Tổng hợp đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 20152016

20 1,069 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:06

THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSBÌNH GIANG2. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSBÌNH HÒA PHƯỚC3. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSĐỨC LÂN4. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GD TNG HP THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 TRNG THCS BèNH GIANG THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 TRNG THCS BèNH HềA PHC THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 TRNG THCS C LN THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 TRNG THCS HềA TNH THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 TRNG THCS TR VN TH THI HC Kè MễN GDCD LP NM 2015-2016 PHềNG GD&T HềN T TRNG THCS BèNH GIANG THI HC Kè I NM HC 2015 2016 MễN: GIO DC CễNG DN LP Thi gian 45 phỳt Cõu 1: (2 im) Th no l yờu thng ngi? Hai biu hin ca yờu thng ngi? Em ó lm gỡ th hin tỡnh yờu thng ngi? Cõu 2: (2 im) Vỡ em cn phi tụn s trng o? Em hóy k vic lm để tỏ lòng kính trọng biết ơn thầy cô giáo? Cõu 3: (2 im) í ngha ca vic xõy dng gia ỡnh húa? Lm th no cú s hũa thun, hnh phỳc gia ỡnh? Hc sinh cú th lm gỡ gúp phn xõy dng gia ỡnh húa? Cõu 4: (2 im) Th no l trung thc? Biu hin ca ngi sng trung thc? Cõu 5: (2 im) Hng v Lan hc cựng lp Hng gii Toỏn cũn Lan gii Vn Vỡ th, n gi kim tra hay lm bi Toỏn, Hng cho Lan chộp bi cũn n gỡ kim tra Vn, Lan cho Hng chộp bi a Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca Hng v Lan Vic lm ú cú li hay cú hi? Vỡ sao? b Nu l Hng hoc Lan em s lm gỡ? P N V BIU IM: Cõu 1: (2 im) * Khỏi nim: Yờu thng ngi l quan tõm giỳp , lm nhng iu tt p cho ngi khỏc, nht l nhng ngi gp khú khn, hon nn (1 im) * Biu hin ca yờu thng ngi: Vớ d: - Gúp tin ng h cho ban nghốo cựng lp (0.25 im) - Tham gia h go tng bn nghốo (0.25 im) * Vic lm th hin yờu thng ngi (Hc sinh t liờn h) (0.5 im) Cõu 2: (2 im) * Vỡ : Tụn s o giỳp ta tin b khụng ngng, tr thnh ngi cú ớch cho gia ỡnh v xó hi Tụn s o l truyn thng quý bỏu ca dõn tc, cn gi gỡn v phỏt huy (1 im) * Vic lm: (1 im) (HS t liờn h tr li, mi ý ỳng 0.25 ) Cú th: - Lm trũn bn phn ca hc sinh nh chm ch hc hnh, l , võng li thy/cụ, - Quan tõm thm hi, giỳp thy, cụ giỏo cn thit Cõu 3: (2 im) * í ngha: (1.0 im) - i vi cỏ nhõn v gia ỡnh: Gia ỡnh húa gúp phn rt quan trng hỡnh thnh nờn nhng ngi phỏt trin y , sng cú húa, cú o c (0.5 im) - Vi xó hi: Gúp phn xõy dng xó hi minh, tin b, hnh phỳc (0.5 im) * Phi thc hin tt bn phn, trỏch nhim ca mi ngi gia ỡnh, tham gia cỏc cụng vic gia ỡnh, sng gin d, khụng sa vo cỏc t nn xó hi (0.5 im) * Xõy dng gia ỡnh húa: Chm ngoan, hc gii, kớnh trng, ụng b cha m, thng yờu anh ch em, ; khụng ua ũi, n chi, khụng lm tn hi n danh d gia ỡnh (0.5 im) Cõu 4: (2 im) * KN: Trung thc l luụn tụn trng s tht, tụn trng chõn lý, l phi; sng thng, tht th v dỏm dng cm nhn li mỡnh mc khuyt im Ngi trung thc l ngi khụng chp nhn s gi di, gian ln, khụng vỡ li ớch riờng ca mỡnh m che giu hoc lm sai lch s tht (1.0 im) * Biu hin: Khụng núi di, khụng quay cúp kim tra, thi c (1.0 im) Cõu 5: (2 im) a Nhn xột: Vic lm ca hai bn l sai (0.25 im) Vic lm ú cú hi vỡ: + Lm nh hng n kt qu hc tp, Hng s hc yu mụn Vn v Lan s hc yu mụn Toỏn (0.25 im) + Vic lm ca hai bn th hin s thiu trung thc tit kim tra (0.25 im) + Vic lm ca Hng v Lan khụng biu hin tinh thn on kt, tng tr (0.25 im) b Liờn h: Em s giỳp Hng hoc Lan bng cỏch: ging bi, hng dn cỏch lm cho bn, khụng cho bn chộp bi (1.0 im) PHềNG GD&T LONG H TRNG THCS BèNH HềA PHC CHNH THC THI HC K I NM HC: 2015 - 2016 MễN: GIO DC CễNG DN - LP Thi gian lm bi: 60 phỳt Cõu (3 im): Tụn s l gỡ? Trng o l gỡ? Vỡ phi tụn s trng o? Em hóy nờu ba cõu ca dao hoc tc ng núi v tụn s trng o? Cõu (3 im): Trung thc l gỡ? Em cú nhng vic lm gỡ th hin tớnh trung thc trong: hc tp, hnh ng, quan h vi mi ngi? Cõu (4 im): Hoa l bn thõn ca em Gia ỡnh ca Hoa cú thu nhp bỡnh thng (B m Hoa u l cụng nhõn, li nuụi ch em Hoa n hc) nhng Hoa rt kờnh kiu, n mc ua ũi, li li hc, khụng giỳp b m vic nh Cỏc bn lp khụng va lũng v Hoa v ngy cng xa lỏnh Hoa Em cú ng tỡnh v thỏi ca cỏc bn y khụng? L bn thõn ca Hoa em s lm gỡ? HNG DN CHM MễN: GDCD LP Cõu 1: (3) - Tụn s l tụn trng, kớnh yờu, bit n thy cụ giỏo mi ni, mi lỳc (0,5) - Trng o l coi trng v lm theo nhng li thy dy, coi trng o lớ lm ngi.(0,5 ) - Tụn s trng o l truyn thng quý bỏu ca dõn tc Th hin lũng bit n thy cụ giỏo c Tụn s trng o l nột p tõm hn ngi, lm cho mi quan h thy - trũ cng gn bú, thõn thit (1) - Tựy hc sinh cú th : Khụng thy my lm nờn Nht t vi s, bỏn t vi s (1) Cõu 2: Lm rừ cỏc ý sau: - Trung thc l tụn trng s tht, tụn trng chõn lớ, tụn trng l phi sng thng tht th, dỏm dng cm nhn li mỡnh mc khuyt im (1im) - Nờu vớ d: ( 2im) + Trong hc tp: Khụng quay cúp ti liu kim tra, thi c +Trong hnh ng: bờnh vc l phi, phờ phỏn nhng hnh vi sai trỏi + Trong quan h vi mi ngi: Khụng núi di ngi khỏc (Lu ý: phn vớ d cú th hs ly nhiu vớ d khỏc gv xem xột nu ỳng dn cho im) Cõu 3: (4) - Khụng ng tỡnh (0,5) - Tu theo mc tr li ca HS cho im < 0,5; 1; ; > nhng phi cú cỏc ý: Gn gi, thõn thit, giỳp Hoa hc Khuyờn nh Hoa n mc phi phự hp vi bn bố Cho cỏc bn lp bit khụng nờn xa lỏnh Hoa, cn phi giỳp Hoa PHềNG GIO DC & O TO TRNG THCS C LN THI HC Kè I NM 2015-2016 MễN : GDCD - LP7 Thi Gian:45 Phỳt Cõu (2 im) Trung thc l gỡ ?Trung thc c biu hin nhng khớa cnh no cuc sng Cõu (2 im) Em hiu th no l yờu thng ngi Hóy nờu hai cõu ca dao ,tc ng núi v yờu thng ngi Cõu (2.5 im) Th no l gia ỡnh húa ?Nờu biu hin gia ỡnh húa v biu hin gia ỡnh khụng húa ? Cõu (2 im) Nờu ý ngha ca vic gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca gia ỡnh v dũng h Em cn phi lm gỡ xng ỏng vi truyn thng tt p ca gia ỡnh v dũng h ? Cõu 5( im ) Tinh : Gi kim tra mụn Toỏn ,cú mt s bi khú , Thng v Hựng ngi cnh ó "gúp sc" cựng lm Thy vy , Lan (mt bn cựng lp ) gúp ý nhng Thng cói li " Bn mỡnh ang tng tr , giỳp lm bi kim tra y ch! " Hi : a) Vic lm ca Thng v Hựng l ung hay sai ? Ti sao? b) Nu em la Lan ,em s núi gỡ vi Thng v Hựng ? Ht - PHềNG GD&T MANG THT THI HC Kè I NM 2015-2016 TRNG THCS HềA TNH MễN : GIO DC CễNG DN - KHI ( Thi gian : 60 phỳt) *************************** Phn I :Trc nghim : (3im) Hóy chn cõu tr li ỳng nht Mi cõu ỳng 0,25 im Cõu 1: Em ng ý vi ý kin no õy? A Gia ỡnh , dũng h no cng cú truyn thng tt p B Gia ỡnh , dũng h nghốo thỡ khụng cú gỡ ỏng t ho C Khụng cn gi gỡn truyn thng vỡ ú l nhng gỡ ó lc hu D C a, b, c, u sai Cõu 2: Gia ỡnh húa l : A Gia ỡnh hũa thun, hnh phỳc, tin b B Thc hin k hoch húa gia ỡnh C on kt xúm ging, lm tt ngha v cụng dõn D C a, b, c, ỳng Cõu 3: Nhng hnh vi no õy th hin tớnh khoan dung ? A Tỡm cỏch che du khuyt im cho bn B Hay chờ bay ngi khỏc C B qua li nh cho bn D Hay tr a ngi khỏc Cõu 4: L lp trng Minh thng bao che cho bn thõn mc khuyt im? Theo em hnh ng ca Minh ỳng hay sai? A ỳng B Sai C C a, b sai D C a, b ỳng Cõu Th no l sng gin d ? A Sng n s, mc mc, cng c B Sng phự hp vi iu kin hon cnh ca bn thõn,gia ỡnh C Sng xa hoa lóng phớ D Chy theo nhng nhu cu vt cht v hỡnh thc bờn ngoi Cõu Nhng hnh vi no sau õy th hin tớnh t trng ? A Khụng lm c bi nhng kiờn quyt khụng quay cúp bi ca b?n B Nu cú khuyt im,khi c nhc nh, Nam u vui v nhn li, nhng chng my sa cha C.Bi kim tra no c im cao Tõm mi khoe vi m cũn im kộm thỡ giu D ang i chi cựng bn bố, An rt xu h gp b m mỡnh lao ng vt vó Cõu Hnh vi no sau õy th hin thỏi tụn s trng o ? A Trụng thy thy cụ giỏo c H vi trỏnh i ch khỏc B Cụ dy rt nghiờm khc nờn An khụng thớch hc gi C Tuyt t ý oỏn trỏch thy vỡ bi kim tra b im kộm D C lp 7A hn cựng v thm cỏc thy cụ nhõn ngy 20-11 Cõu : Cú ý kin cho rng : Yờu thng ngi l ng ngha vi thng hi A ỳng B Sai Cõu : Ngi t tin l A Tin vo bn thõn, dỏm ngh dỏm lm, cng quyt cụng vic, ch ng cụng vic B Tin vo ngi khỏc, lm theo suy ngh ca mỡnh C Bo v quan nim ca mỡnh dự ỳng hay sai D Khụng nghe li ca ai, lm theo ý ca mỡnh Cõu 10 : Theo em Cõu tc ng no núi v lũng yờu thng ngi ? A Súng c ch ngó tay chốo B Lỏ lnh ựm lỏ rỏch C Giú chiu no che chiu y D Li núi, gúi vng Cõu 11: Tụn s trng o cú phi l truyn thng tt p ca dõn tc ta , ỳng hay sai ? A.ỳng B Sai C Sai vỡ quan nim ny ó lc hu D C b, c Cõu 12: Hnh vi no th hin tớnh trung thc ? A Bỡnh luụn núi cha m bit im tt ca mỡnh lp, khụng núi im kộm B Hng ng dy mun nờn n lp tr, Hng t nhn khuyt im v núi vi cụ giỏo l bn trụng em nờn i hc mun C Hựng l bn thõn ca Phong nhng cụ giỏo hi v khuyt im ca Hựng thỡ Phong li núi ỳng s tht vi cụ giỏo D Hin b m phi ngh hc my ngy nờn cụ giỏo cho lm bi kim tra, Hin khụng lm c v ó nh bn lm bi h Phn II : T lun (7 im ) Cõu Tỡnh hung: ( im ) Chỳ Minh l s quan cp tỏ Chỳ cụng tỏc xa quờ, mi cú dp v thm li, chỳ n thm cụ giỏo c ó dy chỳ hi tiu hc v em hoa n tng cụ Chỳ c õn hn mói hi ú chỳ ó cú ln mc li vi cụ giỏo, chỳ xin cụ giỏo tha th cho li lm ca chỳ, mc dự cụ giỏo khụng cũn nh chuyn ú na Cụ giỏo rt cm ng trc tm lũng ca mt trũ c Hi : a/ Em cú suy ngh gỡ trc vic lm ca chỳ Minh ? b/ Theo em, i vi cỏc thy cụ giỏo thỡ hnh phỳc no l ln nht ? c/ T tỡnh trờn, theo em th no l tụn s trng o? Nờu mt cõu tc ng, ca dao v o lớ trờn? Cõu : Tỡnh hung: ( 3im) Nh trng phỏt ng t quyờn gúp ng h ngi nghốo v ng bo b l lt lp Nam, cỏc bn ng h rt nhiu tin v qun ỏo Riờng Nam nh nghốo nờn dự rt mun tham gia, Nam cng ch úng gúp c mt s ớt sỏch v v qun ỏo c Cỏc bn lp phờ bỡnh Nam lm nh hng n thnh tớch ca lp v cho rng Nam khụng bit yờu thng v giỳp ngi khỏc Hi: a Theo em cỏc bn phờ bỡnh Nam nh vy cú ỳng khụng ? Vỡ ? b Nu trng em cú phỏt ng phong tro ny, em s lm gỡ ? c Trong tỡnh trờn theo em yờu thng ngi s mang li ý ngha gỡ cuc sng ? Nờu cõu tc ng hoc ca dao núi v yờu thng ngi ? Cõu Tỡnh : (1 im) An v Nam l ụi bn rt thõn Hai bn ngi cựng bn nờn c n gi kim tra l An li chộp bi ca Nam Nam n bn nờn khụng núi gỡ Em cú tỏn thnh vic lm ca An v Nam khụng ? Vỡ ? Ht HNG DN CHM GDCD * Phn I Trc nghim mi cõu 0.25im A D C B B A A B A 10 11 12 B A C * Phn II : T lun ( ) Cõu 1: HS tr li cõu a / Chỳ Minh l ngi bit tụn s trng o Mc dự hin chỳ ó cú mt a v cao xó hi, nhng chỳ khụng quờn n ca cụ giỏo c ó dy chỳ t chỳ cũn nh v khụng quờn c nhng li lm ca mỡnh quỏ kh, mong c cụ tha th Chỳ l ngi bit lm theo li dy ca cụ giỏo nờn ó trng thnh, tr thnh ngi cú ớch cho xó hi ( ) b/ Hnh phỳc ln nht ca nhng ngi lm thy giỏo, cụ giỏo l thy hc sinh ca mỡnh trng thnh m khụng quờn quỏ kh, bit nhỡn li quỏ kh hiu rừ mỡnh hn, tin b khụng ngng ( 0,5) HS Trỡnh by khỏi nim v nờu ỳng cõu tc ng Tụn trng, kớnh yờu v bit n i vi thy , cụ giỏo mi lỳc ,mi ni ( 0,5) - Coi trng v lm theo nhng iu thy cụ dy bo cho mỡnh ( 0,25) - Cú nhng hnh ng n ỏp cụng n ca thy cụ giỏo ( 0,25) * HS Nờu ỳng cõu tc ng núi v tụn s trng o Khụng thy my lm nờn (0,5) Cõu 2: a Theo em, hnh ng ca cỏc bn i vi Nam l khụng ỳng (0,5d) Vỡ Nam cú hon cnh khú khn Nam cú lũng thng ngi (0,5d ) b Nu trng em cú phỏt ng phong tro em se tớch cc tham gia, vỡ ú l mt ngha c tt p ca lũng thng ngi (0,5d ) c Trỡnh by ỳng ý ngha lũng yờu thng ngi - i vi cỏ nhõn : Tỡnh yờu thng giỳp ngi cú thờm sc mnh vt qua mi khú khn, gian kh cuc sng ; c mi ngi yờu quý v kớnh trng ( 0,75 ) - i vi cỏ nhõn : Tỡnh thng giỳp ngi cú thờm sc mnh vt qua mi khú khn, gian kh cuc sng ; c mi ngi yờu quý v kớnh trng ( 0,75 ) - i vi XH : +Yờu thng ngi l truyn thng quý bỏu ca dõn tc, cn c gi gỡn v pht huy Lũng yờu thng ngi gúp phn lm cho xó hi lnh mnh , sỏng ( 0,75 ) * HS Nờu ỳng cõu tc ng núi v yờu thng ngi Thng ngi nh th thng thõn (0.5d ) Cõu 3: HS gii quyt c s tỡnh sau : - Khụng tỏn thnh vic lm ca c hai bn (0,25 ) - HS da vo kin thc ca bi on kt , tng tr gii thớch + on kt, tng tr theo ỳng ngha ca nú thỡ phi giỳp cựng tin b (0,25 ) + Trong trng hp ny, An li dng tỡnh bn lm iu xu + Nam n nang, bao che cho bn, lm bn khụng tin b c (0,25 ) (0,25 ) PHềNG GD&T BU BNG THI HC Kè I NM HC 2015 2016 TRNG THCS TR VN TH MễN: GDCD LP Thi gian: 60 phỳt I/ Phn trc nghim(3) Chn cõu tr li ỳng nht: Cõu 1: Biu hin no sau õy l trung thc: a/ Thng thn nhn khuyt im b/ Cho hi thy, cụ giỏo c/ Giỳp bn gp khú khn d/ Tiờu xi hp lớ Cõu 2: Thy cỏc bn ỏnh lp, em s: a/ Cựng hng ng b/ Khụng quan tõm c/ Can ngn d/ Xỳi gic cỏc bn khỏc ỏnh ph Cõu 3: Lũng t trng giỳp chỳng ta : a/ Cú cỏ tớnh b/ Nõng cao uy tớn, phm giỏ c/ Cú lũng tin d/ Sng cú trỏch nhim Cõu 4: Vic lm no sau õy th hin s thiu t trng? a/ Vt v ko sang ch ca bn khụng b cụ giỏo phờ bỡnh c/ Xin cụ giỏo cho g im vỡ b im kộm b/ Nh ngi thõn giỳp gp khú khn d/ Nh bn ging bi h khụng hiu Cõu 5: Biu hin no sau õy l khụng yờu thng ngi: a/ em li nim vui cho ngi khỏc b/ Ganh ghột, k c/ Tham gia hot ng t thin d/ Tha th cho ngi khỏc h hi hn Cõu 6: Em khụng ng ý vi ý kin no sau õy chỳng ta sng on kt, tng tr: a/ D hũa nhp, hp tỏc vi mi ngi xung quanh c/ c mi ngi yờu quý b/ Cú sc mnh vt qua khú khn d/ Cú ch da mi vic, tn nhiu cụng sc Cõu 7: Ta cú th rốn luyn tớnh t tin bng cỏch: a/ Liu mng, hiu thng b/ Phiờu lu, mo him c/ Ch ng, t giỏc mi vic d/ Ba phi, a dua, c hi Cõu 8: in t cũn thiu cõu sau on kt, tng tr l s , v cú vic lm c th giỳp gp khú khn Cõu 9: Hóy ni ý ct A cho ỳng vi ý ct B: Ct A Ct B 1/ Núi tht vi b, m b im kộm A/ Sng gin d 2/ Hc thuc bi khụng b im kộm B/ Yờu thng ngi 3/ Núi nng ngn gn, d hiu C/ T trng 4/ Giỳp bn gp khú khn D/ Trung thc Ni: vi .; vi; vi .; vi II/ Phn t lun: (7) Cõu 1: Khoan dung l gỡ? Cho vớ d? Ti cuc sng chỳng ta phi cú lũng khoan dung? (2.5) Cõu 2: Th no l gia ỡnh húa? Hc sinh lm gỡ gúp phn xõy dng gia ỡnh húa? (2) Cõu 3: Th no l t trng? Cho vớ d? (1.5) Cõu 4: ( 1) Cho tỡnh hung: Hng v Hng chi rt thõn vi C hai bn u c chn vo i tuyn hc sinh gii ca trng Hụm lm bi kho sỏt tuyn chn cú mt cõu Hng khụng lm c Thy vy, Hng a bi ca mỡnh cho Hng xem nhng Hng ngi im v khụng nhỡn bi ca bn Hng rt gin v cho rng Hng ó ph s giỳp ca mỡnh Hi: a/ Theo em, vic lm ca Hng l ỳng hay sai? Vỡ sao? b/ Nu l Hng, em s núi vi Hng nh th no bn hiu v khụng gin mỡnh? Ht P N THI HC Kè I MễN GDCD I/ Phn trc nghim(3) Chn cõu tr li ỳng nht ri in vo ụ trng tng ng: Cõu Chn a c b a b d c Thụng cm, giỳp Cõu 9: vi D, vi C, vi A, vi B II/ Phn t lun: (7) Cõu 1: (2.5) Khoan dung cú ngha l rng lũng tha th Ngi cú lũng khoan dung luụn tụn trng v thụng cm vi ngi khỏc, bit tha th cho ngi khỏc h hi hn v sa cha li lm ( 1) Cho vớ d: (0.5) í ngha: Khoan dung l mt c tớnh quý bỏu ca ngi Ngi cú lũng khoan dung s c mi ngi yờu mn,tin cy v cú nhiu bn tt Nh cú lũng khoan dung, cuc sng v quan h gia mi ngi vi tr nờn lnh mnh, thõn ỏi, d chu ( 1) Cõu 2: (2) Gia ỡnh húa l gia ỡnh hũa thun, hnh phỳc, tin b, thc hin k hoch húa gia ỡnh, on kt vi xúm ging v lm tt ngha v cụng dõn ( 1) Trỏch nhim ca hc sinh: Hc sinh gúp phn xõy dng gia ỡnh húa bng cỏch chm ngoan, hc gii; kớnh trng, giỳp ụng b, cha m, yờu thng anh ch em; khụng ua ũi n chi, khụng lm iu gỡ tn hi n danh d gia ỡnh ( 1) Cõu 3: (1.5) T trng l bit coi trng gi gỡn phm cỏch, bit iu chnh hnh vi ca mỡnh phự hp cỏc chun mc xó hi, biu hin ch: c x ng hong, ỳng mc bit gi li v luụn lm trũn nhim v ca mỡnh khụng ngi khỏc chờ trỏch, nhc nh ( 1) Cho vớ d: ( 0.5) Cõu 4: Hc sinh t lm ( mi cõu 0.5) Gi ý: a/ Vic lm ca Hng l ỳng vỡ th hin lũng t trng ca mỡnh, dự khụng lm bi c nhng kiờn quyt khụng nhỡn bi ca bn b/ Em s núi vi Hng rng: Cm n bn ó giỳp nhng hóy cho mỡnh th sc kỡ thi ny bit c nng lc ca mỡnh n õu v qua ú mỡnh s c gng hn THI HC Kè I NM 2015-2016 MễN: GDCD LP Thi gian: 45 phỳt Cõu 1: (2 im) Th no l yờu thng ngi? Hai biu hin ca yờu thng ngi? Em ó lm gỡ th hin tỡnh yờu thng ngi? Cõu 2: (2 im) Vỡ em cn phi tụn s trng o? Em hóy k vic lm để tỏ lòng kính trọng biết ơn thầy cô giáo? Cõu 3: (2im) í ngha ca vic xõy dng gia ỡnh húa? Lm th no cú s hũa thun, hnh phỳc gia ỡnh? Hc sinh cú th lm gỡ gúp phn xõy dng gia ỡnh húa? Cõu 4: (2 im) Th no l trung thc? Biu hin ca ngi sng trung thc? Cõu 5: (2 im) Hng v Lan hc cựng lp Hng gii Toỏn cũn Lan gii Vn Vỡ th, n gi kim tra hay lm bi Toỏn, Hng cho Lan chộp bi cũn n gỡ kim tra Vn, Lan cho Hng chộp bi a Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca Hng v Lan Vic lm ú cú li hay cú hi? Vỡ sao? b Nu l Hng hoc Lan em s lm gỡ? P N V BIU IM: Cõu 1: (2 im) * Khỏi nim: Yờu thng ngi l quan tõm giỳp , lm nhng iu tt p cho ngi khỏc, nht l nhng ngi gp khú khn, hon nn ( im ) * Biu hin ca yờu thng ngi: Vớ d: - Gúp tin ng h cho ban nghốo cựng lp ( 0.25 im ) - Tham gia h go tng bn nghốo ( 0.25 im ) * Vic lm th hin yờu thng ngi ( Hc sinh t liờn h ) ( 0.5 im ) Cõu 2: (2 im) * Vỡ : Tụn s o giỳp ta tin b khụng ngng, tr thnh ngi cú ớch cho gia ỡnh v xó hi Tụn s o l truyn thng quý bỏu ca dõn tc, cn gi gỡn v phỏt huy ( im ) * Vic lm: ( im) (HS t liờn h tr li, mi ý ỳng 0.25 ) Cú th: - Lm trũn bn phn ca hc sinh nh chm ch hc hnh, l , võng li thy/cụ, - Quan tõm thm hi, giỳp thy, cụ giỏo cn thit Cõu 3: (2 im) * í ngha: ( 1.0 im ) - i vi cỏ nhõn v gia ỡnh: Gia ỡnh húa gúp phn rt quan trng hỡnh thnh nờn nhng ngi phỏt trin y , sng cú húa, cú o c ( 0.5 im ) - Vi xó hi: Gúp phn xõy dng xó hi minh, tin b, hnh phỳc ( 0.5 im ) * Phi thc hin tt bn phn, trỏch nhim ca mi ngi gia ỡnh, tham gia cỏc cụng vic gia ỡnh, sng gin d, khụng sa vo cỏc t nn xó hi ( 0.5 im ) * Xõy dng gia ỡnh húa: Chm ngoan, hc gii, kớnh trng, ụng b cha m, thng yờu anh ch em, ; khụng ua ũi, n chi, khụng lm tn hi n danh d gia ỡnh (0.5 im ) Cõu 4: (2 im) * KN: Trung thc l luụn tụn trng s tht, tụn trng chõn lý, l phi; sng thng, tht th v dỏm dng cm nhn li mỡnh mc khuyt im Ngi trung thc l ngi khụng chp nhn s gi di, gian ln, khụng vỡ li ớch riờng ca mỡnh m che giu hoc lm sai lch s tht ( 1.0 im ) * Biu hin: Khụng núi di, khụng quay cúp kim tra, thi c ( 1.0 im ) Cõu 5: (2 im) a Nhn xột: Vic lm ca hai bn l sai (0.25 im) Vic lm ú cú hi vỡ: + Lm nh hng n kt qu hc tp, Hng s hc yu mụn Vn v Lan s hc yu mụn Toỏn ( 0.25 im ) + Vic lm ca hai bn th hin s thiu trung thc tit kim tra (0.25 im) + Vic lm ca Hng v Lan khụng biu hin tinh thn on kt, tng tr (0.25 im) b Liờn h: Em s giỳp Hng hoc Lan bng cỏch: ging bi, hng dn cỏch lm cho bn, khụng cho bn chộp bi (1.0 im) [...]... ca dao núi v yờu thng con ngi ? Cõu 3 Tỡnh hung : (1 im) An v Nam l ụi bn rt thõn Hai bn ngi cựng bn nờn c n gi kim tra l An li chộp bi ca Nam Nam n bn nờn khụng núi gỡ Em cú tỏn thnh vic lm ca An v Nam khụng ? Vỡ sao ? Ht HNG DN CHM GDCD 7 * Phn I Trc nghim mi cõu 0.25im 1 A 2 3 4 5 6 7 D C B B A A 8 9 B A 10 11 12 B A C * Phn II : T lun ( 7 ) Cõu 1: HS tr li cõu a / Chỳ Minh l ngi bit tụn s trng... gin mỡnh? Ht P N THI HC Kè I MễN GDCD 7 I/ Phn trc nghim(3) Chn cõu tr li ỳng nht ri in vo ụ trng tng ng: Cõu 1 2 3 4 5 6 7 8 Chn a c b a b d c Thụng cm, giỳp Cõu 9: 1 vi D, 2 vi C, 3 vi A, 4 vi B II/ Phn t lun: (7) Cõu 1: (2.5) Khoan dung cú ngha l rng lũng tha th Ngi cú lũng khoan dung luụn tụn trng v thụng cm vi ngi khỏc, bit tha th cho ngi khỏc khi h hi hn v sa cha li lm ( 1) Cho vớ d: (0.5)... chờ trỏch, nhc nh ( 1) Cho vớ d: ( 0.5) Cõu 4: Hc sinh t lm ( mi cõu 0.5) Gi ý: a/ Vic lm ca Hng l ỳng vỡ th hin lũng t trng ca mỡnh, dự khụng lm bi c nhng kiờn quyt khụng nhỡn bi ca bn b/ Em s núi vi Hng rng: Cm n bn ó giỳp nhng hóy cho mỡnh th sc trong kỡ thi ny bit c nng lc ca mỡnh n õu v qua ú mỡnh s c gng hn THI HC Kè I NM 2 015 -2 016 MễN: GDCD LP 7 Thi gian: 45 phỳt Cõu 1: (2 im) Th no l yờu... (0,25 ) + Trong trng hp ny, An li dng tỡnh bn lm iu xu + Nam n nang, bao che cho bn, lm bn khụng tin b c (0,25 ) (0,25 ) PHềNG GD&T BU BNG THI HC Kè I NM HC 2 015 2 016 TRNG THCS TR VN TH MễN: GDCD LP 7 Thi gian: 60 phỳt I/ Phn trc nghim(3) Chn cõu tr li ỳng nht: Cõu 1: Biu hin no sau õy l trung thc: a/ Thng thn nhn khuyt im b/ Cho hi thy, cụ giỏo c/ Giỳp bn khi gp khú khn d/ Tiờu xi hp lớ Cõu 2: Thy... ngn gn, d hiu C/ T trng 4/ Giỳp bn khi gp khú khn D/ Trung thc Ni: 1 vi .; 2 vi; 3 vi .; 4 vi II/ Phn t lun: (7) Cõu 1: Khoan dung l gỡ? Cho vớ d? Ti sao trong cuc sng chỳng ta phi cú lũng khoan dung? (2.5) Cõu 2: Th no l gia ỡnh vn húa? Hc sinh lm gỡ gúp phn xõy dng gia ỡnh vn húa? (2) Cõu 3: Th no l t trng? Cho vớ d? (1. 5) Cõu 4: ( 1) Cho tỡnh hung: Hng v Hng chi rt thõn vi nhau C hai bn u c chn... lnh mnh, thõn ỏi, d chu ( 1) Cõu 2: (2) Gia ỡnh vn húa l gia ỡnh hũa thun, hnh phỳc, tin b, thc hin k hoch húa gia ỡnh, on kt vi xúm ging v lm tt ngha v cụng dõn ( 1) Trỏch nhim ca hc sinh: Hc sinh gúp phn xõy dng gia ỡnh vn húa bng cỏch chm ngoan, hc gii; kớnh trng, giỳp ụng b, cha m, yờu thng anh ch em; khụng ua ũi n chi, khụng lm iu gỡ tn hi n danh d gia ỡnh ( 1) Cõu 3: (1. 5) T trng l bit coi trng... 0 ,75 ) - i vi cỏ nhõn : Tỡnh thng giỳp con ngi cú thờm sc mnh vt qua mi khú khn, gian kh trong cuc sng ; c mi ngi yờu quý v kớnh trng ( 0 ,75 ) - i vi XH : +Yờu thng con ngi l truyn thng quý bỏu ca dõn tc, cn c gi gỡn v pht huy Lũng yờu thng con ngi gúp phn lm cho xó hi lnh mnh , trong sỏng ( 0 ,75 ) * HS Nờu ỳng cõu tc ng núi v yờu thng con ngi Thng ngi nh th thng thõn (0.5d ) Cõu 3: HS gii quyt c 1. .. cú ớch cho gia ỡnh v xó hi Tụn s trong o l truyn thng quý bỏu ca dõn tc, cn gi gỡn v phỏt huy ( 1 im ) * Vic lm: ( 1 im) (HS t liờn h tr li, mi ý ỳng 0.25 ) Cú th: - Lm trũn bn phn ca hc sinh nh chm ch hc hnh, l , võng li thy/cụ, - Quan tõm thm hi, giỳp thy, cụ giỏo khi cn thit Cõu 3: (2 im) * í ngha: ( 1. 0 im ) - i vi cỏ nhõn v gia ỡnh: Gia ỡnh vn húa gúp phn rt quan trng hỡnh thnh nờn nhng con ngi... ln, khụng vỡ li ớch riờng ca mỡnh m che giu hoc lm sai lch s tht ( 1. 0 im ) * Biu hin: Khụng núi di, khụng quay cúp trong kim tra, thi c ( 1. 0 im ) Cõu 5: (2 im) a Nhn xột: Vic lm ca hai bn l sai (0.25 im) Vic lm ú cú hi vỡ: + Lm nh hng n kt qu hc tp, Hng s hc yu mụn Vn v Lan s hc yu mụn Toỏn ( 0.25 im ) + Vic lm ca hai bn th hin s thiu trung thc trong tit kim tra (0.25 im) + Vic lm ca Hng v Lan khụng... khú khn d/ Cú ch da trong mi vic, tn nhiu cụng sc Cõu 7: Ta cú th rốn luyn tớnh t tin bng cỏch: a/ Liu mng, hiu thng b/ Phiờu lu, mo him c/ Ch ng, t giỏc trong mi vic d/ Ba phi, a dua, c hi Cõu 8: in t cũn thiu trong cõu sau on kt, tng tr l s , v cú vic lm c th giỳp nhau khi gp khú khn Cõu 9: Hóy ni ý ct A sao cho ỳng vi ý ct B: Ct A Ct B 1/ Núi tht vi b, m khi b im kộm A/ Sng gin d 2/ Hc thuc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 20152016, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 20152016, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 20152016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay