Bài giảng toàn bộ môn học kinh tế học quản lý đại học thương mại

298 201 0
  • Loading ...
1/298 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:33

12/13/2012 KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ (Managerial Economics) Giảng viên: Phan Thế Công Email: congpt@vcu.edu.vn Mobile: 0966653999 Chương Tổng quan Kinh tế học quản lý 12/13/2012 Nội dung chương  Các vấn đề Kinh tế học quản lý     Kinh tế học quản lý lý thuyết kinh tế học Đo lường tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Cung, cầu cân thị trường Cấu trúc thị trường định quản lý Nội dung chương    Các vấn đề Kinh tế học quản lý Phân tích cận biên cho định tối ưu Các kỹ thuật ước lượng     Mô hình hồi quy tuyến tính Kiểm tra ý nghĩa thống kê Ước lượng phương trình hồi quy Phân tích hồi quy việc định quản lý 12/13/2012 Các vấn đề KTHQL  Kinh tế học quản lý lý thuyết kinh tế học   Kinh tế vi mô: môn khoa học nghiên cứu hành vi kinh tế người Kinh tế học quản lý: áp dụng lý thuyết kinh tế vi mô vào vấn đề quản lý 12/13/2012 Đo lường tối đa hóa lợi nhuận kinh tế  Chi phí hội việc sử dụng nguồn lực   Là toàn phí tổn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để sử dụng nguồn lực nhằm sản xuất hàng hóa hay dịch vụ Nguồn lực:   Nguồn lực thị trường cung cấp Nguồn lực chủ sở hữu cung cấp Tổng chi phí kinh tế  Tổng chi phí kinh tế:   Chi phí hiện:   Tổng chi phí hội nguồn lực thị trường cung cấp nguồn lực chủ sở hữu cung cấp Khoản trả tiền cho việc sử dụng nguồn lực thị trường cung cấp Chi phí ẩn:  Chi phí hội tiền việc sử dụng nguồn lực chủ sở hữu cung cấp 12/13/2012 Các dạng chi phí ẩn    Chi phí hội vốn góp tiền chủ sở hữu Chi phí hội việc sử dụng tài sản vốn (đất đai, nhà xưởng) chủ sở hữu Chi phí hội thời gian mà chủ sở hữu doanh nghiệp dành cho việc quản lý kinh doanh Lợi nhuận kinh tế lợi nhuận kế toán       LN Kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí kinh tế = Tổng doanh thu – chi phí – chi phí ẩn LN Kế toán = Tổng doanh thu – chi phí Lợi nhuận kế toán không phản ánh chi phí ẩn mà doanh nghiệp phải gánh chịu Chủ sở hữu phải thu hồi lại toàn chi phí sử dụng nguồn lực bỏ  mục đích tối đa hóa lợi nhuận kinh tế 12/13/2012 Phân tích cận biên cho định tối ưu  Phân tích cận biên  Một công cụ phân tích giúp giải vấn đề tối ưu cách thay đổi giá trị biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem cải thiện hàm mục tiêu hay không Lợi ích ròng  Lợi ích ròng (Net Benefit – NB)    Là hiệu số tổng lợi ích (TB) tổng chi phí (TC) thực hoạt động NB = TB – TC Mức tối ưu hoạt động  Mức hoạt động mà lợi ích ròng tối đa hoá 12/13/2012 Lợi ích cận biên chi phí cận biên  Lợi ích cận biên (MB)   thay đổi tổng lợi ích TB có thay đổi tăng lên mức độ hoạt động Chi phí cận biên (MC)  thay đổi tổng chi phí gây thay đổi tăng lên mức độ hoạt động Lợi ích cận biên chi phí cận biên MB = Change in total benefit ∆TB = Change in activity ∆A MC = Change in total cost ∆TC = Change in activity ∆A 12/13/2012 Tối đa hóa lợi ích MB 15 Tối đa hóa lợi ích Nếu MB > MC tăng Q tăng ∏  Nếu MB < MC giảm Q tăng ∏  Nếu MB = MC sản lượng tối ưu Q*, lợi nhuận tối đa ∏max  16 12/13/2012 Tìm mức tối ưu hoạt động MB > MC MB < MC Tăng hoạt động NB tăng NB giảm Giảm hoạt động NB giảm NB tăng Tìm mức tối ưu hoạt động Net benefit (dollars) MB = MC MB > MC 100 300 • MB < MC M • 100 c’’ • 500 d’’ A 200 350 = A* 600 800 1,000 NB Level of activity 12/13/2012 Chi phí chìm, chi phí cố định chi phí bình quân     Chi phí chìm  Chi phí toán lấy lại Chi phí cố định  Chi phí liên tục phải toán cho dù thực mức hoạt động Chi phí bình quân  Chi phí cho đơn vị hoạt động, tính thương số tổng chi phí số đơn vị hoạt động Những chi phí không tác động đến MC không tác động đến định tối ưu 10 12/13/2012 Một hãng bán nhiều loại sản phẩm  Hàng hóa bổ sung sản xuất – ví dụ  Một hãng sản xuất hai sản phẩm X, Y bổ sung cho sản xuất  Hàm cầu hai sản phẩm là: QX = 285.000 – 1.000PX QY = 150.000 – 2.000PY  Hàm chi phí cận biên MC = 10 + 0,002Q  Trong Q đại diện cho QX QY (Q = QX = QY) 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 55 Một hãng bán nhiều loại sản phẩm  Hàng hóa bổ sung sản xuất – ví dụ  Xác định hàm doanh thu cận biên chung MRJ = 360 – 0,003Q  Chú ý: MRY =0 QY = 75.000 Nên ≤ Q ≤ 75.000 hàm doanh thu cận biên chung tổng theo chiều dọc hai đường doanh thu cận biên, Q > 75.000, doanh thu cận biên chung giống MRX  Áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận, giải  Kết quả: Q* = 70.000; PX = 215 PY = 40 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 56 28 12/13/2012 Chiến lược ngăn cản gia nhập   Chiến lược ngăn cản gia nhập xảy hãng (hoặc nhiều hãng) đưa hành động chiến lược nhằm làm nản lòng chí ngăn cản gia nhập (hoặc nhiều) hãng vào thị trường Nghiên cứu hai hành vi chiến lược:  Định giá hạn chế gia nhập  Tăng công suất 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 57 Định giá hạn chế gia nhập  Trong số tình huống, hãng độc quyền đưa cam kết tin cậy nhằm định mức giá thấp mức giá tối đa hoá lợi nhuận nhằm ngăn cản hãng gia nhập thị trường  Để thực được, hãng phải có khả đưa cam kết đáng tin cậy tiếp tục định giá thấp mức giá tối đa hoá lợi nhuận chí sau hãng gia nhập thị trường 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 58 29 12/13/2012 Chương LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO, BẤT ĐỊNH 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG Nội dung chương  Rủi ro bất định      Các đặc trưng rủi ro bất định Xác suất giá trị kỳ vọng Thái độ rủi ro Lựa chọn điều kiện rủi ro Các biện pháp nhằm giảm rủi ro 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 12/13/2012 Rủi ro bất định   Người tiêu dùng hãng thường không chắn kết cục mà họ lựa chọn Ví dụ 1: Sử dụng số tiền tiết kiệm nào?   Gửi ngân hàng với mức lãi suất thấp độ rủi ro thấp hay Đầu tư vào chứng khoán với mức lãi suất cao độ rủi ro cao? 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG Rủi ro bất định  Ví dụ 2: Lựa chọn nghề nghiệp   Làm việc công ty lớn với độ ổn định cao khó có khả thăng tiến hay Làm công ty nhỏ với mức độ ổn định thấp có khả thăng tiến cao? 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 12/13/2012 Các đặc trưng rủi ro bất định  Rủi ro tình định có nhiều kết người định biết tất kết xác suất xảy kết 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG Các đặc trưng rủi ro bất định  Bất định tồn người định    liệt kê tất kết cục và/hoặc xác định xác suất kết cục xảy Rủi ro bất định đề cập đến thiếu thông tin, có nhiều thông tin trường hợp rủi ro so với trường hợp bất định 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 12/13/2012 Xác suất giá trị kỳ vọng  Xác suất: khả kết cục xảy   Xác suất khách quan: xác suất xác định thông qua tình tương tự dựa liệu thống kê Xác suất chủ quan: phụ thuộc vào kỳ vọng, sở thích, kinh nghiệm đánh giá tương lai người định 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG Xác suất giá trị kỳ vọng  Giá trị kỳ vọng:  Là trung bình gia quyền tất kết cục xảy ra, với xác suất kết cục coi gia quyền tương ứng n E ( X ) = ∑ x i pi i =1  Giá trị kỳ vọng đo lường xu trung tâm – trung bình – kết cục 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 12/13/2012 Phương sai độ lệch chuẩn     Phương sai đo lường mức độ phân tán giá trị kết cục so với giá trị trung bình Phương sai trung bình bình phương sai lệch so với giá trị kỳ vọng giá trị gắn với kết cục n Variance(X)  σ  pi ( X i  E( X ))2  x Công thức: i 1 Phương sai phản ánh mức độ rủi ro định kinh tế 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG Phương sai độ lệch chuẩn   Độ lệch chuẩn bậc hai phương sai Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ rủi ro định  Độ lệch chuẩn lớn tính rủi ro định lớn 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 10 12/13/2012 Thái độ rủi ro  Thái độ rủi ro xác định thông qua lợi ích cận biên thu nhập    Giả định người thu lợi ích từ mức thu nhập kiếm Lợi ích cận biên thu nhập thay đổi tổng lợi ích có thêm đơn vị thu nhập Lợi ích cận biên thu nhập độ dốc đường tổng lợi ích theo thu nhập 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 11 Thái độ rủi ro   Lợi ích kỳ vọng: tổng lợi ích thu từ kết cục có, có tính đến trọng số xác suất kết cục xảy Các thái đội rủi ro:    Ghét rủi ro Trung lập với rủi ro Ưa thích rủi ro 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 12 12/13/2012 Ghét rủi ro   Một người gọi ghét rủi ro người thích có mức thu nhập định cho trước công việc rủi ro có thu nhập kỳ vọng tương đương Người có lợi ích cận biên thu nhập giảm dần   Họ nhạy cảm với đơn vị thu nhập đơn vị thu nhập tăng thêm Đa phần người ghét rủi ro  Thường mua bảo hiểm để đề phòng cho rủi ro 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 13 GVC: PHAN THẾ CÔNG 14 Ghét rủi ro 12/13/2012 12/13/2012 Trung lập với rủi ro   Người trung lập với rủi ro người không phân biệt mức thu nhập chắn mức thu nhập bất định khác chúng có giá trị kỳ vọng Người trung lập với rủi ro có lợi ích cận biên thu nhập không đổi  nhạy cảm với đơn thu nhập nhập đơn vị thu nhập tăng thêm 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 15 Trung lập với rủi ro 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 16 12/13/2012 Thích rủi ro   Người thích rủi ro người thích có công việc rủi ro công việc có mức thu nhập định với thu nhập kỳ vọng công việc rủi ro Người thích rủi ro có lợi ích cận biên thu nhập tăng dần   Họ nhạy cảm với đơn vị thu nhập tăng lên đơn vị thu nhập Người thích rủi ro người thích đánh bạc, kẻ phạm tội 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 17 GVC: PHAN THẾ CÔNG 18 Thích rủi ro 12/13/2012 12/13/2012 Lựa chọn điều kiện rủi ro  Dựa theo ba nguyên tắc:  Nguyên tắc giá trị kỳ vọng   Phân tích phương sai – giá trị trung bình   Chọn phương án có giá trị kỳ vọng cao Chọn phương án có giá trị trung bình lớn phương sai nhỏ Phân tích hệ số biến thiên  Chọn phương án có hệ số biến thiên nhỏ 12/13/2012 19 GVC: PHAN THẾ CÔNG Các biện pháp nhằm giảm rủi ro  Đa dạng hóa sản phẩm:   Biện pháp giảm rủi ro cách phân bổ nguồn lực vào hoạt động khác Ví dụ Thu nhập từ việc bán thiết bị ($) Thời tiết nóng Thời tiết lạnh Doanh thu từ máy điều hòa 30,000 12,000 Doanh thu từ máy sưởi 12,000 30,000 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 20 10 12/13/2012 Các biện pháp nhằm giảm rủi ro   Đa dạng hóa thông tin Bảo hiểm:  Mua bảo hiểm đảm bảo mức thu nhập không đổi bất chấp thiệt hại có xảy hay không   Phí bảo hiểm thiệt hại kỳ vọng Mức thu nhập chắn với thu nhập kỳ vọng tình rủi ro 12/13/2012 21 GVC: PHAN THẾ CÔNG Các biện pháp nhằm giảm rủi ro  Ví dụ bảo hiểm Quyết định bảo hiểm Không bị trộm (p = 0,9) Giá trị tài sản kỳ vọng Độ lệch chuẩn Không Bị trộm (p = 0,1) 40,000 50,000 49,000 3000 Có 49,000 49,000 49,000 Bảo hiểm 12/13/2012 GVC: PHAN THẾ CÔNG 22 11 CÁC THUẬT NGỮ THEN CHỐT Tiếng Việt Tiếng Anh Hàng hóa xa xỉ Luxury goods Hàng hóa thiết yếu Necessities Cầu co giãn đơn vị Unitary elastic demand Chi phí hội Opportunity Cost Cầu hoàn toàn co giãn Perfectly elastic demand Chính phủ Government Cầu hoàn toàn không co giãn Perfectly inelastic demand Cơ chế kinh tế Economic Mechanism Cầu tương đối co giãn Relatively elastic demand Doanh nghiệp, hãng Firm Cầu tương đối không co giãn Relatively inelastic demand Đường giới hạn khả sản xuất Production Possibility Frontier (PPF) Co giãn chéo cầu Cross elasticity of demand Hiệu kinh tế Economic Efficiency Co giãn cầu theo giá Price elasticity of demand Hiệu sản xuất Production Efficiency Co giãn cầu theo thu nhập Income elasticity of demand Hộ gia đình Household Co giãn cung theo giá Price elasticity of supply Kinh tế học Economics Tổng doanh thu Total revenue Kinh tế học chuẩn tắc Normative Economics Lý thuyết lợi ích đo Cardinal Utility Theory Kinh tế học thực chứng Positive Economics Lợi ích Utility Kinh tế học vi mô Microeconomics Tổng lợi ích Total Utility Kinh tế học vĩ mô Macroeconomics Lợi ích cận biên Marginal Utility Lựa chọn Choice Giỏ hàng hóa Bundle Lý thuyết kinh tế Economic Theory Quy luật lợi ích cận biên giảm dần Principle of diminishing marginal Utility Nền kinh tế Economy Tỷ lệ thay cận biên Marginal Rate of Substitution Phân tích cận biên Marginal Analysis Sự lựa chọn người tiêu dùng Consumer’s choice Quy luật chi phí hội tăng dần The law of increasing opportunity cost Hộ gia đình Household Sự khan Scarcity Lý thuyết tiêu dùng Consumer theory Tăng trưởng kinh tế Economic Growth Hàm sản xuất Production function Cầu Demand Ngắn hạn Short-run Lượng cầu Quantity demanded Dài hạn Long-run Đường cầu Demand curve Hiệu suất không đổi theo quy mô Constant Returns to Scale Cung Supply Hiệu suất tăng theo quy mô Increasing Returns to Scale Lượng cung Quantity supplied Hiệu suất giảm theo quy mô Decreasing Returns to Scale Đường cung Supply curve Sản phẩm bình quân Average Product Giá cân Equilibrium price Sản phẩm cận biên Marginal Product Lượng cân Equilibrium quantity Quy luật suất cận biên giảm dần The Law of Diminishing Returns Hàng hóa thay Substitutes Chi phí Explicit Cost Hàng hóa bổ sung Complements Chi phí ẩn Implicit Cost Hàng hóa bình thường Normal goods Chi phí hội Opportunity Cost Hàng hóa thứ cấp Inferior goods Chi phí cố định Fixed Cost Chi phí biến đổi Variable Cost Tổng chi phí Total cost Chi phí cận biên Marginal Cost Doanh thu cận biên Marginal Revenue Lợi nhuận kinh tế Economic Profit Lợi nhuận thông thường Normal Profit Lợi nhuận kế toán Accounting Profit Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận Profit Maximizing Output Tối đa hóa lợi nhuận Profit Maximization Tối thiểu hóa thua lỗ Loss Minimization Cạnh tranh hoàn hảo Perfect Competition Sản phẩm đồng Homogenous Product Điểm hòa vốn Break-even point Điểm đóng cửa Shut-down point Sức mạnh thị trường Market Power Người chấp nhận giá Price Taker Người đặt giá Price Maker Độc quyền bán Monopoly Độc quyền mua Monopsony Cạnh tranh độc quyền Monopolistic Competition Công suất thừa Excess Capacity Độc quyền tập đoàn Oligopoly Mô hình đường cầu gãy khúc Kinked Demand Curve Model Hàng rào gia nhập Entry Barriers Sự phân biệt sản phẩm Product Differentiation Quy tắc định giá Pricing Rule Phân biệt giá Price Discrimination Sản phẩm doanh thu cận biên Marginal Revenue Product Tiền công Wage Tiền lương Salary Lương tối thiểu Minimum wage Thất nghiệp Unemployment Giảng viên THS NCS Phan Thế Công [...]...Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình 1 Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giới thiệu Lịch sử phát triển của dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo trong kinh doanh ngày nay Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự... gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 1 J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying ExcelBased ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 1 John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter 1 2 Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU z z z Dự báo là một yếu tố quan trọng của hầu hết các quyết định kinh doanh và lập kế hoạch kinh tế Dự báo như... MiniTab, Eviews, SPSS Excel add-ins: Crystal Ball, Forecast X z Forecast X (hiện nay) chiếm 40% thị phần dự báo trong kinh doanh (J.Holton Wilson & Barry Keating) Chương trình giảng dạy môn dự báo sẽ sử dụng Excel và Forecast X 13 Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO, KHẢO SÁT DỮ LIỆU... cá nhân dựa trên kinh nghiệm thực tế và/hay qua nghiên cứu nên luôn luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị của bất kỳ dự báo nào 7 Phùng Thanh Bình PHÂN LOẠI DỰ BÁO z Dự báo định tính vẫn có vai trò quan trọng? o Khi không có sẵn/không đủ dữ liệu quá khứ o Nhân tố không thể lượng hóa o Không có sẵn chuyên gia định lượng o Các phương pháp thường dùng: • Đánh gá ý kiến ban quản trị (chuyên... và doanh thu trong kế hoạch nộp thuế 4 Phùng Thanh Bình DỰ BÁO TRONG KINH DOANH NGÀY NAY z Phòng nhân sự: dự báo nhu cầu tuyển dụng và những thay đổi trong công sở z Chuyên gia tài chính: dự báo ngân lưu z Quản đốc sản xuất: dự báo nhu cầu nguyên vật liệu và tồn kho z Giám đốc marketing: Dự báo doanh số để thiết lập ngân sách cho quảng cáo * Dự báo doanh số thường là dự báo cơ bản cho các dự báo khác... liệu bằng phân tích tự tương quan Lựa chọn mô hình dự báo Ôn tập thống kê cơ bản 1 Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO z z z Nguyễn Trọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 2 J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying ExcelBased ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 2 John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business... phương pháp dự báo Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 4 Thu thập và xử lý số liệu z z z z z z Số lượng và loại số liệu sẵn có: nội bộ hay bên ngoài; số liệu có ở dạng mong muốn hay không; giá trị hay đơn vị Có thể có quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu Có thể thiếu giá trị cần phải ước tính Có thể phải chuyển đổi đơn vị tính Có thể cần được xử lý trước Có thể thích hợp nhưng chỉ trong một vài giai đoạn lịch sử... tiếp thảo luận giữa những người có liên quan Phùng Thanh Bình QUY TRÌNH DỰ BÁO 9 Theo dõi kết quả dự báo z z z So sánh mức đô chính xác của giá trị dự báo và giá trị thực tế trong giai đọan dự báo Người làm dự báo cần rút ra các bài học từ việc so sánh này Tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt 7 Phùng Thanh Bình KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN z z 4 tiêu chí có thể được áp dụng để xác định xem dữ liệu... tính? z Ưu điểm: o Không đòi hỏi kiến thức về toán o Được chấp nhận rộng rãi bởi những người sử dụng z Nhược điểm: o Nhiều lĩnh vực thực tế không thể dựa vào phương pháp định tính o Luôn bị chệch (biased) o Không chính xác một cách kiên định qua thời gian o Tốn nhiều năm kinh nghiệm để một người có thể dự báo tốt được 8 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO z z z z z Các kết quả dự báo phải làm... tiền nghiệm: không có giá trị thực tế về đối tượng dự báo (dự báo cho tương lai) Dự báo lùi: nhằm bổ sung dữ liệu cho giai đoạn lịch sử (nếu cần) 9 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình NGUỒN DỮ LIỆU z z z Tùy vào phương pháp dự báo được chọn: o Một số phương pháp chỉ cần chuỗi số liệu sẽ được dự báo: như dự báo thô, phân tích, san mũ, ARIMA o Các phương pháp hồi qui bội yêu cầu phải có số liệu cho mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toàn bộ môn học kinh tế học quản lý đại học thương mại, Bài giảng toàn bộ môn học kinh tế học quản lý đại học thương mại, Bài giảng toàn bộ môn học kinh tế học quản lý đại học thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay