(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

27 148 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:03

(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh võ mạnh sơn PHƯƠNG THứC LãNH ĐạO CÔNG TáC CáN Bộ CủA CáC TỉNH ủY BắC TRUNG Bộ GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyên ngành : Xây dựng Đảng quyền nhà nước Mã số : 62 31 02 03 tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học trị hà nội - 2015 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Thị Thông PGS.TS Nguyễn Văn Giang Phản biện 1: PGS,TS Trần Hậu ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phản biện 2: PGS,TS Đoàn Minh Huấn Học viện Chính trị khu vực I Phản biện 3: TS Lê Tiến Hào Thanh tra Chính phủ Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ., ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh CC CễNG TRèNH KHOA H C C A TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LU N N Vừ M nh S n (2012), "M t s gi i phỏp nõng cao ch t l ng i ng gi ng viờn lý lu n chớnh tr c a tr ng chớnh tr t nh v cỏc trung tõm b i d ng chớnh tr c p huy n Thanh Húa hi n nay", Giỏo d c lý lu n, 3(180), tr 9-12 Vừ M nh S n (2012), " i m i ph ng th c giỏo d c, o t o lý lu n chớnh tr cho i ng cỏn b xó, ph ng, th tr n Thanh Húa hi n nay", V n húa doanh nhõn, (7), tr 27-29 Vừ M nh S n (2013), "Phũng, ch ng tham nh ng ho t ng khoỏng s n ph i b t u t vi c hon thi n chớnh sỏch", N i chớnh, (3), tr 52-56 Vừ M nh S n (2014), "Vai trũ c a i ng cỏn b ch ch t c p xó, ph ng trờn a bn th xó S m S n hi n nay", T p san Nghiờn c u lý lu n v th c ti n, (16), tr 22-25 Vừ M nh S n (2014), "Nõng cao ch t l ng i ng cỏn b , cụng ch c c p xó Thanh Húa giai o n hi n nay", Qu n lý nh n c, (220), tr 92-96 Vừ M nh S n (2014), "Nõng cao o c cỏch m ng cho i ng cỏn b ch ch t c p xó B c Trung B giai o n hi n nay", Qu n lý nh n c, (226), tr 84-87 Vừ M nh S n (2015), " y m nh phũng, ch ng tham nh ng Thanh Húa hi n nay", L ch s ng, (290), tr 73-77 Vừ M nh S n (2015), "Gi i phỏp i m i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B ", Xõy d ng ng i n t , ngy 30/5/2015 Vừ M nh S n (2015), V ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y khu v c B c Trung B , Qu n lý nh n c, (234), tr 69-71 M U Tớnh c p thi t c a ti lu n ỏn Cụng cu c i m i, y m nh cụng nghi p húa, hi n i húa t n c t v n to l n, c p bỏch l ph i xõy d ng cho c i ng cỏn b s ch, v ng m nh, ngang t m nh ng yờu c u m i cú c i ng cỏn b ỏp ng t t yờu c u ú, ng ta ch tr ng ph i ti p t c i m i m nh m cụng tỏc cỏn b , ú i m i ph ng th c lónh o (PTL ) c a ng i v i cụng tỏc cỏn b l m t nhi m v quan tr ng H i ngh l n th Ban Ch p hnh Trung ng ng khúa X ó nh n m nh ph i: " i m i m nh m ph ng th c lónh o c a ng v cụng tỏc cỏn b " Vi c i m i PTL c a ng i v i cụng tỏc cỏn b c di n cỏc ngnh, cỏc c p, ú, c p t nh l c p cú v trớ v vai trũ c bi t quan tr ng Khu v c B c Trung B g m cỏc t nh Thanh Húa, Ngh An, H T nh, Qu ng Bỡnh, Qu ng Tr , Th a Thiờn Hu l khu v c chi n l c, cú v trớ, vai trũ r t quan tr ng v kinh t , chớnh tr , qu c phũng, an ninh Trong nh ng n m qua, cỏc t nh y ó quan tõm tỡm cỏc gi i phỏp i m i cụng tỏc cỏn b , ú cú i m i PTL i v i cụng tỏc cỏn b , t k t qu quan tr ng Tr c yờu c u v nhi m v th i k y m nh cụng nghi p húa, hi n i húa, h i nh p qu c t hi n nay, i ng cỏn b khu v c ch a th c s ỏp ng t t yờu c u PTL c a cỏc t nh y i v i cụng tỏc cỏn b v n cũn nhi u h n ch , y u kộm Nghiờn c u tỡm cỏc gi i phỏp kh thi, phỏt huy nh ng u i m, kh c ph c khuy t i m nờu trờn, i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B , gúp ph n xõy d ng i ng cỏn b vựng ny ỏp ng yờu c u cụng cu c i m i cỏc t nh l v n c p thi t gúp ph n gi i quy t v n c p thi t nờu trờn, nghiờn c u sinh ch n v n : "Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B giai o n hi n nay" th c hi n ti lu n ỏn ti n s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng v chớnh quy n nh n c M c ớch v nhi m v c a lu n ỏn 2.1 M c ớch Trờn c s lm rừ nh ng v n lý lu n v th c ti n v PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B , lu n ỏn xu t nh ng gi i phỏp ch y u i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B n n m 2030 2.2 Nhi m v - T ng quan cỏc cụng trỡnh khoa h c tiờu bi u liờn quan n ti lu n ỏn - Lm rừ nh ng v n lý lu n v PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B - ỏnh giỏ ỳng th c tr ng PTL cụng tỏc cỏn b cỏc t nh y B c Trung B t n m 2005 n nay, ch u, khuy t i m, nguyờn nhõn, v n t xu t ph ng h ng, gi i phỏp kh thi nh m i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B n n m 2030 i t ng v ph m vi nghiờn c u c a ti lu n ỏn 3.1 i t ng nghiờn c u Lu n ỏn nghiờn c u PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B giai o n hi n 3.2 Ph m vi nghiờn c u Lu n ỏn nghiờn c u PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y khu v c B c Trung B giai o n t 2005 n nay; ph ng h ng i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B n n m 2030 C s lý lu n, th c ti n v ph ng phỏp nghiờn c u c a lu n ỏn 4.1 C s lý lu n, th c ti n - C s lý lu n: Lu n ỏn c xõy d ng d a trờn nh ng quan i m c a ch ngh a Mỏc - Lờnin, t t ng H Chớ Minh, quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam v ng v xõy d ng ng, v cụng tỏc cỏn b v PTL c a ng - C s th c ti n: Lu n ỏn c nghiờn c u trờn c s th c ti n PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B ; cỏc bỏo cỏo s k t, t ng k t cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B , nh ng s li u i u tra, kh o sỏt th c t 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u Lu n ỏn c nghiờn c u b ng ph ng phỏp lu n c a ch ngh a Mỏc Lờnin v cỏc ph ng phỏp nghiờn c u chuyờn ngnh, liờn ngnh, nh : t ng k t th c ti n; l ch s - lụgớc; phõn tớch - t ng h p, th ng kờ, so sỏnh; chuyờn gia úng gúp m i v khoa h c c a lu n ỏn - Khỏi ni m, n i dung PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B - xu t cỏc gi i phỏp cú tớnh t phỏ i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B nh ng n m t i l: t ng c ng phõn cụng, phõn c p qu n lý v s d ng cỏn b , ng th i xỏc nh rừ trỏch nhi m c a cỏc t ch c, ng i ng u cỏc t ch c c a h th ng chớnh tr (HTCT) cụng tỏc cỏn b ; c th húa, hon thi n cỏc quy ch , quy nh v cụng tỏc cỏn b ; i m i, c i ti n quy trỡnh th c hi n cỏc khõu cụng tỏc cỏn b c a t nh y í ngh a th c ti n c a lu n ỏn - Cỏc k t qu nghiờn c u c a ti cú th dựng lm ti li u tham kh o cho lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B - Cỏc k t qu nghiờn c u c a ti c ng cú th dựng lm ti li u tham kh o ph c v h c t p, nghiờn c u v mụn Xõy d ng ng K t c u c a lu n ỏn Ngoi ph n m u, t ng quan tỡnh hỡnh nghiờn c u liờn quan n ti, k t lu n, danh m c ti li u tham kh o v ph l c, lu n ỏn g m ch ng, ti t T NG QUAN TèNH HèNH NGHIấN C U LIấN QUAN N TI ó cú nhi u cụng trỡnh khoa h c nghiờn c u v cụng tỏc cỏn b v i m i cụng tỏc cỏn b Trong nh ng cụng trỡnh ú, m t s cụng trỡnh ó c p n PTL c a ng i v i cụng tỏc cỏn b Sau õy l nh ng cụng trỡnh khoa h c tiờu bi u liờn quan n ti lu n ỏn Cỏc cụng trỡnh khoa h c n c 1.1 Sỏch Lu n c khoa h c cho vi c nõng cao ch t l ng i ng cỏn b th i k y m nh cụng nghi p húa, hi n i húa t n c c a PGS,TS Nguy n Phỳ Tr ng v PGS,TS Tr n Xuõn S m ch biờn, Nxb Chớnh tr qu c gia phỏt hnh n m 2001; C s lý lu n v th c ti n xõy d ng i ng cỏn b , cụng ch c c a Thang V n Phỳc v Nguy n Minh Ph ng Nxb Chớnh tr qu c gia phỏt hnh n m 2005; Ti p t c i m i ng b cụng tỏc cỏn b th i k y m nh cụng nghi p húa, hi n i húa c a TS Nguy n Minh Tu n Nxb Chớnh tr qu c gia phỏt hnh n m 2012 1.2 ti khoa h c ti khoa h c c p b , H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh, Nõng cao n ng l c t ng k t th c ti n c a i ng cỏn b lónh o ch ch t c p t nh vựng ng b ng sụng H ng PGS,TS Tr n V n Phũng ch nhi m ti n m 2007; ti khoa h c c p b , H c vi n bỏo v tuyờn truy n n m 2004, Nh ng gi i phỏp h u hi u ng n ch n v y lựi s suy thoỏi v t t ng chớnh tr c a i ng cỏn b , ng viờn n c ta hi n TS L ng Kh c Hi u lm ch nhi m ti 1.3 Lu n ỏn, lu n v n Nguy n Thỏi S n (2002), Xõy d ng i ng cỏn b lónh o ch ch t c p t nh vựng ng b ng sụng H ng th i k y m nh cụng nghi p húa, hi n i húa t n c, Lu n ỏn ti n s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh; Hu nh V n Long (2003), Xõy d ng i ng th huy n y, ch t ch y ban nhõn dõn huy n ng b ng sụng C u Long ngang t m ũi h i c a th i k cụng nghi p húa, hi n i húa t n c, Lu n ỏn ti n s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh; Cao Khoa B ng (2012), Ch t l ng i ng cỏn b di n Ban th ng v Thnh y H N i qu n lý giai o n hi n nay, Lu n ỏn Ti n s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr - Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh; Tr n Quang C nh (2012), i m i ph ng th c lónh o c a huy n y ng b ng sụng H ng i v i chớnh quy n huy n giai o n hi n nay, Lu n ỏn Ti n s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr - Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh; H Xuõn on (2007), ỏnh giỏ i ng cỏn b ch ch t thu c di n Ban Th ng v T nh y Qu ng Tr qu n lý giai o n hi n nay, Lu n v n th c s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr - Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh; D ng Quang Thanh (2014), Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc huy n y t nh B c Giang giai o n hi n nay, Lu n v n th c s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh 1.4 Bi bỏo khoa h c Nguy n Qu c Hi p (2003), M t s ph ng phỏp ỏnh giỏ, n ch n, b t cỏn b , T p Xõy d ng ng, s 7-2003; Nguy n Phỳ Tr ng (2011), Ti p t c tham m u i m i, ki n ton t ch c b mỏy, th c hi n t t h n n a nguyờn t c t p trung dõn ch cụng tỏc t ch c v cỏn b , T p Xõy d ng ng, s 12/2011; Bựi c L i (2012), Vai trũ c a th c p y cụng tỏc cỏn b , T p Xõy d ng ng, s 3/2012 Cỏc cụng trỡnh khoa h c n c ngoi cú liờn quan 2.1 Sỏch Lý Quang Di u (1994), Tuy n 40 n m chớnh lu n c a Lý Quang Di u, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i; ng C ng s n Trung Qu c (2001), Ton th cụng tỏc ng v , Nxb nghiờn c u Trung Qu c, B c Kinh (B n d ch Ti ng Vi t c a Ban T ch c Trung ng); Tri u Gia K - Tr ng Ban T ch c Thnh y B c Kinh (2004), T ng c ng xõy d ng ng y a ph ng, phỏt huy y vai trũ h t nhõn lónh o, H i th o lý lu n gi a ng C ng s n Vi t Nam v ng c ng s n Trung Qu c, Xõy d ng ng c m quy n, kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i; Tụn Hi u Qu n Phú Tr ng ban T ch c Trung ng ng C ng s n Trung Qu c (2004), T ng c ng xõy d ng ban lónh o, c g ng hỡnh thnh t ng l p lónh o h ng hỏi, sụi n i, ph n u thnh t, H i th o lý lu n gi a ng C ng s n Vi t Nam v ng c ng s n Trung Qu c, Xõy d ng ng c m quy n, kinh nghi m c a Vi t Nam, kinh nghi m c a Trung Qu c, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i 2.2 Lu n v n, bi bỏo khoa h c Thong Ch n Kh ng Phun Kh m (2005), Cụng tỏc quy ho ch cỏn b thu c di n Trung ng ng nhõn dõn cỏch m ng Lo qu n lý giai o n hi n nay, Lu n v n th c s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr qu c gia H Chớ Minh; Dao Bua La Phon (2008), ỏnh giỏ cỏn b di n Ban Th ng v T nh y qu n lý t nh Ch m Pa X c, n c C ng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo giai o n hi n nay, Lu n v n th c s khoa h c chớnh tr , chuyờn ngnh Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam, H c vi n Chớnh tr - Hnh chớnh qu c gia H Chớ Minh; Unk o Sipas t (2009), Cụng tỏc t ch c cỏn b c p t nh C ng hũa dõn ch nhõn dõn Lo hi n nay, T p xõy d ng ng i n t , 24/8/2009 Nh v y, ó cú nhi u cụng trỡnh khoa h c nghiờn c u v cụng tỏc cỏn b , cụng tỏc nhõn s v i nhi u cỏch ti p c n khỏc Tỏc gi trõn tr ng k th a cỏc cụng trỡnh nghiờn c u khoa h c ó nờu nh m th c hi n t t ti c a mỡnh Ch ng PH NG TH C LNH O CễNG TC CN B C A CC T NH Y B C TRUNG B HI N NAY NH NG V N Lí LU N V TH C TI N 1.1 Cỏc t nh, t nh y B c Trung B 1.1.1 Khỏi quỏt v cỏc t nh B c Trung B 1.1.1.1 Khỏi quỏt c i m l ch s , t nhiờn B c Trung B l ph n phớa B c c a mi n Trung Vi t Nam cú a bn t Nam dóy nỳi Tam i p t i B c ốo H i Võn, cú di n tớch t nhiờn l 51.511km2, dõn s 10.104.122 ng i, bao g m 06 t nh: Thanh Húa, Ngh An, H T nh, Qu ng Bỡnh, Qu ng Tr v Th a Thiờn - Hu Khu v c B c Trung B cú di n tớch t nhiờn l 51.511km2 1.1.1.2 V kinh t Nh ng n m g n õy, tỡnh hỡnh phỏt tri n kinh t c a vựng ó cú nh ng chuy n bi n tớch c c T c t ng tr ng GDP trung bỡnh cao h n m c trung bỡnh c a c n c Th m nh v phỏt tri n kinh t - xó h i vựng ny l ngh truy n th ng khai thỏc v nuụi tr ng th y, h i s n truy n th ng, tr ng cõy cụng nghi p 1.1.1.3 V v n húa - xó h i Ng i dõn khu v c B c Trung B mang m nột c tr ng c a dõn t c Vi t Nam: Nhõn h u, gi n d , trung th c, c n cự, thụng minh, hi u h c, yờu quờ h ng t n c, d ng c m kiờn c ng, b t khu t, v.v Tuy v y, nh ng ũi h i kh c nghi t c a i u ki n t nhiờn v v trớ a chớnh tr khu v c ny t ng l ranh gi i phõn tranh gi a cỏc th l c phong ki n tr c õy, n i õy ó t ng l n l a cu c khỏng chi n ch ng qu c M xõm l c, gi i phúng mi n Nam, th ng nh t T qu c Nh ng c tr ng giỏ tr nờu trờn c nhõn lờn, sõu m v cú nh ng i m n i tr i thnh nột v n húa, truy n th ng c a nhõn dõn cỏc t nh B c Trung B 1.1.1.4 V qu c phũng, an ninh B c Trung B l a bn chi n l c quan tr ng cỏc cu c khỏng chi n ch ng cỏc th l c xõm l c Quõn khu úng trờn a bn cỏc t nh B c Trung B , l a bn chi n l c, gúp ph n quan tr ng cựng c n c lm nờn nh ng chi n cụng chúi l i l ch s dõn t c, hon thnh s nghi p u tranh gi i phúng dõn t c, th ng nh t t n c 1.1.2 T nh y cỏc t nh vựng B c Trung B 1.1.2.1 Khỏi quỏt v cỏc ng b t nh khu v c B c Trung B Khu v c B c Trung B g m cú ng b t nh v i 5.536 t ch c c s ng v 599.521 ng viờn ng b cỏc t nh B c Trung B luụn coi tr ng lónh o HTCT, th ng xuyờn i m i n i dung v PTL i v i chớnh quy n, M t tr n T qu c (MTTQ) v cỏc t ch c chớnh tr - xó h i N i dung lónh o bỏm sỏt cỏc ch tr ng, ng l i c a ng, ngh quy t c a Ban Ch p hnh Trung ng v c a cỏc t nh y v kinh t - xó h i, an ninh - qu c phũng phự h p v i i u ki n c th c a a ph ng 1.1.2.2 T nh y cỏc t nh B c Trung B - ch c n ng, nhi m v , trỏch nhi m, quy n h n, vai trũ v c i m * Ch c n ng c a t nh y cỏc t nh B c Trung B T nh y l c quan lónh o th c hi n cỏc ngh quy t c a ih i i bi u ton qu c c a ng, cỏc ngh quy t, ch th c a Trung ng, ngh quy t i h i i bi u ng b t nh T nh y l c quan lónh o gi a hai k ih i c a ng b , cú ch c n ng tri n khai th c hi n, ki m tra, giỏm sỏt b o m cho ngh quy t c a i h i i bi u c th c hi n ỳng n, hi u qu * Nhi m v c a t nh y cỏc t nh B c Trung B Lónh o, quỏn tri t, t ch c th c hi n ngh quy t i h i i bi u ton qu c c a ng, cỏc ngh quy t c a Ban Ch p hnh Trung ng, cỏc ch th , ngh quy t c a B Chớnh tr trờn a bn t nh Quỏn tri t, t ch c th c hi n ngh quy t i h i ng b t nh nhi m k Lónh o cỏc t ch c HTCT t nh; ch tr ng, ch th , ngh quy t t nh y v kinh t , xó h i, qu c phũng, an ninh; lónh o cỏc l nh v c i s ng xó h i, trờn a bn t nh; lónh o v ti n hnh cụng tỏc xõy d ng ng b t nh; lónh o cụng tỏc cỏn b v qu n lý i ng cỏn b , nh t l cỏn b di n ban th ng v t nh y qu n lý; lónh o cỏc huy n, th , thnh y v cỏc ng y tr c thu c th c hi n 10 ny, b o m cho cỏc c p y cú n ng l c lónh o, s c chi n u cao hon thnh t t ch c n ng, nhi m v Ba l, cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B l nhõn t quy t nh vi c xõy d ng t ch c b mỏy v ho t ng cú hi u qu c a cỏc t ch c HTCT a ph ng B n l, cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B l m t n i dung quan tr ng PTL c a t nh y 1.2.1.3 T nh y lónh o cụng tỏc cỏn b T nh y lónh o cụng tỏc cỏn b l vi c t nh y cỏc ch tr ng, quy t nh v cụng tỏc cỏn b trờn a bn t nh; t ch c th c hi n cỏc ch tr ng, quy t nh ú v ki m tra, giỏm sỏt th c hi n, nh m th c hi n th ng l i nhi m v cụng tỏc cỏn b c a t nh * i t ng ch u s lónh o c a t nh y cụng tỏc cỏn b g m: C p y, t ch c ng c p d i: Cỏc huy n y - ng y c s ; c p y cỏc ngnh; Ban cỏn s ng y ban nhõn dõn t nh, Vi n ki m sỏt nhõn dõn, Tũa ỏn nhõn dõn t nh; cỏc ng on Chớnh quy n cỏc c p, tr c ti p l chớnh quy n t nh;M t tr n v cỏc on th M i i t ng lónh o, m i lo i cỏn b , t nh y cú n i dung, PTL cỏc m t cụng tỏc cỏn b khỏc nhau: i v i cỏn b di n ban th ng v t nh y qu n lý: t nh y v a tr c ti p ti n hnh, v a lónh o cỏc c p y, t ch c ng cú liờn quan tham gia; i v i cỏn b khụng thu c di n ban th ng v thỡ t nh y ch lónh o n * N i dung t nh y lónh o cụng tỏc cỏn b bao g m: - Lónh o th c hi n ng l i, ch tr ng, chớnh sỏch c a ng, Nh c v c a ngh quy t c a i h i ng b t nh v cụng tỏc cỏn b - Lónh o chớnh quy n th ch húa ch tr ng, chớnh sỏch c a ng v cụng tỏc cỏn b t nh - Lónh o vi c th c hi n cỏc khõu cụng tỏc cỏn b - Lónh o cụng tỏc cỏn b c a chớnh quy n v cỏc t ch c HTCT c a t nh - Lónh o cụng tỏc cỏn b c a c p y, t ch c ng c p d i 11 1.2.2 Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B - khỏi ni m, n i dung v nh ng v n ch y u v im i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b 1.2.2.1 Khỏi ni m ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y l h th ng cỏc hỡnh th c, ph ng phỏp, quy ch , quy trỡnh, phong cỏch, l l i lm vi c m t nh y s d ng th c hi n s lónh o c a t nh y i v i cụng tỏc cỏn b c a ng b 1.2.2.2 N i dung c a ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B - Lónh o b ng ch tr ng, ngh quy t, chi n l c, quy ch , quy nh v cụng tỏc cỏn b - Lónh o b ng cụng tỏc tuyờn truy n, v n ng, giỏo d c, thuy t ph c t ch c ng, ng viờn th c hi n ngh quy t, ch tr ng v cụng tỏc cỏn b - Lónh o thụng qua phõn cụng, phõn c p qu n lý cỏn b , phỏt huy vai trũ qu n lý nh n c c a chớnh quy n t nh; vai trũ, trỏch nhi m c a cỏc t ch c, ng i ng u cỏc t ch c HTCT c a t nh - Lónh o cụng tỏc cỏn b b ng cụng tỏc t ch c, xõy d ng t ch c v i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b - Lónh o thụng qua vai trũ c a t ch c ng, vai trũ ti n phong g ng m u c a i ng ng viờn - Lónh o b ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt 1.2.2.3 Nh ng v n ch y u v i m i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B * Quan ni m v i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B l lm thay i t ng ph n ho c ton b n i dung no ú c a PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y theo h ng ti n b , phự h p h n, b o m cho s lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y t k t qu t t h n * N i dung i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B i m i vi c xõy d ng cỏc ch tr ng, ngh quy t, quy t nh, quan i m, nguyờn t c v cỏc khõu c a cụng tỏc cỏn b v ton b cụng tỏc cỏn b 12 - i m i vi c xõy d ng, c th húa v ban hnh cỏc quy ch , quy nh, quy trỡnh v th c hi n cỏc khõu c a cụng tỏc cỏn b i m i n i dung, hỡnh th c, ph ng phỏp cụng tỏc t t ng, quỏn tri t ch tr ng, ngh quy t c a t nh y v cụng tỏc cỏn b - Phõn c p m nh m vi c qu n lý cỏn b qu n lý cỏn b v th c hi n cỏc khõu c a cụng tỏc cỏn b cho cỏc c p y tr c thu c v c s d i s ch o, nh t trớ c a c p trờn v i m i vi c lónh o, ch o th c hi n - i m i hỡnh th c, ph ng phỏp phỏt huy vai trũ c a cỏc t ch c HTCT v nhõn dõn tham gia vo cụng tỏc cỏn b - i m i v t ng c ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt cỏc c p y, t ch c ng ng b t nh v cụng tỏc cỏn b i m i t ch c b mỏy, nõng cao ch t l ng i ng cỏn b v ch t l ng ho t ng c a cỏc c quan lm cụng tỏc t ch c, cỏn b Ch ng CễNG TC CN B V PH NG TH C LNH O CễNG TC CN B C A CC T NH Y B C TRUNG B TH C TR NG, NGUYấN NHN, V N T RA 2.1 Th c tr ng B c Trung B 2.1.1 Th c tr ng B c Trung B - i ng cỏn b v cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y i ng cỏn b c a h th ng chớnh t cỏc t nh * V s l ng Nhi m k 2010-2015, i ng cỏn b c a HTCT t c p t nh n c s cỏc t nh B c Trung B l 420.719 ng i, t ng 103.122 cỏn b so v i nhi m k 2005-2010 *V c c u -C c u tu i: Tớnh n 31-12-2014, cỏn b c a HTCT cỏc t nh B c Trung B cú tu i i d i 40 l 83.030 ng (chi m 19,74%), t 41 n 50 cú 251.460 ng (chi m 59,77%), t 51 n 60 cú 86.229 ng (20,49%) 13 - V c c u gi i tớnh: Tớnh n thỏng 31-12-2014, i ng cỏn b n HTCT cỏc t nh B c Trung B l 162.542 ng (chi m 38,63%) So v i nhi m k 2005-2010, s l ng cỏn b n HTCT cỏc t nh B c Trung B ó t ng t ng i nhanh, g n 9,25% - V c c u dõn t c: Hi n nay, HTCT cỏc t nh B c Trung B cú 55.421 cỏn b l ng i dõn t c thi u s (chi m 13,17%), õy l m t i u ki n thu n l i cho s lónh o, qu n lý c a cỏc c p y ng, chớnh quy n v ho t ng c a MTTQ v cỏc on th chớnh tr - xó h i a ph ng * V ch t l ng i ng cỏn b V ph m ch t chớnh tr : i ng cú b n l nh chớnh tr v ng vng, l p tr ng kiờn nh, luụn trung thnh t i v kiờn nh ch ngh a Mỏc Lờnin, t t ng H Chớ Minh, ng l i, ch tr ng c a ng, kiờn nh m c tiờu v ng xó h i ch ngh a (XHCN) - V ph m ch t o c, l i s ng: a s cỏn b c a HTCT cỏc t nh B c Trung B cú ph m ch t o c sỏng, l i s ng lnh m nh, h t lũng, h t s c ph c v nhõn dõn V trỡnh chuyờn mụn, nghi p v : Hi n nay, s 420.719 cỏn b c a HTCT cỏc t nh B c Trung B , cú 905 ng cú trỡnh chuyờn mụn sau i h c (chi m 0,2%), 324.367 ng cú trỡnh chuyờn mụn i h c v cao ng (chi m 77,1%), cũn l i l 95.547 ng cú trỡnh t trung c p tr xu ng (chi m 22,7%) - V n ng l c lónh o, qu n lý: Nhỡn chung n ng l c lónh o, qu n lý c a i ng cỏn b cỏc t nh B c Trung B ó c nõng lờn, d n hỡnh thnh phong cỏch t m i, phong cỏch lónh o, qu n lý khoa h c - V kinh nghi m v phong cỏch lónh o, qu n lý: Nhỡn chung, i ng cỏn b c a HTCT cỏc t nh B c Trung B cú kinh nghi m lónh o, qu n lý v x lý cụng vi c 2.1.2 Th c tr ng cụng tỏc cỏn b cỏc t nh B c Trung B 2.1.2.1 u i m - Cụng tỏc quy ho ch cỏn b c a HTCT cỏc t nh B c Trung B ó cú s i m i c v n i dung v cỏch lm - Cụng tỏc o t o, b i d ng cỏn b c cỏc t nh y quan tõm, th c hi n nghiờm tỳc t ch o xõy d ng k ho ch o t o, b i d ng cỏn b c a 14 t nh, c a cỏc tr ng chớnh tr t nh v cỏc trung tõm b i d ng chớnh tr c p huy n; ph i h p v i cỏc n v h u quan - Cụng tỏc luõn chuy n cỏn b : Trờn c s Ngh quy t 11 v s ch o c a Trung ng, cỏc t nh y k p th i xõy d ng, ban hnh cỏc k ho ch tri n khai th c hi n sõu r ng n cỏc c p y, chớnh quy n cỏc c p v t ch c th c hi n luõn chuy n cỏn b c ba c p - Cụng tỏc ỏnh giỏ cỏn b c cỏc t nh y trỡ n n p, th c hi n ỏnh giỏ cỏn b theo ỳng nh k hng n m, theo nhi m k v ỏnh giỏ tr c b nhi m, gi i thi u ng c , luõn chuy n, i u ng, b nhi m l i, mi n nhi m, quy ho ch, o t o, b i d ng, khen th ng, k lu t i v i cỏn b - Cụng tỏc l a ch n, b nhi m cỏn b c cỏc t nh y B c Trung B th c hi n nghiờm tỳc, ch t ch , b o m, cụng tõm, dõn ch , khỏch quan theo ỳng cỏc nguyờn t c ng th ng nh t lónh o v qu n lý cỏn b - Cụng tỏc qu n lý cỏn b c cỏc t nh y th ng xuyờn c t ng c ng, coi tr ng ki m tra, giỏm sỏt cỏc c p y, t ch c ng tr c thu c v cụng tỏc cỏn b , qua ú n m ch c cỏn b , cú k ho ch s d ng cỏn b lõu di, khen th ng k p th i cỏn b cú thnh tớch v x lý cỏn b vi ph m - Vi c th c hi n ch , chớnh sỏch i v i cỏn b th c hi n theo ỳng quy nh, h ng d n c a Trung ng 2.1.2.2 H n ch , khuy t i m - Trong cụng tỏc quy ho ch cỏn b : Ti n hnh quy ho ch cỏn b ch m so v i yờu c u, ch m r soỏt, i u ch nh b sung hng n m - Trong cụng tỏc o t o, b i d ng cỏn b cũn nhi u h n ch , ch a ng b , thi u khoa h c, ch a g n v i quy ho ch cỏn b v vi c s d ng cỏn b sau o t o, b i d ng - Trong cụng tỏc luõn chuy n cỏn b : Cụng tỏc luõn chuy n cỏn b v n cũn tỡnh tr ng c c b , khộp kớn; chớnh sỏch, ch ch a th a ỏng - Trong cụng tỏc ỏnh giỏ cỏn b : N i dung ỏnh giỏ cỏn b ch a ch ng, tớch c c, sỏng t o; th c hi n ch a y theo quy nh, yờu c u, nh t l ỏnh giỏ hng n m - Trong cụng tỏc b nhi m cỏn b : Quy trỡnh b nhi m, b nhi m l i v gi i thi u cỏn b ng c ch a th c s phỏt huy v m r ng dõn ch 15 - Trong cụng tỏc qu n lý cỏn b : Ch a th c hi n c vi c qu n lý cỏc m i quan h xó h i c a cỏn b v vi c ch p hnh chớnh sỏch, phỏp lu t c a cỏn b n i c trỳ - V th c hi n chớnh sỏch cỏn b nhỡn chung ch a c b n, ton di n, th ng l ch y theo gi i quy t nh ng v n b c xỳc tr c m t 2.2 Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B - th c tr ng, nguyờn nhõn, v n t 2.2.1 Th c tr ng ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B 2.2.1.1 u i m - V lónh o b ng ch tr ng, ngh quy t, chi n l c, quy ch , quy nh v cụng tỏc cỏn b : ó quỏn tri t cỏc ngh quy t, quy nh, h ng d n c a Trung ng v cụng tỏc cỏn b xõy d ng h th ng v n b n lónh o th c hi n cỏc khõu c a cụng tỏc cỏn b - V lónh o b ng cụng tỏc tuyờn truy n, v n ng, giỏo d c, thuy t ph c t ch c ng, ng viờn th c hi n ch tr ng v cụng tỏc cỏn b : Cỏc t nh y ó phỏt huy t t vai trũ c a MTTQ v cỏc on th nhõn dõn tham gia giỏm sỏt v ph n bi n xó h i i v i ho t ng c a cỏn b - V lónh o qua phõn cụng, phõn c p qu n lý cỏn b , phỏt huy vai trũ qu n lý nh n c c a chớnh quy n t nh; vai trũ, trỏch nhi m c a cỏc t ch c, ng i ng u cỏc t ch c HTCT c a t nh: coi tr ng v i ph ng chõm qu n lý cỏn b l nhi m v tr c ti p c a cỏc c p y ng, c a ng i ng u cỏc c quan, n v , g n v i vi c th c hi n cỏc ch tr ng, k ho ch cụng tỏc - V lónh o b ng cụng tỏc t ch c, xõy d ng t ch c v i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b : ó quan tõm ki n ton, s p x p, t ch c b mỏy theo h ng tinh g n, hi u qu , nõng cao ch t l ng ho t ng, chỳ tr ng xõy d ng i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b v ng m nh - V lónh o thụng qua vai trũ c a t ch c ng, vai trũ ti n phong g ng m u c a i ng ng viờn: ó coi tr ng phỏt huy vai trũ, trỏch nhi m tiờn phong, g ng m u c a i ng ng viờn c quan chớnh quy n, on th , nh t l ng viờn gi cỏc c ng v lónh o b mỏy cỏc t ch c th c hi n t t nh h ng cụng tỏc cỏn b c a t nh y i v i cỏc ngnh, cỏc c p, cỏc t ch c HTCT c a t nh 16 - V lónh o b ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt: ó h ng vo vi c ki m tra, giỏm sỏt vi c quỏn tri t, th c hi n cỏc ch tr ng, ng l i, ngh quy t c a Trung ng, cỏc ngh quy t, quy t nh c a t nh y, ban th ng v t nh y v c a c p y v cụng tỏc cỏn b 2.2.1.2 Khuy t i m, h n ch - V lónh o b ng ch tr ng, ngh quy t, quy ch , quy nh v cụng tỏc cỏn b : Cỏc t nh y ch a xõy d ng c nhi u ngh quy t chuyờn riờng c a t nh y v cụng tỏc cỏn b Vi c th c hi n quy ch t nh y lónh o cụng tỏc cỏn b c a chớnh quy n t nh thụng qua ng on H i ng nhõn dõn t nh v ban cỏn s ng y ban nhõn dõn t nh cũn nhi u b t c p, h n ch - V lónh o b ng cụng tỏc tuyờn truy n, v n ng, giỏo d c, thuy t ph c th c hi n ngh quy t, ch tr ng v cụng tỏc cỏn b : ch a ỏp ng c yờu c u ra, ch m c i m i, ch a k p th i - V lónh o thụng qua phõn cụng, phõn c p qu n lý cỏn b , phỏt huy vai trũ qu n lý nh n c c a chớnh quy n t nh; vai trũ, trỏch nhi m c a cỏc t ch c, ng i ng u cỏc t ch c HTCT c a t nh: Vi c tuõn th tri t nguyờn t c t p trung dõn ch , cao tinh th n trỏch nhi m, phỏt huy tớnh ch ng, sỏng t o c a m i cỏ nhõn, coi tr ng phỏt huy trớ tu t p th th o lu n, quy t nh nh ng v n ph c t p, b o m on k t th ng nh t, gi nghiờm k lu t, k c ng v nguyờn t c cụng tỏc cỏn b , cú lỳc, cú n i cũn ch a ỏp ng c yờu c u - V lónh o b ng cụng tỏc t ch c, xõy d ng t ch c v i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b : Vi c th c hi n n n p, ch thụng tin, bỏo cỏo m t s t ch c ng cũn thi u nghiờm tỳc Cụng tỏc t ch c cũn h n ch , c ch lónh o, ph i h p cụng tỏc cỏn b gi a cỏc t ch c HTCT cú m t ch a rnh m ch, khụng rừ trỏch nhi m i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b cũn h n ch v ph m ch t, n ng l c - V lónh o thụng qua vai trũ c a t ch c ng, vai trũ ti n phong g ng m u c a i ng ng viờn: Vi c cao trỏch nhi m cỏ nhõn v s g ng m u c a m t s c p y viờn ch a ng u; tinh th n trỏch nhi m i v i nhi m v c giao, tớnh ti n phong, g ng m u c a m t s cỏn b , ng viờn ch a cao 17 - V lónh o b ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt: Cũn tỡnh tr ng buụng l ng, mang tớnh hỡnh th c; tớnh chi n u, tớnh giỏo d c ki m tra, giỏm sỏt ch a cao; hi u qu ki m tra, giỏm sỏt cụng tỏc cỏn b cú m t cũn h n ch 2.2.2 Nguyờn nhõn, v n t 2.2.2.1 Nguyờn nhõn c a th c tr ng * Nguyờn nhõn c a u i m - Tr c h t, ú l s i m i t c a ng v " ng c m quy n" - Nh n th c v PTL núi chung, ú cú PTL cụng tỏc cỏn b c nõng cao - Cú nhi u n l c, c g ng i m i PTL v cụng tỏc cỏn b - Trỡnh , n ng l c c a i ng c p y viờn, nh t l cỏc t nh y viờn, cỏn b tham m u cụng tỏc cỏn b ó c nõng lờn m t b c * Nguyờn nhõn c a khuy t i m - ng ta l ng nh t c m quy n i u ki n phỏt tri n kinh t th tr ng nh h ng XHCN, xõy d ng Nh n c phỏp quy n XHCN, PTL c a ng núi chung v PTL c a ng i v i cụng tỏc cỏn b c ng ng tr c nhi u v n m i cũn ang tỡm l i gi i - Nh ng tiờu c c c a m t trỏi c ch th tr ng ang tỏc ng r t m nh n i ng cỏn b v cụng tỏc cỏn b - Nh n th c c a cỏn b , ng viờn cỏc ng b i v i cụng tỏc cỏn b cũn gi n n - Trỡnh tham m u c a cỏc c quan tham m u v cụng tỏc cỏn b cũn h n ch 2.1.2.2 V n t Th c tr ng PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B v a qua, ang t m t s v n sau: M t l, th c hi n t t c nguyờn t c ng th ng nh t lónh o cụng tỏc cỏn b v qu n lý i ng cỏn b theo nguyờn t c t p trung dõn ch i ụi v i phỏt huy trỏch nhi m c a cỏc t ch c v ng i ng u cỏc t ch c HTCT Hai l, ng n ch n tỡnh tr ng tham nh ng, tiờu c c cụng tỏc cỏn b , nh : ch y ch c, ch y quy n; c c b , "h u du " tỏc ng x u n PTL cụng tỏc cỏn b hi n 18 Ba l, i m i PTL v cỏch lm cụng tỏc cỏn b v a n ch n, s d ng c ng i ti v a phỏt hi n, thay th k p th i nh ng cỏn b y u kộm B n l, m b o cụng tỏc cỏn b khụng ph thu c vo t nhi m k v s chi ph i c a ng i ng u N m l, thi n cụng ch c m t cỏch nghiờm tỳc PH Ch ng PH NG H NG V NH NG GI I PHP IM I NG TH C LNH O CễNG TC CN B C A CC T NH Y B C TRUNG B N N M 2030 3.1 D bỏo nh ng nhõn t tỏc ng v ph ng h ng i m i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh B c Trung B 3.1.1 D bỏo nh ng nhõn t tỏc ng * Thu n l i - Yờu c u c a vi c y m nh ton di n cụng cu c i m i, nh t l i m i chớnh tr , xõy d ng Nh n c phỏp quy n XHCN, i m i HTCT - Trỡnh dõn trớ, dõn ch c a nhõn dõn, cỏn b , ng viờn ngy cng nõng cao - Truy n th ng on k t, quy t tõm cao c a ng b v nhõn dõn cỏc t nh B c Trung B * Khú kh n - Thúi quen cỏch ngh , cỏch lónh o cụng tỏc cỏn b theo l i bao bi n lm thay hay ỏp t, n nang, n ng tỡnh, n ng quan h thõn quen, dũng h , quờ h ng - Tỡnh tr ng tham nh ng, tiờu c c, l i ớch nhúm s cũn di n bi n ph c t p, tỡnh tr ng h i l , ch y ch c, ch y quy n - Nh ng v n lý lu n ch a c lm rừ i m i PTL c a ng, i m i HTCT, xõy d ng ng i u ki n m i 3.1.2 M c tiờu - Nõng cao ch t l ng vi c xõy d ng, c th húa, tri n khai th c hi n cỏc ch tr ng, ngh quy t c a Trung ng, ch tr ng, ngh quy t lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y, c p y cỏc c p 19 - Nõng cao ch t l ng cụng tỏc quy ho ch, t p trung l quy ho ch i ng cỏn b lónh o, qu n lý cỏc c p, cỏc ngnh c a t nh; r soỏt, s p x p, i u ch nh quy ho ch phự h p i u ki n th c hi n nhi m v chớnh tr c a a ph ng - Th c hi n cú ch t l ng Ngh quy t 11-NQ/TW c a B Chớnh tr (khúa IX) v cụng tỏc luõn chuy n cỏn b lónh o, qu n lý cỏc c p, cỏc ngnh - Thớ i m m t s n v c p huy n n u i u ki n ch tr ng th ng th i l ch t ch y ban nhõn dõn; tri n khai th c hi n t t Ngh nh s 92/2009/N -CP c a Chớnh ph v ch chớnh sỏch i v i cỏn b , cụng ch c c p xó - Nõng cao hi u qu cụng tỏc o t o, b i d ng cỏn b - Th c hi n t t cụng tỏc cỏn b theo phõn c p, xõy d ng i ng cỏn b c a cỏc t nh B c Trung B v ng m nh ton di n theo quy nh c a Trung ng - R soỏt, b sung, hon ch nh chớnh sỏch i v i cỏn b , b o m cụng b ng, h p lý, t o ng l c thỳc y s ph n u v n lờn c a cỏn b 3.1.3 Ph ng h ng Th nh t, quỏn tri t, t ch c th c hi n cú hi u qu , c th húa quan i m ng th ng nh t lónh o cụng tỏc cỏn b v qu n lý i ng cỏn b theo nguyờn t c t p trung dõn ch , i ụi v i phỏt huy trỏch nhi m c a cỏc t ch c v ng i ng u cỏc t ch c HTCT c a t nh Th hai, PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B chỳ ý tớnh ng b , ton di n, tr ng tõm, tr ng i m t t c cỏc khõu c a cụng tỏc cỏn b Th ba, PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B bỏm sỏt yờu c u th c t , g n v i nhi m v chớnh tr , tỡnh hỡnh i ng cỏn b c a a ph ng Th t , PTL cụng tỏc cỏn b c a t nh y cỏc t nh B c Trung B g n v i i m i ph ng th c ti n hnh cụng tỏc cỏn b c a c quan chớnh quy n, on th , phỏt huy vai trũ, trỏch nhi m c a c HTCT t nh 3.2 Gi i phỏp i m i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B 3.2.1 Nõng cao nh n th c, trỏch nhi m c a cỏc t nh y, cỏc c p y ng, i ng cỏn b , ng viờn cỏc t nh khu v c B c Trung B iv i i m i ph ng th c lónh o c a ng v cụng tỏc cỏn b hi n M t l, ph i lm rừ t m quan tr ng c a vi c b o m s lónh o c a t nh y i v i cụng tỏc cỏn b , ng th i i m i t duy, m nh d n i m i cỏch lm cụng tỏc cỏn b 20 Hai l, ph i kh c ph c tỡnh tr ng nh n th c ch a y v m c ớch, yờu c u c a cụng tỏc cỏn b v vi c b o m s lónh o c a t nh y, c p y cỏc c p v cụng tỏc cỏn b Ba l, tuyờn truy n, tr c h t, c n ch rừ nh ng tỏc ng, tỏc d ng tr c ti p c a vi c i m i PTL cụng tỏc cỏn b B n l, tuyờn truy n, giỏo d c, nõng cao nh n th c, trỏch nhi m c n lm rừ vai trũ, nhi m v , quy n h n c a cỏn b , ng viờn 3.2.2 T ng c ng phõn cụng, phõn c p qu n lý v s d ng cỏn b , ng th i xỏc nh rừ trỏch nhi m c a c p y, t p th lónh o, cỏc t ch c, ng i ng u cụng tỏc cỏn b Th nh t, vi c phõn cụng, phõn c p qu n lý v s d ng cỏn b Vi c phõn cụng, phõn c p c n c th c hi n linh ho t, sỏng t o, nõng cao trỏch nhi m qu n lý, cú s ph i h p v i cỏc t ch c HTCT c a t nh Th hai, xỏc nh rừ trỏch nhi m c a c p y, t p th lónh o, ng i ng u cụng tỏc cỏn b M t l, i v i t nh y C th húa nhi m v c a cỏc thnh viờn th ng tr c t nh y, tr c h t l c a th t nh y, gi ỳng vai trũ nh h ng cụng tỏc cỏn b , tụn tr ng v phỏt huy quy n h n v trỏch nhi m c a cỏc t ch c v ng i ng u cỏc t ch c HTCT Th c hi n quy ch húa, quy trỡnh húa cỏc m i quan h gi a c p y ng v i ng i ng u c quan, n v Hai l, i v i ng i ng u cỏc t ch c HTCT Th tr ng, ng i ng u cỏc t ch c c a HTCT ch o c n c cỏc ngh quy t c a t nh y, c a c p y c p trờn v tỡnh hỡnh th c ti n, cỏc ch ng trỡnh, k ho ch cụng tỏc cỏn b 3.2.3 C th húa, hon thi n cỏc quy ch , quy nh, quy trỡnh th c ng, v a hi n cỏc khõu cụng tỏc cỏn b v a m b o s lónh o c a phỏt huy, m r ng dõn ch ; th c hi n t t ch tr ng l y phi u tớn nhi m, b u c cú s d , m r ng thi n cỏn b lónh o, qu n lý 3.2.3.1 C th húa, hon thi n cỏc quy ch , quy nh, quy trỡnh th c hi n cỏc khõu cụng tỏc cỏn b * Trong ỏnh giỏ cỏn b M t l, tr c ỏnh giỏ cỏn b c n th ng nh t quan i m: Khỏch quan, cụng tõm; ph i d a vo tiờu chu n cỏn b v m c t c cỏc tiờu 21 Hai l, quỏ trỡnh ỏnh giỏ cỏn b : Khụng ỏnh giỏ cỏn b m t cỏch c m tớnh, ch quan Ba l, sau ỏnh giỏ cỏn b : Cụng b cụng khai ban ch p hnh ng b ; cỏn h ch ch t, tr ng, phú cỏc phũng, ban, on th chớnh tr c quan; n v * Trong quy ho ch cỏn b M t l, tr c quy ho ch cỏn b c n xỏc nh quan i m: Ch ng, cú t m nhỡn xa theo quy nh Hai l, quỏ trỡnh th c hi n quy ho ch cỏn b : Chỳ tr ng t o ngu n cỏn b cho quy ho ch: thu hỳt nhõn ti; ti p nh n, n d ng nh ng cỏn b cú k t qu h c t p t t quỏ trỡnh o t o, b i d ng; cỏn b ho t ng th c ti n cú thnh tớch xu t s c Ba l, sau cú k t qu quy ho ch: Cụng khai h i ngh cỏn b ch ch t, c p y, lónh o c quan, n v , ti n hnh, r soỏt h ng n m sau n m i h i nhi m k Cú c ch phỏt hi n ng i cú c, cú ti c ng viờn v ng i ngoi ng quy ho ch vo v trớ lónh o cỏc c p * Trong o t o, b i d ng cỏn b M t l, ch ng xỏc nh quan i m, ph ng h ng cụng tỏc o t o, b i d ng cỏn b Hai l, xõy d ng, hon thi n quy ch o t o, b i d ng cỏn b c a t nh Ba l, c th húa chớnh sỏch o t o, b i d ng cỏn b ; s d ng cỏn b ; ói ng cỏn b * V b nhi m, b nhi m l i v gi i thi u cỏn b ng c Vi c b nhi m cỏn b v gi i thi u cỏn b ng c ph i c n c vo nhu c u, nhi m v tiờu chu n, v trớ l a ch n * Trong i u ng, luõn chuy n cỏn b Xu t phỏt t yờu c u th c hi n nhi m v chớnh tr c a t nh, theo qui ho ch, k ho ch nhi m k , k ho ch t ng n m Thớ i m giao quy n cho th c p y l a ch n, gi i thi u b u c y viờn th ng v c p y; c p tr ng cú trỏch nhi m l a ch n gi i thi u b nhi m c p phú 22 * Th c hi n chớnh sỏch cỏn b R soỏt, b sung cỏc chớnh sỏch hi n hnh i v i cỏn b , nh t l cỏn b luõn chuy n * V cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt cỏn b v cụng tỏc cỏn b C p y, t ch c ng xõy d ng ch ng trỡnh, k ho ch th ng xuyờn v t xu t ki m tra, giỏm sỏt cỏn b v cụng tỏc cỏn b i m i, nõng cao ch t l ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt i v i cỏn b v cụng tỏc cỏn b 3.2.3.2 Th c hi n t t ch tr ng l y phi u tớn nhi m cỏn b ; b u c cú s d ; m r ng thi n cỏn b lónh o, qu n lý * Th c hi n t t ch tr ng l y phi u tớn nhi m cỏn b lónh o, qu n lý * Th c hi n nghiờm tỳc quy nh b u c cú s d * M r ng thi n cỏn b lónh o, qu n lý 3.2.4 Xõy d ng ban t ch c t nh y th c s v ng m nh, tham m u, t ch c th c hi n cú hi u qu vi c i m i ph ng th c lónh o c a t nh y i v i cụng tỏc cỏn b * Ki n ton t ch c b mỏy ban t ch c t nh y theo h ng tinh g n, ch t l ng * Xõy d ng l l i lm vi c khoa h c 3.2.5 T ng c ng s lónh o, s giỳp c a cỏc ban, ngnh Trung ng i v i cỏc t nh y khu v c B c Trung B v i m i ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y M t l, ch tr ng v cụng tỏc cỏn b Trung ng quy nh, ban hnh, c th c hi n th ng nh t ng Hai l, t ng c ng s lónh o, ch o c a Trung ng t ũi h i nh ng ch tr ng v cụng tỏc cỏn b ph i cú yờu c u cao v tớnh khoa h c v th c ti n Ba l, t ng c ng s lónh o, ch o c a Trung ng i v i cụng tỏc cỏn b g n v i vi c ki m tra vi c th c hi n cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y; vi c s k t, t ng k t, rỳt kinh nghi m, i u ch nh b sung cỏc quy nh, ph ng phỏp, quy trỡnh cụng tỏc cỏn b , gúp ph n t ng c ng vai trũ lónh o, ch o c a Trung ng i v i cỏc t nh y v cụng tỏc cỏn b 23 K T LU N Trong m i th i k cỏch m ng PTL c a ng núi chung v c a cỏc t nh y B c Trung B núi riờng i v i cụng tỏc cỏn b cú vai trũ c bi t quan tr ng b o m cho ng l i, ngh quy t c a ng, c a cỏc t nh y v cụng tỏc cỏn b c th c hi n th ng l i, t o nờn i ng cỏn b cú ch t l ng t t - nhõn t quy t nh th ng l i nhi m v cỏch m ng Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b c a t nh y h th ng cỏc hỡnh th c, ph ng phỏp, quy ch , quy trỡnh, phong cỏch, l l i lm vi c m t nh y s d ng th c hi n s lónh o c a t nh y i v i cụng tỏc cỏn b c a ng b PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y g m cỏc hỡnh th c, ph ng phỏp ch y u: lónh o b ng ch tr ng, ngh quy t, chi n l c, ch ng trỡnh, quy ch , quy nh v cụng tỏc cỏn b ; lónh o b ng cụng tỏc tuyờn truy n, v n ng, giỏo d c, thuy t ph c t ch c ng, ng viờn th c hi n ngh quy t, ch tr ng v cụng tỏc cỏn b ; lónh o thụng qua phõn cụng, phõn c p qu n lý cỏn b , phỏt huy vai trũ qu n lý nh n c c a chớnh quy n t nh; vai trũ, trỏch nhi m c a cỏc t ch c, ng i ng u cỏc t ch c HTCT c a t nh; lónh o b ng cụng tỏc t ch c, xõy d ng t ch c v i ng cỏn b lm cụng tỏc cỏn b ; lónh o thụng qua vai trũ c a t ch c ng, vai trũ ti n phong g ng m u c a i ng ng viờn; lónh o b ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt Trờn c s n i dung PTL cụng tỏc cỏn b núi chung, th c hi n s lónh o cụng tỏc cỏn b i v i t ng lo i t ch c s cú hỡnh th c, ph ng phỏp lónh o c thự cho phự h p Trong nh ng n m qua, cỏc t nh y B c Trung B ó coi tr ng vi c xỏc nh v hon thi n PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y v ó t k t qu quan tr ng, gúp ph n to l n vo s ti n b c a cụng tỏc cỏn b v t o nờn i ng cỏn b c a cỏc t nh cú ch t l ng, ỏp ng yờu c u cụng cu c im i a ph ng Tuy nhiờn, PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y v n cũn nhi u h n ch , y u kộm, cũn ch m tr v lỳng tỳng Vi c xõy d ng cỏc quy nh, quy ch c th húa nguyờn t c t p trung dõn ch , ng th ng nh t lónh o cụng tỏc cỏn b v qu n lý i ng cỏn b cũn ch a c quan tõm; vai trũ 24 ng i ng u cụng tỏc cỏn b cũn ch a th hi n rừ Vi c giỏm sỏt cụng tỏc cỏn b cũn nhi u lỳng tỳng, vai trũ c a MTTQ cụng vi c ny nhi u n i cũn ch a rừ v ch a c phỏt huy m nh m ; vi c phỏt hi n ng i cú c, cú ti c ng viờn v ng i ngoi ng quy ho ch, o t o, b trớ, s d ng cũn ch a cú quy nh c th v k t qu th p; cũn l n l n v trỏch nhi m gi a t p th v cỏ nhõn cụng tỏc cỏn b Nh ng h n ch PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B cú c nguyờn nhõn khỏch quan nh ng tr c h t l cỏc nguyờn nhõn ch quan v ang t nhi u v n c n gi i quy t i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y B c Trung B th i gian t i c n th c hi n ng b nhi u gi i phỏp: Th nh t, nõng cao nh n th c, trỏch nhi m c a cỏc t nh y, cỏc c p y ng, i ng cỏn b , ng viờn cỏc t nh khu v c B c Trung B i v i i m i PTL c a ng v cụng tỏc cỏn b hi n nay; th hai, t ng c ng phõn cụng, phõn c p qu n lý v s d ng cỏn b , ng th i xỏc nh rừ trỏch nhi m c a c p y, t p th lónh o, cỏc t ch c, ng i ng u cụng tỏc cỏn b ; th ba, hon thi n cỏc quy ch cụng tỏc cỏn b v th c hi n t t ch tr ng l y phi u tớn nhi m cỏn b ; b u c cú s d , m r ng thi n cỏn b lónh o t nh; th t , xõy d ng ban t ch c t nh y th c s v ng m nh, tham m u, t ch c th c hi n cú hi u qu vi c i m i PTL c a t nh y i v i cụng tỏc cỏn b ; th n m, t ng c ng s lónh o, s giỳp c a cỏc ban, ngnh Trung ng i v i cỏc t nh y khu v c B c Trung B v i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a cỏc t nh y Ph ng th c lónh o cụng tỏc cỏn b v i m i PTL cụng tỏc cỏn b c a ng núi chung, c a cỏc t nh y B c Trung B hi n l v n h tr ng nh ng m i m , khú kh n, ang r t c n c t ch c nghiờn c u sõu r ng h n K t qu nghiờn c u c a lu n ỏn ch l m t ph n r t nh Do trỡnh c a b n thõn cũn nhi u h n ch , b t c p nờn lu n ỏn khú trỏnh kh i nh ng thi u sút, tỏc gi lu n ỏn r t mong nh n c nh ng ý ki n úng gúp c a cỏc th y, cụ giỏo, cỏc nh khoa h c, cỏn b ho t ng th c ti n v cỏc ng nghi p [...]... ng lãnh o c a t nh y các t nh B c Trung B a d ng có nhi u th m nh, song c ng có nhi u h n ch , y u kém 1.2 Công tác cán b và ph ng th c lãnh o công tác cán b c a các t nh y vùng B c Trung B - khái ni m, n i dung 1.2.1 Công tác cán b c a t nh y ni m, vai trò các t nh B c Trung B - khái 1.2.1.1 Khái ni m v cán b và công tác cán b c a các t nh B c Trung B * Khái ni m v cán b các t nh B c Trung B Cán b các. .. quy t c a i h i ng b t nh v công tác cán b - Lãnh o chính quy n th ch hóa ch tr ng, chính sách c a ng v công tác cán b trong t nh - Lãnh o vi c th c hi n các khâu công tác cán b - Lãnh o công tác cán b c a chính quy n và các t ch c trong HTCT c a t nh - Lãnh o công tác cán b c a c p y, t ch c ng c p d i 11 1.2.2 Ph ng th c lãnh o công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B - khái ni m, n i dung... th c lãnh o công tác cán b 1.2.2.1 Khái ni m ph ng th c lãnh o công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B Ph ng th c lãnh o công tác cán b c a t nh y là h th ng các hình th c, ph ng pháp, quy ch , quy trình, phong cách, l l i làm vi c mà t nh y s d ng th c hi n s lãnh o c a t nh y i v i công tác cán b c a ng b 1.2.2.2 N i dung c a ph ng th c lãnh o công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung. .. - Lãnh o công tác cán b b ng công tác t ch c, xây d ng t ch c và i ng cán b làm công tác cán b - Lãnh o thông qua vai trò c a t ch c ng, vai trò ti n phong g ng m u c a i ng ng viên - Lãnh o b ng công tác ki m tra, giám sát 1.2.2.3 Nh ng v n ch y u v i m i ph ng th c lãnh o công tác cán b c a các t nh y B c Trung B * Quan ni m v i m i PTL công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B i m i PTL công. .. o công tác cán b c a các t nh y B c Trung B 2.2.1.1 u i m - V lãnh o b ng ch tr ng, ngh quy t, chi n l c, quy ch , quy nh v công tác cán b : ã quán tri t các ngh quy t, quy nh, h ng d n c a Trung ng v công tác cán b xây d ng h th ng v n b n lãnh o th c hi n các khâu c a công tác cán b - V lãnh o b ng công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c, thuy t ph c t ch c ng, ng viên th c hi n ch tr ng v công tác. .. Th hai, PTL công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B chú ý tính ng b , toàn di n, tr ng tâm, tr ng i m trong t t c các khâu c a công tác cán b Th ba, PTL công tác cán b c a các t nh y B c Trung B bám sát yêu c u th c t , g n v i nhi m v chính tr , tình hình i ng cán b c a a ph ng Th t , PTL công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B g n v i i m i ph ng th c ti n hành công tác cán b c a c... i ph ng th c lãnh o công tác cán b c a các t nh y B c Trung B 3.2.1 Nâng cao nh n th c, trách nhi m c a các t nh y, các c p y ng, i ng cán b , ng viên các t nh khu v c B c Trung B iv i i m i ph ng th c lãnh o c a ng v công tác cán b hi n nay M t là, ph i làm rõ t m quan tr ng c a vi c b o m s lãnh o c a t nh y i v i công tác cán b , ng th i i m i t duy, m nh d n i m i cách làm công tác cán b 20 Hai... nhi m v Ba là, công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B là nhân t quy t nh vi c xây d ng t ch c b máy và ho t ng có hi u qu c a các t ch c trong HTCT a ph ng B n là, công tác cán b c a t nh y các t nh B c Trung B là m t n i dung quan tr ng trong PTL c a t nh y 1.2.1.3 T nh y lãnh o công tác cán b T nh y lãnh o công tác cán b là vi c t nh y ra các ch tr ng, quy t nh v công tác cán b trên a bàn... giám sát cán b và công tác cán b C p y, t ch c ng xây d ng ch ng trình, k ho ch th ng xuyên và t xu t ki m tra, giám sát cán b và công tác cán b i m i, nâng cao ch t l ng công tác ki m tra, giám sát i v i cán b và công tác cán b 3.2.3.2 Th c hi n t t ch tr ng l y phi u tín nhi m cán b ; b u c có s d ; m r ng thi tuy n cán b lãnh o, qu n lý * Th c hi n t t ch tr ng l y phi u tín nhi m cán b lãnh o,... trong công tác cán b , có lúc, có n i còn ch a áp ng c yêu c u ra - V lãnh o b ng công tác t ch c, xây d ng t ch c và i ng cán b làm công tác cán b : Vi c th c hi n n n p, ch thông tin, báo cáo m t s t ch c ng còn thi u nghiêm túc Công tác t ch c còn h n ch , c ch lãnh o, ph i h p trong công tác cán b gi a các t ch c trong HTCT có m t ch a rành m ch, không rõ trách nhi m i ng cán b làm công tác cán b
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay