Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dược Hoa Linh

110 572 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:05

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT101.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất101.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm101.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm121.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm131.2.1. Phân loại chi phí sản xuất131.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế ( theo khoản mục)131.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế (theo yếu tố chi phí)141.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng tập hợp chi phí141.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm141.2.1.5. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động15 Luận văn cuối khóa Học viện Tài CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn sau đây: “.“Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh" công trình nghiên cứu khoa học riêng em dựa số liệu thực tế công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo PGS – TS Nguyễn Minh Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ viết tắt TNHH HĐTV BHXH BHYT KPCĐ CCDC CPSX TK CP NVLTT CPNCTT CPSXC TSCĐ NVL GTGT KKTX KKĐK ĐVT BPSX KC NKC Nghĩa Trách nhiệm hữu hạn Hội đồng thành viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Công cụ dụng cụ Chi phí sản xuất Tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tài sản cố định Nguyên vật liệu Giá trị gia tăng Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Đơn vị tính Bộ phận sản xuất Kết chuyển Nhật ký chung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 10 1.1.1 Khái niệm, chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 10 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .12 1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 13 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 13 1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế ( theo khoản mục) 13 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế (theo yếu tố chi phí) .14 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo khả quy nạp chi phí vào đối tượng tập hợp chi phí 14 1.2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 14 1.2.1.5 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với khối lượng hoạt động 15 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 15 1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành 15 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản xuất theo phạm vi chi phí cấu thành 15 SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài 1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành .17 1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .17 1.3.2 Đối tượng tính giá thành 17 1.3.3 Mối quan hệ đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành 18 1.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .18 1.4.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .18 1.4.2 Kế toán khoản mục chi phí sản xuất 19 1.4.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19 1.4.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 21 1.4.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .23 1.4.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 26 1.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .30 1.5.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30 1.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 31 1.5.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 32 1.6 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 33 1.6.1 Phương pháp tính giá thành theo công việc (đơn đặt hàng) 33 SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài 1.6.2.1 Tính giá thành doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn .33 1.6.2.2 Tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục 35 1.7 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm điều kiện áp dụng kế toán máy 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH .43 2.1 Tổng quan Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 43 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 44 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 49 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 51 2.1.4.1 Nhiệm vụ máy kế toán công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 51 2.1.4.2 Tổ chức máy kế toán 51 2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Hoa Linh .53 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất 53 SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài 2.2.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuấ, đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 54 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất 54 2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 54 2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 63 2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .68 2.2.3.3.1 Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng 69 2.2.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí vật liệu chi phí công cụ dụng cụ .70 2.2.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ 72 2.2.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác .74 2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 78 2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ công ty 82 2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty .84 CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH .88 3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 88 3.1.1 Ưu điểm công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 88 SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài 3.1.2 Hạn chế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 91 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh 93 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 93 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán Chi phí nhân công trực tiếp 94 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiệm kế toán tập hợp chi phí sản xuất 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .100 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 101 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .102 LỜI MỞ ĐẦU SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng, bước hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế giới Dưới quản lý Nhà nước, doanh nghiệp có nhiều hội đồng thời đặt thách thức lớn doanh nghiệp Để tồn phát triển, có chỗ đứng vững thị trường yêu cầu quan trọng đặt với nhà quản trị doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu tốt Để đạt mục tiêu trên, doanh nghiệp phải tìm cách để đạt tới đỉnh cao tiết kiệm đồng thời giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Doanh nghiệp phải lựa chọn phương án có chi phí thấp đem lại hiệu cao Để làm điều đó, doanh nghiệp phải tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất cách hợp lý, đắn khoa học để cung cấp thông tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Là sinh viên trường Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, sâu tìm hiểu máy kế toán, công tác kế toán Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, em nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán chi phí tính giá thành doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh” làm luận văn cuối khóa Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Lý luận tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Trong trình nghiên cứu, cố gắng giúp đỡ nhiệt tình cán phòng Tài – Kế toán, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS – TS Nguyễn Bá Minh thầy cô giáo khoa kế toán, thời gian trình độ kiến thức thân có hạn, bước đầu tiếp cận thực tế nên nhiều thiếu sót hạn chế Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo PGS – TS Nguyễn Bá Minh thầy cô giáo khoa kế toán cán phòng Tài – Kế toán công ty TNHH Dược phẩm giúp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh SV: Nguyễn Thị Kim Anh Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm, chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Trong doanh nghiệp, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có đủ ba yếu tố là: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Quá trình sản xuất kinh doanh trình tiêu hao yếu tố để tạo loại sản phẩm lao vụ dịch vụ Sự tiêu hao yếu tố trình sản xuất kinh doanh tạo chi phí tương ứng Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình hoạt động sản xuất, kinh doanh kỳ định Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình hoạt động sản xuất, chế tạo sản phẩm cung cấp lao vụ, dịch vụ kỳ định Như chất chi phí sản xuất là: + Những phí tổn (hao phí) yếu tố đầu vào trình sản xuất gắn liền với mục đích kinh doanh + Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng yếu tố sản xuất tiêu hao kỳ giá đơn vị yếu tố sản xuất hao phí SV: Nguyễn Thị Kim Anh 10 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài nghiệp vụ tháng không phát sinh nhiều phức tạp nên Hình thức Nhật ký chung với hệ thống sổ sách tương đối đơn giản giúp Kế toán công ty thuận tiện cho việc ghi chép theo dõi kiểm tra.Công ty không mở Sổ nhật ký đặc biệt Hình thức phù hợp với việc tổ chức công tác kế toán công ty sử dụng phần mềm Vietsun Eaccounting * Về việc sử dụng phần mềm kế toán Vietsun công tác kế toán Cùng với phát triển tiến khoa học kỹ thuật, theo kịp với tốc độ ứng dụng công nghệ thông tin, công ty nhỏ thành lập chưa lâu Công ty đưa vào sử dụng phần mềm kế toán Vietsun từ năm 2009 Đây phiên nâng cấp phần mềm Acsoft mà công ty áp dụng từ năm 2003 Phần mềm kế toán Vietsun giúp kế toán giảm bớt khối lượng công việc, giúp kế toán cung cấp thông tin đảm bảo, nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao suất hiệu sản xuất kinh doanh công ty * Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: - Công ty tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo tháng Vì công tác sản xuất sản phẩm công ty mang tính chất ổn định, chu kỳ sản xuất ngắn, liên tục có sản phẩm hoàn thành nhập kho nên việc tính giá thành sản phẩm theo tháng thuận lợi; vừa phù hợp với kỳ tổng hợp sản xuất, vừa giúp kế toán kiểm tra tình hình thực kế hoạch giá thành cách kịp thời Đồng thời thông tin tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cung cấp đầy đủ, thường xuyên, liên tục - Xuất phát từ đặc điểm công ty sản xuất kinh doanh loại Dược phẩm – Mỹ phẩm, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng giá trị chủ yếu tổng giá thành, chất lượng sản phẩm kiểm soát nên công ty xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho quy trình sản xuất loại sản phẩm mức tiêu hao loại nguyên vật liệu SV: Nguyễn Thị Kim Anh 96 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài sản xuất loại sản phẩm đăng ký với Sở y tế Hà Nội Điều đơn giản hóa việc theo dõi chi tiết loại nguyên vật liệu sản phẩm tình hình sử dụng nguyên vật liệu Từ góp phần thực tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu sản xuất - Ngoài lương thời gian theo hợp đồng lao động ngày công lao động thực tế trả cho người lao động, Công ty có khoản trợ cấp khác phụ cấp nghiên cứu, phụ cấp lại, thù lao thu hút… Điều thể quan tâm Ban lãnh đạo đời sống toàn thể công nhân viên công ty nói chung, công nhân trực tiếp sản xuất nói riêng, giúp họ thêm gắn bó với công ty - Mối quan hệ kế toán chi phí sản xuất, giá thành với phận kế toán khác vận dụng tốt, có phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giúp cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thuận lợi Việc lập báo cáo tiến hành đặn, kỳ đảm bảo cho việc cung cấp thông tin tài nhanh chóng, xác, đầy đủ 3.1.2 Hạn chế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Mặc dù có nhiều cố gắng bên cạnh ưu điểm trên, công tác kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh bôc lộ số hạn chế cần hoàn thiện để phát huy hiệu công tác kế toán thời gian tới * Thứ công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Kế toán công ty theo dõi tất loại nguyên vật liệu dùng sản xuất công ty tài khoản TK 1521 – Nguyên vật liệu mà không sử dụng TK 1522 – Nguyên vật liệu phụ Như kể cá nguyên vật liệu phụ không đóng vai trò chủ yếu tạo nên giá trị thành phẩm SV: Nguyễn Thị Kim Anh 97 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài như: Băng keo, vải lọc, màng co, nhãn… phải đươc theo dõi nguyên vật liệu Điều gây khó khăn cho công tác phân loại quản lý mà phản ánh không xác giá trị khoản mục chi phí nguyên vật liệu tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng tới việc quy định định mức tiêu hao nguyên vật liệu chính, gây khó khăn cho việc đưa định quản trị chi phí * Thứ hai: Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty trả lương cho công nhân sản xuất theo Hình thức trả lương theo thời gian không kích thích người lao động nâng cao suất, chất lượng lao động, bỏ qua tác động đòn bẩy sức lao động – nhân tố quan trọng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng lao động chưa cao cần phải xem xét khắc phục để quản lý tốt khoản mục chi phí này, tránh lãng phí,nâng cao hiệu sử dụng lao động nói riêng, hiệu sản xuất kinh doanh nói chung * Thứ ba: Về kế toán tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ: Khi tập hợp chi phí sản xuất phát sinh cuối kỳ, Chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung phân bổ cho loại thành phẩm theo tiêu thức số lượng thành phẩm hoàn thành Cách thức phân bổ chưa thực sụ hợp lý quy trình công nghệ sản xuất loại sản phẩm trải qua công đoạn hoàn toàn giống Quy trình sản xuất thuốc Đông dược phức tạp quy trình sản xuất Dược mỹ phẩm có thêm giai đoạn rửa dược liệu Đối với viên ngừa mụn sau giai đoạn nấu dược liệu phải trải qua giai đoạn đóng thành viên nang Vì chi phí nhân công bỏ để sản xuất loại thành phẩm không giống nên chọn tiêu thức phân bổ chi phí nhân công trực số lượng sản phẩm hoàn thành không phản ánh đắn chi phí nhân công giá thành loại sản phẩm kéo SV: Nguyễn Thị Kim Anh 98 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài theo giá thành sản phẩm bị sai lệch gây khó khăn công tác quản lý chi phí để hạ giá thành sản phẩm * Về kiểm toán công ty chưa có Kiểm toán nội hàng năm không thuê kiểm toán độc lập Ở công ty, kế toán trưởng người kiểm tra giám sát công tác kế toán việc chấp hành quy định kế toán Nhà nước, Bộ Tài ban hành nội công ty đặt Hàng năm có cán kiểm tra tài xuống kiểm tra tình hình thực quy định Nhà nước ban hành chế độ sổ sách nghĩa vụ Nhà nước công ty Là công ty quy mô không lớn , nhược điểm điều dễ hiểu Song để tình hình tài công ty thực lành mạnh kế toán thực phát huy vai trò công cụ đắc lực phục vụ quản lý, việc công khai công tác kế toán kiểm toán cần thiết Nhất điều kiện kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng nay, công ty hàng năm thuê kiểm toán độc lập trở thành xu hướng tất yếu 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Sau thời gian thực tập, em thấy công tác tập hợp chi phí tính giá thành thành phẩm công ty tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp Tuy nhiên để hòa nhập chung với chế thị trường đầu biến động, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành hạn chế cần phải khắc phục để hoàn thiện Em xin đề xuất số ý kiến sau: 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty theo dõi tất loại nguyên vật liệu tài khoản 1521 – Nguyên vật liệu Như kể nguyên vật liệu không đóng vai trò chủ yếu tạo nên giá trị thành phẩm theo dõi SV: Nguyễn Thị Kim Anh 99 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài quản lý nguyên vật liệu Kế toán công ty nên chuyển sang theo dõi nguyên vật liệu phụ sang TK 1522- Nguyên vật liệu phụ giúp cho việc quy định định mức tiêu hao nguyên vật liệu việc đưa định quản trị chi phí xác Ngoài , nhiên liệu hay dùng than cục theo dõi tài khoản 1521, cần phải theo dõi tài khoản 1523 – Nhiên liệu để thuận lợi cho công tác quản lý 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện kế toán Chi phí nhân công trực tiếp Công ty nên áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất để khuyến khích công nhân nâng cao suất lao động trả lương theo thời gian nhân viên phân xưởng để phát huy sức mạnh đòn bẩy tiền lương Để áp dụng hình thức trả lương sản phẩm công ty cần xây dựng đơn giá tiền lương cho loại sản phẩm dựa theo đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình luân chuyển chứng từ: Hàng ngày nhân viên phân xưởng thống kê sản lượng sản phẩm hoàn thành Cuối tháng tập hợp Bảng chấm công lên cho phòng kế toán Kế toán tiền lương vào Phiếu báo sản phẩm hoàn thành nhập kho kèm biên đánh giá phận kiểm soát định mức đơn giá lương sản phẩm , từ tính toán lương công nhân sản xuất phân xưởng Công thức tính lương theo sản phẩm: Lương sản phẩm = SV: Nguyễn Thị Kim Anh Số sản phẩm hoàn thành đủ tiêu chuẩn 100 x Đơn giá tiền lương sản phẩm Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài Do quy trình sản xuất Dược mỹ phẩm trải qua giai đoạn sản xuất nên có đơn giá lương sản phẩm Quy trình sản xuất thuốc Đông dược phức tạp phải thêm khâu rửa dược liệu nên đơn giá lương sản phẩm cao đơn giá lương sản phẩm dược mỹ phẩm Riêng quy trình sản xuất viên ngừa mụn có thêm giai đoạn đóng viên nang nên đơn giá lương cao sản phẩm Đông dược khác Mức độ khác chúng cần đánh giá cụ thể để đưa đơn giá lương thích hợp 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất Khi đưa vào hình thức trả lương sản phẩm, công ty xây dựng đơn giá lương cho loại sản phẩm dựa đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất loại sản phẩm Kế toán chi phí giá thành lấy làm tiêu thức tập hợp chi phí nhân công trực tiếp cho đối tượng tập hợp chi phí theo công thức: CPNCTT sản xuất sản phẩm i Số lượng sản phẩm i sản = xuất hoàn thành kỳ x Đơn giá tiền lương sản phẩm i Sau chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung chi phí nhân công trực tiếp Công thức tính: CPSXC phân bổ cho sản phẩm i = Tổng CPSXC x CPNCTT sản xuất sản phẩm i Tổng CPNCTT Trên số ý kiến em nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Tuy nhiên ý kiến đánh giá mang tính chủ quan cá nhân em Vì vậy, em mong muốn đóng góp ý kiến với ý kiến đề xuất để công ty hoàn thiện công tác kế toán cách tốt nhất, phát huy chức Bộ máy kế toán để cung cấp thông tin kế toán xác kịp thời nhất; đặc SV: Nguyễn Thị Kim Anh 101 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài biệt thông tin chi phí giá thành sản phẩm, tham mưu cho nhà quản trị tìm giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường SV: Nguyễn Thị Kim Anh 102 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài KẾT LUẬN Trong nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước, kế toán công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lsy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những sản phẩm với chất lượng cao, giá thấp vũ khí giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm Điều đòi hỏi cố gắng nỗ lực không ngừng doanh nghiệp Công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng góp phần không nhỏ vào thành công Qua trình tiếp xúc với thực tế công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, với giúp đỡ bảo nhiệt tình chị phòng kế toán đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn – PGS-TS Nguyễn Bá Minh giúp em hoàn thành luận văn với đề tài : “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công TNHH Dược phẩm Hoa Linh” Luận văn đưa vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Qua thực tập công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, luận văn trình bày thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty.Từ đưa ưu điểm hạn chế công tác kế toán chi phí giá thành công ty - Trên sở tồn tại,luận văn đưa số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh SV: Nguyễn Thị Kim Anh 103 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài Do thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi sai sót, hạn chế định, em mong thông cảm đóng góp ý kiến thầy cô giáo, chị kế toán phòng Tài – Kế toán công ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo PGS – TS Nguyễn Bá Minh, thầy cô giáo khoa Kế Toán trường Học Viện Tài Chính, cán bộ,nhân viên phòng Tài – Kế toán công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh giúp đỡ em hoành thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Anh SV: Nguyễn Thị Kim Anh 104 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình kế toán tài chính, Học Viện Tài Chính  Giáo trình kế toán quản trị, Học Viện Tài Chính  Giáo trình thực hành kế toán tài doanh nghiệp, Học Viện Tài Chính  Giáo trình lý thuyết thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp, Học Viện Tài Chính  Chuẩn mực kế toán  Chế độ kế toán theo định 15 QĐ/BTC ngày 20/03.2006  Luận văn khóa SV: Nguyễn Thị Kim Anh 105 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên SV thực tập: Lớp : Nguyễn Thị Kim Anh CQ45/21.09 – Khoa Kế toán, Học viện tài Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Nhận xét đơn vị thực tập: Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Thay mặt đơn vị thực tập (Ký, đóng dấu) SV: Nguyễn Thị Kim Anh 106 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn : PGS – TS Nguyễn Bá Minh Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Thị Kim Anh Tên đề tài luận văn : “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh” Hà Nội, ngày .tháng .năm 2011 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Nguyễn Thị Kim Anh 107 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên giáo viên phản biện : Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Thị Kim Anh Tên đề tài luận văn : “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh” Hà Nội, ngày .tháng .năm 2011 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Nguyễn Thị Kim Anh 108 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên giáo viên phản biện : Họ tên sinh viên thực : Nguyễn Thị Kim Anh Tên đề tài luận văn : “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh” Hà Nội, ngày .tháng .năm 2011 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Nguyễn Thị Kim Anh 109 Lớp CQ45/21.09 Luận văn cuối khóa SV: Nguyễn Thị Kim Anh Học viện Tài 110 Lớp CQ45/21.09
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dược Hoa Linh, Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dược Hoa Linh, Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dược Hoa Linh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay