Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động việt nam trên báo điện tử (khảo sát báo lao động online, lao động thủ đô online, người lao động online từ tháng 9 2014 2 2015)

128 161 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội-2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô online, Người lao động online từ tháng 9/2014 – 2/2015) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Đậu Ngọc Đản Hà Nội-2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Báo chí Truyền thông Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tận tình giảng dạy giúp đỡ năm vừa qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tiến sĩ Đậu Ngọc Đản, người hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà báo, bạn bè, đồng nghiệp… cung cấp tài liệu giúp đỡ trình thực hiện, hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn bạn bè, người thân, người động viên, giúp đỡ hoàn thành Luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn 7.Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận báo điện tử vấn đề đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 1.1.Khái niệm báo điện tử đặc điểm báo điện tử 1.1.1.Khái niệm báo điện tử 1.1.2.Đặc điểm báo điện tử 10 1.2.Văn hóa vấn đề xây dựng đời sống văn hóa người lao động 12 1.2.1.Khái niệm đặc trưng văn hóa 12 1.2.2.Đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 15 1.2.2.1.Đời sống văn hóa 15 1.2.2.2.Người lao động 17 1.2.3.Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 18 1.3.Mối quan hệ báo điện tử vấn đề xây dựng đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 20 1.4 Tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 27 Chương 2: Thực trạng báo điện tử phản ánh đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 33 2.1 Giới thiệu báo điện tử chọn để khảo sát 33 2.1.1 Báo Lao động online 33 2.1.2 Báo Người lao động online 34 2.1.3 Báo Lao động thủ đô online 35 2.2 Nội dung thông tin đời sống văn hóa người lao động Việt Nam báo điện tử khảo sát 36 2.2.1 Thông tin chung 36 2.2.2 Tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa người lao động 40 2.2.3 Thông tin hoạt động bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng người lao động 46 2.2.4 Thông tin hoạt động văn nghệ quần chúng người lao động 49 2.2.5 Thông tin hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa người lao động, văn hóa lao động sản xuất 50 2.2.6 Phản ánh hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí người lao động 51 2.2.7 Phản ánh hoạt động xã hội từ thiện người lao động 52 2.2.8 Báo chí nêu gương cổ vũ cá nhân, tập thể có đời sống văn hóa lành mạnh điển hình 53 2.2.9 Báo chí bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia giám sát, phản biện hoạt động xây dựng đời sống văn hóa người lao động 54 2.3 Hình thức thể nội dung đời sống văn hóa người lao động Việt Nam báo điện tử 55 2.3.1 Các thể loại báo chí sử dụng 55 2.3.1.1 Thể loại tin 57 2.3.1.2 Thể loại phản ánh 58 2.3.2 Đặc điểm ngôn ngữ báo điện tử đời sống văn hóa người lao động Việt Nam 59 2.3.2.1 Khái quát chung 59 2.3.2.2 Cách đặt tít 60 2.3.2.3 Ngôn ngữ phi văn tự 64 2.4 Hiệu công tác thông tin đời sống văn hóa người lao động báo điện 65 tử 2.4.1 Nâng cao nhận thức cho xã hội việc thông tin đời sống văn hóa người lao động 66 2.4.2 Phản biện, hoàn thiện sách đời sống văn hóa người lao động 70 2.4.3 Nêu gương cổ vũ nhân tố công xây dựng đời sống văn hóa người lao động 72 Tiểu kết chương 73 Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu việc thông tin đời sống văn hóa người lao động báo điện tử 74 3.1 Những khó khăn, hạn chế báo chí phản ánh vấn đề đời sống văn hóa người lao động 74 3.2 Nguyên nhân 75 3.3 Một số kiến nghị tăng cường hiệu thông tin vấn đề đời sống văn hóa người lao động báo điện tử 76 3.3.1 Tăng cường định hướng, lãnh đạo Đảng Nhà nước quản lý báo chí vấn đề xây dựng đời sống văn hóa người lao động 76 3.3.2 Về cách thức tổ chức nội dung tin, 78 3.3.3 Về việc tiếp cận đối tượng công chúng 82 Tiểu kết chương 92 KẾT LUẬN 93 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng phát triển đời sống văn hóa cho người nhiệm vụ thiết yếu xã hội Nó quan trọng không việc xây dựng phát triển trị, kinh tế Và đời sống văn hóa yếu tố để phát triển kinh tế bền vững, giữ vững an ninh trị, trật tự xã hội Đời sống văn hóa không yếu tố trực tiếp tác động đến đời sống kinh tế, trị mà bảo đảm cho kinh tế, trị phát triển hướng Đời sống văn hóa lành mạnh thể khỏe mạnh làm cho người, tổ chức phát huy tinh thần sáng tạo, yêu nghề nghiệp, nâng cao vốn hiểu biết khoa học, kỹ thuật để từ góp phần xây dựng kinh tế trị vững mạnh Công nhân, viên chức, người lao động phận quan trọng hàng đầu xã hội Họ phận tạo giá trị vật chất xã hội Theo điều tra kết điều tra dân số, năm 2011, tổng số 67,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên có ba phần tư (77,0%) tham gia lực lượng lao động Như vậy, thấy người lao động phận chiếm đa số tổng dân số đất nước Để nâng cao đời sống văn hóa xã hội, cần phải xây dựng văn hóa phận Chính vậy, việc nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động hoạt động cần lưu ý đẩy mạnh Sự phát triển công nghệ thông tin toàn cầu (internet) tạo loại hình báo chí mới, báo điện tử Báo điện tử đời với nhiều ưu điểm vượt trội loại hình báo chí khác Có thể nói, hội tụ ba loại hình báo chí trước: báo phát thanh, báo truyền hình báo in Trong nhiệm vụ xây dựng phát triển đời sống văn hóa tinh thần người lao động Việt Nam, báo chí nói chung báo điện tử nói riêng giữ vai trò quan trọng Báo chí vừa công cụ truyền bá văn hóa, vừa sản phẩm, thành tố văn hóa, tham gia tích cực việc lưu giữ, truyền bá làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc nhân loại Mặc dù kênh thông tin báo điện tử phương tiện đặc biệt có hiệu việc thực chức văn hóa từ giáo dục, nhận thức, thẩm mỹ, đến giao tiếp, giải trí dự báo Như vậy, việc xem xét, đánh giá vai trò báo chí nói chung báo điện tử nói riêng việc xây dựng phát triển đời sống văn hóa người lao động đòi hỏi cấp bách Có thể thấy, vấn đề đời sống văn hóa người lao động nội dung rộng, bao gồm nội dung: Trách nhiệm xã hội người lao động; Đạo đức nghề nghiệp người lao động; Ý thức pháp luật người lao động; Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh người lao động Tuy nhiên, luận văn tập trung phân tích nội dung báo điện tử Lao động online, Lao động thủ đô online Người lao động online phản ánh đời sống văn hóa người lao động Trong chủ yếu nội dung tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa người lao động hoạt động văn hóa tinh thần người lao động Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Những công trình nghiên cứu văn hóa Qua công trình “Việt Nam văn hoá sử cương” Đào Duy Anh (1938), “Bản sắc văn hoá Việt Nam” Phan Ngọc (2000), “Cơ sở văn hoá Việt Nam” Trần Quốc Vượng (2000), “Tìm sắc văn hoá Việt Nam” Trần Ngọc Thêm (2001), “Biên khảo phong mỹ tục Việt Nam” Sơn Nam (1994), “Một văn hoá văn nghệ đậm đà sắc dân tộc” GS Hà Minh Đức (2005); Phan Ngọc (2013), “Nền văn hoá Việt Nam”; Trần Quốc Vượng (2000), “Văn hoá Việt Nam – Tìm tòi suy ngẫm”; Trần Ngọc Thêm (1999), “Cơ sở văn hoá Việt Nam”; Nguyễn Tài Cẩn (2001), “Một số chứng tích ngôn ngữ, văn tự văn hoá”; Trường Lưu (2006), “Văn hoá Việt Nam – truyền thống đại”; Hà Văn Tấn (2005), “Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam”; GS.TS Ngô Đức Thịnh (chủ biên) (2010), “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đổi hội nhập”; GS.TS Đỗ Huy (2013), “Văn hoá Việt Nam – Trên đường giải phóng, đổi mới, hội nhập phát triển”; PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ (2012)“Văn hóa Việt Nam truyền thống: góc nhìn”; Mai Văn Hai, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Chiện, Ngô Thị Thanh Quý (2013), “Bản sắc làng Việt tiến trình toàn cầu hoá nay”… thấy nhà nghiên cứu xây dựng kiến thức quan trọng hình thành, định hình bước phát triển văn hoá Việt Nam, từ khởi thuỷ đến - Các tác giả khác nghiên cứu mối quan hệ văn hoá phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm phương tiện truyền thông mới, ảnh hưởng PTTT đến văn hoá Việt Nam, Bùi Hoài Sơn (2006), “Ảnh hưởng Internet niên Hà Nội”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội; Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn (2012), “Quản lý văn hoá Việt Nam tiến trình đổi hội nhập quốc tế”, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội; Đặng Thị Thu Hương (2013), “Một số vấn đề truyền thông đại chúng, văn hoá đại chúng văn hoá truyền thông kỷ nguyên số”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hoá truyền thông thời kỳ hội nhập, tháng 5/2013, Hà Nội; Nguyễn Thành Lợi (2013), “Hình thái văn hoá quyền lực văn hoá truyền thông hội tụ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hoá truyền thông thời kỳ hội nhập, tháng 5/2013, Hà Nội - Gần với đề tài nghiên cứu đời sống văn hóa người lao động Việt Nam báo điện tử kể đến số công trình nghiên cứu sau: Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Sơn Minh năm 2014 nghiên cứu vấn đề: “Báo điện tử với vấn đề xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam nay” Luận án tìm hiểu, phân tích tổng thể quy trình truyền thông infographic, mạng xã hội… hiệu công tác thông tin, tuyên truyền đạt mong muốn PHỤ LỤC MỘT SỐ TIN BÀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CÁC TỜ BÁO KHẢO SÁT Báo Lao động online Bài 1: Thực tiêu chuẩn lao động quốc tế: Tạo việc làm bền vững (LĐ) - Số 307 LINH NGUYÊN - 9:20 AM, 31/12/2014 http://laodong.com.vn/cong-doan/thuc-hien-tieu-chuan-lao-dong-quoc-te-tao-viec-lam-ben-vung-284243.bld  FACEBOOK  VIẾT BÌNH LUẬN  BẢN IN CNLĐ KCN-CX Hà Nội CĐ quan tâm qua buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản ảnh: Lê Khánh Tiêu chuẩn lao động quốc tế (TCLĐQT) công ước phủ, giới chủ sử dụng LĐ NLĐ đàm phán cấp quốc tế, để xác định xem tiêu chuẩn tối thiểu nên áp dụng với tất nước Tăng cường lực NLĐ thương lượng tập thể Theo ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ LĐ (Tổng LĐLĐVN) - VN hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, nên việc hoàn thiện hệ thống pháp luật LĐ, CĐ tương thích với TCLĐQT yêu cầu tất yếu Đây không đòi hỏi trình hội nhập, mà đòi hỏi phát triển KTXH đất nước Việc thực TCLĐQT cho phép NLĐ người sử dụng LĐ tham gia nhiều vào trình lập sách, tăng cường lực NLĐ trình TLTT Từ nâng cao tiếng nói NLĐ, tạo chế bảo vệ NLĐ tránh khỏi việc bị bóc lột, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định tiến bộ, điều kiện tiên để thúc đẩy phát triển kinh tế Một vai trò TCLĐQT khung pháp lý quốc tế nhằm đạt toàn cầu hóa công ổn định, ví dụ TCLĐQT tránh tình trạng số nước không cạnh tranh với mức lương thấp điều kiện làm việc bóc lột Ông Phillip Hazelton - chuyên gia quan hệ LĐ ILO VN - chia sẻ: “TCLĐQT cung cấp khung pháp lý cho quốc gia, nhằm thực toàn cầu hóa cách công dựa nguyên tắc tạo việc làm bền vững, quyền người tôn trọng đảm bảo an toàn làm việc, thúc đẩy phát triển DN bền vững, mang lại thêm nhiều hội việc làm thu nhập TCLĐQT tiêu chuẩn chung quốc gia thể khía cạnh xã hội mạnh mẽ trình toàn cầu hóa TCLĐQT dựa mục tiêu chiến lược đồng thuận phủ, NLĐ CĐ 180 quốc gia lĩnh vực việc làm, bảo trợ xã hội, đối thoại xã hội quyền nơi làm việc” TCLĐQT việc làm bền vững Thực tế Dự án Better Work ILO Tổ chức Tài quốc tế thực giúp nhà máy dệt may, da giày VN tuân thủ TCLĐQT tốt cho thấy DN hưởng lợi từ điều Quản đốc Cty T&T cho biết, thực TCLĐQT, CNLĐ trở nên gắn bó với nhà máy thân nhà máy có lực lượng LĐ giỏi hơn, hiệu trước Quản đốc Cty PoongIn-Vina bày tỏ “tin tưởng khách hàng quốc tế lớn - người quan tâm đến việc tuân thủ điều kiện LĐ - tìm đến nhà máy tham gia Better Work” Thống kê hàng trăm nhà máy tham gia Better Work VN cho thấy, nhờ tuân thủ TCLĐQT theo khuôn khổ chương trình mà 62% số nhà máy mở rộng SX, 65% có tổng doanh thu tăng, 75% ghi nhận số lượng đặt hàng tăng từ khách hàng Hiện yêu cầu nhận thức người tiêu dùng giới sản phẩm làm có tuân thủ TCLĐQT hay không ngày tăng Theo Oxfam Australia, 72% số người tiêu dùng Đức sẵn sàng chấp nhận trả thêm tiền cho quần áo họ biết sản phẩm làm CNLĐ trả công xứng đáng Bàn việc thực TCLĐQT, bà Sandra Polaski - Phó Tổng Giám đốc ILO - khẳng định: Trong trình hội nhập khu vực toàn cầu, TCLĐQT trở thành điều kiện tham chiếu nhiều đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hội nhập Nếu VN muốn hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, VN cần ý thức dần tuân thủ TCLĐQT, tiêu chuẩn điểm tham chiếu mà đối tác thương mại yêu cầu Ông Phillip Hazelton cho rằng: “Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập, có hiệp định thương mại hay không, việc tuân thủ TCLĐQT đòi hỏi thị trường phủ, có lợi cho DN, cho NLĐ cho kinh tế Các tiêu chuẩn cao lương thời làm việc khiến NLĐ hài lòng hơn, DN chịu biến động nhân Càng ngày, đối tác thương mại quốc tế yêu cầu DN phải đáp ứng TCLĐQT bản” Có thể khẳng định, Bộ luật LĐ 2012 Luật CĐ 2012 bước tiến nhằm hài hoà quy định vấn đề LĐ, CĐ với TCLĐQT ILO thông qua quy định khái niệm cưỡng LĐ, đối xử bình đẳng LĐ nam LĐ nữ, tiêu chí chế xác định tiền lương tối thiểu, quan hệ việc làm, sử dụng LĐ trẻ em, người chưa thành niên, tự tự nguyện thành lập, gia nhập hoạt động CĐ, chế bảo vệ CB CĐ… (Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ LĐ, Tổng LĐLĐVN) Bài 2: TP.Hồ Chí Minh: Người lao động “cháy” guitar (LĐO) LÊ TUYẾT - 9:52 PM, 21/11/2014 http://laodong.com.vn/cong-doan/tpho-chi-minh-nguoi-lao-dong-chay-cung-guitar-270851.bld  FACEBOOK   VIẾT BÌNH LUẬN BẢN IN Tiết mục LĐLĐ quận 6, TP.HCM Nhằm khuyến khích phong trào học tập biểu diễn môn guitar cổ điển công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, tối 21.11, Cung Văn hóa lao động TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPHCM tổ chức Hội thi Hát guitar Hội thi thu hút gần 180 thí sinh tham gia bao gồm vòng thi: Sơ khảo chung kết xếp hạng Thí sinh chọn hình thức dự thi như: đơn ca, song ca, tam ca, nhóm ca hát với phần nhạc đệm đàn guitar Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa lao động TPHCM cho biết: “Hội thi nhằm phát tài trẻ có khiếu ca hát lẫn chơi đàn guitar, góp phần trì phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo nghệ thuật công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên người thích ca hát” Vòng loại hội thi diễn vào đêm 21, 22 23.11 Đêm chung kết xếp hạng diễn vào 28.11 Bài 3: Hành lang văn hoá (LĐ) - Số 283 NAM DƯƠNG - 8:56 AM, 03/12/2014 http://laodong.com.vn/cong-doan/hanh-lang-van-hoa-274351.bld  FACEBOOK  VIẾT BÌNH LUẬN  BẢN IN Đó tên mà CN Cty Apparel Far Eastern (KCN VSIP, tỉnh Bình Dương) thường dùng để gọi đường phân xưởng Cty với Chứng kiến tận mắt đường này, thấy tên gọi thật ý nghĩa Dọc bên đường, bên hàng vun trồng, chăm sóc, tỉa tót kỹ lưỡng, lúc xanh mướt mát làm dịu nắng, nóng nhà máy Một bên tường phân xưởng trang trí ảnh phóng lớn ghi lại sinh hoạt văn hoá, thể thao, giải thi đấu CNLĐ Cty Bên lề đường cụm thùng rác nhựa sẽ, cụm gồm thùng dùng để đựng rác thải phân loại Ngoài thùng dòng chữ hình ảnh minh hoạ để CN biết thùng đựng loại rác gì: Rác thải nylon, rác thải giấy, rác thải thuỷ tinh, rác thải vải, vỏ lon, vỏ hộp nước nhôm Thử mở vài thùng rác thấy, thùng loại rác bỏ vào ghi phía ngoài, lẫn lộn Suốt đường dài trăm mét tinh tươm, không cọng rác vương vãi khiến cho người dễ liên tưởng đến đường khu du lịch cao cấp nhà xưởng Cty Phó Chủ tịch CĐ Cty Apparel Far Eastern - ông Mã Văn Việt - cho biết, Cty phát động xây dựng đường CN tự giác thực Nhưng đường trở nên sạch, đẹp Cũng có có CN vứt rác Nhưng nhắc nhở lẫn CN giúp cho đường trở nên đẹp Quan trọng hơn, nhờ thế, CN tự nâng cao ý thức giữ gìn đẹp Cty, môi trường làm việc giảm căng thẳng Báo Lao động thủ đô online Bài 1: 09:38 | 03/10/2014 Bản in Email Sôi giải cầu lông quận Hai Bà Trưng năm 2014 LĐTĐ -Trong ngày (từ 1/10-3/10/2014), nhà thi đấu trường Đại học Xây Dựng sôi diễn giải Cầu lông quận Hai Bà Trưng năm 2014 LĐLĐ- Trung tâm Thể dục thể thao Phòng Giáo dục- Đào tạo quận phối hợp tổ chức Giải thu hút tham gia 250 vận động viên đến từ Câu lạc cầu lông thuộc phường học sinh trường THCS vận động viên đến từ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn quận Đây môn thi đấu cuối môn thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ quận Hai Bà Trưng Giải cầu lông quận Hai Bà Trưng hoatjd dộng thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, hiểu biết, giao lưu học hỏi quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường trường học địa bàn Thông qua giải cầu lông nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên, khuyến khích phong trào luyện tập thể thao nói chung môn cầu lông nói riêng, khẳng định lớn mạnh phong trào thể dục, thể thao quận Hai Bà Trưng Đây số hoạt động thiết thực quận Hai Bà Trưng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/014) P.V Bài 2: 06:17 | 07/01/2015 Bản in Email Vitranimex: Không đảm bảo quyền lợi cho người lao động Theo đơn phản ánh ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1956, lái xe Cty Vận tải đại lý vận tải nông nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT, Cty CP Vận tải thương mại Vitranimex): Ông có thời gian công tác liên tục 30 năm đến tuổi nghỉ hưu không hưởng chế độ sách Theo đơn, năm 1981, ông Tuấn làm lái xe Cty Thiết bị phụ tùng khí nông nghiệp sau đổi thành Cty Vận tải đại lý vận tải nông nghiệp (Cty Vận tải ĐLVTNN) Tháng 9/1990, xe bị hỏng, sau sửa xong Cty giao xe cho người khác, với việc sức khỏe ông Tuấn không đảm bảo nên ông viết đơn xin nghỉ dài hạn Tháng 11/2004, Cty Vận tải ĐLVTNN chuyển đổi từ DN nhà nước sang Cty CP Vận tải thương mại (Cty CP VT&TM, thuộc TCty Rau nông sản VN) Sau nhiều lần đến Cty hỏi công việc, ngày 4/12/2008, ông Đỗ Đình Thắng, Tổng giám đốc Cty cho biết, ông Tuấn bị cho việc hưởng chế độ lần đưa photo định số 77 TC/QĐ đề ngày 6/9/1992 giám đốc Cty lúc ông Nguyễn Toàn Thắng ký Ngày 13/10/2009, ông Tuấn mang đơn khiếu nại đến gặp ông Nguyễn Toàn Thắng, lúc Chủ tịch HĐQT TCty Rau nông sản VN, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị Cty CP VT&TM kiểm tra lại cho CBCNV cũ BHXH Trả lời đơn khiếu nại ông Tuấn, Cty CP VT&TM cho rằng: Hồ sơ lưu trữ liên quan đến thời gian công tác ông Tuấn không nằm số phải bảo quản nên đủ tài liệu xác minh vấn đề mà ông nêu Tuy nhiên, ông Đỗ Đình Thắng lại cung cấp cho ông Tuấn loạt giấy tờ photo để chứng minh việc ông Tuấn có định cho nghỉ việc Ngoài định 77 TC/QĐ có biên họp đội xe ngày 14/3/1991 xác định ông Tuấn ốm dài hạn; biên họp lãnh đạo chủ chốt Cty ngày 18/4/1992 xác định ông Tuấn thuộc trường hợp chưa có đơn xin nghỉ Tại họp lãnh đạo Cty thống có họp mời người lao động lên thông báo cụ thể làm văn cho nghỉ Thế nhưng, phía Cty CP VT&TM lại không cung cấp biên họp với NLĐ Ngoài trường hợp ông Tuấn ông Trần Đắc Nghi, Trần Văn Ngãi, Từ Văn Bình kiến nghị việc giải chế độ cho NLĐ Về trường hợp này, công văn số 92/CV/CĐ ông Trịnh Minh Phúc, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TCty Rau nông sản, ký nêu rõ: “Trường hợp NLĐ nghỉ (có lý do, có giấy tờ hợp pháp chứng minh) chưa nhận định, tiền toán chế độ CĐ Cty cần tìm hiểu, xem xét hồ sơ lưu trữ Cty, làm rõ trách nhiệm thuộc đơn vị hay cá nhân NLĐ phận chức dựa vào trường hợp cụ thể để giải quyết” Tuy nhiên, trường hợp đến chưa giải Sau nhận đơn ông Nguyễn Văn Tuấn, ngày 15/11/2014, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội có công văn 38/GBT-UBKT cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ TP chuyển đơn ông tới Ban Thường vụ CĐ TCty Rau nông sản để xem xét, giải Tiếp đó, ngày 3/12/2014, Tổng LĐLĐ Việt Nam có công văn 1796/TLĐ đề nghị Ban Thường vụ CĐ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xem xét, tham gia giải vụ việc theo thẩm quyền báo cáo kết Ủy ban Kiểm tra trước ngày 15/1/2015 Để đảm bảo quyền lợi NLĐ, tránh khiếu kiện kéo dài, CĐ Tcty Rau Nông sản VN Bộ NN&PTNT phối hợp kiểm tra việc có câu trả lời cho NLĐ Thu Trang Bài 3: K.T 11:14 | 10/02/2015 Bản in Email Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương - chắp cánh ước mơ cho trẻ khuyết tật Nhận công tác khoa Tai-Mũi-Họng-Mắt (Bệnh viện Nhi Trung ương) tuổi đời trẻ Ngay từ ngày đầu, bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương tâm niệm phải nỗ lực cố gắng gấp nhiều lần so với đồng nghiệp, có đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Nghĩ làm, trình công tác, bác sĩ Xương không ngừng cố gắng học hỏi Bên cạnh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, anh miệt mài nghiên cứu sách vở, tài liệu khoa học, tích cực tham gia lớp tập huấn để ngày hoàn thiện mặt chuyên môn Ngay từ ngồi ghế nhà trường, bác sĩ Xương khao khát tự tay chăm sóc làm điều cho bé bị khuyết tật đặc biệt bé bị điếc Như biết bệnh điếc trẻ nhỏ bẩm sinh (do bệnh di truyền, mẹ bị bệnh thời kỳ mang thai, trẻ đẻ non, đẻ khó, bị ngạt ) xuất tuổi chưa phát triển đầy đủ ngôn ngữ (trước tuổi) viêm tai, viêm não màng não Các bệnh nhiễm virus (như Rubella, sởi, quai bị…) hay nhiễm độc (đặc biệt nhiễm độc thuốc) gây điếc Điếc khiếm khuyết giác quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa nhập xã hội, phát triển tâm sinh lý Có thể khắc phục khiếm khuyết phương pháp dùng máy nghe cấy ốc tai điện tử - Ốc tai điện tử phận trợ thính, thay tế bào lông bị tổn thương tai Nó kích thích sợi thần kinh thính giác, cho phép người bệnh tiếp nhận âm Cấy điện cực ốc tai kỹ thuật khó, thường định điều trị trẻ nghe nguyên nhân ốc tai biện pháp điều trị khiếm thính khác không đạt hiệu Đặc biệt, cấy điện cực ốc tai có hiệu tích cực trẻ em từ 12 tháng đến < tuổi bị khiếm thính mức độ nặng đeo máy trợ thính tối thiểu tháng trước phẫu thuật chưa đem lại kết mong muốn Sau thực cấy ốc tai điện tử thành công, trẻ tiếp tục tập luyện nghe, nói… chi phí cho ca cấy ghép ốc tai điện tử khoảng từ 500-600 triệu, số không nhỏ Điều mà bác sĩ Xương trăn trở cần có quan tâm tổ chức xã hội mạnh thường quân để phần giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn Từ mong ước đó, bác sĩ Xương với bác sĩ bệnh viện Nhi trung ương tính đến tháng 1/2014 thực thành công 152 trường hợp cấy điện cực ốc tai cho kết khả quan - bệnh nhi bắt đầu nghe âm Bác sĩ Xương cho biết, trường hợp bệnh nhi bị dị dạng ốc tai, bác sĩ cấy điện cực ốc tai cho kết tốt Cũng theo anh, cấy điện cực ốc tai kỹ thuật phức tạp, mức độ thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kết phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu bao gồm trình theo dõi sau phẫu thuật trình dạy nói cho bệnh nhi Song phương pháp mang lại hội tái hòa nhập cộng đồng cao cho trẻ em không may bị khiếm thính Với cương vị trưởng khoa, bác sĩ Xương đạo anh chị em khoa thực công tác tuyên truyền phòng chống bệnh, giáo dục tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân mắc bệnh thường xuyên tổ chức chương trình tập huấn cho người thân trẻ mắc câm điếc bẩm sinh Trong năm qua, bác sĩ Xương trực tiếp khám sàng lọc khiếm thính Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa Hà Nội Trực tiếp khám cho hàng 100 ca nghe kém/1 năm Ngoài ốc tai, xây dựng nhóm chuyên môn sâu để điều trị bệnh khác như: Sẹo hẹp khí quản, soi treo vi phẫu quản, phẫu thuật đầu cổ…Tổ chức khám từ thiện trường câm điếc Hà Nội, Hải phòng số vùng sâu Trong công việc hàng ngày, bác sĩ Xương gần gũi, ân cần với bệnh nhân, coi họ thể người thân Bên cạnh động viên an ủi, anh tích cực tư vấn, hướng dẫn để bệnh nhân người nhà bệnh nhân yên tâm trình khám chữa bệnh Anh gương mẫu, đầu việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, trình rèn luyện để xứng đáng người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên, “Lương y từ mẫu” Với nỗ lực không ngừng, bác sĩ Xương nhận Bằng khen, giấy khen khoa, viện có thành tích xuất sắc trình công tác Để có thành ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương Trưởng Khoa Tai-Mũi-HọngMắt Bệnh viện Nhi Trung ương, khiêm tốn cho thành công anh công lao tập thể Đối với anh, thành lớn mà anh đạt tin cậy lãnh đạo, đồng nghiệp đặc biệt mến yêu, tin cậy bệnh nhân Thu Trang Báo Người lao động online Bài 1: Tạo sân chơi cho CNVC-LĐ 02/05/2015 21:34 LĐLĐ quận 4, TP HCM vừa phát động Tháng Công nhân (CN) năm 2015 Với chủ đề “Vì việc làm, đời sống CNVC-LĐ - Vì phát triển doanh nghiệp”, Tháng CN năm gồm chương trình: Giờ thứ 9, Đồng hành doanh nghiệp, Tháng Lao động giỏi - Bàn tay vàng, Cùng CN vượt khó - Trái tim nghĩa tình Các tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ LĐLĐ quận 4, TP HCM tổ chức Tại lễ phát động, hưởng ứng chương trình Giờ thứ 9, LĐLĐ quận tổ chức hội diễn văn nghệ CNVCLĐ thu hút gần 100 diễn viên biểu diễn 37 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa Các tiết mục có nội dung ca ngợitình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hình ảnh người lao động thời kỳ đổi Ban tổ chức trao 12 giải thưởng cho tiết mục xuất sắc Tin-ảnh: N.Hà Bài 2: “Tao uống rượu mà đâu có bệ rạc vậy?” 12/02/2015 10:13 (NLĐO)- “Chẳng lẽ tao nói tiếc thưởng Tết cho tụi bây” Giám đốc người Hàn Quốc nói đến bệnh viện thăm Tin Ông nói “Tao uống rượu mà đâu có bệ rạc tụi mày?” Đúng trồi, ông mà bệ rạc vậy, cho làm giám đốc? Tối hôm kia, sau ăn tiệc tất niên công ty, Tin nhóm bạn tiếp tục kéo nhậu Sau xỉn cà ná, đường về, Tin tự lao vô trụ điện, bị nứt sọ, gãy tay, dập sườn Đây lần công nhân công ty bị tai nạn giao thông uống rượu xỉn Tết năm ngoái có hai anh nhậu trước chia tay quê ăn Tết, đường ủi vô đít xe tải, không trở lại, vĩnh viễn không ăn Tết! Tôi từ chuyện ăn nhậu trở thành hình ảnh quen thuộc thành phố này, đất nước Giàu nhậu, nghèo mạt nhậu Giàu nhậu có mồi màng, nghèo trái cóc, trái ổi thành tiệc “dzô dzô” Hình ảnh quen thuộc Chiều chiều, sau tan ca quán xá nhộn nhịp, vỉa hè không lối Nhiều công nhân xưởng tôi, nam lẫn nữ, tăng ca đến 23 giờ, lẽ phải nhà ngủ nghê để lấy sức hôm sau làm việc họ lại kéo quán cóc vỉa hè “làm vài ve” chịu Chủ nhật làm, họ lại bàn kiếm mồi nhậu Có nhậu từ sáng đến tối, đến khuya; thứ hai làm mặt nhèo nhữ giẻ rách Cũng chuyện nhậu mà bạn trai chia tay Lần anh hẹn mắt gia đình tối nhậu với bạn đêm, sáng hôm sau không dậy Khi trách móc anh bảo: “Bỏ vợ không bỏ rượu, bỏ bạn bè được” 'Thà bỏ vợ, không bỏ rượu" Ảnh: VIETNAMNET Vậy đứng sang bên anh chọn rượu bạn Sau anh quay lại năn nỉ, hứa hẹn đủ điều không đồng ý Mới anh nhậu xỉn, chạy xe lao xuống mương nước bên đường hội nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với bạn bè Giờ đây, nhìn Tin nằm phòng cấp cứu với đầu băng trắng toát, toàn thân trắng toát, không khỏi ngán ngẩm: Đến chừng hết cảnh sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối nhậu bây giờ? Mai Hương Bài 3: Lỗi bà trưởng phòng? 28/02/2015 22:19 Sáng mùng Tết, xuống điểm danh công nhân trở lại làm việc, bà trưởng phòng nhân “giãy tê tê” lối dẫn vào xưởng Giọng bà thật lảnh lót: “Chúng mày lũ điều Cuối năm công ty thưởng hậu hĩnh vậy, đài thọ chi phí tàu xe vậy, biếu xén quà cáp chúng mày lại không vào hẹn chứ? Tới hôm mà có loe ngoe mống vầy sao?” Mặc cho bà trưởng phòng hò hét, chửi mắng, bọn im lặng xếp thứ để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm Thế nhưng, bà chưa chịu Từ lối đi, bà di chuyển vào dãy máy, cúi xuống đọc tên người máy vắng chủ Bà đọc ghi chép vào sổ tay, tiếp tục chì chiết Không chịu nổi, chị bạn tổ với lên tiếng: “Ai làm, người chịu Chị chờ mai mốt họ vô chửi, bây giờ, chửi có tụi nghe mà tụi đâu có lỗi” Bà trưởng phòng quay phía vừa cất lên giọng nói phản kháng: “Ai vừa nói đó?” Chị bạn đứng lên: “Tôi nói Chị nên phòng làm việc chị Ở có quản đốc điểm danh rồi, không cần tới chị” Bà trưởng phòng te te đến chỗ chị bạn ngồi, cúi xuống đọc tên chị dán máy: “Nguyễn Thị Ngan hả? Ngan hay ngỗng tháng bị trừ điểm” Nói bà ngoe nguẩy bỏ Chị bạn chồm theo may có người kịp giữ lại: “Thôi, kệ bà Trước nay, bả mà Thích lấy điểm với giám đốc” Tôi vào công ty làm việc năm lần thấy bà trưởng phòng nhân sự“lên cơn” sau Tết Thậm chí, ngày thường bà sử dụng ngôn từ “chợ búa” với công nhân Tính không thích đụng chạm, cần việc làm nên im lặng chịu đựng Thế nhưng, nhiều bạn bè bỏ không chịu bà trưởng phòng nhân quắt Vậy mà chẳng hiểu giám đốc công ty lại để bà ta đảm trách nhiệm vụ lâu vậy? Nghe đâu gần chục năm Năm công nhân rơi rụng sau Tết dù công ty thưởng, đài thọ vé tàu xe, tặng quà Tết nhiều công ty khác Ngọc Huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động việt nam trên báo điện tử (khảo sát báo lao động online, lao động thủ đô online, người lao động online từ tháng 9 2014 2 2015) , Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động việt nam trên báo điện tử (khảo sát báo lao động online, lao động thủ đô online, người lao động online từ tháng 9 2014 2 2015) , Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động việt nam trên báo điện tử (khảo sát báo lao động online, lao động thủ đô online, người lao động online từ tháng 9 2014 2 2015)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay