Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông cầu thuộc tỉnh bắc ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực

95 195 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÙI DUY KHÁNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TRA MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU THUỘC TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Hà Nội - Năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÙI DUY KHÁNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TRA MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU THUỘC TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC Chuyên ngành: Môi trường Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN YÊM Hà Nội - Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ “Đánh giá hoạt động tra môi trường nước lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp tăng cường lực quản lý môi trường lưu vực” Đây đề tài phức tạp khó khăn việc thu thập, phân tích thông tin số liệu vấn đề liên quan đến đề xuất giải pháp cụ thể Tuy vậy, trình triển khai thực tác giả cố gắng đến mức cao để hoàn thành luận văn với khối lượng chất lượng tốt Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trân trọng tới PGS.TS Trần Yêm, người Thầy bảo, hướng dẫn giúp đỡ tác giả tận tình suốt thời gian thực hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội toàn thể thầy, cô giảng dạy, giúp đỡ tác giả thời gian học tập thực luận văn Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cảm ơn Phó Cục trưởng Hoàng Văn Vy – Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, ThS Trần Thị Lệ Anh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Cục Quản lý chất thải Cải thiện môi trường đồng nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 HỌC VIÊN Bùi Duy Khánh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài nghiên cứu luận văn “Đánh giá hoạt động tra môi trường nước lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp tăng cường lực quản lý môi trường lưu vực” thực hướng dẫn PGS.TS Trần Yêm; số liệu trung thực, không sử dụng số liệu tác giả khác chưa công bố; kết nghiên cứu tác giả chưa công bố Nếu xảy vấn đề với nội dung luận văn này, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Bùi Duy Khánh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Một số mô hình tra môi trường giới 1.1.1 Mô hình tổ chức tra Trung Quốc 1.1.2 Mô hình tổ chức tra Philippines 1.1.3 Mô hình tổ chức tra Canada 1.1.4 Mô hình tổ chức tra Hàn Quốc 1.2 Mô hình tổ chức tra môi trường Việt Nam 10 1.2.1 Giai đoạn trước năm 2002 10 1.2.2 Giai đoạn từ tháng 11 năm 2002 đến ngày 30 tháng năm 2008 10 1.2.3 Từ tháng 10 năm 2008 đến ngày 30 tháng năm 2010 11 1.2.4 Từ ngày 01 tháng năm 2010 đến 12 1.3 Phân tích đánh giá mô hình 14 1.4 Giới thiệu chung hoạt động tra môi trường 16 1.4.1 Chức vai trò tra môi trường 16 1.4.2 Mục đích tra môi trường 16 1.4.3 Các nội dung hoạt động tra môi trường 17 1.4.4 Những văn pháp luật liên quan đến tra môi trường Việt Nam 19 iii 1.5 Tổng quan lưu vực sông Cầu 23 1.5.1 Giới thiệu tóm lược lưu vực sông Cầu 23 1.5.2 Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu 26 1.6 Tổng quan tỉnh Bắc Ninh 29 CHƯƠNG ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Địa điểm nghiên cứu 31 2.2 Thời gian nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp luận 31 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Kết điều tra, thống kê bổ sung nguồn thải lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh 33 3.2 Kết tra công tác bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015 37 3.3 Đánh giá công tác tra, kiểm tra (2010-2015) 48 3.3.1 Tổ chức thực 48 3.3.2 Hiệu hoạt động tra sở sản xuất hoạt động nói riêng xã hội nói chung 49 3.3.3 Những tồn tại, vướng mắc 51 3.4 Những kết luận 60 3.5 Đề xuất giải pháp tăng cường lực nhằm nâng cao hiệu công tác tra môi trường 61 3.5.1 Cơ chế sách 61 iv 3.5.2 Tăng cường lực tra môi trường 62 3.5.3 Tăng cường tổ chức tra, kiểm tra theo lĩnh vực/loại hình sản xuất 66 3.5.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật môi trường 67 3.5.5 Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp CQCP : Cơ quan cấp phép CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn ĐTM : Đánh giá tác động môi trường HTXLLT : Hệ thống xử lý nước thải KCN : Khu công nghiệp LVS : Lưu vực sông QLCTNH : Quản lý chất thải nguy hại QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình hoạt động KCN năm 2010 38 Bảng 3.2: Tình hình hoạt động KCN năm 2011 41 Bảng 3.3: Tình hình hoạt động KCN năm 2013 42 Bảng 3.4: Tình hình hoạt động KCN năm 2015 44 Bảng 3.5: Tổng hợp hành vi vi phạm pháp luật BVMT diễn phổ biến 44 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức Cục Giám sát Môi trường Trung Quốc .4 Hình 1.2 Các bước xử lý trường hợp ô nhiễm .6 Hình 1.3 Cơ chế hoạt động Cục Cưỡng chế Canada Hình 1.4 Mô hình tra sau Bộ TN&MT thành lập 11 Hình 1.5 Mô hình tổ chức tra môi trường sau thành lập 12 Hình 1.6 Mô hình tổ chức tra môi trường sau Luật Thanh tra 13 Hình 1.7 Bản đồ lưu vực sông Cầu 25 Hình 1.8 Hàm lượng NH4+ đoạn qua Thái Nguyên năm 2007 - 2011 .26 Hình 1.9 Diễn biến hàm lượng BOD5 sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, .27 Hình 1.10 Diễn biến hàm lượng BOD5 sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, 28 Hình 1.11 Diễn biến hàm lượng COD sông Ngũ Huyện Khê năm 2007 – 2011 29 viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở mục tiêu nghiên cứu, luận văn sâu nghiên cứu công tác tra môi trường Việt Nam công tác tra công tác bảo vệ môi trường số sở, KCN nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Bắc Ninh Luận văn sau hoàn thành đạt kết sau: Tác giả bám sát nội dung đề cương phê duyệt để thu thập tài liệu thực tế có liên quan, so sánh, đánh giá cách toàn diện, sở lý luận thực tiễn, hoàn thành đủ khối lượng đạt mục tiêu đề ra, cụ thể: đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, sách tăng cường lực nhằm nâng cao hiệu công tác tra môi trường Đã phân tích số mô hình tra giới Việt Nam Đã đưa quy định, quy trình tra môi trường Việt Nam Đã đánh giá vai trò, hiệu công tác tra môi trường việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường sở tra, qua cho thấy ý thức chấp hành, thực công tcacs bảo vệ môi trường ngày nâng cao Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực tra, kiểm tra BVMT kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn quy phạm pháp luật BVMT, pháp luật tra xử lý vi phạm hành làm hành lang cho hoạt động tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên có kết quả; đồng thời đề xuất giải pháp khác hoàn thiện cấu tổ chức tra môi trường, chế phối, kết hợp lực lượng tra môi trường, cảnh sát môi trường từ Trung ương đến cấp địa phương; tăng cường lực tra, tổ chức tra môi trường theo chiều sâu, tăng cường xã hội hóa truyền thông môi trường… KIẾN NGHỊ Hiện nay, chức tra chuyên ngành Tổng cục Môi trường giao cho Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Vì vậy, để đảm bảo hoạt 71 động tra, kiểm tra có hiệu quả, luận văn có số kiến nghị sau: Trước mắt, Bộ TN&MT cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Bộ, tra chuyên ngành Tổng cục; ban hành quy chế phối hợp Thanh tra Bộ tra chuyên ngành môi trường Tổng cục Môi trường làm phân cấp cho hoạt động tra, tránh tình trạng chồng chéo, quản lý không thống nhất; tăng cường lực lượng tra chuyên ngành môi trường; hàng năm tổ chức - đợt tập huấn nghiệp vụ tra môi trường Bộ TN&MT Bộ Công an nghiên cứu ban hành quy chế phối hợp lĩnh vực ngăn ngừa, xử lý vi phạm BVMT, tránh trường hợp chồng chéo chức năng, nhiệm vụ tra chuyên ngành môi trường Cảnh sát môi trường, tạo điều kiện phối hợp để công tác tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường hiệu Bộ TN&MT tham mưu cho Chính phủ, sửa đổi, bổ sung số văn quy phạm pháp luật BVMT: - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT để phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2014 văn hướng dẫn; Quốc hội cần sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho tra phát huy vai trò, chức nhiệm vụ Luận văn kiến nghị nên xem xét, áp dụng đồng thời giải pháp nêu đồng thời không ngừng tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, phát hiện, đổi phương thức làm việc hoàn thiện giải pháp cho công tác tra kiểm soát ô nhiễm nước lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh nói riêng tra, kiểm tra bảo vệ môi trường nói chung 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo môi trường Quốc gia 2012 Báo cáo môi trường nước mặt, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), Đề án “Tăng cường lực hệ thống tra bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương”, Bộ Tài nguyên môi trường, Hà Nội Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (2014), Báo cáo tổng kết công tác tra năm 2014, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Hà Nội Luật số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, ban hành Luật Thanh tra, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội Luật số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014, ban hành Luật Bảo môi trường, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2015), Báo cáo tham luận phiên họp lần thứ 11 Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu nhiệm kỳ IV, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh Thanh tra Bộ TN&MT (2008), Sổ Tay tra chuyên ngành BVMT, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội Tổng cục Môi trường (2010), Kết luận tra bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010, Tổng cục Môi trường, Hà Nội Tổng cục Môi trường (2011), Kết luận tra bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2011, Tổng cục Môi trường, Hà Nội 10 Tổng cục Môi trường (2013), Kết luận tra bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013, Tổng cục Môi trường, Hà Nội 11 Tổng cục Môi trường (2015), Báo cáo kết tra bước đầu Đoàn tra theo Quyết định số 1295/QĐ-TCMT ngày 25 tháng năm 2015 địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2015, Tổng cục Môi trường, Hà Nội 73 Tiếng Anh 12 Department of Environment and Natural Resources Philippines (2015), Organization Chart, Department of Environment and Natural Resources Philippines online, http://www.denr.gov.ph/about-us/organizationalchart.html (12/12/2015) 13 Environment and Climate Change Canada (2015), About the Enforcement Branch, Environment and Climate Change Canada online, https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=En&n=F30B6366-1, (12/12/2015) 14 Ministry of Environmental Protection of China (2015), About MEP: Departments, Ministry of Environmental Protection of China online, http://english.sepa.gov.cn/About_SEPA/Internal_Departments (12/12/2015) 15 Ministry of Environment, Republic of Korea (2015), Organization Chart, Ministry of Environment, Republic of Korea online, http://eng.me.go.kr/eng/web/index.do?menuId=9&findDepth=1 (12/12/2015) 74 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách sở tra năm 2010 TT A Tên sở tra Địa Thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường sở Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Lô B7, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (Chủ đầu tư KCN Yên Phong) KCN Yên Phong mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng – Viglacera (Chủ đầu tư KCN Tiên Sơn) KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam Lô E1, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Jingheng Metal Treatment KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making Miền Bắc Số 10 đường TS3, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty Công nghiệp Chiến Thắng TNHH KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Tiến Đạt Số 9, đường TS7, KCN Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Tùng Lâm KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10 Công ty Cổ phần Bia Á Châu Số 1, đường TS 3, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 11 Công ty Cổ phần Khai Sơn KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 12 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13 Công ty TNHH Vạn Lợi thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 14 Công ty TNHH Hùng Hưng Môi Trường Xanh xã Phú Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Nguồn: [8] Phụ lục 2: Danh sách sở tra năm 2011 TT A Tên sở tra Địa Thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường sở Lô B7, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Yên Phong mở rộng, huyện Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Viglacera (Chủ đầu tư KCN Yên Phong) Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng – Viglacera (Chủ đầu tư KCN Tiên Sơn) KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam Lô E1, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Jingheng Metal Treatment Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Tùng Lâm Công ty Cổ phần Bia Á Châu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Số 1, đường TS 3, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 10 Công ty TNHH Xuất nhập Thiên Phát 11 Công ty Thương mại Dịch vụ Môi trường Ngôi Sao Xanh 12 Công ty cổ phần Khai Sơn 13 Công ty TNHH Hùng Hưng Môi Trường Xanh 14 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka 15 Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội Nguồn: [9] KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh lô C1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thôn Thượng, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh KCN Thuận Thành xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Khu công nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh số 94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Phụ lục 3: Danh sách sở tra năm 2013 TT A Tên sở tra Địa Thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường sở Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội số 94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Công ty TNHH Toyo Brazing Việt Nam FA3 Fuji Precision, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Dainichi Color Việt Nam Đường TS5, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Công ty Công nghiệp Chiến Thắng TNHH KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Lô B7, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần VS Industry Việt Nam Lô C2, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Hóa chất Hanjin Viêt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Việt Hà KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10 Xí nghiệp Giấy Tiến Thành khu Cầu Ngà, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh 11 Công ty Thương mại Dịch vụ Môi trường Ngôi Sao Xanh thôn Thượng, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 12 Công ty TNHH Jingheng Metal Treatment KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 13 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 14 Công ty TNHH Seojin System Vina Đường TS5, KCN Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 15 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh TT Tên sở tra Địa 16 Công ty TNHH Hùng Hưng Môi Trường Xanh thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 17 Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (Chủ đầu tư KCN Yên Phong) KCN Yên Phong mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 18 Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam Đường YP8, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 19 Công ty TNHH Lock&Lock HN KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 20 Công ty TNHH Vạn Lợi thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 21 Công ty Cổ phần Rexam - Hanakas Cụm công nghiệp Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 22 Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (Chủ đầu tư KCN, Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh) Số đường Hữu Nghị, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 23 Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam Lô E1, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 24 Công ty cổ phần Khai Sơn KCN Thuận Thành xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 25 Công ty Cổ phần Giấy Phong Khê Cụm công nghiệp Phong Khê, thành phố Bắc Ninh 26 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka Khu công nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 27 Công ty TNHH Toho Precision Việt Nam KCN Đô Thị Dịch vụ Vsip Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 28 Công ty giấy bao bì Phú Giang - TNHH thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 29 Công ty TNHH Nokia Việt Nam Số đường 6, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 30 Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam Bắc Ninh Số 88 đường Hữu Nghị, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh TT Tên sở tra Địa 31 Công ty TNHH Shoei Việt Nam Bắc Ninh Số 11 đường 9, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 32 Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh Lô 28-29, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Nguồn: [10] Phụ lục 4: Danh sách sở tra năm 2015 TT A Tên sở tra Địa Thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường sở Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Lô B7, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Longtech Precision Việt Lô E1, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Nam Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Khải Hoàn Lô G11, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần VS Industry Việt Nam Lô C2, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh - Nhà máy phân bón Hà Gianh Cụm công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH kính Việt Nam KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 10 Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Việt Hà KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 11 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12 Công ty Cổ phần Bia Á Châu Số 1, đường TS 3, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13 Công ty TNHH Tiến Đạt Số 9, đường TS7, KCN Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh 14 Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making Miền Bắc Số 10 đường TS3, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 15 Công ty TNHH Dainichi Color Việt Nam Đường TS5, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 16 Công ty Cổ phần Diana Unicharm Cụm công nghiệp Tân Chi, Xã Tân TT Tên sở tra Địa Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh 17 Công ty TNHH Seojin System Vina Đường TS5, KCN Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 18 Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam Xã Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 19 Chi nhánh Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội Lô 12 đường YP4, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 20 Công ty TNHH Toyo Brazing Việt Nam FA3 Fuji Precision, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 21 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 22 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 23 Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (Chủ đầu tư KCN Yên Phong mở rộng) KCN Yên Phong mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 24 Công ty TNHH Flexcom Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 25 Công ty TNHH Sahara Industry Việt Nam Đường YP8, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 26 Công ty TNHH Lock&Lock HN KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 27 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Số 35 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 28 Công ty TNHH Hóa chất Hanjin Việt Nam Đường YP6, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 29 Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Yên Phong II - Bắc Ninh") Khu công nghiệp Yên Phong II, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Khai Sơn KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 30 TT Tên sở tra Địa 31 Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C) Khu công nghiệp Thuận Thành III, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 32 Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 33 Công ty Cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh Phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 34 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 35 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Tùng Lâm KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 36 Công ty TNHH Công Lập KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 37 Công ty Cổ phần bao bì kim loại Vinacans Hà Nội Cụm công nghiệp Đồng Nguyên, xã Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 38 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Sơn Linh Khu Công Nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 39 Công ty TNHH Xuất nhập Thiên Phát Lô C1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 40 Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (Chủ đầu tư KCN, Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh) Số đường Hữu Nghị, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 41 Công ty TNHH Nokia Việt Nam Số đường 6, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 42 Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam Bắc Ninh Số 88 đường Hữu Nghị, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 43 Công ty TNHH Shoei Việt Nam Bắc Ninh Số 11 đường 9, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 44 Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội KCN, đô thị dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh TT Tên sở tra Địa 45 Công ty TNHH Toho Precision Việt Nam Số đường 9, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 46 Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh Lô 28-29, KCN Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 47 Công ty TNHH Trois Electronics Việt Nam KCN, Đô thị Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 48 Công ty Cổ phần cáp điện HanakaKorea Khu công nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 49 Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng CCN Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 50 Công ty Cổ phần Kim khí Hưng YênNhà máy sản xuất phôi thép Hưng Tài Cụm công nghiệp Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 51 Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh - Dự án "Đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê - thành phố Bắc Ninh công suất 10.000 m3/ngày đêm” Số 364 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 52 Chi nhánh Xăng dầu Bắc NinhPetrolimex Hà Nội Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 53 Công ty Điện lực Bắc Ninh Số Lê Văn Thịnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nguồn: [11] THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ tên: BÙI DUY KHÁNH Điện thoại: 0912 541 654 Địa email: khanhtcmt@gmail.com Từ khoá: tra môi trường, Bắc Ninh Key word: Environmental inspections, Bac Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông cầu thuộc tỉnh bắc ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực , Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông cầu thuộc tỉnh bắc ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực , Đánh giá hoạt động thanh tra môi trường nước lưu vực sông cầu thuộc tỉnh bắc ninh và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực quản lý môi trường lưu vực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay