(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954

27 151 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:01

(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH XUN CÔNG TáC XÂY DựNG ĐảNG CủA ĐảNG Bộ LIÊN KHU III Từ NĂM 1948 ĐếN NĂM 1954 Chuyờn ngnh : Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s : 62 22 03 15 TểM TT LUN N TIN S LCH S H NI - 2015 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS, TS Nguyn Mnh H TS Nguyn Bỡnh Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca tỡ 1.1 V khoa h c Thc tin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp rt phong phỳ ú, th hin rừ nột s sỏng to ca ng b Liờn khu trờn c ba phng din: xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc Tuy nhiờn, n nay, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu ton din, h thng v ny 1.2 V th c ti n Cụng tỏc xõy dng ng cú vai trũ quan trng, quyt nh nng lc v sc chin u ca ng ng mun vng mnh, mun gi vng vai trũ lónh o, cn nghiờn cu, tng kt, dng nhng kinh nghim cụng tỏc xõy dng ng ca cỏc a phng lch s Nghiờn cu, tng kt nhng kinh nghim v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954, cú th dng phc v cụng tỏc xõy dng ng hin Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 M c ớch Nghiờn cu, phc dng, lm sỏng t quỏ trỡnh xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954; tng kt, ỳc rỳt nhng kinh nghim cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu nhm phc v cụng tỏc xõy dng, chnh n ng hin 2.2 Nhi m v Su tm, h thng húa t liu v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954; phõn tớch lm rừ ch trng ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh v xõy dng ng núi chung v i vi cụng tỏc xõy dng ng trờn a bn Liờn khu III núi riờng; tỏi hin quỏ trỡnh ng b Liờn khu III lónh o, thc hin cụng tỏc xõy dng ng trờn cỏc mt chớnh tr, t tng, t chc; nờu bt nhng kt qu t c; ch nhng hn ch, khuyt im v nguyờn nhõn ca nhng hn ch, khuyt im; ỳc kt nhng kinh nghim cú ý ngha lý lun, thc tin qua thc tin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i t ng nghiờn c u Lun ỏn nghiờn cu hot ng xõy dng ng ca ng b Liờn khu III: ch trng, s ch o ca ng b 3.2 Ph m vi nghiờn c u V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu ch trng xõy dng ng ca Trung ng ng v quỏ trỡnh ng b Liờn khu III trin khai thc hin cụng tỏc xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc V khụng gian: T thỏng 2-1948 n thỏng 5-1952, gm a bn 11 tnh, thnh ph: Hi Kin, Hi Dng, Hng Yờn, Thỏi Bỡnh, Nam nh, H Nam, H ụng, Sn Tõy, Ninh Bỡnh, Hũa Bỡnh v H Ni (Thỏng 12-1948, tnh Hi Kin tỏch thnh thnh ph Hi Phũng v tnh Kin An Ngy 11-5-1949, H Ni tỏch Liờn khu III thnh c khu, Trung ng ng trc tip ch o) T thỏng 5-1952 n thỏng 7-1954, gm tnh, thnh ph: Nam nh, H Nam, H ụng, Sn Tõy, Ninh Bỡnh v Hũa Bỡnh V thi gian: T thnh lp Liờn khu III (thỏng 2-1948) n Hip nh Genốve (Gi-ne-v) c ký kt thỏng 7-1954 C s lý lun, ngun ti liu v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lu n Lun ỏn c thc hin trờn c s dng ch ngha vt lch s v phộp bin chng ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v nhng quan im ca ng v xõy dng ng 4.2 Ngu n ti li u Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s nhng ngun t liu ch yu, ỏng tin cy, c cụng b Vn kin ng Ton hoc c lu tr ti Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng, Phũng T liu Vin Lch s ng; sỏch chuyờn kho; sỏch lch s ng b cỏc a phng thuc a bn Liờn khu III ó xut bn v.v 4.3 Ph ng phỏp nghiờn c u Lun ỏn s dng phng phỏp lch s, lụgớc, phõn tớch, thng kờ, so sỏnh, phờ phỏn s liu v phng phỏp nghiờn cu c thự ca khoa hc lch s ng úng gúp ca lun ỏn 5.1 V t li u Su tm, hp, thm nh t liu, ti liu, nht l t liu gc v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954, ú cú nhiu s liu mi 5.2.V n i dung Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn giỳp cho ngi c thy rừ quỏ trỡnh ng b Liờn khu III lónh o, thc hin cụng tỏc xõy dng ng t nm 1948 n nm 1954 v ý ngha ca cụng tỏc xõy dng ng i vi s nghip lónh o khỏng chin, kin quc ca ng b Liờn khu; gúp phn lm phong phỳ, ton din v sõu sc hn cụng tỏc nghiờn cu, ging dy lch s ng Cng sn Vit Nam; cung cp thờm nhng lun c khoa hc phc v cụng tỏc xõy dng, chnh n ng hin B cc ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cụng trỡnh ca tỏc gi ó cụng b liờn quan n ti lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU CC CễNG TRèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI Cho n nay, cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 c cp nhng mc , phm vi, gúc khỏc mt s cụng trỡnh lch s sau: 1.1 Nhng cụng trỡnh, bi vit nghiờn cu chung v Lch s ng Cng sn Vit Nam v cụng tỏc xõy dng ng Mt s cụng trỡnh, bi vit c bn nh: Lch s ng Cng sn Vit Nam, s tho, (1920-1954), Nxb S tht, H Ni, 1981 (tỏi bn nm 1984; Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, Vin Lch s ng, Lch s biờn niờn ng Cng sn Vit Nam, III ng lónh o khỏng chin v kin quc (1945-1954), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2009 (tỏi bn nm 2012); Nhng kinh nghim v xõy dng ng Cng sn Vit Nam qua 70 nm hot ng ca ng, ca GS u Th Biu (s 32000); Cụng tỏc xõy dng ng v cng c t chc ng Liờn khu IV thi k 1945-1950, ca Nguyn Danh Li (s 12-2000); ti khoa hc cp b ng lónh o xõy dng h thng t chc ng cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp (1945 -1954), TS Nguyn Bỡnh lm Ch nhim v.v mc khỏc nhau, cỏc cụng trỡnh, bi vit ú u phn ỏnh mt s khớa cnh liờn quan n ch ca lun ỏn 1.2 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu chung v Liờn khu III Mt s cụng trỡnh tiờu biu nh: Quõn khu Ba - Lch s khỏng chin chng thc dõn Phỏp, Nxb Quõn i nhõn dõn, H Ni 1998; Lch s khỏng chin chng Phỏp Khu T ngn sụng Hng 1945-1955, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 20001; My ln Khu T ngn sụng Hng khỏng chin chng Phỏp 1945-1955, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2001; ti khoa hc cp b Vai trũ ca Liờn khu u III khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc v nhng nm u xõy dng, cng c Bc, TS Nguyn Quý lm Ch nhim v.v Nhng cụng trỡnh trờn trỡnh by mt s ch trng khỏng chin, kin quc ca Liờn khu y III v cp y mt s tnh, thnh Liờn khu; nờu lờn mt vi khớa cnh v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III C ba nhúm cụng trỡnh trờn l ngun ti liu quan trng, gi m nhng Lun ỏn cn gii quyt, cng nh gúp phn giỳp nghiờn cu sinh hon thnh tt lun ỏn ca mỡnh 1.3 Cỏc cụng trỡnh lch s ng b v lch s cỏc ban, ngnh, on th ca cỏc tnh, thnh thuc Liờn khu III Cỏc cụng trỡnh lch s ng b ca cỏc tnh, thnh ph trờn a bn Liờn khu III nh: Ban Chp hnh ng b ng Cng sn Vit Nam Hi Phũng: Lch s ng b Hi Phũng, I (1925-1955), Nh xut bn Hi Phũng, 1991; Ban Chp hnh ng b tnh Nam nh: Lch s ng b tnh Nam nh 1930-1975, Nh xut bn Chớnh tr quc gia, H Ni, 2001; Tnh u H Tõy: Lch s ng b tnh H Tõy, II 1945-1954, 1994 v.v ó phn ỏnh mt vi khớa cnh v cụng tỏc xõy dng ng ca cỏc a phng trờn a bn Liờn khu NH GI KT QU CA CC CễNG TRèNH NGHIấN CU n nay, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu mt cỏch ton din, h thng cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 Trong hu ht cỏc cụng trỡnh ó cụng b, ni dung liờn quan n ti ca lun ỏn ch c phn ỏnh mt cỏch n l, tn mn, mang tớnh minh din bin chung ca cuc khỏng chin Cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 cha bao gi c coi l i tng nghiờn cu c lp ng b Liờn khu III tin hnh xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc nh th no? Kt qu t c, hn ch, khuyt im; nguyờn nhõn ca nhng kt qu, hn ch ú; nhng kinh nghim rỳt t thc tin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu cuc khỏng chin sao? Chng no nhng ú cha c lm sỏng t v lun gii thu ỏo thỡ nhng ỏnh giỏ, kin gii v quỏ trỡnh xõy dng ng thi k khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc cha y , sõu sc v ton din NHNG VN LUN N TP TRUNG GII QUYT - Phõn tớch cỏc yu t tỏc ng n cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t thỏng 2-1948 n thỏng 7-1954 - Trỡnh by mt cỏch cú h thng nhng quan im, ch trng v s ch o ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh núi chung v i vi cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 núi riờng - Tỏi hin quỏ trỡnh lónh o, t chc thc hin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III trờn ba mt chớnh tr, t tng, t chc t thỏng 2-1948 n thỏng 7-1954 - ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan nhng thnh tu, hn ch cng nh nguyờn nhõn ca nhng hn ch cụng tỏc xõy dng ca ng b Liờn khu III - ỳc kt mt s kinh nghim cú ý ngha thc tin t lch s cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III nhng nm 1948 n nm 1954 Chng XY DNG NG V CHNH TR, T TNG, T CHC, P NG YấU CU LNH O KHNG CHIN TRONG TèNH HèNH MI (2/1948 - 5/1952) 1.1 TèNH HèNH XY DNG NG TRấN A BN LIấN KHU III TRC THNG 2-1948 V CH TR NG C A TRUNG NG NG, CH T CH H CH MINH V XY D NG NG 1.1.1 S i ca ng b Liờn khu III Thc hin ngh quyt thng nht Khu Bc B ca Ban Chp hnh Trung ng ng, ngy 20-1-1948 v Sc lnh s 120-SL ngy 25-1-1948 ca Ch tch H Chớ Minh, u thỏng 2-1948, Liờn khu III c thnh lp, trờn c s sỏp nhp Khu II, Khu III v Khu XI a bn Liờn khu III gm 11 tnh, thnh ph: Hi Kin, Hi Dng, Hng Yờn, Thỏi Bỡnh, Nam nh, H Nam, H ụng, Sn Tõy, Ninh Bỡnh, Hũa Bỡnh v H Ni Ngay sau Liờn khu III c thnh lp, kp thi lónh o, iu hnh quõn v dõn Liờn khu khỏng chin, Trung ng ng ch nh Ban Thng v Liờn khu y gm cỏc ng chớ: Lờ Quang Hũa, Nguyn Vn Lc, Lờ Quang o, Trn Quang Bỡnh, Vn Tin Dng, Mi, V Oanh, ng Tớnh, Nguyn Khai , ng Nguyn Vn Trõn lm Bớ th Liờn khu y, kiờm ch tch y ban Khỏng chin - Hnh chớnh Liờn khu; ng Lờ Thanh Ngh lm Phú Bớ th Trc tỡnh hỡnh cỏc tnh T ngn b chim úng, cụ lp, thun li cho vic iu hnh khỏng chin, ngy 24-5-1952, Trung ng ng Ngh quyt s 08/NQ-TU tỏch tnh phớa Bc sụng Hng ca Liờn khu III gm Hi Phũng, Kin An, Thỏi Bỡnh, Hi Dng, Hng Yờn thnh lp Khu T ngn sụng Hng Liờn khu III t thi im ú n kt thỳc cuc khỏng chin gm tnh, thnh ph cũn li Hu ngn sụng Hng l H ụng, H Nam, Nam nh, Ninh Bỡnh, Sn Tõy v Hũa Bỡnh Thc hin s ch o ca Trung ng ng, t ngy 20-5 n 2-61952, Liờn khu y hp Hi ngh ln th Ngh quyt v t chc v phõn cụng nhim v cho cỏc ng tham gia Ban Chp hnh Liờn khu y mi Liờn khu y mi gm 15 ng chớ, ng Lờ Thanh Ngh lm Bớ th kiờm Chớnh y 1.1.2 Nhng yu t tỏc ng n cụng tỏc xõy dng ng Liờn khu III 1.1.2.1 i u ki n t nhiờn, kinh t - xó h i Liờn khu III - vựng t phỡ nhiờu, rng ln vi din tớch khong 16.000 km2, nm trung tõm ng bng Bc B; iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi cú nhiu thun li nhng cng cú nhng khú khn, phc Khụng ch l trung tõm v chim phn ln din tớch ng bng Bc B, Liờn khu III cũn l ca ngừ i vo Bc Vit Nam iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi ca Liờn khu ó quy nh v trớ chin lc c bit quan trng ca a bn i vi cuc khỏng chin ca ta v i vi cuc chin tranh xõm lc ca ch Liờn khu III, ú, tr thnh mc tiờu ỏnh chim, bỡnh nh s ca quõn Phỏp Thc tin chin tranh ỏc lit, y gian kh, hy sinh trờn a bn Liờn khu ó tỏc ng n t tng, tinh thn ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn Mt khỏc, c im t nhiờn, kinh t xó hi ca Liờn khu cng chi phi mnh m quan nim, t tng, li sng, tớnh cỏch ca cỏn b, ng viờn trờn a bn Bờn cnh tinh thn sỏng to, t lp, t cng, on kt, kiờn trung, chu thng, chu khú cũn cú t tng ca ngi tiu nụng vi nhiu hn ch v tớnh cỏch (hp hũi, cỏ nhõn), v nhn thc v trỡnh hoỏ Liờn khu III l a bn cú nhiu ng bo Cụng giỏo, nhiu tc ngi sinh sng: ngi kinh l ch yu bờn cnh ng bo Mng, Thỏi, Ty, Nựng, Dao, Hoa ( Ninh Bỡnh, Hũa Bỡnh v Sn Tõy) phỏt huy u im, khc phc nhng nh hng khụng tt n t tng, tớnh cỏch ca ngi cỏn b, ng viờn v on kt c nhõn dõn cỏc tụn giỏo, cỏc dõn tc khỏng chin, chng õm mu bỡnh nh ng 11 bng Bc B v chớnh sỏch ly chin tranh nuụi chin tranh, dựng ngi Vit ỏnh ngi Vit ca thc dõn Phỏp, a cuc khỏng chin chuyn sang th sn sng phn cụng v tin cụng 1.2.2 ng b Liờn khu III y mnh giỏo dc t tng Ni dung giỏo dc t tng ca ng b Liờn khu ch yu nhm vo giỏo dc lp trng giai cp, nim tin tng vo s lónh o ca ng, ý thc khỏng chin lõu di, t lc cỏnh sinh, chu ng gian kh, khụng s hy sinh; giỳp cỏn b, ng viờn nhn rừ bn, thự; chng t tng li, dao ng, s M, thõn M, ỏnh giỏ cao thc dõn Phỏp; ng viờn tinh thn, ý chin u trc nhng chin dch ln (Chin dch Biờn Gii) Vi ch trng ỳng n v bng nhng bin phỏp giỏo dc thit thc, cụng tỏc giỏo dc t tng thi k ny ó giỳp cho cỏn b, ng viờn ca ng b nõng cao nhn thc, cng c lp trng giai cp, quan im qun chỳng; quan im, ng li khỏng chin; tỡnh hỡnh, nhim v Nhng t tng sai lch nh: bi quan, dao ng, cu an, lỏnh gic, u hng hoc lc quan tu, ch quan, khinh ch, li, núng vi, on k khỏng chin c khc phc Cỏn b, ng viờn phõn bit rừ bn, thự Trờn c s ú, xỏc nh rừ ý thc, trỏch nhim i vi cuc khỏng chin, nờu cao ý thc hon thnh nhim v 1.2.3 ng b Liờn khu III tớch cc xõy dng, cng c t chc Cụng tỏc t chc trung vo xõy dng, kin ton b mỏy ng cỏc cp theo hng tinh, gn, hiu qu; tng cng cụng tỏc o to, b sung, bt cỏn b; sa i l li lm vic; chng ch ngha cỏ nhõn; y mnh phỏt trin ng, chỳ trng xõy dng chi b t ng cụng tỏc Nm 1948, 1949, ch trng thi ua xõy dng Hi ca Trung ng ng ó chi phi mnh m cụng tỏc phỏt trin ng ca Liờn khu Do ú, Liờn khu ó phỏt trin ng t, khụng m bo v cht lng v tr thnh a phng phỏt trin ng mnh nht c nc vi 15 ng vo cui 12 nm 1949 [25] Nm 1950, 1951 v u nm 1952, mt s yu t khỏch quan, ch quan (chin tranh ỏc lit, c s b phỏ; cỏn b, ng viờn hy sinh, b bt; mt s khụng nh cu an, nm im; thc hin mỏy múc Ch th Tm ngng phỏt trin ng viờn mi ca Trung ng ), s lng cỏn b, ng viờn, chi b c s, chi b t ng cụng tỏc ca ng b Liờn khu gim nhanh, thiu cỏn b trm trng, c bit l cỏn b huyn, xó n thỏng 5-1952, ton Liờn khu cú khong ng viờn [49] Tiu kt chng T nm 1948 n thỏng 5-1952, ng b Liờn khu III ó tin hnh xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc, tng bc nõng cao nng lc v sc chin u ca ng b; ó lónh o quõn v dõn Liờn khu thc hin tt cỏc nhim v chớnh tr, bc u gúp phn ỏnh bi õm mu chim úng ng bng ca thc dõn Phỏp Bờn cnh nhng kt qu t c, cụng tỏc xõy dng ng thi k ny cú nhiu khuyt im Khuyt im ln nht l phỏt trin ng viờn khụng chỳ ý n cht lng, quỏ coi trng thnh tớch, ó lm nh hng nghiờm trng n cht lng i ng cỏn b, ng viờn, n sc chin u ca ng b Nhng khuyt im ú c ng b Liờn khu khc phc nhng nm sau ú Chng XY DNG NG B VNG MNH, M BO LNH O CUC KHNG CHIN N THNG LI (5/1952 - 7/1954) 2.1 CH TRNG MI CA TRUNG NG NG V CH TCH H CH MINH V XY DNG NG Bc sang nm 1952, cuc khỏng chin ca nhõn dõn Vit Nam ginh c nhng kt qu quan trng Vi chin thng Hũa Bỡnh ụng - 13 Xuõn 1951-1952, th v lc ca ta ngy cng ln mnh, quõn v dõn c nc cú iu kin tip tc m nhng chin dch ln tiờu dit ch, tin ti kt thỳc chin tranh nõng cao sc chin u cho ng, ỏp ng yờu cu lónh o y mnh khỏng chin, t na u nm 1952 n kt thỳc cuc khỏng chin, Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh tip tc xỏc nh cụng tỏc xõy dng ng l nhim v trng yu, ú, chnh hun, chnh ng l nhim v trng tõm ng thi, y mnh hc tp, bi dng nõng cao trỡnh lý lun, nng lc cụng tỏc cho cỏn b, ng viờn, kt hp vi chnh n t chc Tt c nhm lm cho ton ng thng nht v t tng, vng mnh v t chc, sc lónh o khỏng chin giai on quyt nh 2.2 NG B LIấN KHU III TNG CNG XY DNG NG V CHNH TR, T TNG, T CHC (5/1952-7/1954) 2.2.1 ng b Liờn khu III xỏc nh nhim v chớnh tr giai on quyt nh ca cuc khỏng chin Sau chin dch Hũa Bỡnh, cuc khỏng chin trờn a bn Liờn khu ngy cng cú nhiu thun li, m kh nng ch ng tn cụng tiờu dit ch ng b ngy cng trng thnh, cú nhiu kinh nghim lónh o Bờn cnh ú, mt s cỏn b, ng viờn cũn vi phm nhiu khuyt im: t tng, lp trng giai cp, quan im khỏng chin sai lch; tinh thn, ý chin u cha cao; ch ngha cỏ nhõn, bờnh quan liờu, mnh lnh cũn nng Ngc li, sau chin dch Hũa Bỡnh, thc dõn Phỏp cng lỳn sõu vo th b ng, sc tng cng lc lng, y mnh cn quột, ỏnh phỏ, ginh git a bn Liờn khu Hố nm 1953, Phỏp tin hnh k hoch Nava nhm chim v gi cho c ng bng Bc B, Liờn khu III tr thnh mt trng im k hoch ỏnh chim ca quõn Phỏp 14 Cn c vo tỡnh hỡnh a phng v ch trng ca Trung ng ng, ng b Liờn khu tip tc xỏc nh nhim v chớnh tr ca Liờn khu giai on mi l: tip tc y mnh khỏng chin, ú, nhim v quan trng bc nht l gi vng v y mnh u tranh vựng sau lng ch, phi hp cht ch vi chin trng c nc Mi cụng tỏc khỏc nh: xõy dng lc lng, bi dng sc dõn, ng viờn nhõn dõn sn xut, tit kim, úng thu nụng nghip, úng gúp sc ngi, sc ca phc v khỏng chin phi tin hnh thng xuyờn v u nhm phc v khỏng chin Mi vựng u xỏc nh nhim v c th, phự hp vi c im a bn Cỏc nhim v ú c th hin qua Hi ngh Liờn khu y ln th (t 205 n 2-6-1952), Hi ngh Thng v Liờn khu y (thỏng 8-1953), Ngh quyt ca Ban Chp hnh Liờn khu y (thỏng 10-1952), Hi ngh Cỏn b Liờn khu III (thỏng 1-1954) Vi vic xỏc nh rừ nhim v chớnh tr, t thỏng 5-1952 n thỏng 7-1954, ng b Liờn khu ó lónh o quõn v dõn trờn a bn ỏnh bi õm mu chim úng ng bng Liờn khu ca ch, ginh thng li ngy cng to ln, gúp phn vo thng li ụng - Xuõn 1953 - 1954 m nh cao l chin thng in Biờn Ph, a ti vic ký kt Hip nh Ginev, gii phúng hon ton Bc 2.2.2 ng b Liờn khu III lónh o v t tng Nhm thng nht t tng v nờu cao quyt tõm khỏng chin, thc hin thng li nhim v chớnh tr t ra, t thỏng 5-1952 n thỏng 7-1954, ng b Liờn khu III tip tc trung giỏo dc v lp trng giai cp, quan im, ng li, phng chõm khỏng chin ca ng; giỏo dc tỡnh hỡnh, nhim v, tinh thn trỏch nhim, ý chin u; chnh n, un nn nhng t tng, nhn thc sai lch; chng ch ngha cỏ nhõn; xõy dng t tng ỳng n, nõng cao nhn thc, trỡnh mi mt cho cỏn b, ng viờn ng b c bit chỳ ý giỏo dc, ng viờn nhng thi im quan trng ca cuc khỏng chin (trc nhng chin dch ln) 15 Nh chỳ trng giỏo dc, bi dng, cỏn b, ng viờn ng b ngy cng nõng cao c nhn thc, t tng; nõng cao cao ý thc v tinh thn trỏch nhim thc hin ch trng, chớnh sỏch ca ng; tớch cc lónh o quõn v dõn Liờn khu khỏng chin Nhng khuynh hng t tng hu khuynh, t khuynh c khc phc; gii quyt c bn tỡnh trng cỏn b, ng viờn vựng ch hu cu an, xin vựng t Ton ng b on kt, thng nht, quyt tõm lónh o nhõn dõn khỏng chin 2.2.3 ng b Liờn khu III xõy dng, cng c t chc Sau Trung ng tỏch Khu T ngn a bn Liờn khu III, ng b Liờn khu ó trung sp xp, cng c li b mỏy lónh o t Liờn khu ti c s; tng cng cụng tỏc cỏn b; sa i l li lm vic, chng bnh nhiu (khai Hi, ch th, bỏo cỏo nhiu), ớt (ớt iu tra nghiờn cu, kim tra, theo dừi; ớt hc chớnh sỏch, ớt rỳt kinh nghim v tng kt kinh nghim), thc hin ỳng nguyờn tc th lónh o, cỏ nhõn ph trỏch ng thi, tin hnh chnh hun, chnh ng, chnh n chi b Cụng tỏc phỏt trin ng c Liờn khu y quan tõm nhng hu nh khụng t kt qu S lng ng viờn, chi b ng gim nhanh, u nm 1954, ng b Liờn khu ch cú 20.000 ng viờn nõng cao cht lng cỏn b, ng viờn, ng b Liờn khu ó tin hnh m cỏc lp bi dng, giỏo dc lý lun, o c, húa; thc hin xuyờn cụng tỏc kim tra, cao k lut ng, khen thng Vi ch trng v nhng bin phỏp tớch cc, b mỏy ng ca ng b Liờn khu c cng c, nhng phn t xu, phn ng b lc, cỏn b thuc thnh phn c bn c b sung vo cp y cỏc cp Sc chin u ca ng b Liờn khu c tng cng, to iu kin ng b lónh o hon thnh xut sc nhim v chớnh tr 16 Tiu kt chng Vi s n lc ca Liờn khu y v cỏc cp y a phng, t thỏng 51952 n kt thỳc cuc khỏng chin, ng b Liờn khu ó lờn khc phc nhng tn ti, tng bc xõy dng ng b vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc ng b Liờn khu ó lónh o nhõn dõn trờn a bn khỏng chin thng li So vi thi k trc tỏch cỏc tnh T ngn (5-1952), cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu giai on ny cú mt s im khỏc: - Lónh o xõy dng ng trờn a bn hp hn (6 tnh, thnh ph), trung ch yu vo cng c, chnh n ng (kin ton cp y, cng c chi b, giỏo dc, bi dng cỏn b, ng viờn, chnh n chi b, cp y cỏc cp); cụng tỏc phỏt trin ng viờn gn nh ngng hn cỏc a phng; cụng tỏc o to cỏn b gp nhiu khú khn Giai on ny, v mt hnh chớnh, tnh T ngn tỏch Liờn khu III Do ú, s lng ng viờn, chi b ng v cỏn b thi k ny gim nhiu so vi giai on trc; thiu nhiu cỏn b ct cỏn, cỏn b xó - Do trung ch yu vo cụng tỏc cng c, chnh n nờn cỏc t chc ng, i ng cỏn b, ng viờn ca ng b Liờn khu cú bc chuyn vt bc v nng lc, sc chin u v dy dn kinh nghim cụng tỏc Vi s trng thnh mnh m, ng b Liờn khu ó lónh o quõn v dõn liờn khu hon thnh xut sc nhim v khỏng chin, gúp phn ỏnh bi thc dõn Phỏp xõm lc, gii phúng hon ton Bc Chng NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 3.1 NHN XẫT 3.1.1 Thnh tu, nguyờn nhõn Tri qua nm khụng ngng phn u, cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III ó t c nhiu thnh tu quan trng Nhng thnh tu ú l: 17 V chớnh tr ng b ó nhng ch trng, nhim v chớnh tr ỳng n, phự hp vi thc tin a phng, gúp phn a cuc khỏng chin n thng li Trong cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp, ng b Liờn khu III ó tuõn th ỳng nguyờn tc xỏc nh nhim v chớnh tr ca ng, ú l, quỏn trit ch trng ca Trung ng ng, cn c vo hon cnh c th ca a phng nhim v chớnh tr phự hp Xut phỏt l mt a bn trng im bỡnh nh ca ch Bc B, trờn tinh thn ch o ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh, nhim v chớnh tr chớnh yu m ng B Liờn khu xỏc nh l khỏng chin, mi nhim v khỏc u nhm phc v nhim v khỏng chin Trờn tinh thn ú, mi vựng, cn c vo c im riờng, nhim v ch yu bờn cnh cỏc nhim v thng xuyờn Vựng ch tm chim úng, nhim v ch yu l cỏc hot ng quõn s a dng bờn cnh nhim v thng xuyờn l sn xut, xõy dng lc lng, u tranh chớnh tr, kinh t, húa; chng bt lớnh, chng dn lng, lp p; binh, ch Vựng t do, nhim v chớnh yu l bo v, xõy dng thc lc mi mt, phỏt trin sn xut bờn cnh nhim v thng xuyờn l tớch cc chun b chin u v sn sng chin u Do tuõn th ỳng nguyờn tc xỏc nh nhim v chớnh tr ca ng, nhng nhim v chớnh tr m ng b Liờn khu ỏp ng y yờu cu cn phi thc hin mt vựng tm b ch chim, mt a bn trng im trờn chin trng trng im; hon ton phự hp vi quan im ton dõn khỏng chin, ton din khỏng chin, khỏng chin khp ni ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh Do ú, ng b ó lónh o quõn v dõn Liờn khu khỏng chin thng li 18 V t t ng ng b Liờn khu ó quỏn tri t sõu r ng, nõng cao nh n th c cỏn b , chi n c a ng viờn v quan i m, ng l i, ph ng chõm khỏng ng on kt, thng nht t tng, hnh ng ton ng b l iu kin tiờn quyt lónh o khỏng chin thnh cụng Nhn thc rừ iu ú, t nm 1948 n nm 1954, ng b Liờn khu luụn cao cụng tỏc giỏo dc t tng, ú, mt mt trung quỏn trit cỏn b, ng viờn v quan im, ng li, phng chõm, ch trng khỏng chin ca ng; v tỡnh hỡnh, nhim v tng thi k; tỡnh hỡnh Liờn khu v ch trng ca ng b Liờn khu Vỡ vy, cỏn b, ng viờn Liờn khu luụn nhn thc rừ cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp m quõn v dõn ta ang tin hnh l cuc khỏng chin ton dõn, ton din, trng k, da vo sc mỡnh l chớnh; phng chõm ca cuc khỏng chin l va khỏng chin, va kin quc T ú, cỏn b, ng viờn cng c c lp trng t tng; tinh thn, ý chin u; ý thc, trỏch nhim i vi ng v s nghip khỏng chin vựng sau lng ch cng nh vựng t do, cỏn b, ng viờn luụn chp hnh ỳng ch trng, chớnh sỏch ca ng v Chớnh ph, hon thnh tt nhim v c giao, tr thnh tm gng c v mnh m nhõn dõn tham gia khỏng chin Trong mt vi thi on, mt s nguyờn nhõn, mt b phn cỏn b, ng viờn ny sinh nhng khuynh hng t tng sai lch t khuynh, hu khuynh; ch ngha cỏ nhõn, quan liờu, mnh lnh, tham ụ, bố phỏi, nh hng n sc chin u ca ng b ng b Liờn khu ó tin hnh nhiu bin phỏp khc phc: chnh hun, chnh ng, t chc hc tp, bi dng Nh ú, cỏn b, ng viờn ca ng b ó kiờn nh lp trng t tng; thng nht ý v hnh ng, sc chin u ca ng b c nõng cao Nhng khuynh hng t tng sai lch, nhng cn bnh cú hi cho ng c khc phc Nhõn dõn tin tng vo s lónh 19 o ca ng b, tớch cc tham gia khỏng chin Thc tin khỏng chin y gian kh trờn a bn di s lónh o ca ng b Liờn khu vi nhng thng li ngy cng to ln l minh chng cho thnh cụng ca ng b Liờn khu cụng tỏc lónh o t tng V t ch c Xõy dng c b mỏy lónh o vi i ng cỏn b cú phm cht, nng lc v tinh thn trỏch nhim cao ng b Liờn khu ó trung xõy dng b mỏy lónh o ng cp gn, nh, vng chc, theo nguyờn tc on ch huy, cỏ nhõn ph trỏch Cp y t Liờn khu ti c s c xõy dng trờn c s bu c dõn ch (mt vi thi im, mt vi c quan cp y, hon cnh chin s ỏc lit, cp trờn phi tm thi ch nh) B mỏy lónh o ca ng b Liờn khu c cng c, kin ton theo hng gn, nh, hiu qu; cú s phõn cụng chc nng, nhim v rừ rng, phự hp vi c im ca mt vựng b ch chim úng, cn phỏ v kim soỏt gt gao ng thi, ng b cng xõy dng c i ng cỏn b cú phm cht, nng lc v tinh thn trỏch nhim cao (cui nm 1949, Liờn khu cú 8.555 cỏn b) B mỏy lónh o gn, nh v i ng cỏn b nng lc, giu kinh nghim ca ng b Liờn khu l mt nhng nhõn t quan trng, quyt nh thnh cụng s nghip khỏng chin trờn a bn Phỏt trin c i ng ng viờn kiờn trung v nhng chi b ng t ng c cụng tỏc Trong bi cnh Liờn khu b ch chim úng, ỏnh phỏ; a bn b chia ct, giao thụng, liờn lc khú khn, ng b ó sỏng sut trung xõy dng, phỏt trin i ng ng viờn kiờn trung v chi b t ng c cụng tỏc Mc dự mt vi thi on, cụng tỏc phỏt trin ng ca ng b cũn nhng hn ch, khuyt im, song v c bn, i ng ng viờn v nhng chi b ng kiờn cng, hng hỏi khụng ngng c cng c, 20 ó to iu kin cho ng b Liờn khu phỏt huy c vai trũ ca mỡnh mi hon cnh, a phong tro khỏng chin ca Liờn khu tin lờn Thc tin lónh o khỏng chin vựng sau lng ch, khụng s gian kh, hy sinh, cỏn b, ng viờn v cỏc chi b t ng c cụng tỏc ó dng cm bỏm a bn lónh o khỏng chin Phong tro khỏng chin Liờn khu, ú, tng bc vt qua thi k khú khn, en ti nhng nm 1950-1951 Cng nh ú, ụng - Xuõn 1953-1954, mc dự ch vi khong 20.000 ng viờn nhng ng b Liờn khu ó lónh o quõn v dõn trờn a bn thc hin thng li mi nhim v chớnh tr, chng li cú hiu qu hng lot nhng trn cn quột ln, nh, lm phỏ sn õm mu chim úng ng bng ca ch, gúp phn cựng c nc a cuc khỏng chin ti thng li 3.1.2 Hn ch, nguyờn nhõn Bờn cnh nhng thnh tu t c, lónh o thc hin cụng tỏc xõy dng ng cuc khỏng chin t nm 1948-1954, ng b Liờn khu cũn mt s khuyt im, hn ch V chớnh tr Mt s ch trng chm, khụng sỏt vi tỡnh hỡnh thc tin T khuynh xỏc nh v ch o thc hin cỏc nhim v chớnh tr V t t ng Lp trng t tng, tinh thn khỏng chin ca mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn sai lch, thiu vng vng V t ch c Phỏt trin ng viờn khụng chỳ trng cht lng, cú biu hin t khuynh v hu khuynh Cụng tỏc o to, s dng, b trớ cỏn b cũn nhiu bt cp, cú lỳc, cú ni cha ỏnh giỏ ỳng nng lc, nng v ch ngha thnh phn 21 Nhng hn ch, khuyt im cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III cú nhiu nguyờn nhõn, song, nguyờn nhõn c bn l s hn ch trỡnh nhn thc, nng lc lónh o ca mt s cỏn b cp y cỏc cp v mt s cỏn b, ng viờn; bờn cnh ú, mt phn bt ngun t mt s ch trng khụng phự hp ca Trung ng ng 3.2 MT S KINH NGHIM T thc tin nghiờn cu cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu t nm 1948 n nm 1954, bc u rỳt mt s khinh nghim cú ý ngha lý lun v thc tin sau õy: Mt l, xõy dng ng v chớnh tr cn quỏn trit sõu sc v dng linh hot, sỏng to ng li ca Trung ng ng vo tỡnh hỡnh thc t a phng Hai l, tng cng giỏo dc t tng i ụi vi thc hin nghiờm k lut ng Ba l, xõy dng cp y cỏc cp tht s l ht nhõn lónh o Bn l, chỳ trng cụng tỏc xõy dng ng c s hon cnh chin tranh ỏc lit, a bn b bao võy, chia ct Nm l, phỏt trin ng viờn v s lng, ng thi, phi bo m cht lng; chỳ trng phỏt trin ng vựng Cụng giỏo v vựng dõn tc thiu s; coi trng xõy dng i ng cỏn b 22 KT LUN T i cho n nay, lónh o phong tro cỏch mng thnh cụng, ng Cng sn Vit Nam luụn cao v tin hnh thng xuyờn cụng tỏc xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc Nh ú, ng ngy cng trng thnh, vng mnh v chớnh tr, thng nht v vng vng v t tng, thng nht v t chc, xỏc lp ng li cỏch mnh ỳng n, phng phỏp lónh o khoa hc, sỏng to Do ú, ng ó lónh o cỏch mng thnh cụng Trong quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, cn c vo yờu cu v tỡnh hỡnh thc tin, ng luụn c bit quan tõm n cụng tỏc xõy dng ng nhng a bn chin lc quan trng L chin trng trng im trờn chin trng chớnh Bc B, Liờn khu III cú vai trũ quan trng i vi cuc khỏng chin ca ta v cú ý ngha sng cũn i vi cuc chin tranh xõm lc ca ch hon thnh nhim v ca chin trng chớnh, ỏnh bi mi õm mu ỏnh chim, bỡnh nh ca thc dõn Phỏp, Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh ó quyt nh thnh lp cỏc Liờn khu, ú cú Liờn khu III v ng b Liờn khu vo thỏng 2-1948 Vic thnh lp ng b Liờn khu III l ch trng ỳng n ca ng, phự hp vi yờu cu ca cuc khỏng chin Lónh o mt a bn trng yu, t nm 1948 n nm 1954, ng b Liờn khu III luụn quan tõm thc hin nhim v xõy dng ng v t c nhiu thnh qu quan trng trờn c ba mt chớnh tr, t tng, t chc; gúp phn vo cụng tỏc xõy dng ng núi chung Quỏ trỡnh thc hin nhim v xõy dng ng Liờn khu III va trờn c s tuõn th nguyờn tc t chc hot ng ca chớnh ng vụ sn theo ch ngha Mỏc - Lờnin, chp hnh nghiờm tỳc s lónh o ca Trung ng ng, Ch tch H Chớ Minh; va cn c vo c im ca a bn c phõn cụng ph trỏch l vựng tm b ch chim, l a bn trng im chớnh sỏch ỏnh chim, bỡnh nh ca thc dõn Phỏp, l trung tõm ca ng bng Bc B, ni t c a s l nụng dõn, mt phn l cụng nhõn, ngoi 23 cú nhiu thnh phn khỏc nh a ch, t sn, trớ thc, cng l ni trung nhiu ng bo Cụng giỏo, dõn tc thiu s sinh sng, trỡnh húa, nhn thc cũn nhiu hn ch; a bn ph trỏch luụn cú nhng bin i, va cú vựng tm b chim, va cú vựng t Quỏ trỡnh xõy dng ng b v chớnh tr trung ch yu vo quỏn trit, dng ng li khỏng chin ton dõn, ton din, trng k, da vo sc mỡnh l chớnh vo thc tin a phng Trờn c s ng li khỏng chin, kin quc, ch trng ca ng v Ch tch H Chớ minh, ng b Liờn khu III ó xỏc nh c ch trng, phng hng v bin phỏp phự hp lónh o quõn v dõn Liờn khu vt qua khú khn, y mnh khỏng chin, gii phúng quờ hng, gúp phn vo thng li chung ca dõn tc Quỏ trỡnh xõy dng ng b v t tng hng trng tõm vo xõy dng, cng c nim tin tng vo s lónh o ca ng, vo thng li ca cuc khỏng chin, to s thng nht v thụng sut nhn thc v quan im, ng li, phng chõm lónh o khỏng chin ca ng; v tỡnh hỡnh, nhim v; phỏ v khc phc nhng t tng cu an, ngi khú; u tranh chng ch ngha cỏ nhõn, cỏc bnh quan liờu, mnh lnh, t li cỏn b, ng viờn Quỏ trỡnh xõy dng ng v t chc, ng b trung xõy dng, kin ton h thng t chc ng cỏc cp; phỏt trin i ng cỏn b, ng viờn ụng o, ú cú mt s ng viờn Cụng giỏo, ng viờn dõn tc thiu s Vi s n lc ca ng b, cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu t c nhng thnh qu quan trng; nng lc v sc chin u ca ng b c tng cng Thnh cụng cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu to iu kin ng b Liờn khu lónh o quõn v dõn trờn a bn hon thnh xut sc nhim v ca mt chin trng trng im, gúp phn vo thng li chung ca cuc khỏng chin Cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 cú nhiu hn ch, c nhn thc, xỏc nh nhim v chớnh 24 tr; cụng tỏc giỏo dc t tng; xõy dng t chc, o to cỏn b, phỏt trin ng viờn Nhng hn ch ú cú nhiu nguyờn nhõn; ú cú nguyờn nhõn xut phỏt t ch trng xõy dng ng ca Trung ng ng cha ng nhiu im khụng hp lý Tuy nhiờn, nguyờn nhõn c bn l hn ch nhn thc ca mt s cỏn b lónh o cp y cỏc cp, mt s cỏn b, ng viờn cỏc a phng v mt phn, hon cnh chin tranh ỏc lit tỏc ng Thc tin cụng tỏc xõy dng ng Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954 li nhng kinh nghim quý cú th dng cụng tỏc xõy dng ng Nhng kinh nghim ú l: Xỏc nh nhim v chớnh tr trờn c s quỏn trit sõu sc ch trng, ng li ca Trung ng ng, dng sỏng to vo tỡnh hỡnh thc tin a phng; tng cng cụng tỏc giỏo dc t tng i ụi vi thc hin nghiờm k lut ng; y mnh xõy dng, cng c t chc, ú, chỳ trng xõy dng, kin ton cp y cỏc cp; tng cng xõy dng t chc ng c s, xõy dng chi b t ng cụng tỏc; phỏt trin ng viờn c s lng v cht lng, chỳ ý phỏt trin ng ng bo Cụng giỏo v dõn tc thiu s; coi trng xõy dng i ng cỏn b Nhng kinh nghim trờn cng chớnh l nhng nguyờn tc xõy dng ng, cú ý ngha mi thi k cỏch mng Thc tin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 n nm 1954, c mt thnh cụng cng nh cha thnh cụng cho thy, mun hon thnh nhim s mnh lch s ca mỡnh, cỏc cp b ng phi thc s sch, vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc; gn bú mt thit vi nhõn dõn; cú phng thc lónh o khoa hc; cú i ng cỏn b, ng viờn phm cht, nng lc ng thi, phi khụng ngng t chnh n, i mi, nõng cao nng lc v sc chin u, nhanh nhy nm bt thi c, chp nhn v vt qua thỏch thc ú chớnh l nhng nhim v cp bỏch, cú ý ngha sng cũn i vi ng v s nghip i mi t nc hin DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Th Xuõn (2010), Ch trng ca ng, Nguyn i Quc i vi cụng tỏc xõy dng t chc ng Bc K thi k 1930-1945, ng Cng sn Vit Nam 80 nm xõy dng v phỏt trin, Nxb Chớnh tr Hnh chớnh quc gia, H Ni Nguyn Th Xuõn (2012), "Cụng tỏc xõy dng, cng c t chc ng Liờn khu III nhng nm 1948-1950", Tp Lch s ng, s Nguyn Th Xuõn (2013), "Cụng tỏc phỏt trin ng v xõy dng chi b mt s tnh ng bng Bc B (1945-1947)", Tp Lch s ng, s (274) Nguyn Th Xuõn (2014), "Liờn khu y III lónh o xõy dng chi b t ng cụng tỏc (1948-1951)", Tp Lch s ng, s 11 (288) Nguyn Th Xuõn (2014), ng b Liờn khu III lónh o u tranh phi hp vi chin dch in Biờn Ph, 60 nm chin thng in Biờn Ph, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Th Xuõn (2015), "Cụng tỏc phỏt trin ng ca ng b Liờn khu III (1948-1954)", Tp Lch s ng, s (294) [...]... phát triển đảng viên mới của Trung ương ), số lượng cán bộ, đảng viên, chi bộ cơ sở, chi bộ tự động công tác của Đảng bộ Liên khu giảm nhanh, thiếu cán bộ trầm trọng, đặc biệt là cán bộ huyện, xã Đến tháng 5-1952, toàn Liên khu có khoảng 2 vạn đảng viên [49] Tiểu kết chương 1 Từ năm 1948 đến tháng 5-1952, Đảng bộ Liên khu III đã tiến hành xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước nâng... lực của Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu đạt được những thành quả quan trọng; năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường Thành công trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu tạo điều kiện để Đảng bộ Liên khu lãnh đạo quân và dân trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiến trường trọng điểm, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến Công tác xây. .. ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đẩy mạnh công tác xây 10 dựng Đảng, tập trung vào phát triển đảng viên; giáo dục quan điểm, đường lối, tình hình, nhiệm vụ, ý thức của người đảng viên và củng cố tổ chức 1.2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ LIÊN KHU III TỪ THÁNG 2 -1948 ĐẾN THÁNG 5-1952 1.2.1 Đảng bộ Liên khu III xác định nhiệm vụ chính trị, cùng cả nước đánh bại âm mưu bình định của thực... tấn công, đánh chiếm địa bàn của thực dân Pháp, căn cứ vào tình hình Liên khu và chủ trương của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Liên khu đã xác định nhiệm vụ chính trị cho toàn Liên khu Nhiệm vụ chính trị của Liên khu được thể hiện qua Hội nghị đại biểu Liên khu đầu năm 1948, Hội nghị cán bộ Liên khu lần thứ nhất (tháng 4 -1948) , Hội nghị đại biểu Liên khu lần thứ nhất (tháng 71948) ... lực lãnh đạo của một số cán bộ trong cấp ủy các cấp và trong một số cán bộ, đảng viên; bên cạnh đó, một phần bắt nguồn từ một số chủ trương không phù hợp của Trung ương Đảng 3.2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM Từ thực tiễn nghiên cứu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu từ năm 1948 đến năm 1954, bước đầu rút ra một số khinh nghiệm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sau đây: Một là, trong xây dựng Đảng về chính... trong đồng bào Công giáo và dân tộc thiểu số; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Những kinh nghiệm trên cũng chính là những nguyên tắc trong xây dựng Đảng, có ý nghĩa trong mọi thời kỳ cách mạng Thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954, cả mặt thành công cũng như chưa thành công cho thấy, muốn hoàn thành nhiệm sứ mệnh lịch sử của mình, các cấp bộ Đảng phải thực... thúc cuộc kháng chiến, Đảng bộ Liên khu đã vươn lên khắc phục những tồn tại, từng bước xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Đảng bộ Liên khu đã lãnh đạo nhân dân trên địa bàn kháng chiến thắng lợi So với thời kỳ trước khi tách các tỉnh Tả ngạn (5-1952), công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu giai đoạn này có một số điểm khác: - Lãnh đạo xây dựng Đảng trên địa bàn hẹp hơn... trương của Đảng, Nguyễn Ái Quốc đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ thời kỳ 1930-1945”, Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, Nxb Chính trị Hành chính quốc gia, Hà Nội 2 Nguyễn Thị Xuân (2012), "Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở Liên khu III trong những năm 1948- 1950", Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1 3 Nguyễn Thị Xuân (2013), "Công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ ở... bằng Liên khu, phá âm mưu lợi dụng tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thực dân Pháp, đòi hỏi Đảng bộ Liên khu phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Liên khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo kháng chiến ở một địa bàn chiến lược với rất nhiều khó khăn, phức tạp 1.1.2.2 Tình hình xây dự ng Đả ng trên đị a bàn Liên khu III trư ớ c tháng 2 -1948 Từ năm 1930 đến Cách mạng Tháng... chung của cuộc kháng chiến Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954 có nhiều hạn chế, cả trong nhận thức, xác định nhiệm vụ chính 24 trị; công tác giáo dục tư tưởng; xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân; trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chủ trương xây dựng Đảng của Trung ương Đảng chứa đựng nhiều điểm không hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay