Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức

89 197 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:08

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình, mỗi doanh nghiệp cần nắm vững tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính của mình vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, thông tin có thể đánh giá được tiềm năng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như những rủi ro và triển vọng tương lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng, công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính sẽ cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như những tiềm năng cần phát huy và hạn chế cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị minh trong thời gian tới. Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu độc lập em, thực sở nghiên cứu lý thuyết, tình hình thực tiễn Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, hướng dẫn TS Nguyễn Hùng Các số liệu kết nêu khóa luận trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ MINH PHƯƠNG Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN A MỤC LỤC .B DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT F DANH MỤC HÌNH G DANH MỤC BẢNG BIỂU H LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát phân tích tài 1.1.1 Khái niệm đối tượng nghiên cứu 1.1.1.1 Khái niệm .3 1.1.1.2 Đối tượng phân tích báo cáo tài 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa phân tích báo cáo tài 1.1.3 Công tác phân tích tài 1.1.4 Các loại hình phân tích tài .7 1.1.4.1 Căn theo thời điểm kinh doanh 1.1.4.2 Căn theo thời điểm lập báo cáo 1.1.4.3 Căn theo nội dung phân tích 1.2 Phương pháp phân tích tài 1.2.1 Các bước trình tiến hành phân tích tài 1.2.1.1 Thu thập thông tin .8 1.2.1.2 Xử lý thông tin .8 1.2.1.3 Dự đoán định 1.2.1.4 Các thông tin sở để phân tích hoạt động tài Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 1.2.2 Phương pháp phân tích tài .9 1.2.2.1 Phương pháp so sánh 1.2.2.2 Phương pháp tỉ lệ .10 1.2.2.3 Phương pháp Dupont 10 1.3 Nội dung phân tích tài 11 1.3.1 Phân tích khái quát 11 1.3.1.1 Tình hình tài chung 11 1.3.1.1.1 Tình hình tài sản 11 1.3.1.1.2 Tình hình nguồn vốn 12 1.3.1.2 Kết kinh doanh .13 1.3.2 Phân tích nhóm hệ số 14 1.3.2.1 Nhóm tiêu khả toán 14 1.3.2.2 Nhóm tiêu cấu tài .16 1.3.2.3 Nhóm tiêu khả hoạt động .17 1.3.2.4 Nhóm tiêu khả sinh lời 20 Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC 23 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức 23 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty .24 2.1.4 Hoạt động kinh doanh Công ty 27 2.1.4.1 Đặc điểm sản phẩm .27 2.1.4.2 Đặc điểm thị trường 27 2.1.4.3 Đặc điểm lao động 29 2.1.4.4 Đặc điểm sơ vật chất 30 Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 2.1.4.5 Đặc điểm nguyên vật liệu .31 2.1.5 Đối thủ cạnh tranh 33 2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức 34 2.2.1 Phân tích khái quát 34 2.2.1.1 Tình hình tài chung 34 2.2.1.1.1 Tình hình tài sản 34 2.2.1.1.2 Tình hình nguồn vốn 40 2.2.1.2 Kết kinh doanh 46 2.2.2 Phân tích nhóm số 49 2.2.2.1 Nhóm tiêu khả toán 49 2.2.2.2 Nhóm tiêu cấu tài .53 2.2.2.3 Nhóm tiêu khả hoạt động .56 2.2.2.4 Nhóm tiêu khả sinh lợi 60 2.3 Đánh giá hoạt động tài Công ty 65 2.3.1 Ưu điểm 65 2.3.2 Hạn chế 66 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC 67 3.1 Định hướng Công ty thời gian tới 67 3.1.1 Định hướng chung 67 3.1.2 Triển vọng phát triển Công ty 69 3.2 Các giải pháp nâng cao lực tài Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức 71 3.2.1 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường .71 3.2.2 Xây dựng hệ thống quản lý hàng tồn kho tối ưu .72 Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.3 Tăng cường khả thu hồi công nợ 73 3.2.4 Đào tạo để nâng cao trình độ cán quản lý 74 3.2.5 Sử dụng nguồn vốn hiệu 75 3.2.6 Tối thiểu hóa chi phí 76 3.2.7 Đầu tư đổi công nghệ .77 3.2.8 Đa dạng hóa loại hình kinh doanh 77 3.3 Một số kiến nghị .79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt HODACO TCT DNNN BCTC BCĐKT BBCKQKD TSCĐ TSLĐ VLĐ VCĐ DTT LNST LNTT VCSH GVHB ROA ROE ROS BEP LLSX TLSX Vũ Ngọc Minh Phương Tên đầy đủ Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức Tổng công ty Doanh nghiệp Nhà nước Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh doanh Tài sản cố định Tài sản lưu động Vốn lưu động Vốn cố định Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Vốn chủ sở hữu Giá vốn hàng bán Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lời doanh thu Tỷ suất sinh lời Lực lượng sản xuất Tư liệu sản xuất MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng DANH MỤC HÌNH Hình – Sơ đồ cấu tổ chức HODACO…………………………………….…25 Hình – Sơ đồ kênh phân phối HODACO………………………………….27 Hình – Tăng trưởng tổng tài sản, nguồn vốn Công ty…………………… 45 Hình – Tăng trưởng tiêu khả toán Công ty…………… 51 Hình – Cơ cấu hệ số nợ hệ số tự tài trợ Công ty……………………… 54 Hình – Cơ cấu hệ số đầu tư vào TSLĐ TSCĐ Công ty……………… 55 Hình – Số ngày vòng quay tiêu khả hoạt động … ….58 Hình – Tăng trưởng nhóm tiêu khả sinh lời Công ty…………61 Hình – Minh họa phân tích Dopunt với Công ty năm 2011…………… …… 63 Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng – Hệ thống trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất………………….…30 Bảng – Danh sách nhà cung ứng nguyên vật liệu chính…………………… …31 Bảng – Bảng khái quát cấu tài sản HODACO……………………….…34 Bảng – Bảng cấu tài sản HODACO………………………………….…35 Bảng – Phân tích cấu tăng trưởng tài sản HODACO……………… …37 Bảng – Nảng khái quát cấu nguồn vốn HODACO………………… …40 Bảng – Bảng cấu nguồn vốn HODACO…………………………… …41 Bảng – Phân tích cấu tăng trưởng nguồn vốn HODACO………… …43 Bảng – Kết hoạt động kinh doanh tổng hợp công ty 2009 - 2011….…46 Bảng 10 – Phân tích kết cấu chi phí so với doanh thu 2009 - 2011………….… 47 Bảng 11 – Chỉ tiêu khả toán Công ty 2009 - 2011……….… 50 Bảng 12 – Chỉ tiêu cấu tài Công ty 2009 - 2011……………… 53 Bảng 13 – Chỉ tiêu khả hoạt động Công ty 2009- 2011………….…56 Bảng 14 – Chỉ tiêu khả sinh lời Công ty 2009- 2011…………….…60 Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, với đổi kinh tế thị trường cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế gây khó khăn thử thách cho doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định mình, doanh nghiệp cần nắm vững tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm đến tình hình tài quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngược lại Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố, thông tin đánh giá tiềm hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai doanh nghiệp để họ đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao chất lượng, công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quản trị tài phận quan trọng quản trị doanh nghiệp Tất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới tình hình tài doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy kìm hãm trình kinh doanh Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài cho tương lai Bởi thông qua việc tính toán, phân tích tài cho ta biết điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tiềm cần phát huy hạn chế cần khắc phục Qua nhà quản lý tài xác định nguyên nhân gây đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị minh thời gian tới Báo cáo tài tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài doanh nghiệp phản ánh cách tổng hợp tình hình tài tài sản, nguồn vốn tiêu tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, thông tin mà báo cáo tài cung cấp chưa đủ không giải thích cho người quan tâm biết rõ thực trạng hoạt động tài chính, rủi ro, triển vọng xu hướng phát triển doanh nghiệp Phân tích tình hình tài doanh nghiệp bổ khuyết phần cho thiếu hụt Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, hướng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Thế Hùng giúp đỡ nhiệt tình anh chị tài kế hoạch Công ty, em bước làm quen với thực tế, vận dụng lý luận tiếp thu từ nhà trường vào thực tế tài chính, mạnh dạn sâu vào tìm hiểu lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức” làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tiếp cận góc độ phân tích tài sinh viên chuyên ngành tài ngân hàng, sâu vào phân tích để rút ưu điểm hạn chế đưa số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quản lý tài Công ty Nội dung khóa luận bao gồm phần sau: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Nguyễn Thế Hùng, cán công nhân viên Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do hạn chế lý luận thời gian để hoàn thành nên viết em nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy cô Vũ Ngọc Minh Phương MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng có khoản đầu tư dài hạn Mặc dù khoản đầu tư chưa thể đem lại cho doanh nghiệp nguồn thu nhập, tiềm lực bàn đạp để doanh nghiệp tiếp tục phát triển năm Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC 3.1 Định hướng Công ty thời gian tới 3.1.1 Định hướng chung Nhìn chung theo quan điểm muốn đạt hiệu kinh doanh, doanh nghiệp có biện pháp sử dụng nguồn lực bên hiệu mà phải thường xuyên phân tích biến động môi trường kinh doanh doanh nghiệp, qua phát tìm kiếm hội kinh doanh Hầu hết quan điểm đưa số biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh sau: Một nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp Kết kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trình độ quản trị doanh nghiệp đóng vai trò định Việc thực tốt chức bản: hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm tra điều kiện tiên để đạt hiệu sản xuất kinh doanh Từ việc xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược, tổ chức nguồn lực doanh nghiệp, xây dựng máy quản lý, bố trí sử dụng nhân sự, biện pháp đôn đốc, thúc đẩy, động viên kiểm soát Ngoài quản trị nghiên cứu yếu tố môi trường, theo dõi dự báo biến động, thay đổi có nhằm hạn chế tổn thất, thiệt hại cho trình sản xuất kinh doanh… Hai xác định mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Một doanh nghiệp có định hướng rõ ràng sở để doanh nghiệp đưa chiến lược mục tiêu phát triển phù hợp Bên cạnh đó, việc đưa chiến lược mục tiêu cho giai đoạn, thời kỳ giúp doanh nghiệp đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tránh rủi ro, thất bại có doanh Vũ Ngọc Minh Phương 67 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng nghiệp không xem xét đến tình hình thực trạng bối cảnh kinh tế Ba yếu tố người doanh nghiệp Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh không quan tâm đến yếu tố người, thách thức lớn quản lý Làm có đội ngũ lao động lành nghề, học hỏi, có nỗ lực, có nhiệt tình cao công việc Đó điều kiện đảm bảo cho thành công doanh nghiệp Muốn phải nhận thức vai trò quan trọng yếu tố người, phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đưa ý kiến đóng góp, khuyến khích tinh thần sáng tạo tích cực công việc vật chất lẫn tinh thần làm người lao động, làm họ cảm thấy an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Bốn nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn DN Việc đảm bảo đầy đủ, kịp thời sử dụng có hiệu vốn nhân tố quan trọng tác động đến hiệu kinh doanh DN Vì vậy, DN cần phải có kế hoạch sử dụng hiệu có biện pháp phòng tránh rủi ro, xác định cấu vốn hợp lý, chặt chẽ thích ứng với quy mô DN, tránh lạm dụng vốn vay mức, đặc biệt vốn ngắn hạn… Năm trình độ kỹ thuật công nghệ Các doanh nghiệp muốn khẳng định vị trí thị trường, đạt hiệu sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí, chất lượng sản phẩm tốt đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất kinh doanh, phải không ngừng cải tiến, đầu tư công nghệ Sáu quan tâm đến yếu tố môi trường Doanh nghiệp muốn tồn phát triển có liên hệ với môi trường chịu tác động môi trường, tác động thuận lợi bất lợi cho doanh nghiệp Ngày nay, môi trường không hiểu môi trường phạm vi quốc gia mà hình thành phạm vi toàn cầu, mang tính quốc tế Doanh nghiệp phải chịu tác động yếu tố kinh tế, doanh nghiệp nước kết hợp với yếu tố quốc tế, tạo nên cạnh tranh gay gắt mạnh mẽ Do đó, muốn hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nhạy bén nắm bắt thông tin, dự đoán thay đổi nước quốc tế, để đưa biện pháp, sách phù hợp, làm Vũ Ngọc Minh Phương 68 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng giảm tác động, tổn thất mà doanh nghiệp phải gánh chịu, tận dụng thay đổi thành hội kinh doanh cho doanh nghiệp 3.1.2 Triển vọng phát triển Công ty Theo số liệu tổng cục thống kê năm 2010, tổng dân số nước ta 86,927 triệu người Dân số Thanh Hoá 3,4 triệu người Số trẻ độ tuổi học chiếm 34% dân số Tỉnh, tương đương 1.156.000 học sinh Trong đó: - Trẻ mầm non : 20,4% tương đương 695.000 trẻ - Các cấp học khác : 13,6% tương đương 465.000 học sinh Tỷ lệ tăng dân số hàng năm 1,44% tương đương khoảng 1,18 triệu người Trong mức dộ tăng tưởng dân số Thanh Hoá khoảng 50.000 người Thị trường đà phát triển, công tác giáo dục mối quan tâm hàng đầu xã hội, việc đầu tư cho giáo dục điều tất yếu Trong năm gần đây, hàng năm Nhà nước dành hàng chục tỷ đồng để đầu tư cho mua sắm trang thiết bị cho trường học Đây thị trường tiềm cho lĩnh vực kinh doanh thiết bị trường học thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non - Khả hội nhập ngược chiều: Công ty tham gia hiệp hội, ngành nghề: Hiệp hội thiết bị giáo dục, để học tập, chia sẻ kinh nghiệp sản xuất kinh doanh, từ bắt tay hợp tác với đối thủ có hợp đồng, gói thầu lớn sở sòng phẳng, hai bên có lợi - Mở rộng thị trường: thị trường tỉnh miền Trung chưa có đơn vị sản xuất thiết bị giáo dục chuyên nghiệp Vì vậy, công ty nên mở rộng thị trường tập chung khai thác vào thị trường khu vực phía Bắc - Khả tăng trưởng nhanh mặt hàng đồ chơi: ngày có nhiều trường mầm non tư thục đời địa bàn thuộc phạm vi doanh nghiệp, nhu cầu đồ chơi nhà trời cho đối tượng tăng dần lên Vì vậy, Công ty nên tập chung vào khâu phân tích thị trường phản ứng nhanh với biến động - Mở rộng dòng sản phẩm mặt hàng nội thất văn phòng cao cấp: dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất gọn nhẹ, sử dụng chung nguồn nguyên vật Vũ Ngọc Minh Phương 69 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng liệu, nên việc mở rộng sản xuất thêm sản phẩm nội thất văn phòng cao cấp thuận tiện, không nhiều chi phí đầu tư Vũ Ngọc Minh Phương 70 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2 Các giải pháp nâng cao lực tài Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức 3.2.1 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường - Nhà nước đơn vị quản lý liên quan đến giáo dục thường xuyên đưa thay đổi tiêu chuẩn thiết bị sử dụng cho bậc học giáo dục Vì vậy, Công ty cần có sách nhạy bén, nghiên cứu để đưa danh mục sản phẩm phù hợp mang đầy đủ yếu tố: sư phạm, khoa học, thẩm mĩ, hợp chuẩn Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 - Sử dụng internet phần mềm ứng dụng công cụ hữu ích để quảng bá hình ảnh Công ty, xây dựng hệ thống bán hàng mạng, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, dùng để quản lý công việc Hiện ngày có nhiều phương thức bán hàng quảng bá hình ảnh hữu hiệu mà Công ty nên cập nhật để giảm chi phí mà mang lại hiệu cao - Bên cạnh đó, Công ty đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên gia nghiên cứu nhu cầu thị trường mảng thiết bị Ví dụ, nhân viên bán mặt hàng phụ trách nhiệm vụ nghiên cứu viên thị trường sản phẩm Vì tiếp xúc với mặt hàng nhiều, chắn họ người hiểu thị hiếu khách hàng hết Nhờ vậy, doanh nghiệp có phương hướng sản xuất hiệu tránh tình trạng dư thừa tồn đọng - Phân khúc thị trường theo thời gian: năm, khoảng thời gian nhu cầu mua hàng đối tượng khác Ví dụ, vào khoảng tháng 8, tháng thời điểm khai giảng năm học mới, nhu cầu mua sắm trang thiết bị lớn, đỉnh điểm thời điểm tháng 10, toàn trường thu xong học phí, tiền xây dựng học sinh - Nghiên cứu thị trường, tùy theo biến động yếu tố mà mức giá điều chỉnh theo thời điểm Việc xác lập sách giá hợp lý phải gắn với giai đoạn, mục tiêu chiến lược kinh doanh, chu kỳ sống sản phẩm khu vực thị trường, đối tượng khách hàng Vũ Ngọc Minh Phương 71 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.2 Xây dựng hệ thống quản lý hàng tồn kho tối ưu Kết kinh doanh công ty năm 2011 cho thấy công ty giảm thiểu lượng hàng tồn kho, nhiên so với năm 2010 tỷ trọng khoản mục mức cao Như công ty cần phải có kế hoạch nhập sản xuất cụ thể tránh bị dư thừa, trả lại, hàng bị tồn lâu khó tiêu thụ Để giảm thiểu tình trạng Công ty có thể: - Lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh sở tình hình năm trước, chi tiết số lượng theo tháng, quý Bằng cách có kế hoạch cụ thể tỷ trọng loại hàng hóa, mẫu mã theo nhu cầu thực tế thị trường Bên canh đó, nên tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu hàng hóa nhập sau sản xuất Để tránh tình trạng nguyên vật liệu chất lượng làm cho sản phẩm hoàn thiện không đủ điều kiện xuất kho - Quản lý tốt hàng tồn kho cách hàng tháng, kế toán kho đối chiếu sổ sách đầu kỳ cuối kỳ để xác định số hàng hóa tiêu thụ, phát số hàng tồn đọng Đây phương pháp xác định nhu cầu thị trường thông qua lượng hàng hóa tiêu thụ thực tế Từ đó, đưa phương pháp xử lý tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng (có thể sửa chữa, thay đổi thiết kế, mầu sắc, mẫu mã) để nhanh chóng tiêu thụ thu hồi vốn - Thường xuyên theo dõi biến động thị trường, từ dự đoán định điều chỉnh kịp thời việc lưu giữ hàng hóa kho Ví dụ thông tin xuất đối tượng có nhu cầu sử dụng hàng hóa địa bàn, có thay đổi quy định tiêu chuẩn hàng hóa… Đây biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn Công ty - Để thúc đẩy lượng hàng tiêu thụ Công ty nên đưa chương trình khuyến để kích thích người tiêu dùng Thông qua công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng Qua thu nhập thêm thông tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với Công ty Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nắm bắt thị hiếu khách hàng đồng thời thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng Vũ Ngọc Minh Phương 72 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.3 Tăng cường khả thu hồi công nợ Công ty nên trọng đến việc thu hồi khoản phải thu, hạn chế để nguồn vốn bị chiếm dụng Trong năm 2011, khoản phải thu Công ty tăng nhanh, tăng 9.000 triệu đồng so với năm 2010 Công ty bị chiếm dụng nhiều vốn nên cần đặc biệt lưu tâm đến việc thu hồi khoản phải thu khách hàng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nên áp dụng số biện pháp như: - Khi khách hàng toán chậm, Công ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có nhờ đến quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại kết - Với khách hàng mua lẻ với số lượng nhỏ, Công ty tiếp tục áp dụng sách không để nợ cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên - Với khách hàng mua số lượng lớn (khách buôn), Công ty cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ khả toán họ trước kí hợp đồng Hợp đồng phải quy định chặt chẽ thời gian, phương thức toán hình thức phạt vi phạm hợp đồng Ngoài ra, để thu hút khuyến khích khách hàng toán loại chiết khấu toán sớm thật hấp dẫn - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo “tuổi” Như vậy, Công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng toán Định kỳ Công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian toán, tránh để khoản thu rơi vào tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi - Tổ chức chiến dịch thu hồi công nợ, thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên phận bán hàng cách chiết khấu, thưởng vào lương nhân viên có hiệu tốt, khiển trách trừ lương nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ thu hồi công nợ đến hạn Chắc chắn động lực giúp cán công nhân viên công ty cảm thấy có trách nhiệm với công việc khách hàng Vũ Ngọc Minh Phương 73 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.4 Đào tạo để nâng cao trình độ cán quản lý Bộ phận quản lý đóng vai trò quan trọng để đưa sách điều hành, biện pháp thực để trì Công ty theo định hướng đề ra, máy quản lý cần phải nâng cao chất lượng Hiện nay, Công ty có máy quản lý không cồng kềnh cần yêu cầu nhà quản trị phải người nhạy bén việc nắm bắt thông tin, có lực, tầm nhìn khéo léo việc sử dụng nguồn lực Công ty Để nâng cao chất lượng cán quản lý, hàng năm Công ty nên có kế hoạch đưa cán bồi dưỡng trình độ, để họ có hội tiếp thu kiến thức kinh doanh, tiếp cận với tiến giới Công ty đào tạo cán chủ chốt chương trình ngắn hạn dài hạn trường đại học tổ chức Cử cán tham gia vào hội thảo nước để học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước ngoài, tham gia buổi nói chuyện chuyên gia nước chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm Không có nhà quản trị, cán thuộc phòng tài cuãng nguồn lực trực tiếp quản lý, điều hành tình hình sách cho doanh nhiệp Bộ phận cần phải chủ động việc đề xuất với giám đốc nhân lực cách đăn, cần thiết tuyển thêm thay để đảm bảo chất lượng công việc Nếu đề chiến lược đắn người, Công ty tận dụng sức lực, trí tuệ thành viên thực công việc biến mục tiêu phát triển, mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh công ty thành thực Để thực biện pháp cần phải nhận thức, hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng nhà quản trị doanh nghiệp Nói chung trước tình hình kinh doanh nay, có nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, nhà quản trị giỏi có tầm nhìn người giúp doanh nghiệp đứng vững phát triển Vì trước tiên cần phải tạo điều kiện cho nhà quản lý tham gia vào khóa đào tạo, bồi dưỡng quản trị Học hỏi kinh nghiệm quản lý nước phát triển Việc có trình độ quản lý cao sở để nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp vốn, nhân sự, công nghệ tránh tổn thất, lãng phí không đáng có cho doanh nghiệp Vũ Ngọc Minh Phương 74 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.5 Sử dụng nguồn vốn hiệu Với tình hình nay, thấy Công ty tăng vốn cách tăng khoản nợ hiệu tạo từ vốn chưa cao Dù có cân đối lại cấu vốn năm 2011, hiệu sử dụng vốn thấp nên Công ty cần đặc biệt lưu tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Để nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty nên trọng vấn đề sau: - Công ty cần xác định xác nhu cầu nguồn vốn: xác định khả tài của mình, so sánh với kế hoạch đạt để cân nhắc nhu cầu vốn cần có Từ đó, đưa kênh huy động vốn phù hợp với khả công ty, lựa chọn nguồn tài trợ với chi phí vốn thấp nhất, tránh gây lãng phí, thiếu vốn làm chậm tiến độ kinh doanh Bên cạnh đó, Công ty cần xem xét tiêu tài chính, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh tại, biến động kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh Ngoài ra, việc đẩy nhanh tiến độ kinh doanh, tránh tình trạng ứ đọng vố lãng phí trình hoạt động cần thiết, từ tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn - Công ty nên đa dạng hóa nguồn huy động vốn cho doanh nghiệp vay ngân hàng, góp vốn, nguồn vốn liên doanh, liên kết, vốn chiếm dụng cách để Công ty huy động vốn có mang rủi ro cần công ty cân nhắc trước sử dụng Vì với tình hình nay, việc Công ty vay vốn ngân hàng không dễ lãi suất cao, muốn vay vốn cần có kế hoạch kinh doanh tốt hiệu - Để huy động vốn đầy đủ, kịp thời chủ động kinh doanh công ty nên xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với tình hình kinh tế môi trường kinh doanh thời kỳ, nâng cao uy tín Công ty ổn định hợp lý hóa tiêu tài khả toán, khả sinh lợi… chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới - Khi sử dụng vốn Công ty phải vào kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công ty Nếu phát sinh nhu cầu bất thường, Công ty cần có kế hoạch chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục Vũ Ngọc Minh Phương 75 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.2.6 Tối thiểu hóa chi phí Tập trung xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm thay quảng cáo nhiều, qua Công ty tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm đối tác tin cậy Chi phí quảng bá thương hiệu từ giảm kết thu không nhỏ chút Tinh giảm số lượng nhân viên không cần thiết, Công ty sản xuất kinh doanh theo thời vụ nên không cần thiết có nhiều lao động, tránh nhàn rỗi lãng phí nguồn vốn Công ty nên có kê khai chi tiết chi phí phát sinh kỳ phận, phòng ban, điều nâng cao hiệu quản lý, minh bạch hoạt động, công ty phát động phong trào sử dụng tiết kiệm nguồn lực công ty, phận thực tốt có khen thưởng xứng đáng Bộ phận kế hoạch nắm vững lịch giao hàng lắp đặt thiết bị cho khách địa phương, để bố trí kết hợp thực nhằm giảm chi phí vận chuyển Ngoài ra, với tình hình giá xăng dầu tăng Công ty cần giảm chi phí trả cho nhân viên khoản phụ cấp đường thay sử dụng xe chuyên dụng Công ty Điều giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo hiểm, xăng xe, bảo dưỡng nhiều chi phí khác liên quan Để công kinh doanh thành công, nghĩa kết kinh doanh phải có lãi Muốn kết kinh doanh có lãi, tất nhiên phải nghĩ đến lợi cạnh tranh (ưu thị trường), giá vốn hàng bán yếu tố chiến lược, doanh nghiệp cần phải tìm cách để làm giảm tối thiểu cách hợp lý loại chi phí Tất kế hoạch, chiến lược mua, bán, phân phối cung ứng vạch xoay quanh giá vốn Giá vốn có thấp giá bán rẻ, kích thích người mua Giá vốn có thấp doanh nghiệp nhận khoản chênh lệch giá bán giá vốn cao Khoản chênh lệch định thành bại công ty, chênh lệch cao, công ty trích nhiều hoa hồng cho đối tác phân phối lại, chi tiêu cho kế hoach quảng cảo, khuyến để kích cầu Đối với HODACO, công ty gần chưa làm điều này, khoản mục giá vốn hàng bán công ty lớn so với tổng doanh thu Giá vốn hàng bán Vũ Ngọc Minh Phương 76 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng Công ty xác định khoản chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Trong chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn Như vậy, để giảm thiểu giá vốn, tất yếu doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể hoạt động thu mua nguyên vật liệu, chọn nhà cung ứng có giá cạnh tranh uy tín 3.2.7 Đầu tư đổi công nghệ Để phát huy điểm mạnh sản xuất, điều kiện cần Công ty đẩy mạnh đổi công nghệ, máy móc trang thiết bị Nhanh chóng nắm bắt ứng dụng khoa học công nghệ đại vào sản xuất yếu tố thiếu doanh nghiệp sản xuất Để thực có hiệu nhiệm vụ đổi công nghệ nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao kết hiệu kinh doanh, Công ty cần ý đổi đồng yếu tố cấu thành công nghệ: từ máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lượng đến trình độ, kỹ sử dụng người lao động Cải tiến thiết bị kỹ thuật phương tiện để sử dụng hiệu nguồn lượng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, không dùng thiết bị cũ kỹ tiêu tốn nhiều điện Thêm vào đó, việc áp dụng công nghệ xu hướng tiến giới mà Công ty nên học hỏi để giảm chi phí quản lý bán hàng Tuy nhiên, việc áp dụng cần có định hướng cụ thể, phận công việc cụ thể, tránh gây lãng phí tiền đầu tư Công ty 3.2.8 Đa dạng hóa loại hình kinh doanh Công ty nên tìm kiếm thêm hội gia tăng lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp hình thức liên doanh, liên kết vào Công ty, doanh nghiệp có ngành nghề đặc điểm kinh doanh an toàn, ổn định Ngoài ra, Công ty tận dụng dây chuyền máy móc, thiết bị có phân xưởng để mở rộng sản xuất thêm mặt hàng, mẫu mã khác phù hợp với tình hình Nhằm vừa tận dụng đặc điểm thời gian nhàn rỗi (kinh doanh theo mùa vụ), vừa mở rộng thị phần, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận Vũ Ngọc Minh Phương 77 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng Cũng đầu tư thêm vào thị trường tài kinh doanh chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản… Hiện thị trường thu hút nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ đầu tư vào lợi nhuận có từ khoản đầu tư Tập trung cho chiến lược đầu tư để đa dạng hóa loại hình kinh doanh, để đảm bảo an toàn cho đồng vốn kinh doanh Trong thực tế, Công ty không đầu tư vào loại hình mà thường đầu tư kinh doanh nhiều loại hình khác bên cạnh việc sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, định đầu tư vào loại hình kinh doanh đó, Công ty cần phải có cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro gặp phải Điều đòi hỏi nhà quản lý phải có nhanh nhạy linh hoạt công tác quản lý, khả nắm bắt nhu cầu thị trường Tập trung cho chiến lược đa dạng hóa loại hình kinh doanh tạo hội cho công ty tăng cao lợi nhuận Có thể nói điều kiện nay, việc đa dạng hóa loại hình kinh doanh cần thiết Việc vừa tăng thu nhập, lại củng cố tăng thêm mối quan hệ Công ty với bên Tuy vậy, định bên cạnh việc cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro hiệu cần ý đến việc cân đối nguồn vốn cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh đơn vị Vũ Ngọc Minh Phương 78 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức doanh nghiệp khác, hoạt động sản xuất kinh doanh muốn thuận lợi cần phải có khuyến khích hỗ trợ Nhà nước Do vậy, Công ty mong muốn Nhà nước có biện pháp tích cực cụ thể để giúp đỡ doanh nghiệp phát triển: - Nhà nước cần xây dựng hệ thống tiêu trung bình cho ngành hàng để công ty có sở xác cho việc đánh giá vị mình, tìm mặt mạnh, mặt yếu để từ có biện pháp thích hợp - Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt thủ tục rườm rà không đáng có việc xin giấy phép đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh - Nhà nước cần có chế tài cụ thể nghiêm khắc để làm giảm tình trạng thiết bị chất lượng Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Việt Nam, việc tràn lan thiết bị, đồ dùng tất chủng loại gây không khó khăn cho công ty việc tiêu thụ hàng hóa thị trường nước, làm giảm tính cạnh tranh thị trường - Đẩy mạnh phát triển trị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp dễ dàng việc huy động vốn - Có sách lãi suất phù hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ hoạt động lĩnh vực giáo dục Vũ Ngọc Minh Phương 79 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng KẾT LUẬN Nền kinh tế ngày phát triển khiến cho doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn, với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục Giáo dục lĩnh vực có tính đặc thù khác biệt, sản phẩm làm phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cao mà phải mang tính thẩm mỹ, sư phạm Sự cạnh tranh mạnh mẽ công ty nước nước khiến toán lợi nhuận với doanh nghiệp ngành trở nên vô khó khăn Doanh nghiệp muốn đứng vững cần phải có chiến lược kinh doanh đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm Mục tiêu khóa luận đưa thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gần Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, khó khăn thuận lợi, ưu điểm hạn chế cần khắc phục hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Qua em vận dụng kiến thức học trường kết hợp vấn đề thực tế để đưa đề xuất cá nhân nhằm đóng góp cho việc nâng cao hiệu quản lý tài Công ty Tuy nhiên trình thực hiện, khóa luận tránh khỏi thiếu sót định, em mong nhận đóng góp Thầy Cô để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, người trực tiếp hướng dẫn em, cán nhân viên Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Vũ Ngọc Minh Phương 80 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính-Ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Ngọc Quang, Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Lưu Thị Hương (2005), giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Bài giảng: Quản trị tài - TS Nguyễn Thế Hùng Báo cáo tài năm 2009, 2010, 2011 Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức Hồ sơ lực năm 2011 Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức Các tài liệu khác cung cấp phòng kế toán Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức Ths Nguyễn Văn Tạo – nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường, tạp chí thương mại số 10/2004 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/10/01/1748/ Giáo trình thống kê doanh nghiệp (e-book) http://www.cdxd3.edu.vn/index.asp?menu=detail&id=1310 10 www.noithathongduc.vn 11 http://docs.4share.vn/docs/14480/Phan_tich_tai_chinh_va_cac_giai_phap_nh am_tang_cuong_nang_luc_tai_chinh_tai_Cong_ty_Cong_ty_Xay_Lap_va_ Kinh_Doanh_Vat_Tu_Thiet_Bi.html 12 http://www.luanvan.edu.vn/forum.php 13 http://www.saga.vn/Taichinh/Kithuattaichinh/Phantichcoban/5538.saga 14 http://www.visalco.com.vn/webplus/viewer.asp?pgid=3&aid=306 15 http://www.slideshare.net/phamthaihung/phan-tich-bao-cao-tai-chinh-congty Vũ Ngọc Minh Phương 81 MSV:0854030226 [...]... Tài chính- Ngân hàng Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC 2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC Tên tiếng Anh: HONG DUC EDUCATION EQUIPMENT JOINT STOCK - COMPANY Tên viết tắt: HODACO Trụ sở: Lô C, khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, Thành... của Công ty Công ty Cổ phần thiết bị Giáo dục Hồng Đức là nhà sản xuất và cung ứng chuyên nghiệp mặt hàng nội thất văn phòng, trường học, thiết bị giáo dục và đồ chơi thiết bị mầm non 2.1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm Sản phẩm chính của công ty: - Thiệt bị giáo dục: Bảng từ chống lóa Hàn Quốc, bàn ghế học sinh các cấp, bàn ghế giáo viên, tủ, giá đựng thiết bị, bàn ghế thí nghiệm, thư viện, phòng vi tính, thiết. .. từ đó tiến hành công tác cải tiến tổ chức quản lý doanh nghiệp 1.3 Nội dung phân tích tài chính 1.3.1 Phân tích khái quát 1.3.1.1 Tình hình tài chính chung 1.3.1.1.1 Tình hình về tài sản Phân tích khái quát tình hình tài chính chung qua bảng cân đối kế toán cho ta biết về sự thay đổi về các khoản mục về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp qua các kỳ kinh doanh Cụ thể hơn là phân tích diễn biến nguồn... nghiệp…), tình hình thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ (bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động tài chính và thu nhập bất thường…) Vũ Ngọc Minh Phương 13 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính- Ngân hàng 1.3.2 Phân tích các nhóm hệ số Phân tích tỷ số tài chính là kỹ thuật phân tích căn bản và quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính Phân tích các tỷ số tài chính. .. những thị trường tiềm năng và lâu năm của Công ty, kênh phân phối được sử dụng đó là qua các đại lý phân phối và đại lý phân phối độc quyền Cụ thể Công ty đã có những đại lý phân phối sản phẩm độc quyền: Công ty sách và thiết bị trường học – Quảng Bình, Công ty văn hóa thời đại- Nam Định, Công ty thiết bị HNT- Hà Tĩnh Cách kinh doanh này sẽ khiến cho Công ty có thể cạnh tranh mạnh mẽ và thể hiện được... tốt nghiệp - Ngành: Tài chính- Ngân hàng Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 2800799716 đăng kí lần đầu ngày 20/04/2004, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 12/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Quá trình hình thành và phát triển của Công ty - Tháng 4 năm 2004: Thành lập Công Ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức - Tháng 5 năm 2005: Xây dựng Nhà máy sản xuất Thiết bị giáo dục và Đồ chơi trẻ... vụ tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong những năm vừa qua, Công ty cổ ĐỐC phần thiết bị giáo dục Hồng ĐỐC ĐỐC Đức đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, cung ứng đủ thiết bị, dụng Hành Bộ phận kế Trung Nhà Trung tâm chính hoạch thị tâm máy sản truyền Quản trị trường và dự án thiết bị xuất thông cụ phục vụ mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, cơ... tốt nghiệp Ngành: Tài chính- Ngân hàng 1.2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính Các thông tin cơ sở được dùng để phân tích hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp nói chung là các báo cáo tài chính, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán: là một báo cáo tài chính, mô tả tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó Nó được thành lập từ 2 phần: tài sản và nguồn... tiêu do phân tích báo cáo tài chính cung cấp Vũ Ngọc Minh Phương 5 MSV:0854030226 Khóa luận tốt nghiệp Ngành: Tài chính- Ngân hàng 1.1.3 Công tác phân tích tài chính Quá trình tổ chức công tác phân tích tài chính được tiến hành tùy theo loại hình tổ chức kinh doanh ở các doanh nghiệp nhằm mục đích đáp ứng, cung cấp nhu cầu thông tin cho quá trình lập kế hoạch, công tác kiểm tra và quyết định Công tác... của Công ty gồm Phòng Kinh doanh; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế toán -Tài vụ với chức năng được quy định như sau: - Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty trong công tác kinh doanh và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty - Phòng Kế toán -Tài vụ: Phòng Kế toán -Tài vụ có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay