(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

27 147 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:07

(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N TH MINH LOAN L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I Chuyên ngành : Kinh t tr Mã s : 62 31 01 02 TÓM T T LU N ÁN TI N S KINH T HÀ N I - 2015 Công trình c hoàn thành t i H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS Nguy n Kh c Thanh Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lu n án c b o v tr cH i ng ch m lu n án c p H c vi n h p t i H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh Vào h i gi ngày tháng n m 2015 Có th tìm hi u lu n án t i Th vi n Qu c gia H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh M U Tính c p thi t c a tài Trong tình hình hi n tr c s bùng n v khoa h c k thu t thông tin xu th toàn c u hóa kinh t ã t o cho n n kinh t th gi i phát tri n n ng ng m nh m h n, v i xu th chung ó u t n c vào Vi t Nam nói chung thành ph Hà N i nói riêng ã có s gia t ng h n tr c r t nhi u S gia t ng ó nhi u y u t khách quan tác ng, c bi t s tác ng c a n n kinh t th gi i b c u thoát kh i kh ng ho ng L m phát m t s n c Châu Á gi m, t ng tr ng kinh t nhi u n c khu v c ã có chi u h ng gia t ng u t n c vào Hà N i có s kh i s c ã tác ng tích c c i v i s phát tri n kinh t - xã h i a ph ng ý d án u t c th c hi n ã góp ph n quan tr ng gi i quy t vi c làm cho s l ng l n lao ng c a Th ô a ph ng lân c n Nhi u doanh nghi p có v n u t n c (DNCV TNN) ã quan tâm n l i ích c a ng i lao ng làm vi c c s s n xu t c a h , tr l ng cho công nhân m c tho áp ng nhu c u tái s n xu t s c lao ng, quan tâm n i u ki n môi tr ng làm vi c c a công nhân ã có nh ng ho t ng nh m nâng cao i s ng tinh th n cho công nhân Ph n l n ng i lao ng DNCV TNN có thu nh p n nh, ti n th ng t ng lên, l i ích kinh t (LIKT) c a ng i lao ng c b o m, i s ng c a h t ng b c c c i thi n, góp ph n th c hi n m c tiêu n nh kinh t - xã h i thành ph Hà N i Tuy nhiên, bên c nh DNCV TNN có s quan tâm i v i i s ng v t ch t, tinh th n cho ng i lao ng, c ng không ch doanh nghi p (DN) ch y theo l i nhu n, m u l i cho nên ã h n ch , không quan tâm t i l i ích c a ng i lao ng làm vi c c s s n xu t c a mình, tr l ng cho công nhân th p, l ng không m b o tái s n xu t s c lao ng m c bình th ng, i u ki n, môi tr ng làm vi c c h i không c x lý, trang thi t b cho ng i lao ng không m b o tiêu chu n v sinh, an toàn lao ng Nhi u DNCV TNN không lo c ch cho công nhân, ph n l n công nhân t thuê nhà, phòng tr c trú, nhà tr g n v i khu v c làm vi c c a công nhân, nh ng mang tính t m b , b trí không gian ch t h p, thi u i n n c th ng xuyên i s ng tinh th n c a công nhân c ng r t h n ch , gi làm vi c công nhân c ti p xúc v i ph ng ti n thông tin i chúng nh sách báo, phim nh, ti vi Nhìn chung, tình tr ng m t s DNCV TNN v n ch a quan tâm thích n LIKT c a ng i lao ng c th là: - Vi ph m LIKT tr c ti p c a ng i lao ng: Ti n công; ti n th ng; qu phúc l i, b o hi m - Vi ph m LIKT gián ti p: i u ki n môi tr ng làm vi c c h i, trang thi t b cho ng i lao ng không m b o tiêu chu n v sinh, an toàn lao ng th p; i s ng tinh th n thi u th n - Xu t hi n nhi u hi n t ng tiêu c c trình s d ng lao ng, l a o, ánh p ng i lao ng, không th hi n s quan tâm n LIKT c a ng i lao ng Do i u ki n i s ng v t ch t tinh th n c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i không cb o md n t i tình tr ng công nhân nhi u DN ình công, u tranh òi t ng l ng, c i thi n môi tr ng làm vi c, òi ch DN quan tâm t i nhu c u l i ích c a công nhân M t khác, c ng l i ích c a công nhân b xâm h i, m c l ng th p, i u ki n cu c s ng khó kh n ã có m t b ph n công nhân sa vào t n n xã h i tr m c p, c b c, l a o T t c hi n t ng tiêu c c n y sinh i s ng c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i ã tác ng không t t i v i s phát tri n kinh t tr t t an toàn xã h i (TTATXH) a bàn thành ph Tr c th c tr ng d n n có nhi u cu c ình công, bãi công, c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i Do tích t mâu thu n gi i quy t LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN xu t hi n nh ng xung t xã h i, gây nh ng bi n ng x u v kinh t , tr ây không ch v n b c xúc mà v n ph i gi i quy t c b n lâu dài trình thu hút u t n c b o m LIKT cho ng i lao ng, c n ph i c nghiên c u có nh ng gi i pháp c n thi t Vì v y, nghiên c u sinh l a ch n v n : "L i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i", làm tài lu n án Ti n s chuyên ngành kinh t tr r t c n thi t, có ý ngh a lý lu n th c ti n sâu s c M c ích nhi m v nghiên c u c a lu n án 2.1 M c ích nghiên c u c a lu n án Trên c s làm rõ nh ng v n lý lu n v LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN Lu n án ánh giá th c tr ng LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i nh ng n m qua Trên c s ó, xu t nh ng gi i pháp nh m b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i 2.2 Nhi m v nghiên c u c a lu n án - Làm rõ nh ng c s lý lu n th c ti n v LIKT LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN - Phân tích, ánh giá th c tr ng LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i xu t nh ng quan i m gi i pháp nh m b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i n n m 2020 t m nhìn n n m 2030 i t ng ph m vi nghiên c u c a lu n án 3.1 i t ng nghiên c u c a lu n án: Lu n án t p trung nghiên c u v LIKT mà ng i lao ng có c làm vi c DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i 3.2 Ph m vi nghiên c u c a lu n án - V n i dung: Trên a bàn thành ph Hà N i có v n u t nói chung, mà ch nghiên c u DN thu c lo i 100% v n u t n c - V không gian: Trên a bàn thành ph Hà N i khu công nghi p (KCN): KCN B c Th ng Long huy n ông Anh, Hà N i; KCN N i Bài huy n Sóc S n, Hà N i, KCN Quang Minh huy n Mê Linh, Hà N i - V th i gian: Lu n án nghiên c u t n m 2000 n 2014 xu t gi i pháp n n m 2020 C s lý lu n ph ng pháp nghiên c u c a lu n án 4.1 C s lý lu n c a lu n án Lu n án d a c s lý lu n c a ch ngh a Mác - Lênin, ng l i, ch tr ng, quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam; sách, pháp lu t c a Nhà n c; k t qu c a nh ng công trình nghiên c u khoa h c tiêu bi u có liên quan n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN T ó, xây d ng c s lý lu n cho tài c a lu n án 4.2 Ph ng pháp nghiên c u c a lu n án - V ph ng pháp lu n: Lu n án s d ng ph ng pháp c a ch ngh a v t bi n ch ng, v t l ch s , ph ng pháp tr u t ng hoá khoa h c phân tích v n lý lu n th c ti n - V ph ng pháp nghiên c u c th : S d ng ph ng pháp th ng kê, phân tích, lô gíc k t h p v i l ch s , kh o sát th c ti n - K th a m t cách có ch n l c k t qu nghiên c u c a công trình khoa h c ã c công b , ng th i c p nh t, b sung nh ng t li u m i v ch nghiên c u Nh ng óng góp m i c a lu n án - Làm rõ khái ni m, b n ch t, c tr ng c c u l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN - Phân tích nhân t nh h ng n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN - ánh giá th c tr ng LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i Ch c nh ng nguyên nhân gây nên xung t v l i ích gi a ng i lao ng v i ch DNCV TNN xu t quan i m nh m b o m l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i xu t 03 nhóm gi i pháp nh m b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i th i gian t i - K t qu nghiên c u c a lu n án có th dùng làm tài li u tham kh o gi ng d y, nghiên c u nh ng v n liên quan n LIKT c a ng i lao ng nói chung ng i lao ng DNCV TNN nói riêng Ý ngh a lý lu n th c ti n c a lu n án - V m t lý lu n, lu n án ã h th ng hóa làm rõ thêm m t s v n lý lu n c b n v LIKT nh : Khái ni m v l i ích, LIKT, LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN, c tr ng, c c u, nhân t nh h ng n LIKT c a ng i lao ng Trên c s ó, lu n án góp ph n t o c s lý lu n v ng ch c v LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN Vi t Nam - V m t th c ti n, t phân tích th c tr ng LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i giai o n 2000 2014, lu n án ch nh ng k t qu t c, nh ng m t h n ch ch y u nguyên nhân c a nh ng h n ch ó, a quan i m gi i pháp có tính kh thi, nh m b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i Vì v y, lu n án có th dùng làm tài li u tham kh o t t cho thành ph Hà N i nói riêng v n d ng vào gi i quy t m i quan h LIKT gi a ng i lao ng, DNCV TNN c quan qu n lý nhà n c, t ch c xã h i K t c u c a lu n án Ngoài ph n m u, k t lu n, m c l c, danh m c tài li u tham kh o, lu n án g m ch ng, 12 ti t Ch ng T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN N TÀI 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U N C NGOÀI 1.1.1 M t s tác ph m nghiên c u v l i ích kinh t tiêu bi u c a n c Nh ng công trình nghiên c u v l i ích kinh t c a tác gi n c nh : Nghiên c u c a Adam Smith (1723 - 1790); nghiên c u c a David Ricardo (1772 - 1823), Laprinmenco, B.B.Radaev , th hi n rõ nh ng quan i m khác v l i ích nói riêng l i ích kinh t nói chung Nh ng ã có nhi u ý ki n ng nh t, c bi t v vai trò c a l i ích kinh t v i t cách m t ng l c phát tri n xã h i 1.1.2 M t s tác ph m tiêu bi u n c nghiên c u v u t m i quan h gi a ch doanh nghi p ng i lao ng Nh ng công trình nghiên c u v v n u t tr c ti p n c (FDI) quan h gi a ch doanh nghi p (DN) ng i lao ng c a tác gi n c nh : Abraham Maslow (1908 - 1970); Harold Meyerson, Daniel S Hamermesh; Daiji Kawaguchi, Jungmin Lee; N.Driffield K Taylor; Dirk Willem te Velde Oliver Morrissey; Khondoker Abdul Mottaleb and Kaliappa Kalirajan; Behzad Azarhoushang; Abhirup Bhunia; Layna Mosley Theo ó, tác gi ã th hi n rõ nh ng quan i m khác v FDI qu c gia nhi u l nh v c, nh ng t t c u có chung m c ích l i nhu n Cho nên, ã n y sinh mâu thu n v l i ích kinh t gi a ch DN ng i lao ng gi i quy t xung t ó c n ph i có s can thi p c a Nhà n c c quan ch c n ng 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U C A CÁC TÁC GI TRONG N C 1.2.1 M t s công trình tiêu bi u nghiên c u v l i ích kinh t V n l i ích kinh t ã c th hi n qua ch tr ng, ng l i, sách c a ng Nhà n c qua th i k ; Và công trình tiêu bi u c a m t s tác gi c p n l i ích kinh t nh : Duy Tùng, Ph m Thành, V H u Ngo n, Lê Xuân Tùng, Nguy n Duy B y, Nguy n Linh Khi u, Huy Hà, Hoàng V n Lu n, Tr n Th Lan 1.2.2 Các công trình nghiên c u v quan h gi a l i ích kinh t s ho t ng c a doanh nghi p có v n u t n c Vi t Nam Nghiên c u v th c hi n l i ích kinh t c a ng i lao ng v i t cách m t ch th DNCV TNN; Nghiên c u s ho t ng c a doanh nghi p có 100% v n n c u t vào Vi t Nam ã có m t s công trình nghiên c u c ng t i d i góc ti p c n khác 1.3 ÁNH GIÁ KHÁI QUÁT K T QU NGHIÊN C U LIÊN QUAN N TÀI VÀ NH NG V N T RA C N PH I TI P T C NGHIÊN C U 1.3.1 Nh ng v n có liên quan n tài ã có s th ng nh t Các công trình nghiên c u v l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN d i d ng sách, lu n án, báo, nhìn chung c b n ã có s th ng nh t v m t s n i dung sau ây: - V c s lý lu n: Các công trình nghiên c u ã làm rõ khái ni m l i ích kinh t , l i ích kinh t c a ng i lao ng; Các tác gi u xác nh LIKT có vai trò t m quan tr ng to l n i v i ho t ng kinh t nhân, óng vai trò ng l c thúc y s n xu t xã h i phát tri n; Các tác gi lu n gi i cm ts c tr ng c a LIKT c a ng i lao ng - V c s th c ti n: Các công trình nghiên c u ã phân tích, ánh giá ho t ng c a DNCV TNN ph m vi c n c, làm rõ quan h LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN; Th c tr ng c a quan h LIKT DNCV TNN gi i pháp nh m gi i quy t hài hòa quan h l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN; Các tác gi nghiên c u v vi c thu hút v n u t n c vào Vi t Nam, nh ng óng góp c as u t ó i v i n n kinh t qu c dân; Nguyên nhân ình công c a ng i lao ng m t s DNCV TNN m c thu nh p (l ng) c a ng i công nhân th p, ti n l ng danh ngh a so v i ti n l ng th c t chênh l ch, i s ng c a ng i công nhân ch a th t s c gi i ch DNCV TNN quan tâm 1.3.2 Nh ng n i dung có liên quan n tài ch a có s th ng nh t Có th khái quát m t s n i dung ch y u ch a th ng nh t v LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN Vi t Nam là: - Ch a a nh ng tiêu chí ánh giá v LIKT c a ng i lao ng - Ch a phân tích làm rõ c m t cách y nguyên nhân gây c n tr cho vi c th c hi n LIKT c a ng i lao ng làm vi c DNCV TNN - Quy nh v m c l ng t i thi u i v i DNCV TNN nhi u b t c p - M i quan h gi a LIKT v n t ng n ng su t lao ng cá nhân Các ch DNCV TNN c ng l i d ng ch óng b o hi m theo l ng c ng gây thi t h i v l i ích cho ng i lao ng 1.3.3 Nh ng v n t c n ti p t c nghiên c u, gi i quy t L i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i c n c ti p t c nghiên c u làm sáng rõ nh ng khía c nh sau: M t là: Ti p t c b sung, hoàn thi n nh ng v n lý lu n v LIKT, c bi t làm rõ n i hàm c a khái ni m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN, Hai là: Phân tích c c u nhân t nh h ng n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN Ba là: Ch nh ng thu n l i khó kh n vi c th c hi n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN tên a bàn thành ph Hà N i B n là: ánh giá th c tr ng LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i T ó th y c nh ng v n t c n c gi i quy t vi c b o m LIKT c a ng i lao ng khu v c N m là: xu t quan i m nh m gi i pháp nh m b o m l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i nói riêng ph m vi c n c nói chung nh h ng nghiên c u c a Lu n án i sâu vào nh ng v n v c c u l i ích kinh t c a ng i lao ng Vi c l a ch n nghiên c u nh v y m i, không trùng l p v i công trình khoa h c, lu n án ã c công b Ch ng C S LÝ LU N V L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI 2.1 LÝ LU N V L I ÍCH KINH T 2.1.1 Quan ni m c a ch ngh a Mác- Lênin t t ng H Chí Minh v l i ích kinh t 2.1.2 Quan ni m c a nhà nghiên c u c a tác gi lu n án v l i ích kinh t Bàn v l i ích kinh t nhà nghiên c u khoa h c n c t nhi u góc ti p c n khác ã nêu lên nh ng khái ni m v l i ích kinh t T s ti p c n tác gi lu n án kh ng nh: L i ích kinh t m t ph m trù kinh t khách quan phát sinh t n t i c s c a m t quan h s n xu t nh t nh, hình th c bi u hi n c a quan h s n xu t ph n ánh m t b n ch t nh t c a quan h s n xu t L i ích kinh t không tu thu c vào y u t ch quan c a ng i, không tu thu c ch ng i có nh n th c c hay không, mà a v c a h quan h s n xu t quy t nh 2.2 L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI 2.2.1 B n ch t l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c T nh ng quan ni m chung v LIKT, tác gi lu n án cho r ng: L i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN ph m trù kinh t , th hi n m i quan h kinh t gi a nh ng ng i lao ng v i ch DNCV TNN; ph n ánh nh ng nhu c u, ng c khách quan c a ng i lao ng tham gia vào ho t ng kinh t DNCV TNN 2.2.2 c i m l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c L i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN bi u th ph n ánh quan h l i ích gi a ng i lao ng v i ch DNCV TNN; l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN m t ph m trù kinh t khách quan; l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN mang tính giai c p l ch s 2.2.3 C c u l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c 2.2.3.1 L i ích kinh t tr c ti p 11 Ch ng TH C TR NG L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 3.1 NH NG THU N L I VÀ KHÓ KH N TH C HI N L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U T N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 3.1.1 Nh ng thu n l i c a Hà N i th c hi n l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c Lu n án c p n v n v : c i m t nhiên; c i m tr , kinh t , v n hóa xã h i; c i m ngu n lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i; nh ng u th thu hút DNCV TNN vào s n xu t kinh doanh 3.1.2 Nh ng khó kh n c a Hà N i th c hi n l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c H th ng c ch sách thi u, ch a ng b , th t c th i gian th c thi pháp lu t dài, ngu n nhân l c ch t l ng cao h n ch 3.2 TÌNH HÌNH TH C HI N L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 3.2.1 Tình hình thu hút v n u t n c ho t ng c a doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i 3.2.1.1 Tình hình thu hút v n u t n c a bàn thành ph Hà N i Hi n nay, Hà N i có 63 qu c gia vùng lãnh th tham gia u t v i s l ng h n 2.700 d án, t ng s v n u t g n 22 t USD; Trong ó, Nh t B n qu c gia có v n u t l n nh t (520 d án, v i 4,6 t USD, chi m 22%) N p thu chi m 61,3%; gi i quy t vi c làm cho h n 130 nghìn lao ng (chi m 75% t ng s lao ng FDI) Hà N i có 19 KCN, 3.500 ha, ó có KCN ã i vào ho t ng v i t ng di n tích t t nhiên 1235 ha; KCN ang tri n khai th t c n bù xây d ng c s h t ng Qua kh o sát KCN: KCN N i Bài; KCN Quang Minh; KCN Th ng Long: Công ty Canon thu c KCN B c Th ng Long, huy n ông Anh, Hà 12 N i Cho th y, nhìn chung công ty u tr ng n ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, liên t c c i ti n ch t l ng s n ph m, không ng ng phát tri n th tr ng t i Vi t Nam Theo y ban nhân dân Thành ph Hà N i, Ti p ó k t qu thu hút u t n c s li u tính n tháng 12 n m 2014, thành ph Hà N i ã thu hút c 418 d án u t t ng v n, v i t ng s v n u t ng ký 1.397,2 tri u USD, t ng 26% so v i n m 2013 t ng 7,4 so v i k ho ch n m 2014 (1.300 tri u USD) Trong ó: Tình hình c p m i gi y ch ng nh n u t n m 2014 313 d án v i t ng v n ng ký 651,2 tri u USD; Tình hình i u ch nh t ng v n u t d án: N m 2014 toàn Thành ph có 105 l t d án i u ch nh t ng v n v i giá tr v n t ng 746 tri u USD (t ng 20% so v i n m 2013 3.2.1.2 Ho t ng c a doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i Trong trình u t nhi u DN ã tích c c i m i công ngh , nâng cao n ng su t lao ng, m r ng u t nên v n gi ct c t ng tr ng khá, t o thêm nhi u vi c làm cho ng i lao ng óng góp ngu n thu cho ngân sách l n i n hình DN: Marumitsu (KCN Quang Minh I) u t thêm 12 tri u USD, t ng thêm 800 công nhân; Công ty MHI Acrospale Vi t Nam (KCN Th ng Long) khánh thành dây chuy n s n xu t linh ki n máy bay Boeing; Công ty Cheewah (KCN Phú Ngh a) u t thêm tri u USD t ng thêm 600 công nhân; Công ty Yamaha (KCN N i Bài) u t thêm 32 tri u USD; Công ty i n t Hanel (KCN Sài ng B) u t t ng 105 t ng Tuy nhiên, quy mô c a DNCV TNN h n ch , c s h t ng k thu t xã h i c a DNCV TNN hi n có v n ch a ng b 3.2.2 C c u l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i 3.2.2.1 Ti n l ng ti n th ng Ti n l ng v n quan tâm hàng u i v i ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i, liên quan thi t th c i v i i s ng hàng ngày c a b n thân gia ình c a h Qua i u tra kh o sát cho th y thu nh p c a ng i lao ng th p, m c hài lòng v ch sách cho công nhân ch a cao, c th hi n qua bi u 3.2 lu n án - V v n ti n l ng: a ph n ng i lao ng có thái bình 13 th ng v i m c l ng thu nh p c a chi m 68,9%, s ng i lao ng không hài lòng v i m c l ng c a 22,2% có 8,9 % ng i lao ng hài lòng v i m c thu nh p c a - V ti n th ng: S công nhân không hài lòng v i ti n th ng c a lên t i 22,2%, có 64% ng i lao ng có thái bình th ng v i m c ti n th ng c a DN, có 5,8% hài lòng v i m c th ng hi n t i Nh ng ng i lao ng cho bi t: i kèm v i t ng l ng s t ng nh m c, k n m ngoái nh m c c a m t công nhân (tính c ca) kho ng 1850 s n ph m/chuy n/ngày nh ng n nh m c khoán 2000 s n ph m/chuy n/ngày; nh m c th ng 2300 s n ph m/chuy n/ngày N u hoàn thành nh m c khoán ti n l ng ti n n gi a ca, ng i lao ng m i c h ng ph c p chuyên c n tr nh m c y, nhi u công nhân khác ph i ch p nh n n tr a th t nhanh hay h n ch v sinh cá nhân ch c m m t làm vi c liên t c t - 10h/ ngày Và n u không nh m c, công nhân b c t i m chuyên c n thu nh p Công nhân nhà máy Nissei Electric Hanoi t i KCN B c Th ng Long, ông Anh, Hà N i cho bi t: nh m c t ng ca k n m ngoái ch 4500 s n ph m/chuy n/ngày nh ng n m ph i t 5000 - 6000 s n ph m/chuy n/ngày Nh v y, công nhân ph i làm c t l c h n v i n ng su t lao ng t ng t 20 - 25% mà l ng ch t ng thêm 350.000/ tháng Tuy nhiên, v i nh m c nhi u công nhân lành ngh v n làm không s n l ng mà có nguy c tr l ng, tr th ng L ng tháng c a ng i lao ng nh n c không h n tr c ây giá c ã t ng g p nhi u l n h n th Ng i lao ng ch a hài lòng v l ng th p (chi m 75,4%); quan tâm n công nhân (chi m 26,4%); thi u c h i th ng ti n (chi m 22,1%); không h tr ch cho công nhân (chi m 22,7%) [Xem bi u 3.3] T ó, d n n nh ng cu c ình công c a ng i lao ng DNCV TNN v n th ng x y ra, nguyên nhân ch y u ti n công th p (chi m 89,3%), ch ãi ng (chi m 32,2%), b ép th i gian làm vi c (chi m 21%), liên quan tr c ti p t i l i ích kinh t c a ng i lao ng 3.2.2.2 Các ch ãi ng c a ch doanh nghi p có v n u t n c i v i ng i lao ng Ph n l n ng i lao ng u c h ng ch ãi ng làm vi c DNCV TNN, nh ng ch a th t s áp ng c nhu c u c n thi t c a ng i lao ng M t khác, nhi u doanh nghi p ch m l ng 14 ho c không nâng l ng úng k h n cho ng i lao ng, c tình lách lu t sa th i ng i lao ng, m c ích l i nhu n nên DNCV TNN t nh ng quy nh không phù h p v i v n hóa Vi t Nam, áp d ng sách t i n i làm vi c không rõ ràng, x lý k lu t, sa th i lao ng không úng quy nh, ó nguyên nhân gây cu c ình công, bãi công, tranh ch p lao ng hi n 3.2.2.3 V nhà cho ng i lao ng Nhìn chung, DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i v n nhà c a ng i lao ng th c s ch a c ch DN quan tâm Qua kh o sát c a tác gi DNCV TNN t i KCN: KCN Th ng Long - ông Anh; KCN N i Bài - Sóc S n; KCN Quang Minh - Mê Linh: T l ng i lao ng i thuê nhà tr v i 343/487 phi u (70,4%); t l ng i lao ng gia ình 57/487 phi u (17,5%); t l ng i lao ng nhà t p th c a DN 57/487 phi u (11,7%) Do DNCV TNN ch a có h th ng nhà cho công nhân nên t l ng i lao ng ph n l n i thuê nhà tr chi m 70,8%, ng i lao ng ph i i thuê nhà g n DN n i làm vi c Ngoài th i gian làm vi c c ng th ng nhà máy cu c s ng c a công nhân r t khó kh n, l ng th p, th i gian làm vi c kéo dài, c ng lao ng t ng, c h i phát tri n ngh nghi p 3.3 ÁNH GIÁ CHUNG V TH C HI N L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 3.3.1 Nh ng k t qu t c Trong nh ng n m v a qua, v i h th ng sách, pháp lu t úng n c a ng Nhà n c Vi t Nam i v i khu v c kinh t có v n u t n c ngoài, nhi u nhà u t n c ã th c hi n u t vào a bàn thành ph Hà N i, k t qu c a vi c u t ã mang l i nhi u thành t u ghi nh n th c hi n l i ích kinh t c a ng i lao ng, góp ph n cho s phát tri n kinh t - xã h i a bàn thành ph Hà N i C th : Gi i quy t vi c làm cho ng i lao ng; thu nh p c a ng i lao ng c t ng lên n nh; ti n công ngu n thu nh p nhi u DNCV TNN c ng th c hi n r ng rãi hình th c tr th ng khuy n khích ng i lao ng làm vi c h ng say, nhi t tình có hi u qu cho ch DN, l i ích kinh t c a ng i lao ng nhi u DNCV TNN ã ph n ánh th c ch t hi u qu lao ng c a h ; môi tr ng i u ki n làm vi c, i s ng c a ng i lao ng c c i thi n h n 15 3.3.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 3.3.2.1 Nh ng h n ch - M t là:Ti n l ng, ti n th ng th p, ch a áp ng nhu c u t i thi u c a ng i lao ng; ch DNCV TNN ch a quan tâm th a n quy n l i c a ng i lao ng; ch t l ng nhà i s ng tinh th n c a ng i lao ng ch a c b o m - Hai là: M t s DNCV TNN v n ch a th t s quan tâm n ng i lao ng, nh không nâng l ng úng k h n cho ng i lao ng, c tình lách lu t sa th i ng i lao ng; Các DNCV TNN m c ích l i nhu n t nh ng quy nh không phù h p v i v n hóa Vi t Nam, áp d ng sách t i n i làm vi c không rõ ràng, x lý k lu t, sa th i lao ng không úng quy nh Do ó, c n tìm nh ng v n t n t i ang di n m t s DNCV TNN bi n pháp kh c ph c nh m b o m l i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN 3.3.2.2 Nguyên nhân c a nh ng h n ch - Th nh t: H th ng c ch , sách b o m l i ích kinh t c a ng i lao ng ch a th c s phù h p, hoàn thi n - Th hai: i ng lao ng c a Vi t Nam y u v trình n ng l c chuyên môn, r t nhi u ng i có trình h c v n th p, c trang b ki n th c pháp lu t v quy n ngh a v lao ng, trình chuyên môn, tay ngh , k n ng làm vi c theo nhóm, ch a áp ng c yêu c u c a DVCV TNN - Th ba: Các t ch c công oàn c s ch a phát huy c vai trò b o v quy n l i h p pháp ng i lao ng -Th t : S gia t ng s l ng lao ng l n DNCV TNN c bi t DNCV TNN KCN d n n v t kh n ng qu n lý c a c quan ch c n ng gây m t tr t t an toàn xã h i a bàn, t n n ngày gia t ng, nh tr m c p, c b c, nghi n hút, m i dâm - Th n m: Các DNCV TNN u t vào Vi t Nam nói chung u t a bàn thành ph Hà N i nói riêng u nh m m c ích h ng t i thu l i nhu n ngày cao 3.3.3 Nh ng v n t v l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà H i - L i ích kinh t c a ng i lao ng ch a b o m c nhu c u s ng t i thi u, nh h ng n i s ng v t ch t tinh th n ng i lao ng - L i ích kinh t c a ng i lao ng ch doanh nghi p ch a c gi i quy t hài hòa, d n t i phát sinh mâu thu n - L i ích kinh t c a ng i lao ng ch a b o m tái s n xu t s c lao ng m r ng, d n n n y sinh hi n t ng xã h i tiêu c c 16 Ch ng QUAN I M VÀ GI I PHÁP NH M B O M L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N UT N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 4.1 NH NG QUAN I M C B N NH M B O M L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U T N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I - L i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c ph i b o m tái s n xu t s c lao ng c i thi n i s ng v t ch t tinh th n c a ng i lao ng - B o m LIKT c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c ph i g n ch t ch v i hoàn thi n sách, pháp lu t c a Nhà n c - B o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN nh m trì ho t ng lâu dài c a doanh nghi p - B o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN ph i thông qua th a c t p th phát huy vai trò c a t ch c công oàn 4.2 CÁC GI I PHÁP C B N NH M B O M L I ÍCH KINH T C A NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U T N C NGOÀI TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I 4.2.1 Nhóm gi i pháp v phía Nhà n c 4.2.1.1 Hoàn thi n môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i C i thi n môi tr ng u t tr c h t ph i không ng ng hoàn thi n th ch kinh t , h th ng pháp lu t, ch tr ng sách c a ng Nhà n c v thu hút u t n c c n c xây d ng theo h ng thông thoáng có s c h p d n i v i nhà u t , c n t o nh ng i u ki n u ãi cho phép giúp nhà u t th c hi n quy trình, th t c thu n l i vi c tham gia u t Ph i ti p t c hoàn thi n môi tr ng th ch sách, i u ch nh nh ng i u kho n ch a h p lý Lu t u t , Lu t Doanh nghi p cho v a phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam v a k t h p hài hòa l i ích kinh t c a nhà u t v i l i ích 17 qu c gia dân t c bên có l i C n rà soát l i th t c, quy trình c p phép u t quy ch ho t ng s n xu t kinh doanh, c t b nh ng khâu trung gian th t c phi n hà không c n thi t nh m t o i u ki n thu n l i cho nhà u t 4.2.1.2 Hoàn thi n c ch , sách ho t ng c a doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i b o m l i ích cho ng i lao ng - Xây d ng l trình chi n l c, quy ho ch s d ng hi u qu v n FDI Thu hút DNCV TNN có quy mô v a nh phù h p v i t ng l nh v c, t ng vùng, ý thu hút ch m sóc nh ng nhà u t l n, s d ng công ngh cao, thân thi n môi tr ng, t o m t quy ho ch th ng nh t, d th c hi n, t k t qu cao Nhà n c ph i có k ho ch nh h ng thu hút u t vào l nh v c có giá tr cao nh công nghi p h tr , công nghi p s n xu t, phát tri n h t ng - T o l p môi tr ng u t , s n xu t kinh doanh thu n l i cho DNCV TNN m b o n nh v tr , kinh t cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a nhà u t n c - Nhà n c xây d ng h th ng lu t pháp c ch , sách liên quan n ho t ng c a DNCV TNN, hoàn thi n theo h ng quy nh trách nhi m c a ch DNCV TNN có s d ng lao ng gi n n ph i b trí th i gian i u ki n m i m i ng i lao ng có th v a h c v a làm, nâng cao trình chuyên môn, nh n th c pháp lu t - Khuy n khích, tôn vinh DNCV TNN th c hi n t t l i ích kinh t c a ng i lao ng - Ti p t c rà soát, ch nh s a B lu t Lao ng, Lu t u t n c n c có liên quan n l i ích ng i lao ng, môi tr ng u t , sách u ãi u t h p d n - Các c quan ch c n ng c n t ng c ng ki m tra, ki m soát ho t ng s n xu t kinh doanh c a DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i - Tri n khai th c hi n a d ng hóa, linh ho t ho t ng i ngo i, xây d ng tình h u ngh oàn k t gi a Hà N i v i c ng ng ng i n c ang làm vi c sinh s ng a bàn 18 4.2.1.3 H tr c a nhà n c v t o ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i - Nhà n c c n ph i có sách k t h p v i DNCV TNN hai bên u ph i có vai trò nh t nh v n m b o ngu n nhân l c Nhà n c c quan ch c n ng c n qu n lý t t h th ng t o ngu n nhân l c, ch ng ti n hành kh o sát, quy ho ch n m ch c nhu c u ngu n nhân l c c a ch DNCV TNN - T ng b c i m i h th ng giáo d c t o nh m phát tri n ngu n nhân l c, t o ngu n l c có trình cao áp ng yêu c u h i nh p phát tri n kinh t t n c - Các c quan ch c n ng ph i t ng c ng giám sát theo dõi, qu n lý l c l ng lao ng DNCV TNN - C n ph i rà soát, b sung quy ho ch m ng l i c s d y ngh áp ng nhu c u lao ng DNCV TNN, ó khuy n khích thành l p c s d y ngh DNCV TNN, nh t DNCV TNN có s d ng nhi u lao ng 4.2.1.4 Nâng cao trách nhi m c a c quan Nhà n c, quy n a ph ng qu n lý doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i Ti p t c trì ch giao ban nh k gi a b , ngành trung ng v i a ph ng có nhi u d án u t n c ngoài; y m nh công tác h ng d n, ki m tra, x lý tr ng h p vi ph m pháp lu t, sách, quy ho ch; t o môi tr ng kinh doanh t t v i nhà u t ; nâng cao hi u qu qu n lý c a ban qu n lý KCN c a Hà N i 4.2.1.5 T ng c ng s k t h p gi a c quan ch c n ng gi i quy t v n l i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i - T ng c ng xây d ng n công an t i KCN v i quy mô quy l c l ng chuyên nghi p nh m n m b t tình hình th c t - Xây d ng c ng tác viên bí m t DNCV TNN nh m n m tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh c a t ng công ty, bi t c công nhân làm vi c môi tr ng nh th nào, ng th i n m b t c ho t ng ch DN s d ng ng i lao ng - M h s i u tra c b n i v i DNCV TNN ho t ng KCN 19 - T ng c ng m b o tr t t giao thông khu công nghi p - L c l ng Công an ph i k t h p v i c quan ch c n ng nh Ban qu n lý khu công nghi p, Liên oàn lao ng thành ph Hà N i, nh m phòng ng a n m b t k p th i cu c ình công, bãi công t i KCN, nh m n nh tình hình an ninh tr t t t i KCN - L c l ng Công an ph i k t h p v i DNCV TNN, quy n a ph ng, c bi t l c l ng Công an xã làm t t công tác t m trú, t m v ng, n m ch c c s l ng nhân kh u a bàn 4.2.1.6 Khuy n khích, tôn vinh doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i th c hi n t t l i ích kinh t c a ng i lao ng 4.2.2 Nhóm gi i pháp v phía ng i lao ng 4.2.2.1 Nâng cao trình v n hóa, tay ngh , chuyên môn nghi p v cho ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i - Ng i lao ng làm vi c DNCV TNN ph i t nâng cao trình chuyên môn, tay ngh , thành th o vi tính, thích nghi v i công ngh máy móc tiên ti n, có k n ng giao ti p, làm vi c theo nhóm, thích nghi v i s thay i tình hu ng m i mà DNCV TNN t - Khi c n d ng làm vi c DNCV TNN, bên c nh n ng l c nghi p v chuyên môn, ng i lao ng c n rèn luy n cho tác phong công nghi p, c n cù ch u khó, sáng t o bi t cách làm vi c theo nhóm - Cùng v i trình chuyên môn k thu t lao ng, thái c a nh ng ng i lao ng vi c òi h i nh ng nhu c u c a c ng có vai trò i v i vi c b o m l i ích kinh t c a h Các quy n l i c a nh ng ng i lao ng c ch DNCV TNN áp ng l i ích kinh t c a h s c th c hi n t t h n 4.2.2.2 Nâng cao hi u bi t lu t pháp c a ng i lao ng làm vi c doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i - Nâng cao hi u bi t pháp lu t cho ng i lao ng DNCV TNN nh m t ng b c hình thành thói quen hàng ng theo pháp lu t, giúp ng i lao ng gi i quy t hài hòa m i quan h xã h i, c 20 bi t h n ch tình tr ng xung t m i quan h v i ng i s d ng lao ng - a d ng hóa hình th c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ng i lao ng v n b n pháp lu t có liên quan tr c ti p n ngh a v quy n l i c a ng i lao ng nh : B lu t Lao ng; Lu t Công oàn; Lu t b o hi m xã h i 4.3.2.3 Nâng cao ý th c, k lu t c a ng i lao ng làm vi c doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i - Xây d ng cho ng i lao ng có tác phong công nghi p - Ng i lao ng c n tôn tr ng tính c thù c a DNCV TNN, xây d ng s g n bó lâu dài gi a ng i lao ng v i DNCV TNN 4.2.3 Nhóm gi i pháp v phía doanh nghi p có v n u t n c 4.2.3.1 Nâng cao ý th c ch p hành lu t pháp Vi t Nam c a doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i DNCV TNN kinh doanh t n c Vi t Nam a bàn thành ph Hà N i nói riêng u t vào ho t ng s n xu t kinh doanh tr c h t ph i tuân th th c hi n úng, y qui trình v th t c ti n hành u t , ph i nghiên c u xem xét hi u v h th ng lu t pháp sách i v i nhà u t n c c a Nhà n c, c p quy n a ph ng 4.2.3.2 Xác nh b o m l i ích kinh t c a ng i lao ng ng th i c ng b o m l i ích kinh t cho ch doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i i v i nh ng quan h lao ng làm vi c DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i, ch DN c n xây d ng quan h g n bó m t thi t t o i u ki n giúp l n ôi bên có l i Trong vi c b o m th c hi n l i ích c a nh ng ng i lao ng c m có thái quan tâm t i l i ích c a nh ng ng i lao ng, thông qua vi c tr ti n công, ti n th ng, ti n chi phí n gi a ca, nâng cao tay ngh , t o môi tr ng thông thoáng lao ng b o m i s ng tinh th n cho ng i lao ng Bên c nh ó, quan h ng x v i ng i lao ng c n ph i b o m tính nhân v n, truy n th ng v n hóa c a ng i Vi t Nam 4.2.3.3 Phát huy vai trò c a t ch c công oàn c s doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i i v i DNCV TNN ch a có t ch c công oàn: C n ph i 21 nhanh chóng xây d ng t ch c công oàn DNCV TNN i v i DNCV TNN ã có t ch c công oàn: nh k t ch c sinh ho t, i h i công oàn úng nh k 4.2.3.4 Doanh nghi p có v n u t n c a bàn thành ph Hà N i c n t o môi tr ng làm vi c sáng t o thân thi n doanh nghi p cho ng i lao ng - V môi tr ng lao ng: C n t o môi tr ng làm vi c sáng t o thân thi n, ch b o hi m y ; ãi ng u vi t không ch m l ng c a ng i lao ng - V ho t ng t o: Ch DNCV TNN c n ph i có chi n l c t o cho ng i lao ng có trình chuyên môn k thu t t t Luôn có ch tr ng, sách t o th ng xuyên nâng cao k n ng, nh n th c t m i cho ng i lao ng - V nhà n cho ng i lao ng: Xây d ng nhà n s ch s , thông thoáng Th c n m i ngày có s thay i b o m ch t l ng v sinh an toàn th c ph m dinh d ng cho ng i lao ng - Khích l ng i lao ng: Hàng n m ch DN nên t ch c th m quan du l ch cho ng i lao ng, quan tâm n ngày sinh nh t c a ng i lao ng, c bi t có ch sách cho ng i lao ng ang mang thai - Các ch DNCV TNN c n khuy n khích, phát huy tính sáng t o c a ng i lao ng "trí tu Vi t DNCV TNN" 4.2.3.5 Ch doanh nghi p có v n u t n c th ng xuyên tìm hi u v phong t c, t p quán, quan tâm th c hi n trách nhi m xã h i i v i ng i lao ng doanh nghi p - Ch DN l ng nghe, th u hi u chia s v i ng i lao ng - Th c hi n trách nhi m xã h i i v i ng i lao ng DN c th hi n nh ng cam k t c a DN vi c h p tác v i ng i lao ng, gia ình, c ng ng, a ph ng xã h i c i thi n ch t l ng cu c s ng c a ng i lao ng 22 K T LU N Các DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i nh ng n m qua ã có nh ng óng góp tích c c cho s phát tri n kinh t - xã h i, t ng thu nh p, t o vi c làm cho ng i lao ng Tuy nhiên, v n phân ph i ti n l ng, thu nh p, ch t l ng cu c s ng, quy n l i c a ng i lao ng, v n nhi u b t c p, c n có nh ng gi i pháp nh m b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i V i b n ch ng, tác gi lu n án ã nghiên c u, phân tích, ánh giá a m t s k t lu n sau: L i ích kinh t m t ph m trù kinh t khách quan phát sinh t n t i c s c a m t quan h s n xu t nh t nh, hình th c bi u hi n c a quan h s n xu t ph n ánh m t b n ch t nh t c a quan h s n xu t LIKT không tu thu c vào y u t ch quan c a ng i (không tu thu c ch ng i có nh n th c c hay không, mà a v c a h QHSX quy t nh) L i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN ph m trù kinh t , th hi n m i quan h kinh t gi a nh ng ng i lao ng v i ch DNCV TNN; ph n ánh nh ng nhu c u, ng c khách quan c a ng i lao ng tham gia vào ho t ng kinh t DNCV TNN L i ích kinh t c a ng i lao ng DNCV TNN mang nh ng c i m sau: Bi u th ph n ánh quan h l i ích gi a ng i lao ng v i ch DN; m t ph m trù mang tính khách quan; mang tính giai c p l ch s m nét C c u LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN bao g m LIKT tr c ti p LIKT gián ti p hai nhóm nhân t nh h ng l i ích tr c ti p, l i ích gián ti p n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN ng th i lu n án nghiên c u kinh nghi m c a m t s a ph ng n c v b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN, t ó rút n m h c kinh nghi m có giá tr tham kh o b ích cho thành ph Hà N i 23 Lu n án ã phân tích nh ng thu n l i khó kh n th c hi n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i Trên c s làm rõ tình hình thu hút v n u t n c tình hình ho t ng SXKD c a DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i; lu n án phân tích, ánh giá th c tr ng th c hi n LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i th i gian qua, t ó th y c nh ng k t qu t c nh t nh Tuy nhiên, LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i c ng m t s h n ch nh : Ti n l ng, ti n th ng th p, ch a áp ng nhu c u t i thi u c a ng i lao ng; Ch DNCV TNN ch a quan tâm th a n quy n l i c a ng i lao ng; Ch t l ng nhà i s ng tinh th n c a ng i lao ng ch a c b o m Nguyên nhân c a nh ng h n ch ch y u là: H th ng c ch , sách b o m LIKT c a ng i lao ng ch a th c s phù h p, hoàn thi n; trình i ng ng i lao ng cò y u; t ch c công oàn c s ch a phát huy vai trò b o v c a ng i lao ng; s gia t ng s l ng lao ng l n; m c ích c a DNCV TNN l i nhu n cao T ó t nh ng v n c n quan tâm gi i quy t là: LIKT c a ng i lao ng ch a b o m c nhu c u s ng t i thi u, nh h ng n i s ng v t ch t tinh th n ng i lao ng; LIKT c a ng i lao ng ch DN ch a c gi i quy t hài hòa, d n t i phát sinh mâu thu n; LIKT c a ng i lao ng ch a b o m tái s n xu t s c lao ng, d n t i n y sinh hi n t ng tiêu c c, ây c s quan tr ng b o m c n c khoa h c th c ti n cho vi c gi i quy t nh ng n i dung ti p theo b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i lu n án a quan i m c n ph i quán tri t: LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN ph i b o m tái s n xu t s c lao ng nâng cao i s ng v t ch t tinh th n c a ng i lao ng; B o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN ph i g n ch t ch v i hoàn thi n sách, pháp lu t c a Nhà n c; B o m 24 LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN nh m trì ho t ng lâu dài c a DN; B o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN ph i thông qua th a c t p th phát huy vai trò c a t ch c công oàn Trên c s nh ng h n ch nguyên nhân c a h n ch , nh ng v n t c n gi i quy t b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN lu n án ã xu t m t h th ng gi i pháp g m nhóm: Nhóm gi i pháp v phía Nhà n c; nhóm gi i pháp v phía ng i lao ng; nhóm gi i pháp i v i DNCV TNN a bàn thành ph Hà N i Các nhóm gi i pháp a u d a c s nh ng c n c khoa h c có nh ng y u t m i c phân tích có c s khoa h c, có tính kh thi gi a gi i pháp nhóm gi i pháp có m i quan h tác ng l n nhau, b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN Vi c th c hi n y ng b gi i pháp s góp ph n b o m LIKT c a ng i lao ng DNCV TNN c th c hi n t t, không nh ng em l i hình nh t t p cho DNCV TNN m t ng i lao ng Vi t Nam mà em l i s n nh vi c làm, t ng thu nh p, nâng cao trình tay ngh ý th c t ch c k lu t c a ng i lao ng ng th i, ây s mô hình nhân r ng cho DNCV TNN khác c n c, ph n u t i n m 2020 Vi t Nam c b n tr thành m t n c công nghi p theo h ng hi n i NH NG CÔNG TRÌNH C A TÁC GI Ã CÔNG B LIÊN QUAN N TÀI LU N ÁN Nguy n Th Minh Loan (2006), Xây d ng th ng hi u nh m nâng cao kh n ng c nh tranh c a h th ng doanh nghi p n c ta hi n - K y u H i th o khoa h c - H c vi n C nh sát nhân dân Nguy n Th Minh Loan (2007), Tác ng c a kinh t du l ch i v i v n gi gìn tr t t an toàn xã h i Qu ng Ninh, th c tr ng gi i pháp, Ch nhi m tài c p c s , H c vi n c nh sát nhân dân Nguy n Th Minh Loan (2007), "Phát tri n kinh t du l ch nh ng v n t i v i nhi m v gi gìn tr t t an toàn xã h i", T p chí Khoa h c giáo d c tr t t xã h i, (10) Ph m Thái Bình - Nguy n Th Minh Loan (2012), "M y v n d y h c theo h c ch tín ch tr ng Công an nhân dân", T p chí Khoa h c & Giáo d c an ninh, (3) Nguy n Th Minh Loan (2012), L i ích kinh t c a ng i lao ng doanh nghi p có v n u t n c v i v n gi a gìn tr t t an toàn xã h i a bàn Hà N i, Ch nhi m tài c p c s , H c vi n C nh sát nhân dân Nguy n Th Minh Loan (2014), "M t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thu hút u t tr c ti p n c Vi t Nam", T p chí Thông tin D báo Kinh t - Xã h i, (100), tr.9-13 Nguy n Th Minh Loan (ch biên) (2014), H i áp môn Nh ng nguyên lý c b n c a Ch ngh a Mác - Lênin (Ph n II), H c vi n C nh sát nhân dân Nguy n Th Minh Loan (2014), "M t s gi i pháp b o v l i ích kinh t c a ng i lao ng làm vi c doanh nghi p có v n u t n c góp ph n m b o tr t t , an toàn xã h i", T p chí C nh sát nhân dân, 11/(102), tr.56-58 Nguy n Th Minh Loan, ng Th L Thu (2014), "B o v l i ích ng i lao ng doanh nghi p FDI t i Hà N i", T p chí Kinh t D báo, (24), tr.45 - 47
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay