(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

27 153 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:10

(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRNG HNG KếT HợP TĂNG TRƯởNG KINH Tế VớI BảO Vệ MÔI TRƯờNG CáC TỉNH BắC TRUNG Bộ VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Ch ngha vt bin chng v Ch ngha vt lch s Mó s : 62 22 03 02 TểM TT LUN N TIN S TRIT HC H NI - 2015 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS Trn Vn Phũng PGS.TS Bựi Vn Dng Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti S phỏt trin mnh m ca khoa hc v cụng ngh cng nh ton cu hoỏ din mnh m ó t nhiu c hi cựng thỏch thc cho tt c cỏc quc gia, dõn tc Nhn thc c iu ú, cỏc quc gia, dõn tc phi cú mt chin lc phỏt trin kinh t phự hp trỏnh nguy c tt hu xa hn Song, nhiu vỡ mong mun tng trng kinh t nhanh nht, thu c nhiu li nhun nht m ngi ta ó quờn i cỏc xó hi, mụi trng Qu thc, nhng nm gn õy, ụ nhim mụi trng, s cn kit cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, s e khng hong sinh thỏi trờn phm vi ton th gii ang thu hỳt s chỳ ý ca cỏc quc gia, dõn tc, cỏc nh nghiờn cu khoa hc v cỏc nh qun lý Con ngi ngy cng nhn thc rừ hn rng, y mnh tc tng trng v phỏt trin kinh t nhm khc phc tỡnh trng nghốo, bt bỡnh ng v gim thiu hu qu v mụi trng thỡ phi phỏt trin bn vng Hin nay, Vit Nam ang thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc vi mc tiờu phỏt trin kinh t nhanh, bn vng, tip tc xõy dng nn tng sm a nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i thc hin c mc tiờu ú, t cho chỳng ta l phỏt trin kinh t thỡ vic khai thỏc v s dng ti nguyờn thiờn nhiờn phi bo v c mụi trng t nhiờn mt cỏch cú hiu qu, nm gii hn cho phộp ca mụi trng bo m cho s phỏt trin bn vng Trong thi gian qua, vic bo v mụi trng nc ta hin cha ỏp ng c yờu cu ca quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi bn vng; mụi trng nc ta tip tc b ụ nhim v suy thoỏi, cú ni nghiờm trng Vic thi hnh phỏp lut bo v mụi trng cha nghiờm minh í thc t giỏc bo v v gi gỡn mụi trng cha tr thnh thúi quen cỏch sng ca i b phn dõn c Do ú, vic gii quyt tt mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng cú ý ngha sng cũn i vi nc ta c trc mt v lõu di Trong quỏ trỡnh y mnh tng trng kinh t ngi ó tỏc ng rt ln n mụi trng Trc thc trng mụi trng ngy cng xu i phỏt trin kinh t gõy ra, ngi ó t yờu cu v i tỡm cỏc bin phỏp va tng trng, phỏt trin kinh t nhng ớt gõy tn hi n mụi trng nht Nhng a phng cú xut phỏt im v kinh t thp nh cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam, thng phi y nhanh tc phỏt trin, vỡ vy, mc tỏc ng n mụi trng cng ln phi khai thỏc nhiu hn i vi cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn Bc Trung b (gm tnh t Thanh Húa n Tha Thiờn Hu) l mt vựng kinh t cũn khú khn, cú iu kin t nhiờn khụng thun li cho vic phỏt trin sn xut hng húa Bờn cnh ú, kinh t kộm phỏt trin dn ti tỡnh trng khai thỏc trn lan ti nguyờn thiờn nhiờn v cỏc ngun lc, nhng kt qu phỏt trin kinh t khụng cao, cũn gõy nhiu v mụi trng Thc t vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b cũn nhiu bt cp cha ỏp ng yờu cu Nhn thc ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn vựng v ny cũn hn ch; cũn biu hin tuyt i húa tng trng kinh t m cha cú s quan tõm ỳng mc ti bo v mụi trng, v.v Do vy, kt hp gia y nhanh tc tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b l mang tớnh bc thit hin bo m s cõn bng phỏt trin kinh t vi bo v mụi trng, thi gian qua ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu, nhng ý kin xut v nhng gii phỏp thc tin Tuy nhiờn, cho n cha cú cụng trỡnh no trc tip nghiờn cu ny cỏc tnh Bc Trung b Vỡ vy, tip tc khng nh cn phi kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn nhm to mụi trng cho s phỏt trin bn vng, tỏc gi chn : K t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng cỏc t nh B c Trung b Vi t Nam hi n lm ti lun ỏn tin s Trit hc Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 M c ớch c a lu n ỏn Trờn c s phõn tớch mt s lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cng nh thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin nay, lun ỏn xut mt s quan im v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng trờn a bn vựng 2.2 Nhi m v c a lu n ỏn - Phõn tớch lm rừ mt s lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn - Phõn tớch thc trng v nhng t ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin - xut mt s quan im v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i t ng nghiờn c u Lun ỏn trung nghiờn cu, tỡm hiu s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 3.2 Ph m vi nghiờn c u Mụi trng l mt rt rng, cú th nghiờn cu di nhiu gúc khỏc nhau, nh: mụi trng t nhiờn, mụi trng kinh t, mụi trng sng (tn ti), mụi trng sinh thỏi, mụi trng phỏt trin, mụi trng xó hi õy, lun ỏn ch trung nghiờn cu s kt hp bin chng tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin (gm tnh: Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr v Tha Thiờn Hu tớnh t nm 2000 tr li õy) Tỏc gi lun ỏn xỏc nh ba nhim v chớnh cn phi gii quyt (2.2) khuụn kh cho phộp ca mt lun ỏn tin s Trit hc, c bit, trung xut mt s quan im v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin Cỏc iu kin thc hin tt cỏc gii phỏp ú s c tỏc gi lun ỏn tip tc o sõu nghiờn cu, kho nghim quỏ trỡnh nghiờn cu v cụng tỏc ca mỡnh C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lu n C s lý lun ca lun ỏn l phộp bin chng vt, nhng quan im ca cỏc nh kinh in ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v mi quan h gia ngi vi t nhiờn; quan im ca ng Cng sn Vit Nam v phỏt trin bn vng, gn tng trng kinh t vi bo v mụi trng; nhng thnh tu lý lun hin i v cuc cỏch mng khoa hc - k thut v cụng ngh 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u Phng phỏp nghiờn cu c s dng ch yu lun ỏn l: phng phỏp lch s v lụgớc; phõn tớch v tng hp; cỏch tip cn h thng, so sỏnh i chiu, iu tra kho sỏt trờn tinh thn kt hp lý lun vi thc tin úng gúp v khoa hc ca lun ỏn - Lm rừ hn c s trit hc ca vic gii quyt s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng - Phõn tớch ch rừ thc trng ca vic gii quyt s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin - xut c mt s quan im v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - Lun ỏn cú th lm ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy v hc nhng v mụi trng, bo v mụi trng, kt hp mụi trng phỏt trin kinh t - Lun ỏn cú th giỳp nhng ngi lm cụng tỏc lónh o, qun lý xó hi, xõy dng phỏp lut tham kho dng vo a phng mỡnh cụng tỏc lónh o, ch o, qun lý Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, 13 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh cp n nhng lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Nghiờn cu v nhng lý lun kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cú rt nhiu cụng trỡnh Cú th k n mt s cụng trỡnh tiờu biu nh: Cỏc mụ hỡnh tng trng kinh t ca tỏc gi Trn Th t; Giỏo trỡnh kinh t phỏt trin ca tỏc gi V Th Ngc Phựng; Mụi trng t nhiờn hot ng sng ca ngi ca tỏc gi Th Ngc Lan; C s trit hc nghiờn cu mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng ca tỏc gi Bựi Vn Dng Nhỡn chung, cỏc nghiờn cu v nhng lý lun kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ó trung lm rừ ni hm ca khỏi nim tng trng kinh t, phỏt trin kinh t, mụi trng v bo v mụi trng, ng thi i sõu nghiờn cu, h thng húa nhng lý lun v s kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng, a mt s gii phỏp kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng 1.2 Cỏc cụng trỡnh cp n thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Vit Nam núi chung v Bc Trung b Vit Nam núi riờng cp n thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Vit Nam núi chung v Bc Trung b núi riờng cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nh: Mt s v bo v mụi trng vi phỏt trin kinh t nc ta hin ca tỏc gi Nguyn Vn Ngng; Qun lý mụi trng cho s phỏt trin bn vng ca tỏc gi Lu c Hi, Nguyn Ngc Minh; Phỏt trin bn vng ca Vit Nam: thnh tu, c hi, thỏch thc v trin vng ca Ngụ Quang Thỏi v Ngụ Thng Li; Bo v mụi trng trc nhng yờu cu mi ca thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc ca tỏc gi Chu Thỏi Thnh V phớa a phng cỏc tnh Bc Trung b, cú cỏc cụng trỡnh nh: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin Ngh quyt 41/NQ-TW ca B Chớnh tr v bo v mụi trng thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ti cỏc tnh Bc Trung b v.v Cỏc nghiờn cu trờn ó lm rừ, nc ta, thi gian qua, kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cựng nhiu liờn quan khỏc ó tr thnh ni dung quan trng cỏc chin lc, cỏc hi ngh, hi tho v phỏt trin Cỏc tnh Bc Trung b cng ó cú s quan tõm nht nh v s kt hp gia tng trng kinh t vi vo v mụi trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng 1.3 Cỏc cụng trỡnh cp n quan im, gii phỏp kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Nhng nm gn õy, nhng nghiờn cu cp n quan im, gii phỏp kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ó thu hỳt c s quan tõm, chỳ ý ca nhiu ngi Trong s nhng nghiờn cu liờn quan n ny cú th k n mt s cụng trỡnh tiờu biu V cỏc cụng trỡnh ngoi nc: Gii hn ca cỏc mụ hỡnh tng trng ca tỏc gi Robert U.Ayres; Chuyn i mụ hỡnh tng trng v tng trng bn vng Trung Quc ca nhúm tỏc gi Wang Xiaolu, Fan Gang and Liu Peng; V cỏc cụng trỡnh nc: Phỏt trin bn vng t quan nim n hnh ng ca cỏc tỏc gi H Huy Thnh, Nguyn Ngc Khỏnh; Mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng Vit Nam thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa ca tỏc gi Bựi Vn Dng; Bo v mụi trng v phỏt trin bn vng Vit Nam ca cỏc tỏc gi Lờ Thc Cỏn, Trng Quang Hc, Phan Quang Thng; Mt s nguyờn tc phng phỏp lun cn bn ca vic gii quyt mi quan h gia hin i hoỏ xó hi v mụi trng sinh thỏi ca tỏc gi Lng ỡnh Hi; Qun lý nh nc i vi ti nguyờn v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng di gúc nhỡn xó hi - nhõn ca tỏc gi Phm Th Ngc Trm; V lun ỏn tin s ó thc hin liờn quan n tng trng kinh t, phỏt trin kinh t, bo v mụi trng cú: Mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng cho s phỏt trin lõu bn, lun ỏn tin s trit hc ca Bựi Vn Dng; Vai trũ ca Nh nc i vi bo v mụi trng quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn Vit Nam hin nay, lun ỏn tin s trit hc ca Lờ Th Thanh H; Vai trũ ca Nh nc vic kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng sinh thỏi nc ta hin nay, lun ỏn tin s trit hc ca Nguyn Th Khng Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó chng minh rng quỏ trỡnh tng trng kinh t, ngi ó tỏc ng vo mụi trng, khai thỏc s dng ngun ti nguyờn thiờn nhiờn v tn phỏ mụi trng Do vy, mun cú s tng trng kinh t bn vng thỡ phi bo v mụi trng, ng thi bo v mụi trng l iu kin cho s tng trng kinh t bn vng T ú, cỏc nghiờn cu trung phõn tớch v a mt s gii phỏp c bn cú th kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng 1.4 Khỏi quỏt kt qu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan v t cn tip tc nghiờn cu v vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin T cỏc cụng trỡnh nờu trờn cho thy, cỏc tỏc gi ó nghiờn cu cỏc ni dung ch yu sau: Xỏc nh khỏi nim liờn quan ti tng trng kinh t, bo v mụi trng v mi quan h bin chng gia ngi vi t nhiờn, gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng tin trỡnh phỏt trin kinh t chung ca xó hi; Nờu lờn nhng nguyờn nhõn ch yu dn ti tỡnh trng suy thoỏi mụi trng, bin i khớ hu v bt n kinh t trờn th gii v nc cng nh nhng kinh nghim x lý mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng thụng qua cỏc cụng c chớnh sỏch, cụng c kinh t v cụng c ti chớnh; Nghiờn cu v mt s mụ hỡnh tng trng c ỏp dng trờn th gii cng nh nh hng ca nú ti kh nng bo v mụi trng, phỏt trin bn vng ti cỏc quc gia v s la chn ca tng quc gia iu kin hn hp v cỏc ngun lc gia mc tiờu tng trng hay mc tiờu mụi trng; Thc tin gii quyt mi quan h tng trng kinh t vi bo v mụi trng, vai trũ ca cỏc c quan qun lý nh nc, cỏc t chc, on th, cỏc thnh phn kinh t v cng ng dõn c i vi s nghip phỏt trin bn vng ti Vit Nam thi gian qua cng nh chớnh sỏch, quy hoch phỏt trin kinh t, xó hi, mụi trng v mt s kinh nghim v gii phỏp ó c ỏp dng ti nhiu a phng trờn c nc, c bit l ti cỏc tnh Bc Trung b V c bn, cỏc tỏc gi ó phn ỏnh khỏ y , chi tit v khỏi nim, vai trũ, v trớ v mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng i vi s phỏt trin chung ca xó hi tỡnh hỡnh hin Tuy nhiờn, v mt lý lun cỏc cụng trỡnh nghiờn cu k trờn cha nờu bt c mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam giai on hin nay, cha phõn tớch c nhng yu t v t nhiờn, chớnh tr, húa, lch s, xó hi, kinh t v mụi trng cú nh hng ti mi quan h ny nhm a nhng phng hng, nh hng v gii phỏp gii quyt trit mi quan h ny, giỳp kinh t ca vựng phỏt trin mt cỏch bn vng, n nh v nhanh chúng; v mt thc tin, cha cú mt nghiờn cu no nghiờn cu y v chi tit v thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b trờn c s liờn kt vựng, ngnh, vỡ vy, cha cú cỏi nhỡn khỏi quỏt v vic phỏt trin bn vng vựng kinh t ny ng thi, cỏc tỏc gi cha a c h thng cỏc mc tiờu, phng hng v gii phỏp thit thc, cú kh nng ỏp dng trờn thc t phự hp, nhm gii quyt vng mc vic la chn gia mc tiờu tng trng kinh t vi bo v mụi trng iu kin b hn ch bi cỏc ngun lc ca vựng kinh t Bc Trung b Vit Nam Chng KT HP TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG - MT S VN Lí LUN 2.1 Kinh t, tng trng kinh t v phỏt trin kinh t 2.1.1 Kinh t Kinh t l khỏi nim phn ỏnh cỏc hot ng ca ngi cú liờn quan ti quỏ trỡnh sn xut, phõn phi, trao i v tiờu th hng húa, dch v Núi n gin, kinh t cú ngha l: da vo ngun ti nguyờn sn cú v hn hp, ngi v xó hi loi ngi tỡm cỏch tr li ba cõu hi: Sn xut cỏi gỡ? Sn xut nh th no? v Sn xut cho ai? 2.1.2 Tng tr ng kinh t v phỏt tri n kinh t 2.1.2.1 Khỏi ni m tng tr ng kinh t Khỏi nim tng trng kinh t kinh t hc l khỏi nim dựng din t ng thỏi ca nn kinh t, sn lng quc gia, tim nng hay kh nng sn xut c m rng theo thi gian Tng trng kinh t l mc tng sn lng thc t qua tng thi k, hiu theo ngha thụng thng thỡ tng trng kinh t l s tng GDP, GNP Tng trng kinh t ph thuc vo cỏc yu t chớnh l: s lng v cht lng ngun nhõn lc; s lng v cht lng ngun ti nguyờn; mc tớch ly v s i mi v khoa hc v cụng ngh 2.1.2.2 Phỏt tri n kinh t Theo ngha trit hc, phỏt trin l quỏ trỡnh ng t thp n cao, t cha hon thin n hon thin hn, m nột c trng ch yu l cỏi c mt i v cỏi mi i Trong lnh vc kinh t - xó hi, núi ti phỏt trin l núi ti s ng i lờn, s bin i theo chiu hng tt p ca nhng lnh vc c bn ca i sng xó hi Phỏt trin kinh t l quỏ trỡnh thay i theo chiu hng tin b hn mi mt ca nn kinh t, nú bao gm s tng trng cng nh s chuyn dch c cu kinh t - xó hi theo hng tin b hn, gúp phn nõng cao cht lng cuc sng ca ngi dõn 2.1.2.3 Tng tr ng kinh t m i quan h v i phỏt tri n kinh t Trong mi quan h gia tng trng kinh t v phỏt trin kinh t, theo ngha rng nht tng trng kinh t l phng tin t c phỏt trin kinh t, nhng bn thõn tng trng li l mt i lng khụng hon ho ca s tin b Cú th coi tng trng l phng tin c bn nht giỳp t c s phỏt trin bi tng trng kinh t cú th thỳc y s phỏt trin ca xó hi thụng qua s thay i v mt lng, cỏc kớch thc vt cht ca nn kinh t, nhng nú khụng dn n s tin b xó hi hay s phỏt trin ton din theo hng y hn, cú hiu qu hn v tt p hn Khỏi nim phỏt trin kinh t rng hn, bao hm khỏi nim tng trng kinh t Khụng cú tng trng kinh t thỡ khụng cú phỏt trin kinh t v phỏt trin kinh t chớnh l iu kin gii quyt cỏc xó hi 2.2 Mụi trng v bo v mụi trng 2.2.1 Khỏi ni m mụi tr ng Hin nay, cú rt nhiu khỏi nim v mụi trng tựy thuc vo khớa cnh nghiờn cu, cỏch tip cn Theo tỏc gi lun ỏn: mụi trng l hp tt c cỏc thnh phn ca th gii vt cht bao quanh cú kh nng tỏc ng n s tn ti v phỏt trin ca mi sinh vt Bt c mt vt th, mt s kin no cng tn ti v din bin mt mụi trng Cú th phõn chia mụi trng thnh ba loi chớnh l mụi trng t nhiờn, mụi trng xó hi v mụi trng nhõn to - Mụi trng t nhiờn bao gm cỏc yu t nh vt lớ, hoỏ hc, sinh hc tn ti ngoi ý mun ngi, nhng cng ớt nhiu chu tỏc ng ca ngi ú l ỏnh sỏng mt tri, nỳi, sụng, bin c, khụng khớ, ng thc vt, t, nc - Mụi trng xó hi l tng th cỏc quan h gia ngi vi ngi ú l nhng lut l, th ch, cam kt, quy c, quy nh cỏc cp khỏc nh: Liờn hp quc, Hip hi cỏc nc, quc gia, tnh, huyn, c quan, lng xó, h tc, gia ỡnh, t nhúm, cỏc t chc tụn giỏo, t chc on th, - Mụi trng nhõn to l ton b cỏc yu t nhõn to (do chớnh ngi to nờn) bao quanh ngi, cú nh hng trc tip hoc giỏn tip n s tn ti v phỏt trin ca cỏ nhõn ngi v nhiu c th sng khỏc 11 2.3.3.1 Cỏc nhõn t kinh t Th nht, hot ng phỏt trin kinh t núi chung cn cú u vo c ly t mụi trng; Th hai, tng trng, phỏt trin s to iu kin vt cht k thut tin hnh bo v mụi trng t nhiờn 2.3.3.2 Chớnh tr , húa Th nht, ch chớnh tr ca mt quc gia úng vai trũ quan trng nh hng, hng dn, to khuụn kh cho vic t chc v hnh xó hi núi chung, ú, nú cú vai trũ quan trng x lý mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng; Th hai, ch chớnh tr giỳp xỏc lp v nh hỡnh mt h thng phỏp lut ỏng tin cy, l c s, l mụi trng thc hin cỏc hot ng kinh t cng nh bo v mụi trng; Th ba, ch chớnh tr giỳp hỡnh thnh khuụn kh trt t cho cỏc quan h ca cỏc ch th xó hi, t ú xỏc lp trt t, quy tc v nhng rng buc, nhng chun mc cng nh nhng giỏ tr chung qun lý xó hi; Th t, ch chớnh tr gúp phn to nhng tin iu kin hn ch nhng khuyt tt ca tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi núi chung; Th nm, ch chớnh tr cú vai trũ kim soỏt cỏc ngun lc xó hi, c bit l ngun ti nguyờn thiờn nhiờn hu hn cng nh cỏc ngun u t kinh t Trờn c s ú trỡ mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng; Th sỏu, ch chớnh tr m bo cỏc ch th kinh t xó hi thc hin y cỏc quyn v ngha v, ú cú quyn v ngha v bo v mụi trng Vn húa c khng nh l mt thnh t c bn ca s phỏt trin bn vng, cú kh nng gúp phn mnh m cho s phỏt trin kinh t, n nh xó hi v bo v mụi trng Cỏc giỏ tr v nim tin ca ngi nh hỡnh mi quan h gia ngi vi mụi trng t nhiờn cng nh cỏc cỏch thc ngi qun lý v tỏc ng n mụi trng t nhiờn Kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng khụng ch gii hn cỏc hot ng sn xut m cũn bao gm cỏc yu t húa xó hi nh hc, ngh thut, giỏo dc, c bit l phi xõy dng, phỏt trin húa lao ng, húa sn xut kinh doanh, húa ng x, húa doanh nhõn, húa mụi trng 2.3.3.3 Khoa h c v cụng ngh Mt l, khoa hc v cụng ngh to iu kin cho cỏc quc gia, dõn tc cú iu kin phỏt trin nn kinh t xanh, sch; Hai l, khoa hc v cụng ngh gúp phn to nhng nguyờn, nhiờn, vt liu nhõn to thay th dn mt phn cho nguyờn, nhiờn, vt liu t nhiờn; Ba l, khoa hc v cụng ngh gúp phn tỏi to ti nguyờn thiờn nhiờn v x lý cht thi mt cỏch hu hiu nht; Bn l, khoa hc v cụng ngh thỳc y kinh t tng 12 trng, phỏt trin, trờn c s ú cú iu kin kinh t bo v mụi trng hp lý 2.3.3.4 Nh n th c c a cỏn b , nhõn dõn, doanh nhõn S thnh cụng mc tiờu kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ph thuc phn ln vo nhn thc ỳng ca ngi Khi cỏn b, nhõn dõn, doanh nhõn, ngi tiờu dựng v cng ng núi chung nhn thc ỳng v tm quan trng ca kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng thỡ s hỡnh thnh c quan nim ỳng v tiờu dựng xanh v ng h tiờu dựng xanh Chng THC TRNG V MT S VN T RA TRONG VIC KT HP TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG CC TNH BC TRUNG B VIT NAM HIN NAY 3.1 iu kin t nhiờn, c im tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam 3.1.1 V trớ a lý v i u ki n t nhiờn cỏc t nh B c Trung b Vi t Nam 3.1.1.1 V trớ a lý cỏc t nh B c Trung b Vi t Nam Bc Trung b nm k vựng kinh t trng im Bc B v kinh t trng im Trung Phn t lin ca Bc Trung b kộo di t 16000B n 20050B v t 103050 n 107013 Bc Trung b l phn phớa Bc ca Trung B Vit Nam cú a bn t Nam dóy nỳi Tam ip ti Bc ốo Hi Võn, gm tnh Thanh Hoỏ, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr v Tha Thiờn Hu Bc Trung b cú tng din tớch khong 51.459,2 km2 cha k phn ni thy v lónh hi 3.1.1.2 Ti nguyờn thiờn nhiờn cỏc t nh B c Trung b Vi t Nam Ti nguyờn t: Bc Trung b cú tng din tớch t khong 51.500,7 km Trong ú, ch yu l t rng t nhiờn, t rng trng v t m cõy ging chim t trng nh Din tớch t dựng cho nụng nghip chim t trng nh, ch yu c im v a hỡnh cú b ngang hp v b chia ct bi cỏc dóy nỳi, sụng õm ngang bin Ti nguyờn n c: Do a hỡnh cú xu hng thp dn t tõy sang ụng, Bc Trung b cú mt sụng sui dy c v c phõn chia thnh nhiu lu vc sụng nh Sụng ngũi cú lũng hp, dc ln, din tớch lu vc sụng nh, dũng chy thng trung nhanh Ti nguyờn r ng: Bc Trung b cú tng din tớch cú rng l 2.830,7 nghỡn ha, ú, din tớch rng t nhiờn chim phn khỏ ln (khong 72%), din tớch trng rng trung khong 39,3 nghỡn nm 2011 tng lờn 47,4 nghỡn nm 2012 che ph ca rng ch chim t 47% n 13 67% nhiu nguyờn nhõn ú cú chỏy rng, cht phỏ rng, rng b khai thỏc quỏ mc Ti nguyờn bi n: Bc Trung b cú b bin khỏ di vi di t ven bin rng, din tớch rng phũng h ven bin khong 266.386 ha, t rng c dng ven bin cú din tớch 150.465 ha, din tớch t phi nụng nghip l 10.667 Nh vo ng b bin di, vựng lónh hi rng vi nhng bói cỏ, bói tụm cú tr lng ln, nhiu ca lch, ca bin, thun li cho tu thuyn ỏnh cỏ vo, Bc Trung b cú cỏc trung tõm ngh cỏ ln, mang li ngun li thy sn di Ti nguyờn khoỏng s n: Bc Trung b hin cú tr lng khoỏng sn khỏ ln, nht l cỏc loi nguyờn vt liu xõy dng Ti nguyờn du l ch: Bc Trung b c xem l vựng t cú tim nng phong phỳ v a dng v ti nguyờn du lch, bao gm: du lch bin; du lch hang ng; du lch sụng h, sui nc núng v du lch sinh thỏi 3.1.2 Tỡnh hỡnh kinh t - xó h i cỏc t nh B c Trung b Vi t Nam th i gian qua 3.1.2.1 Kinh t Tng tr ng kinh t : Trong thi gian qua, cỏc tnh Bc Trung b t c nhng kt qu ỏng k phỏt trin kinh t Trong giai on t nm 2011 - 2015, tc tng trng kinh t bỡnh quõn hng nm ca cỏc tnh u t khỏ, cao hn giai on 2006 - 2010 Nhỡn chung, cụng nghip v xut khu ca cỏc tnh Bc Trung b u tng hng nm Cỏc ngnh kinh t khỏc cng phỏt trin mt cỏch khỏ ton din, quy mụ v hiu qu kinh t c nõng lờn Giỏ tr gia tng cỏc ngnh nụng, lõm nghip v thy sn bỡnh quõn u tng so vi mc tiờu k hoch Cỏc ngnh dch v phỏt trin a dng, c v quy mụ, c cu v cht lng sn phm, giỏ tr tng thờm bỡnh quõn hng nm ca khu vc dch v cỏc tnh Bc Trung b t 12,3%, t mc tiờu k hoch S tng trng kinh t ny, mt mt t yờu cu khai thỏc mụi trng t nhiờn ca khu vc tng lờn; mt khỏc, to iu kin nht nh cho vic bo v mụi trng ca khu vc Chuy n d ch c c u kinh t : Trong nhng nm qua, nh nhng n lc ca cỏc ng b v nhõn dõn cỏc tnh Bc Trung b, vi nh hng v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ỳng n, c cu kinh t vựng ó cú s chuyn dch theo hng tớch cc Trong nm va qua, t trng cỏc ngnh nụng, lõm, ng nghip c cu GDP ca vựng gim t 32,3% xung cũn 24,3%, t trng ngnh cụng nghip - xõy dng tng t 34,6% 14 lờn 41,3%, t trng cỏc ngnh dch v tng t 33,1% lờn 34,4% Trong ni b tng ngnh kinh t u cú s dch chuyn theo hng tin b 3.1.2.2 Xó h i Theo phõn b hnh chớnh, khu vc Bc Trung b cú thnh ph trc thuc tnh, th xó, 61 huyn Cỏc ụ th hin ó c quy hoch xõy dng mi theo tiờu chun ụ th quc gia mt cỏch khỏ hp lý Bc Trung b c coi l mt nhng ni a linh nhõn kit Trong khú khn gian kh, ngi ó lờn to dng c mt i sng tinh thn phong phỳ, li cho muụn i sau nhng giỏ tr hoỏ to ln, vi tờn tui ca cỏc bc danh nhõn tiờu biu Nhiu lng quờ Bc Trung b ni ting chng, khoa bng v rt i anh hựng Nhng giỏ tr v hoỏ ó gúp phn lm nờn mt Bc Trung b vi nhng nột c sc riờng 3.2 Thc trng vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b hin 3.2.1 B c u cú s k t h p m c tiờu tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng vi c xõy d ng, ho ch nh chớnh sỏch, quy ho ch phỏt tri n kinh t - xó h i c a vựng V c bn, cụng tỏc quy hoch chung v kinh t - xó hi ca cỏc tnh u chỳ ý kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Cỏc c quan qun lý nh nc ó tớch cc phi hp vi cỏc Vin nghiờn cu, cỏc nh t nc v quc t vic xõy dng quy hoch, ú cú s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng L vựng kinh t ang cũn da ch yu vo sn xut nụng nghip, thi gian va qua, cỏc tnh Bc Trung b ó cú nhiu tin b vic phỏt trin chng trỡnh Nụng thụn mi 3.2.2 Kinh t cú b c tng tr ng m nh m bi t khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn ngy cng h p lý, hi u qu h n Cn c vo c im a lý v ti nguyờn thiờn nhiờn ca vựng, i vi cỏc tnh Bc Trung b, ti nguyờn khoỏng sn v ti nguyờn thiờn nhiờn ang l tr ct chớnh cho s tng trng kinh t, nõng cao hiu qu v mt xó hi Trong thi gian qua, kinh t ca vựng cng ang dn loi b s u t dn tri nh trc õy m thay vo ú, trung ch yu vo khai thỏc v phỏt trin ngnh cụng nghip vt liu xõy dng, cụng nghip khai khoỏng, luyn kim, húa cht, ch bin nụng lõm hi sn Vic u t cng trung vo mt s vựng c bn cú th mnh v v trớ a lý, iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn nhm hỡnh thnh cỏc khu cụng nghip mnh ca vựng nh Nghi Sn, Hong Mai, Thch Khờ, Vng ng 15 Hin nay, ti cỏc tnh Bc Trung b ó cú s thay i t trng cỏc ngnh úng gúp vo GDP chung ca tnh, ca vựng, phn ỏnh s chuyn dch tớch cc ca nn kinh t, gim v hn ch bt nhng ngnh ph thuc nhiu vo khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn, c bit l nhng ngun ti nguyờn khụng th tỏi to c, giỏ tr gia tng v hiu qu kinh t thp 3.2.3 V n k t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng ngy cng c th hi n rừ h n Kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng vic quy hoch, phỏt trin kinh t - xó hi ti cỏc tnh Bc Trung b ngy cng c th hin rừ nhiu bn quy hoch, k hoch v d ỏn phỏt trin Trong Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng v ca tng tnh, phỏt trin kinh t - xó hi nhanh, hiu qu v bn vng c quan tõm, th hin s quyt tõm cng nh n lc ca cỏc a phng phỏt trin bn vng L mt vựng kinh t cũn nhiu khú khn, vic chỳ trng tng nhanh tc tng trng kinh t l u tiờn nhm phn u a cỏc tnh vựng thuc nhúm tnh trung bỡnh ca c nc, phỏt trin ng b, hin i h thng kt cu h tng kinh t - xó hi cng nh t c c cu kinh t hp lý bo m nhng mc tiờu an sinh xó hi v bo v mụi trng 3.3 Mt s t t thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 3.3.1 Mõu thu n gi a yờu c u nh n th c ỳng n v k t h p hi hũa gi a tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng v i th c t nh n th c c a cỏn b , ng viờn, nhõn dõn v doanh nhõn cũn nhi u b t c p Trong nhng nm gn õy, s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ti cỏc tnh Bc Trung b ó c quan tõm Tuy nhiờn, mi ch dng li mc cỏc ch trng l ch yu, cha tr thnh hnh ng cú hiu qu cao trờn thc t S nhn thc v vic kt hp hp lý gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng ca cỏn b, ng viờn, nhõn dõn v cỏc c s sn xut kinh doanh, dch v, du lch hay cỏc cng ng dõn c cng nh i ng doanh nhõn cha y khin cho tỡnh trng vi phm phỏp lut v bo v mụi trng v qun lý ti nguyờn ang din hu ht cỏc tnh, gõy khú khn cụng tỏc phũng nga v khc phc, x lý s c v mụi trng 16 3.3.2 Mõu thu n gi a yờu c u ph i cú quy ho ch, k ho ch h p lý cho vi c k t h p hi hũa tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng v th c tr ng cụng tỏc quy ho ch, k ho ch ny ch a ỏp ng c yờu c u Mc dự bc u, phn ln cỏc k hoch, quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi v mụi trng ti a phng ó cú s gn kt gia mc tiờu phỏt trin kinh t, n nh xó hi vi bo v mụi trng Nhng nhỡn chung, s gn kt ny ch mi dng li v mt hỡnh thc m cha cú s kt hp hi hũa Hin nay, thc t hu ht cỏc tnh Bc Trung b cho thy, tng trng kinh t ch yu da vo tng trng u t v khai thỏc cỏc ngun ti nguyờn thụ, t l giỏ tr gia tng ca sn phm cũn thp, sc cnh tranh ca sn phm v doanh nghip trờn th trng cha cao, iu ny phn ỏnh trỡnh ca nn kinh t c bn phỏt trin theo chiu rng, thiu s u t phỏt trin cho chiu sõu, hu ht cỏc lnh vc sn xut s dng cỏc loi cụng ngh lc hu, gõy lóng phớ u vo nguyờn, nhiờn liu v gõy nh hng ln ti bo v mụi trng 3.3.3 Mõu thu n gi a yờu c u ph i cú h th ng chớnh sỏch h p lý b o m k t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng v i h th ng chớnh sỏch b o m k t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng hi n t i cũn nhi u b t c p Trong thi gian va qua, Vit Nam ó ban hnh khỏ nhiu bn v quy phm phỏp lut v phỏt trin bn vng, bo v mụi trng nhng trờn thc t, vic ỏp dng v trin khai nhng bn ny cũn nhiu hn ch cn phi sa i, b sung Cỏc quy nh ca phỏp lut v bo v mụi trng cũn thiu v cha ng b Ngoi ra, nhng ch ti x pht liờn quan n vi phm mụi trng ti cỏc im gõy ụ nhim cũn cha mnh, dn n tỡnh trng tỏi phm nhiu ln ca cỏc n v, cỏ nhõn gõy ụ nhim Bờn cnh ú, vic buụng lng hoc lm ng ca mt s c quan qun lý nh nc v mụi trng khin cho vic phỏt hin v x lý cỏc trng hp vi phm cha nghiờm, gõy bc xỳc cho ngi dõn Ci cỏch hnh chớnh cỏc tnh Bc Trung b ó thu c cỏc kt qu quan trng, nhng i ng cỏn b qun lý ti nguyờn v mụi trng cp tnh n cp xó cũn thiu v s lng, nng lc, trỡnh cũn bt cp 3.3.4 Mõu thu n gi a yờu c u ng d ng khoa h c v cụng ngh vo tng tr ng kinh t v b o v mụi tr ng v i th c t ch a ỏp ng yờu c u Trong thi gian t 2012 - 2014, cỏc tnh Bc Trung b cng ó trin khai nhiu mụ hỡnh hp tỏc mi phỏt trin kinh t gia cỏc trng i hc v a phng, doanh nghip giỳp cho vic ng dng tin b khoa 17 hc v cụng ngh cng nh nhng kin thc mi vo lnh vc sn xut, giỳp nn kinh t vựng t c bc phỏt trin mnh m hn Tuy nhiờn, hin vic trin khai cỏc hot ng khoa hc v cụng ngh trờn a bn cỏc tnh Bc Trung b hin cha c trin khai mt cỏch ng b, cng nh vic nghiờn cu v ng dng cụng ngh vo sn xut cha trung vo nhng lnh vc cú tim nng, th mnh ca tng tnh, t l cỏc ti v d ỏn c trin khai, nhõn rng thc t hot ng sn xut - kinh doanh v i sng cha cao Bờn cnh ú, cụng tỏc xó hi húa hot ng khoa hc v cụng ngh ca vựng cha ỏp ng c yờu cu v nh hng ca chin lc phỏt trin a dng cỏc hot ng khoa hc v cụng ngh, c bit, cha tn dng c lc lng nghiờn cu xó hi gm cỏc nh trớ thc, cỏc cỏ nhõn cú am mờ vi khoa hc v cụng ngh iu ny lm hn ch vic ng dng cụng ngh mi vo sn xut v kinh doanh bo v mụi trng 3.4 Nguyờn nhõn ca thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 3.4.1 Nguyờn nhõn c a thnh t u Cú s quyt tõm cao ca ng v Nh nc, cỏc t chc on th cng nh ton dõn ta vic xõy dng nn kinh t xanh, m bo s cõn bng gia cỏc mc tiờu tng trng kinh t vi bo v mụi trng, m bo mt cuc sng bn vng cho ton dõn tc hin ti v tng lai ; Cú s tớch cc, ch ng ca cỏc tnh vựng Bc Trung b vic thc hin kt hp cỏc mc tiờu tng trng kinh t vi cỏc mc tiờu bo v mụi trng cỏc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh, ca vựng 3.4.2 Nguyờn nhõn c a v n t Do trỡnh phỏt trin ca cỏc tnh Bc Trung b cũn thp, dõn s tng nhanh to sc ộp lờn s dng ti nguyờn vo bo v mụi trng ; L mt nhng vựng chu nh hng nhiu ca bin i khớ hu, Bc Trung b thng xuyờn gỏnh chu nhiu hu qu v mụi trng ; Trong xõy dng Quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca cỏc tnh Bc Trung b cha cn c vo kh nng thc t ca a phng, cha ỏp ng yờu cu v kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng 18 Chng MT S QUAN IM V GII PHP CH YU NHM KT HP HI HềA TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG CC TNH BC TRUNG B VIT NAM HIN NAY 4.1 Mt s quan im nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 4.1.1 K t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng cỏc t nh B c Trung b ph i vỡ m c tiờu phỏt tri n b n v ng Vic hng ti phỏt trin bn vng, hi hũa v kinh t, xó hi v mụi trng hin l yờu cu cp bỏch, l ng lc quan trng nhm tip tc thỳc y tin trỡnh phc hi kinh t th gii v kinh t quc gia Mc tiờu phn u v tng trng kinh t ca cỏc tnh Bc Trung b thi gian sp ti khỏ cao so vi mc tng trng chung ca c nc nhm a kinh t khu vc dch chuyn dn sang hng chỳ trng phỏt trin cụng nghip, xõy dng v cỏc ngnh dch v, y mnh hot ng sn xut hng ti xut khu gii quyt tt mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng Bc Trung b, ni kinh t cũn ch yu da vo khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn thỡ cn phi quỏn trit mụ hỡnh tng trng hi hũa, bn vng Nhng quan im phỏt trin bn vng ó c th hin rừ quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi ca cỏc tnh Bc Trung b thi k 2010 - 2020 C th, Quy hoch tng th ca vựng v ca tng tnh u ch rừ, phỏt trin bn vng, cỏc a phng cn i mi mụ hỡnh tng trng v tỏi c cu nn kinh t ca vựng t phỏt trin theo chiu rng sang phỏt trin hi hũa gia chiu rng v chiu sõu 4.1.2 Xõy d ng chi n l c k t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng ph i phự h p v i i u ki n t nhiờn c a vựng Bc Trung b l vựng a lý cú nhiu khú khn cho phỏt trin kinh t c im v a lý, mụi trng t nhiờn ca vựng Trong thi gian qua, vi nhiu n lc, cỏc tnh Bc Trung b ó cú nhng nh hng phỏt trin u tiờn i vi cỏc khu kinh t, lnh vc kinh t trng im, cú kh nng bt phỏ, ng thi chỳ ý h tr cỏc a phng gp nhiu khú khn nhm to s cõn i nht nh v c cu kinh t vựng, tng bc thu hp khong cỏch v xó hi v s chờnh lch kinh t, trờn c s ú bo v mụi trng hiu qu hn Trong Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng Bc Trung b v Duyờn hi trung n nm 2020, cỏc tnh Bc Trung b cng ó xỏc nh quan im phỏt trin l: Phỏt trin kinh t - xó 19 hi vựng phự hp vi Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca c nc v nh hng Chin lc bin Vit Nam; m bo thng nht vi quy hoch phỏt trin cỏc ngnh, lnh vc Vỡ vy, Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng v ca tng a phng ó cú s nh hng c th nhm phỏt trin kinh t bn vng phự hp vi nhng iu kin kinh t - xó hi v mụi trng ca vựng nh phỏt trin kinh t da trờn li th, tim nng sn cú ca vựng theo c cu kinh t m, to iu kin phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip cú li th so sỏnh; to s liờn kt v kinh t gia cỏc tnh nhm gim bt khong cỏch v chờnh lch v trỡnh phỏt trin 4.1.3 Trỏnh t i húa tng tr ng kinh t , h th p b o v mụi tr ng v ng c l i trỏnh t i húa b o v mụi tr ng, coi nh tng tr ng kinh t Trong cỏc giai on phỏt trin trc, ngi ch chỳ ý phỏt trin kinh t, cha nhn thc c tỏc hi v hu qu ca vic khai thỏc t nhiờn quỏ mc, v hu qu m nú gõy cho cuc sng ca chớnh h khc phc iu ny, cỏc tnh Bc Trung b nhng chớnh sỏch phỏt trin v hnh ng ca ngi, cn phi cú s cõn nhc gia li ớch v mt kinh t vi ngha v phi bo v, bo tn ti nguyờn thiờn nhiờn - mụi trng - mụi sinh Trong thi gian qua, nu xột v cỏc chớnh sỏch kinh t xó hi nh quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi ca vựng v ca tng tnh, cú th thy hu ht cỏc nh quy hoch cũn quỏ chỳ trng v mt lng ca tng trng, phỏt trin kinh t a cỏc ch tiờu tng trng kinh t nhanh, v n nh v mt xó hi, ú cỏc ch tiờu v mụi trng thng ch c nhc n riờng r, cha cú s th hin thụng qua cỏc ch tiờu kinh t - xó hi cú th a c mt chớnh sỏch thng nht, nht quỏn v th hin c s kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng, sut quỏ trỡnh lp quy hoch v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v quỏ trỡnh xõy dng chớnh sỏch bo v mụi trng, cn phi cú s kt hp cht ch, tham chiu ln gia cỏc nh kinh t, cỏc nh mụi trng v cỏc nh hoch nh chớnh sỏch tng bc, tng khõu v tng giai on ca quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi - mụi trng 4.2 Mt s gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 20 4.2.1 Tng c ng vai trũ lónh o c a cỏc c p y ng, qu n lý c a cỏc c p chớnh quy n, s tham gia ch ng, tớch c c c a M t tr n T qu c v cỏc on th vi c k t h p hi hũa tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng Cỏc cp, cỏc ngnh phi xỏc nh bo v mụi trng va l mc tiờu, va l ni dung c bn ca phỏt trin bn vng, v cn phi th hin c nhng mc tiờu bo v mụi trng cỏc chin lc, quy hoch, k hoch, d ỏn phỏt trin kinh t - xó hi ca tng a phng, tng ngnh c th Cỏc cp y ng cn quỏn trit ỏp dng c ch phỏt trin bn vng nh l cu ni gia cỏc b, ngnh, a phng, ch o vic liờn kt cỏc mụi trng vi cỏc kinh t - xó hi ban hnh cỏc quy hoch, quyt nh phỏt trin Trong tỡnh hỡnh hin ca cỏc tnh Bc Trung b, bo v mụi trng kt hp vi tng trng kinh t v n nh xó hi l nhim v va cp bỏch, va phc tp, cú tớnh cht a ngnh v liờn vựng cao Vỡ vy, vic nõng cao vai trũ lónh o, ch o cht ch ca cỏc cp y ng, s qun lý thng nht ca nh nc, s tham gia tớch cc ca Mt trn T quc cng nh ca cỏc t chc chớnh tr - xó hi, on th v cng ng dõn c chớnh l chỡa khúa on kt, gii quyt nhng khú khn bc u v to nờn s ng thun cựng thc hin cỏc gii phỏp c kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng 4.2.2 Nõng cao nh n th c cho cỏn b , ng viờn, nhõn dõn v doanh nhõn vựng v t m quan tr ng c a vi c k t h p hi hũa tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng Th nht, lm tt vic lng ghộp ni dung giỏo dc mụi trng vo chng trỡnh ging dy cỏc cp hc, ngnh hc ; Th hai, tng cng giỏo dc o c sinh thỏi cho tt c mi i tng nh cỏn b, ng viờn, nhõn dõn, doanh nhõn, vic kt hp hi hũa gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng; Th ba, tng cng giỏo dc v nõng cao nhn thc cho tt c mi i tng nh cỏn b, ng viờn, nhõn dõn, doanh nhõn, v vai trũ, ý ngha ca vic phỏt trin bn vng cng nh mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng; Th t, phi hp liờn ngnh gia cỏc ngnh, cỏc tnh, thnh ph, c quan thụng tn, bỏo vic ụn c, ch o thng xuyờn hoc xõy dng cỏc chuyờn trang, chuyờn mc thụng tin v mụi trng, giỏo dc ý thc bo v mụi trng trờn nhiu loi hỡnh phng tin thụng tin i chỳng; Th nm, trc xõy dng cỏc quy hoch, k hoch, d ỏn phỏt trin kinh t - xó hi, mụi 21 trng cn tin hnh tham cng ng v cụng khai cỏc thụng tin nhm tng cng s hiu bit ca cng ng v cỏc nh hng phỏt trin ca a phng, qua ú cú th xỏc nh v sng lc c nhng im mnh yu, thun li - bt li v kinh t - xó hi - mụi trng ca cỏc d ỏn; Th sỏu, tng cng phi hp vi cỏc t chc on th: y ban Mt trn T quc, Hi Ph n, on Thanh niờn, Hi Nụng dõn, Hi Cu chin binh, cụng tỏc giỏo dc, tuyờn truyn nõng cao nhn thc ca hi viờn, on viờn v vai trũ, tm quan trng ca vic phỏt trin bn vng cng nh kt hp hi hũa gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng 4.2.3 y m nh ng d ng khoa h c v cụng ngh cao vo tng tr ng kinh t xanh gúp ph n b o v mụi tr ng y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc v nõng cao nhn thc ca ton dõn, cỏc ngnh, cỏc cp v vai trũ nn tng v ng lc ca khoa hc v cụng ngh vic xõy dng t nc, quỏ trỡnh tin hnh cụng nghip húa, hin i húa cng nh xõy dng mt nn cụng nghip sch, nn kinh t xanh cho a phng Cú nhiu c ch, chớnh sỏch ti chớnh, kinh t khuyn khớch v to lp mụi trng phỏt trin lnh mnh cho hot ng khoa hc v cụng ngh Nghiờm tỳc thc hin Lut Khoa hc v cụng ngh, cn phỏt hin v nhõn rng nhng mụ hỡnh, cỏch lm hay v phỏt trin khoa hc v cụng ngh, c bit l cỏc mụ hỡnh t phỏt trin khoa hc v cụng ngh mi tng lp dõn c, khuyn khớch phỏt trin cỏc sỏng kin sn xut giỳp tit kim nguyờn nhiờn vt liu, gim tỏc ng v phỏt thi mụi trng t nhiờn Cú chớnh sỏch thu hỳt, s dng v ói ng nhõn ti khoa hc v cụng ngh, ng thi chm lo i sng vt cht v tinh thn, o to nhõn lc cho cỏc c s khoa hc v cụng ngh, nhm tng cng c v cht lng v s lng cho i ng ny Cn tng cng xõy dng kt cu h tng khoa hc v cụng ngh ỏp ng nhu cu nghiờn cu, ng dng cỏc cụng ngh mi phc v phỏt trin bn vng ti a phng, tin ti hi nhp vi t nc, khu vc v th gii 4.2.4 Quy ho ch phỏt tri n v chuy n d ch c c u kinh t phự h p tng tr ng kinh t , ng th i lm t t h n cụng tỏc b o v mụi tr ng Thc hin quy hoch phỏt trin kinh t phự hp vi yờu cu bo v mụi trng: Trong cụng tỏc quy hoch phỏt trin kinh t, cỏc tnh Bc Trung b cn thit phi a cỏc ch s tỏc ng mụi trng vo tớnh toỏn s tng trng GDP Cú cỏch thc, bin phỏp thay i thỏi v phng phỏp tỏc ng vo t nhiờn t mc tiờu tng trng kinh t, ng thi hn ch mc suy thoỏi mụi trng Cn tip tc quy hoch v trin khai thc hin cỏc ỏn v bo v mụi trng, c bit cỏc ti ng 22 dng cụng ngh sch hn, cụng ngh tiờn tin ớt cht thi, cụng ngh sinh hc, cụng ngh x lý mụi trng phc v cho sn xut cụng nghip, nụng nghip, thng mi, dch v Chuyn dch c cu tng trng kinh t ng thi lm tt hn cụng tỏc bo v mụi trng: Cn thc hin mụ hỡnh tng trng cú s kt hp hi hũa gia chiu rng v chiu sõu, ú, xu hng ch o l phỏt trin kinh t theo chiu sõu thụng qua vic u t nhm nõng cao cht lng ngun nhõn lc, trỡnh khoa hc v cụng ngh ca khu vc, tớch cc khuyn khớch hot ng chuyn giao cỏc cụng ngh mi, cụng ngh sch v ng dng rng rói sn xut ti cỏc a phng Cn tng cng nõng cao cht lng, tng nng sut v hiu qu ca quỏ trỡnh tng trng Thit lp cỏc mc tiờu di hn ca tng trng, chỳ trng u t phỏt trin h thng kt cu h tng kinh t, xó hi ng b v bn vng; hon thin h thng c ch, chớnh sỏch, nõng cp h thng kt cu h tng, tng cng cht lng ngun nhõn lc nhm ngun cho u t v tng trng di hn Mụ hỡnh tng trng phi bn vng, vỡ s phỏt trin chung ca ngi, ú, cn cú chớnh sỏch s dng hp lý v tit kim ti nguyờn, chỳ trng nõng cao kh nng tỏi sinh ti nguyờn, ch ng phũng chng, ngn nga v khc phc ụ nhim mụi trng t cỏc ngun cú kh nng gõy ụ nhim 4.2.5 Hon thi n h th ng chớnh sỏch, tng c ng tra, ki m tra, giỏm sỏt vi c k t h p tng tr ng kinh t v i b o v mụi tr ng c a cỏc t ch c, cỏ nhõn, nh t l cỏc doanh nghi p, n v kinh t trờn a bn Tng cng nng lc qun lý phỏt trin bn vng ca cỏc c quan qun lý nh nc trờn a bn cỏc tnh Bc Trung b Cn c vo h thng ch tiờu ỏnh giỏ phỏt trin bn vng ca quc gia, mi a phng cn c th húa h thng ch tiờu ỏnh giỏ ú cho phự hp vi iu kin kinh t xó hi - mụi trng ca a phng mỡnh nhm h tr cho kinh t a phng phỏt trin trỡ v bo m nhng ch tiờu v mụi trng Tng cng trỏch nhim v nng lc giỏm sỏt, tra, kim tra vic bo v mụi trng ca cỏc t chc dng, t chc kinh t - xó hi chớnh tr - ngh nghip ca cỏc a phng, thụng qua ú san s trỏch nhim ny bng vic xó hi húa hot ng tra, kim tra, giỏm sỏt theo nguyờn tc dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra Hỡnh thnh c ch giỏm sỏt hu hiu hn i vi vic thc thi phỏt trin bn vng ti cỏc a phng, ú, úng vai trũ quyt nh c cu giỏm sỏt l cỏc cp y ng, Hi ng nhõn dõn cỏc cp, cỏc t chc on th xó hi, cỏc t chc kinh t - xó hi - ngh nghip v cỏc cng ng dõn c Cú quan im chung vic gii quyt cỏc ny sinh v bo v mụi 23 trng cú tớnh cht liờn tnh, tớnh cht vựng bi hot ng phỏt trin bn vng khụng th thnh cụng nu c thc hin mt cỏch n l, ngc li, gii quyt tt mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng i vi cỏc tnh Bc Trung b cn xõy dng c mt c ch hoch nh chớnh sỏch, chin lc, d ỏn phỏt trin kinh t - xó hi - mụi trng cú tớnh cht liờn ngnh, liờn tnh, liờn vựng nhm to iu kin phỏt huy hiu qu ca cỏc d ỏn, cỏc hot ng bo v mụi trng trờn din rng cng nh huy ng ti a cỏc ngun lc h tr phỏt trin bn vng KT LUN Trong phm vi nghiờn cu, lun ỏn ó lm rừ nhng ni dung sau: Mi quan h gia ngi vi t nhiờn c biu hin rừ nột qua mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng ó c nhiu nh khoa hc nghiờn cu v phỏt trin di nhiu gúc Mi mt quan nim u cú nhng im tớch cc v cú nh hng, giỏ tr ti i sng kinh t hin ca nhõn loi Ch ngha Mỏc - Lờnin ó m mt cỏch nhỡn mi v nhn thc v gii quyt kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng Theo t bin chng vt, ch ngha Mỏc - Lờnin cho rng ngi l sn phm ca t nhiờn, lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi chng qua ch l mt giai on lch s phỏt trin ca gii t nhiờn cú s phỏt trin bn vng, ngi cn phi bo m s thng nht, cú chng mc phỏt trin v khai thỏc t nhiờn õy cng l im tin b t tng ca C.Mỏc v Ph.ngghen v gii quyt kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng, trựng hp vi t tng tin b ca xó hi v s phỏt trin bn vng Ti Vit Nam, dng ch ngha Mỏc - Lờnin, k tha t tng H Chớ Minh v phỏt trin hi hũa, ton din xó hi xó hi ch ngha, ng v Nh nc ta ó cú nhiu quan im, bc i, quy hoch, k hoch, chin lc phỏt trin phự hp vi quan nim phỏt trin bn vng trờn th gii Tuy nhiờn, cựng vi quỏ trỡnh y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, s phỏt trin mnh m ca h thng ụ th ó lm nh hng ti mụi trng t nhiờn ca t nc, suy gim cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn v cỏc chc nng sinh thỏi ca mụi trng Vỡ vy, vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng c t cp bỏch nhm bo m mt quỏ trỡnh phỏt trin nhanh chúng v bn vng Bc Trung b bao gm tnh: Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr v Tha Thiờn Hu, cú chung c im khc nghit v khớ hu, iu kin t nhiờn khú khn phỏt trin kinh t - xó 24 hi nhng nhng nm va qua, nh s ch o sỏt ca ng, Chớnh ph v s lónh o sỏng sut ca cỏc cp y ng cng nh ca cỏc c quan qun lý nh nc, kinh t vựng ang cú tng bc sc, mang li cuc sng tt p hn cho ngi dõn ni õy Tuy nhiờn, hn ch v ngun lc phỏt trin cng nh nhn thc v vic kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng, mụi trng ni õy ang ngy cng b tn phỏ nghiờm trng phc v cho mc tiờu y nhanh tc tng trng kinh t Mc dự, cha gp phi nhng quỏ nghiờm trng v mụi trng, vy, vi tc tng trng v khai thỏc nh hin nay, cng vi trỡnh khai thỏc lc hu v lóng phớ, vic cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn ca vựng nhanh chúng b suy kit s l tng lai hin hu Vỡ vy, gii quyt vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ti cỏc tnh Bc Trung b hin l bc thit, nhm bo m s phỏt trin bn vng cho vựng, trỡ tc tng trng nhanh, lõu di Trc yờu cu ca thc tin phỏt trin kinh t - xó hi - mụi trng ca vựng Bc Trung b, lun ỏn ó a mt s quan im cn quỏn trit vic kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng: (1) Kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b phi vỡ mc tiờu phỏt trin bn vng; (2) Xõy dng chin lc kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng phi phự hp vi iu kin t nhiờn ca vựng; (3) Trỏnh tuyt i húa tng trng kinh t h thp bo v mụi trng v ngc li trỏnh tuyt i húa bo v mụi trng, coi nh tng trng kinh t; cựng mt s gii phỏp c bn nhm gii quyt hi hũa mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng iu kin ca cỏc tnh Bc Trung b hin nay: (1) Tng cng vai trũ lónh o ca cỏc cp y ng, qun lý ca cỏc cp chớnh quyn, s tham gia ch ng, tớch cc ca Mt trn T quc v cỏc on th vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng; (2) Nõng cao nhn thc cho cỏn b, ng viờn, nhõn dõn v doanh nhõn vựng v tm quan trng ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng; (3) y mnh ng dng khoa hc v cụng ngh cao vo tng trng kinh t xanh gúp phn bo v mụi trng; (4) Quy hoch phỏt trin v chuyn dch c cu kinh t phự hp tng trng kinh t ng thi lm tt hn cụng tỏc bo v mụi trng; (5) Hon thin h thng chớnh sỏch, tng cng tra, kim tra, giỏm sỏt vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng ca cỏc t chc, cỏ nhõn, nht l cỏc doanh nghip, n v kinh t trờn a bn Cỏc quan im, gii phỏp ny nu c nhn thc sõu rng v t chc thc hin ng b s mang li hiu qu trờn thc t DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N Trng Hng - Bựi Vn Dng (2012), Bo v mụi trng theo t tng H Chớ Minh, Tp Cng sn, (65), tr.26-29 Trng Hng (2012), Mi quan h gia tng trng kinh t vi phỏt trin húa v hc - ngh thut thi k i mi - qua thc tin tnh Thanh Húa, Trong sỏch: Mi quan h gia tng trng kinh t vi phỏt trin húa, hc, ngh thut thi k cụng nghip húa, hin i húa, Hi ng lý lun, phờ bỡnh hc, ngh thut Trung ng, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni, tr.565-569 Trng Hng (2014), Thanh Húa vi nhim v gim nghốo nhanh, bn vng khu vc nỳi, Tp Cng sn, (857), tr.94-99 Trng Hng (2014), Thanh Húa thc hin phỏt trin kinh t kt hp vi bo v mụi trng, Tp Lý lun Chớnh tr, (7), tr.58-61 Trng Hng (2015), C s trit hc ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng, Tp Trit hc, (3), tr.34-42 Trng Hng (2015), Kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b hin nay, Tp Cng sn, (870), tr.95-99 [...]... kinh tế - xã hội của các tỉnh Bắc Trung bộ chưa căn cứ vào khả năng thực tế của địa phương, chưa đáp ứng yêu cầu về kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường 18 Chương 4 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM KẾT HỢP HÀI HÒA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Một số quan điểm nhằm kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi. .. VIỆC KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Điều kiện tự nhiên, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam 3.1.1 Vị trí đị a lý và điề u kiệ n tự nhiên các tỉ nh Bắ c Trung bộ Việ t Nam 3.1.1.1 Vị trí đị a lý các tỉ nh Bắ c Trung bộ Việ t Nam Bắc Trung bộ nằm kề vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và kinh tế trọng... độ tăng trưởng nhanh, lâu dài 5 Trước yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của vùng Bắc Trung bộ, luận án đã đưa ra một số quan điểm cần quán triệt trong việc kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường: (1) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ phải vì mục tiêu phát triển bền vững; (2) Xây dựng chiến lược kết hợp tăng trưởng. .. trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng; (3) Tránh tuyệt đối hóa tăng trưởng kinh tế hạ thấp bảo vệ môi trường và ngược lại tránh tuyệt đối hóa bảo vệ môi trường, coi nhẹ tăng trưởng kinh tế; cùng một số giải pháp cơ bản nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường trong điều kiện của các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay: (1) Tăng. .. nhau Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường là mối quan hệ song hành, chi phối lẫn nhau Tăng trưởng kinh tế là điều kiện của phát triển, của tiến bộ, đó là tiền đề vật chất - kinh tế để thực hiện bảo vệ môi trường Nội dung của việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường được thể hiện ở: Một là, trong quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm kết hợp tăng. .. (2014), “Thanh Hóa thực hiện phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường , Tạp chí Lý luận Chính trị, (7), tr.58-61 5 Đỗ Trọng Hưng (2015), “Cơ sở triết học của việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường , Tạp chí Triết học, (3), tr.34-42 6 Đỗ Trọng Hưng (2015), Kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay , Tạp chí Cộng sản, (870), tr.95-99... hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như đạt được “cơ cấu kinh tế hợp lý” để bảo đảm những mục tiêu an sinh xã hội và bảo vệ môi trường 3.3 Một số vấn đề đặt ra từ thực trạng kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay 3.3.1 Mâu thuẫ n giữ a yêu cầ u nhậ n thứ c đúng đắ n về kế t hợ p hài hòa giữ a tăng trư ở ng kinh tế vớ i bả o vệ môi trư ờ... phát triể n kinh tế - xã hộ i củ a vùng Về cơ bản, công tác quy hoạch chung về kinh tế - xã hội của các tỉnh đều chú ý kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường Các cơ quan quản lý nhà nước đã tích cực phối hợp với các Viện nghiên cứu, các nhà tư vấn trong nước và quốc tế trong việc xây dựng quy hoạch, trong đó có sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường Là vùng kinh tế vẫn đang... nước, các tổ chức đoàn thể cũng như toàn dân ta trong việc xây dựng nền kinh tế xanh, đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo một cuộc sống bền vững cho toàn dân tộc trong hiện tại và tương lai ; Có sự tích cực, chủ động của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ trong việc thực hiện kết hợp các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu bảo vệ môi trường trong các. .. trưởng kinh tế xanh để góp phần bảo vệ môi trường; (4) Quy hoạch phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp để tăng trưởng kinh tế đồng thời làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường; (5) Hoàn thiện hệ thống chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn Các quan
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay