Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại công ty CP Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

67 165 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG VĂN QUÝ Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG - TP CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi thú y 2011 - 2016 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG VĂN QUÝ Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG - TP CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi thú y 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS Từ Trung Kiên Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trƣờng, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô trƣờng, đặc biệt thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y, trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đến hoàn thành chƣơng trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trƣờng, thầy cô giáo, bạn bè khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGT.TS Từ Trung Kiên, giảng viên môn Cơ Sở trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hƣớng dẫn thời gian thực tập để hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên trại lợn công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài trình thực tập sở Tôi xin cảm ơn bạn bè ngƣời thân tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài Trong trình thực tập, thân không tránh khỏi thiếu sót Kính mong đƣợc quan tâm giúp đỡ thầy cô để đƣợc trƣởng thành sống sau Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Sinh viên Dƣơng Văn Quý ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT cs Cộng Nxb Nhà xuất tt Thể trọng STT Số thứ tự TT Thể trọng GSH Gonado Stimulin Hormone FSH Folliculo Stimulin Hormone LH Lutein Hormone PGF2α Prostaglandin F2α LH Lutei Stimulin Hormone M.M.A Metritis, mastitis, agalactia (viêm tử cung, viêm vú, sữa) iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Công tác phòng bệnh cho đàn lợn 40 Bảng 4.2 Kết công tác phòng điều trị bệnh cho đàn lợn 41 Bảng 4.3 Cơ cấu đàn lợn sinh sản qua năm 42 Bảng 4.4 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm 43 Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo loại lợn nái năm 2015 44 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng (năm 2015) 45 Bảng 4.7: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sinh sản 46 Bảng 4.8: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 48 Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 49 Bảng 4.10: Một số tiêu sinh lý đàn lợn nái sinh sản sau điều trị 50 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm (2013 - 2015) 43 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo loại lợn nái 44 Hình 4.3 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 45 Hình 4.4 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 48 iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục 2.1.1.1 Buồng trứng (Ovarium) 2.1.1.2 Ống dẫn trứng (Oviductus) 2.1.1.3 Tử cung (Uterus) 2.1.1.4 Âm đạo (Vagina) 2.1.1.5 Tiền đình (Vestibulum vaginae sinusinogenitalis) 2.1.1.6 Âm vật (Clitoris) 2.1.1.7 Âm hộ (Vulva) 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.2.1 Sự thành thục tính 2.1.2.2 Chu kỳ tính thời điểm phối giống thích hợp 2.1.2.3 Sinh lý đẻ 13 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 14 v 2.1.4 Bệnh viêm tử cung lợn nái (mestritis) 15 2.1.5 Các thể viêm tử cung 15 2.1.5.1 Viêm nội mạc tử cung (Endomestritis) 16 2.1.5.2 Viêm tử cung (Myomestritis puerperalis) 17 2.1.5.3 Viêm tƣơng mạc tử cung (Perimestritis puerperali) 18 2.1.5.4 Chẩn đoán viêm tử cung 18 2.1.6 Nguyên nhân bệnh viêm tử cung 21 2.1.7 Hậu bệnh viêm tử cung 22 2.1.8 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 24 2.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 26 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 26 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 29 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 30 3.4.1 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 30 3.4.2 Các tiêu theo dõi 31 3.4.3 Phƣơng pháp theo dõi (hoặc thu thập thông tin) 32 3.4.4 Phƣơng pháp theo dõi tiêu 32 3.4.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 33 Phần KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 34 vi 4.1 Kết công tác phòng điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm 34 4.1.1 Kết công tác phòng bệnh cho gia súc, gia cầm 34 4.1.2 Kết công tác điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm 35 4.2 Cơ cấu đàn lợn sinh sản trại lợn 42 4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái qua năm (2013 2015) 42 4.4.Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung loại lợn nái 44 4.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 45 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sinh sản 46 4.7 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 47 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 49 4.9 Xác định số tiêu sinh lý đàn lợn nái sinh sản sau điều trị 50 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 I Tiếng Việt: 53 II Tiếng Anh: 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện đất nƣớc ta đƣờng công nghiệp hoá đại hoá, với phát triển kinh tế quốc dân, ngành chăn nuôi nƣớc ta bƣớc đƣa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nhiều thay đổi tốt số lƣợng chất lƣợng sản phẩm chăn nuôi Nói đến ngành chăn nuôi, trƣớc tiên phải kể đến ngành chăn nuôi lợn, tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực sản phẩm đa dạng từ ngành cung cấp thực phẩm có tỷ trọng lớn có chất lƣợng tốt cho ngƣời, ngành chăn nuôi lợn cung cấp khối lƣợng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Với nhu cầu sống sản phẩm thịt lợn thiếu đƣợc với ngƣời tiêu dùng Để phát triển đàn lợn trại, gia đình cách nhanh chóng có chất lƣợng tốt bên cạnh việc cải tạo, chọn lọc giống, việc nâng cao suất sinh sản đàn lợn quan trọng Tuy nhiên tình hình dịch bệnh có ảnh hƣởng lớn đến hiệu kinh tế, chất lƣợng sản phẩm Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thƣơng đƣờng sinh dục lợn nái sau sinh ảnh hƣởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn sữa còi cọc, suy dinh dƣỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh, khả sinh sản Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, dƣới hƣớng dẫn Thầy giáo PGS TS Từ Trung Kiên tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái công ty CP Thiên Thuận Tường - TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh thử nghiệm số phác đồ điều trị“ 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Đánh giá hiệu hai phác đồ điều trị 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định biểu lâm sàng bệnh - Xác định hiệu lực độ an toàn số loại thuốc điều trị bệnh 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài xác định số thông tin có giá trị khoa học bổ sung thêm hiểu biết bệnh viêm tử cung, sở khoa học cho phòng điều trị bệnh có hiệu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Xác định đƣợc số thuốc có hiệu lực độ an toàn cao điều trị bệnh Từ kết đề tài đƣa khuyến cáo giúp ngƣời chăn nuôi hạn chế đƣợc thiệt hại bệnh 45 thuật phối không đúng, xác định thời điểm động dục không xác dẫn đến phối giống làm xây xát đƣờng sinh dục bị viêm Nái lợn đẻ đƣợc hai lứa đảm bảo đủ tiêu chuẩn đƣợc chọn giữ lại làm nái sinh sản, trƣờng hợp mắc bệnh thƣờng thai to, khâu vệ sinh chuồng trại không (Trần Văn Phùng cs, 2004) [12] Nhìn chung, tỷ lệ lợn nái mắc bệnh cao, nhiều nguyên nhân gây nhƣ công tác vệ sinh chăn nuôi chƣa đảm bảo, lợn nái đẻ nhiều lứa, trình đỡ đẻ sai kỹ thuật 4.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng (năm 2015) Tháng Số theo dõi (con) Số mắc (con) Tỷ lệ mắc (%) 45 24 53,33 45 22 48,89 50 19 38,00 55 15 27,27 10 55 14 25,45 Tính chung 250 94 37,60 Tỷ lệ 60 50 40 30 20 10 10 Tính chung Tháng Hình 4.3 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 46 Qua bảng 4.6 hình 4.3 cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn tháng có khác Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung giảm dần từ tháng 53,33% đến tháng 10 25,45% Nhìn chung tỷ lệ mắc bệnh trại lớn trung bình 37,6% Tỷ lệ mắc phụ thuộc vào thời tiết khí hậu tháng tiến hành theo dõi Vào vụ hè-thu tháng đến tháng tỷ lệ mắc bệnh cao vụ thu-đông tháng đến tháng 10 Vụ hè-thu nhiệt độ môi trƣờng cao, chuồng nuôi biện pháp điều chỉnh nhiệt độ nhiệt độ cao môi trƣờng Tuy nhiên, chuồng nuôi trang trại nghiên cứu đƣợc trang bị hệ thống quạt thông gió giàn làm nên vào mùa hè nhiệt độ chuồng nuôi đƣợc đảm bảo nhƣng cao Nhiệt độ cao làm cho khả thu nhận thức ăn giảm, sức khỏe, sức đề kháng vật giảm sút nên tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tăng lên Ở vụ thu-đông nhiệt độ xuống thấp khả thu nhận thức ăn vật tăng cao, sức khỏe sức đề kháng vật đƣợc tăng cƣờng các tháng tỷ lệ mắc thƣờng thấp 4.6 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sinh sản Với mục đích xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sinh sản: chờ phối sau sinh đẻ Chúng tiến hành theo dõi 125 lợn nái giai đoạn chờ phối 125 lợn nái giai đoạn sau đẻ Từ có đƣợc tỷ lệ lợn nái mắc viêm tử cung giai đoạn sinh sản khác Số liệu đƣợc thể bảng 4.7 Bảng 4.7: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sinh sản Chỉ tiêu Số theo dõi Giai đoạn sinh sản Số mắc (con) Tỷ lệ mắc (%) Chờ phối 125 4,8 Nái sau đẻ 125 88 70,4 47 Kết bảng 4.7 hình 4.5 cho thấy: đàn lợn nái trại chủ yếu bị bệnh giai đoạn sau đẻ (70,40%), giai đoạn chờ phối (4,80%) Sở dĩ có kết nhƣ theo nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung giai đoạn sau đẻ cao điều kiện vệ sinh công tác hộ lý đỡ đẻ không tốt, vi khuẩn có điều kiện xâm nhập vào tử cung gây bệnh Ở giai đoạn chờ phối đàn lợn mắc bệnh thƣờng nguyên nhân sau: mầm bệnh xâm nhập vào tử cung từ giai đoạn đẻ hay lợn nái mắc bệnh thể ẩn từ giai đoạn đẻ, công tác phối giống không kỹ thuật, không đảm bảo vô trùng nhiễm khuẩn đƣờng tiết niệu, khâu đảm bảo vô trùng, thời điểm phối giống chƣa xác, kỹ thuật phối giống công nhân chƣa tốt làm niêm mạc tử cung xây sát, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh Nhƣ vậy, để giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cần phải có biện pháp kỹ thuật nhằm cải tạo môi trƣờng chăn nuôi, phƣơng thức chăn nuôi, trƣớc hết trại phải nâng cấp, đầu tƣ trang thiết bị chăn nuôi, hệ thống xử lý rác thải thật tốt, mở lớp tập huấn kỹ thuật cho công nhân, nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chăn nuôi Trong thời gian theo dõi, nhận thấy ngƣời công nhân chƣa đánh giá mức tầm quan trọng công tác vệ sinh chăn nuôi, khâu vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn, nƣớc uống chƣa tốt, nguyên nhân dẫn đến hầu hết bệnh mà đàn lợn mắc phải có bệnh viêm tử cung 4.7 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Từ thực tế cho thấy: lợn nái lứa đẻ khác có tỷ lệ mắc viêm tử cung khác Vì vậy, tiến hành thu thập số liệu lợn mắc bệnh theo lứa đẻ lợn Số liệu đƣợc thể bảng 4.8 hình 4.6 48 Bảng 4.8: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Lứa đẻ Số nái theo dõi (con) 50 Số nái mắc bệnh (con) 28 40 10 25,00 50 11 22,00 55 15 27,27 55 30 54,55 >5 Tỷ lệ mắc (%) 56,00 Tỷ lệ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 >5 Hình 4.4 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Kết bảng 4.8 hình 4.4 cho thấy: lợn nái đẻ lứa thứ từ lứa thứ trở đi, tỷ lệ mắc viêm tử cung cao , lứa thứ 56%, lứa > 54,55% Lợn đẻ lứa 2, 3, có tỷ lệ mắc bệnh thấp Thấp lứa (22%) Sự khác số nguyên nhân sau: + Lợn đẻ lứa 1: Do đẻ lứa đầu nên tử cung hẹp, trình co 49 bóp đẩy thai làm niêm mạc tử cung tổn thƣơng nhiều, thời gian mở cổ tử cung dài vi khuẩn dễ xâm nhập gây bệnh + Lợn đẻ lứa - 4: Đây giai đoạn bản, lợn nái thích nghi với việc sinh đẻ Do lứa lợn có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, khả co bóp tử cung tốt nên giai đoạn lợn nái mắc bệnh + Lợn đẻ từ lứa trở đi: sức khỏe sức đề kháng giảm sút, sức rặn yếu, co bóp tử cung giảm nên dễ gây sát kế phát viêm tử cung Mặt khác, thời gian hồi phục tử cung lâu hơn, thời gian đóng kín cổ tử cung dài tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập qua cổ tử cung gây viêm Tác giả Nguyễn Văn Thanh (2003) [17] , Nguyễn Văn Thanh (2007) [19], Trịnh Đình Thâu cs (2010) [20] Chỉ thực tiễn sản xuất ta không nên nuôi đẻ nhiều lứa, suất chăn nuôi thấp, tỷ lệ mắc bệnh sinh sản cao, đặc biệt bệnh viêm tử cung Với lợn nái đẻ lứa đầu nên thận trọng việc đỡ đẻ nhƣ sử dụng thuốc kích đẻ oxytocin đề phòng xây xát niêm mạc đƣờng sinh dục dẫn tới viêm tử cung 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Thể mắc Thể nhẹ (+) Thể vừa (++) Thể nặng (+++) Phƣơng pháp điều trị Số điều trị (con) Phác đồ Phác đồ Phác đồ Phác đồ Phác đồ Phác đồ 26 28 17 14 Số ngày điều trị trung bình ( ± ) 3,04±0,13 3,57±0,12 4,32±0,11 5,32±0,26 6,6±0,4 Kết Số khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 26 28 17 14 100 100 100 100 80 50 50 Kết bảng 4.9 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị nhƣ đạt kết cao Tổng số điều trị 94 có 91 khỏi, tỷ lệ khỏi bệnh 96,81% So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ đạt hiệu cao phác đồ Khi điều trị thể nhẹ (+) vừa (++) tỷ lệ khỏi hai phác đồ điều trị đạt 100 % nhƣng số ngày điều trị bình quân với thể nhẹ (+) phác đồ 3,04 ngày phác đồ 3,57 ngày Với thể vừa (++) số ngày điều trị bình quân phác đồ 4,32 ngày phác đồ 5,32 ngày Do thời gian điều trị phác đồ ngắn hơn, tốn thuốc điều trị hơn, lợn khỏi nhanh chóng hồi phục Điều trị thể nặng (+++) phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi bệnh 80,00%, phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi chiếm 50,00% Qua kết điều trị chứng tỏ dùng kháng sinh Amoxycillin LA điều trị viêm tử cung đạt hiệu cao kháng sinh Bio Genta – Tylo 4.9 Xác định số tiêu sinh lý đàn lợn nái sinh sản sau điều trị Do có không khỏi loại thải nên theo dõi tiêu sinh lý 91 lợn nái bảng 4.10 Bảng 4.10: Một số tiêu sinh lý đàn lợn nái sinh sản sau điều trị Diễn giải Tỷ lệ phối đạt lần Amoxycillin LA Bio Genta - Tylo Kết Kết Số lợn Số lợn nái theo Số Số nái theo Tỷ lệ Tỷ lệ dõi lƣợng lƣợng dõi (%) (%) (con) (con) 47 38 88,85 44 27 61,36 Tỷ lệ phối đạt lần 47 17,02 44 14 31,81 Tỷ lệ phối không đạt 47 2,12 44 6,81 Kết bảng 4.9 cho thấy: Sử dụng amoxycillin LA điều trị 47 con, tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 38 đạt 80,88% cao 1,32 lần so với sử dụng thuốc bio genta - tylo điều trị 44 tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 27 đạt 61.36 % 51 Tỷ lệ phối không đạt sử dụng amoxycillin LA 2,12% Bio Genta – tylo 6,81 % so với tổng số nái theo dõi Nhƣ mức độ ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung điều trị hai thuốc khác nhau, sử dụng thuốc Amoxycillin LA có kết điều trị cao so với sử dụng thuốc Bio Genta – Tylo, tỷ lệ phối đạt lần cao, tỷ lệ phối không đạt thấp 52 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu đƣợc thời gian khảo sát nghiêm cứu thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng Chúng đƣa đƣợc số kết luận sau: Tỷ lệ mắc viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng cao, trung bình 31,11% Bệnh thƣờng tập trung cao nái đẻ lứa đầu nái đẻ lứa Tỷ lệ mắc bệnh tháng khác cao vào tháng 6, thấp tháng 10 Tỷ lệ bệnh giai đoạn sau sinh cao so với giai đoạn chờ phối Sử dụng amoxycillin LA, tỷ lệ phối đạt lần đạt 80,88% cao 1,32 lần so với sử dụng thuốc bio genta - tylo tỷ lệ phối đạt lần đạt 61.36 % Tỷ lệ phối không đạt sử dụng amoxycillin LA 2,12% Bio Genta – tylo 6,81 % so với tổng số nái theo dõi 5.2 Đề nghị Cần tiếp tục theo dõi tình hình lợn nái mắc bệnh viêm tử cung diện rộng để có biện pháp phòng trị kịp thời Trong trình nghiên cứu nhận thấy dùng Hanprost kết hợp với dung dịch lugol 0,1% kháng sinh Amoxycillin LA để phòng, trị bệnh viêm tử cung cho hiệu cao Đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu đƣa vào sử dụng rộng rãi thực tiễn sản xuất 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt: Bộ Nông Nghiệp (1982), Giáo trình giải phẫu gia súc, Nxb Nông Nghiệp Lê Xuân Cƣơng (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 18 -21 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, NXB Nông Nghiệp TPHCM Phạm Hữu Doanh (1995), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng Tạp chí chăn nuôi số Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài, Phƣơng Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thú y thuốc nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 35 – 37 Khuất Văn Dũng (2005), “Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò Redsindhy nuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam - Mông Cổ, Ba Vì Hà Tây” Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc Nxb Nông Nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phƣợng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng, (2000) Bệnh lợn nái lợn NXB Nông Nghiệp, tr 78 -81 Madec F Neva C (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập II, tr 28 - 32 10 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình chẩn đoán lâm sàng thú y Nxb Nông Nghiệp 11 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản Nxb 54 Nông Nghiệp 12 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc Nxb Nông Nghiệp 13 Nguyễn Hùng Nguyệt, Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa Bệnh sản khoa Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 31 - 34 14 Sobko A.I, GaDenko N.I (1978), Trần Hoàng, Phan Thanh Phƣợng dịch Cẩm nang bệnh lợn Tập Nxb Nông Nghiệp 15 Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình sản khoa bệnh sản khoa thú y Trƣờng ĐHNNI- Hà Nội 16 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y Nxb Nông Nghiệp 17 Nguyễn Văn Thanh (1999), Một số tiêu sinh sản bệnh đường sinh dục thường gặp đàn trâu tỉnh phía bắc Việt Nam Luận án Tiến sỹ Việt Nam, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 10 số - 2003 19 Nguyễn Văn Thanh (2007) “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị” Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, tập XIV tr 38 - 43 20 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 17 21 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 22 Phùng Thị Vân, Viện chăn nuôi Quốc gia (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản Nxb Lao động - xã hội 55 23 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Đức Lƣu (2000) Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông Nghiệp 24 Xuxoep A.A, Cù Xuân Dần, Lê Khắc Thận dịch (1985), Sinh lý sinh sản gia súc Nxb Nông Nghiệp II Tiếng Anh: 25 Anberth Youssef ( 1997), Reproductive diseases in livestocks Egyptian International Center for Agriculture Course on Animal Production and Health 26 Arthur G.H, (1964), Wrights Veterinary obsterics The Williams and Wilkins Company 27 Bane A (1986), “Control and Prevention of inferited disorder causing infertility” Technical Managemen A.I Programmes Swisdish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 28 Black W.G, (1983), Inflammatory response of the bovine endometrium Am Jour Vet Res 14; 179 29 Paulse Hughes and James Tilton (1996), Maximising pigs production and reproduction Compus, Hue University of Agricultural and Forestry, September 30 Schmitten, G Burgstaller, K Hammer, P Matzke, B Mittrach, W Schmid (1989), "Handbuch chweineproduction”, In Tierproduktion Verlag Paul Parey - Berlin und Hamburg 31 Yao-Ac (1989), Changes in reproductive organs that lead to infertility and the relative effectiveness Magyar allatorvosok Lapja 56 Một số hình ảnh đề tài Một số hình ảnh lợn nái bị viêm tử cung 57 Hình ảnh số loại thuốc 58 Hình ảnh vắc xin sử dụng 59 Một số công việc trình thực tập [...]... cung (Uterus) Tử cung nằm trong xoang chậu, dƣới trực tràng, trên bàng quang và niệu đạo trong xoang chậu, 2 sừng tử cung ở phần trƣớc xoang chậu Tử cung đƣợc giữ tại chỗ nhờ sự bám của âm đạo vào co tử cung và đƣợc giữ bởi các dây chằng Tử cung lợn thuộc loại tử cung sừng kép, gồm 2 sừng thông với một thân và co tử cung: Sừng tử cung dài 50 - 100cm, hình ruột non, thông với ống dẫn trứng Thân tử cung. .. mông dính nhiều dịch viêm, có khi nó khô lại thành từng đám vảy màu trắng xám Kiểm tra qua âm đạo, niêm dịch và dịch rỉ viêm thải ra nhiều Cổ tử cung hơi mở và có mủ chảy qua cổ tử cung Niêm mạc âm đạo bình thƣờng  Viêm nội mạc tử cung thể màng giả Ở thể viêm này, niêm mạc tử cung thƣờng bị hoại tử Những vết thƣơng đã ăn sâu vào tầng cơ của tử cung và chuyển thành hoại tử Lợn nái mắc bệnh này thƣờng xuất... các công trình nghiên cứu về bệnh sinh sản, đặc biệt là bệnh viêm tử cung còn rất ít, do đó tỷ lệ lợn nái mắc bệnh đang ngày càng gia tăng Theo Trịnh Đình Thâu và Nguyễn Văn Thanh (2010)[20], tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoạichủ yếu ở giai đoạn sau đẻ 57,14%, giai đoạn chờ phối 42,86%, thử nghiệm điều trị bằng tiêm dƣới da amoxyl retart với liều 1ml/10kg thể trọng trƣớc khi sinh và ngay... biệt, nếu viêm tử cung kèm theo viêm bàng quang thì còn ảnh hƣởng tới hoạt động của buồng trứng Qua đó ta thấy hậu quả của viêm tử cung là rất lớn, để tỷ lệ mắc bệnh giảm, 24 ngƣời chăn nuôi phải có những hiểu biết nhất định về bệnh từ đó tìm ra biện pháp để phòng và điều trị hiệu quả 2.1.8 Biện pháp phòng và trị bệnh viêm tử cung 2.1.8.1 Phòng bệnh: Quy trình phòng bệnh viêm tử cung Bƣớc 1: Phối giống:... sau: Công tác phối giống không đúng kỹ thuật, nhất là phối giống bằng phƣơng pháp thụ tinh nhân tạo làm xây sát niêm mạc tử cung, dụng cụ dẫn tinh không đƣợc vô trùng khi phối giống có thể đƣa vi khuẩn từ ngoài vào tử cung lợn nái gây viêm Lợn nái phối giống trực tiếp, lợn đực mắc bệnh viêm bao dƣơng vật hoặc mang vi khuẩn từ những con lợn nái khác đã bị viêm tử cung, viêm âm đạo truyền sang cho lợn. .. co tử cung mở vi sinh vật có điều kiện để xâm nhập vào gây viêm Ngoài các nguyên nhân kể trên viêm tử cung còn có thể là biến chứng nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập vào dạ con gây nên trong thời gian động dục, vi khuẩn xâm nhập vào tử cung theo đƣờng máu và viêm tử cung là một trong những triệu chứng lâm sàng chung (Lê Văn Năm và cs, 1997) [11] Theo Madec F và Neva C (1995) [9], bệnh viêm tử cung và. .. và Trần Thị Dân (2004) [3] khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn tới một số hậu quả chính sau: Khi lợn bị viêm tử cung dễ dẫn tới say thai Lớp cơ trơn ở thành tử cung có đặc tính co thắt Khi mang thai, sự co thắt của cơ tử cung giảm đi dƣới tác dụng của progesterone, nhờ vậy phôi có thể bám chặt vào tử cung Khi tử cung bị viêm cấp tính do nhiễm trùng, tế bào lớp nội mạc tử cung tiết nhiều prostaglandin... nhân của bệnh viêm tử cung Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [7], viêm tử cung là một quá trình bệnh lý thƣờng xảy ra ở gia súc cái sinh sản sau đẻ Quá trình viêm phá huỷ các tế bào tố chức của các lớp hay các tầng tử cung gây rối loạn sinh sản ở gia súc cái làm ảnh hƣởng lớn, thậm chí làm mất khả năng sinh sản ở gia súc cái Theo các tác giả Đào Trọng Đạt và cs (2000) [8], bệnh viêm tử cung ở lợn nái thƣờng... Có thể dựa vào các chỉ tiêu ở bảng sau 20 Bảng 2.4: Các chỉ tiêu chẩn đoán viêm tử cung Các chỉ tiêu phân biệt STT 1 Sốt 2 Dịch viêm 3 Màu Mùi Phản ứng đau Viêm tử cung thể nhẹ Viêm tử cung thể vừa Viêm tử cung thể nặng Sốt nhẹ Sốt cao Sốt rất cao Trắng xám, trắng sữa Hồng, nâu đỏ Nâu rỉ sắt Tanh Đau nhẹ Tanh, thối Đau rõ Thối khắm Rất đau 4 Phản ứng co cơ Phản ứng co Phản ứng co giảm tử cung rất yếu... nhập và tác động lên lớp niêm mạc gây viêm (Arthur G.H,1964) [26]) Theo Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000) [12], bệnh viêm nội mạc tử cung có thể chia 2 loại: - Viêm nội mạc tử cung thể cata cấp tính có mủ, chỉ gây tổn thƣơng ở niêm mạc tử cung - Viêm nội mạc tử cung thể màng giả, tổ chức niêm mạc đã bị hoại tử, tổn thƣơng lan sâu xuống dƣới tầng cơ của tử cung và chuyển thành viêm hoại tử  Viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại công ty CP Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại công ty CP Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại công ty CP Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay