ho: μ = μo H1 Bác bỏ Ho μ  μo Zt > t  /2,n-1 μ > μo Zt > t  ,n-1 μ < μo Zt < -t  ,n-1 Chấp nhận Ho Zt  t  /2,n-1 Zt  t  ,n-1 Zt  t  ,n-1 Trang 14 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương Xác suất - Thống kê Zt = X  o n S Liên hệ kiểm định μ biết σ b) Trường hợp Ho: μ1= μ2 ( x = y 2b- Từ khóa đề thi: Trung bình, biết hai phƣơng sai (độ lệch chuẩn nhau) ) μ1  μ2 Zt > t  /2, n1+n2-2 Zt  t  /2, n1+n2-2 H1 Bác bỏ Ho Chấp nhận Ho Zt = X Y  1 S     n1 n2  μ1 > μ2 Zt > t  , n1+n2-2 Zt  t  , n1+n2-2 S = (n1  1) S1  (n2  1) S n1  n2   3- Từ khóa đề thi: - Cho Dùng : 3) Kiểm định giả thuyết phi tham số Ho: P(A1)=p1, P(Ak) =Pk H1 H1: j để A(Aj)  Pi Bác bỏ Ho  ,n-1 Zt >  Zt   Chấp nhận Ho tỉ lệ, ví dụ: 1:2,1:2:1,… - Cuối đề thi cho giá trị  ni npi Zt=  k  ,n-1 npi Phần ƢỚC LƢỢNG THAM SỐ Bạn liên hệ với phần Phần KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 1) Ước lượng khoảng μ  chưa biết 1- Từ khóa đề thi: Trung bình, KHOẢNG  S S  Cách hỏi khác: Khoảng tin cậy μ (trung bình) ; X  t / 2, n   X  t / 2, n   n n  2) Ước lượng xác suất 2-Từ khóa đề thi:Tỷ lệ, xác suất, KHOẢNG  f (1  f ) f (1  f )  Cách hỏi khác: Khoảng tin cậy p (xác suất) ; f  U /  f  U /  n n   Phần 3: TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Hai phần sau có cách nhớ học thuộc lòng đâu bạn nhé! 1) Hệ số tương quan mẫu Vậy biểu diễn X theo xy  x y Y sao? Hiểu chất r =r(x,y) = làm Nói lớp      x  x . y    Dạng toán - Vẽ đồ thị: Y X - Thay X tính Y (ngược lại) y  2) Biểu diễn Y theo X ngược lại Giả sử Y =bX+a (nhiều người gọi y =bx+a sai), TACÓ:b = xy  x y x x Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng ! , a = y - b x Trang 15 [...]... npq Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng ! Trang 13 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương và Xác suất - Thống kê CÔNG THỨC PHẦN THỐNG KÊ (ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯƠNG QUAN HỒI QUY) Lời tựa: - Bản sau tổng hợp công thức chủ yếu có trong Đề thi từ năm 2014 (không phải tất cả công thức được học) Bản tất cả Công thức tôi đã gửi rồi -... cho phép chuẩn độ iot-thisunfat? Diphelninamin Quỳ tím Metyl đỏ Hồ tinh bột 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án Trang 12 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương và Xác suất - Thống kê Năm học 2015-2016, kỳ I : Bài tập Xác suất (4 điểm) ta áp dụng 100% các công thức dưới đây, Lưu ý: Các bạn nên tham khảo thêm để đạt điểm cao Chúc các bạn ôn và thi tốt! CÁC BƢỚC LÀM... Chuẩn độ 20ml K2Cr2O7 hết 15ml Fe 2 0,01N Hãy xác định nồng độ mol/lít của dung dịch K2Cr2O7? += Trang 11 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương và Xác suất - Thống kê ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA PHÂN TÍCH Đề số: 01 Cho Ag=108; Al=108; Ba=137; Br=80; C=12; Ca=40; Cd=112,4; Cl=35,5; Cr=52; Cu=64; Fe=56; H=1; Hg=200,6; I=127; K=39; Mg=24; Mn=55; N=14; Na=23;Ni=59;... tất cả Công thức tôi đã gửi rồi - Tôi sẽ trình bày cách ghi nhớ công thức THỐNG KÊ trong 5 phút, kể cả công thức không có trong tờ này (được học – chưa thi bao giờ) trên lớp Thực sự nó rất dễ, không khó đâu, đều có quy luật cả - Bạn nên tham khảo thêm công thức trong sách giáo trình và cách giải bài để ôn và thi tốt - Chúc các bạn ôn và thi đại kết quả cao Tác giả: Nguyễn Vina ... rồi tự suy ra Bác bỏ Ho - Nhìn Đề thi cho U hay t 2- Dùng Dùng : t: t 2a-Từ khóa trong đề thi: Trung bình, cho một giá trị a) Trường hợp 1 Ho: μ = μo H1 Bác bỏ Ho μ  μo Zt > t  /2,n-1 μ > μo Zt > t  ,n-1 μ < μo Zt < -t  ,n-1 Chấp nhận Ho Zt  t  /2,n-1 Zt  t  ,n-1 Zt  t  ,n-1 Trang 14 NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương và Xác suất - Thống... toán: Công thức Bernoulli (không cần học thuộc vẫn suy luận được) Pn(k) = k C nk p q nk (p+q=1)Cách nhận biết: Cho tỉ lệ (xác suất) một đối tượng Ví dụ: Cho Xác suất 1hạt nảy mầm là 0,5 Dạng toán: Lập bảng, hàm phân phối và vẽ đồ thị (rất dễ, xem sách sẽ nhớ ngay) - Hiểu bản chất để tránh lầm dấu: >,< hoặc = CÔNG THỨC CHÚ Ý CHƢƠNG BIẾN NGẪU NHIÊN Xác suất (P) Biểu thức P (a  X  N(μ;  2 ) (Phân. .. đề thi: Xuất hiện giá trị xác suất: 0,2; 0,1; 20%,… (từ 0 -1) p1  p2 Zt > U  /2 p1 >p2 Zt > U  Zt  U  /2 Zt  U  p1  p 2 2a- Từ khóa trong đề thi: So sánh hai tỷ 1 1 f (1  f )(  ) lệ, xác suất KHÔNG CHO giá trị từ 0-1 n1 n2 2 Kiểm định μ khi chưa biết  2 Zt  -U  Lưu ý: Nhận biết đề - Đề thi có từ “không bằng” (khác) Dùng  - Đề thi có từ: “lớn hơn”, “nhỏ hơn” dùng  /2 (theo CÔNG THỨC)...NGUYỄN VINA Điện thoại/Facebook: 0165 203 2126 Gia sư môn HÓA PHÂN TÍCH, Hóa Đại cương và Xác suất - Thống kê 10 So màu bằng mắt xác định Fe 3 theo phương pháp dãy tiêu chuẩn, có màu của ống phân tích nằm giữa hai ống màu có khối lượng chứa 12 mg và 19 mg chất màu chuẩn Tính số mol Fe 3 của trong dung dịch? 11 Chuẩn độ 20ml... giữa các công thức, khi nhận ra sẽ chỉ mất 5 phút là thuộc hết Có cách nhớ đấy, chứ KHÔNG cần học thuộc lòng đâu 1 Kiểm định Xác suất Từ khóa trong đề thi: tỷ lệ, xác suất 1-Dùng : U a) Trường hợp 1 Ho: p=po H1 p  po p > po p < po Bác bỏ Ho Zt > U  Zt < -U  Zt > U  /2 Chấp nhận Ho Zt = f  po po(1  po) Zt  U  /2 n b) Trường hợp 2 Ho: p1=p2 H1 Bác bỏ Ho Chấp nhận Ho Zt = Zt  U  1a- Từ khóa trong... Bƣớc 5: (nếu là xác suất có toàn phần – có thể gặp) Xác suất toàn phần – hệ đầy đủ Tính xác suất sự kiện Ai khi A đã xảy ra, dùng công thức Bayes P(A) = P(A1).P(A/A1)+P(A2).P(A/A2)+P(A3).P(A/A3)+… Dấu hiệu: trình bày trên lớp (xem đề thi các năm các bạn sẽ nhận ra ngay) Công thức Bayes Dạng toán: Số lần xuất hiện chắc chắn nhất P(Ai/A)= Gọi ko là số lần xuất hiện chắc chắn nhất của lược đồ Bernoulli (ko
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ MẸO THI MÔN HÓA PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ MẸO THI MÔN HÓA PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ MẸO THI MÔN HÓA PHÂN TÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay