Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008

130 167 1
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * PHAN THỊ THANH NHÀN ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * PHAN THỊ THANH NHÀN ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Mã số: 60 22 03 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Thắng HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, số liệu trích dẫn luận văn trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Nhàn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn - TS Trần Đình Thắng, Học viện Kỹ thuật Quân Thầy tận tình bảo, định hướng cho để hoàn thành luận văn Tôi xin cám ơn giúp đỡ từ thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thầy cô Khoa Lịch sử, Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – người thầy tận tình bảo, định hướng cho suốt trình học tập Tôi cám ơn cán phòng tư liệu trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn phòng tư liệu khoa Lịch sử, cán trung tâm thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí lãnh đạo cán phòng Lưu trữ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giúp đỡ trình tìm hệ thống tư liệu cần thiết cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mặc dù cố gắng nỗ lực, song trình độ có hạn, luận văn không tránh khỏi sai sót.Tác giả mong nhận ý kiến quý thầy cô bạn Xin chân thành cám ơn Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Nhàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu vấn đề Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn 7 Bố cục luận văn Chương 1: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (2001-2005) 1.1 Yêu cầu khách quan cải cách hành nhà nước thành phố Hà Nội 1.1.1 Tình hình kinh tế, xã hội thành phố Hà Nội 1.1.2 Nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Thủ đô 14 1.1.3 Thực trạng xây dựng hoạt động hành nhà nước thành phố Hà Nội 18 1.2 Chủ chương Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Thành phố Hà Nội cải cách hành nhà nước (2001 – 2005) 24 1.2.1 Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam 24 1.2.2 Chủ trương Đảng thành phố Hà Nội 27 1.3 Quá trình đạo thực Đảng thành phố Hà Nội 33 1.3.1 Về cải cách thể chế hành 33 1.3.2 Về cải cách tổ chức máy hành 35 1.3.3 Về xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 37 1.3.4 Về quản lý, sử dụng tài công 39 Tiểu kết chương 43 Chương 2: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (2006-2008) 44 2.1 Yêu cầu cải cách hành nhà nước thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Thủ đô 44 2.1.1 Quản lý nhà nước việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Thủ đô 44 2.1.2 Những vấn đề đặt cải cách hành nhà nước thành phố Hà Nội 45 2.2 Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng thành phố Hà Nội cải cách hành nhà nước (2006 – 2008) 48 2.2.1 Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam 48 2.2.2.Chủ trương Đảng thành phố Hà Nội 51 2.3 Quá trình đạo thực Đảng thành phố Hà Nội 57 2.3.1 Về cải cách thể chế hành 57 2.3.2 Về xây dựng, kiện toàn máy hành 62 2.3.3 Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 63 2.3.4 Về quản lý, sử dụng tài công 67 2.3.5 Hiện đại hóa hành nhà nước 69 Tiểu kết chương 73 Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 74 3.1 Nhận xét 74 3.1.1 Ưu điểm, nguyên nhân 74 3.1.2 Hạn chế, nguyên nhân 81 3.2 Một số kinh nghiệm 88 3.2.1 Quán triệt vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách hành cho sát hợp với thực tiễn cải cách, xây dựng HCNN Thủ đô 88 3.2.2 Nhận thức vị trí, tầm quan trọng cải cách hành chính, đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức, bước đi, cách làm phù hợp trình cải cách hành nhà nước 90 3.2.3 Coi trọng nâng cao chất lượng xây đựng đội ngũ cán bộ, công chức hành đáp ứng yêu cầu hoạt động công vụ 93 3.2.4 Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước hành nhà nước thành phố Hà Nội sở thực nguyên tắc tập trung dân chủ 96 3.2.5 Phát huy sức mạnh tổng hợp cải cách hành nhà nước thành phố Hà Nội 99 Tiểu kết chương 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CB, CC : Cán bộ, công chức CCHC : Cải cách hành CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa HCNN : Hành nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân QLNN : Quản lý nhà nước TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền hành nhà nước thuộc hệ thống quan quyền lực nhà nước trực tiếp triển khai thực đường lối lãnh đạo Đảng cầm quyền, quản lý kinh tế - xã hội, thực quyền dân chủ nhân dân Để đáp ứng yêu cầu quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách HCNN trở thành xu khách quan nhu cầu tự thân hầu hết quốc gia giới Ở Việt Nam, thực công đổi toàn diện, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng, Nhà nước đặt trọng tâm vào cải cách HCNN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhằm xây dựng HCNN quy chuyên nghiệp, đại, hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân xã hội Quán triệt đường lối đổi Đảng vào xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, đại, Đảng thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng máy quyền, tập trung đẩy mạnh cải cách, xây dựng HCNN sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Dưới lãnh đạo Đảng thành phố Hà Nội, HCNN cải cách bản; hệ thống thể chế, văn pháp quy xây dựng; biên chế tổ chức máy xếp, điều chỉnh; đội ngũ CB, CC kiện toàn, xây dựng; nguồn lực công, sở vật chất đổi mới, quản lý, sử dụng cho hiệu hơn… Tuy nhiên, HCNN thành phố Hà Nội bộc lộ nhiều hạn chế, yếu Hệ thống văn pháp quy điều chỉnh quan hệ kinh tế - xã hội ban hành chậm, thiếu đồng bộ, bất cập; tổ chức máy cồng kềnh, quan liêu, hiệu lực; đội ngũ CB, CC chưa xây dựng đồng bộ, công tác cán bộ, sách nhiều bất cập; sử dụng yêu sách nhà nước, tài sản, vật chất lãng phí, chưa hợp lý, hiệu chưa cao… Thủ đô Hà Nội trung tâm đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn kinh tế - văn hóa – trị, khoa học, xã hội giao dịch quốc tế nước; nơi đặt trụ sở quan Trung ương Đảng Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế nơi diễn hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng đất nước Trước yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng Thủ đô điều kiện kinh tế thị trường, tăng cường hội nhập quốc tế, máy quyền, mà trọng tâm HCNN thành phố Hà Nội phải cải cách bản, khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng hoàn thiện, đồng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Xuất phát từ yêu cầu, mục đích khoa học thực tiễn trên, chọn đề tài “Đảng thành phố Hà Nội lãnh đạo cải cách hành nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008” để làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đây vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc nhằm nghiên cứu làm rõ yêu cầu khách quan, trình lãnh đạo, rút kinh nghiệm trình Đảng thành phố Hà Nội lãnh đạo đẩy mạnh cải cách HCNN thời kỳ xây dựng Thủ đại, văn minh, giàu mạnh Tình hình nghiên cứu vấn đề Vấn đề cải cách HCNN có nhiều tập thể tác giả cá nhân quan tâm nghiên cứu nhiều góc độ khác Các công trình nghiên cứu cải cách HCNN dạng sách xuất như: “Cải cách máy hành nhà nước Việt Nam”; Nguyễn Duy Gia (1996), “Cải cách hành Quốc gia nước ta”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Đào Trọng Tuyến (1996) “Một số vấn đề xây dựng cải cách hành nhà nước Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Vũ Huy Từ (cb), Nguyễn Khắc Hùng (1998), “Hành học cải cách hành chính”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; “Lý luận chung hành nhà 24 Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh (2006), “Đẩy mạnh cải cách hành – xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 25 Hà Quang Ngọc (2005), “Cải cách cấu tổ chức hoạt động máy quyền địa phương”, Tạp chí Cộng sản, (725), (2), 1/2005, tr.27-30+36 26 Hà Ngọc (2006), “Các văn pháp luật hướng dẫn thi hành công tác tổ chức, quản lý hành nhà nước tổ chức cán bộ, công chức”, Nxb Lao động, Hà Nội 27 Trần Quang Nhiếp (2006), “Cải cách hành – vấn đề cần quan tâm”, Tạp chí Cộng sản, (753), (7), 4/2006, tr.35-40 28 Thang Văn Phúc (2001), “Cải cách hành nhà nước – thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quận ủy Long Biên, Ban Tuyên Giáo (2014), “Tài liệu tuyên truyền kỳ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10”, Hà Nội 30 Đỗ Quốc Sam (2007), “Chương trình cải cách hành chính: thực trạng vấn đề đặt ra”, Tạp chí Cộng sản , (772), 2/2007, tr.78-85 31 Diệp Đình Sơn (2006), “Cải cách hành – vấn đề cần biết”, Nxb Lao động, Hà Nội 32 Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành (2003), “Cải cách hành thành phố Hà Nội”, Nxb Hà Nội, Hà Nội 33 Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành (2003), “Cải cách hành Thủ đô Hà Nội theo chế đầu mối”, Nxb Hà Nội, Hà Nội 34 Sở Nội vụ (2003), “Đề cương giảng: Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước quyền cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội”, Hà Nội 35 Sở Nội vụ (2008), “Báo cáo: Tổng kết cải cách hành năm 2008 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành năm 2009”, Hà Nội 108 36 Thành ủy Hà Nội (1997), “Chương trình: Thực cải cách hành Thành phố Hà Nội đến năm 2000”, Hà Nội 37 Thành ủy Hà Nội (2001), “Chương trình: Một số vấn đề cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quyền”, Hà Nội 38 Thành ủy Hà Nội (2001), “Chương trình 04-CTr/TU ứng dụng phát triển CNTT”, ngày 22/5/2001, Hà Nội 39 Thành ủy Hà Nội (2002), “Đề án: Thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn”, Hà Nội 40 Thành ủy Hà Nội (2004), Đề án số 32/ĐA-TU “Một số vấn đề trọng tâm công tác CCHC năm 2004 – 2005”, ngày 21/4/2004, Hà Nội 41 Thành ủy Hà Nội (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng Thành phố Hà Nội, Nxb Hà Nội, Hà Nội 42 Thành ủy Hà Nội (2006), “Chương trình: Đẩy mạnh Cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quyền cấp giai đoạn 2006 2010”, Hà Nội 43 Thành ủy Hà Nội (2007), “Chương trình hành động: Thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng”, Hà Nội 44 Thành ủy Hà Nội (2009), “Báo cáo: Một năm thực Nghị số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 Quốc hội điều chỉnh địa giới hành Thủ đô”, Hà Nội 45 Thành ủy Hà Nội (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng Thành phố Hà Nội, Nxb Hà Nội, Hà Nội 46 Thành ủy Hà Nội (2011), “Chương trình công tác Ban chấp hành Đảng Thành phố Hà Nội khóa XV”, Hà Nội 109 47 Trần Đình Thắng (2007), “Đảng lãnh đạo tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách hành thời kỳ mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11 (204), tr, 65-68, Hà Nội 48 Trần Đình Thắng (2008), “Đảng lãnh đạo cải cách tổ chức hoạt động máy hành nhà nước giai đoạn 1986 - 2006”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (10), tr.40-46, Hà Nội 49 Trần Đình Thắng (2009), “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng hành nhà nước công đổi đất nước từ năm 1991 đến năm 2005”, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Hà Nội 50 Trần Đình Thắng (2011), “Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách hành nhà nước”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51 Trần Đình Thắng (2014), “Cải cách hành nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Nhân văn, số 11 52 Nguyễn Văn Thâm (2002), “Thủ tục hành – Lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Vũ Thư, Lê Hồng Sơn (2000), “Cải cách thủ tục hành thực quyền nghĩa vụ công dân nước ta nay”, Nxb Lao động, Hà Nội 54 Trương Thị Minh Thông (2005), “Cải cách hành với vấn đè quan hệ cấp máy hành Việt Nam nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2(171), 2/2005, tr.36-45 55 Phan Hữu Tích (2000), “Tổng thuật hội thảo khoa học: Phân cấp quản lý Trung ương – Địa phương”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 3/2000 56 Đỗ Quang Trung (2000), “Về cải cách hành nay”, tạp chí Tổ chức Nhà nước, (8), 8/2000, tr.11-14+26+44 110 57 Trung tâm Nghiên cứu khoa học Tổ chức quản lý (2004), “Cải cách hành – vấn đề cấp thiết để đổi máy nhà nước”, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 58 Đoàn Trọng Tuyến (2006), “Cải cách hành công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nxb Tư pháp, Hà Nội 59 Vũ Huy Từ , “Hành học cải cách hành chính”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1994), Chỉ thị số 22/CT-UB “Chấn chỉnh lề lối làm việc, thủ tục hành việc giải công việc công dân, tổ chức”, ngày 18/5/1994, Hà Nội 61 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1994), Chỉ thị số 31/CT-UB “Đẩy mạnh việc thực Nghị 38/NQ-CP cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân, tổ chức”, ngày 20/6/1994, Hà Nội 62 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1995), Kế hoạch số 804/VP-UB “Tổ chức thực Nghị lần thứ Ban chấp hành TW khóa VII cải cách bước hành chính”, ngày 13/4/1995, Hà Nội 63 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1995), Kế hoạch số 2298/KH-UB “Thực Kế hoạch số 1405/KH-CP ngày 20/3/1995 Chính phủ việc thực Nghị Trung ương VIII khóa VII cải cách bước hành Nhà nước giai đoạn 1995 – 1997”, ngày 13/9/1995, Hà Nội 64 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1996), Thông báo số 123/TB-UB “Một số nội dung đạo UBND Thành phố cải cách hành lĩnh vực quản lý đô thị”, ngày 03/9/1996, Hà Nội 65 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1997), Quyết định số 1040/QĐ-UB “Việc thực số công việc cấp bách CCHC Hà Nội”, ngày 13/3/1997, Hà Nội 111 66 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (1997), Quyết định 1408/QĐ-UB “Việc thí điểm phân cấp cho UBND quận Ba Đình, UBND huyện Gia Lâm thẩm quyền định đầu tư dự án có mức vốn đầu tư đến tỷ đồng; thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng; thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề số dịch văn hóa thông tin”, ngày 10/4/1997, Hà Nội 67 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2002), Quyết định số 34/KH-UB “Phê duyệt Kế hoạch thực Chương trình Tổng thể CCHC tổng thể CCHC giai đoạn 2001 - 2010 Thành phố”, ngày 04/3/2002, Hà Nội 68 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2002), Chỉ thị số 09/CT-UB “Đẩy mạnh công tác CCHC Thành phố giai đoạn 2001 – 2010”, ngày 14/3/2002, Hà Nội 69 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2002), “Quyết định UBND Thành phố: Về việc ban hành quy định quy trình thời hạn giải số thủ tục hành lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội”, Hà Nội 70 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2002), “Kế hoạch UBND Thành phố Hà Nội: Triển khai thực đề án số 16/ĐA-TU ngày 26-72002 Thành ủy Hà Nội đổi nâng cao chất lượng quyền sở”, Hà Nội 71 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2002), Quyết định số 157/2002/QĐUB “Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật UBND dự thảo Nghị Hội đồng nhân dân”, ngày 21/11/2002, Hà Nội 72 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2003), Quyết định số 156/2003/QĐUB “Công bố danh mục thủ tục hành chính”, ngày 13/10/2003, Hà Nội 73 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2003), “Báo cáo: Công tác cải cách hành năm 2002”, Hà Nội 112 74 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2003), Quyết định số 146/2003/QĐUB “Quyết định ban hành quy định Phân cấp thực chức quản lý nhà nước khoa học công nghệ địa bàn quận, huyện”, ngày 4/11/2003, Hà Nội 75 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2003), Quyết định số 156/2003/QĐUB “Thực chế cửa giải TTHC quan địa bàn thành phố Hà Nội”, ngày 11/11/2003, Hà Nội 76 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2003), Quyết định số 183/2003/QĐUB “Việc quản lý, phát hành hệ thống báo biểu sử dụng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải TTHC", ngày 29/12/2003, Hà Nội 77 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2004), Quyết định 93/2004/QĐ-UBND “Kế hoạch thực Đề án số 32/ĐA-TU”, ngày 09/6/2004, Hà Nội 78 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2004), Quyết định 171/2004/QĐ-UB “Thực Quy chế cửa giải TTHC UBND xã, phường, thị trấn Hà Nội”, ngày 22/11/2004, Hà Nội 79 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2004), Quyết định số 161/2004/QĐ-UB “Việc quy định hệ thống mã số quan hành chính, mã số thủ tục hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quan hành Thành phố Hà Nội”, ngày 20/10/2004, Hà Nội 80 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), “Quyết định: Phê duyệt kế hoạch thực cải cách hành Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010”, Hà Nội 81 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), “Quyết định: Kiện toàn Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính”, Hà Nội 113 82 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 89/2006/QĐUBND “Thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành (sau có Quyết định 189/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 kiện toàn Tổ công tác trên)”, ngày 02/6/2006, Hà Nội 83 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 88/2006/QĐUBND “Tuyển dụng công chức dự bị, công chức, viên chức đơn vị nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Hà Nội”, ngày 01/6/2006, Hà Nội 84 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 169/2006/QĐUB “Việc ban hành Quy định quản lý tổ chức máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng đơn vị thuộc thành phố Hà Nội”, ngày 20/9/2006, Hà Nội 85 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 178/QĐ-UBND “Kế hoạch chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành giải công việc người dân doanh nghiệp”, ngày 26/9/2006, Hà Nội 86 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND “Trình tự thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực dự án đầu tư tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước dự án có vốn đầu tư nước ngoài”, ngày 27/9/2006, Hà Nội 87 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 41/2006/QĐUBND “Việc công nhận quyền sử dụng đất đăng ký biến động sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất địa bàn Thành phố Hà Nội”, ngày 23/10/2006, Hà Nội 88 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 205/2006/QĐUBND “Quy chế hoạt động quảng cáo địa bàn Thành phố Hà Nội”, ngày 24/11/2006, Hà Nội 114 89 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định 210/2006/QĐUBND “Mô hình “một cửa liên thông” thành lập doanh nghiệp”, ngày 29/11/2006 90 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 212/2006/QĐUBND “Phê duyệt Kế hoạch thực cải cách hành giai đoạn 2006 – 2010”, ngày 01/12/2006, Hà Nội 91 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 217/QĐUBND “Quy định liên thông giải số thủ tục hành quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn TP Hà Nội”, ngày 21/12/2006, Hà Nội 92 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2006), Quyết định số 237/2006/QĐUBND “Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Thành phố”, ngày 26/12/2006, Hà Nội 93 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2007), Quyết định số 139/2007/QĐUB “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn”, ngày 06/12/2007, Hà Nội 94 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (2008), Quyết định số 2535/QĐ-UB “Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 quan quản lý nhà nước thành phố”, ngày 02/7/2008, Hà Nội 95 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2010), “Báo cáo: Tổng kết thực cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010 phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn 2011 - 2020”, Hà Nội 115 PHỤ LỤC Phụ lục Bản đồ địa giới hành Thủ đô Hà Nội trước mở rộng (đến ngày 31/7/2008) Bản đồ địa giới hành Thủ đô Hà Nội sau mở rộng (từ ngày 01/8/2008) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hà_Nội Phụ lục KHÁI QUÁT CHỦ CHƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2001-2008 STT Nội dung 2001 – 2005 2006 - 2008 Xây dựng hành Đẩy mạnh CCHC, góp phần dân chủ, động, nâng cao hiệu lực, hiệu sạch, vững mạnh, có hiệu lực, QLNN quyền Mục tiêu không phiền hà, tiến tới cấp hành đại Cải cách toàn diện HCNN, đột phá vào hai trọng tâm: cải cách thể chế xây dựng đội ngũ CB, CC - Cải cách thể chế: - Cải cách thể chế Một là, rà soát văn Một là, rà soát, chuẩn hóa, cập pháp quy, loại bỏ văn nhật liên tục quy trình công không phù hợp với yêu cầu khai thẩm quyền, thời gian, thể quản lý thành phố Cải lệ, phí, lệ phí giải TTHC cách phương thức ban hành văn bản, nâng cao chất Nhiệm vụ lượng văn pháp quy Hai là, cải cách TTHC, Hai là, thực quy chế củng cố hoàn thiện việc cửa thống nhất, đồng đối thực quy chế “tập trung với toàn TTHC đầu mối để giải TTHC Ba là, rà soát, xây dựng hoàn thiện số chế quản lý, kiểm tra giám sát phù hợp với yêu cầu QLNN - Cải cách tổ chức máy - Một là, rà soát xếp lại Cải cách tổ chức máy chức nhiệm vụ Một là, điều chỉnh chức năng, sở, ban, ngành thành phố, nhiệm vụ, tổ chức máy quận, huyện Thực đề án sở, ban, ngành “Kiện toàn tổ chức tinh giản quyền cấp quận, huyện, xã, biên chế” phường, thị trấn Hai là, nghiên cứu chế Hai là, xây dựng bước phương thức để quan hoàn thiện chế phân cấp, ủy hành thực chức quyền QLNN QLNN, không can thiệp quan, đơn vị vào chức quản lý sản xuất Ba là, đề xuất đổi phân công, phân cấp quyền thành phố với Chính phủ - Cải cách CB, CC - Cải cách CB, CC Đổi công tác đào tạo, bồi Một là, xây dựng hoàn thiện dưỡng, tuyển lựa bố trí CB, quy chế tuyển dụng, sử dụng CC hành thành phố công chức Tập trung vào kiến thức Hai là, xây dựng nội dung QLNN, chuyên môn nghiệp vụ phương thức đào tạo, bồi dưỡng CB, CC đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhà nước thời gian CB, CC - Cải cách tài công - Cải cách tài công Một là, tăng cường quản lý tài Một là, thực hiệu luật cho ngân sách nhà nước thực hành tiết kiệm, phòng Hai là, nghiên cứu hoàn chống lãng phí, tham nhũng thiện chế phân cấp quản lý Hai là, xây dựng hoàn thiện tài ngân sách chế khoán biên chế chi Ba là, rà soát, sửa đổi quy phí hành quan định phí, lệ phí dịch Ba là, nghiên cứu, thực vụ công chuyển số dịch vụ công Bốn là, xây dựng thí điểm sang tổ chức xã hội, doanh chế tài chính: cho thuê đất, nghiệp thực xã hội hóa, khoán Bốn là, giao quyền tự chủ tài đấu thầu cho đơn vị nghiệp Năm là, đổi công tác kiểm toán - Hiện đại hóa HCNN Một là, đổi lề lối, tác phong làm việc Xây dựng nếp sống văn công sở, phục vụ nhân dân Hai là, tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho quan hành Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào QLNN Nguồn: [63], [68], [69], [71], [72], [73], [78] Phụ lục KHÁI QUÁT KÊT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2001-2008 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI Nội dung 2001 – 2005 2006 – 2008 Cải cách thể chế hành Rà soát văn Tổng số: 890 văn Tổng số: 1304 văn bản quy - 298 vb hiệu lực - Năm 2006: 461 vb phạm pháp - 63 vb cần bổ sung, sửa đổi - Năm 2007: 455 vb luật - 147 vb hết hiệu lực - Năm 2008: 388 vb - 382 vb ko xếp loại Ban hành - Sở, ban, ngành: 455 văn văn TTHC quy phạm - Quận, huyện: 64 văn pháp luật TTHC - Xã, phường: 51 văn TTHC Thực - Đến 1/1/2005, thực quy - Tiếp tục thực chế quy chế chế cửa tiếp nhận, cửa, chế cửa liên thông cửa giải TTHC triển giải TTHC khai đồng ngành, cấp, xã, phường, thị trấn Cải cách tổ chức máy nhà nước Tổ chức lại - Các sở, ban, ngành: 94 - UBND thành phố: 20 máy nhà phòng (giảm 27 phòng) phòng (giảm 04 phòng) nước - UBND thành phố: 24 - UBND quận, huyện: 09 phòng (giảm 01 phòng) phòng (giảm 01 phòng) - UBND quận, huyện: 10 phòng (giảm 04 phòng) Phân cấp Thực phân cấp lĩnh vực: kinh tế; hạ tầng kỹ quyền thuật đô thị; văn hóa – xã hội; đất đại, tài nguyên; quy hoạch, đầu tư xây dựng Xây dựng đội ngũ CB, CC Tuyển - Công chức: 1.660 cán dụng công - Viên chức: 9.061 cán chức Bồi dưỡng - Mở: 9.446 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN, kỹ chuyên đào tạo môn, nghiệp vụ - Có 583.670 lượt tham dự học Xây dựng - Tổng số: 10.722 cán công chức cấp xã có trình độ chuyên đội ngũ môn từ trung cấp trở lên công chức cấp xã Cải cách tài công Khoán biên - Thí điểm 09 đơn vị với chế kinh mức: 22 triệu đồng/biên phí quản lý chế/năm - Tiết kiệm được: khoảng 767 triệu đồng - Thực toàn thành phố - Năm 2007 tiết kiệm: 26.465 triệu đồng - Năm 2008 tiết kiệm: 27.000 triệu đồng Hiện đại hóa HCNN Ứng dụng - Tỷ lệ bình quân máy tính/CB, CC: 70,1% CNTT + Khối sở, ngành: 81/7% + Khối quận, huyện, thị xã: 67,63% - Các đơn vị kết nối mạng LAN: 98% - UBND quận, huyên, thị xã kết nối với UBND xã phường, thị trấn: 55% Nguồn: [63], [68], [69], [71], [72], [73], [78] Phụ lục Một số hình ảnh cải cách hành nhà nước Nguồn: https://www.google.com/search
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước từ năm 2001 đến năm 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay