(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh

183 272 1
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:05

(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh(Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh H CăVI NăCHệNHăTR ăQU CăGIAăH ăCHệăMINH NGUY NăXUỂNă NG THUăHỎTă UăT ăC AăDOANHăNGHI Pă VẨOăNỌNGăNGHI PăT NHăB CăNINH LU NăỄNăTI NăS ăKINHăT HẨăN I,ă2015 H CăVI NăCHệNHăTR ăQU CăGIAăH ăCHệăMINH NGUY NăXUỂNă NG THU HỎTă UăT ăC AăDOANHăNGHI Pă VẨOăNỌNGăNGHI PăT NHăB CăNINH Chuyên ngành :ăQu nălỦăkinhăt Mã s : 62 34 04 10 LU NăỄNăTI NăS ăKINHăT Ng ih ng d n khoa h c: PGS,TS TR NHăTH ăỄIăHOA HẨăN I - 2015 L IăCAMă OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u c a riêng Các s li u nêu Lu n án trung th c, có ngu n g c rõ ràng Nh ng k t lu n khoa h c c a Lu n án ch a t ng đ c công b b t k công trình khác TỄCăGI ăLU NăỄN Nguy năXuơnă ng M CăL C M ă U Ch ngă1 T NGăQUANăTỊNHăHỊNHăNGHIểNăC UăLIểNăQUANăă LU NăỄN Trang Nă ăTẨIă 11 1.1 T ng quan tình hình nghiên c u n c liên quan đ n đ tài 11 1.2 T ng quan tình hình nghiên c u n c liên quan đ n đ tài lu n án 18 1.3 Nh ng v n đ rút t công trình nghiên c u đư đ c đ c p nh ng v n đ c n ti p t c nghiên c u 24 Ch ngă C ă S ă Lụă LU Nă VẨă KINHă NGHI Mă CHệNHă QUY Nă T NHă THUă HỎTă UăT ăC AăDOANHăNGHI PăVẨOăNỌNGăNGHI P 27 2.1 Khái quát v đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p vi c quy n t nh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p 27 2.2 N i dung thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh 50 2.3 Nh ng nhân t c b n nh h ng t i thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t t nh 59 2.4 Kinh nghi m thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t s đ a ph ng n c h c cho B c Ninh 64 Ch ngă3 TH CăTR NGăTHUăHỎTă NỌNGăNGHI PăT NHăB CăNINH UăT ăC AăDOANHăNGHI PăVẨO 68 3.1 i u ki n t nhiên, kinh t , xư h i nh h ng đ n thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh 68 3.2 Th c tr ng thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh 71 3.3 ánh giá chung v thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh 104 Ch ngă QUANă I Mă VẨă GI Iă PHỄPă THUă HỎTă NGHI PăVẨOăNỌNGăNGHI PăT NHăB CăNINH Uă T ă C Aă DOANHă 119 4.1 nh h ng phát tri n nông nghi p quan m thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh đ n n m 2020 119 4.2 Gi i pháp ợ y m nh thu hút ợ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh 130 K TăLU N 149 KI NăNGH 152 DANHăM CăCỄCăCỌNGăTRỊNHăC AăTỄCăGI ă ĩăCỌNGăB ăLIểNăQUANă LU NăỄN DANHăM CăTẨIăLI UăTHAMăKH O PH ăL C Nă DANHăM CăCỄCăCH ăVI TăT TăTRONGăLU NăỄN BHNN BVTV DNNN FDI GD- T GDP GTGT HTX KCHT KCN KCX KH-CN KH & T KTQT NHNN NN & PTNT NNCNC NSNN ODA PCI R&D TCTD TNHH TNDN TW UBND VCCI WB WTO XNK XT T XTTM B o hi m nông nghi p B o v th c v t Doanh nghi p Nhà n c u t tr c ti p n c Giáo d c đào t o T ng s n ph m qu c n i Giá tr gia t ng H p tác xư K t c u h t ng Khu công nghi p Khu ch xu t Khoa h c công ngh K ho ch u t Kinh t qu c t Ngân hàng nhà n c Nông nghi p Phát tri n nông thôn Nông nghi p công ngh cao Ngân sách nhà n c Vi n tr phát tri n th c Ch s n ng l c c nh tranh c p t nh Nghiên c u phát tri n T ch c tín d ng Trách nhi m h u h n Thu nh p doanh nghi p Trung ng U ban nhân dân Phòng th ng m i công nghi p Vi t Nam Ngân hàng th gi i T ch c th ng m i th gi i Xu t nh p kh u Xúc ti n đ u t Xúc ti n th ng m i DANHăM CăB NG,ăH P,ăHỊNH Trang Danhăm căb ng B ng 3.1: Các sách h tr phát tri n nông nghi p c a t nh B c Ninh giai đo n 2009 - 2013 B ng 3.2: H tr s n xu t cho doanh nghi p B ng 3.3: C c u v n vay c a doanh nghi p nông nghi p B c Ninh B ng 3.4: T tr ng lo i v n vay t ng v n (%) B ng 3.5: C c u ngu n v n c a doanh nghi p nông nghi p (%) B ng 3.6: C c u ngu n v n c a doanh nghi p có ngu n g c t ngân sách nhà n c B ng 3.7: Kinh phí nghiên c u, ng d ng khoa h c, k thu t vào nông nghi p B ng 3.8: Ngu n v n huy đ ng c a m t s d án nghiên c u, ng d ng khoa h c, k thu t vào s n xu t nông nghi p giai đo n 2011 -2013 B ng 3.9: S doanh nghi p h p tác xư ho t đ ng nông nghi p đ n n m 2013 B ng 3.10: S doanh nghi p chia theo l nh v c ho t đ ng B ng 3.11: S doanh nghi p đ u t vào nông nghi p t nh B c Ninh phân theo hình th c t ch c s n xu t B ng 3.12: S l ng doanh nghi p t nhân, công ty trách nhi m h u h n t nhân, công ty c ph n v n nhà n c B ng 3.13: V n đ u t th c hi n c a doanh nghi p giai đo n 2009 – 2013 B ng 4.1: K ho ch phát tri n ngành nông nghi p đ n n m 2020 74 83 84 84 85 86 94 96 105 109 110 111 112 128 Danhăm căhình Hình 3.1: L i nhu n c a doanh nghi p nông nghi p 73 Hình 3.2: T ng l i nhu n c a HTX 73 Hình 3.3: C c u lao đ ng nông nghi p phân chia theo trình đ chuyên môn, k thu t (%) 91 Hình 3.4: C c u đ u t c a Nhà n c cho cho nông nghi p B c Ninh giai đo n 2009-2013 92 Hình 3.5: T ng đ u t cho thu l i t ngu n v n giai đo n 2009 – 2013 92 Hình 3.6: u t vào thu l i B c Ninh giai đo n 2009 – 2013 93 Hình 3.7: S doanh nghi p, HTX 109 M ă Uă 1.ăTínhăc păthi tăc aăđ ătƠiănghiênăc uă C ng nh nhi u n c nông nghi p khác th gi i, đ i v i Vi t Nam, nông nghi p m t ngành kinh t quan tr ng c a n n kinh t Giá tr ngành nông nghi p chi m kho ng 20% GDP c a c n c Là n nông nghi p, v y, nông nghi p ngành kinh t đ c có nhi u ti m n ng v c Nhà n c r t quan tâm có nhi u sách quan tr ng đ i v i nông nghi p Nh ng đ i m i c ch qu n lỦ nông nghi p th i k đ u c a công cu c đ i m i, n hình c ch “Khoán 100”, “Khoán 10” nông nghi p, đư có tác đ ng to l n, gi i phóng ti m n ng c a nhân dân lao đ ng c a n n kinh t Nh ng sách đư góp ph n quan tr ng vào vi c đ a n n kinh t thoát kh i tình tr ng thi u l ng th c nhi u n m tr thành n c xu t kh u g o đ ng th ba th gi i, sau Thái Lan M (1989) Xu t kh u nông s n hàng n m hi n mang l i h n 30 t USD, đ a Vi t Nam tr thành m t n c xu t kh u nông s n l n th gi i ây ngu n ngo i t góp ph n quan tr ng cho s nghi p công nghi p hóa hi n đ i hóa n n kinh t Nh ng thành công góp ph n quan tr ng giúp cho n n kinh t thoát kh i th i k kh ng ho ng chuy n sang giai đo n ti n hành công nghi p hóa hi n đ i hóa n n kinh t Tuy nhiên, nông nghi p Vi t Nam nh ng n m g n g p nhi u khó kh n Khó kh n tiêu th s n ph m, ph i c nh tranh v i nông s n nh p kh u, giá tr s n l ng nông nghi p không t ng nhanh đ c n a di n tích canh tác b thu h p trình đô th hóa công nghi p hóa M t khác, n ng su t lao đ ng nông nghi p t ng ch m v i s n l ng ti m n ng c a nông nghi p đư t i h n,…Có nhi u nguyên nhân d n t i tình tr ng đó, đó, ph i k đ n nguyên nhân t sách c a Nhà n l c tài chính, đ u t c a nhà n c Do gi i h n v ngu n c cho nông nghi p không đ t o “gia t c” cho nông nghi p Trong đó, sách c a nhà n c môi tr ng đ u t cho s n xu t nông nghi p ch a đ h p d n đ thu hút doanh nghi p nhà n c đ u t vào l nh v c nông nghi p Tình hình c ng th c tr ng chung c a nhi u t nh Vi t Nam B c Ninh, nông nghi p đóng m t vai trò quan tr ng trình tích lu v n cho s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hóa nói chung trình đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn nói riêng Tuy v y, c ng nh nhi u t nh, s tham gia đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p r t h n ch , đ u t c a Nhà n c (trung ng đ a ph gi i h n b i ngu n v n đ u t , hi u qu s d ng v n nhà n ng) b c đ u t cho nông nghi p không cao Theo đó, nông nghi p t nh ch a có đ c s b t phá phát tri n, ti m n ng, l i th v nông nghi p c a t nh ch a đ t i đa cho phát tri n kinh t đ a ph B c Ninh c khai thác ng Có ba nhóm nguyên nhân d n đ n vi c doanh nghi p ch a tích c c đ u t vào nông nghi p M t là, k t c u h t ng môi tr khu v c nông thôn r t l c h u, ng kinh doanh thi u thu n l i Hai là, nông nghi p ngành s n xu t d g p nhi u r i ro th i ti t, thiên tai, d ch b nh, s b t n c a th tr ng Ba là, sách c a quy n t nh ch a đ h p d n đ h tr , khuy n khích doanh nghi p đ u t vào nông nghi p Trong đó, nguyên nhân th ba có th đ c coi nguyên nhân Chính sách c a Nhà n quy n t nh đ c Trung ng c a c coi chìa khóa vi c thu hút đ u t c a doanh nghi p nông nghi p t nh, góp ph n khác ph c đ c nh ng h n ch Th c t đòi h i quy n t nh B c Ninh c n có nh ng đ t phá c ch , sách thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a ph ng, th c s k t n i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p v i kinh t nông nghi p đ a ph ng, k t n i s n xu t c a nông dân v i th tr ng Th c t c ng đòi h i c n có s nghiên c u m t cách c b n, toàn di n, có h th ng c ch , sách c a quy n t nh nh m đ y m nh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh, thúc đ y s n xu t nông nghi p c a đ a ph ng, góp ph n vào trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa t nh B c Ninh c ac n c ó c ng lỦ tác gi l a ch n ch đ : “Thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh” làm đ tài nghiên c u cho Lu n án ti n s M căđíchăvƠănhi măv ănghiênăc u V m c đích nghiên c u - Phân tích c s lỦ lu n th c ti n c a vi c quy n t nh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a ph ng - Phân tích th c tr ng quy n t nh B c Ninh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh - xu t nh ng gi i pháp ch y u đ thu hút doanh nghi p đ u t vào nông nghi p t nh B c Ninh th i gian t i V nhi m v nghiên c u Th c hi n m c đích nói trên, đ tài có nhi m v : + H th ng hóa làm rõ h n c s lỦ lu n, kinh nghi m v quy n t nh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a ph ng + Phân tích, đánh giá th c tr ng quy n t nh B c Ninh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p + xu t h th ng gi i pháp nh m khuy n khích, thu hút doanh nghi p đ u t vào nông nghi p - t nh B c Ninh th i k v a qua iăt t nh B c Ninh nh ng n m t i ngănghiênăc uăvƠăph măviănghiênăc u it ng nghiên c u it ng nghiên c u c a Lu n án vi c quy n t nh thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a đ a ph Thu hút đ u t đ ng c nghiên c u vi c quy n t nh th c hi n bi n pháp, sách vi c thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p C p t nh c p th c hi n sách c a Nhà n th i, ph m vi đ c trung ng ng c phân c p, c p t nh có quy n ban hành sách riêng, thu hút đ u t v i u ki n tuân th quy đ nh chung c a Nhà n trung n c ng Nh v y, đ a bàn c p t nh s n i t ch c sách c a Nhà c trung ng, đ ng th i n i ban hành th c thi sách c a t nh Chính th , Lu n án nghiên c u c ch , sách c a quy n c p t nh thu hút đ u t vi c quy n t nh th c hi n sách chung c a Nhà n c trung ng vi c khuy n khích doanh nghi p đ u t vào l nh v c nông nghi p nói chung - Ph m vi nghiên c u V không gian, Lu n án nghiên c u vi c thu hút đ u t c a lo i hình doanh nghi p vào nông nghi p đ a bàn t nh B c Ninh + Ch th thu hút đ u t quy n t nh B c Ninh + it ng thu hút đ u t doanh nghi p ó ch th đ u t c n thu hút H doanh nghi p n n c doanh nghi p có v n đ u t c Hình th c pháp lỦ c a doanh nghi p doanh nghi p nhà n c, doanh nghi p t nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài, h p tác xư, h nông dân Nh v y, “Doanh nghi p” Lu n án đ c hi u t t c t ch c kinh t đ c thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xư h nông dân s n xu t kinh doanh l nh v c nông nghi p nh m m c tiêu l i nhu n + L nh v c thu hút đ u t c a doanh nghi p l nh v c nông nghi p L nh v c nông nghi p bao g m: tr ng tr t, ch n nuôi, thu s n, ch bi n nông s n m t s ho t đ ng liên quan ph c v s n xu t nông nghi p ó ho t đ ng đ u t k t c u h t ng ph c v s n xu t nông nghi p; đ u t phát tri n khoa h c, công ngh nông nghi p; đ u t cho đào t o nông nghi p nh ch ng trình khuy n nông, l p t p hu n chuy n giao công ngh s n xu t nông nghi p, ch ng trình ph bi n thông tin tuyên truy n; đ u t s n xu t, kinh doanh d ch v ph c v s n xu t nông nghi p v gi ng tr ng, v t nuôi, b o v th c v t, thú y, v t t nông nghi p, s n xu t th c n ch n nuôi N i hàm c a khái ni m thu hút đ u t vào nông nghi p lu n án 83 UBND t nh B c Ninh (2012), Quy t đ nh s 67/2012/Q -UBND ngày 8/10/2012 v vi c h tr lãi su t sau đ u t cho doanh nghi p t nh B c Ninh n m 2012, nh m tháo g khó kh n cho s n xu t kinh doanh, h tr th tr ng, B c Ninh 84 Vi n sách chi n l c nông nghi p phát tri n nông thôn (2005), T ng quan nghiên c u v môi tr ng đ u t nông thôn Vi t Nam B Nông nghi p phát tri n nông thôn, Hà N i 85 Khúc Th Thanh Vân (2012), Vai trò c a xã h i phát tri n kinh t h nông thôn đ ng b ng sông H ng hi n – Nghiên c u tr t i Nam ng h p nh B c Ninh, Lu n án ti n s xư h i h c, H c vi n Khoa h c xã h i TÀI LI U TI NG ANH 86 ADB (2003), Transport project and poverty reduction: Theory and Experience in Understanding Project impact, Draft Technical Note, Economics and Research Department 87 Case, Karl E and Ray C Fair (1996), Principles of Economics, 4th Edition, Prentice- Hall International 88 Keith O Fuglie (1997), Private investment in Agriculture Research in Thailand, International Potato Center, Bogor, Indonesia 89 Halvorsen, Robert (1991), The effects of Tax policy on investment in agriculture, The review of Economics and Statistics, Vol 73 (3): 393 – 400 90 Houskamp, Melissa (2000), Private solutions and the poor: Perceptions of private participation in infrastructure and the poor, Infrastructure for Development: Private Solutions and the poor:Proceeding of an international conference sponsored by the public- Private Infrastructure Advisory Facility, Department for International Development (UK) and the World Bank, London 91 Houskamp, and Nicola Infrastructure: Infrastructure Tynan Extending for (2000), Service Development: Private to participation Low-income Private Solutions in Countries, and the poor:Proceeding of an international conference sponsored by the public- Private Infrastructure Advisory Facility, Department for International Development (UK) and the World Bank, London… 92 IFPRI (2000), VietNam- Public Expenditure Review, Input on the Agricultural and Rural sectors 93 Jadresic, Alejandro (2000), Promoting private investment in rural electrification – The case of Chile, Viewpoint, World Bank, Washington D.C 94 Johnston, B.F & Mellor, J W (1961), The role of agriculture in Economic development, American review, 51, 1961, pp 566 – 593 95 Kaur Kuldip Dhindsa Parramject Kaur (2006), Rural Infrastructure and Rural Development- Evidence from major State of India, Indian Journal of Agricultural Economics 96 Komives, K., Whittington, D., and Wu, X 2000, Infrastructure Coverage and the Poor: A Global Perspective Infrastructure for Development: Private Solutions and the Poor Conference Paper, 31 May-2 June 2000 London 97 Mankiw, Gregory (2007), Macroeconomics, 6th Edition, Worth Publisherrs 98 Mussa, Michael L (1977), External and internal Adjustment Costs and the theory of Aggregate and Firm investment, Economica, Vol 44 (May): 163 – 178 99 NEPAD – OECD (2011), Policy framework for investment in agriculture, the 5th NEPAD – OECD Ministerial Conference on 26 – 27 April 2011, Dakar, Senegal 100 OECD (2006), Policy Framework for Investment, OECD Publications, 2, rue Andre – Pascal, 75775 Paris cedex 16, Printed in France 101 Romer, David (2001), Advanced macroeconomics, Chapter 9, 4th edition, McGraw Hill 102 Samantara, Samir (2006), Rural Infrastructure and Agiculture Growth- A study in Chhattisgarh, Indian Journal of Agricultural Economics 103 Srivastava, Swami Prakash (2006), Rural Infrastructure and Growth, Indian Journal of Agricultural Economics 104 The ASEAN Secretariat (2009), ASEAN investment guidebook, Jakarta, Indonesia 105 USAID (2012), Attracting Private Sector Investment to Rural and Agricultural Markets, Lessons from the 2012 Conference 106 Velazco, Jackeline and Lydia Zepeda (2001), Determinants of Agricultural Investment by small – scale producers in Peru, Chapter in Zepeda (2001) 107 Victorian Auditor – General (2012), Investment Attraction, Victorian Government Printer, August 2012 PH ăL C PH ăL Că1 Danh sách doanh nghi p ho t đ ng ngành nông nghi p t nh B c Ninh n m 2013 I Th că năch nănuôi Công ty c ph n t p đoàn Dabaco Công ty c ph n t p đoàn Minh Tâm Công ty CP dinh d ng H i Th nh Công ty TNHH th c n ch n nuôi Nông nghi p EH Vi t Nam Công ty c ph n dinh d ng qu c t Hàn Qu c Công ty TNHH BMB Công ty TNHH H i Th ng II.ăGi ngăv tănuôi Công ty TNHH MTV l n gi ng L c V Công ty TNHH l n gi ng h t nhân Dabaco Công ty TNHH l n gi ng Tân Chi Công ty TNHH MTV gà gi ng L c V C s s n xu t gia c m Chi n Th ng Công ty TNHH đ u t phát tri n ch n nuôi l n Dabaco Xí nghi p ch n nuôi B c Công ty c ph n u u t xây d ng H i Ninh Công ty TNHH S n Trà 10 C s ch n nuôi Nguy n Thanh Bình III.Doanhănghi păs năxu t,ăkinhădoanhăgi ng Công ty gi ng tr ng B c Ninh: gi ng Công ty Công ngh cao Dabaco: rau Công ty c ph n i Thành: gi ng IV.Doanhănghi păkinhădoanhăv tăt ăk ăthu tănôngănghi p 1.Công ty c ph n v t t k thu t nông nghi p V.ăThu ăs n Công ty c ph n Sông Thiên c Công ty TNHH M H ng Xí nghi p Thái Giang Công ty TNHH thu s n Tr Doanh nghi p t nhân Dung ng Giang t Vi n nuôi tr ng thu s n Ngu n: T ng h p c a tác gi PH ăL Că2 Cácăc ăs ăs năxu tăgi ngăcáăb tăt nhăB căNinhă2013 S STT Tên c s sx DT l ng (Ha) cá b , Cá b t (Tr.con) Lo i cá m (Kg) Công ty CP Sông Thiên c HTX Th y s n Nam S n Công ty TNHH M H ng Xí nghi p Thái Giang Công ty TNHH th y s n Tr ng Giang DN t nhân Dung 13.670 70 2,5 8.500 25 10,3 800 2,2 5,2 2.700 Chim Tr ng cá truy n th ng Cá r phi 21 ngày tu i cá Chép V1 S n xu t cá truy n th ng Cá r phi 21 ngày tu i cá Chép V1 ang nhân công 400 0,4 ngh sx gi ng cá trê đ ng t Vi n nuôi tr ng th y s n I 20 1.140 1,4 7,5 7.200 45 Cá r phi 21 ngày tu i cá Chép V1 Cá rô phi, chim tr ng cá truy n th ng Ngu n: T ng h p c a tác gi PH ăL Că3 PHI UăPH NGăV NăCỄCăNHẨăQU NăLụ I Thông tin chung H tên: Ch c v công tác: n v công tác: II.ăN iădung Ông/bà có nh n xét v tình hình đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a bàn t nh (huy n, xã)? Theo Ông/Bà có nh ng sách đ c tri n khai đ thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh? Chính sách h tr tr ng tr t Chính sách h tr ch n nuôi Chính sách h tr nuôi tr ng th y s n Chính sách khác (ghi rõ):………………………………………………… Theo Quy t đ nh nào?: ………………………………………………………………………………… a bàn tri n khai sách? T t c huy n t nh Ch t p trung vào huy n có di n tích đ t nông nghi p l n Ch t p trung vào huy n nghèo Khác (ghi rõ):…………………………………………………………… Hi u qu tri n khai sách thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a bàn t nh (huy n, x ) th i gian qua nh th nào? R tt t T t Kém R t Vì sao?:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Ông/Bà, sách thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p c a t nh (huy n, xã) th i gian qua t p trung ch y u vào l nh v c nào? Tr ng tr t Ch n nuôi Th y s n Thu hút đ u t vào ngành đ t đ c hi u qu cao nh t? Tr ng tr t Ch n nuôi Th y s n 10 Theo Ông/Bà sách thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh (huy n, xã) h p lý ch a? R t h p lỦ H p lỦ Không h p lỦ R t không h p lỦ 11 Theo Ông/Bà t nh có c n u ch nh sách thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p không? Có Không Vì sao: 12 Nh ng sách nh h ng đ n thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh? H tr tr c ti p v tài Quy ho ch phát tri n nông nghi p c a đ a ph ng Chính sách liên quan đ n đ t đai H tr v tín d ng H tr v đào t o nhân l c H tr phát tri n khoa h c công ngh Khác (ghi rõ): 13.ăTh ăt ă nhăh ngăc aăcácăchínhăsáchăđ năthuăhútăđ uăt ăc aădoanh nghi pănôngănghi păt nh? 1: nh h ng - 10: r t nh h ng N iădung X păth ăt 10 H tr tr c ti p v tài Quy ho ch phát tri n nông nghi p c a đ a ph ng Chính sách đ t đai H tr v tín d ng H tr v đào t o nhân l c H tr v khoa h c công ngh ………………………………… 14.ăTheoăỌng/BƠ,ăvi căthuăhútăđ uăt ăc aădoanhănghi păvƠoănôngănghi pă t nhăs ăcóănh ngăthu năl iăgì? 15.ăKhóăkh năkhiăthuăhút đ uăt ăc aădoanhănghi păvƠoănôngănghi păt nhă gì? 16.ăTheoăỌng/BƠăthìăt nhăc năth căhi nănh ngăgi iăphápănƠoăđ ăthuăhútă đ uăt ăc aădoanhănghi păvƠoănôngănghi păcóăhi uăqu ? Xin chân thành c m n! PH ăL Că4 PHI UăPH NGăV N (Dành cho doanhănghi p,ăHTX) I.ăThôngătinăc ăb năv ăđ năv ăsxkd Tên đ n v : a ch :…………………………………………………………………… S n tho i liên l c:……………………………………………………… L nh v c sx kd SX y u t đ u vào cho ngành ch n nuôi Kinh doanh v t t DV nông nghi p Chuyên ch n nuôi Chuyên tr ng tr t Tr ng tr t k t h p v i ch n nuôi Nuôi tr ng th y s n Khác (ghi rõ):……………………………………………………………… II.ăN iădung Doanh nghi păcóăđ căh ătr ătheoăcácăchínhăsáchăđ uăt ăchoănôngă nghi păc aăt nhăkhông? Có Không Chính sách (n u có): 6.ăDoanhănghi păbi tăthôngătinăv ăăcácăchínhăsáchăthuăhútăđ uăt ăvƠoănôngă nghi păquaăcácăkênhăthôngătinănƠo? Website c a t nh Thông tin đ i chúng Cán b qu n lỦ nhà n c Khác 7.ăDoanhănghi păđ căh ătr ăgì? Gi ng tr ng, v t nuôi Thu c B o v th c v t Thu c Thú y T p hu n k thu t s n xu t, phòng tr d ch b nh Vay v n Lưi su t vay v n Kinh phí xây d ng c s h t ng Nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t Khác (ghi rõ): 8.ăTi păc năđ căcácăchínhăsáchăh ătr ,ăkhuy năkhíchăđ uăt ăvƠoănôngă nghi păc aăt nh,ăhuy năcóăkhóăkh năkhông? Có Không Lý do: 9.ăN iădungăc aăcácăchínhăsáchăh ătr ădoanhănghi pătrongănôngănghi pă c aăt nhăcóăđ cătri năkhaiăr ngărƣiăkhông? Có Không 10.ăCácăn iădungăh ătr ăc aăchínhăsáchăđƣăphùăh păch a? Phù h p Ch a phù h p Vì (n u ch a phù h p): 11.ăTrongăm yăn măg năđơy,ădoanhănghi păđƣăthamăgiaănh ngăho tăđ ngă khuy nănôngănƠo? a Tham quan mô hình trình di n         Có Không N u có, xin cho bi t nh ng thông tin sau: Ch tăl ngăc aă Cá Kinh phí ch ăđ ăsauăđƠoă Nguyên nhân/ đƠoăt o t o c ă nhân không Tên ho tăđ ng quan/ Áp Không H ă óngă th ăápă đ năv ă d ngă th ăápă tr ă phí t ăch că d ng s nă d ngăs nă (%) (%) đƠoăt o xu t xu t Mô hình n qu Mô hình ch n nuôi Mô hình NTTS b Tham d l p t p hu n Không Có N u có, xin cho bi t nh ng thông tin sau: Tênăho tă đ ng Cá nhân/ c ăquan/ă KinhăphíăđƠoă đ năv ăt ă t o ch căđƠoă Nguyên Ch tăl ngăc aă nhân ch ăđ ăsauăđƠoă khôngăth ăápă t o d ng t o T p hu n n qu T p hu n ch n nuôi T p hu n NTTS c  H ă tr ă (%) Áp Không óngă d ngă th ăápă phí s nă d ngăs nă (%) xu t xu t c h tr gi ng m i  Không Có N u có, xin cho bi t nh ng thông tin sau: - M c đ h tr :……………………………… - Th i gian h tr :………………………… - Ch t l ng lo i h tr :……………… 12 Doanhănghi păcóăđ căthamăgiaăcácăl păt păhu năv ăBVTVăhayă không?   Có Không N u có, xin cho bi t thông tin sau: Tênăho tăđ ng Có/ Ch tăl ngăcácăho tă Không đ ng Hi uă Không qu hi uăqu L p t p hu n IPM H ng d n s d ng thu c BVTV H ng d n x lỦ bao bì thu c BTVT Khác (ghi rõ)………………………… Nguyên nhân 13 Doanhănghi păđánhăgiáăgìăv ăcungăc păd chăv ăBVTVăc aăt nh? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 14.ăDoanhănghi păcóăđ căcungăc păcácăd chăv ăthúăyăkhông?  Có Không N u có, xin cho bi t thông tin sau:  Tênăho tăđ ng Có/ Không Ch tăl ngăcácăă ho tăđ ng Không Hi uăqu hi uă qu Nguyên nhân Tiêm phòng gia súc Tiêm phòng gia c m Phòng tr d ch b nh X lỦ có d ch b nh x y Tiêu h y gia súc, gia c m ch t có d ch b nh …… 15.ăDoanhănghi păđánhăgiáăgìăv ăh ăth ngăth yăl iăc aăt nh? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 16.Doanh nghi p có ph i vay v n đ phát tri n s n xu t nông nghi p không? Có Không 17 Th t c vay v n có d dàng không? Có Không 18 Doanh nghi p đ c vay v n qua ngu n nào? Ngân hàng Nông nghi p & PTNT Ngân hàng sách xư h i Ngân hàng th ng m i Khác (ghi rõ):…………………………………………………………… 19 Lãi su t doanh nghi p ph i tr th Cao h n niêm y t c a ngân hàng t i th i m vay B ng niêm y t c a ngân hàng Khác (ghi rõ):…………………………………………………………… 20 Doanh nghi p có đ c h tr lãi su t cho kho n vay không? Có Không 21 L ng v n có đáp ng đ c nhu c u vay đ phát tri n s n xu t không? Có Không 22 Doanh nghi p đánh giá th v vi c tri n khai th c hi n ch ng trình h tr cho s n xu t nông nghi p đ i v i đ a ph ng?          K p th i  Không k p th i  Không bi t  Không có Ủ ki n 23.ăDoanhănghi păcóăti pănh năđ căcácăngu năv năvayăkhông?     Không Có N u không, t i sao? N u có, ông (bà) có g p khó kh n vay v n t ngân hàng NHTM không? Có Không N u có, nh ng khó kh n gì?  Th t c ph c t p  Thi u tài s n th ch p  Th i gian gi i quy t dài  Khác (ghi rõ):…………………………………………………… 24.ăCácăchínhăsáchăh ătr ăc aăt nhăcóăth căs ăkhuy năkhíchădoanhănghi pă đ uăt ăphátătri năs năxu tănôngănghi păkhông? Có Không 25.ăTrongăth iăgianăt i,ădoanhănghi pămongămu năđ căh ătr ăđ uăt ă trongăl nhăv cănƠo? H tr giá gi ng Thú y B o v th c v t T p hu n k thu t Vay v n v i lưi su t u đưi Kinh phí xây d ng h t ng i m i công ngh Khác (ghi rõ): 26.ăTheoădoanhănghi p,ăđ ăthuăhútădoanhănghi păđ uăt ăvƠoăs năxu tă nôngănghi păt nhăB căNinhăthìăcácăchínhăsáchăh ătr ănênăt pătrungăvƠo? T o u ki n cho thuê đ t Cho vay v n u đưi H tr đ u vào s n xu t H tr tiêu th s n ph m đ u H tr xây d ng h t ng H tr đ i m i công ngh Khác (ghi rõ):……………………………………………………………   27.Quy tăđ nhăđ uăt ăc aădoanhănghi păcóăph ăthu căvƠoăchínhăsáchă uă đƣiăc aănhƠăn căkhông? Có Không Không có Ủ ki n 28.ăDoanhănghi păcóăđ ăxu tăgi iăpháp,ăki năngh ăgìăv iăcácăc ăquanănhƠă n c,ăcácăc păchínhăquy năđ aăph ngă? Xin chân thành c m n! [...]... c a thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, trình bày 7 vai trò đ lu n gi i cho s c n thi t ph i thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các n i dung thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p m t t nh đ c c th hóa, g n v i phân c p qu n lỦ v ch c n ng nhi m v c a chính quy n c p t nh - Phân tích, đánh giá th c tr ng vi c thu hút đ u t c a chính quy n t nh B c Ninh đ i v i các doanh. .. tích SWOT trong thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh, đ xu t m t s gi i pháp ch y u đ t ng c ng thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p t nh B c Ninh trong th i gian t i n m 2020 Các gi i pháp nh n m nh vào h theo h ng thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ng nông nghi p đô th , công ngh cao, ch t l tri n các s n ph m l i th c a đ a ph ng cao, h ng vào phát ng 6... pháp thích h p cho vi c thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p trên đ a bàn t nh B c Ninh 10 5 Nh ngăđóngăgópăm iăv ăkhoaăh căc aălu n án - Lu n gi i và làm rõ h n m t s v n đ lỦ lu n v thu hút đ u t c a các doanh nghi p vào l nh v c nông nghi p nói chung và vi c thu hút đ u t c a chính quy n c p t nh ó là đ a ra và phân tích khái ni m thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p đ a ph ng... đ thu hút vào ho t đ ng s n xu t tr c ti p ra các s n ph m nông nghi p mà có ngh a r ng h n là thu hút đ u t c a doanh nghi p vào các khâu trong chu i giá tr s n ph m nông nghi p u t c a doanh nghi p vào nông nghi p không ch thông qua hình th c t ch c s n xu t tr c ti p c a doanh nghi p trong nông nghi p mà còn thông qua hình th c liên k t, h p tác c a doanh nghi p v i ng i nông dân trong s n xu t nông. .. nông nghi p bao g m m t chu i v i nhi u ho t đ ng có m i liên h v i nhau, t s n xu t cho t i tiêu th s n ph m Thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p vì th có th di n ra nhi u khâu trong chu i giá tr s n xu t Trong Lu n án này, vi c thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p ch t p trung vào khâu s n xu t và tiêu th , ch bi n nông s n V i ph m vi đó, Lu n án s không nghiên c u vi c thu hút. .. ph ng khác - N ng l c cán b N iădung thu hút đ uăt ăc aă doanh nghi p - Xây d ng chi n l c thu hút đ u t - Th c hi n chính sách c a chính quy n TW và T nh - Th c hi n các bi n pháp v th t c hành chính và h tr doanh nghi p iă t ngă thu hút đ uăt -Doanh nghi p - T o môi tr ng đ u t thu n l i - nh h ng đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p - Khuy n khích đ ut c a doanh nghi p vào nông nghi p - Ki m soát... trong nông nghi p Tuy nhiên, các chính sách này đ c đ c p đ n nh m t khía c nh c a n i dung phát tri n nông nghi p và chúng ch a ph n ánh đ cđ y đ , h th ng n i dung các chính sách nh m thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p Các công trình ch y u t p trung nghiên c u thu hút đ u t vào nông nghi p nói chung, ch a có công trình khoa h c nào nghiên c u v n đ thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông. .. ph m vi đó, Lu n án s không nghiên c u vi c thu hút đ u t c a doanh nghi p vào các ngành h tr hay t o ra các đ u vào cho s n xu t nông nghi p nh s n xu t phân bón, thu c b o v th c v t, máy móc nông nghi p… Thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p là v n đ nghiên c u g n k t gi a thu hút đ u t và đ u t vào ngành nông nghi p Ngành nông nghi p có nh ng đ c thù riêng v ch th s n xu t (r i r c, ít... d i góc đ lỦ thuy t c ng nh th c ch ng v thu hút đ u t vào nông nghi p nói chung, trong đó có đ u t c a t nhân vào nông nghi p Nói chung, các nghiên c u ti p c n d i góc đ phân chia n n kinh t thành hai khu v c là khu v c t và khu v c công, do đó, thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p là m t khía c nh c a thu hút đ u t t khu v c t và đ c nghiên c u l ng ghép trong n i dung thu hút đ u t c a... Ninh đ i v i các doanh nghi p đ u t vào nông nghi p t nh B c Ninh trong giai đo n t 2009 đ n 2013, lu n án đư ch ra nguyên nhân c a nh ng h n ch trong thu hút đ u t c a doanh nghi p vào nông nghi p, trong đó nh n m nh bên c nh các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ch quan d n đ n doanh nghi p đ u t vào B c Ninh vào nông nghi p còn ít v s l bi n pháp, chính sách thu hút ch a đ ng, nh v quy mô là các
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh, (Luận án tiến sĩ) Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay