(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

176 150 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay(Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRNG HNG KếT HợP TĂNG TRƯởNG KINH Tế VớI BảO Vệ MÔI TRƯờNG CáC TỉNH BắC TRUNG Bộ VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh Mó s : Ch ngha vt bin chng v Ch ngha vt lch s : 62 22 03 02 LUN N TIN S TRIT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRN VN PHềNG PGS.TS BI VN DNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v ủc trớch dn ủy ủ theo quy ủnh TC GI LUN N Trng Hng MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh ủ cp ủn nhng ủ lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng 1.2 Cỏc cụng trỡnh ủ cp ủn thc trng kt hp tng trng kinh t vi vic bo v mụi trng Vit Nam núi chung v Bc Trung b Vit Nam núi riờng 1.3 Cỏc cụng trỡnh ủ cp ủn quan ủim, gii phỏp kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng 1.4 Khỏi quỏt kt qu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan v ủ ủt cn tip tc nghiờn cu v vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin Chng 2: KT HP TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG - MT S VN Lí LUN 2.1 Kinh t, tng trng kinh t v phỏt trin kinh t 2.2 Mụi trng v bo v mụi trng 2.3 Yờu cu, ni dung v nhng nhõn t nh hng ủn kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng Chng 3: THC TRNG V MT S VN T RA TRONG VIC KT HP TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG CC TNH BC TRUNG B VIT NAM HIN NAY 3.1 iu kin t nhiờn, ủc ủim tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam 3.2 Thc trng vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b hin 3.3 Mt s ủ ủt t thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 3.4 Nguyờn nhõn ca thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin Chng 4: MT S QUAN IM V GII PHP CH YU NHM KT HP HI HềA TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG CC TNH BC TRUNG B VIT NAM HIN NAY 4.1 Mt s quan ủim nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 4.2 Mt s gii phỏp ch yu nhm kt hp hi ho tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 6 16 23 34 37 37 47 53 75 75 84 97 108 114 114 134 155 158 159 172 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN N CCN : Cm cụng nghip CNH, HH : Cụng nghip húa, hin ủi húa CN : Cụng ngh CT - XH : Chớnh tr - xó hi T : o to GD : Giỏo dc KCN : Khu cụng nghip KKT : Khu kinh t KH : Khoa hc KT - XH : Kinh t - xó hi MT : Mụi trng MTST : Mụi trng sinh thỏi Nxb : Nh xut bn PTBV : Phỏt trin bn vng PTKT : Phỏt trin kinh t TN - MT : Ti nguyờn - mụi trng TNTN : Ti nguyờn thiờn nhiờn TTKT : Tng trng kinh t XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ủ ti S phỏt trin mnh m ca khoa hc v cụng ngh cng nh ton cu hoỏ din mnh m ủó ủt nhiu c hi cựng thỏch thc cho tt c cỏc quc gia, dõn tc Nhn thc ủc ủiu ủú, cỏc quc gia, dõn tc phi cú mt chin lc phỏt trin kinh t phự hp ủ trỏnh nguy c tt hu xa hn Song, nhiu vỡ mong mun tng trng kinh t nhanh nht, thu ủc nhiu li nhun nht m ngi ta ủó quờn ủi cỏc ủ xó hi, mụi trng Qu thc, nhng nm gn ủõy, ủ ụ nhim mụi trng, s cn kit cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, s ủe khng hong sinh thỏi trờn phm vi ton th gii ủang thu hỳt s chỳ ý ca cỏc quc gia, dõn tc, cỏc nh nghiờn cu khoa hc v cỏc nh qun lý Con ngi ngy cng nhn thc rừ hn rng, ủ ủy mnh tc ủ tng trng v phỏt trin kinh t nhm khc phc tỡnh trng ủúi nghốo, bt bỡnh ủng v gim thiu hu qu v mụi trng thỡ phi phỏt trin bn vng Hin nay, Vit Nam ủang thi k ủy mnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ ủt nc vi mc tiờu phỏt trin kinh t nhanh, bn vng, tip tc xõy dng nn tng ủ sm nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin ủi thc hin ủc mc tiờu ủú, ủ ủt cho chỳng ta l phỏt trin kinh t thỡ vic khai thỏc v s dng ti nguyờn thiờn nhiờn phi bo v ủc mụi trng t nhiờn mt cỏch cú hiu qu, nm gii hn cho phộp ca mụi trng ủ bo ủm cho s phỏt trin bn vng Trong thi gian qua, vic bo v mụi trng nc ta hin cha ủỏp ng ủc yờu cu ca quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi bn vng; mụi trng nc ta tip tc b ụ nhim v suy thoỏi, cú ni nghiờm trng Vic thi hnh phỏp lut bo v mụi trng cha nghiờm minh í thc t giỏc bo v v gi gỡn mụi trng cha tr thnh thúi quen cỏch sng ca ủi b phn dõn c Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X ti i hi ủi biu ton quc ln th XI ca ng ch rừ: Vic xõy dng phỏp lut v chớnh sỏch bo v mụi trng cũn chm, thc hin cha nghiờm, hiu lc, hiu qu thp Mụi trng nhiu ni tip tc b xung cp, mt s ni ủó ủn mc bỏo ủng Cha ch ủng nghiờn cu, d bỏo ủỏnh giỏ tỏc ủng ca bin ủi khớ hu; hu qu ca thiờn tai cũn nng n [42, tr.169] Do ủú, vic gii quyt tt mi quan h gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng cú ý ngha sng cũn ủi vi nc ta c trc mt v lõu di Trong quỏ trỡnh ủy mnh tng trng kinh t ngi ủó tỏc ủng rt ln ủn mụi trng Trc thc trng mụi trng ngy cng xu ủi phỏt trin kinh t gõy ra, ngi ủó ủt yờu cu v ủi tỡm cỏc bin phỏp ủ va tng trng, phỏt trin kinh t nhng ớt gõy tn hi ủn mụi trng nht Nhng phng cú xut phỏt ủim v kinh t thp nh cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam, thng phi ủy nhanh tc ủ phỏt trin, vỡ vy, mc ủ tỏc ủng ủn mụi trng cng ln phi khai thỏc nhiu hn ủi vi cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn Bc Trung b (gm tnh t Thanh Húa ủn Tha Thiờn Hu) l mt vựng kinh t cũn khú khn, cú ủiu kin t nhiờn khụng thun li cho vic phỏt trin sn xut hng húa Bờn cnh ủú, kinh t kộm phỏt trin dn ti tỡnh trng khai thỏc trn lan ti nguyờn thiờn nhiờn v cỏc ngun lc, nhng kt qu phỏt trin kinh t khụng cao, cũn gõy nhiu ủ v mụi trng Thc t vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b cũn nhiu bt cp cha ủỏp ng yờu cu Nhn thc ca cỏn b, ủng viờn v nhõn dõn vựng v ủ ny cũn hn ch; cũn biu hin tuyt ủi húa tng trng kinh t m cha cú s quan tõm ủỳng mc ti bo v mụi trng, v.v Do vy, kt hp gia ủy nhanh tc ủ tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b l ủ mang tớnh bc thit hin Bi vỡ, ủ ủt ủc cỏc li ớch kinh t ủn thun, hin cỏc tnh Bc Trung b ủang to sc ộp rt ln ủi vi mụi trng bo ủm s cõn bng phỏt trin kinh t vi bo v mụi trng, thi gian qua ủó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu, nhng ý kin ủ xut v nhng gii phỏp thc tin Tuy nhiờn, cho ủn cha cú cụng trỡnh no trc tip nghiờn cu ủ ny cỏc tnh Bc Trung b Vỡ vy, ủ tip tc khng ủnh cn phi kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn nhm to mụi trng cho s phỏt trin bn vng, tỏc gi chn ủ: K hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin lm ủ ti lun ỏn tin s Trit hc M c ủớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ủớch c a lun ỏn Trờn c s phõn tớch mt s ủ lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cng nh thc trng kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin nay, lun ỏn ủ xut mt s quan ủim v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng trờn bn vựng 2.2 Nhim v c a lun ỏn - Phõn tớch lm rừ mt s ủ lý lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn - Phõn tớch thc trng v nhng ủ ủt ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin - xut mt s quan ủim v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu, tỡm hiu s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin 3.2 Phm vi nghiờn cu Mụi trng l mt ủ rt rng, cú th nghiờn cu di nhiu gúc ủ khỏc nhau, nh: mụi trng t nhiờn, mụi trng kinh t, mụi trng sng (tn ti), mụi trng phỏt trin, mụi trng xó hi ủõy, lun ỏn ch trung nghiờn cu s kt hp bin chng tng trng kinh t vi bo v mụi trng t nhiờn cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin (gm tnh: Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr v Tha Thiờn Hu tớnh t nm 2000 tr li ủõy) Tỏc gi lun ỏn xỏc ủnh ba nhim v chớnh cn phi gii quyt (2.2) khuụn kh cho phộp ca mt lun ỏn tin s Trit hc, ủc bit, trung ủ xut mt s quan ủim v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin Cỏc ủiu kin ủ thc hin tt cỏc gii phỏp ủú s ủc tỏc gi lun ỏn tip tc ủo sõu nghiờn cu, kho nghim quỏ trỡnh nghiờn cu v cụng tỏc ca mỡnh C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun C s lý lun ca lun ỏn l phộp bin chng vt, nhng quan ủim ca cỏc nh kinh ủin ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v mi quan h gia ngi vi t nhiờn; quan ủim ca ng Cng sn Vit Nam v phỏt trin bn vng, gn tng trng kinh t vi bo v mụi trng; nhng thnh tu lý lun hin ủi v cuc cỏch mng khoa hc - k thut v cụng ngh 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu ủc s dng ch yu lun ỏn l: phng phỏp lch s v lụgớc; phõn tớch v tng hp; cỏch tip cn h thng, so sỏnh ủi chiu, ủiu tra kho sỏt trờn tinh thn kt hp lý lun vi thc tin úng gúp v khoa hc ca lun ỏn - Lm rừ hn c s trit hc ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng - Phõn tớch, ch rừ thc trng ca vic gii quyt s kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin - xut ủc mt s quan ủim v gii phỏp ch yu nhm kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b Vit Nam hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - Lun ỏn cú th lm ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy v hc nhng ủ v mụi trng, bo v mụi trng, kt hp ủ mụi trng phỏt trin kinh t - Lun ỏn cú th giỳp nhng ngi lm cụng tỏc lónh ủo, qun lý xó hi, xõy dng phỏp lut tham kho dng vo phng mỡnh cụng tỏc lónh ủo, ch ủo, qun lý Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, 13 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 CC CễNG TRèNH CP N NHNG VN Lí LUN V KT HP TNG TRNG KINH T VI BO V MễI TRNG Kinh t l mt nhng lnh vc c bn ca xó hi Khi núi ủn kinh t l mun núi ủn cỏc hot ủng ca ngi quỏ trỡnh sn xut, phõn phi, trao ủi v tiờu th hng húa, dch v Trong quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin, cỏc hot ủng kinh t ca ngi ngy cng tỏc ủng sõu sc ti t nhiờn, to nờn s tng trng v nhiu mt ủú cú tng trng kinh t Tng trng kinh t l mt nhng ni dung ủc cỏc hc gi trao ủi, bn lun khỏ nhiu di cỏc gúc ủ kinh t, xó hi, mụi trng khớa cnh kinh t hc, khỏi nim tng trng kinh t ủc s dng mun núi ti s ln lờn, tng thờm hay m rng ca mt nn kinh t Tng trng kinh t cú th ủc hiu l mc tng sn lng thc t ca mt quc gia mt thi gian nht ủnh; núi mt cỏch khỏc, tng trng kinh t l vic m rng quy mụ sn xut quc gia, tim nng ca mt nc, tim nng thc hin: vic m rng kh nng kinh t ủ sn xut [47] Cỏc ch tiờu ủ ủỏnh giỏ tng trng kinh t thng ủc s dng l tng sn phm quc ni (GDP), tng sn phm quc dõn (GNP) [18], [30], [36], [47], [84], [120] Tỏc gi Trn Th t vi cỏc cụng trỡnh Cỏc mụ hỡnh tng trng kinh t [44] v Giỏo trỡnh mụ hỡnh tng trng kinh t [45]; tỏc gi V Th Ngc Phựng vi cụng trỡnh Giỏo trỡnh kinh t phỏt trin [79] ủó ủi sõu phõn tớch cỏc mụ hỡnh tng trng kinh t trờn th gii nh: mụ hỡnh tng trng ca trng phỏi Keynes, Harrod Domar, tng trng tõn c ủin m rng, tng trng ni sinh Liờn h Vit Nam v mụ hỡnh tng trng kinh t, tỏc gi cho rng, cho ủn mụ hỡnh tng trng kinh t ca nc ta l mụ hỡnh tng trng kinh t theo chiu rng, da vo tng quy mụ ti sn 158 M C CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N Trng Hng - Bựi Vn Dng (2012), Bo v mụi trng theo t tng H Chớ Minh, Tp Cng sn, (65), tr.26-29 Trng Hng (2012), Mi quan h gia tng trng kinh t vi phỏt trin húa v hc - ngh thut thi k ủi mi - qua thc tin tnh Thanh Húa, Trong sỏch: Mi quan h gia tng trng kinh t vi phỏt trin húa, hc, ngh thut thi k cụng nghip húa, hin ủi húa, Hi ủng lý lun, phờ bỡnh hc, ngh thut Trung ng, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni, tr.565-569 Trng Hng (2014), Thanh Húa vi nhim v gim nghốo nhanh, bn vng khu vc nỳi, Tp Cng sn, (857), tr.94-99 Trng Hng (2014), Thanh Húa thc hin phỏt trin kinh t kt hp vi bo v mụi trng, Tp Lý lun Chớnh tr, (7), tr.58-61 Trng Hng (2015), C s trit hc ca vic kt hp tng trng kinh t vi bo v mụi trng, Tp Trit hc, (3), tr.34-42 Trng Hng (2015), Kt hp hi hũa tng trng kinh t vi bo v mụi trng cỏc tnh Bc Trung b hin nay, Tp Cng sn, (870), tr.95-99 159 M C TI LIU THAM KH O Ti ng Vi t: Daron Acemoglu v James A.Robinson (2013), Ti cỏc quc gia tht b Ngun gc ca quyn lc, thnh vng, v nghốo ủúi, Nxb Tr, TP H Chớ Minh Lờ Quý An (1992), Dõn s, ti nguyờn, mụi trng v phỏt trin, Tp Hot ủng khoa hc, (3), tr.19-22 Lờ Quý An (1992), Nhng quan ủim ch yu v mụi trng v phỏt trin ti hi ngh Ri-ụ 92, Tp Thụng tin Mụi trng, (3), tr.3-7 Lờ Huy Bỏ (Ch biờn), Vừ Chớ Hiu, Vừ ỡnh Long (2002), Ti nguyờn mụi trng v phỏt trin bn vng, Nxb Khoa hc v K thut, Thnh ph H Chớ Minh H Tỳ Bo (2010), Kinh t tri thc Vit Nam ?, Tp Tia sỏng, 20/7/2010;http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=332 4&CategoryID=36, ngy truy cp 7/1/2014, lỳc 17:05 Hong Hu Bỡnh (2005), Vn ủ bo v mụi trng quỏ trỡnh thc hin cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi vựng dõn tc v nỳi, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni Hong Hu Bỡnh (Ch biờn) (2006), Nhng tỏc ủng ca yu t húa - xó hi qun lý nh nc ủi vi ti nguyờn, mụi trng quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin ủi húa, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni Phm Vn Boong (2002), í thc sinh thỏi v ủ phỏt trin lõu bn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B Chớnh tr (1998), Ch th s /CT-TW ngy 25/6/1998 v tng cng cụng tỏc bo v mụi trng thi k cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, H Ni 160 10 B Chớnh tr (2004), Ngh quyt 41/NQ-TW v bo v mụi trng thi k cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, H Ni 11 B Chớnh tr (2009), Ch th s 29/CT-TW v vic tip tc ủy mnh thc hin Ngh quyt 41/NQ-TW v bo v mụi trng thi k ủy mnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ ủt nc, H Ni 12 B Chớnh tr (2012), Kt lun s 25-KL/TW, ngy thỏng nm 2012 ca B Chớnh tr v tip tc thc hin Ngh quyt s 39-NQ/TW, ngy 16 thỏng nm 2004 ca B Chớnh tr khúa IX nhm ủy mnh phỏt trin kinh t - xó hi v bo ủm quc phũng, an ninh vựng Bc Trung b v duyờn hi Trung b ủn nm 2020, H Ni 13 B Ti nguyờn v Mụi trng (2004), Chin lc bo v mụi trng quc gia ủn nm 2010 v ủnh hng ủn nm 2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 14 B Ti nguyờn v Mụi trng (2013), Chng trỡnh ngh s 21 ca Vit Nam v Ti nguyờn - Mụi trng, H Ni 15 B Ti nguyờn v Mụi trng (2014), Chin lc bo v mụi trng quc gia ủn nm 2020, tm nhỡn nm 2030 (Ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 166/Q-TTg ngy 21/1/2014 ca Th tng Chớnh ph), H Ni 16 Lờ Thc Cỏn, Trng Quang hc, Phan Quang Thng (2003), Bo v mụi trng v phỏt trin bn vng Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 Chu Vn Cp (2012), Phỏt trin xanh - phỏt trin bn vng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi ca Vit Nam giai ủon 2012 - 2020, Tp Phỏt trin v Hi nhp, (4), tr.3-7 18 Nguyn Th Chinh (2003), Giỏo trỡnh Kinh t v Qun lý mụi trng, Nxb i hc Kinh t, H Ni 19 Chớnh ph nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Ngh quyt s 10/NQ-CP ngy 24/4/2012, H Ni 161 20 Nguyn Trng Chun (1977), Ch ủng ủ phũng nn ụ nhim mụi trng quỏ trỡnh cụng nghip húa xó hi ch ngha, Tp Trit hc, (2), tr.62-83 21 Nguyn Trng Chun (1980), Nhng t tng ca Ph.ngghen v quan h gia ngi v t nhiờn Bin chng ca t nhiờn, Tp Trit hc, (4), tr.119-137 22 Nguyn Trng Chun (1992), Tng trng kinh t v nhng bo ủm cn cú nhm trỡ mụi trng cho s phỏt trin lõu bn, Tp Trit hc, (4), tr.12-16 23 Nguyn Trng Chun (1994), Ngun nhõn lc cụng nghip húa v hin ủi húa ủt nc, Tp Trit hc, (3), tr.3-5 24 Nguyn Trng Chun (1995), Ngun nhõn lc v s phỏt trin, Tp Giỏo dc lý lun, (4), tr.34-36 25 Nguyn Trng Chun (1996), Mi quan h bin chng gia ủi mi chớnh sỏch kinh t v ủi mi chớnh sỏch xó hi, Tp Trit hc, (3), tr.13-17 26 Nguyn Trng Chun (1997), cho khoa hc v cụng ngh tr thnh ủng lc ca cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc, Tp Trit hc, (1), tr.3-5 27 Nguyn Trng Chun (2011), Cụng nghip húa theo hng hin ủi v s phỏt trin bn vng, Tp Cng sn, (827), tr.49-53 28 Nguyn Trng Chun (2012), Linh hn sng ca húa ủ phỏt trin bn vng, Tp Thụng tin Khoa hc xó hi, (2), tr.3-8 29 CIEM Trung tõm thụng tin - t liu (2012), Thay ủi mụ hỡnh tng trng, Thụng tin chuyờn ủ, (6), tr.24-34 30 G.A.Cụdlp - S.P.Pervusn (1962), T ủin Kinh t, Nxb S tht, H Ni 31 Hong ỡnh Cỳc (2009), Phỏt trin bn vng Vit Nam: mt s ủ lý lun v thc tin, Tp Trit hc, (8), tr.3-8 32 V Trng Dung (2009), o ủc sinh thỏi v giỏo dc ủo ủc sinh thỏi (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 162 33 Bựi Vn Dng (1999), Mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng cho s phỏt trin lõu bn, Lun ỏn Tin s Trit hc, Vin Trit hc, H Ni 34 Bựi Vn Dng (Ch nhim ủ ti), Nguyn Trng Sn, inh Trung Thnh (2001), Mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng Vit Nam thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa, ti nghiờn cu cp B, Trng i hc Vinh, Ngh An 35 Bựi Vn Dng (2005), C s trit hc nghiờn cu mi quan h gia tng trng kinh t v bo v mụi trng, Tp Trit hc, (4), tr.38-42 36 Bựi Vn Dng (Ch biờn) (2014), Giỏo trỡnh phỏt trin bn vng, Nxb i hc Vinh, Ngh An 37 Nguyn Bỏ Dng (2012), ng lc phỏt trin bn vng - S nghip ủi mi xõy dng v bo v T quc, (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 38 ng b tnh H Tnh (2011), Vn kin i hi ủi biu ng b tnh H Tnh ln th XVII, H Tnh 39 ng b tnh Ngh An (2010), Vn kin i hi ủi biu ng b tnh Ngh An ln th XVII, Ngh An 40 ng b tnh Thanh Hoỏ (2011), Vn kin i hi ủi biu ng b tnh Thanh Hoỏ ln th XVII, Thanh Hoỏ 41 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi ủi biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 43 ng Cng sn Vit Nam (2013), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khoỏ XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 44 Trn Th t (Ch biờn) (2005), Cỏc mụ hỡnh tng trng kinh t, Nxb i hc Kinh t quc dõn, H Ni 163 45 Trn Th t (Ch biờn) (2010), Giỏo trỡnh Mụ hỡnh tng trng kinh t, Nxb i hc Kinh t quc dõn, H Ni 46 inh Th nh (2000), Mi quan h gia s phỏt trin kinh t v vic gii quyt cỏc ủ xó hi vựng nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b cụng cuc ủi mi nc ta hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 47 Lờ Cao on (1993), Phỏt trin kinh t - lch s v hc thuyt, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 48 Lờ Th Thanh H (2012), Vai trũ ca Nh nc ủi vi vic bo v mụi trng quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ nụng nghip, nụng thụn Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 49 Lờ Th Thanh H (2013), Nh nc Vit Nam ủi vi ủ bo v mụi trng quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ nụng nghip, nụng thụn, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 50 Lu c Hi, Nguyn Ngc Minh (2005), Qun lý mụi trng cho s phỏt trin bn vng, Nxb i hc quc gia H Ni 51 Lng ỡnh Hi (2006), Mt s nguyờn tc phng phỏp lun cn bn ca vic gii quyt mi quan h gia hin ủi húa xó hi v mụi trng sinh thỏi, Tp Trit hc, (6), tr.37-43 52 Nguyn Vn Hu (2013), V chuyn ủi mụ hỡnh tng trng kinh t Vit Nam hin nay, Tp Lý lun chớnh tr, (1), tr.46-50 53 Vừ Th Hoa (2011), Vai trũ ca Nh nc ủi vi vic thc hin cụng bng xó hi, Lun ỏn Tin s Chớnh tr hc, H Ni 54 Nguyn ỡnh Hũa (2004), Cụng nghip húa, hin ủi húa nụng nghip, nụng thụn nc ta: khớa cnh mụi trng sng, Tp Trit hc, (8), tr.12-17 55 Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn - Vn phũng Vin Friedrich Ebert (c) (2010), Chớnh tr v phỏt trin bn vng bi cnh ton 164 cu húa v hi nhp quc t - Nhng ủ lý lun v thc tin, K yu Hi tho, H Ni 56 Hi ủng Khoa hc cỏc c quan ng Trung ng (2013), Ch ủng ng phú vi bin ủi khớ hu, ủy mnh cụng tỏc bo v ti nguyờn, mụi trng - Mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 57 o Duy Huõn (2012), i mi mụ hỡnh tng trng kinh t Vit Nam phự hp vi hi nhp kinh t quc t, Tp Phỏt trin v Hi nhp, (5), tr.3-9 58 Nguyn Th Lan Hng (2009), Trỏch nhim mụi trng - mt phng din ca trỏch nhim xó hi, Tp Trit hc, (8), tr.32-36 59 Nguyn c Khin (2002), Kinh t mụi trng, Nxb Xõy dng, H Ni 60 Nguyn Th Khng (2014), Vai trũ ca Nh nc vic kt hp gia tng trng kinh t vi bo v mụi trng sinh thỏi nc ta hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 61 Th Ngc Lan (1996), Mụi trng t nhiờn hot ủng sng ca ngi, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 62 Th Ngc Lan (2011), T cnh bỏo ca Ph.ngghen v thm ho thiờn nhiờn ngh v vai trũ ca nh nc ủi vi bo v mụi trng sinh thỏi, Tp Lý lun chớnh tr, (7); Tp Lý lun chớnh tr ủin t http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/359tu-canh-bao-cua-angghen-ve-tham-hoa-thien-nhien-nghi-ve-vai-trocua-nha-nuoc-doi-voi-bao-ve-moi-truong-sinh-thai.html; ngy truy cp 20/1/2014, lỳc 20:15 63 Liờn Hp quc (1992), Hi ngh Thng ủnh Trỏi ủt v Mụi trng v Phỏt trin, Brasil 64 Liờn Hp quc (1996), Bỏo cỏo phỏt trin ngi 165 65 Vừ Hi Long (2010), Vai trũ ca phỏp lut ủi vi s phỏt trin bn vng nc ta giai ủon hin nay, Lun ỏn Tin s Lut hc, H Ni 66 C.Mỏc v Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 3, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 67 C.Mỏc v Ph.ngghen (2000), Ton tp, Tp 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 68 C.Mỏc v Ph.ngghen (2000), Ton tp, Tp 19, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 69 C.Mỏc v Ph.ngghen (1994), Ton tp, Tp 20, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 70 C.Mỏc v Ph.ngghen (2000), Ton tp, Tp 23, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 71 C.Mỏc v Ph.ngghen (1997), Ton tp, Tp 32, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 72 C.Mỏc v Ph.ngghen (2000), Ton tp, Tp 42, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 73 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 74 Ngõn hng th gii (1993), Bỏo cỏo phỏt trin th gii nm 92, Phỏt trin v mụi trng, B Khoa hc cụng ngh v mụi trng, Trung tõm t liu Khoa hc v Cụng ngh quc gia, H Ni 75 Nguyn Vn Ngng (2004), Mt s ủ v bo v mụi trng vi phỏt trin kinh t nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 76 Phm Th Oanh (2013), Mi quan h ngi - t nhiờn v phỏt trin bn vng Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 77 Hong Phờ (1992), T ủin ting Vit, Vin Khoa hc xó hi, Vin Ngụn ng hc, H Ni 78 Nguyn Xuõn Phong (2010), Quan h gia tng trng kinh t v cụng bng xó hi Bc Trung b Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Trit hc, H Ni 166 79 V Th Ngc Phựng (2006), Giỏo trỡnh Kinh t phỏt trin, Nxb Lao ủng - Xó hi, H Ni 80 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Lut Bin, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 81 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2013), Lut Khoa hc v cụng ngh, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 82 Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut Bo v mụi trng, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 83 H S Quý (Ch biờn) (2000), Mi quan h gia ngi v t nhiờn s phỏt trin xó hi, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 84 Lờ Vn Sang, Mai Ngc Cng (1993), Cỏc lý thuyt kinh t hc phng Tõy hin ủi, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 85 Manfred Schreiner (2002), Qun lớ mụi trng ủng kinh t dn ủn nn kinh t sinh thỏi, Nxb Khoa hc v K thut, H Ni 86 Nguyn Ngc Sinh v nhng ngi khỏc (1984), Mụi trng v ti nguyờn Vit Nam, Nxb Khoa hc K thut, H Ni 87 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh H Tnh (2006), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin Ngh Quyt 41/NQ- TW ca B Chớnh tr v Bo v mụi trng thi k ủy mnh Cụng nghip húa hin ủi húa ủt nc ti tnh H Tnh, H Tnh 88 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh H Tnh (2014), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng H Tnh nm 2013, H Tnh 89 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh H Tnh (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng H Tnh nm 2014, H Tnh 90 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Ngh An (2014), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Ngh An nm 2013, Ngh An 91 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Ngh An (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Ngh An nm 2014, Ngh An 167 92 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Qung Bỡnh (2014), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Qung Bỡnh nm 2013, Qung Bỡnh 93 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Qung Bỡnh (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Qung Bỡnh nm 2014, Qung Bỡnh 94 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Qung Tr (2014), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Qung Tr nm 2013, Qung Tr 95 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Qung Tr (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Qung Tr nm 2014, Qung Tr 96 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Thanh Húa (2014), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Thanh Húa nm 2013, Thanh Húa 97 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Thanh Húa (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Thanh Húa nm 2014, Thanh Húa 98 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Tha Thiờn Hu (2015), Bỏo cỏo tng quan hin trng mụi trng Tha Thiờn Hu nm 2014, Tha Thiờn Hu 99 Ngụ Quang Thỏi - Ngụ Thng Li (2007), Phỏt trin bn vng ca Vit Nam: thnh tu, c hi, thỏch thc v trin vng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 100 Chu Thỏi Thnh (2009), Bo v mụi trng - Yờu cu cp thit thi k mi, Tp Cng sn, (800), tr.53-57 101 H Huy Thnh - Nguyn Ngc Khỏnh (ng Ch biờn) (2009), Phỏt trin bn vng t quan nim ủn hnh ủng, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 102 H Bỏ Thõm - Nguyn Th Hng Dim (ng ch biờn) (2011), Ton cu húa hi nhp v phỏt trin bn vng - T gúc nhỡn trit hc ủng ủi, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 103 Ngụ c Thnh - Vừ Quang Trng (Ch biờn) (2002), Mt s ủ phỏt trin kinh t - xó hi buụn lng cỏc dõn tc Tõy Nguyờn, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 168 104 Nguyn Th Thm v An Nh Hi (ng Ch biờn) (2011), Nõng cao hiu lc qun lý nh nc v mụi trng, Nxb Chớnh tr quc gia S tht, H Ni 105 Th tng Chớnh ph (2004), nh hng chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam, (Chng trỡnh Ngh s 21 ca Vit Nam), H Ni 106 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt ủnh phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Tha Thiờn Hu ủn nm 2020, H Ni 107 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt ủnh s 321/Q-TTg, ngy 02 thỏng 03 nm 2011 phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Qung Tr ủn nm 2020, H Ni 108 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt ủnh s 1786/Q-TTg, ngy 27 thỏng 11 nm 2012 phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh H Tnh ủn nm 2020, tm nhỡn ủn nm 2050, H Ni 109 Th tng Chớnh ph (2012), Vit Nam: Mt s ủin hỡnh phỏt trin bn vng, Bỏo cỏo ti Hi ngh cp cao ca Liờn Hp quc v phỏt trin bn vng (RIO+20), H Ni 110 Th tng Chớnh ph (2013), Quyt ủnh s 1114/Q-TTg quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi vựng Bc Trung b v Duyờn hi Trung ủn nm 2020, H Ni 111 Th tng Chớnh ph (2014), K hoch trin khai thc hin Kt lun s 25-KL/TW, ngy thỏng nm 2012 ca B Chớnh tr v tip tc thc hin Ngh quyt s 39-NQ/TW, ngy 16 thỏng nm 2004 ca B Chớnh tr khúa IX nhm ủy mnh phỏt trin kinh t - xó hi v bo ủm quc phũng, an ninh vựng Bc Trung b v duyờn hi Trung b ủn nm 2020, Ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 250/QTTg, ngy 13 thỏng nm 2014 ca Th tng Chớnh ph, H Ni 112 Tng Cc thng kờ (2012), Niờm giỏm thng kờ 2012, H Ni 113 Tng Cc thng kờ (2013), Niờm giỏm thng kờ túm tt 2013, H Ni 114 Tng Cc thng kờ (2014), Bỏo cỏo ủiu tra lao ủng vic lm quý III nm 2014, H Ni 169 115 Phm Th Ngc Trm (2005), o ủc sinh thỏi hot ủng khai thỏc, s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn v bo v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng, Tp Trit hc, (12), tr.29-34 116 Phm Th Ngc Trm (Ch biờn) (2006), Qun lý nh nc ủi vi ti nguyờn v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng di gúc nhỡn xó hi - nhõn vn, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 117 Phan Quang Trung (2006), Kt hp hi hũa gia tng trng kinh t, phỏt trin xó hi vi bo v mụi trng, Tp Khoa hc cụng ngh, (6), tr.34-39 118 Trung tõm Con ngi v thiờn nhiờn (2010), ỏnh giỏ tỏc ủng mụi trng Vit Nam T phỏp lut ủn thc tin, H Ni 119 Trung tõm Nghiờn cu ti nguyờn v mụi trng - i hc Tng hp H Ni (1995), Tin ti mụi trng bn vng, H Ni 120 Trng i hc Kinh t quc dõn - Khoa Kinh t phỏt trin - B mụn kinh t phỏt trin (1997), Kinh t phỏt trin, Nxb Thng kờ, H Ni 121 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2007), Quyt ủnh v vic Ban hnh Chng trỡnh hnh ủng thc hin Ngh quyt s 41-NQ/TW ngy 15/11/2004 ca B Chớnh tr v Bo v mụi trng thi k ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa ủt nc trờn bn tnh v Thụng bỏo s 160-TB/TU ngy 10/10/2006 ca Ban Thng v Tnh y v ỏn gii quyt cỏc ủ mụi trng bc xỳc trờn bn tnh Ngh An, Ngh An 122 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2013), Quyt ủnh s 3278/Q-UBND, ngy 30 thỏng nm 2013 ban hnh Chng trỡnh hnh ủng thc hin ỏn tng th tỏi c cu kinh t kinh t gn chuyn ủi mụ hỡnh tng trng kinh t theo hng nõng cao cht lng, hiu qu v nng lc cnh tranh giai ủon 2013 - 2020, Ngh An 123 y ban nhõn dõn tnh Ngh An (2014), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi nm 2014 v K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2015, ngy 05 thỏng 12 nm 2014, Ngh An 170 124 y ban nhõn dõn tnh Thanh Hoỏ (2006), Bỏo cỏo Tng hp - Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Thanh Hoỏ ủn nm 2020, Thanh Hoỏ 125 y ban nhõn dõn tnh Qung Bỡnh (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin k hoch bo v mụi trng nm 2012, 2013, k hoch v d toỏn kinh phớ bo v mụi trng tnh Qung Bỡnh nm 2014, Qung Bỡnh 126 y ban nhõn dõn tnh Qung Tr (2014), Quyt ủnh v vic phờ duyt danh mc x lý cỏc ủim ụ nhim thuc bo v thc vt tn ủng quỏ hn, cm s dng trờn bn tnh Qung Tr, Qung Tr 127 y ban nhõn dõn tnh Tha Thiờn Hu (2014), K hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2015, Quyt ủnh s: 2830/Q-UBND ngy 31/12/2014 v vic trin khai thc hin nhim v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2015, Tha Thiờn Hu 128 Vin Khoa hc Khớ tng thy v mụi trng (2010), Bỏo cỏo khoa hc: Bin ủi khớ hu v tỏc ủng Vit Nam, H Ni 129 Vin Mụi trng v Phỏt trin bn vng - Hi Liờn hip cỏc Hi khoa hc k thut Vit Nam (2003), Nghiờn cu xõy dng tiờu phỏt trin bn vng cp quc gia VIt Nam - giai ủon I, H Ni Anh: 130 Carlo Carraro, Marzio Galeotti (1997), FEEM, Corso Magenta 63, 20123 Milan, Italy, Economic growth, international competitiveness and environmental protection: R & D and innovation strategies with the WARM model 131 Carlo Carraroa - Domenico Siniscaico (1994), Environmental policy reconsidered: the role of technological innovation, European Fconomic Review, Vol 38, Edition 132 Gene M Grossman and Alan B Krueger (1995), Economic growth and environment, Oxford Journals, Quarterly Journal of Economics, Volume 110, Issue 171 133 Kenneth Arrow, Bert Bolin, Robert Costanza, Partha Dasgupta, Carl Folke, C S Holling, Bengt-Owe Jansson, Simon Levin, Karl-Goran Maler, Charles Perrings, David Pimentel (1995), Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment, SCIENCE volume 268, 1995 134 Larry E.Jonesa - Rodolfo E.Manuellib (2001), Review of Economic Dynamics, (4)2 135 Mohan Munasinghe (1999), Is environmental degradation an inevitable consequence of economic growth: tunneling through the environmental Kuznets curve -EKC, Ecological Economics, Vol 29, Issue 1, page 89-109 136 Robert U.Ayres (1996), Ecological Economics, (19)2 137 Robert W.Haun - Robert N.Stavins (1992), Economic incentives for environmental protection: integrating theory and practice, New Orleans, Louisiana, USA 138 T.H Tietenberg, Colby College (2005), Economic instruments for environmental regulation, Oxford Review of Economic Policy, Vol 6, No.1 139 Wang Xiaolu, Fan Ganga and Liu Peng (National Economic Research Institute, China Reform Foundation; Comprehensive Department, Ministry of Commerce) (2009), Transformation of Growth Pattern and Growth Sustainability in China, Economic Research Journal; 2009-01 140 Wilfred Beckerman, Balliol College, University of Oxford, USA (1992), Economic growth and environment, prepared as a Background paper for the World Development Report 172 L C c Di n tớch, dõn s v m t STT T nh dõn s B c Trung b n m 2013 Di n tớch km2) Dõn s ng Nghỡn i) M t dõn s ng i/km2) Thanh Húa 11132,2 3476,6 312 Ngh An 16490,9 2978,7 181 H Tnh 5997,8 1242,7 207 Qung Bỡnh 8065,3 863,4 107 Qung Tr 4739,8 612,5 129 Tha Thiờn Hu 5033,2 1123,8 223 Bc Trung b 51459,2 10297,7 - C nc 330951,1 89708,9 - Ngun Niờn giỏm thng kờ túm tt 2013 [113] [...]... các tác giả ñã tập trung làm rõ nội hàm của khái niệm tăng trưởng kinh tế, chỉ ra và so sánh các mô hình tăng trưởng kinh tế trên thế giới và mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay Các nghiên cứu ñã phân tích rõ các nhân tố ảnh hưởng ñến quy mô và tốc ñộ tăng trưởng kinh tế một số nước trên thế giới và Việt Nam, bàn luận, ñưa ra các giải pháp ñể thúc ñẩy quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt. .. triển kinh tế - xã hội; chủ ñộng ñề phòng nạn ô nhiễm môi trường trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và những bảo ñảm cần có nhằm duy trì môi trường cho sự phát triển bền vững 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH C P ĐẾN THỰC TRẠNG KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ Ở BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM NÓI RIÊNG Trong tiến trình phát triển, nhân loại sớm tìm cách... chất kinh tế của các hành ñộng của con người với ñộng lực bảo vệ môi trường của họ Ở Việt Nam, vấn ñề mối quan hệ giữa tăng trưởng với bảo vệ môi trường ñược giải quyết một cách hài hòa và giản dị trong tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh quan niệm ñộc ñáo về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa tăng trưởng kinh tế với gìn giữ, bảo vệ môi trường, theo ñó, Người ñã nói: Việt Nam ta có hai tiếng... liên quan ñến tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, bảo vệ và giám sát quá trình thực thi pháp luật về môi trường có: Luận án tiến sĩ Triết học của tác giả Bùi Văn Dũng với ñề tài: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho sự phát triển lâu bền [33], tác giả ñã lý giải rõ hơn cơ sở triết học trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; phân... giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho sự phát triển lâu bền trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước ở tầm vĩ mô Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam [16] của Lê Thạc Cán, Trương Quang Học, Phan Quang Thắng ñã bàn tới sự cần thiết phải bảo vệ môi trường ñể tạo nên sự phát triển bền vững ở Việt Nam với những giải pháp cụ thể, thiết thực Về luận án tiến sĩ ñã thực hiện. .. của Liên Hợp quốc và các quốc gia, khu vực trên thế giới, trên cơ sở ñó rút ra những bài học về phát triển bền vững phù hợp với ñiều kiện Việt Nam Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa [34], Bùi Văn Dũng (Chủ nhiệm ñề tài) ñã phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. .. những vấn ñề ñặt ra ñối với việc nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá; ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá Tác giả Lương... nền kinh tế vào môi trường cũng tăng lên Tuy nhiên, những tác ñộng của kinh tế lên môi trường rất khó nhìn thấy ngay, vì vậy, vấn ñề bảo vệ môi trường là rất khó khăn Tác giả cũng ñã ñưa ra các ví dụ ñiển hình về mức ñộ môi trường bị ảnh hưởng, trên cơ sở ñó ñề xuất phải thực hiện ngay những biện pháp ñể bảo vệ môi trường cho sự phát triển Thảo luận chính sách về Đánh giá tác ñộng môi trường ở Việt Nam ... loài người Luật Bảo vệ môi trường ñã ghi rõ: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân” [82, tr.12] Do vậy, bảo vệ môi trường không những tạo ñiều kiện cho tăng trưởng kinh tế ngày một bền vững hơn, mà còn giúp cho mọi người ngày một tiếp cận với cuộc sống văn minh hơn, tốt ñẹp hơn Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường thực chất... sự tăng trưởng và phát triển bền vững Nói cách khác, nhân loại cần tìm ñến quan ñiểm, và các giải pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường Xung quanh vấn ñề này, trong thời gian gần ñây ñã có các tác giả trong và ngoài nước ñề cập trên các phương diện khác nhau Bài viết Có phải suy thoái môi trường là hệ quả tất yếu của tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu thông qua ñường cong Kuznets môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay