Các giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm tại cơ sở

4 132 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:27

1. Khái niệm về tội phạmTheo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, tại Điều 8 đã đưa ra khái niệm về tội phạm nhu sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội đuợc quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Khái niệm tội phạm trên đây là một định nghĩa có tính khoa học thể hiện tập trung nhất quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tội phạm, nó không chỉ là cơ sở khoa học cho việc xác định những tội phạm cụ thể trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự, mà còn là cơ sở cho việc nhận thức và áp dụng đúng đắn những điều luật quy định về từng tội phạm cụ thể trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm.2. Vai trò của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung có một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nó góp phần quan trọng vào thắng lợi của đất nước ta trong tiến trình xây dựng và phát triển toàn diện. Nếu chúng ta thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm sẽ góp phần tích cực đến việc ổn định xã hội, phát triển toàn diện đất nước trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Góp phần thắng lợi vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đưa vị thế của Việt Nam ngày một phát triển trên trường quốc tế. Và khi chúng ta làm giảm hoạt động của các loại tội phạm sẽ là điều kiện cơ bản đem lại sự bình yên cho xã hội, mang lại lòng tin cho quần chúng nhân dân; từ đó sẽ huy động đuợc sức mạnh của toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.3. Quan điểm của Đảng, Nhà Nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm3.1.Chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm: Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu. Đảng có nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống”.Các nghị quyết, chỉ thị đều nhấn mạnh các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải đặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống các loại tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng ngừa và khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm.3.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạmNhững năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về phòng, chống tội phạm; chỉ đạo các cấp các ngành với những biện pháp mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm nhu: Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội bổ sung, sửa đổi năm 2009. CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐẺ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM Khái niệm tội phạm Theo Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều đưa khái niệm tội phạm nhu sau: Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội đuợc quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác công dân, xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Khái niệm tội phạm định nghĩa có tính khoa học thể tập trung quan điểm Đảng Nhà nước ta tội phạm, không sở khoa học cho việc xác định tội phạm cụ thể phần tội phạm Bộ luật Hình sự, mà sở cho việc nhận thức áp dụng đắn điều luật quy định tội phạm cụ thể thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm Vai trò công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung có vai trò quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nó góp phần quan trọng vào thắng lợi đất nước ta tiến trình xây dựng phát triển toàn diện Nếu thực tốt công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm góp phần tích cực đến việc ổn định xã hội, phát triển toàn diện đất nước mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Góp phần thắng lợi vào công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đưa vị Việt Nam ngày phát triển trường quốc tế Và làm giảm hoạt động loại tội phạm điều kiện đem lại bình yên cho xã hội, mang lại lòng tin cho quần chúng nhân dân; từ huy động đuợc sức mạnh toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Quan điểm Đảng, Nhà Nước công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 3.1.Chủ trương Đảng công tác phòng, chống tội phạm: Công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội Đảng Nhà nước ta xác định nhiệm vụ quan trọng giai đoạn Do tổ chức Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phải xem nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu Đảng có nhiều chủ trương, sách, thị, nghị đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: - Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Công an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tình huống” Các nghị quyết, thị nhấn mạnh cấp ủy Đảng từ Trung ương đến sở phải đặt công tác lãnh đạo, đạo phòng, chống loại tội phạm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thực nhiều giải pháp đồng để phòng ngừa khắc phục hậu tội phạm gây ra, bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm 3.2 Chính sách, pháp luật Nhà nước công tác phòng, chống tội phạm Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn pháp quy phòng, chống tội phạm; đạo cấp ngành với biện pháp mạnh mẽ công tác phòng, chống tội phạm nhu: - Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc Hội bổ sung, sửa đổi năm 2009 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Thực trạng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 1.1 Những mặt làm *Kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn năm 2016 - Về phạm pháp hình Đã xảy 07 vụ, so với năm 2015 giảm 07/19 vụ + Giết người: 02 vụ (không tăng không giảm) + Dâm trẻ em: 01 vụ (tăng vụ) + Cướp giật tài sản: 01 vụ (không tăng không giảm) + Đánh bạc: 02 vụ (tăng vụ) + Trộm cắp tài sản: 01 vụ (giảm vụ) + Cố ý gây thương tích: vụ (giảm vụ) Thủ đoạn: Chủ yếu lợi dụng cảnh giác người quản lý tài sản để cưóp giật, ừộm cắp mâu thuẫn cá nhân đánh dẫn đến chết người - Công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý: - Công tác đấu tranh chống tệ nạn xã hội khác: -Công tác đảm bảo TTATGT TTCC: 1.2 Nguyên nhân đạt Sự quan tâm lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Mang Yang, Đảng ủy, UBND giúp tháo gỡ khó khăn công tác phòng chống tội phạm, có biện pháp hỗ trợ kịp thời để bổ sung kinh phí hoạt động, trang bị thêm trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu Sự phối kết hợp chặt chẽ lực lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp lực lượng Công an với đoàn thể trị xã hội, quan doanh nghiệp ủng hộ giúp đỡ nhân dân Sự cố gắng cán chiến sỹ Công an xã thời gian qua khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành, cấp nhân dân giao phó Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân xã Bảo vệ dân phố giữ gìn ANTT địa bàn xã đảm bảo 1.3 Những mặt hạn chế Việc thực Chuơng trình quốc gia phòng chống tội phạm, thực nghị liên tịch có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ngành, Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên lúc chua thường xuyên, khoán trắng cho ngành Công an sở (cấp xã, xã) Công tác kiểm soát, quản lý đối tuợng thuộc hệ tệ nạn xã hội chua chặt chẽ, số đối tuợng tái phạm tội; đối tuợng tù đuợc tha, đối tuợng nghiện ma túy Việc xử lý đối tuợng phạm tội chua nghiêm, nặng xử lý hành chính; loại tệ nạn xã hội dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật, tội phạm ngày gia tăng Tỷ lệ khám phá án thấp án trộm cắp xe máy, trộm đêm, cướp giật tài sản Tỷ lệ điều tra khám phá truy tố xét sử án tham nhũng chua đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Chua xây dựng đuợc sở, tai mắt vững nên công tác nắm tình hình nhiều hạn chế, mặt khác thiếu tiếp xúc, phát động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm Lực luợng cán trợ lý hình sự, trinh sát hình thiếu chua đủ để đáp ứng với tình hình Còn chạy theo vụ việc nên chua kịp thời phòng ngừa ngăn chặn, truy bắt tội phạm Hiệu công tác phòng ngừa, điều tra, khám phá, xử lý tội phạm đặc biệt loại tội phạm nghiêm trọng nhu trộm cắp xe máy, cướp giật hạn chế Việc phòng chống tội phạm chạy theo vụ việc, giải vụ việc xảy ra; chua có biện pháp phòng ngừa loại tội phạm có hiệu Một phận quần chúng sợ không dám đấu tranh tố giác tội phạm, sợ trả thù, sợ bị liên lụy trách nhiệm, thời gian, không hợp tác với quan chức để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 1.4 Nguyên nhân hạn chế Những mặt hạn chế nêu trước hết hạn chế lực tổ chức phối hợp ngành, địa phương sở việc triển khai chương trình, kế hoạch công tác có liên quan tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Lực lượng chuyên trách làm công tác phòng chống tội phạm sở mỏng khối lượng công việc giải nhiều Chế độ sách phương tiện kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đấu tranh gay go, liệt Xuất phận tiêu cực quan bảo vệ pháp luật gây khó khăn làm giảm uy tin quan lòng tin nhân dân Bọn tội phạm tìm thủ đoạn ngày tinh vi xảo quyệt để hoạt động phạm tội, chống quan chức năng; chúng sử dụng nhiều phương tiện đối phó thay đổi thường xuyên phương thức, thủ đoạn hoạt động Một số loại tội phạm xuất quan chức chưa kịp thời thay đổi chế sách phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình Tỷ lệ khám phá án thấp án trộm cắp xe máy, trộm đêm, cướp giật tài sản Tỷ lệ điều tra khám phá truy tố xét xử án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Sự kết phối hợp quan phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý tội phạm có hạn chế chưa đáp ứng tình hình Trang thiết bị, phương tiện, công cụ, áp dụng khoa học kỹ thuật công tác phòng chống tội phạm hạn chế Chế độ sách cho lực lượng làm công tác phòng chống tội phạm chưa đảm bảo khích lệ động viên lực lượng đấu tranh ngày liệt khốc liệt Một số đơn vị cá nhân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác phòng chống tội phạm, chủ quan, cảnh giác trước diễn biến tình hình tội phạm tệ nạn xã hội Việc đầu tư người sở vật chất cho công tác chưa đáp ứng yêu cầu diễn biến tình hình Chưa khai thác phát huy cao vai trò quần chúng nhân dân, chưa thực làm dấy lên tinh thần đấu tranh quần chúng việc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Chưa xây dựng quy định hữu hiệu bảo vệ nhân chứng; quy định thưởng vật chất thỏa đáng cho thông tin tố giác tội phạm 1.5 Kinh nghiệm - Có quan tâm lãnh đạo thường xuyên lãnh đạo cấp trên, cấp ủy Đảng quyền địa phương công tác phòng chống tội phạm; có phối kết hợp chặt chẽ ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội; giúp đỡ nhiệt tình nhân dân Vì Đảng, quyền đoàn thể địa phương phải thực vững mạnh Do để công tác phòng chống tội phạm có hiệu cần phải phát huy sức mạnh hệ thống trị, đồng thời phải tiến hành đồng biện pháp nghiệp vụ, hành chính, kinh tế, luật, giáo dục - Lực lượng Công an lực lượng nòng cốt phải tích cực, chủ động công tác phòng chống tội phạm Phải xây dựng đội ngũ vững trị, giỏi nghiệp vụ Có phẩm chất đạo đức sạch, không bị mua chuộc Chọn lựa cán vừa có tâm vừa có tầm Đào tạo đội ngũ lãnh đạo huy sắc bén tâm huyết có trình độ có trách nhiệm cao công việc - Phải xây dựng lực lượng nòng cốt vững mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sở Phát động mạnh mẽ nhân dân tham gia đấu tranh tạo phong trào quần chúng rộng lớn trấn áp loại tội phạm, không để chúng hoạt động CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2017 Mục tiêu 1.1 Mục tiêu chung Tạo chuyển biến mạnh mẽ trật tự an toàn xã hội địa bàn xã Lập lại kỷ cương pháp luật lĩnh vực phòng chống tội phạm địa bàn ; xây dựng môi trường sống lành mạnh; xây dựng nếp sống, thói quen sống làm việc theo hiến pháp pháp luật; làm giảm loại tội phạm địa bàn; mang lại niềm tin cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công phát triển kinh tế văn hóa, xã hội địa bàn 1.2 Mục tiêu cụ thể Làm giảm đáng kể loại tội phạm tệ nạn xã hội địa bàn xã; không để hình thành loại tội phạm có tổ chức, không để hình thành băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; đánh có khí, bảo kê không để tồn tụ điểm phức tạp cờ bạc, ma túy, mại dâm địa bàn xã Kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông địa bàn tiêu chí số người chết, số người bị thương số vụ tai nạn giao thông Không để xảy điểm ùn tắc giao thông địa bàn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Cần có giải pháp đột phá công tác phòng chống tội phạm địa bàn Kết hợp chặt chẽ chủ động phòng ngừa công trấn áp loại tội phạm Cương giải tán tụ điểm tệ nạn xã hội Tăng cường sở vật chất cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, có chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời cá nhân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm Nâng cao lực đạo điều hành cấp, ngành công tác phòng chống tội phạm Xây dựng lượng Công an xã thực vững mạnh, bước quy đại đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn Những giải pháp để nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn giai đoạn từ đến năm 2015 Một là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhiều hình thức thiết thực, phong phú để tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm địa bàn xã Tuyên truyền, giáo dục cho cán nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng; nhận thức rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội tác hại loại tội phạm gây cho xã hội Từ đó, có ý thức tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cách tích cực hiệu Hình thức tuyên truyền phải gắn liền với thực tiễn địa bàn, địa phương chủ yếu hình thức sau: Đài phát thanh, truyền hình, báo chí panô, áp phích, nói chuyện chuyên đề, hội họp, học tập, chiếu phim Hai là, cấp ủy Đảng, quyền, ngành, đoàn thể phải thường xuyên đẩy mạnh thực nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm tệ nạn xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Xác định nhiệm vụ chung hệ thống trị, toàn xã hội công dân Đẩy mạnh chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội có hiệu cao địa phương, sở Các cấp, ngành, đoàn thể vào chức nhiệm vụ mình, xây dựng kế hoạch, giải pháp phối hợp cụ thể thiết thực; nhằm thực công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết cao Đề cao vai trò nhà trường, gia đình, thầy cô giáo, bậc cha mẹ người lớn phải nêu gương tốt có trách nhiệm giáo dục quản lý không để học sinh, em vi phạm pháp luật Ba là, quan bảo vệ pháp luật mà chủ yếu lực lượng Công an thể vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, quyền lĩnh vực Đồng thời đẩy mạnh thực tốt nghị liên tịch, phối hợp với ngành, đoàn thể công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội Nắm tình hình, sẵn sàng đấu tranh có hiệu loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác Xây dựng lực lượng phòng chống tội phạm thực vững mạnh, bước quy, tinh nhuệ, đại đủ sức đấu tranh với loại tội phạm Có chế độ sách đãi ngộ thỏa đáng để lực lượng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để tội phạm mua chuộc, cám dỗ Bổn là, tăng cường lãnh đạo Đảng lĩnh vực đời sống xã hội, công tác phòng chống loại tội phạm địa bàn sở Các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên nắm bắt tình hình tội phạm tệ nạn xã hội diễn địa bàn, từ dự báo tình hình để có biện pháp đạo thích hợp cho cấp, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đấu tranh có hiệu hành vi vi phạm lĩnh vực Để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả, quan bảo vệ pháp luật phải trì thường xuyên việc thông tin, báo cáo cho cấp uỷ tình hình liên quan đến loại tội phạm, dự báo tình hình tham mưu đề xuất công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Năm là, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực phòng, chống tội phạm Các quan chức phải xây dựng hệ thống văn pháp luật phòng chống tội phạm hoàn thiện, đủ mạnh; Xây dựng hoàn thiện tổ chức, cấu, máy phối hợp quan phòng chống tội phạm Tăng cường cải cách thủ tục hành tránh biểu phiền hà, tiêu cực Xây dựng chế ràng buộc trách nhiệm để quản lý cán tránh tiêu cực Quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm không để phức tạp an ninh trật tự Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực quy chế dân chủ sở toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư Việc thực quy chế dân chủ sở tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở xã hội, thực tốt quyền làm chủ nhân dân, nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội Xây dựng cộng đồng dân cư tự quản khóm ấp, tổ tự quản Thực tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Xây dựng cá nhân tiêu biểu, khen thưởng kịp thời mức cá nhân có thành tích việc phòng chống tội phạm Làm cho nhân dân ý thức trách nhiệm hoạt động đấu tranh chống hành vi vi phạm tội phạm, cung cấp kịp thời cho quan Công an thông tin có liên quan tới hoạt động tội phạm Tiếp tục thực vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu với loại tội phạm Bảy là, quan chức cần có phối hợp chặt chẽ thường xuyên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Phải có quán quan điểm xử lý, bảo đảm nghiêm minh pháp luật công xã hội Tiếp tục thực việc kiện toàn máy hoạt động theo tinh thần Nghị 08 - NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp thời gian tới Quá trình hoạt động đấu tranh chống tội phạm phải thường xuyên sơ, tổng kết tình hình để đúc kết kinh nghiệm, dự báo diễn biến tình hình thời gian tới để chủ động tham mưu cho cấp uỷ công tác lãnh đạo Tám là, công tác phòng chống tội phạm, phải lấy phòng chính, chống phải tích cực triệt để, hữu hiệu Lấy phòng ngừa từ bên chính, phòng ngừa từ xa; công tác phòng ngừa phải tiến hành sâu rộng từ gia đình, quan, tổ chức Kết hợp nhà trường, gia đình, xã hội để tập trung giáo dục, phòng ngừa từ lứa tuổi học sinh Đề cao giá trị truyền thống, đạo đức, nhân văn; nêu gương bậc tiền nhân trước lịch sử dân tộc Củng cố niềm tin vào giá trị tinh thần dân tộc; chủ động hòa nhập không hòa tan Tránh tình trạng tự diễn biến, tự sa ngã nội Đề cao trách nhiệm tình thương người lầm lỡ, song phải thật nghiêm khắc, bao dung; khơi dậy danh dự, lòng tự trọng người, gia đình, dòng họ Chín là, công tác phòng, chống tội phạm phải tiến hành đồng liên tục triệt để Để giải vấn đề tội phạm cách triệt để mặt chiến lược phải có sách kinh tế văn hóa, xã hội phù hợp: sách lao động việc làm, xã hội phù hợp với kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định sống; sách văn hóa, giáo dục góp phần nâng cao dân trí, xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật cho công dân sách y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần phòng, chống loại tội phạm Ngoài ra, cần tập trung phát triển kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, lực lượng niên nông thôn để bước ổn định sống cho họ Phát triển loại hình vui chơi, giải trí lành mạnh, thể dục, thể thao để thu hút quần chúng tham gia, qua giáo dục họ ý thức chấp hành pháp luật KẾT LUẬN Trong thời gian qua, trước diễn biến khó khăn, khó lường tình hình kinh tế, xã hội; loại tội phạm tệ nạn xã hội cộng đồng dân cư diễn biến phức tạp với tính chất nghiêm trọng gây nhiều xúc xã hội Nhưng với tâm, nỗ lực, cố gắng cấp uỷ Đảng, quyền, ngành, tổ chức xã hội Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tình hình tội phạm tệ nạn xã hội địa bàn bước ngăn chặn giảm thiểu đáng kể so với trước Đặc biệt làm giảm tỷ lệ vụ phạm pháp hình địa bàn, không để tồn băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; không để tồn điểm tệ nạn xã hội phức tạp; tai nạn giao thông bước kiềm chế Tuy nhiên, công tác phòng chống tội phạm địa bàn xã chưa thực vững Tỷ lệ khám phá án trộm cắp xe hon đa, cướp giật thấp Số vụ việc giết người mâu thuẫn có nguyên nhân xã hội ngày tăng; vụ việc hiếp dâm, dâm ô với trẻ em diễn biến phức tạp Các vụ việc đánh có khí có chiều hướng gia tăng Để góp phần nâng cao hiệu công tác “Phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn xã từ đến năm 2015”, tiểu luận đánh giá, phân tích đặc điểm tình hình, dự báo tình hình hoạt động tội phạm địa bàn Đồng thời, dựa sở lý luận thực tiễn, để đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác phòng chống tội phạm thời gian tới để góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn xã huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ngày tốt đẹp hơn; thực thắng lợi mục tiêu xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh KIẾN NGHỊ Để công tác phòng chống tội phạm thời gian tới có hiệu quả, xin đề xuất số kiến nghị sau đây: Đối với Trung ương, Chính phủ: - Cần nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật quy định phòng chống tội phạm đủ mạnh, đủ sức răn đe, xử lý, trấn áp loại tội phạm - Xây dựng quan bảo vệ pháp luật thực vững mạnh, đuợc trang bị đầy đủ phuơng tiện, công cụ, trang thiết bị đại Xây dựng đội ngũ cán vừa có trình độ vừa có đạo đức mang lại lòng tin cho nhân dân Có sách đãi ngộ thỏa đáng cho lực luợng đấu tranh phòng chống tội phạm yên tâm công tác, thực nhiệm vụ - Thành lập số quan chống tội phạm độc lập có đủ thẩm quyền phòng chống tội phạm - Ổn định phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm cho niên độ tuổi lao động Đối với cấp Tỉnh huyện: - Có chế, sách thỏa đáng động viên, khích lệ lực luợng đấu tranh phòng chống tội phạm Hỗ trợ kinh phí, sở vật chất trang thiết bị, phuơng tiện phục cụ công tác đấu tranh chống tội phạm - Phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giải việc làm, xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Tập trung giải vấn đề xúc tội phạm tệ nạn xã hội tịa địa phuơng Đối với Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã: - Hỗ trợ kịp thời kinh phí hoạt động, trang thiết bị, sở vật chất Công an xã, Bảo vệ dân phố Quan tâm cải thiện đời sống vật chất tinh thần, động viên cán chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ - Phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, giải việc làm; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư - Chỉ đạo ngành, cấp, đoàn thể hệ thống trị vào tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm Với vấn đề thực tiễn lý luận, đề tài đưa giải pháp kiến nghị công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm, mong đóng góp phần nhỏ vào việc giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương đất nước ta ngày tốt đẹp thực thắng lợi mục tiêu xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm tại cơ sở, Các giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm tại cơ sở, Các giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm tại cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay