Thành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam thời gian qua

11 760 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

BÀI THẢO LUẬN Môn học: Những Nguyên lý chủ nghĩa MÁC-LÊNIN Đề tài thảo luận: Thành tựu hạn chế xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Việt Nam thời gian qua MỤC LỤC Tìm hiểu khái niệm văn hóa văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đặc trưng văn hóa Thực trạng văn hóa -Thành tựu -Hạn chế Nguyên nhân thành tựu hạn chế Những phương hướng nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa Liên hệ thân Lời mở đầu: Trong thời đại ngày cần tiến Thế giới phải lúc vừa đẩy mạnh hội nhập kinh tế vừa phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Văn hoá Việt Nam thành hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước giữ nước cộng đồng dân tộc Việt Nam sáng tạo trình lịch sử, kết giao lưu tiếp thu tinh hoa nhiều văn hóa giới để không ngừng hoàn thiện Văn hóa Việt Nam hun đúc nên tâm hồn, khí phách, lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang dân tộc Văn hóa trở thành tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng kẻ thù xâm lược, khắc phục khó khăn, thử thách trình đấu tranh dựng nước giữ nước 1.Khái niệm văn hóa, văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lao động hoạt động thực tiễn trình lịch sử mình, biểu trình độ phát triển xã hội thời kỳ lịch sử định Văn hóa bao gồm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần: + Văn hóa vật chất lực sáng tạo người thể kết tinh sản phẩm vật chất + Văn hóa tinh thần tổng thể tư tưởng, lý luận giá trị sáng tạo đời sống tinh thần hoạt động tinh thần người Nói tới văn hóa nói tới người, nói tới việc phát huy lực thuộc chất người nhằm hoàn thiện người Do đó, văn hóa có mặt hoạt động người, lĩnh vực hoạt động thực tiễn sinh hoạt tinh thần xã hội Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc văn hóa giữ gìn phát huy giá trị bền vững, tinh hoa văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam, vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc ta, dân tộc ta tạo mà bao gồm giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại dân tộc tiếp nhận cách sáng tạo, giá trị yêu nước, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết Bản sắc dân tộc cốt lõi tinh thần sáng tạo dân tộc, truyền từ đời qua đời khác, đúc kết lịch sử hình thành phát triển dân tộc, làm đẹp thêm cho sống Đó lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần bất khuất cho độc lập dân tộc… biến trở thành nguồn lực bền vững xây dựng bảo vệ đất nước Do đó, xuyên suốt trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân tộc, nhận thức toàn diện sâu sắc phương hướng, đặc trưng, thành tựu hạn chế, nhiệm vụ giải pháp để xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển người xã hội loài người Văn hóa tảng tinh thần xã hội, định hướng cho phát triển bền vững xã hội Văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội hành vi người, điều chỉnh suy nghĩ hành vi người Trên dải đất hình chữ S Việt Nam có 54 dân tộc anh em sinh sống, dân tộc có nét đẹp văn hóa riêng mang đặc trưng văn hóa vùng miền khác nhau, giá trị đặc trưng văn hóa bổ sung, hỗ trợ lẫn phát triển, tạo nên phong phú đa dạng cho văn hóa nước nhà Trong nghiệp đổi nay, với trình đặt trọng tâm vào đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc 2.Đặc trưng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Văn hóa thường tiếp cận cấp độ lý luận thực tiễn Ở cấp độ lý luận, văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần loài người (cá nhân cộng đồng) sáng tạo để phục vụ tồn phát triển xã hội Bản chất văn hóa sáng tạo, vươn tới giá trị nhân văn đem lại hạnh phúc cho người Văn hóa thiên nhiên thứ người tạo để phục vụ người Ở cấp độ thực tiễn, văn hóa thể toàn hoạt động sống người từ hoạt động sản xuất đến hoạt động tinh thần, phản ánh kiểu lựa chọn cá nhân cộng đồng Như vậy, văn hóa vừa sản phẩm sáng tạo người, vừa môi trường nhân tạo để nuôi dưỡng đời sống vật chất tinh thần người Cùng với thiên nhiên thứ tạo hóa tạo nên, văn hóa trở thành môi trường sống người, văn hóa nhìn nhận động lực tiến xã hội Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam đại có thống hữu tính tiên tiến tính đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa tiên tiến văn hóa yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, dựa sở chủ nghĩa Mác-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất người,vì hạnh phúc phát triển phong phú tự do, toàn diện người mối quan hệ hài hòa tự nhiên với cá nhân cộng đồng, tự nhiên với xã hội Nền văn hóa tiên tiến phản ánh trình độ phát triển cao mang tính thực, cập nhật với thành tựu văn hóa chung khu vực cộng đồng quốc tế Bên cạnh, hệ tư tưởng tiên tiến chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tố khác văn hóa Việt Nam cần phải hóa Cần phải phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nâng cao trình độ dân trí, khả chiếm lĩnh sử dụng thành công cách mạng khoa học-công nghệ thúc đẩy trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nền văn hoá phải tập trung xây dựng phẩm chất mới, xây dựng đạo đức, lối sống người Việt Nam đại ngang tầm với công đổi Mặt khác, văn hỏa Việt Nam phải tham gia cộng đồng quốc tế giải vấn đề đặt xu toàn cầu hóa, khẳng định lĩnh sắc dân tộc giao lưu, hợp tác hội nhập quốc tế Nền văn hóa tiên tiến thể nội dung phản ánh, toàn nghiệp đổi vĩ đại dân tộc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội Bản sắc văn hóa dân tộc giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất lĩnh riêng quốc gia, dân tộc, dấu hiệu để phân biệt văn hóa dân tộc với dân tộc khác Bản sắc văn hóa dân tộc thể tập trung truyền thống văn hóa dân tộc Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giá trị bền vững , nhữn tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam, vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước “ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung,trọng nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống ” Bản sắc văn hóa dân tộc sở để liên kết xã hội liên kết hệ, tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc Thực trạng văn hóa nước ta * Những thành tựu Trong điều kiện đất nước ta lên xã hội chủ nghĩa, trải qua 10 năm đổi thay đổi tích cực văn hóa xã hội, văn hóa nước ta đạt thành tựu đáng kể: Trước hết, phải xét đến lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống lĩnh vực then chốt văn hóa Trong lĩnh vực, chủ nghĩa Mác –Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo, ngày tỏ rõ giá trị vững bền làm tảng tư tưởng Đây đường đắn mà từ để vận dụng phát triển sang tạo cho văn hóa dân tộc Nhờ mà ý thức rèn luyện phấn đấu cho lý tưởng Đảng nâng cao lên Nhiều nhân tố giá trị văn hóa chuẩn mực đạo đức hình thành, không khí dân chủ tăng nhiều việc làm hướng cội nguồn trở thành việc làm quần chúng Sự nghiệp giáo dục, khoa học kĩ thuật, văn hóa nghệ thuật thu nhiều thành Trình độ dân chúng nâng cao, học vấn hệ trẻ mở rộng, hành động sáng tạo có bước phát triển mới.Nhiều môn nghệ thuật truyền thống giữ gìn như: hội họa, sơn mài, tuồng, cải lương… có thêm nhiều tác phẩm đề tài cách mạng kháng chiến hay công đổi Số lượng chất lượng văn nghệ sĩ ngày nâng cao có sáng tác phục vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân, văn học nghệ thuật cho dân tộc thiểu số quan tâm Đời sống văn hóa sở có bước phát triển: phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao… rộng khắp sôi với xây dựng thiết chế văn hóa nhà văn hóa xã, tụ điểm sinh hoạt văn hóa gia đình, phương tiện thông tin đại chúng phát triển… làm cho đời sống văn hóa tinh thần nhân dân thêm đa dạng, phong phú, Các hoạt động lễ hội như: Hội Lim (Bắc Ninh ) diễn vào tháng riêng âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương (Phú Thọ) diễn ngày 10/3 thể đạo lý “ uống nước nhớ nguồn ” trở thành sắc văn hóa, đạo lí, truyền thống người Việt Nam, thể lòng biết ơn ân đức tổ tiên nghiệp dựng nước giữ nước, lễ hội tôn giáo, lễ kỉ niệm kiện quốc gia, tôn vinh danh nhân, festival… nhà nước, sở tổ chức trang nghiêm, trọng thể tiết kiệm, đông đảo tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia Nhận thức giá trị di sản truyền thống văn hóa ngày nâng cao, tạo đồng thuận nguồn lực xã hội việc bảo vệ phát huy di sản văn hóa, giữ gìn sắc dân tộc, nhận thức di sản văn hóa vật thể phi vật thể lãnh đạo cấp, nhân dân có chuyển biến tích cực Nhiều công trình văn hóa, khu di tích đầu tư tôn tạo Hoạt động phi vật thể đầu tư, nghiên cứu lĩnh vực ẩm thực, lễ hội, hình thức diễn xướng dân gian… Hệ thống bia, tượng đài quan tâm xây dựng đẻ ghi công giáo dục truyền thống cho hệ Giao lưu văn hóa nước bước mở rộng Chúng ta có dịp tiếp xúc rộng rãi với thành tựu văn hóa nhân loại Quan hệ hợp tác quốc tế trọng, thông tin đại chúng phát triển nhanh số lượng chất lượng như: đài, báo, tivi, internet… điều khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế, văn hóa nước có điều kiện tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, đồng thời giới thiệu với bạn bè nước trường quốc tế giá trị tốt đẹp, độc đáo văn hóa dân tộc ta Văn hóa góp phần củng cố niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tham gia tích cực vào nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội nhân dân bước đầu phát huy,dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội mở rộng Đã phát huy tính tích cực tự giác nhân dân tham gia vào hoạt động văn hóa, đặc biệt vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tạo nên chuyển biến bước đầu tiền đề quan trọng để văn hóa Việt Nam tiếp tục phát triển hướng vững Di sản văn hóa dân tộc giữ gìn phát huy nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân Nhiều di sản văn hóa vật thể phi vật thể Unesco công nhận.Nhiều giá trị văn hóa sản phẩm văn hóa hình thành, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Hoạt động văn học, nghệ thuật, thông tin, báo chí mở rộng, có nhiều thành tựu đóng góp tích cực cho nghiệp đổi Đời sống văn hóa nhân dân vùng dân tộc thiểu số, vùng gặp khó khăn miền núi, hải đảo, biên giới cải thiện Giao lưu quốc tế văn hóa mở rộng, việc quảng bá hình ảnh dân tộc văn hóa Việt Nam nước ý… *Những hạn chế Bên cạnh thành tựu, chuyển biến tích cực văn hóa nước ta vấp phải số hạn chế sau: Trước hết sa sút đạo đức, lối sống phận xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần, môi trường văn hóa lành mạnh Một số nơi tình trạng mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu có biểu hồi phục, việc cưới, việc tang, lễ hội… có chiều hướng phô trương hình thức, lãng phí Nhịp sống tất bật công nghiệp hóa, đại hóa dẫn đến tình cảm mặn mà gia đình dần Vì lợi nhuận lớn lên nhiều kẻ phát sinh hành vi coi nhẹ pháp luật, bỏ qua danh dự phẩm chất người Chưa khai thác, phát huy đầy đủ di sản văn hóa vật thể phi vật thể Di sản văn hóa đứng trước nhiều thách thức, chưa giải tốt mối quan hệ bảo tồn phát triển, việc bảo tồn di sản văn hóa chưa triển khai theo quy hoạch, kế hoạch lâu dài nên thường bị động, chưa có phối hợp đồng quy hoạch bảo tồn di tích với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn học nghệ thuật xuất nhiều tiêu cực, suy thoái đạo lý quan hệ thầy trò, bạn bè, lối sống thiếu lý tưởng, thiếu hoài bão, xa rời giá trị truyền thống chạy theo lối sống thực dụng, ích kỉ thiếu trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình với thân mình, ứng xử văn hóa , thiếu lĩnh trị, không chịu khó rèn luyện, vấn đề niên bị phạm pháp luật, sa vào loại tội phạm, tệ nạn xã hội, văn hóa tham gia giao thông vấn đề nhức nhối xã hội Ở số học sinh, sinh viên, coi nhẹ số môn thẩm mĩ trị Về lĩnh vực giao lưu thông tin với nước gia tăng nhanh khiến cho việc kiểm soát khó khăn, nhiều thông tin mang nội dung tiêu cực có kích động xâm nhập nhằm làm bại văn hoá nước ta… Những thành tựu tiến đạt lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống Sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn phức tạp, có số mặt nghiêm trọng hơn, tồn hại không nhỏ đến uy tín Đảng Nhà nước, niềm tin nhân dân Môi trường văn hóa bị ô nhiễm tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc… gia tăng, lan tràn sản phẩm dịch vụ văn hóa mê tín, dị đoan, độc hại, thấp Thiếu tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao Xu hướng chạy theo thị hiếu thấp phận báo chí, văn học, nghệ thuật chưa ngăn chặn cách có hiệu Việc xây dựng thể chế văn hóa, văn quy phạm pháp luật, sách lĩnh vực văn hóa chậm Đời sống văn hóa nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng dân tộc thiểu số chưa khắc phục có hiệu Lực lượng hoạt động văn hóa –văn nghệ cộng đồng người Việt Nam nước không nhỏ, có công trình nghiên cứu, tác phẩm văn học, nghệ thuật tốt hướng Tổ quốc Song thiếu biện pháp tích cực giúp đồng bào ta tìm hiểu sâu văn hóa dân tộc, liên hệ mật thiết với quê nhà, góp phần đấu tranh với hoạt động chống phá với Tổ quốc Khoảng cách chênh lệch hưởng thụ văn hóa vùng, miền, khu vực, tầng lớp xã hội tiếp tục gia tăng 4, Những nguyên nhân dẫn tới thành tựu hạn chế -Nguyên nhân thành tựu: Những thành tựu nghiệp xây dựng văn hóa mặt chứng tỏ đường lối sách Đảng Nhà nước ta phát huy tác dụng tích cực, định hướng đắn cho nghiệp phát triển đời sống văn hóa, xã hội, mặt khác kết tham gia tích cực nhân dân nỗ lực to lớn lực lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa Tuy nhiên mặt chưa nhiều, chí có mặt nghiêm trọng, lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống - Nguyên nhân tình trạng yếu là: * Về khách quan: + Sự tác động mạnh mẽ mặt trái trình toàn cầu hóa kinh tế xâm nhập tràn lan sản phẩm văn hóa dẫn đến tư tưởng phức tạp đời sống văn hóa, xã hội + Những tiền đề vật chất để xây dựng văn hóa yếu kém, mức sống nhân dân thấp so với nước khu vực cộng đồng quốc tế + Cơ chế thị trường hội nhập quốc tế, bên cạnh tác động tích cực to lớn, bộc lộ mặt trái nó, ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức tư tưởng, đạo đức, lối sống nhân dân ta + Do nước ta nghèo, nhu cầu văn hóa lớn chưa đáp ứng đủ thiếu thốn vật chất *Về chủ quan: + Nhận thức Đảng từ Trung ương đến cấp ủy đảng cấp vai trò đặc biệt quan trọng văn hóa chưa thật đầy đủ Các quan điểm đạo, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hoá chưa quán triệt tổ chức thực nghiêm túc Việc tổ chức thực thiếu tập trung, chưa đồng bộ, không kiên + Do tập trung vào phát triển kinh tế nên chưa nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ xây dựng văn hóa, có nơi xem nhẹ, không cán bộ, đảng viên chưa nêu gương văn hóa cho quần chúng + Chưa xây dựng chế, sách giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế + Một số phận tri thức, văn nghệ sĩ, người hoạt động lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí có biểu xa rời đời sống, lúng túng định hướng sáng taọ hoạt động nghiệp vụ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, tạo số sản phẩm văn hóa chất lượng thấp, chí sai trái 5,Những phương hướng nhiệm vụ chủ yếu xây dựng phát triển văn hóa *Phương hướng: Phương hướng chung nghiệp văn hóa nước ta phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư, vào lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội Xây dựng phát triển văn hóa nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Mọi người Việt Nam phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh tham gia nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nước nhà Công nhân, nông dân, trí thức, tảng khối đại đoàn kết toàn dân Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Bảo tồn phát huy di sản văn hóa tốt đẹp dân tộc, sáng tạo nên giá trị văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho giá trị thấm sâu vào sống toàn xã hội người, trở thành tâm lý tập quán tiến bộ, văn minh trình cách mạng đầy khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian Cùng với việc giữ gìn phát triển di sản văn hóa quý báu dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, sáng tạo, vun đắp nên giá trị mới, phải tiến hành kiên trì đấu tranh trừ hủ tục, thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mưu toan lợi dụng văn hóa * Nhiệm vụ: -Nhiệm vụ cụ thể Để xây dựng thành công văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, Đảng ta nhiệm vụ cụ thể sau: -Xây dựng người Việt Nam với đức tính: có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập, dân tộc dân chủ - Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu lợi ích chung -Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỉ cương phép nước, quy ước cộng đồng, có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái - Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kĩ thuật, sáng tạo suất cao lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội - Xây dựng môi trường văn hóa : tạo đơn vị sở (gia đình, làng xã, phường, khu tập thể , quan, xí nghiệp, trường học …) đời sống văn hóa lành mạnh đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng không ngừng tăng lên tầng lớp nhân dân Giữ gìn phát huy đạo lý tốt đẹp gia đình Việt Nam Xây dựng mối quan hệ khăng khít gia đình, nhà trường xã hội Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, xã, phường văn hóa, nâng cao tính tự quản cộng đồng dân cư công xây dựng nếp sống văn minh Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hóa trung tâm đô thị nông thôn, vùng kinh tế phát triển với vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo, tầng lớp nhân dân -Bảo tồn phát huy di sản văn hóa: Di sản văn hóa tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sáng tạo giá trị giao lưu văn hóa Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể - Phát triển nghiệp giáo dục – đào tạo khoa học –công nghệ: Coi trọng giáo dục đạo lý làm người, ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, lịch sử dân tộc sắc dân tộc, ý chí vươn lên tương lai người tiền đồ đất nước, bồi dưỡng ý thức lực phát huy giá trị văn hóa dân tôc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - Bảo tồn phát huy phát triển văn hóa dân tộc thiểu số: coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số Bảo tồn phát huy ngôn ngữ , chữ viết dân tộc Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mở rộng mạng lưới thông tin vùng dân tộc thiểu số Thực tốt sách, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu sô, sớm giảm tỉ lệ đói nghèo, ổn định cải thiện đời sống, xóa mù chữ, nâng cao dân trí, xóa bỏ hủ tục - Nhiệm vụ cấp bách Đặt trọng tâm nhiệm vụ xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống đời sống văn hóa lành mạnh xã hội, trước hết tổ chức Đảng Nhà nước, đoàn thể quần chúng gia đình Kiên loại bỏ phần tử thoái hóa, biến chất đạo đức khỏi tổ chức Ngăn chặn đẩy lùi hoạt động phản văn hóa, sản phẩm văn hóa độc hại, đẩy lùi hủ tục tệ nạn cờ bạc, ma túy , mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng Cải thiện đời sống văn hóa vùng đời sống văn hóa thấp kém, vùng sâu, vùng xa, vùng núi,biên giới , hải đảo, vùng đồng dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu thiết yếu đời sống văn hóa tinh thần nhân dân * Một số giải pháp để xây dựng pháp triển văn hóa - Mở vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Tăng cường quản lí nhà nhà nước văn hóa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tác động tiêu cực loại hình văn hóa, sản phẩm văn hóa xấu đến người dân giới trẻ; thường xuyên biêu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực để hạn chế tiêu cực, tạo không gian môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh để tuổi trẻ học tâp, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội - Tiếp tục xã hội hóa văn hóa, huy động quần chúng trình xây dựng phát triển văn hóa -Xây dựng người Việt Nam giai đoạn phải đầy đủ tài đức lòng yêu nước - Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cấp sở - Phát triển nghiệp giáo dục, đào tạo, văn học, nghệ thuật, đặc biệt trọng đào tạo hệ trẻ trẻ - Đẩy mạnh bảo tồn di tích văn hóa - Xây dựng, ban hành luật pháp sách văn hóa - Tăng cường nguồn lực phương tiện cho hoạt động văn hóa - Nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng lĩnh vực văn hóa Liên hệ thân Trong trình mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế giao lưu văn hóa, với việc tập trung xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam đương đại, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị tốt đẹp truyền thống văn hóa dân tộc tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa Thế giới, bắt kịp phát triển thời đại Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Là sinh viên cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc dân tộc để có biện pháp giữ gìn, củng cố phát huy sắc văn hóa dân tộc làm phong phú thêm văn hóa dân tộc Nâng cao trách nhiệm việc bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc, chống văn hóa ngoại lai, nhận thức đắn giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu tầm quan trọng việc giữ gìn sắc văn hóa để sắc văn hoascuar dân tộc không bị mai Xây dựng chuẩn mực giá trị đạo đức, nêu gương người tốt việc tốt, lối sống đẹp Tích cực học tập, nghiên cứu truyền thống văn hóa lâu đời văn hóa để có nhìn đắnvề văn hóa dân tộc Bảo tồn phát triển ngôn ngữ, chữ viết dân tộc mình, đôi với với việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số học tậ, hiểu biết sử dụng thành thạo tiếng nói chữ viết dân tộc Sinh viên cần tiếp thu toàn diện có chọn lọc giá trị văn hóa nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, bổ ích cần thiết, tốt hay ta cần phải học lấy, tiếp nhận làm giàu cho văn hóa Việt Nam, văn hóa Việt Nam hòa hợp với khoa học hợp với nguyện vọng nhân dân Nói vậy, để thấy thứ lạ bổ ích, mà hay tiếp thu, mà xấu xa cương loại bỏ Kết hợp chặt chẽ việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đấu tranh chống lại xâm nhập văn hóa độc hại Đó mối quan hệ giữ gìn sắc với tiếp thu tinh hoa, giữ gìn truyền thống, đổi để bồi bổ cho văn hóa cường tráng Để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc nhiệm vụ quan trọng cần mở rộng nâng cao hiệu quản lý văn hóa, đổi tăng cường việc giới thiệu truyền bá văn hóa văn học, nghệ thuật, đất nước người Việt Nam với Thế giới Khuyến khích cộng đồng Việt Nam nước giữ gìn quảng bá văn hóa Việt Nam tích cực tham gia vào xây dựng phát triển văn hóa, giữ gìn sắc dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Sinh viên góp phần vào thực với việc tích cực giới thiệu nét riêng độc đáo Việt Nam đến với cộng đồng người nước Sinh viên đối tượng tiếp cận nhiều với văn học, việc tìm hiểu văn hóa nước nhà, giành quan tâm mức cho tác phẩm văn học nước nhà cách để củng cố phát huy văn hóa Việt Nam Kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại *Kết luận Văn hóa dân tộc tài sản vô giá Mỗi quốc gia có văn hóa đặc trưng riêng Nó đặc điểm giúp ta nhận biết dân tộc với dân tộc khác, tồn hay diệt vong dân tộc Thế giới Văn hóa dân tộc có tầm quan trọng đất nước Vì vậy, việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc việc làm cần thiết quốc gia Mặc dù vậy, việc giữ gìn văn hóa nghĩa đóng cửa không giao lưu với bên Trái lại phải biết mở cửa để tiếp thu, học hỏi văn hóa khác toàn Thế giới Chúng ta tiến tới hội nhập văn hóa có hội nhập có hội phát triển giới thiệu văn hóa Việt Nam với Thế giới Nhưng không quên điều rằng, hòa nhập không hòa tan Tiếp thu văn hóa mới, phải tuân theo đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam thời gian qua, Thành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam thời gian qua, Thành tựu và hạn chế trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam thời gian qua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay