(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

185 145 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:03

(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay học viện trị quốc gia hồ chí minh võ mạnh sơn PHƯƠNG THứC LãNH ĐạO CÔNG TáC CáN Bộ CủA CáC TỉNH ủY BắC TRUNG Bộ GIAI ĐOạN HIệN NAY luận án tiến sĩ khoa học trị Hà nội - 2015 học viện trị quốc gia hồ chí minh võ mạnh sơn PHƯƠNG THứC LãNH ĐạO CÔNG TáC CáN Bộ CủA CáC TỉNH ủY BắC TRUNG Bộ GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc Mó s : 62 31 02 03 luận án tiến sĩ khoa học trị Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trng Th Thụng PGS.TS Nguyn Vn Giang Hà nội - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN N Vừ Mnh Sn MC LC Trang M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI Chng 1: PHNG THC LNH O CễNG TC CN B CA CC TNH U BC TRUNG B HIN NAY - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 1.1 Cỏc tnh, tnh y Bc Trung B 30 30 1.2 Cụng tỏc cỏn b v phng thc lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y vựng Bc Trung B - khỏi nim, ni dung 47 Chng 2: I NG CN B V PHNG THC LNH O CễNG TC CN B CA CC TNH Y BC TRUNG B - THC TRNG, NGUYấN NHN, VN T RA 68 2.1 Thc trng ủi ng cỏn b v cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B 68 2.2 Phng thc lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B - thc trng, nguyờn nhõn, ủ ủt 89 Chng 3: PHNG HNG V NHNG GII PHP I MI PHNG THC LNH O CễNG TC CN B CA CC TNH Y BC TRUNG B N NM 2030 115 3.1 D bỏo nhng nhõn t tỏc ủng v phng hng ủi mi phng thc lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh Bc Trung B 115 3.2 Gii phỏp ủi mi phng thc lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B KT LUN 120 154 CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N 156 DANH MC TI LIU THAM KHO 157 PH LC CC CH VIT TT TRONG LUN N CNH, HH : Cụng nghip húa, hin ủi húa CNXH : Ch ngha xó hi HND : Hi ủng nhõn dõn HTCT : H thng chớnh tr PTL : Phng thc lónh ủo MTTQ : Mt trn T quc UBND : y ban nhõn dõn XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ủ ti lun ỏn V.I Lờnin, ngi thy v ủi ca phong tro cỏch mng vụ sn th gii ủó khng ủnh: "Trong lch s, cha h cú mt giai cp no ginh ủc quyn thng tr, nu nú khụng ủo to ủc hng ng ca mỡnh nhng lónh t chớnh tr, nhng ủi biu tin phong cú ủ kh nng t chc v lónh ủo phong tro" [55, tr 473] i vi cỏch mng vụ sn, mt cuc cỏch mng khú khn, gian kh v trit ủ nht lch s phỏt trin nhõn loi di s lónh ủo ca ủng cng sn, nhm lt ủ ch ủ ỏp bc, búc lt, xõy dng ch ngha xó hi (CNXH) v tng bc tin ủn ch ngha cng sn, vic to ủi ng cỏn b cú cht lng, bo ủm thc hin thng li nhim v cỏch mng l ủ ủc bit quan trng luụn ủc cỏc ủng cng sn quan tõm Trong sut quỏ trỡnh lónh ủo cỏch mng, giỏo dc v rốn luyn ng ta, Ch tch H Chớ Minh ủó nhn thc sõu sc vai trũ ủc bit quan trng ca cỏn b ủi vi thng li ca cỏch mng nc ta v luụn ginh trớ tu, sc lc tng kt thc tin, phỏt trin lý lun v cỏn b v cụng tỏc cỏn b, ủt ủc kt qu to ln Ngi khng ủnh: "Cỏn b l gc ca mi cụng vic" [76, tr 269]; "Cụng vic thnh cụng hoc tht bi ủu cỏn b tt hay kộm" [76, tr 273] iu ny, ch yu v ủc quyt ủnh bi cụng tỏc cỏn b ca ng Trong cụng tỏc cỏn b, Ch tch H Chớ Minh luụn quan tõm tỡm v ch cho ng cỏch thc, phng phỏp lónh ủo, ch ủo v tin hnh cụng tỏc cỏn b Nh ủú, cụng tỏc cỏn b ca ng ủt kt qu to ln i ng cỏn b ca ng ngy cng trng thnh, cỏch mng nc ta ủi t thng li ny ủn thng li khỏc Cỏch thc, phng phỏp lónh ủo cụng tỏc cỏn b hay phng thc lónh ủo (PTL) cụng tỏc cỏn b l mt ni dung rt quan trng t tng H Chớ Minh v cỏn b v cụng tỏc cỏn b Phng thc y, phi luụn ủc ủi mi phự hp vi ủiu kin hot ủng ca ng v yờu cu ca nhim v cỏch mng tng thi k Trong thi k ủi mi, ủy mnh cụng nghip húa, hin ủi húa (CNH, HH) ủt nc, hi nhp quc t hin nay, ng ta khng ủnh: "Cỏn b l nhõn t quyt ủnh s thnh bi ca cỏch mng, gn lin vi mnh ca ng, ca ủt nc v ca ch ủ, l khõu then cht cụng tỏc xõy dng ng" [21, tr 66] Thnh tu ủi mi to ln v cú ý ngha lch s ủó minh chng ủiu ủú Cụng cuc ủi mi, ủy mnh CNH, HH ủt nc cng ủt ủ to ln, cp bỏch phi gii quyt l phi cú ủi ng cỏn b núi chung, ủi ng cỏn b lónh ủo, qun lý cỏc cp, nht l cp Trung ng núi riờng ngang tm v ủỏp ng tt yờu cu cụng cuc ủi õy l mt ba ủ cp bỏch ủc Ngh quyt Trung ng 4, Khúa XI "Mt s ủ cp bỏch v cụng tỏc xõy dng ng hin nay" ch Khụng gii quyt tt ủ ny, thỡ vic thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi ca cỏc ngnh, phng v Ngh quyt i hi XI ca ng ủt kt qu thp v mc tiờu nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin ủi vo nm 2020 khú thnh hin thc cú ủi ng cỏn b ngang tm v ủỏp ng tt yờu cu cụng cuc ủi, phi tip tc ủi mi mnh m cụng tỏc cỏn b, ủú ủi mi PTL ca ng núi chung v ca cỏc cp y ủng núi riờng ủi vi cụng tỏc cỏn b l mt b phn ủc bit quan trng: "i mi mnh m phng thc lónh ủo ca ng v cụng tỏc cỏn b" [35, tr 273] Vic ủi mi PTL ca ng ủi vi cụng tỏc cỏn b ủc din cỏc ngnh, cỏc cp, ủú, cp tnh l cp cú v trớ v vai trũ ủc bit quan trng ú l cp di trc tip ca Trung ng, trc tip trin khai thc hin cỏc ch trng v quyt ủnh ca ng v cụng tỏc cỏn b v ủi mi PTL ca ng ủi vi cụng tỏc cỏn b, vi nhim v trng tõm l ủi mi PTL ca cp y cp tnh ủi vi cụng tỏc cỏn b v trc tip ch ủo thc hin ủi mi PTL ủi vi cụng tỏc cỏn b ca s lng ln cp y trc thuc v cp y c s Vic ủi mi PTL ca cỏc cp y trc thuc v cp y c s ủi vi cụng tỏc cỏn b ph thuc rt ln vo s lónh ủo, ch ủo ca cp y cp tnh, ủc bit l vic ủi mi PTL ca cp y cp tnh ủi vi cụng tỏc cỏn b Nghiờn cu, tỡm gii phỏp ủi mi cú kt qu PTL ca cp y cp tnh ủi vi cụng tỏc cỏn b thc s l ủ cp thit hin Khu vc Bc Trung B gm cỏc tnh Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh, Qung Tr, Tha Thiờn Hu l khu vc chin lc, cú v trớ, vai trũ rt quan trng v kinh t, chớnh tr, quc phũng, an ninh Trong nhng nm qua, cỏc tnh y ủó quan tõm tỡm cỏc gii phỏp ủi mi cụng tỏc cỏn b, ủú cú ủi mi PTL ủi vi cụng tỏc cỏn b, ủt kt qu quan trng Tuy nhiờn, ủng trc yờu cu v nhim v thi k ủy mnh CNH, HH, hi nhp quc t hin nay, ủi ng cỏn b khu vc cha thc s ủỏp ng tt yờu cu Hn ch c bn ca ủi ng ny biu hin trờn cỏc mt: Trỡnh ủ nhn thc chớnh tr, nng lc t chc qun lý, nng lc ch ủo hot ủng thc tin cũn hn ch; nhiu cỏn b ủc ủ bt, b sung vo nhng cng v ch cht, nhng cha qua bi dng, ủo to c bn v chuyờn mụn v lý lun chớnh tr Vỡ vy, x lý cụng vic cũn biu hin tựy tin, kinh nghim ch ngha, khụng ủỳng vi ủng li, lp trng quan ủim giai cp ca ng Phng thc lónh ủo ca cỏc tnh y ủi vi cụng tỏc cỏn b cũn nhiu hn ch, yu kộm, cũn chm tr v lỳng tỳng Vic xõy dng cỏc quy ủnh, quy ch ủ c th húa nguyờn tc trung dõn ch; ng thng nht lónh ủo cụng tỏc cỏn b v qun lý ủi ng cỏn b cũn cha ủc quan tõm; vai trũ ngi ủng ủu cụng tỏc cỏn b cũn cha th hin rừ Vic giỏm sỏt cụng tỏc cỏn b cũn nhiu lỳng tỳng, vai trũ ca Mt trn T quc (MTTQ) cụng vic ny nhiu ni cũn cha rừ v cha ủc phỏt huy mnh m; vic phỏt hin ngi cú ủc, cú ti, ngi ngoi ng ủ quy hoch, ủo to, b trớ, s dng cũn cha cú quy ủnh c th v kt qu thp; cũn ln ln v trỏch nhim gia th v cỏ nhõn cụng tỏc cỏn b Nghiờn cu tỡm cỏc gii phỏp kh thi, phỏt huy nhng u ủim, khc phc khuyt ủim nờu trờn, ủi mi PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B, gúp phn xõy dng ủi ng cỏn b vựng ny ủỏp ng yờu cu cụng cuc ủi mi cỏc tnh l ủ cp thit gúp phn gii quyt ủ cp thit nờu trờn, nghiờn cu sinh chn ủ: "Phng thc lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B giai ủon hin nay" ủ thc hin ủ ti lun ỏn tin s khoa hc chớnh tr, chuyờn ngnh Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc Mc ủớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ủớch Trờn c s lm rừ nhng ủ lý lun v thc tin v PTL cụng tỏc cỏn b ca tnh y cỏc tnh Bc Trung B, lun ỏn ủ xut nhng gii phỏp ch yu ủi mi PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B ủn nm 2030 2.2 Nhim v - Tng quan cỏc cụng trỡnh khoa hc tiờu biu liờn quan ủn ủ ti lun ỏn - Lm rừ nhng ủ lý lun v PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B - ỏnh giỏ ủỳng thc trng PTL cụng tỏc cỏn b cỏc tnh y Bc Trung B t nm 2005 ủn nay, ch u, khuyt ủim, nguyờn nhõn, ủ ủt - xut phng hng, gii phỏp kh thi nhm ủi mi PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B ủn nm 2030 i tng v phm vi nghiờn cu ca ủ ti lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B giai ủon hin 3.2 Phm vi nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y khu vc Bc Trung B giai ủon t 2005 ủn nay, phng hng ủi mi PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B ủn nm 2030 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun, thc tin - C s lý lun: Lun ỏn ủc xõy dng da trờn nhng quan ủim ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan ủim ca ng Cng sn Vit Nam v ng v xõy dng ng, v cụng tỏc cỏn b v PTL ca ng - C s thc tin: Lun ỏn ủc nghiờn cu trờn c s thc tin PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B; cỏc bỏo cỏo s kt, tng kt cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B, nhng s liu ủiu tra, kho sỏt thc t 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn ủc nghiờn cu bng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc Lờnin v cỏc phng phỏp nghiờn cu chuyờn ngnh, liờn ngnh, nh: tng kt thc tin; lch s - lụgớc; phõn tớch - tng hp, thng kờ, so sỏnh; chuyờn gia úng gúp mi v khoa hc ca lun ỏn - Khỏi nim, ni dung PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B - xut cỏc gii phỏp cú tớnh ủt phỏ ủ ủi mi PTL cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B nhng nm ti l: tng cng phõn cụng, phõn cp qun lý v s dng cỏn b, ủng thi xỏc ủnh rừ trỏch nhim ca cỏc t chc, ngi ủng ủu cỏc t chc ca h thng chớnh tr (HTCT) cụng tỏc cỏn b; hon thin cỏc quy ch cụng tỏc cỏn b v thc hin tt ch trng ly phiu tớn nhim cỏn b; bu c cú s d; m rng thi tuyn cỏn b lónh ủo, qun lý tnh í ngha thc tin ca lun ỏn - Cỏc kt qu nghiờn cu ca ủ ti cú th dựng lm ti liu tham kho cho lónh ủo cụng tỏc cỏn b ca cỏc tnh y Bc Trung B - Cỏc kt qu nghiờn cu ca ủ ti cng cú th dựng lm ti liu tham kho phc v hc tp, nghiờn cu v mụn Xõy dng ng Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan ủn ủ ti, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit PH LC Ph lc BN VNG BC TRUNG B Ph lc DN S, MT DN S, T L TNG T NHIấN CC TNH BC TRUNG B 2010 2011 2012 Dõn s (ngi) Mt ủ dõn s (ng/km2) T l tng t nhiờn dõn s () 10.104.122 189 8,85 10.146.374 190 9,86 10.198.955 192 10,70 Thanh Húa 3.405.917 306 6,7 3.414.168 306 7,9 3.426.551 308 8,20 Ngh An 2.928.717 177 12,9 2.941.801 178 11,5 2.951.985 179 12,50 H Tnh 1.227.673 204 5,91 1.229.197 203 7,8 1.238.830 207 11,07 Qung Bỡnh 849.271 105 11,24 853.401 105 10,9 85.7924 106 11,71 Qung Tr 601.665 127 11,40 604.671 127 9,8 608.142 128 9,60 1.090.879 215 11,62 1.103.136 219 11,3 1.115.523 221 11,14 86.927.700 263 10,30 87.840.000 265 10,20 88.772.900 268 9,90 Tng cng tnh Tha Thiờn Hu C nc Dõn s (ngi) Mt ủ dõn s (ng/km2) T l tng t nhiờn dõn s () Dõn s (ngi) Mt ủ dõn s (ng/km2) T l tng t nhiờn dõn s () T trng Bc Trung B So vi c nc (%) 11,62 11,55 Ngun: S Lao ủng, Thng binh v Xó hi cỏc tnh Bc Trung B 11,49 Ph lc TNG SN PHM TRấN A BN (GDP) THEO GI HIN HNH CC TNH BC TRUNG B 2010 2011 Tng sn phm trờn bn Tng sn phm trờn bn (t ủng) Trong ủú Tng s Tng cng tnh Nụng lõm thy sn Cụng nghip xõy dng 2012 Dch v GDP bỡnh quõn ủu ngi (triu ủng) Tng sn phm trờn bn (t ủng) Trong ủú Tng s Nụng lõm thy sn Cụng nghip xõy dng Dch v GDP bỡnh quõn ủu ngi (triu ủng) (t ủng) Trong ủú Tng s Nụng lõm thy sn Cụng nghip xõy dng Dch v GDP bỡnh quõn ủu ngi (triu ủng) 150,774 36743 54430.2 59600.8 15,2 190189 46348 65764 78077 19,1 217468 50323 76281 90864 21,9 Thanh Húa 51,393 12,405 21,303 17,685 15,1 64,716 15689 22869 26158 19,0 71,943 16406 26101 29436 21.0 Ngh An 41,307 11,539 12,405 17,363 14,1 52,218 14162 17086 20970 17,8 59,812 15933 19112 24767 20,3 H Tnh 16,129 4,685 5,133 6,311 13,1 20,938 6178 6505 8255 17,0 24,823 6416 9404 9003 20,0 Qung Bỡnh 12,399 2,703 4,637 5,059 14,6 15,372 3239 5798 6335 18,0 17,478 3801 6350 7327 20,4 9,873 2,842 3,493 3,538 16,4 12,649 3637 4670 4342 20,9 14341 3875 5345 5121 23,6 18,0 24,296 3443 8836 12017 22,0 29071 3892 9969 15210 26,1 638,300 1,253,600 1,353,500 36.56 Qung Tr Tha Thiờn Hu C nc 19,673 2,569 7,459 9,645 1,980,914 407,647 814,065 759,202 22,79 2,779,900 7.6 9.0 6.7 7.9 6.8 558,200 1,053,500 1,168,200 31.65 3,245,400 T trng Bc Trung B so vi c nc (%) Ngun: S K hoch v u t cỏc tnh Bc Trung B 8.3 6.2 6.7 6.7 7.9 6.1 6.7 Ph lc MT S CH TIấU BèNH QUN U NGI CC TNH BC TRUNG B - NM 2011 - 2012 Tng sn phm trờn bn theo giỏ th trng (triu ủng) Thu ngõn sỏch trờn bn (triu ủn) Chi ngõn sỏch trờn bn (triu ủng) Sn lng lng thc (kg) Kim ngch xut khu hng húa (USD) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Tng cng tnh 113.04 131.37 21.52 25.03 38.07 41.39 2187.47 2298.67 933.914 1078.84 Thanh Húa 18.82 20.92 2.93 3.39 5.24 4.84 486.3788 480.5932 115.4015 186.5755 Ngh An 16.91 20.26 2.14 1.93 4.40 4.94 368.7608 396.5186 76.48376 70.79982 H Tnh 16.35 20.18 5.52 7.43 7.81 7.91 395.9927 404.6479 77.28623 79.98798 Qung Bỡnh 18.01 20.37 3.36 3.45 7.51 7.84 310.2586 330.9808 186.3134 163.1846 Qung Tr 20.92 23.58 2.42 3.88 8.12 9.77 364.7736 411.7015 133.9571 157.8579 Tha Thiờn Hu 22.02 26.06 5.15 4.96 4.99 6.08 261.305 274.2274 344.4725 420.4306 Ngun: Vn phũng y ban nhõn dõn cỏc tnh Bc Trung B Ph lc TC TNG TRNG GDP THEO NHểM NGNH CC TNH BC TRUNG B Nm 2012 Tng s Trong ủú Nụng lõm thy sn Cụng nghip xõy dng Dch v Bỡnh quõn tnh 8.7 3.2 13.1 8.2 Thanh Húa 9.1 3.4 12.5 9.0 Ngh An 6.6 3.5 5.0 10.0 H Tnh 13.4 1.5 38.6 2.9 Qung Bỡnh 6.1 4.0 7.7 6.3 Qung Tr 7.4 4.7 8.7 8.0 Tha Thiờn Hu 9.3 2.3 6.0 13.2 C nc 5.2 2.7 5.8 5.9 Ngun: S K hoch v u t cỏc tnh Bc Trung B Ph lc U T TRC TIP NC NGOI CC TNH BC TRUNG B 2010 2011 u t nm TNN cũn hiu lc cú ủn cui nm u t nm TNN cũn hiu lc cú ủn cui nm u t nm TNN cũn hiu lc cú ủn cui nm Vn ủng ký (triu USD) Vn ủng ký (triu USD) Vn ủng ký (triu USD) Vn ủng ký (triu USD) Vn ủng ký (triu USD) Vn ủng ký (triu USD) S d ỏn S d ỏn Tng cng tnh 34 11533 Thanh Húa 14 56 47 Ngh An 1343 H Tnh S d ỏn 232 19195.68 S d ỏn S d ỏn 283.8 281 19524.6 17 97.409 207 21114 7052 71.3 55 7107 29 44 7150 79 1342.68 36.2 83 1378.88 36 49 1674 10085 22 8303 15 128 37 8431 26 26 10239 16 67.6895 35 - - 12 60 - Qung Tr - - 3 C nc S d ỏn 31 Qung Bỡnh Tha Thiờn Hu 2012 6.3 15 63 - 6.4 16 68 49 70 2435 42 75 2477 0.01 67 1948 969 18595 12213 192900 1091 11558 13664 197927 1287 16348 14522 210522 3.5 62.0 1.9 10.0 2.8 2.5 2.1 9.9 1.3 1.4 10.0 T trng Bc Trung B so vi c nc (%) Ngun: S K hoch v u t cỏc tnh Bc Trung B Ph lc THNG Kấ CC NG B TNH KHU VC BC TRUNG B ng b Din tớch (km) Dõn s ng b huyn, th ng b trc thuc Tng s t chc c s ủng Tng s ủng viờn Tnh Thanh Húa 11.131,9 3.412.600 27 1.737 200.477 Tnh Ngh An 16.493,7 2.942.900 21 1.245 170.184 Tnh H Tnh 5.997,2 1.229.300 12 713 87.767 Tnh Qung Bỡnh 8.065,3 853.000 611 61.627 Tnh Qung Tr 4.739,8 604.700 10 513 41.084 Tnh Tha Thiờn Hu 5.033,2 1.115.523 517 38.142 Vựng Bc Trung B 54.461,1 10.158.023 87 35 5.536 599.521 TT Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc PHN TCH CHT LNG I NG CN B DIN TNH Y QUN Lí CC TNH BC TRUNG B (NHIM K 2010 - 2015) TT Tờn tnh Tng s Nam N Dõn tc Dõn tc Kinh thiu s Trỡnh ủ chuyờn mụn Trỡnh ủ LLCT Trờn H C-H TC CC-CN TC SC Thanh Húa 645 599 46 588 57 208 437 630 15 Ngh An 575 536 39 524 51 193 382 563 12 H Tnh 444 413 31 405 39 135 309 435 Qung Bỡnh 397 372 25 362 35 118 279 390 Qung Tr 388 361 27 354 34 124 264 380 Tha Thiờn Hu 408 383 25 372 36 127 281 400 Tng s 2.857 2.564 193 2.605 252 905 1.952 2.798 59 Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc PHN TCH CHT LNG BAN CHP HNH NG B CC TNH BC TRUNG B NHIM K 20102015 TT Tờn tnh Tng s Nam N Dõn tc Dõn tc Kinh thiu s Trỡnh ủ chuyờn mụn Trỡnh ủ LLCT Trờn H CN-C TC CC-CN TC SC Thanh Húa 69 64 53 16 27 42 69 0 Ngh An 65 59 52 13 29 36 65 0 H Tnh 55 47 47 50 55 0 Qung Bỡnh 55 46 46 9 46 55 0 Qung Tr 55 48 45 10 47 55 0 Tha Thiờn Hu 55 47 46 50 55 0 354 311 43 289 65 83 271 354 0 Tng s Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 10 PHN TCH CHT LNG BAN THNG V TNH Y CC TNH BC TRUNG B NHIM K 20102015 TT Tờn tnh Tng s Nam N Dõn tc Dõn tc Kinh thiu s Trỡnh ủ chuyờn mụn Trỡnh ủ LLCT Trờn H CN-C TC CC-CN TC SC Thanh Húa 17 15 15 12 17 0 Ngh An 17 16 16 12 15 0 H Tnh 15 14 13 15 0 Qung Bỡnh 15 14 14 15 0 Qung Tr 14 14 14 14 0 Tha Thiờn Hu 15 14 14 15 0 93 87 86 56 37 93 0 Tng s Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 11 C CU TUI V GII TNH CA I NG CN B DIN TNH Y QUN Lí CC TNH BC TRUNG B (NHIM K 2010 - 2015) Tng s TT n v Di 40 tui T 41-50 tui Trờn 51 tui Tng s N Tng s N Tng s N Tng s N Thanh Húa 645 46 46 433 24 166 19 Ngh An 575 39 43 402 20 130 15 H Tnh 444 31 35 306 22 103 Qung Bỡnh 397 25 29 277 18 91 5 Qung Tr 388 27 30 259 19 99 6 Tha Thiờn Hu 408 25 29 273 17 106 2.857 193 212 17 1.950 120 695 164 Tng s Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 12 TNG HP KT QU LUN CHUYN CN B DIN TNH Y QUN Lí CC TNH BC TRUNG B T 2005 N 2013 Luõn chuyn dc TT Tờn tnh Tng s TW-tnh Tnh TW Tnh Huyn Huyn tnh Huyn xó Xó huyn S, ngnh sang s ngnh Huyn Huyn Ni b huyn, th Thanh Húa 196 13 36 26 10 32 16 25 30 Ngh An 172 11 10 25 12 22 22 14 10 46 H Tnh 121 04 03 14 17 11 23 14 07 28 Qung Bỡnh 107 04 02 18 24 09 21 10 02 17 Qung Tr 93 01 02 13 17 07 14 12 09 18 Tha Thiờn Hu 121 01 03 19 20 14 23 18 02 21 810 29 33 125 116 73 135 84 55 160 Tng s Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 13 THNG Kấ CễNG TC O TO BI DNG CN B DIN TNH Y QUN Lí CC TNH BC TRUNG B Thanh Húa Ngh An H Tnh Qung Bỡnh Qung Tr Tha Thiờn - Hu Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim Nhim k 2005- k 2010- k 2005- k 2010- k 2005- k 2010- k 2005- k 2010- k 2005- k 2010- k 2005- k 20102015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 Cao cp 1033 1115 936 1056 743 753 739 745 667 656 701 695 C nhõn 15 17 13 15 11 13 8 10 11 Bi dng 67 175 66 134 55 114 67 89 61 98 59 117 QP-AN 313 332 307 332 246 208 235 254 211 247 203 245 Cao hc 38 39 25 25 17 15 14 16 13 14 17 Tin s 2 1 1 2 Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 14 THNG Kấ S LNG CC VN BN V CễNG TC CN B CA CC TNH Y BC TRUNG B T 2005 N 2015 TT n v Ngh quyt Ch th Hng dn Quy ủnh Quy ch Chng trỡnh Tng cng Thanh Húa 12 15 18 50 Ngh An 17 16 56 H Tnh 12 16 38 Qung Bỡnh 10 13 17 40 Qung Tr 10 12 39 Tha Thiờn Hu 12 13 43 Tng cng: 35 53 79 82 25 12 Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B Ph lc 15 TNG HP S Liu V C CU, TRèNH I NG CN B CA H THNG CHNH TR CC TNH BC TRUNG B Hin NAY Chia theo trình độ TT ơn vị Thanh Hóa Nghệ An Tổng số 124060 Chia theo độ tuổi Dân tộc Phụ nữ Từ 41 thiểu số Trên Cao cấp, Trung Dới 40 đến 50 Trên 50 ĐH, CĐ Còn lại đại học cử nhân cấp Trình độ chuyên môn Lý luận trị 202 102358 21494 1250 122800 23055 75823 25182 22368 42336 96491 193 62036 34262 1018 95473 21326 53659 21506 11265 30247 Hà Tĩnh 50542 135 42362 8045 746 49796 10234 28369 11939 6523 23698 Quảng Bình 61627 118 45287 16222 782 60845 12366 39395 9866 5936 29899 Quảng Trị 45948 124 39888 5936 801 45147 7822 28902 9224 4230 16618 Thừa Thiên Huế 42051 127 32336 9588 655 41396 8227 25312 8512 5099 19744 Tổng cộng 420719 905 324267 95547 83030 251460 86229 Ngun: Ban t chc tnh y cỏc tnh Bc Trung B 5262 415457 55421 162542 [...]... tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, tác giả nhấn mạnh vai trò, vị trí cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ñối với cán bộ cách mạng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng, tác giả nhấn mạnh các nội dung về hiểu biết cán bộ, cách dùng, cách ñối xử với cán bộ, huấn luyện cán bộ Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, ... ñội ngũ cán bộ, PTLĐ công tác cán bộ của các huyện ủy ở tỉnh Bắc Giang từ năm 2006 ñến nay; chỉ ra nguyên nhân và kinh nghiệm của PTLĐ công tác cán bộ của các huyện ủy Trên cơ sở làm sáng tỏ các vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan, luận văn ñề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục ñổi mới PTLĐ công tác cán bộ của các huyện ủy ở tỉnh Bắc Giang ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ trong giai ñoạn hiện nay, góp... Chương 1 PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở BẮC TRUNG BỘ HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 CÁC TỈNH, TỈNH ỦY Ở BẮC TRUNG BỘ 1.1.1 Khái quát về các tỉnh ở Bắc Trung Bộ 1.1.1.1 Khái quát ñặc ñiểm lịch sử, tự nhiên Bắc Trung Bộ là phần phía Bắc của miền Trung Việt Nam có ñịa bàn từ Nam dãy núi Tam Điệp tới Bắc ñèo Hải Vân Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16-8-2004 của Bộ Chính... cuốn sách ñã chỉ ra, cán bộ lãnh ñạo phải hội tụ 12 yếu tố cơ bản Trung Quốc ñã tiến hành cải cách công tác cán bộ ñảng, chính quyền ở các nội dung: Cải cách công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, hoàn thiện chế ñộ sát hạch cán bộ; thúc ñẩy việc luân chuyển cán bộ; tăng cường giám sát cán bộ lãnh ñạo và giám sát công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ; hoàn thiện một bước chế ñộ nhân viên công vụ nhà nước... lý cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý; củng cố và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của Tỉnh ủy; tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Trung ương về công tác cán bộ và ñánh giá cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý Xuất phát từ ñối tượng và phạm vi nghiên cứu của mình, tác giả luận văn chỉ nghiên cứu, ñánh giá thực trạng ñánh giá cán bộ diện ban thường vụ 29 Tỉnh ủy tỉnh. .. là tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, trong ñó có phân tích quan ñiểm của Người về vai trò, phương pháp ñánh giá cán bộ; phân tích nội dung, 7 các quan ñiểm và nguyên tắc ñổi mới cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta Đây là những nội dung liên quan ñến PTLĐ của Đảng ñối với công tác cán bộ * PGS, TS Bùi Đình Phong (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Nxb Lao ñộng, Hà Nội Cuốn... làm việc của cán bộ lãnh ñạo quản lý và việc vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng phong cách cán bộ lãnh ñạo quản lý ở nước ta hiện nay, tập trung là, xây dựng mục tiêu, phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc vào xây dựng phong cách làm việc của ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo quản lý ở nước ta hiện nay; nội dung phong cách làm việc của cán bộ lãnh ñạo quản lý theo tư tưởng Hồ... hình liên quan ñến công tác ñánh giá cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy của ñịa phương quản lý, ñồng thời trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt việc ñánh giá cán bộ diện ban thường vụ Tỉnh ủy Chăm Pa Xắc quản lý giai ñoạn hiện nay Trong ñó, có một số ñiểm thuộc về PTLĐ của Tỉnh ủy Chăm Pa Xắc ñối với công tác cán bộ * Unkẹo Sipasợt (2009), Công tác tổ chức cán bộ cấp tỉnh ở Cộng hòa dân... tác cán bộ của các tỉnh ủy ở vùng Bắc Trung Bộ Như vậy, ñã có nhiều những công trình khoa học nghiên cứu về công tác cán bộ, một số công trình nghiên cứu về ñánh giá cán bộ trong giai ñoạn hiện nay với những nội dung phong phú Các công trình ñó ñã góp phần làm rõ vị trí, vai trò của ñánh giá cán bộ; nêu lên quan niệm về ñánh giá cán bộ và nội dung, quy trình, nguyên tắc ñánh giá cán bộ, phân tích khái... ñánh giá cán bộ ở những phạm vi khác nhau và ñề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng ñánh giá cán bộ Những kết quả nghiên cứu ñó có giá trị tham khảo tốt ñể ñánh giá ñội ngũ cán bộ nói chung và ñội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý Tuy nhiên, ñến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách có hệ thống về PTLĐ của các tỉnh ủy khu vực Bắc Trung Bộ, PTLĐ công tác cán bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay