Vai trò của nông dân tỉnh nam định trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

116 244 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN V TH KIM DUNG VAI TRò CủA NÔNG DÂN TỉNH NAM ĐịNH TRONG XÂY DựNG NÔNG THÔN MớI HIệN NAY LUN VN THC S TRIT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI I HC KHOA HC X HI V NHN VN V TH KIM DUNG VAI TRò CủA NÔNG DÂN TỉNH NAM ĐịNH TRONG XÂY DựNG NÔNG THÔN MớI HIệN NAY LUN VN THC S TRIT HC Chuyờn nghnh: Ch ngha xó hi khoa hc Mó s: 60 22 85 Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Phan Thanh Khụi H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn ca PGS TS Phan Thanh Khụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun l trung thc, m bo tớnh khỏch quan, khoa hc Cỏc ti liu tham kho cú ngun gc xut x rừ rng H Ni, ngy 02 thỏng 03 nm 2016 Tỏc gi lun V Th Kim Dung MC LC Trang M U Chng 1: NHN THC CHUNG V NễNG DN V XY DNG NễNG THễN MI VIT NAM 1.1 CH NGHA MC - LấNIN, T TNG H CH MINH V QUAN IM CA NG TA V NễNG DN 1.1.1 Ch ngha Mỏc - Lờnin v nụng dõn 1.1.2 T tng H Chớ Minh v quan im ca ng ta v nụng dõn 12 1.2 XY DNG NễNG THễN MI VIT NAM 17 1.2.1 Quan nim v nụng thụn mi 17 1.2.2 Tm quan trng ca xõy dng nụng thụn mi Vit Nam 20 1.2.3 Vai trũ ca nụng dõn xõy dng nụng thụn mi nc ta hin 23 KT LUN CHNG 29 Chng 2: THC TRNG PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NễNG THễN MI HIN NAY 30 2.1 KHI QUT V TNH NAM NH 30 2.1.1 iu kin t nhiờn, iu kin kinh t - xó hi 30 2.1.2 c im nụng dõn tnh Nam nh 34 2.2 THNH TU PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NTM HIN NAY 39 2.2.1 Nụng dõn tnh Nam nh l ngi trc tip tham gia phỏt trin kinh t, t chc sn xut, thc hin CNH, HH nụng nghip, nụng thụn 40 2.2.2 Nụng dõn tnh Nam nh tham gia úng gúp sc ngi, sc ca, gúp phn xõy dng kt cu h tng kinh t - xó hi phc v s nghip xõy dng NTM 49 2.2.3 Nụng dõn tnh Nam nh trc tip tip thu, ng dng thnh tu khoa hc - k thut thc hin ch trng c gii húa sn xut nụng nghip 52 2.2.4 Nụng dõn tnh Nam nh i u phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa mi, gi gỡn v bo v mụi trng sinh thỏi nụng thụn 54 2.2.5 Nụng dõn tnh Nam nh tham gia xõy dng h thng chớnh tr nụng thụn, gúp phn lm cho h thng chớnh tr c s c cng c v tng cng, v th chớnh tr ca nụng dõn tnh Nam nh ngy cng c nõng cao 57 2.3 HN CH TRONG VIC PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NTM HIN NAY 58 2.3.1 Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Nam nh din cũn chm, phỏt trin cha vng chc, cha theo kp s bin ng ca th trng v ngoi nc 58 2.3.2 Mụ hỡnh liờn kt bn nh sn xut nụng nghip tnh Nam nh cha mang li hiu qu thit thc cho ngi nụng dõn 60 2.3.3 Trỡnh dõn trớ v trỡnh tay ngh ca nụng dõn tnh Nam nh cha ỏp ng yờu cu ca quỏ trỡnh xõy dng NTM 61 2.3.4 S phõn húa giu nghốo, bt bỡnh ng v kinh t tnh Nam nh cú xu hng gia tng 62 KT LUN CHNG 68 Chng 3: PHNG HNG V GII PHP PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NễNG THễN MI HIN NAY 69 3.1 PHNG HNG PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NTM HIN NAY 69 3.1.1 Phỏt huy vai trũ ca nụng dõn l trỏch nhim chung ca ton xó hi m trc ht l s n lc ca bn thõn ngi nụng dõn 69 3.1.2 Phỏt huy vai trũ ca nụng dõn gn vi vic thc hin nhng nhim v kinh t - xó hi ca a phng, y mnh quỏ trỡnh CNH, HH nụng nghip, xõy dng NTM 70 3.1.3 Phỏt huy vai trũ ca nụng dõn gn vi phỏt trin khoa hc cụng ngh, nõng cao dõn trớ, o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu ca s nghip xõy dng NTM 72 3.1.4 Phỏt huy vai trũ ca nụng dõn xõy dng NTM cn quan tõm thớch ỏng ti li ớch ca ngi nụng dõn 73 3.2 NHNG GII PHP PHT HUY VAI TRề CA NễNG DN TNH NAM NH TRONG XY DNG NTM HIN NAY 76 3.2.1 Nhúm gii phỏp v nhn thc 76 3.2.2 Nhúm gii phỏp v kinh t 78 3.2.3 Nhúm gii phỏp v nhng xó hi 84 3.2.4 Nhúm gii phỏp v húa 87 3.2.5 Nhúm gii phỏp v xõy dng h thng chớnh tr c s v phỏt huy dõn ch nụng thụn 89 KT LUN CHNG 94 KT LUN 95 DANH MC TI LIU THAM KHO 97 PH LC 102 DANH MC CC CH VIT TT CNH : Cụng nghip húa CNXH : Ch ngha xó hi HH : Hin i húa HND : Hi ng nhõn dõn NTM : Nụng thụn mi UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha KHCN : Khoa hc cụng ngh DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1 S lng nụng dõn tnh Nam nh 2001 - 2010 43 Bng 2.2 T trng nụng nghip c cu tng sn phm ca tnh Nam nh 43 Bng 2.3 Giỏ tr sn xut ton ngnh nụng nghip t nm 2005 - 2014 46 Bng 2.4 C cu cụng nhõn, nụng dõn tng s lao ng ca tnh 59 M U Tớnh cp thit ca ti lun Trc xu th hi nhp v phỏt trin mnh m ca th gii, Vit Nam cng ang n lc ht mỡnh y mnh ton din cụng cuc i mi t nc vi mc tiờu: "Phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i; chớnh tr - xó hi n nh, dõn ch, k cng, ng thun; i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn c nõng lờn rừ rt; c lp, ch quyn, thng nht v ton lónh th c gi vng; v th ca Vit Nam trờn trng quc t tip tc c nõng lờn; to tin vng chc phỏt trin cao hn giai on sau"[24; tr 103] L mt quc gia cú s lng nụng dõn chim phn ln dõn c nh Vit Nam, nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn luụn l mi quan tõm hng u cỏc ch trng chớnh sỏch ca ng v Nh nc: "Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn cú v trớ chin lc s nghip CNH, HH, xõy dng v bo v T quc, l c s v lc lng quan trng phỏt trin kinh t - xó hi bn vng, gi vng n nh chớnh tr, m bo an ninh, quc phũng; gi gỡn, phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc v bo v mụi trng sinh thỏi ca t nc"[7; tr 123-124] Hin nay, nghnh nụng nghip nc ta ó cú bc phỏt trin vt bc, b mt nụng thụn Vit Nam cú s chuyn bin tớch cc, kinh t liờn tc tng trng v phỏt trin, i sng ca nụng dõn ngy cng ci thin Tuy nhiờn, nụng thụn Vit Nam ang ng trc nhng khú khn: thiu vic lm, lao ng d tha, kinh t nụng thụn cha phỏt trin vng chc, thu nhp thp Xut phỏt t thc tin ú, nhng nm qua, ng v Nh nc ó v ang n lc y mnh s nghip CNH, HH nụng nghip, xõy dng NTM, nhm a nụng nghiờp, nụng thụn Vit Nam lờn mt tm cao mi, phc v c lc cho tin trỡnh i mi nc nh Di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, gn 30 nm qua, nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn nc ta ó t c nhng thnh tu khỏ ton din v to ln Trong giai on hin nay, xõy dng NTM c coi l nhim v chin lc, t nhiu cn trung n lc ca Nh nc v nhõn dõn, gii quyt nhng cp bỏch, ng thi to tin cho nhng giai on tip theo Trong ton b s nghip xõy dng NTM hin nay, nụng dõn gi vai trũ l ch th, õy l s khng nh ỳng n, cn thit, nhm phỏt huy nhõn t ngi, dy v phỏt huy mi tim nng ca nụng dõn vo cụng cuc xõy dng nụng thụn c v kinh t, húa v xó hi ng thi bo m nhng quyn li chớnh ỏng ca h Nam nh l mt tnh nụng nghip, nm khu vc ng bng sụng Hng Do cú s thun li v iu kin t nhiờn v khớ hu nờn nụng nghip c xem l th mnh ca tnh c s quan tõm, u t ca ng v Nh nc, s n lc ca ng b v nhõn dõn a phng, thi gian qua, nn kinh t tnh nh ó cú s chuyn bin tớch cc v mau l Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn tnh Nam nh cng mang mu sc mi, úng gúp to ln vo s phỏt trin kinh t - xó hi núi chung ca tnh Hũa mỡnh vi xu th chung ca c nc, nhng nm qua, Nam nh cng ó v ang tin hnh y mnh chng trỡnh xõy dng NTM v bc u t c nhng kt qu ỏng ghi nhn trờn cỏc mt ca i sng xó hi Tuy nhiờn vic phỏt huy vai trũ ca nụng dõn xõy dng NTM a phng ang t nhng thi s cn gii quyt nh: cụng tỏc ng, tuyờn truyn v ch trng xõy dng NTM cho ngi dõn a phng ca cỏc cp chớnh quyn cha c phỏt huy mt cỏch hiu qu, nhn thc ca ngi dõn, c bit l nụng dõn v xõy dng NTM cũn thp, trỡnh v nng lc lónh o ca mt b phn cỏn b c s cũn hn ch, vic xõy dng k hoch, xõy dng mụ hỡnh NTM gia cỏc cp, cỏc ngnh cha tht s gn kt ú cha huy ng c cỏc ngun lc u t vo phỏt trin nụng thụn, nht l xõy dng kt cu h tng nụng thụn Xõy dng NTM l nhim v chin lc lõu di ca c nc, ú cú tnh Nam nh Cú th thy õy l mt nhim v khú khn, ũi hi s chung sc, chung lũng ca ton ng, ton dõn ta cú th thay i b mt nụng thụn, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho dõn c nụng thụn, Nam nh cn khai thỏc v phỏt huy tt cỏc tim nng cú ca mỡnh, c bit l vic s dng cỏc ngun lc ngi, ú nụng dõn c coi l ngun lc chớnh Chớnh vỡ vy: "Vai trũ ca nụng dõn tnh Nam nh xõy dng nụng thụn mi hin nay" l mt nhng cp thit ang c t ra, cú ý ngha lý lun v thc tin ht sc to ln KT LUN CHNG Vit Nam hin nay, xõy dng NTM l mt nhng nhim v hng u ca s nghip i mi t nc Vi tớnh cỏch l mt tnh nụng nghip, nụng dõn chim phn ln dõn c nh Nam nh thỡ xõy dng NTM li cng tr nờn quan trng v cp thit hn Nhn thc c ý ngha v tm quan trng ca iu ny, nhng nm qua, ng B v Chớnh quyn tnh Nam nh ó ban hnh v t chc thc hin nhiu ch trng, chớnh sỏch ỳng n, kp thi nhm phỏt trin kinh t nụng - lõm - ng nghip ton din theo hng CNH, HH, trung gii quyt tt cỏc nụng dõn, nụng thụn, chỳ trng xõy dng NTM, t ú ó phỏt huy c tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca ngi nụng dõn tnh nh hon thnh tt cỏc mc tiờu m ng b v Chớnh quyn tnh Nam nh ó cho n nm 2020 v thc hin tt cỏc phng hng nờu trờn cn thc hin ng b cỏc gii phỏp t nhn thc n quy hoch, chớnh sỏch, gii phỏp v phỏt trin kinh t - xó hi nụng thụn, phỏt trin khoa hc cụng ngh, gim nghốo, o to nhõn lc Cỏc gii phỏp ny cú mi quan h mt thit vi quỏ trỡnh thc hin, khụng nờn coi nh gii phỏp no m cn tin hnh mt cỏch tớch cc, phi kt hp gia cỏc gii phỏp trờn tt c cỏc mt ca i sng xó hi t kinh t n chớnh tr, húa, xó hi Mc tiờu chớnh l thỳc y sn xut nụng nghip Nam nh phỏt trin gn vi th trng; to mi iu kin nụng dõn Nam nh cú thu nhp v i sng ngy cng cao, xõy dng nụng thụn Nam nh ngy cng minh, hin i, vng bc trờn ng i mi, i ti CNXH Gii quyt nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn l nhim v ca c h thng chớnh tr v ton xó hi Phỏt huy vai trũ ca giai cp nụng dõn l mt quỏ trỡnh ng, cn tin hnh thng xuyờn, liờn tc trờn c s nhn thc v trớ, vai trũ quan trng v sc mnh to ln ca b phn giai cp ny di s lónh o trc tip ca ng v qun lý ca Nh nc phỏt huy tt vai trũ ca nụng dõn s nghip xõy dng NTM cng cn quan tõm, chỳ trng ti s hp tỏc phỏt trin vi giai cp cụng nhõn, i ng trớ thc i on kt ton dõn tc nhm mc ớch hp lc lng, chm lo bo v v nõng cao trỡnh mi mt cho nụng dõn tin nhanh, tin mnh vo CNH, HH t nc, vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh" 94 KT LUN Vn nụng dõn l mt nhng quan trng, quan h trc tip ti s thnh bi ca cỏch mng Vn dng sỏng to Ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v bi cnh kinh t - xó hi ca t nc, ng Cng sn Vit Nam ó nhng ch trng ỳng n, gii quyt nụng dõn trờn lp trng vụ sn Trong bt c hon cnh no, nụng dõn luụn l lc lng nũng ct, i u phong tro cỏch mng Ngy nay, ngi nụng dõn Vit Nam ang tip tc khng nh vai trũ to ln ca mỡnh trờn mt trn phỏt trin kinh t - xó hi, nht l s nghip xõy dng NTM Nam nh l tnh trng im nụng nghip ca ng bng sụng Hng, ú, nụng dõn chim phn ln dõn c Quỏ trỡnh xõy dng NTM tnh Nam nh ch thnh cụng vai trũ ca ngi nụng dõn Nam nh c dy v phỏt huy ỳng mc Nhn thc c iu ny, ng b v Chớnh quyn tnh Nam nh nhng nm qua ó ban hnh v t chc thc hin nhiu ch trng chớnh sỏch ỳng n, kp thi, phỏt huy c tớnh tich cc, sỏng to ca ngi nụng dõn tnh nh, s nghip xõy dng NTM Nam nh ó v ang t c nhiu thnh tu quan trng Tuy nhiờn quỏ trỡnh y cng t nhng yờu cu ũi hi ngi nụng dõn phi thớch ng bi cnh nn kinh t th trng a ng húa, a phng húa nh hin Nam nh l mt vựng t a linh nhõn kit Cụng cuc i mi nhng nm qua tnh ó chng minh bn lnh, s cn cự, nng ng, sỏng to ca ton ng, ton dõn Nam nh vic khai thỏc li th ca vựng, th mnh ca nghnh nụng nghip v tim nng ca ngi nụng dõn ng thi thc t cng ch cho chỳng ta thy, s nghip xõy dng NTM phi nụng dõn v vỡ nụng dõn Hn ht, bn thõn ngi nụng dõn Nam nh phi nhn thc sõu sc c v trớ ca mỡnh v n lc phn u lờn, vt qua nhng ro cn tõm lý, thúi quen c, quỏn lc hu, khụng ngng hc hi, nõng cao trỡnh , ỏp ng ngy cng cao yờu cu mi ca s nghip phỏt trin nn nụng nghip ton din theo hng CNH, HH Song kinh nghim thc t cho thy, ci to c tõm lý, quỏn, thúi quen ó n sõu lõu i 95 ca ngi nụng dõn khụng th mt sm mt chiu m cn phi cú mt quỏ trỡnh lõu di vi nhng bc i sỏng to Xõy dng NTM chớnh l c hi, iu kin thc t giỳp nhng ngi nụng dõn tng bc ci to mỡnh Nhng kinh nghim v s thnh cụng cng nh nhng hn ch cũn tn ti quỏ trỡnh xõy dng NTM gn vi vic phỏt huy vai trũ ca ngi nụng dõn tnh Nam nh s l bi hc quý i vi cỏn b v nụng dõn tnh Nam nh giai on i mi v sau phỏt huy tt hn na vai trũ ch th ca nụng dõn tnh Nam nh xõy dng NTM hin nay, lun ó nờu mt s phng hng v gii phỏp c th, thit thc Tuy cha phi l hon thin, song ú l nhng phng hng v gii phỏp cú tớnh kh thi thi k hin i vi tnh Nam nh Mc dự rt tõm huyt vi ti v cng ó cú nhiu c gng thc hin nú vi mong mun l s úng gúp mt phn cụng sc nh ca mỡnh vo s nghip kin thit tnh nh Tuy nhiờn, nhiu nguyờn nhõn, lun chc s cũn nhiu khim khuyt, kớnh mong nhn c s ch dn ca cỏc nh khoa hc, cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn ng nghip tỏc gi b sung v tip tc phỏt trin ti ny quỏ trỡnh cụng tỏc ca mỡnh./ 96 DANH MC TI LIU THAM KHO Vin chớnh sỏch v chin lc phỏt trin nụng nghip nụng thụn, ng Kim Sn (2008), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn Vit Nam - Hụm v mai sau, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni TS V Ngc K (2005), Mt s v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn, Hi nụng dõn Vit Nam, Nxb Nụng nghip H Ni ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin i hi ng thi k i mi v hi nhp, 21, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Ban Dõn Trung ng (2000), Mt s cụng tỏc ng nụng dõn nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Ban T tng - Vn hoỏ Trung ng, B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn (2002), Con ng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip, nụng thụn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn (2006), u t v phỏt trin kinh t h, Nxb Lao ng, H Ni Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2008), Ti liu nghiờn cu cỏc Ngh quyt Hi ngh Trung ng 7, Khoỏ X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Chin lc ton din v tng trng v xúa gim nghốo (2003), Th tng chớnh ph phờ duyt ti cụng s 2685/VPCP - QHQT, ngy 21/5/2002 v cụng s 1649/CP - QHQT ngy 26/11/2003, H Ni Nguyn Sinh Cỳc (1998), Cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn l mt ũi hi bc bỏch hin nay, Tp cng sn, (14) 10 Nguyn Sinh Cỳc (2003), Nụng nghip, nụng thụn thi k i mi 1986 - 2002, Nxb Thng kờ, H Ni 11 Nguyn Sinh Cỳc (2008), Chớnh sỏch nh nc i vi nụng dõn s nghip cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp kinh t, quc t, Tp cng sn, (787) 12 Nguyn Sinh Cỳc (2008), Phỏt trin khu cụng nghip vựng ng bng sụng Hng v nụng dõn mt t nụng nghip, Tp cng sn, (789) 97 13 Nguyn Sinh Cỳc (2009), Sn xut nụng nghip - yu t nn tng ca s n nh v kớch cu, Tp Cng sn, (800) 14 Nguyn Quc Cng (2008), Hi nụng dõn Vit Nam vi nụng nghip, nụng dõn v nụng thụn hin nay, Tp Cng sn, (792) 15 Phan i Doón (ch biờn) (1996), Qun lý xó hi nụng thụn nc ta hin mt s v gii phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (1994), Vn kin Hi ngh ln th By, Ban Chp hnh trung ng khoỏ VII, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (1998), Vn kin Hi ngh ln th Hai Ban Chp hnh Trung ng khoỏ VIII, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin Hi ngh ln th Nm, Ban Chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 20 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni 21 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2016), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin i hi ng ton tp, Tp 21 27 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin i hi ng ton tp, Tp 51, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin i hi ng ton tp, Tp 52, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 98 29 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin i hi ng ton tp, Tp 53, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin Hi ngh ln th By Ban Chp hnh Trung ng Khoỏ X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (1982), Bỏo cỏo chớnh tr ti i hi ln th V ca ng, H Ni 32 Nguyn Th Hng (2001), Bc tin mi ca s nghip xoỏ gim nghốo, Tp Cng sn, (5) 33 V Trng Hng (2008), Tng trng kinh t v phỏt trin bn vng nụng nghip v nụng thụn, Tp Cng sn, (21) 34 Hi ng lý lun Trung ng (2009), Vn nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn Kinh nghim Vit Nam, kinhh nghim Trung quc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 35 Nguyn Khỏnh Bt (ch biờn) (2001), T tng H Chớ Minh v nụng dõn, Nxb Nụng nghiờp, H Ni 36 A.M.Ru-mi-an-txep (1986), "T in Ch ngha cng sn khoa hc", Nxb S tht, H Ni 37 Bendict J.,Tria Kerrvliet v (2000), Mt s v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn cỏc nc v Vit Nam Nguyn Ngc v c nh dch v su tm, NXB Th gii, H Ni 38 V.I.Lờnin (2006), i hi III ng Cng sn Nga, Ton tp, Tp 42, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 39 V.I.Lờnin (2006), i hi III ng Cng sn Nga, Ton tp, Tp 43, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 40 V.I.Lờnin (2006), ng cụng nhõn v giai cp nụng dõn, Ton tp, Tp 4, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 41 V.I.Lờnin (2006), Ch ngha xó hi v nụng dõn, Ton tp, Tp 11, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 1, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 43 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 2, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 99 44 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 H Chớ Minh (1977), V liờn minh cụng nụng, Nxb S tht, H Ni 46 Bựi Th Ngc Lan (ch biờn) (2007), Vic lm ca nụng dõn ng bng sụng hng quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa, Nxb lý lun chớnh tr, H Ni 47 V Trng Khi, Trn Thỏi Hng (2005), Nụng nghip Vit nam, t lng xó n hin i, Nxb nụng nghip, H Ni 48 Phan Thanh Khụi (ch biờn) (2006), Hot ng ca hi khuyn nụng Vit Nam - í ngha chớnh tr - xó hi, Nxb lý lun chớnh tr, H Ni 49 B nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn (2003), Nghiờn cu nhu cu nụng dõn, Nxb Lao ng, H Ni 50 Lờ Dun (1976), Giai cp cụng nhõn Vit Nam v liờn minh cụng nụng, Nxb S tht, H Ni 51 V Oanh (1998), Nụng nghip v nụng thụn trờn ng cụng nghip hoỏ, hp tỏc hoỏ, dõn ch hoỏ, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 Chu Tin Quang (ch biờn), Nguyn hu Tin, Lờ Xuõn ỡnh (2005), Huy ng v s dng cỏc ngun lc phỏt trin kinh t nụng thụn: Thc trng v gii phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 ng Kim Sn (2006), Nụng nghip nụng thụn Vit Nam 20 nm i mi v phỏt trin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 54 ng Kim Sn (2009), nụng dõn lờn quỏ trỡnh Cụng nghip húa, thc hin nh hng xó hi ch ngha c ch th trng, Tp Cng sn, (800) 55 Nguyn Vn Tiờm (2005), Gn bú cựng nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn thi k i mi, Nxb Nụng nghip H Ni 56 Nguyn K Tun (ch biờn) (2006), Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip v nụng thụn Vit Nam ng v bc i, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 57 o Th Tun (2008), Nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn - nhng khụng th thiu phỏt trin bn vng, Tp Cng sn, (787) 100 58 Lờ Kim Vit (2002), Cụng tỏc ng nụng dõn ca ng thi k y mnh CNH, HH t nc, Lun ỏn Tin s Lch s ng, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 59 Vin chớnh sỏch v chin lc phỏt trin nụng nghip nụng thụn, ng Kim Sn (2008), Kinh nghim quc t v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn quỏ trỡnh cụng nghip húa, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 60 Lờ Hu Xanh (Ch biờn) (1999), Tõm lý nụng dõn ng bng Bc B quỏ trỡnh CNH, HH nụng nghip, nụng thụn hin nay, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 61 Vừ Tũng Xuõn (2008), Nụng nghip v nụng dõn Vit Nam phi lm gỡ hi nhp kinh t quc t, Tp cng sn, (785) 62 baonamdinh.com.vn 63 www.namdinh.gov.vn 64 www.hoinongdannamdinh.org.vn 65 www.dangcongsan.org.vn 66 www.tapchicongsan.org.vn 101 PH LC Ph lc S lng cụng nhõn, nụng dõn tnh Nam nh n v tớnh: ngi Tng s lao ng ang lm vic Nm cỏc ngnh ca tnh Nụng dõn Cụng nhõn 2001 950885 746302 164243 2002 955190 750637 165598 2003 976808 752928 177893 2004 977763 728135 191751 2005 987389 728997 198335 2006 1002137 713165 222854 2007 1009733 708583 235113 2008 1014046 707090 239143 2009 1032265 695556 - 2010 1038227 689556 - Ngun: Cc Thng kờ tnh Nam nh (2011), Niờn giỏm thng kờ tnh Nam nh 2010, Nxb Thng kờ, H Ni 102 Ph lc Tc tng trng kinh t tng lnh vc ch yu giai on 2001-2005 v 2006-2010 (%/nm) Ngnh 2001-2005 2006-2010 Tng trng ton nn kinh t I Nụng, lõm nghip v thy sn 7,3 2,1 10,2 4,9 1.1 Nụng nghip 1,1 4,4 1.2 Lõm nghip 0,7 1,1 1.3 Thy sn 14,3 9,2 II Cụng nghip v xõy dng 14,6 16,4 2.1 Cụng nghip khai thỏc m -1,3 0,5 2.2 Cụng nghip ch bin 18,2 19,3 2.3 Sn xut v phõn phi in, khớ t v nc 17,8 14,7 2.4 Xõy dng 10,1 11,0 III Dch v 7,7 8,8 3.1 Thng nghip, sa cha xe cú ng c, mụ tụ, xe mỏy, dựng cỏ nhõn v gia ỡnh 10,4 10,8 3.2 Khỏch sn v nh hng 12,6 13,2 3.3 Vn ti, kho bói v thụng tin liờn lc 16,9 17,1 3.4 Ti chớnh, tớn dung 20,9 22,1 Ngun: S K hoch - u t tnh Nam nh 103 Ph lc Mt s ch tiờu dõn s, ngun nhõn lc Nhp tng (%) Ch tiờu n v 2000 2005 2010 1.914,8 1.152 1.965,4 1.122 1.844,0 1.116 0,52 -0,53 -1,39 -0,21 240,1 283,1 337,1 3,35 2,94 % 12,5 14,4 18,3 2,81 4,38 T l sinh - Mc gim t l sinh %o %o 15,50 0,63 13,99 0,25 11,85 - 0,20 -2,03 -3,27 - T l tng t nhiờn %o 11,00 10,25 10,01 1.160,7 1.170,3 1.134,0 0,16 -1,17 60,6 59,5 61,5 1.038,6 983,8 971,2 -1,08 -0,26 945,1 987,3 960,0 0,88 0,05 100,0 100,0 100,0 Dõn s - Mt dõn s Ng.ngi Ng/km2 - Dõn s ụ th Ng.ngi - T l ụ th hoỏ Ngun lao ng Ng.ngi - NL/Dõn s % a S ngi tui cú Ng.ngi kh nng L b Lao ng lm vic nn kinh t QD Ng.ngi c C cu lao ng - Nụng lõm thu sn % 78,2 71,9 64,4 - Cụng nghip, xõy dng % 12,8 14,7 19,6 - Dch v % 9,0 13,4 16,0 Ngun: S K hoch - u t tnh Nam nh 104 20052000 20062010 Ph lc D bỏo nhu cu lao ng cỏc ngnh kinh t giai on 2011-2020 D bỏo(ngn ngTc tng (%) i) STT Ch tiờu 201120162015 2020 2015 2020 0,90 0,51 TNG S 960,0 1.004,0 1.030,0 -1,54 -2,08 I Nụng nghip, thu sn 618,2 572,0 515,0 So vi tng s ( %) 64,4 57,0 50,0 Nụng lõm nghiờp 595,1 547,0 488,0 -1,67 -2,26 a Nụng nghip 593,0 545,0 486,0 -1,67 -2,27 Trng trt 394,0 340,5 273,0 -2,87 -4,32 Chn nuụi 178,6 183,5 191,0 0,54 0,80 Dch v 20,4 21,0 22,0 0,58 0,93 b Lõm nghip 2,1 2,0 2,0 -0,81 0,00 Thu sn 23,2 25,0 27,0 1,52 1,55 6,78 4,80 II Cụng nghip-X.dng 188,0 261,0 330,0 So vi tng s ( %) 19,6 26,0 32,0 Cụng nghip 168,1 233,5 296,0 6,79 4,86 a CN dt may, da giy 42,3 60,6 82,4 7,46 6,34 b CN ch bin 27,2 35,0 41,3 5,15 3,37 c CN c khớ, in 24,7 39,5 58,4 9,89 8,13 d CN vt liu xõy dng 8,6 12,8 17,0 8,25 5,84 e CN cụng ngh T.tin 0,4 1,2 3,0 24,57 20,11 f CN khỏc 64,9 84,4 93,9 5,39 2,16 Xõy dng 19,9 27,5 34,0 6,66 4,33 2,15 1,59 III Dch v 153,7 171,0 185,0 So vi tng s ( %) 16,0 17,0 18,0 Thng nghip 53,6 59,1 64,2 1,96 1,67 Khỏch sn, nh hng 10,2 11,8 13,0 3,01 1,96 Vn ti, kho bói,TT liờn lc 18,4 20,4 21,8 2,07 1,34 Ti chớnh, tớn dng 3,1 3,4 3,7 2,00 1,71 Giỏo dc - o to 29,3 31,2 34,8 1,28 2,21 Y t - xó hi 7,5 8,3 9,0 2,13 1,63 Vn hoỏ - th thao 3,7 4,1 4,5 1,96 1,88 Ngun: S K hoch - u t tnh Nam nh Thc trng 2010 (ngn ngi) 105 Ph lc Bn tnh Nam nh 106 Ph lc Mt s hỡnh nh v xõy dng nụng thụn mi nam nh Ch mi xó Hi ng, huyn Hi Hu NTM Xó Hi ng, huyn Hi Hu 107 Xó NTM Hi ng, huyn Hi Hu C gii húa nụng nghip ti xó Nam in, huyn Nam Trc 108 [...]... góp của nông dân tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của nông dân Nam Định trong xây dựng NTM ở tỉnh hiện nay 5 * Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, nghiên cứu, làm rõ các quan niệm về NTM, về vai trò của nông dân trong xây dựng NTM hiện nay ở nước ta Hai là, nghiên cứu những đặc điểm và vai trò của nông dân tỉnh Nam Định. .. trò của nông dân và nghiên cứu đánh giá thực trạng vai trò của nông dân Thái Bình trong công cuộc đổi mới đất nước Tren cơ sở đó đưa ra một số quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của người nông dân Thái Bình + Luận văn thạc sĩ triết học: “Phát huy tiềm năng của nông dân tỉnh An Giang trong việc xây dựng nông thôn mới hiện nay , Trần Hùng Điệp, Hà Nội, 1997; "Vai trò của nông dân Bạc Liêu trong xây dựng. .. khảo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề về nông dân, nông nghiệp, nông thôn và các vấn đề liên quan 7 Đóng góp mới của luận văn Luận văn chỉ ra một cách hệ thống những đặc điểm cơ bản và vai trò của nông dân tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM ở tỉnh hiện nay Qua đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nông dân tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM hiện nay. .. cứu vai trò của nông dân tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM từ 2001 đến nay Về không gian, luận văn nghiên cứu ở cấp độ tỉnh (địa bàn tỉnh Nam Định) 6 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn * Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần nâng cao nhận thức của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định về vai trò của nông dân Từ đó góp phần gợi mở cho Đảng Bộ và chính quyền tỉnh Nam Định trong việc hoàn thiện... xây dựng nông thôn mới hiện nay" của Diệp Kiều Trang, Hà Nội, 2011 Các công trình này đã phân tích những tiềm năng và vai trò của người nông dân tỉnh mình từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của họ trong xây dựng nông thôn mới nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung + Nghiên cứu về nông dân Nam Định có công trình: "Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí... trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là bộ phận quan trọng của nền kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo sự 23 phát triển của đất nước trong suốt quá trình CNH, HĐH hóa theo định hướng XHCN ở Việt Nam Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn gắn bó mật thiết với nhau, trong đó nông dân vừa... hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Một số công trình và bài báo đề cập tới các biện pháp, cơ chế chính sách nhằm phát huy vai trò của nông dân trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn như: “Công tác vận động nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (1999) của Hội Nông dân Việt Nam; “Một số vấn đề về công tác vận động nông dân ở nước ta hiện. .. thức ở tỉnh Nam Định trong thời kỳ hội nhập", Luận văn thạc sĩ của Phan Thị Diễm, Hà Nội, 2010 Các công trình nghiên cứu dù đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, góp phần làm sáng tỏ thực trạng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của nông dân, thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể về vai trò của người nông dân tỉnh Nam Định trong xây dựng NTM hiện nay. .. hiện nay của Bùi Thị Thanh Hương, hà Nội, 2000 Luận án nghiên cứu xu hướng vận động, biến đổi của nông dân, phân tích những đặc điểm của giai cấp nông dân nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 4 + Luận văn thạc sĩ Triết học: "Vai trò của nông dân tỉnh Thái Bình trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay" của Mai Thị Mến, Hµ Néi, 2010 Tác giả đã phân tích quan điểm của Đảng ta về vai trò. .. nghiệp, nông thôn Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển”, 2006, của Đặng Kim Sơn; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hôm nay và mai sau", của Đặng Kim Sơn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008 Những công trình trên đã làm rõ vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà qua các thời kỳ Đồng thời cũng chỉ ra xu hướng phát triển của tam nông trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nông dân tỉnh nam định trong xây dựng nông thôn mới hiện nay , Vai trò của nông dân tỉnh nam định trong xây dựng nông thôn mới hiện nay , Vai trò của nông dân tỉnh nam định trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay