(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh

27 167 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:06

(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H NGUY N XUÂN CHÍ MINH NG THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH Chuyên ngành: Qu n lý kinh t Mã s : 62 34 04 10 TÓM T T LU N ÁN TI N S KINH T Hà N i - 2015 Công trình c hoàn thành t i: H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS TS Tr nh Th Ái Hoa Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lu n án s c b o v tr cH i ng ch m lu n án c p H c vi n h p t i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh Vào h i gi ngày tháng n m 2015 Có th tìm hi u lu n án t i: Th vi n Qu c gia Th vi n H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh DANH M C CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U Ã CÔNG B LIÊN QUAN N LU N ÁN Nguy n Xuân ng (2014), " u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Vi t Nam", T p chí Kinh t qu n lý, S Nguy n Xuân ng (2014)," Gi i pháp tài nh m thu hút ut c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh", T p chí Kinh t qu n lý, S 10 3.Nguy n Xuân ng (2015), "H tr doanh nghi p nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t nông nghi p Kinh t qu n lý, S 13 t nh B c Ninh", T p chí M U Tính c p thi t c a tài nghiên c u nhi u qu c gia, i v i s phát tri n c a nông nghi p hình th c t ch c s n xu t hi n i nh hình thành doanh nghi p nông nghi p, thi t l p chu i giá tr , kênh phân ph i Nông nghi p phát tri n theo h ng hi n i v i s g n k t ch t ch gi a nông nghi p ngành kinh t khác, có s liên k t gi a ch th s n xu t nông nghi p, phát huy nh ng l i th c a hình th c qu n tr theo mô hình doanh nghi p vào nông nghi p c bi t có s xu t hi n c a doanh nghi p ho t ng u t vào t t c khâu s n xu t nông nghi p Doanh nghi p c u n i s n xu t nông nghi p v i th tr ng Vi t Nam n c nông nghi p v i óng góp bình quân c a ngành nông nghi p chi m kho ng 20% GDP c a c n c M c dù Nhà n c ã tr ng u t cho khu v c nông nghi p, nông dân, nông thôn, nh ng ngu n v n m i ch áp ng c kho ng 55-60% yêu c u, v y ch a phát huy h t ti m n ng nông nghi p, nông thôn Vai trò c a hình th c t ch c s n xu t khác nh doanh nghi p u t vào nông nghi p h t s c m nh t Nói cách khác doanh nghi p Vi t Nam quan tâm u t vào nông nghi p, ho c u t vào nông nghi p nh ng v i quy mô r t nh i v i t nh B c Ninh, nông nghi p óng m t vai trò quan tr ng trình tích lu v n cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hóa nói chung trình y m nh công nghi p hoá, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn nói riêng Nông nghi p ã t o kho ng 40% GDP nguyên li u cho công nghi p ch bi n Nông nghi p có v trí chi n l c quan tr ng, liên quan n vi c gi i quy t nh ng v n c b n c a i s ng i a s nhân dân Tuy v y, s tham gia u t c a doanh nghi p vào nông nghi p r t h n ch , u t c a Nhà n c (trung ng a ph ng) b gi i h n b i ngu n v n u t , hi u qu s d ng v n nhà n c u t cho nông nghi p không cao Theo ó, nông nghi p t nh ch a có c s b t phá phát tri n, ti m n ng, l i th v nông nghi p c a t nh ch a c khai thác t i a cho phát tri n kinh t a ph ng M c dù Nhà n c Trung ng quy n t nh B c Ninh b c u ã có nh ng sách u ãi, khuy n khích i v i doanh nghi p tham gia u t vào nông nghi p, nh ng nhi u ý ki n cho r ng, sách v n xa r i v i nhu c u th c c a doanh nghi p, v n ch a m nh thi u h p d n i v i doanh nghi p Th c t ó òi h i quy n t nh B c Ninh c n có nh ng t phá c ch , sách thu hút u t c a doanh nghi p a ph ng, th c s k t n i c doanh nghi p v i kinh t nông nghi p, k t n i s n xu t c a nông dân v i th tr ng Th c t ó c ng òi h i c n có s nghiên c u m t cách c b n, toàn di n, có h th ng c ch , sách c a quy n t nh nh m y m nh thu hút u t c a doanh nghi p vào t nh B c Ninh, thúc y s n xu t nông nghi p c a a ph ng Chính t nh ng lý trên, tác gi ch n tài: Thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh làm tài nghiên c u cho Lu n án ti n s M c ích nhi m v nghiên c u V m c ích nghiên c u Trên c s h th ng hóa c s lý lu n th c ti n v thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, th c tr ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh, Lu n án xu t nh ng gi i pháp ch y u thu hút doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh B c Ninh th i gian t i V nhi m v nghiên c u Th c hi n m c ích nói trên, tài có nhi m v : (1) H th ng hóa làm rõ h n c s lý lu n, kinh nghi m v thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p; (2) Phân tích, ánh giá th c tr ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh hi n nay; (3) xu t h th ng gi i pháp nh m khuy n khích, thu hút doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh B c Ninh nh ng n m t i i t ng nghiên c u ph m vi nghiên c u - i t ng nghiên c u i t ng nghiên c u c a Lu n án thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng C th , Lu n án nghiên c u c ch , sách c a quy n c p t nh thu thu hút u t vi c quy n t nh th c hi n sách chung c a Nhà n c trung ng vi c khuy n khích doanh nghi p u t vào l nh v c nông nghi p nói chung - Ph m vi nghiên c u V không gian, Lu n án nghiên c u thu hút u t c a lo i hình doanh nghi p vào nông nghi p a bàn t nh B c Ninh + i t ng thu hút u t doanh nghiêp H doanh nghi p n c doanh nghi p có v n u t n c Doanh nghi p Lu n án c hi u t t c t ch c kinh t c thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghiêp, Lu t H p tác xã h nông dân s n xu t kinh doanh l nh v c nông nghi p nh m m c tiêu l i nhu n V th i gian, Lu n án nghiên c u vi c quy n t nh thu hút u t c a lo i hình doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh t n m 2009 n n m 2013 gi i pháp c xu t h ng n 2020 Ph ng pháp ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Ph ng pháp ti p c n nghiên c u H ng ti p c n nghiên c u c a tài Lu n án nghiên c u t n i dung thu hút u t (xây d ng chi n l c thu hút u t , xây d ng th c hi n sách thu hút u t , c i cách th t c hành th c hi n h tr khác) mà quy n t nh th c hi n Các n i dung c th c hi n nh m thu hút i t ng doanh nghi p ( ã c xác nh ph n ph m vi nghiên c u c a tài Lu n án) M c tiêu thu hút u t c a doanh nghi p mà quy n t nh h ng t i m c tiêu trung gian m c tiêu c th M c tiêu trung gian c a thu hút u t g m t o môi tr ng u t thu n l i, nh h ng u t , khuy n khích u t ki m soát ho t ng u t c a doanh nghi p M c tiêu cu i s t ng tr ng n nh u t c a doanh nghi p, b o m th c hi n m c tiêu kinh t -xã h i c a a ph ng chi n l c phát tri n c a t nh Các m c tiêu ó c th hi n m t s ch tiêu c th nh s l ng doanh nghi p c thu hút, t c thu hút u t c a doanh nghi p, t ng s v n u t c a doanh nghi p, quy mô v n u t c a doanh nghi p, l nh v c c thu hút 4.2 Ph ng pháp nghiên c u c a tài Lu n án Ph ng pháp ch o c s d ng phân tích, t ng h p, ph ng v n chuyên gia, i u tra kh o sát, so sánh, phân tích SWOT Nh ng óng góp m i v khoa h c c a lu n án - H th ng hóa làm rõ h n m t s v n lý lu n v thu hút u t c a doanh nghi p vào l nh v c nông nghi p nói chung, c s ó a m t s v n lý lu n v thu hút u t c a quy n c p t nh ó a phân tích khái ni m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng (t nh), xác nh c i m c a thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, trình bày vai trò lu n gi i cho s c n thi t ph i thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các n i dung thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t t nh c c th hóa, g n v i phân c p qu n lý v ch c n ng nhi m v c a quy n c p t nh - Trên c s ánh giá th c tr ng vi c thu hút u t c a quy n t nh B c Ninh i v i doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh B c Ninh giai o n t 2009 n 2013, lu n án ã ch nguyên nhân c a nh ng h n ch thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, ó nh n m nh bên c nh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ch quan d n n doanh nghi p u t vào B c Ninh vào nông nghi p v s l ng, nh v quy mô bi n pháp, sách thu hút ch a c tr ng, ch a phù h p - Phân tích SWOT thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh, xu t m t s gi i pháp ch y u t ng c ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh th i gian t i n m 2020 Các gi i pháp nh n m nh vào h ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p theo h ng nông nghi p ô th , công ngh cao, ch t l ng cao, h ng vào phát tri n s n ph m l i th c a a ph ng K t c u c a lu n án Ngoài ph n m u, k t lu n danh m c tài li u tham kh o; n i dung lu n án c k t c u thành ch ng v i 12 ti t Ch ng T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U LIÊN QUAN N TÀI LU N ÁN 1.1 T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U N TÀI N C NGOÀI LIÊN QUAN 1.1.1 Các nghiên c u lý thuy t v thu hút u t vào nông nghi p 1.1.1.1 Nghiên c u v nhân t nh h ng t i u t vào nông nghi p Nghiên c u theo h ng ã h th ng hóa ch r ng nhóm nhân t có nh h ng chi u v i l ng u t (các nhân t t ng v quy mô l ng u t t ng) bao g m: (1) Giá u (khuynh h ng c a ngành); (2) khuynh h ng n ng su t c a ngành; (3) c u c a ngành dài h n; (4) kh n ng ti p c n th tr ng; (5) m c n nh rõ ràng v quy n tài s n; (6) kh n ng ti p c n ngu n tín d ng công c tài chính; (7) kh n ng ti p c n công c b o hi m; (8) c s h t ng; (9) kh n ng ti p c n thông tin; (10) kh n ng ti p c n tri th c công ngh ; (11) m b o v quy n phát minh, sáng ch ; (12) trình hi n th i c a n n nông nghi p (t cung t c p; h n h p chuyên môn hóa); (13) i u ki n khí h u th nh ng Nhóm nhân t có nh h ng ng c chi u v i l ng u t (các nhân t t ng v quy mô l ng u t gi m): (1) m c lãi su t; (2) Giá y u t u vào; (3) m c thu ph i n p; (4) m c r i ro, b t tr c c a ngành; (5) th t c hành Các nghiên c u không c p t i bi n pháp thu hút u t nh ng c ng ã góp ph n xây d ng c s cho nghiên c u n i ti p liên quan n vi c xây d ng sách c a Nhà n c h tr khu v c nông nghi p 1.1.1.2 Nghiên c u v sách thu hút u t Có nhi u sách nh h ng n thu hút u t c a doanh nghi p M t là, sách c th nh h ng n doanh nghi p: Chính sách c a ph h tr phát tri n doanh nghi p Hai là, quy nh lu t liên quan n kinh doanh: bao g m quy nh qu n tr ho t ng c a doanh nghi p bao g m vi c ng ký yêu c u báo cáo Ba là, sách, quy nh lu t pháp liên quan n thu : bao g m lo i thu nh thu thu nh p, thu l i nhu n, thu hàng hoá d ch v B n là, quy nh lu t liên quan n lao ng: liên quan ch t ch n ch t l ng công vi c, lao ng N m là, quy nh lu t, sách liên quan n xu t kh u, th ng m i: g m sách nh l ng (h n ng ch nh p kh u, gi y phép) phi nh l ng (thu ), c n tr nh p kh u, h n ch xu t kh u Sáu là, quy nh lu t, sách tài chính, tín d ng: Quy nh lu t, sách tài nh h ng t i s ti p c n c a doanh nghi p v v n, tài chính, kh u hao B y là, sách liên quan n giáo d c: tác ng t i s phát tri n c a doanh nghi p có th tr c ti p ho c gián ti p Tám là, sách liên quan n i m i: h tr phát tri n th ng m i gi a doanh nghi p y m nh i m i công ngh Chín là, sách lu t quy nh liên quan n môi tr ng: liên quan n quy nh v môi tr ng có tác ng t i ho t ng kinh doanh nh h ng c a doanh nghi p 1.1.2 Các nghiên c u th c ch ng v thu hút u t vào nông nghi p qu c gia 1.1.2.1 Nghiên c u th c ch ng n c phát tri n 1.1.2.2 Nghiên c u th c ch ng n c ang phát tri n Có th th y r ng, ã có r t nhi u nghiên c u d i góc lý thuy t c ng nh th c ch ng v thu hút u t vào nông nghi p nói chung, ó có u t c a t nhân vào nông nghi p Nói chung, nghiên c u ti p c n d i góc phân chia n n kinh t thành hai khu v c khu v c t khu v c công, ó, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t khía c nh c a thu hút u t t khu v c t c nghiên c u l ng ghép n i dung thu hút u t t nhân 1.2 T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U TRONG N N TÀI LU N ÁN C LIÊN QUAN 1.2.1 Các nghiên c u v thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p khía c nh khác nhau, tác gi ã c p n nhi u khía c nh sách nh m phát tri n kinh t nông nghi p Có r t nhi u công trình nghiên c u sách kinh t nói chung phát tri n nông nghi p, ó, c p t i gi i pháp thúc y u t c a doanh nghi p vào nông nghi p nh m t nh ng gi i pháp quan tr ng nh ng l i không i kèm d n ch ng, phân tích c th Trong ó, c ng có nhi u nghiên c u c p t i sách c th có tác ng t i kh n ng u t c a doanh nghi p nh : sách thu , sách tín d ng, sách h tr t o ngu n nhân l c, chuy n giao khoa h c công ngh nông nghi p Tuy nhiên, sách c c p n nh m t khía c nh c a n i dung phát tri n nông nghi p chúng ch a ph n ánh c y , h th ng n i dung sách nh m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các công trình ch y u t p trung nghiên c u thu hút u t vào nông nghi p nói chung, ch a có công trình khoa h c nghiên c u v n thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t cách c b n, có h th ng, c xây d ng m t c s lý lu n y , toàn di n t ng h p kinh nghi m qu c t c p t nh, ph m vi c n c, ch a có công trình nghiên c u v c ch , sách c a quy n a ph ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng 1.2.2 Các nghiên c u v thu hút u t vào nông nghi p B c Ninh B c Ninh có m t s công trình nghiên c u c p n thu hút u t , phát tri n doanh nghi p, phát tri n nông nghi p B c Ninh d i khía c nh khác Tuy nhiên ch a có công trình nghiên c u nghiên c u nh ng bi n pháp sách c a quy n t nh i v i thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh m t cách h th ng 1.3 NH NG V N RÚT RA T CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U C C P TRÊN VÀ NH NG V N C N TI P T C NGHIÊN C U Ã 1.3.1 Nh ng v n rút t công trình nghiên c u ã c c p Qua nh ng mô hình lý thuy t nghiên c u th c ch ng v a c p, có th rút m t s lu n i m Th nh t, có r t nhi u y u t nh h ng n u t c a doanh nghi p nói chung u t c a doanh nghi p vào nông nghi p nói riêng Th hai, b t c m t mô hình sách chung áp d ng cho t t c qu c gia, c i m n n nông nghi p qu c gia khác Tuy nhiên, nhìn chung, sách thu hút hi u qu tr c h t ph i m b o tính minh b ch, n nh, d ti p c n d d oán 1.3.2 Nh ng v n c n ti p t c nghiên c u Các v n c n ti p t c ph i làm rõ là: (1) Tác ng c a sách c a quy n t nh i v i thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng; (2)Th c tr ng hi u qu c a sách c a quy n a ph ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh th i gian qua; (3) Nh ng t n t i, h n ch h th ng sách c a quy n t nh thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p T nh; (4) xu t i u ch nh sách theo h ng h p d n, khuy n khích doanh nghi p t ng u t phát tri n nông nghi p T nh Ch ng C S LÝ LU N VÀ KINH NGHI M CHÍNH QUY N T NH THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P 2.1 KHÁI QUÁT V U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P VÀ THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P 2.1.1 u t c a doanh nghi p vào nông nghi p 2.1.1.1 Khái ni m u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a bàn t nh u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t a ph ng c n c hi u theo ngh a r ng i u ó có ngh a u t c a doanh nghi p không ch vi c doanh nghi p b v n, ngu n l c ng i, công ngh vào s n xu t s n ph m tr ng, v t nuôi mà bao hàm c vi c u t vào làm gia t ng giá tr s n ph m nông nghi p, hay cung c p s n ph m ph c v cho s n xu t nông nghi p Ði u ó ng ngh a v i ho t ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p di n xuyên su t chu i giá tr c a s n ph m nông nghi p 2.1.1.2 Các hình th c u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a bàn t nh M t là, doanh nghi p u t tr c ti p t ch c s n xu t toàn b s n ph m nông nghi p Hai là, doanh nghi p u t vào m t khâu chu i giá tr nh cung c p u vào, k thu t s n xu t cho ng i nông dân tiêu th s n ph m u Ba là, doanh nghi p c ng có th u t vào ngành s n xu t s n ph m ph c v cho s n xu t nông nghi p nh cung c p y u t u vào, gi ng tr ng v t nuôi, công ngh s n xu t, thu ho ch, b o qu n, s n xu t máy móc ph c v nông nghi p B n là, u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c ng có th c th c hi n thông qua ho t ng l p qu u t vào nông nghi p c a doanh nghi p ho t ng l nh v c phi nông nghi p ho c liên doanh gi a doanh nghi p vi c th c hi n d án u t vào nông nghi p N m là, mô hình ng i nông dân liên k t v i hình thành doanh nghi p, h p tác xã c a 2.1.2 Khái ni m, c i m, vai trò m c tiêu thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a bàn t nh 2.1.2.1 Quan ni m v thu hút u t thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng (t nh) vi c quy n t nh t ch c th c hi n t ng th bi n pháp, sách nh m gia t ng s ý, quan tâm hi n th c hóa hành ng u t c a nhà u t vào l nh v c nông nghi p c a a ph ng (t nh) 2.1.2.2 c i m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p M t là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p có i t ng r ng Hai là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p òi h i bi n pháp m nh Ba là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t t nh ho t ng ph c t p B n là, sách thu hút u t c a doanh nghi p vào m t t nh c ban hành b i c c quan trung ng quy n a ph ng N m là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng c th c hi n theo phân c p qu n lý Sáu là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p có th c xây d ng áp d ng m t khâu n m chu i giá tr s n ph m nh m nâng cao ch t l ng s n ph m (c nh tranh v ch t l ng); ho c áp d ng cho nhi u khâu chu i giá tr nh m gi m chi phí chuy n i gi a khâu, ti n t i gi m chi phí cu i c a s n ph m (c nh tranh v giá) B y là, Chính quy n có th thu hút u t c a doanh nghi p b ng h tr tr c ti p ho c gián ti p 2.1.2.3 Vai trò c a vi c thu hút doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh 2.1.2.4 M c tiêu thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p M c tiêu trung gian: M t là, t o l p môi tr ng u t thu n l i Hai là, m c tiêu nh h ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh Ba là, m c tiêu khuy n khích u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh B n là, ki m soát c ho t ng u t c a doanh nghi p M c tiêu cu i cùng: g m m c tiêu t ng tr ng ho t ng u t c a doanh nghi p m c tiêu n nh ho t ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p 2.2 N I DUNG THU HÚT Ð U T NGHI P T NH C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG 2.2.1 Xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p 2.2.2 Xây d ng t ch c th c hi n sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh Có hai nhóm sách có tác ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh M t là, nhóm sách u ãi u t c a quy n Trung ng i v i doanh nghi p u t vào nông nghi p Các sách c áp d ng chung i v i t t c a ph ng c n c Chính quy n t nh t ch c th c hi n sách a bàn t nh, nh m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh Chính sách u ãi c a quy n trung ng g m sách thu khuy n khích v thu i v i doanh nghi p u t vào l nh v c nông nghi p, sách u ãi tín d ng, u ãi v t ai, h tr xúc ti n u t , h tr t o ngu n nhân l c, sách phát tri n khoa h c, k thu t, sách b o hi m nông nghi p (h tr r i ro s n xu t nông nghi p, ) Hai là, nhóm sách u ãi riêng c a quy n t nh, c áp d ng riêng cho doanh nghi p u t vào nông nghi p c a a ph ng Trên c s quy nh chung c a pháp lu t, sách c a quy n Trung ng, i u ki n c thù c a a ph ng sách c a quy n t nh b n, quy n t nh có th xây d ng m t s sách c a a ph ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p 2.2.3 C i cách hành th c hi n h tr khác cho doanh nghi p 2.3 NH NG NHÂN T C B N NH H NG T I THU HÚT DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P M T T NH Bao g m (1) Chi n l sách c a Chính ph UT C A c, quy ho ch phát tri n vùng nông nghi p c a qu c gia, i v i u t s n xu t nông nghi p; (2) Ti m n ng, l i th 10 Trong nh ng n m qua, v n t ngân sách nhà n c u t cho doanh nghi p l nh v c tr ng tr t ch n nuôi, doanh nghi p l nh v c thu s n nh n c h tr t ngu n v n Giai o n 2009 2013, t ng v n u t t ngân sách cho doanh nghi p nông nghi p 273,226 t ng Trong ó 100% dành cho doanh nghi p ngành tr ng tr t ch n nuôi V n c a t nh c p chi m 78% t ng s v n có ngu n g c t ngân sách nhà n c, l i v n c a ngân sách trung ng Vi c h tr lãi su t ti n vay sau u t c th c hi n hàng n m áp d ng i v i kho n vay trung, dài h n (trên 12 tháng) th c hi n gi i ngân t 01/01/2011 tr i M c l i su t h tr 0,2%/tháng (2,4%/n m), tính s ti n vay th i h n cho vay th c t nh ng không 500 tri u ng/doanh nghi p B c Ninh h tr doanh nghi p thông qua Qu b o lãnh tín d ng Tuy nhiên, so v i t ng d n b o lãnh c a Qu B o lãnh tín d ng (trên 139 t ng), b o lãnh dành cho doanh nghi p nông nghi p ch t 4,3% M c b o lãnh th p so v i nhu c u c a doanh nghi p nông nghi p c ng nh so v i b o lãnh cho ngành ngh khác 3.2.2.3 Th c tr ng th c hi n sách u ãi v t Theo quy nh c a UBND t nh B c Ninh, doanh nghi p u t vào nông nghi p c h ng nhi u u ãi M t là, doanh nghi p c mi n, gi m ti n s d ng t Hai là, doanh nghi p c mi n, gi m ti n thuê t, thuê m t n c c a Nhà n c Ba là, doanh nghi p c h tr thuê t, thuê m t n c c a h gia ình, cá nhân B n là, doanh nghi p c mi n, gi m ti n s d ng t chuy n m c ích s d ng t 3.2.2.4 Th c tr ng t o nhân l c cho doanh nghi p Chính quy n t nh th c hi n h tr kinh phí t o ngh n c, m c kinh phí t o ph i phù h p v i quy nh hi n hành cho doanh nghi p có d án nông nghi p c bi t u ãi u t , d án nông nghi p u ãi u t , d án nông nghi p khuy n khích u t M c h tr i v i doanh nghi p siêu nh 100%, 70% m c h tr cho doanh nghi p nh , 50% cho doanh nghi p v a M i lao ng ch c t o t i a m t l n/n m th i gian t o c h tr kinh phí không tháng Kho n ti n h tr c ngân sách nhà n c c p cho c s d y ngh c a t nh t o cho doanh nghi p có nhu c u ho c tr c ti p c p cho doanh nghi p tr ng h p t o t i ch Th c hi n án t o ngh cho lao ng nông thôn , a ph ng t nh ã xác nh, l a ch n ngh phù h p i u ki n th c t v i hình th c t o t p trung t i thôn, xã B c Ninh tr ng th c hi n thí i m mô hình d y ngh cho lao ng nông thôn ánh giá hi u qu , kinh nghi m nhân r ng mô hình nh k thu t tr ng n m nuôi gà th ng ph m Gia Bình v i 70 h c viên tham gia Tính n h t n m 2012, toàn t nh ã t ch c t o ngh cho g n 25.500 lao ng nông thôn; ó, t o ngh nông nghi p 10.972 ng i (43%) ngh phi nông nghi p 11 11.006 ng i (43,2%), làng ngh 3.520 ng i (13,8%) Chính sách góp ph n gia t ng t l lao ng nông nghi p qua t o B c Ninh 3.2.2.5 Th c tr ng u t phát tri n k t c u h t ng cho nông nghi p Trong giai o n 2009-2013, B c Ninh c Nhà n c u t cho nông nghi p l n Có th th y r ng, n m, Nhà n c h tr nhi u nh t cho thu l i u t c a Nhà n c cho thu l i g p g n 10 l n so v i u t cho tr giá u vào chi phí khác c a ng i s n xu t g p r t nhi u l n so v i l nh v c l i khuy n nông ho t ng thú y, b o v th c v t S v n u t c th cho thu l i c th hi n hình d i ây 3.2.2.6 Th c tr ng sách h tr nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh T nh B c Ninh ã th c hi n nhi u gi i pháp h tr doanh nghi p nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh nông nghi p M t là, i v i chuy n giao khoa h c công ngh , ngân sách t nh h tr 100% kinh phí t p hu n, t o, chuy n giao khoa h c k thu t nông nghi p (tr ng tr t, ch n nuôi, th y s n) cho nông dân T nh h tr 70% kinh phí mua gi ng m i, v t t thi t b m i xây d ng mô hình trình di n ti n b k thu t Hai là, cung c p tài cho ho t ng nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh vào s n xu t Kinh phí giao cho doanh nghi p nghiên c u, ng d ng khoa h c, k thu t vào nông nghi p chi m t tr ng khiêm t n so v i t ng ngu n kinh phí nghiên c u, ng d ng khoa h c k thu t vào s n xu t nông nghi p Giai o n 20092013, kinh phí giao cho doanh nghi p nghiên c u, ng d ng khoa h c, k thu t vào nông nghi p trung bình chi m 30% so v i t ng ngu n kinh phí nghiên c u, ng d ng khoa h c k thu t vào s n xu t nông nghi p N m 2011, kinh phí khu v c doanh nghi p c h ng ch chi m 20% t ng kinh phí V i vi c h tr kinh phí, nhà n c ã huy ng c doanh nghi p u t thêm g n 7,9 t ng Các doanh nghi p u t thêm ch y u ho t ng l nh v c thu s n Trong giai o n 2009 2013, có 10 doanh nghi p c h tr kinh phí nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t vào s n xu t Trong ó, có doanh nghi p có v n nhà n c ho t ng l nh v c tr ng tr t Các doanh nghi p u t quy mô nh , ngu n ti n u t thêm t ngu n tài c a doanh nghi p c ng h n ch , d án nghiên c u u c tài tr v i t l l n h n t l tài tr c a t nh cho doanh nghi p khu v c t nhân Ch ng h n, tài tr t kinh phí s nghi p khoa h c c a t nh cho doanh nghi p có v n nhà n c th ng t 30%, n 50%, cá bi t có d án lên t i 100% giá tr d án Tài tr c a t nh cho d án c a doanh nghi p t nhân m c r t th p Trong ó, doanh nghi p khu v c t nhân u b thêm m t kho n u t l n h n nhi u so v i kho n h tr c a nhà n c Ba là, t nh B c Ninh ý u t phát tri n nông nghi p công ngh cao K t n m 2002, m i n m, S KHCN B c Ninh ã t ch c tri n khai hàng ch c tài l nh v c nông nghi p kh o nghi m, ch n t o, nhân gi ng tr ng có n ng su t ch t l ng cao T t c mô hình u có s h tr m t ph n v n, v t t c a nhà n c h tr 100% v k thu t 12 3.2.2.7 Th c tr ng th c hi n sách h tr doanh nghi p gi m thi u r i ro Theo Quy t nh 315/Q -TTg ngày 1-3-2011 c a Th t ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m b o hi m nông nghi p (BHNN) giai o n 2011-2013 t i 21 t nh, thành ph , B c Ninh a ph ng c thí i m b o hi m cho àn l n, gà v t B c Ninh ã thành l p Ban ch o v BHNN Ban ch o ã xây d ng k ho ch v n b n h ng d n tri n khai th c hi n BHNN a bàn, t ch c t p hu n cho Ban ch o c p Theo ó, B c Ninh ã l a ch n xã thu c huy n tri n khai thí i m BHNN Th i gian b t u tri n khai ký k t h p ng b o hi m t cu i tháng 12-2011 th c hi n n m 2012 2013 (tùy thu c t ng lo i v t nuôi có th i h n b o hi m khác nhau) Nhà n c s h tr 100% phí b o hi m cho h nông dân, cá nhân nghèo; 80% cho h nông dân, cá nhân c n nghèo, 60% cho h nông dân không thu c h nghèo Các t ch c s n xu t nông nghi p s c h tr 20% phí b o hi m N m 2012, Trung ng h tr cho B c Ninh 500 tri u ng th c hi n ch ng trình thí i m b o hi m nông nghi p Tuy nhiên, ti n tri n khai BHNN v n ch m so v i k ho ch ra, nh t vi c thành l p Ban ch o, t ch c t p hu n, tuyên truy n, th c hi n sách c a Nhà n c H u h t cán b c s thôn, xã u ch a n m v ng sách g p r t nhi u lúng túng trình t ch c th c hi n i v i ng i ch n nuôi, tham gia BHNN hình th c t nguy n, có óng góp m t ph n phí ph i tuân th nghiêm ng t nh ng quy trình k thu t nên vi c tuyên truy n, v n ng ng i dân hi u, t giác tham gia c ng i u r t khó kh n 3.2.3 Th c tr ng th c hi n th t c hành h tr khác cho doanh nghi p Chính quy n t nh ã có nhi u v n b n h ng d n doanh nghi p v th t c liên quan n u t vào nông nghi p a ph ng Trong giai o n 2009-2013, t nh B c Ninh ã ban hành nhi u quy t nh i u ch nh ho t ng liên quan n u t c a doanh nghi p vào a bàn T nh Các quy t nh c n c pháp lý cho ho t ng c a c quan qu n lý nhà n c c ng nh quy nh rõ v quy n ngh a v c a doanh nghi p ho t ng a bàn t nh Các v n b n c a t nh u quy nh rõ quy n ngh a v c a nhà u t , c ng nh c quan qu n lý nhà n c Nhìn chung v n b n ban hành ã góp ph n tích c c c i thi n môi tr ng u t kinh doanh, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p u t V t ch c xúc ti n u t , B c Ninh ã th c hi n công tác xúc ti n u t , qu ng bá hình nh nh m thu hút u t vào t nh nh biên so n, phát hành nhi u tài li u gi i thi u môi tr ng u t kinh doanh, qu ng bá hình nh a ph ng; Ch ng xây d ng m i quan h h p tác v i t ch c n c; T ch c oàn công tác xúc ti n u t , xúc ti n th ng m i nh m v n ng thu hút u t , t o i u ki n cho doanh nghi p liên doanh, liên k t, m r ng th tr ng cho s n ph m c a a ph ng 13 3.3 ÁNH GIÁ CHUNG V THU HÚT NÔNG NGHI P T NH B C NINH UT C A DOANH NGHI P VÀO 3.3.1 Nh ng thành công thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh M t là, B c Ninh ã t o c m t m t tr ng u t thu n l i, có tác ng thu hút doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh Hai là, sách t ch c th c thi sách c a B c Ninh ã có tác ng tích c c vi c khuy n khích doanh nghi p u t vào nông nghi p a ph ng S doanh nghi p u t vào nông nghi p Bác Ninh t ng lên liên t c qua n m n u n m 2013, s l ng doanh nghi p, h p tác xã ho t ng l nh v c nông, lâm nghi p, thu s n B c Ninh ch ng sau thành ph Hà N i, cao h n m c bình quân c a c n c cao h n bình quân c a t t các vùng kinh t c n c 3.3.2 Nh ng h n ch thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh M t là, B c Ninh ch a có chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p i u n cho vi c thu hút u t c a doanh nghi p ch a c nh h ng rõ Theo ó, dài h n, vi c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p khó n nh, v ng ch c Hai là, vi c xây d ng sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p B c Ninh ch a c tr ng úng m c, ch a hình thành ng b m t h th ng sách dành riêng cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các sách thu hút u t c a t nh B c Ninh hi n t i v n t p trung cho doanh nghi p ngành s n xu t phi nông nghi p Chính thi u m t h th ng sách ng b c th thu hút, nh h ng, i u ti t u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m b o s cân i v l nh v c c u t , lo i hình doanh nghi p c thu hút i u ó d n t i m t s h n ch thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p B c Ninh S doanh nghi p ho t ng l nh v c nông, lâm, th y s n n m 2012 ch chi m 20% t ng s doanh nghi p ang ho t ng t nh, th p h n m c bình quân chung (30%) c a c n c M t khác, s doanh nghi p u t vào nông nghi p B c Ninh ch y u HTX N u lo i tr HTX s l ng doanh nghi p nông nghi p B c Ninh l i thu c di n th p nh t khu v c ng b ng Sông H ng V l nh v c thu hút u t , doanh nghi p nông nghi p B c Ninh ch y u ho t ng l nh v c tr ng tr t ch n nuôi S doanh nghi p chi m t i 98% t ng s doanh nghi p nông nghi p t nh Trong nông nghi p, l nh v c thu hút c nhi u doanh nghi p u t nh t ch n nuôi, thu s n, ó t p trung vào s n xu t, kinh doanh th c n ch n nuôi,s n xu t gi ng tr ng, v t nuôi thu s n Hi n a bàn t nh có 10 doanh nghi p s n xu t gi ng v t nuôi, 07 c s s n xu t gi ng th y s n Trong ó, doanh nghi p s n xu t gi ng cá t ng i phát tri n V nhà u t , B c Ninh ch y u nhà u t n c n nay, m i ch có m t doanh nghi p 100% v n n c u t vào l nh v c nông nghi p B c 14 Ninh Trong s nhà u t n c, doanh nghi p nông nghi p B c Ninh ch y u c thành l p d i hình th c doanh nghi p t p th T tr ng doanh nghi p t nhân r t khiêm t n Nh v y, có th th y r ng, doanh nghi p t p th chi m kho ng 95% t ng s doanh nghi p nông nghi p c a toàn t nh Ch có 5% t ng s doanh nghi p c a t nh doanh nghi p nhà n c, có v n nhà n c doanh nghi p t nhân Trong s doanh nghi p nông nghi p thu c kh i t nhân n c, hình th c công ty trách nhi m h u h n ch y u Trung bình có t i g n 65% doanh nghi p thành l p d i hình th c công ty trách nhi m h u h n, 35% doanh nghi p l i thành l p d i hình th c doanh nghi p t nhân công ty c ph n Nh v y, có th th y r ng hình th c t ch c doanh nghi p ngành nông nghi p B c Ninh ch y u d i hình th c doanh nghi p t p th , hay HTX Doanh nghi p thành l p d i d ng công ty trách nhi m h u h n nhi u h n s l ng doanh nghi p thành l p d i hình th c công ty c ph n cho th y quy mô ho t ng c a doanh nghi p r t nh bé V s v n u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, có th th y r ng, s B c Ninh, qua n m, th ng th p h n r t nhi u ngành công nghi p ch bi n, ch t o N m 2013, t ng v n u t th c hi n c a doanh nghi p ngành công nghi p ch t o, cao g p 50 l n ngành nông nghi p Thêm vào ó, s phân b ngu n v n u t n i b ngành nông nghi p c ng không ng u Trong ó, nhi u l nh v c có ti m n ng l n l i ch a c tr ng có v n u t nh ch bi n nông s n th y s n S v n u t c a doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p thu s n d ch v liên quan liên t c gia t ng qua n m, v i m c cao Trong ó, doanh nghi p nông nghi p có xu h ng t ng v n u t r t rõ ràng v i m c t ng tr ng nhanh N m 2013, v n u t c a doanh nghi p nông nghi p ã t ng g n 10 l n so v i n m 2009 Tuy nhiên, xu h ng t ng, gi m u t không th hi n rõ r t doanh nghi p lâm nghi p thu s n Th m chí, v n u t c a doanh nghi p khai thác, nuôi thu s n có xu h ng gi m qua n m M t khác, hi u qu s d ng ngu n l c u t vào nông nghi p ch a cao Trong ngành tr ng tr t ch bi n nông s n, th y s n, doanh nghi p có xu h ng t p trung vào vi c khai thác ti m n ng, ngu n l c s n có v t ai, lao ng , ch a có nhi u d án t o gi ng m i s n xu t, ch bi n lo i rau, qu , h i s n xu t kh u có hàm l ng k thu t cao, ch t l ng t t phù h p v i i u ki n c a t nh Trong l nh v c thu s n, trình công ngh ch bi n nuôi tr ng thu s n ã t c trình nh t nh nh ng l i thi u d án u t công ngh cao, nâng giá tr gia t ng, thi u công ngh s n xu t gi ng ch t l ng T tr ng u t n c vào nông nghi p th p, thi u n nh So v i l nh v c khác, s d án TNN l nh v c nông nghi p vào t nh chi m t tr ng r t th p, chi m ch a t i 6% t ng s d án u t Ba là, thi u c ch ph i h p thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Theo cách qu n lý truy n th ng, h u h t v n sách liên quan n 15 khu v c nông nghi p u ngành nông nghi p xây d ng t ch c th c hi n Trong ó, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p không ph i v n c a riêng ngành nông nghi p mà òi h i c n có s ph i h p c a ngành khác nh k ho ch u t , tài chính, công th ng, tài nguyên môi tr ng B c Ninh, vi c ph i h p gi a c quan qu n lý nhà n c xây d ng sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ch a t t ó ch a t o sách th t s h p d n, th c s t o ng l c m nh thu hút nhà u t B n là, vi c t ch c th c hi n sách u ãi, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p nhi u h n ch nh th t c c h ng u ãi ph c t p, nhi u sách khuy n khích u t , h tr s n xu t nông nghi p ã c ban hành, tri n khai nh ng hi u qu th c t không c nh mong mu n, a ph ng lúng túng, ch a có ch tài phù h p h tr gi i quy t tranh ch p phát sinh gi a doanh nghi p ng i s n xu t, k t c u h t ng ph c v s n xu t nông nghi p r t nghèo nàn ó ch a s c h p d n nhà u t , tính n nh c a quy ho ch t ng l nh v c nông lâm ng nghi p ch a c m b o, kh n ng ti p c n ngu n l c t ai, tín d ng cho s n xu t h n ch 3.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p M t là, nông nghi p ngành ch u nh h ng r t l n c a i u ki n t nhiên, th i ti t, thiên tai d ch b nh ây khó kh n l n nh t r i ro cao nh t mà ho t ng u t vào nông nghi p khó có th oán tr c c Hai là, sách c a Trung ng nh ng n m qua v n ng h s phát tri n c a ngành công nghi p thay th nh p kh u ho c t o c h i l i nhu n l n cho ngành phi s n xu t nh tài chính, ch ng khoán, b t ng s n nên doanh nghi p l n nh t c a Vi t Nam c ng nh t p oàn n c u có m t ngành này, nh ng l i r t n v u t vào nông nghi p, nông thôn Do ó, h th ng pháp lu t, c ch , sách khuy n khích u t vào l nh v c nông lâm ng nghi p phát tri n nông thôn nhi u b t c p, ch a th t s m nh h p d n nhà u t Ba là, s n xu t nông nghiêp, doanh nghi p òi h i có vùng nguyên li u l n t khu v c nông thôn l i phân tán nh l , khó tích t Quy mô c a ho t ng s n xu t nông nghi p nh l , manh mún, thi u t p trung, dàn tr i B n là, doanh nghi p ch a m n mà u t cho nh ng d án l n v nông thôn ph n l n nông dân hi n ch y u s n xu t theo t p quán, quy mô h gia ình nên không th s n xu t l ng hàng hoá l n N m là, liên k t s n xu t, b c u t k t qu kh quan, nh ng nh n th c c a ng i nông dân vi c liên k t doanh nghi p, nhi u n i v n h n ch Sáu là, ngu n lao ng nông nghi p, nông thôn d i nh ng l i thi u k n ng, nhân l c ã qua t o chi m t l th p b thu hút sang l nh v c phi nông nghi p Có t i 89,6% cán b HTX ch a qua t o, h n ch n ng l c qu n lý B y là, nguyên nhân v cán b qu n lý i ng cán b ho ch nh sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh c ng nhi u h n ch v s l ng, n ng l c, trình qu n lý, trình xây d ng th c thi sách Tám là, th c l c c a quy n a ph ng M c dù quy n t nh B c Ninh ã có 16 nhi u n l c vi c dành ngu n l c cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, nh ng th c t , ngu n NSNN c a a ph ng dành cho l nh v c h n ch Hi n nay, t nh ch a có ngu n kinh phí riêng dành cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p T nh dành kinh phí cho xúc ti n u t nói chung, ch a có kinh phí riêng dành cho xúc ti n thu hút u t vào nông nghi p PH Ch ng NG H NG VÀ GI I PHÁP THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH 4.1 NH H NG PHÁT TRI N NÔNG NGHI P VÀ QUAN I M THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH N N M 2020 4.1.1 B i c nh n c, qu c t nh h ng n thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh V i b i c nh n c qu c t c ng nh th c t hi n B c Ninh, có th th y nh ng i m m nh, i m y u, c h i thách th c i v i t nh B c Ninh, thông qua phân tích ma tr n SWOT Phân tích SWOT cho th y, chi n l c sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghiêp t nh B c Ninh không th t p trung vào thu hút theo chi u r ng mà ph i nh h ng thu hút theo chi u sâu, tr ng n ng su t, ch t l ng, phát tri n nông nghi p công ngh cao, s ch, b n v ng, xây d ng mô hình nông nghi p ô th hi n i Mu n thành công, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh không th th c hi n theo cách truy n th ng, mà ph i t o nh ng b c t phá v c ch , sách T th c tr ng, b i c nh phân tích SWOT có th d báo mô hình cho phát tri n nông nghi p B c Ninh M t là, giai o n t n 2025 ây giai o n nông nghi p t nh B c Ninh chuy n t s n xu t theo mô hình truy n th ng sang mô hình hi n i, áp d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, hình thành chu i liên k t s n xu t Các phân ngành nông nghi p v n ti p t c phát tri n, ch i u ch nh v c c u, t tr ng n i b ngành Hai là, giai o n t 2025 tr i, B c Ninh tr thành thành ph tr c thu c Trung ng Trong giai o n này, nông nghi p T nh B c Ninh có kh n ng phát tri n theo h ng nông nghi p ô th Khi ó, c c u kinh t nông nghi p c a T nh s ti p t c chuy n d ch nh ng v i t c d ch chuy n t ng i m nh theo h ng gi m v quy mô ngành ngh , di n tích t s d ng, t p trung vào s n xu t s n ph m nông nghi p cao c p, có giá tr gia t ng cao 4.1.2 Quan i m m c tiêu t ng quát phát tri n ngành nông nghi p t nh B c Ninh n 2020 4.1.2.1 Quan i m phát tri n ngành nông nghi p M t là, phát tri n nông nghi p ph i gi i quy t ng b g n v i công nghi p hoá, hi n i hoá Hai là, phát tri n nông nghi p theo h ng b n v ng Ba là, phát tri n ngành ch l c B n là, phát tri n nông nghi p theo h ng nâng cao ch t l ng, t o d ng th ng hi u, nâng cao n ng l c c nh tranh c a s n ph m N m là, xây d ng khu nông nghi p công ngh cao 17 4.1.2.2 M c tiêu phát tri n nông nghi p c a t nh B c Ninh n n m 2020 4.1.3 Quan i m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p M t là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ph i góp ph n nâng cao hi u qu kinh t , xã h i Hai là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p theo ngành ngh , l nh v c, i tác ph i phù h p v i l i th c a B c Ninh Ba là, thu hút u t ph i m b o cho nông nghi p phát tri n b n v ng B n là, thu hút u t , h th ng c ch , sách thu hút u t ph i m b o tính ng b , kh thi N m là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh c n t m i quan h g n bó v i t nh lân c n 4.2 GI I PHÁP Ð Y M NH THU HÚT Ð U T NÔNG NGHI P T NH B C NINH C A DOANH NGHI P VÀO 4.2.1 Xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, hoàn thi n quy ho ch phát tri n nông nghi p c a t nh Chính quy n t nh c n s m xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh n n m 2025 Trong chi n l c này, t nh c n: M t là, nh h ng ngành, l nh v c u tiên Theo ó, t nh khuy n khích u t vào m t s ngành nh nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh , nghiên c u phát tri n (R&D) Chú tr ng thu hút u t vào ngành B c Ninh có l i th Trong tr ng tr t, thu hút u t vào s n xu t rau, hoa, qu công ngh cao, phát tri n s n xu t quy mô l n c s phát huy l i th s n ph m l i th vùng, mi n Áp d ng công ngh t i ti t ki m n c Trong ch n nuôi, thu hút u t vào ch n nuôi quy mô l n, t o l i th c nh tranh, m b o an toàn sinh h c Trong th y s n, thu hút u t vào s n xu t thâm canh i t ng nuôi ch l c khuy n khích nuôi công nghi p, áp d ng công ngh cao Thu hút u t vào k t c u h t ng cho nuôi tr ng th y s n t p trung, phát tri n gi ng th y s n, h th ng c nh báo giám sát môi tr ng, h th ng qu n lý d ch b nh thú y th y s n Chuy n u t t p trung cho tr ng tr t sang ch n nuôi th y s n ng th i, T nh c n xác nh d án u tiên có sách riêng nh ad án phát tri n ch n nuôi kh i khu dân c m r ng quy mô, áp d ng công ngh hi n i D án s n xu t nông nghi p công ngh cao, t p trung vào s n xu t rau an toàn, hoa c nh n m c nh khu công nghi p, ô th làng ngh D án nuôi cá phát tri n theo h ng thâm canh có n ng su t hi u qu kinh t cao T ng c ng u t cho d án u t k t c u h t ng cho vùng nuôi tr ng thu s n t p trung, d án phát tri n th c ph m, công nghi p có giá tr kinh t cao Hai là, nh h ng l a ch n i tác u t Trong th i gian t i, t nh B c Ninh l a ch n m t s tiêu chí i tác vi c thu hút u t Th nh t i tác có kh n ng em theo công ngh tiên ti n, công ngh cao, h th ng qu n lý hi n i, t o tác ng lan to tích c c t i s phát tri n c a khu v c kinh t n c; góp ph n xây d ng hình thành nh ng ngành m i nh n theo nh h ng c a t nh Th hai, i tác có n ng l c tài l n, có b d y kinh nghi m, có kh n ng u t n nh, lâu dài Th ba i v i m t d án, u tiên quy n phát tri n th c hi n d án cho nhà u t n c u tiên tr c t p oàn, t ng công ty óng a bàn t nh 18 doanh nghi p v a nh a bàn t nh mu n u t d án t i t nh, sau ó n nhà u t khác t nh i v i m t d án t ng t i v i i tác n c ngoài, t nh u tiên t p oàn a qu c gia hàng u th gi i Các doanh nghi p v a nh n t n n nông nghi p phát tri n nh : M , Pháp, Nh t B n, Hàn Qu c, i tác tr ng tâm theo qu c gia, vùng lãnh th Nh t B n, Hàn Qu c nhà u t n t n c có n n kinh t phát tri n, n c n n kinh t m i n i có n n nông nghi p phát tri n nh : n , qu c gia có n n nông nghi p hi n i, công ngh cao, phù h p v i i u ki n có kh n ng v n d ng vào Vi t Nam nh Hà Lan, Israel Ba là, nh h ng thu hút u t v công ngh Trong th i gian t i, t nh B c Ninh u tiên thu hút d án u t s d ng công ngh cao, công ngh hi n i, tiên ti n, thân thi n v i môi tr ng gi i h n ô nhi m môi tr ng, s d ng ti t ki m t, s d ng lao ng ch t l ng cao, th i gian t i, t nh l a ch n d án s d ng công ngh theo nh h ng, giành u tiên cao nh t cho phát tri n s n xu t s n ph m có hàm l ng công ngh cao, t p trung phát tri n thu hút u t vào ngành, s n ph m có hàm l ng công ngh giá tr gia t ng cao Các d án thu hút u t t y u t công ngh cao tiêu chí thu hút hàng u, v i ó th c hi n c ch sách u ãi cao nh t i v i lo i d án nh quy nh c a pháp lu t v công ngh cao B n là, nh h ng a bàn thu hút u t Trong nh ng n m t i, c n có bi n pháp t ng c ng thu hút u t vào khu v c B c sông u ng m b o cân i hài hòa phát tri n kinh t v i khu v c Nam sông u ng khu v c B c sông u ng, u tiên thu hút d án u t vào nông nghi p vào a bàn hai huy n Yên Phong, Qu Võ Khu v c Nam sông u ng, u tiên thu hút u t d án nông nghi p, phát tri n k t c u h t ng vào a bàn hai huy n Gia Bình L ng Tài có c s cho xây d ng chi n l c thu hút u t , quy n t nh c n hoàn thi n quy ho ch phát tri n nông nghi p c a t nh C n rà soát, xây d ng quy ho ch m c tiêu chi n l c dài h n, xây d ng t m nhìn, xác l p giá tr bi n t m nhìn thành hi n th c, thu hút s quan tâm t o lòng tin c a doanh nghi p i u ki n th c hi n sách, quy ho ch theo tinh th n i m i Trong quy ho ch ã c hoàn thi n, B c Ninh c n xác inh rõ vùng nông nghi p lõi, v nh vi n, n nh lâu dài, ch làm nông nghi p, doanh nghi p, nông dân yên tâm u t h t kh n ng Ngoài vùng lõi, t nông nghi p c s d ng lâu dài h n 50 n m ho c v nh vi n, ph i xác nh vùng nông nghi p có th chuy n i sang ô th , công nghi p, d ch v t ng lai Chính sách thu hút u t vào hai vùng hoàn toàn khác Tái c u trúc s d ng không gian s nh h ng cho tái c u trúc u t c a Nhà n c, doanh nghi p nông dân, b o m hi u qu , an toàn, r i ro cho u t Trong thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, c n làm rõ mô hình nông nghi p t ng lai tái c u trúc g n v i vùng c th Nh ng vùng có l i th phát tri n nông nghi p c n c thúc y m nh tích t t ai, xây d ng h th ng qu n lý ch t l ng tiêu chu n qu c t , a nh ng ti n b KHCN m i, phát tri n chu i giá tr c nh tranh s n ph m i v i vùng s n xu t nông nghi p ven ô, c n xây d ng 19 mô hình nông nghi p ô th doanh nghi p nông dân yên tâm u t Trong vùng nông nghi p ven ô c ng c n xác nh vùng s phát tri n nông nghi p n nh lâu dài t ng lai g n v i ô th , tr thành n i s n xu t nông nghi p, t o, du l ch i v i vùng s n xu t nông nghi p không n nh lâu dài, n i mà công nghi p d ch v ch a s c rút lao ng kh i nông nghi p c n d a t ch c s n xu t h s n xu t nh v a, chu i giá tr ng n cho th tr ng nông thôn, ô th nh t nh B c Ninh m t ph n cho ô th l n thành ph B c Ninh, th ô Hà N i 4.2.2 i m i hoàn thi n h th ng sách i v i doanh nghi p u t vào nông nghi p * Chính sách v t ai, m t b ng s n xu t Có quy nh v t cho phát tri n ch n nuôi t p trung, t cho phát tri n c m công nghi p, làng ngh nông thôn u tiên chuy n i m c ích s d ng t cho lo i t H tr b ng ngu n v n ngân sách nhà n c ho c ngu n vay u ãi th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, c bi t n bù t cho nông dân a t vào góp v n C i ti n th t c giao t, c p t; n gi n hoá th t c giao t, c p t rút ng n th i gian th c t mà doanh nghi p hi n ph i b có c m t b ng t u t Ti p t c th ng kê kiên quy t thu h i t ang hoang hoá, s d ng không úng m c ích t o qu t cho doanh nghi p thuê Ngoài ra, c n phát tri n m nh vùng nguyên li u t p trung, n nh doanh nghi p s d ng ngu n nguyên li u t i ch , s d ng nhi u lao ng t i ch H tr nông dân t nguy n d n i n i th a, tích t t p trung ru ng t thành cánh ng m u l n * Chính sách u ãi v tài Th nh t, hình thành qu u t cho nông nghi p theo nh h ng u tiên tái c c u nông nghi p Các qu có th tài tr d án, tín d ng u t cho doanh nghi p c h nông dân c s quy ho ch nông nghi p c phê t Th hai, T nh c n dành nhi u u ãi c bi t v mi n, gi m ti n thuê t, h tr kinh phí gián ti p cho doanh nghi p có kh n ng phát tri n chu i nông nghi p hi n i, g n v i nông dân, hình thành liên k t chu i gi a nông dân doanh nghi p, xây d ng qu n tr b n v ng toàn chu i v ch t l ng, v sinh an toàn th c ph m, logistics, th ng hi u Th ba, sách h tr v tài c n c i u ch nh theo hai h ng sau M t là, chuy n t h tr dàn tr i sang t p trung u tiên h tr cho ngành có th m nh Trong tr ng tr t, t p trung h tr cho doanh nghi p s n xu t rau, hoa, qu công ngh cao, phát tri n s n xu t quy mô l n c s phát huy l i th s n ph m l i th vùng, mi n Áp d ng công ngh t i ti t ki m n c Trong ch n nuôi, t p trung h tr cho u t ch n nuôi quy mô l n, t o l i th c nh tranh, m b o an toàn sinh h c Trong th y s n, t p trung h tr cho s n xu t thâm canh i t ng nuôi ch l c khuy n khích nuôi công nghi p, áp d ng công ngh cao T ng h tr cho u t c s h t ng cho nuôi tr ng th y s n t p trung, phát tri n gi ng th y s n, h th ng c nh báo giám sát môi tr ng, h th ng qu n lý d ch b nh thú y th y s n Hai là, i u ch nh c c u h tr v tài theo h ng chuy n m nh h tr cho tr ng tr t sang ch n nuôi th y s n C n gi m t tr ng u t cho th y l i, theo ó, c n u t t p trung, d t i m, tránh s d ng v n m t 20 cách dàn tr i m b o công trình th y l i c xây d ng úng ti n , k p th i m b o ch t l ng u t th y l i theo h ng a ch c n ng ph c v nuôi tr ng th y s n, tr ng tr t, ch n nuôi, cung c p n c cho dân sinh s n xu t công nghi p * Chính sách h tr v n M t h tr c p tín d ng sách h tr phù h p v i cam k t qu c t , v n Nhà n c u t vào nông nghi p c n ph i g n v i m t s nh ch tài (ví d nh Agribank) hay ngân hàng th ng m i khác, nh m t o s n ng ng tín d ng c a ngân hàng, ó huy ng c ngu n v n, vào nông nghi p Hai là, h tr v n gián ti p Theo hình th c này, v n ph i c a vào l nh v c phù h p nh t o, nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh , phát tri n k t c u h t ng theo h ng v a phù h p v i cam k t qu c t , không vi ph m quy nh v tr c p WTO, v a nông dân c h ng l i Ba là, xây d ng ch ng trình h tr tín d ng cho doanh nghi p tiên phong vi c th c hi n mô hình liên k t v i nông dân Ngoài c n th c hi n sách h tr khác nh , h tr ti n qu ng cáo cho doanh nghi p v a nh , ti n thuê t v n, chuy n giao công ngh H tr tín d ng u ãi doanh nghi p thu mua k p th i nông s n cho nông dân v thu ho ch * i m i sách h tr thông tin, th tr ng T nh c n thành l p b ph n chuyên trách h tr vi c theo dõi, phân tích thông tin th tr ng cung c p thông tin k p th i cho doanh nghi p nông nghi p; h ng d n h tr nông dân, doanh nghi p áp d ng quy trình s n xu t theo tiêu chu n qu c t (ISO, HACCP, GAP, ) T nh c n h tr ng i s n xu t, doanh nghi p xây d ng th ng hi u, ch d n a lý cho s n ph m nông s n T nh B c Ninh Vi c xây d ng nhãn hi u ngu n g c xu t x c a s n ph m v a làm gia t ng giá tr cho s n ph m v a hình thành thái s n xu t có trách nhi m, t o s phát tri n b n v ng cho nông nghi p T nh làm c i u c n có s ph i h p ch t ch gi a S Khoa h c công ngh , S Công th ng T ng kinh phí cho ho t ng xúc ti n th ng m i, có c ch h tr doanh nghi p qu c doanh tham gia ho t ng xúc ti n th ng m i ngành hàng nông s n * Hoàn thi n sách phát tri n k t c u h t ng ph c v nông nghi p thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh, c n ph i phát tri n t ng th k t n i h th ng k t c u h t ng C n t p trung nâng c p h th ng k t c u h t ng y u khu v c nông thôn Nâng c p k t c u h t ng d ch v th ng m i, nh t tr c giao thông Quy ho ch xây d ng h th ng ch um ic nv i vùng hàng hoá l n Trong i u ki n v n ngân sách h n h p, T nh c n có sách a d ng hóa ngu n v n u t vào l nh v c thông qua vi c a d ng hóa hình th c u t : BOT, BT, BTO, PPP Trong giai o n t i n m 2020, t nh B c Ninh c n ti p t c khuy n khích thu hút m i ngu n l c u t u tiên cho phát tri n k t c u h t ng T ng c ng phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p, c m công nghi p công trình h t ng v vi n thông, thông tin liên l c, h th ng truy n t i cung c p i n Nâng c p m r ng n ng t nh l , huy n l Ti p t c t ng u t , huy ng 21 nhi u ngu n v n phát tri n h th ng k t c u h t ng nông thôn nh ng giao thông nông thôn, công trình thu l i i u hoà ngân sách gi a a ph ng thu n nông v i ô th , a ph ng có i u ki n phát tri n công nghi p, d ch v * Hoàn thi n sách xúc ti n u t y m nh xúc ti n u t Trên c s ch ng trình xúc ti n u t qu c gia ch ng trình xúc ti n u t c a B K ho ch u t , c n c l i th c thù c a t nh, quy n t nh c n xây d ng ch ng trình xúc ti n u t Ho t ng xúc ti n u t c n c th c hi n qua hình th c nh : t ch c cu c h i ngh , h i th o xúc ti n u t v i s tham gia c a nhà u t ; trì trang web cung c p thông tin trang web c a KCN, so n in sách h ng d n v u t b ng nhi u th ti ng n c ngoài; gi i thi u v ti m n ng, l i th a ph ng qua a CD, DVD, phim nh ; qu ng bá tuyên truy n v t nh ph ng ti n thông tin i chúng Xây d ng phát tri n gói thông tin trang web ch t l ng cao giành cho nhà u t , cung c p y minh b ch h th ng sách, pháp lu t liên quan n ho t ng u t , danh m c l nh v c u tiên u ãi u t , thông tin chi ti t v u ãi u t theo danh m c l nh v c u tiên, trao i thông tin h tr gi i áp thông tin cho nhà u t L p danh m c d án kêu g i u t , l p danh m c i tác v n ng u t i v i u t n c t p trung vào i tác chi n l c ti m n ng, c bi t tr ng vào i tác ti m n ng t p oàn a qu c gia Ti n hành v n ng u t thông qua nhi u hình th c: tr c ti p c oàn i xúc ti n, m i oàn vào tìm hi u c h i u t , g i th ng tài li u gi i thi u v ti m n ng c h i u t , danh m c d án u t qua m ng Internet cho i tác ti m n ng danh sách, ho c gián ti p thông qua t ch c chuyên trách v công tác t v n xúc ti n u t n c nh : VCCI, JETRO, AUSAID, KOTRA, GTZ, JICA, SAEA thông qua h th ng m ng l i i di n XT T c a B K ho ch u t t i a bàn tr ng i m Chú tr ng t ng c ng công tác xúc ti n u t t i ch Xúc ti n u t thông qua doanh nghi p ang ho t ng t i B c Ninh Kh o sát nhu c u u t c a doanh nghi p ang ho t ng a bàn t nh v nhu c u m r ng u t sang l nh v c nông nghi p i v i doanh nghi p kinh doanh a ngành * i m i toàn di n h th ng qu n lý, d ch v công cho nông nghi p * Th c hi n t t sách i v i lao ng nông nghi p Cùng v i xu th chung c a c n c, lao ng nông nghi p t nh B c Ninh có chi u h ng gi m m nh v s l ng Nông nghi p ngành ngh c th h tr yêu thích nh ngành ngh khác Chính th , T nh B c Ninh c n ý xây d ng tri n khai ch ng trình quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c c a a ph ng, tr ng t o nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c cho nông nghi p Vi c quy ho ch ngu n nhân l c v s l ng, có ch t l ng cao s nhân t góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ng th i y u t quan tr ng Nhà u t xem xét u t vào B c Ninh T nh B c Ninh c n th c hi n song song hai vi c, m t xây d ng sách khuy n khích h c sinh h c i h c chuyên 22 ngành nông nghi p nh h tr h c phí, c p h c b ng, s p x p công vi c t i a ph ng sau sinh viên t t nghi p i h c Hai là, th c hi n ch ng trình t o t i a ph ng cho ngu n nhân l c hi n ang ho t ng nông nghi p Trên c s kinh nghi m s n xu t truy n th ng, n i dung t o ph i hi n i, g n v i phát tri n nông nghi p công ngh cao N i dung t o ph i bám sát áp ng yêu c u c a ng i s n xu t tr c ti p, doanh nghi p T nh c n kh o sát tìm hi u nhu c u t o, g n v i th c ti n s n xu t xây d ng ch ng trình có n i dung phù h p Các ch ng trình t o ph i g n v i yêu c u th c ti n, không c xu t phát t ý mu n ch quan c a c quan qu n lý nhà n c Hình th c t o ph i phù h p v i ng i s n xu t nh không t o vào th i v thu ho ch N i dung ki n th c t o ph i t p trung vào gi i quy t v n th c ti n s n xu t, cung c p ki n th c ph c v vi c s n xu t s n ph m có ch t l ng áp ng tiêu chu n qu c t Các ch ng trình t o ph i có tính k t n i theo t ng ngành s n xu t v th i gian, n i dung t o, gi a l n t o Th ng xuyên ánh giá l i hi u qu c a ch ng trình t o c s so sánh k t qu áp d ng ki n th c c a ng i h c tr c sau c t o Theo ó, ch ng trình t o c n t o kho ng th i gian ng i h c v n d ng ki n th c ã h c vào th c ti n s n xu t L y k t qu thu c t s n xu t th c ti n ánh giá hi u qu ch ng trình t o Th c hi n t t án v t o lao ng, án t o nhân l c ch t l ng cao Có sách khuy n khích nâng cao ch t l ng hi u qu t o lao ng c s t o a bàn t nh Nâng cao ch t l ng t o c a tr ng, trung tâm d y ngh K t n i nhu c u lao ng cho doanh nghi p, k t n i, h tr doanh nghi p t o n d ng lao ng nông nghi p, Bên c nh vi c t o c a Nhà n c, T nh c n t o i u ki n thu n l i khuy n khích t ch c tr xã h i, thành ph n kinh t u t , liên k t u t phát tri n lo i hình t o ngh cho ng i lao ng * Th c hi n sách khoa h c công ngh ph c v nông nghi p V i c thù a ph ng h ng phát tri n theo h ng nông nghi p ô th , B c Ninh c n c bi t tr ng u t cho nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t nông nghi p, t p trung vào ngành a ph ng có l i th Ngu n kinh phí u t cho nghiên c u, ng d ng công ngh hi n i c n t p trung vào l nh v c, t p trung vào l nh v c u tiên, u t có tr ng tâm, tr ng i m, tránh dàn tr i Các l nh v c c n c tr ng hoa màu, ch n nuôi gia c m, nuôi tr ng th y s n Khi c p kinh phí cho nghiên c u c n có c ch ph i h p gi a c quan nghiên c u lý thuy t doanh nghi p, ng i s n xu t tr c ti p T nh B c Ninh c ng c n dành thêm ngu n l c h tr cho nghiên c u c a ng i s n xu t tr c ti p ho c h tr mua, chuy n giao công ngh hi n i vào s n xu t nông nghi p S Khoa h c Công ngh ph i theo dõi, t p h p nhu c u i m i công ngh s n xu t, nhu c u nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh c a ng i s n xu t lên k ho ch cho ch ng trình nghiên c u ph i h p v i S Tài ch ng ngu n l c cho ho t ng Các d án nghiên c u ã có s n ngu n v n i ng c a doanh nghi p c n u tiên phê t h tr ngu n v n t Ngân sách Nhà n c 23 * M r ng sách h tr doanh nghi p gi m thi u r i ro T nh B c Ninh c n y m nh vi c tri n khai th c hi n sách h tr ng i s n xu t mua b o hi m r i ro nông nghi p T nh c n rà soát, ánh giá, th ng kê nhu c u mua b o hi m c a ng i s n xu t, d a vào ó xây d ng k ho ch ngân sách h tr kinh phí mua b o hi m Chú ý h tr b o hi m cho gia súc, gia c m i t ng c Nhà n c h tr theo án thí i m b o hi m nông nghi p mb o cho nông dân c h ng l i, th c hi n úng yêu c u v b o hi m, T nh c n thành l p Ban ch o t công tác b o hi m t p hu n, h ng d n n i dung v b o hi m m t hàng nông nghi p cho ng i s n xu t, ó có ch ng trình h ng d n v qui trình xây d ng chu ng tr i, k thu t ch n nuôi 4.2.3 Ti p t c c i cách th t c hành liên quan n u t Chính quy n t nh c n y m nh ch ng trình c i cách th t c hành Th c hi n bi n pháp gi m th t c hành phi n hà, công khai hoá minh b ch hoá trình c p phép, gi i quy t k p th i u n i c a nhà u t , kiên quy t x lý nh ng tr ng h p sách nhi u, vô trách nhi m c a cán b , c quan công quy n Ti n hành rà soát kiên quy t lo i b nh ng v n b n ban hành trái v i quy nh chung c a Nhà n c, kh c ph c tình tr ng qu n lý ch ng chéo, phân tán, hi u qu c a c quan qu n lý nhà n c T ch c cu c i tho i tr c ti p gi a lãnh o t nh nhà u t 4.2.4 Các gi i pháp khác K T LU N góp ph n tìm gi i pháp t ng c ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh, tài Thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh ã c nghiên c u T nh ng nghiên c u lý thuy t th c ti n c trình bày ba ch ng n i dung, có th rút k t lu n sau ây: u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t a ph ng c hi u theo ngh a r ng ó không ch vi c doanh nghi p b v n, ngu n l c ng i, công ngh vào s n xu t s n ph m tr ng, v t nuôi mà bao hàm c vi c u t vào làm gia tãng giá tr s n ph m nông nghi p, hay cung c p s n ph m ph c v cho s n xu t nông nghi p Ði u ó ng ngh a v i ho t ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p di n xuyên su t chu i giá tr c a s n ph m nông nghi p Thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p a ph ng (t nh) vi c quy n t nh t ch c th c hi n t ng th bi n pháp, sách nh m gia t ng s ý, quan tâm hi n th c hóa hành ng u t c a nhà u t vào l nh v c nông nghi p c a a ph ng (t nh) Trong ó, ch th thu hút u t quy n t nh, i t ng thu hút u t doanh nghi p n c, l nh v c thu hút u t nông nghi p H th ng m c tiêu thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh bao g m m c tiêu trung gian (t o l p môi tr ng u t thu n l i, m c tiêu nh h ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh, khuy n khích, u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh, ki m soát c ho t ng u t c a doanh nghi p); 24 m c tiêu cu i (T ng tr ng n nh ho t ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ) N i dung thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p mà quy n t nh th c hi n g m; (1) Xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p; (2) Xây d ng t ch c th c hi n sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh; (3) C i cách hành th c hi n h tr khác cho doanh nghi p Các sách thu hút u t c a doanh nghi p c nghiên c u tài lu n án g m sách c a trung ng sách c a quy n t nh ó sách tín d ng u ãi, sách u ãi v t ai; sách xúc ti n u t ; sách i v i lao ng nông nghi p; sách khoa h c công ngh ph c v nông nghi p; sách phát tri n k t c u h t ng ph c v nông nghi p; sách h tr doanh nghi p gi m thi u r i ro Nghiên c u kinh nghi m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Thành ph H Chí Minh Qu ng Ninh, có h c c rút ra, có th áp d ng cho t nh B c Ninh Phân tích th c tr ng thu hút u t c a doanh nghi p vào t nh B c Ninh, giai o n 2009 -2013, có hai thành công l n h n ch ã c khái quát (1) T nh ch a có chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p; (2) Ch a hình thành ng b m t h th ng sách dành riêng cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p; (3) Thi u c ch ph i h p thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p vi c t ch c th c hi n sách u ãi, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p nhi u h n ch ; (4) K t c u h t ng ph c v s n xu t nông nghi p r t nghèo nàn ó ch a s c h p d n nhà u t ; (5)Tính n nh c a quy ho ch t ng l nh v c nông lâm ng nghi p ch a c b n v ng, nhi u thay i; (6) Vi c th c thi sách ch a h tr doanh nghi p d dàng ti p c n v i ngu n l c ( t ai, v n, ); (7) Ch a có sách phân chia vùng nguyên li u, ngu n cung nguyên li u cho ho t ng s n xu t c a doanh nghi p.không n nh (8) Chính sách c a Nhà n c, c a t nh h tr doanh nghi p u t vào nông nghi p có nh ng ch a c th , rõ ràng Có b y nguyên nhân c a nh ng h n ch ã c ch Lu n án Trên c s phân tích ma tr n SWOT c a t nh B c Ninh, có ba nhóm gi i pháp m t nhóm gi i pháp i u ki n ã c xu t nh m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p B c Ninh ã c xu t Trong ó, gi i pháp hoàn thi n môi tr ng u t , i m i sách thu hút u t theo h ng khuy n khích doanh nghi p u t vào nông nghi p nh ng gi i pháp m i, tr ng tâm Thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p v n khó, xét v góc nghiên c u th c hi n V i nh ng k t qu nghiên c u c a Lu n án, tác gi hy v ng óng góp m t ph n nh vào vi c nh n th c rõ h n v thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh, ng th i, v i nh ng xu t gi i pháp, n u c v n d ng vào th c t , s góp ph n t ng c ng thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh B c Ninh, góp ph n phát tri n nông nghi p t nh m t cách b n v ng, khai thác ti m n ng, l i th v nông nghi p c a B c Ninh cho phát tri n kinh t a ph ng [...]... nhiên c a t nh B c Ninh 3.1.2 i u ki n kinh t , xã h i c a t nh B c Ninh 3.2 TH C TR NG THU HÚT NGHI P T NH B C NINH UT C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG 3.2.1 Th c tr ng xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh B c Ninh, cho t i nay, chính quy n t nh ch a xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Chi n l c thu hút u t nói chung c a doanh nghi p ã c... 3.3 ÁNH GIÁ CHUNG V THU HÚT NÔNG NGHI P T NH B C NINH UT C A DOANH NGHI P VÀO 3.3.1 Nh ng thành công trong thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh M t là, B c Ninh ã t o c m t m t tr ng u t khá thu n l i, có tác ng thu hút các doanh nghi p u t vào nông nghi p t nh Hai là, các chính sách và t ch c th c thi chính sách c a B c Ninh ã có tác ng tích c c trong vi c khuy n khích các doanh. .. kinh phí riêng dành cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p T nh dành kinh phí cho xúc ti n u t nói chung, ch a có kinh phí riêng dành cho xúc ti n thu hút u t vào nông nghi p PH Ch ng 4 NG H NG VÀ GI I PHÁP THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH 4.1 NH H NG PHÁT TRI N NÔNG NGHI P VÀ QUAN I M THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH N N M 2020 4.1.1 B... c a t nh B c Ninh n n m 2020 4.1.3 Quan i m thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p M t là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ph i góp ph n nâng cao hi u qu kinh t , xã h i Hai là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p theo ngành ngh , l nh v c, i tác ph i phù h p v i l i th c a B c Ninh Ba là, thu hút u t ph i m b o cho nông nghi p phát tri n b n v ng B n là, thu hút u t , h... doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh M t là, B c Ninh ch a có chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p i u này khi n cho vi c thu hút u t c a doanh nghi p ch a c nh h ng rõ Theo ó, trong dài h n, vi c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p khó n nh, v ng ch c Hai là, vi c xây d ng chính sách thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p B c Ninh ch a c chú tr ng úng m c, ch a... cho thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các chính sách thu hút u t c a t nh B c Ninh hi n t i v n t p trung cho các doanh nghi p trong các ngành s n xu t phi nông nghi p Chính vì thi u m t h th ng chính sách ng b và c th thu hút, nh h ng, i u ti t u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m b o s cân i v l nh v c c u t , các lo i hình doanh nghi p c thu hút i u ó d n t i m t s h n ch trong thu hút. .. , h th ng c ch , chính sách thu hút u t ph i m b o tính ng b , kh thi N m là, thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh c n t trong m i quan h g n bó v i các t nh lân c n 4.2 GI I PHÁP Ð Y M NH THU HÚT Ð U T NÔNG NGHI P T NH B C NINH C A DOANH NGHI P VÀO 4.2.1 Xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, hoàn thi n quy ho ch phát tri n nông nghi p c a t nh Chính... c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh, ki m soát c ho t ng u t c a doanh nghi p); 24 m c tiêu cu i cùng (T ng tr ng và n nh ho t ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ) 4 N i dung thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p mà chính quy n t nh th c hi n g m; (1) Xây d ng chi n l c thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p; (2) Xây d ng và t ch c th c hi n các chính sách thu hút u t c a doanh. .. u t c a các nhà u t vào l nh v c nông nghi p c a a ph ng (t nh) Trong ó, ch th thu hút u t là chính quy n t nh, i t ng thu hút u t là các doanh nghi p trong và ngoài n c, l nh v c thu hút u t là nông nghi p 3 H th ng m c tiêu thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh bao g m m c tiêu trung gian (t o l p môi tr ng u t thu n l i, m c tiêu nh h ng u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh,... u r t quan tr ng trong thu hút u t c a doanh nghi p vào nông nghi p N m là, u tiên nh h ng phát tri n nông nghi p xanh , s n xu t nông s n h u c Sáu là, u t , h tr nghiên c u và ng d ng công ngh cao Ch ng 3 TH C TR NG THU HÚT U T C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH 3.1 UT I U KI N T NHIÊN, KINH T , XÃ H I NH H NG N THU HÚT C A DOANH NGHI P VÀO NÔNG NGHI P T NH B C NINH 3.1.1 V trí a lý,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay