(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954

199 152 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:00

(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954(Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH XUN CÔNG TáC XÂY DựNG ĐảNG CủA ĐảNG Bộ LIÊN KHU III Từ NĂM 1948 ĐếN NĂM 1954 LUN N TIN S LCH S H NI - 2015 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH XUN CÔNG TáC XÂY DựNG ĐảNG CủA ĐảNG Bộ LIÊN KHU III Từ NĂM 1948 ĐếN NĂM 1954 Chuyờn ngnh : Lch s Mó s ng Cng s n Vi t Nam : 62 22 03 15 LUN N TIN S LCH S Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS NGUYN MNH H TS NGUYN BèNH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu riờng ca tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng ủc cụng b bt c cụng trỡnh no TC GI LUN N Nguyn Th Xuõn C LC T g M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI Chng 1: XY DNG NG V CHNH TR, T TNG, T CHC, P NG YấU CU LNH O KHNG CHIN TRONG TèNH HèNH MI (2/1948 - 5/1952) 18 1.1 Tỡnh hỡnh xõy dng ng trờn bn Liờn khu III trc thỏng 2-1948 v ch trng ca Trung ng ng, Ch tch H Chớ Minh v xõy dng ng 1.2 Cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t thỏng 2-1948 ủn thỏng 5-1952 18 36 Chng 2: XY DNG NG B VNG MNH, M BO LNH O CUC KHNG CHIN N THNG LI (5/1952 - 7/1954) 2.1 Ch trng mi ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh v xõy dng ng 2.2 ng b Liờn khu III tng cng xõy dng ng v chớnh tr, t tng, t chc (5/1952 - 7/1954) 69 69 74 Chng 3: NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 3.1 Nhn xột 3.2 Mt s kinh nghim 103 103 128 KT LUN 141 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N 145 DANH MC TI LIU THAM KHO 146 PH LC 165 M U Tớnh cp thit ca ủ tỡ Cụng tỏc xõy dng ng cú vai trũ quan trng, quyt ủnh nng lc v sc chin ủu ca ng Trong sut quỏ trỡnh lónh ủo cỏch mng, ng luụn coi trng v thng xuyờn tin hnh cụng tỏc xõy dng ng Do ủú, ng khụng ngng trng thnh v lónh ủo cỏch mng thnh cụng t nc ủang chuyn mỡnh mnh m trờn ủng ủi mi, hi nhp, mun gi vng vai trũ lónh ủo ca ng, tip tc s nghip ủi mi tin lờn, xõy dng ng vng mnh v chớnh tr, t tng, t chc tr thnh nhim v trng tõm, cp bỏch Nghiờn cu, ủỳc rỳt v dng kinh nghim v cụng tỏc xõy dng ng lch s gúp phn ủỏp ng yờu cu ca nhim v cp bỏch ủú Cụng tỏc xõy dng ng nhng nm khỏng chin chng thc dõn Phỏp ủ li nhiu bi hc, kinh nghim quý bỏu, c thnh cụng v nhng hn ch Vic nghiờn cu, tng kt, ủỏnh giỏ cụng tỏc xõy dng ng thi k ny l mt yờu cu khỏch quan nhm lm sỏng rừ lch s ca ng, cú ý ngha thit thc phc v cụng tỏc xõy dng chnh ủn ng hin Thc tin phong phỳ ca quỏ trỡnh ng lónh ủo cỏch mng núi chung v xõy dng ng núi riờng ủó ủc cỏc nh khoa hc quan tõm nghiờn cu Tuy nhiờn, ủn nay, cũn nhiu ủ cn ủc tip tc lun gii v lm sỏng t thờm Cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954 l mt nhng ủ ủú L bn chin lc quan trng, Liờn khu III khụng ch trc tip chin ủu, xõy dng, bo v quờ hng m cũn cú nhim v chi vin sc ngi, sc ca cho chin trng c nc Do ủú, cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu thi k ny cng ht sc khú khn, phc ủú, ng b Liờn khu ủó cú nhng sỏng to, nhng quyt ủnh ủỳng ủn vic ủ ch trng v t chc ch ủo thc hin cụng tỏc xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc Thc tin phong phỳ v quỏ trỡnh ng b Liờn khu tin hnh cụng tỏc xõy dng ng cuc khỏng chin, ủn nay, cha ủc quan tõm nghiờn cu ton din, h thng v thu ủỏo Xut phỏt t nhng lý trờn, nghiờn cu sinh chn ủ ti "Cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm ủn nm " lm ủ ti lun ỏn tin s nhm tỏi hin quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin ca ng b Liờn khu III cuc khỏng chin; khng ủnh tớnh ủỳng ủn, sỏng to; nhng ủúng gúp ca ng b, ca quõn v dõn Liờn khu III cụng tỏc xõy dng ng; ủỳc kt nhng kinh nghim cú th dng cụng tỏc xõy dng, chnh ủn ng hin Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cũn gúp phn lm phong phỳ thờm kho tng lch s cụng tỏc xõy dng ng ca ng Mc ủớch v nhim v nghiờn cu Mc ủớch Nghiờn cu, phc dng, lm sỏng t quỏ trỡnh xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954; tng kt, ủỳc rỳt nhng kinh nghim cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu nhm phc v cụng tỏc xõy dng ng hin 2.2 Nhim v - Su tm, h thng húa t liu v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954 - Phõn tớch lm rừ ch trng ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh v xõy dng ng núi chung v ủi vi cụng tỏc xõy dng ng Liờn khu III núi riờng t nm 1948 ủn nm 1954 - Tỏi hin quỏ trỡnh ng b Liờn khu III lónh ủo, thc hin cụng tỏc xõy dng ng trờn cỏc mt chớnh tr, t tng, t chc t nm 1948 ủn nm 1954 - Nờu bt nhng kt qu ủt ủc; ch nhng hn ch, khuyt ủim v nguyờn nhõn ca nhng hn ch, khuyt ủim; ủỳc kt nhng kinh nghim cú ý ngha lý lun, thc tin qua thc tin cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954 i tng, phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu hot ủng xõy dng ng ca ng b Liờn khu III: ch trng, s ch ủo ca ng b Liờn khu ủi vi nhim v xõy dng ng v nhng kt qu ủt ủc Phm vi nghiờn cu V ni dung: Lun ỏn nghiờn cu ch trng xõy dng ng ca Trung ng ng v quỏ trỡnh ng b Liờn khu III trin khai thc hin cụng tỏc xõy dng ng v chớnh tr, t tng v t chc t thỏng 2-1948 ủn 7-1954 trờn bn Liờn khu III - V khụng gian: + T thỏng 2-1948 ủn thỏng 5-1952, gm bn 11 tnh, thnh ph: Hi Kin, Hi Dng, Hng Yờn, Thỏi Bỡnh, Nam nh, H Nam, H ụng, Sn Tõy, Ninh Bỡnh, Hũa Bỡnh v H Ni (Thỏng 12-1948, tnh Hi Kin tỏch thnh thnh ph Hi Phũng v tnh Kin An Ngy 11-5-1949, H Ni tỏch Liờn khu III thnh c khu, Trung ng ng trc tip ch ủo) + T thỏng 5-1952 ủn thỏng 7-1954, gm bn tnh, thnh ph: Nam nh, H Nam, H ụng, Sn Tõy, Ninh Bỡnh v Hũa Bỡnh - V thi gian: T thnh lp Liờn khu III (thỏng 2-1948) ủn Hip ủnh Genốve (Gi-ne-v) ủc ký kt thỏng 7-1954 4 C s lý lun, ngun ti liu v phng phỏp nghiờn cu C s lý lun Tỏc gi lun ỏn dng ch ngha vt lch s v phộp bin chng ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v nhng quan ủim ca ng v xõy dng ng lm c s lý lun cho vic nghiờn cu .2 Ngun ti liu Lun ỏn s dng cỏc ngun ti liu sau: - Cỏc Ngh quyt ca i hi ng ton quc; cỏc ngh quyt, ch th ca Ban Chp hnh Trung ng ng, Ban Thng v Trung ng (sau i hi II l B Chớnh tr), Ban Bớ th, Liờn khu u III, cỏc tnh u, thnh u trờn bn Liờn khu III v cụng tỏc xõy dng ng t nm 1948 ủn nm 1954 ủó ủc cụng b V kin ng ton hoc hin lu ti Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng; Phũng T liu Vin Lch s ng v cỏc c quan lu tr khỏc - Bỏo cỏo tng kt ca Trung ng, Liờn khu u III, cỏc tnh y, thnh u, cỏc c quan chớnh quyn cỏc phng trờn bn v quỏ trỡnh lónh ủo, thc hin nhim v cỏch mng núi chung v cụng tỏc xõy dng ng núi riờng - Sỏch lch s ng b cỏc phng thuc bn Liờn khu III ủó xut bn; hi ký ca cỏc nhõn chng lch s cú liờn quan ủn ủ ti lun ỏn - Cỏc bi núi, bi vit ca mt s ủng lónh ủo ng, Chớnh ph, lónh ủo Liờn khu III v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp - Lun ỏn cng k tha nhng kt qu khoa hc t cỏc cụng trỡnh, ủ ti ủó cụng b v xõy dng ng, lch s ng, lch s dõn tc, lch s cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp v mt s sỏch, bỏo, cú liờn quan ủn cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III nhng nm khỏng chin chng thc dõn Phỏp Phng phỏp nghiờn c u Lun ỏn s dng phng phỏp lch s, phng phỏp lụgớc l ch yu, ủú, chng v chng s dng phng phỏp lch s, chng s dung phng phỏp logic; ủng thi, s dng cỏc phng phỏp phõn tớch, thng kờ, so sỏnh, chỳ trng phng phỏp phờ phỏn s liu v phng phỏp nghiờn cu ủc thự ca khoa hc lch s ng l ly ti liu gc ca ng lm c s ủi chiu vi s kin, nhõn vt lch s thc tin ủ tỏi hin li quỏ trỡnh ng b Liờn khu III lónh ủo, ch ủo thc hin cụng tỏc xõy dng ng t nm 1948 ủn nm 1954 Lun ỏn cng ủc xõy dng trờn c s kho sỏt thc t ti mt s phng thuc bn Liờn khu III trc ủõy úng gúp ca lun ỏn V t liu Su tm, hp, thm ủnh t liu, ti liu, nht l t liu gc v cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954, ủú cú nhiu s liu mi V n i dung Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn giỳp cho ngi ủc thy rừ quỏ trỡnh ng b Liờn khu III lónh ủo, thc hin cụng tỏc xõy dng ng t nm 1948 ủn nm 1954; vai trũ ca cụng tỏc xõy dng ng ủi vi s nghip lónh ủo khỏng chin, kin quc ca ng b Liờn khu; gúp phn lm phong phỳ, ton din v sõu sc hn cụng tỏc nghiờn cu, ging dy lch s ng Cng sn Vit Nam; cung cp thờm nhng lun c khoa hc phc v cụng tỏc xõy dng, chnh ủn ng hin B cc ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, kt lun, danh mc cụng trỡnh ca tỏc gi ủó cụng b liờn quan ủn ủ ti lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun ỏn gm chng, tit TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI CC CễNG TRèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI Cho ủn nay, cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III t nm 1948 ủn nm 1954 ủc ủ cp nhng mc ủ, phm vi, gúc ủ khỏc mt s cụng trỡnh nghiờn cu v lch s ng, lch s dõn tc, lch s quõn s, lch s cỏc ban, ngnh, ủon th Trung ng v lch s ng b; cỏc ban, ngnh, ủon th phng 1.1 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu chung v Lch s ng Cng sn Vit Nam v cụng tỏc xõy dng ng Lc s ng Cng sn Vit Nam, s tho, (1920-1954) [147], l cụng trỡnh lch s chớnh thc ca ng v thi k ng thnh lp, lónh ủo nhõn dõn ủu tranh ginh chớnh quyn v khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc Cụng trỡnh ủó tỏi hin mt cỏch sinh ủng cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp ca nhõn dõn ta di s lónh ủo ca ng, trỡnh by mt s nột c bn v cụng tỏc xõy dng ng núi chung v cỏc mt chớnh tr, t tng, t chc Khi trỡnh by nhng ủ lch s chung ca ng, cun sỏch ủó ủ cp ủn mt vi khớa cnh liờn quan ủn cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu III Cun Lch s biờn niờn ng Cng sn Vit Nam, III: ng lónh ủo khỏng chin v kin quc (1945-1954) [129], vit theo th loi biờn niờn, phn ỏnh phong phỳ hot ủng ca ng khỏng chin chng thc dõn Phỏp, ủú cú cụng tỏc xõy dng ng ca ton ng Trong cỏc hot ủng chung, cụng trỡnh cung cp mt vi s kin, s liu, ch trng cú liờn qua ủn cụng tỏc xõy dng ng ca ng b Liờn khu Ba cun: Lch s cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp xõm lc 1945-1954, I [187]; Lch s cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp 181 Chỳ trng bi dng lý lun, t chc hun luyn, hng dn chi b, ủm bo cỏc ủiu kin sau: Chng trỡnh ngn, d hiu, thớch hp vi trỡnh ủ, phự hp vi vựng ủch Ni dung hun luyn nhm vo hc lý lun ph thụng; ch trng, chớnh sỏch ca ng, l li sinh hot, lm vic vựng ủch, cụng tỏc ủu tranh v cụng tỏc mt Hỡnh thc ủo to gm m lp, hc ủon, ủc sỏch, cỏc bui sinh hot Cp trờn phi hng dn cp di Cỏn b hoc chi y khu v xó phi cú trỏch nhim hun luyn; ủ phỏ quan nim cho rng vựng ủch, hot ủng l chớnh ch khụng cn hc Nõng cao ng tớnh Ty tr cỏc bnh ch quan, khinh ủch, anh hựng, ch ngha, tha hip, ủu hng, cu an, vụ k lut Tng cng kim tra, kim soỏt, ủng viờn, rốn luyn cỏn b, ủng viờn Coi trng cụng tỏc phờ bỡnh, ch trớch, ủ cao k lut, k lut phi ủi ủụi vi ủng viờn, giỳp ủ ủng ng viờn tỡnh thn cỏc ủng vựng ủch: y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin tin tc v thnh tớch v thng li ca ta nc v phong tro dõn ch mi trờn th gii, nhn mnh tht bi ca ủch dự nh cao thnh tớch ca cỏc ủng v chi b vựng ủch Phi kp thi ủng viờn nhng ni phong tro b v Xut bn ti liu v gng hy sinh ca cỏc v tin bi ng thi lm tt cụng tỏc khen thng, gõy phong tro thi ủua Phi chỳ ý ủo to v trỡ chi b t ủng cụng tỏc Sp xp b mỏy chi b ủn gin, gn nh: B Ban ng v, Ban Thi ủua, cỏc ng ủon xó, ch t chc ng ủon cn thit a cỏc chi b tn c v phng hot ủng y mnh ủo to, rốn luyn, sng lc cỏn b, coi ủõy l nhim v ủc bit Xỳc tin ủo to cỏn b cho vựng ủch, m cỏc lp hun luyn riờng cho cỏn b vựng ủch y mnh cụng tỏc bi dng lý lun, ủo ủc, ly tõm gng thc t hng ngy ca cỏn b lm ti liu hc tp; tng kt kinh nghim ủ ủỳc rỳt thnh lý lun cụng tỏc vựng ủch; tớch cc rốn li lm vic vựng ủch cho cỏn b; coi trng kim tho, t ch trớch Chm lo ủi sng v bo ton cho cỏn b, nht l cỏn b xó Liờn khu y ngy 20-9-1949 Ngun: ng v Liờn khu III (20-9-1949), Ngh quyt Hi ngh ng v ton khu V xõy dng ng vựng ủch, Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng [124] 182 Ph lc 10 BCH ng b Liờn khu III KIM THO V VIC O TO, RẩN LUYN V IU CHUYN CN B NM 1949 (Trớch) I Kim ủim vic thc hin ch trng ca Khu y v Trung ng v vic ủo to, rốn luyn, ủiu chnh cỏn b nm 1949 A V vic m trng, lp ủo to, rốn luyn cỏn b Cỏc cp, cỏc ngnh m nhiu trng, lp hun luyn: Khu cú trng Trn Phỳ Hi Dng cú trng Cụng nụng Hng Yờn cú trng Thỏng H ụng cú trng Thỏng 10 Nhiu tnh khụng cú trng thỡ m lp Thỏi Bỡnh m lp ủo to Huyn y viờn di hn: chn mt s cỏn b huyn, Bớ th chi b cú trin vng ủ ủo to ri v cỏc huyn cụng tỏc Sau mt thi gian li trung ủ bi dng Cỏc tnh Kin An, H Nam, Nam nh cng ỏp dng hỡnh thc nh Thỏi Bỡnh Ninh Bỡnh ủó ủo to ủc 400 cỏn b t Bớ th chi b tr lờn Nm 1949, cp y cỏc cp cũn b tỳc húa cho cỏn b cỏc cp: Liờn khu b tỳc cho cỏc ủng c v cỏn b cp y tnh; cỏc tnh Hng Yờn, Hi Dng, Ninh Bỡnh, H Nam v mt s huyn b tỳc húa cho cỏn b ca tnh v huyn v cỏn b xó Trng hnh chớnh ủo to, bi dng cỏn b chuyờn mụn, chớnh quyn Nhiu tnh hun luyn ủc hu ht cỏn b y ban xó, hi viờn Hi ủng nhõn dõn xó Trong b ủi, Trng Nguyn Hu ủo to cỏc b quõn s trung, ủi ủi Trng Lờ Li ủo to cỏn b chớnh tr Cỏc ngnh dc qun chỳng m hng trm lp ủo to cỏn b Thanh niờn, Ph n, Nụng dõn Cụng ủon m lp ủo to cỏn b vựng ủch Liờn khu m lp hc kinh nghim Thu-ụng nm 1948 ủ thc hin k hoch Thu-ụng nm 1949 Thỏi Bỡnh, H Nam phỏt ủng phong tro hai thỏng hc Liờn khu y v cp y cỏc tnh, huyn ủó chỳ trng ủo to cỏn b xó, cỏn b vựng ủch: Nm 1949, hu ht chi y viờn ủc hun luyn Phng thc ủo to lỳc ủu l: ủo to ngoi ri vo; dn dn ủo to cỏn b phng bng cỏch chn ngi ngoi hun luyn ri vo phng Hng Yờn t chc tri hố bờn b ủờ Hi Phũng cỏn b bờn ngoi vo hot ủng ngoi thnh, sau ủú hun luyn cụng 183 tỏc mt, phng phỏp hot ủng ni thnh, ủng li ủi li ni thnh, mu mụ phỏ hoi ca ủch Sau ủú cho vo ni thnh hot ủng Sn Tõy ớt m ủc lp (trong thỏng ch cú lp) ủch khng b gt gao, cỏn b phi ủi phú v m yu nhiu Hũa Bỡnh, ti chớnh khú khn, cp y ớt chỳ ý ủo to cỏn b phng, cỏn b húa kộm, hiu bit chm nờn ủo to khú khn B Kt qu ủo to, rốn luyn, ủiu chnh cỏn b nm 1949: Cỏn b cỏc cp tng nhiu Cỏc tnh ủó cung cp nhiu cỏn b cho Liờn khu v Trung ng Nm 1949, Liờn khu ủó ủo to ủc 600 Huyn y viờn Nm 1948, ton Liờn khu ch cú 170 Tnh y viờn, nm 1949 cú 213 ủng (cha k cỏc ủng giỳp vic bờn Chớnh y Liờn khu, cỏc ủng Bớ th hay Thng v huyn y ủó chuyn lờn Khu, nng lc tng ủng Tnh y viờn v 32 Tnh y viờn cung cp lờn Trung ng v ng b H Ni) Thỏi Bỡnh nm 1949 ủo to thờm 21 Tnh y viờn, 92 Huyn y viờn, 118 cỏn b giỳp vic tnh, 306 cỏn b huyn Liờn khu ủó cung cp cho H Ni v Trung ng l 32 Tnh y viờn, 154 cỏn b cỏc loi (cha k cỏc tnh giỳp thng cho H Ni 100 ủng chớ) C Khuyt ủim ca cụng tỏc ủo to cỏn b, rốn luyn, ủiu chuyn cỏn b Cha bi dng ht Tnh y viờn, Huyn y viờn v cỏn b chuyờn mụn Khu, Tnh: 155 Tnh y viờn ch cú 20 ủng ủc d lp ca Khu Nguyờn nhõn: Khu m lp, cỏc tnh ly c thiu cỏn b nờn khụng cho ủi hoc c ngi khụng ủỳng ủiu kin Vic bi dng huyn y viờn nhiu tnh ht sc kht khe, Thỏi Bỡnh cú 164 Huyn y viờn nhng ch cú 41 ủng ủc d lp o to cỏn b chuyờn mụn ch chỳ trng ngnh quõn s, chớnh quyn, dõn vn, tuyờn hun Cỏc ngnh khỏc ớt chỳ ý ủo to nờn thiu cỏn b hoc cỏn b trỡnh ủ chuyờn mụn kộm K hoch ủo to cỏn b nghốo nn, ch yu l m lp, ớt chỳ ý cỏc hỡnh thc khỏc (ly cỏn b lờn s phũng cp y, cỏc ban chuyờn mụn; ct nhc cỏn b) Giỏ sinh hot ủt ủ, cỏn b nghốo, nhiu lp m khụng thnh cụng Chớnh sỏch ủiu ủng cỏn b: * u ủim: Nm 1949 l nm ủiu ủng cỏn b nhiu nht Mt s cỏn b vựng t ủc ủiu ủng vo ủch tm chim; cỏc tnh ủiu ủng nhiu cỏn b lờn giỳp Trung ng v Liờn khu y Cỏc tnh ủiu chnh, phõn phi li cỏn b ti phng, chuyn cỏn b t phng nhiu sang phng ớt Kt qu vic ủiu chuyn cỏn b: thnh phn cỏc cp y tng ủi ủiu hũa mi c, phong tro gia cỏc phng tng ủi ủiu hũa, khụng quỏ chờnh lch nh trc; thay ủi mụi trng cụng tỏc lm cho cỏc ủng hng hỏi, phn cụng tỏc; giỳp cỏn b m rng tm nhỡn, thay ủi t duy, bt dn t tng bn v, phng ch ngha 184 * Khuyt ủim: Cỏc cp, cỏc ngnh cha cú chớnh sỏch ủiu ủng cỏn b rừ rng, hp lý; ch chỳ ý ủiu ủng cỏn b lờn b sung cho ban, ngnh mỡnh, khụng chỳ ý ủ li cỏn b ct cỏn cho cp di, lm cho b mỏy cp di xc xch, mt s tnh, huyn, chi b sỳt kộm Nhiu cp b ủiu ủng cỏn b khụng chỳ ý ti xu hng, nguyn vng, hon cnh cng nh tinh thn ca cỏn b nờn ủó cú mt s ủng phi ủi ngc hay phi vo vựng ủch ủó trn nhim v b v Cỏc cp b khụng nht quỏn, khụng kiờn quyt nờn nhiu cỏn b khụng thi hnh nghiờm chớnh sỏch ủiu ủng Nguyờn nhõn: b mỏy cha n ủnh, thay ủi liờn tc nờn phi ủiu ủng liờn tc (na nm cú ti 3,4 ln ủiu ủng) Hon cnh khỏng chin sinh nhiu cụng tỏc phc tp, thiu cỏn b d tr, vỏ vớu Phi cung cp nhiu cỏn b cho cp trờn, cho b ủi Tỡnh trng Tõn quan tõn chớnh sỏch thng xy Cn chm dt tỡnh trng trờn ủ cỏn b ủi sõu chuyờn mụn v yờn tõm cụng tỏc D Tỡnh hỡnh cỏn b Khu tớnh ủn thỏng 11-1949: Nm 1949, Liờn khu cú: 17 Khu y viờn, 155 Tnh y viờn, 58 Tnh y viờn v tng ủng Tnh y viờn, 1.100 Huyn y viờn, 2.240 cỏn b cụng tỏc ni b ng ti Huyn, 2.275 cỏn b dõn ti Huyn, 1.718 cỏn b chớnh quyn ti Huyn, 992 cỏn b quõn s ti huyn Nm 1948, ton Liờn khu cú 4.000 cỏn b So vi nm 1948, s lng cỏn b nm 1949 tng trờn 4.000 ủng (cha k cỏn b b ủi, cỏn b cung cp cho Trung ng, H Ni) Tuy nhiu nhng cha ủ cung cp cho nhu cu thc tin, thiu nhiu cỏn b, nht l cỏn b ct cỏn - Cỏn b ch ủo: cỏc Tnh y, Thnh y ủu cú t 11 ủn 19 y viờn, ủ v s lng nhng cỏn b cú ủ nng lc thỡ thiu, thng ch cú mt s Ban Thng v Cỏc ban Huyn y cng tỡnh trng nh vy - Cỏn b cỏc ngnh kinh t, húa, dõn quõn, cụng an thiu Vựng ủch kim soỏt Hũa Bỡnh, Hi Phũng thiu cỏn b Hũa Bỡnh thiu cỏn b cp xó - a s cỏn b húa kộm nờn hn ch ủn nng lc nhn thc, trỡnh ủ t chc v chuyờn mụn.(phn ln ch cú trỡnh ủ s hc v lũng) Kộm nht l cỏn b c, cỏn b n - Mt s cỏn b cú nhn thc sai lm, cho rng: t cp n lờn cp mi l tin b, cũn cỏn b cỏc ngnh chuyờn mụn thỡ khụng phi l tin b Nguyờn nhõn, cp y ớt chỳ ý ủn cỏn b chuyờn mụn - i sng cỏn b thiu thn, nhiu cỏn b m ủau: ch cú mt s cỏn b chớnh quyn, cỏn b xung quanh Khu v Tnh y n lng Chớnh ph; cũn li cỏn b cp huyn, xó thỡ cht vt, thiu thn Cỏn b Sn Tõy, Hũa Bỡnh, H Nam ủúi, chy n tng ba vo thỏng 3, 4, 5, Cỏn b tin tuyn tinh thn cng thng nờn nhiu ủng mc bnh (Sn Tõy cú thi k 8/10 cỏn b mc bnh) Liờn khu y ủó ch ủo chỳ ý cp dng cho cỏn b nhng ti chớnh eo hp nờn ch lm ủc c bn 185 Cỏn b xó t trc ti cha ủc chỳ ý Nhiu ủng hot ủng chuyờn nghip m n ung, thuc men, qun ỏo phi trụng ch vo gia ủỡnh nờn tỡnh trng khỏ qun bỏch, nht l nhng ủng bn, c nụng Vỡ th mt s ủng khụng dỏm vo cp y mt s cỏn b ph n c nam xin v lm n buụn bỏn, ủi hc hoc v xó hot ủng ủ tỡm cỏch an thõn Tuy vy s cỏn b hng hỏi cụng tỏc, dng cm, tớch cc hc tp, cu tin b Nhiu ủng xung phong vo vựng ủch ủi Miờn-Lo Mt s khuyt ủim chung ca cỏn b: + Bnh ch quan, khinh ủch, nht l cỏn b vựng ủch cũn nng Nguyờn nhõn mt phn cú lnh chun b tng phn cụng nờn cỏn b sinh ch quan: v Hũa Phong (Hng Yờn), Liờn Bc (H ụng), Hi Phũng (8-1949) ủó lm thit hi nhiu cỏn b, ủng viờn + Mt s ủng khụng thớch lm cỏn b cỏc ngnh chuyờn mụn Cỏn b quõn s n chi xa x Mt s cỏn b khụng mun vo vựng ủch, ủi nỳi, thng c li hoc b trn Nguyờn nhõn c bn: cỏc cp cha chỳ ý giỏo dc ng tớnh, giai cp, ủng t ch trớch, kim tho, theo dừi, kim tra KT LUN ó chỳ ý ủo to cỏn b, s lng nhiu nhng cha ủ cung cp cho phong tro, thiu cỏn b ct cỏn o to, b tỳc ủc nhiu cỏn b xó nhng cha b tỳc ht cho Tnh y viờn, huyn y viờn v cỏn b chuyờn mụn giỳp vic Khu, tnh Phng phỏp ủo to nghốo nn Chớnh sỏch ủiu ủng cỏn b cha rừ rng, hp lý, cũn tỡnh trng git gu, vỏ vai, thng ủõu bớt ủy Cp dng cũn nhiu thiu sút Cha ủng viờn ủc ht kh nng ca cỏn b Phng hng nm 1950: b tỳc cho cỏn b c (Tnh y viờn, huyn y viờn); tớch cc ủo to cỏn b mi, ủc bit l cỏn b chuyờn mụn nh: kinh t, dõn vn, quõn s; tng cng giỏo dc cỏn b ng tớnh, giai cp; ủ hc tp, ủo to cỏn b vo n np, cỏc cp phi m trng di hn, chỳ ý nõng cao trỡnh ủ húa, cỏn b huyn, tnh ti thiu phi cú trỡnh ủ S hc b tỳc tr lờn; ủng viờn cỏn b thi ủua cụng tỏc, xung phong chu ủng gian kh Liờn khu y III, ngy 20-11-1949 Ngun: Ban Chp hnh ng b Liờn khu III (1949), Kim tho ch trng, chớnh sỏch xõy dng ng nm 1949, Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng [21] 186 Ph lc 11 NGH QUYT HI NGH BAN CHP HNH NG B LIấN KHU III LN TH T V NHIM V CễNG TC LIấN KHU NM 1953 (Trớch) T ngy ủn ngy 6-4-1953, Ban Chp hnh ng b Liờn khu III hp Hi ngh ln th t Tỡnh hỡnh nc: Nhng thng li ủó ginh ủc v cỏc mt chớnh tr, quõn s, chnh ng, chnh hun ủó tng cng sc chin ủu cho cỏn b, ủng viờn Vỡ vy, ta ủó liờn tip ginh ủc thng li cỏc trn chng cn, tiờu dit mt b phn sinh lc ủch; cng c v m rng cỏc khu cn c du kớch, to nờn th bao võy, uy hip ngy cng mnh ủi vi ủch, ủy chỳng vo th b ủng phi ủi phú Mt s khuyt ủim: cha lónh ủo thng xuyờn, liờn tc cụng tỏc sn xut v tit kim, cha chỳ trng ủỳng mc ủi vi vic bo v niờn, bo v sn xut; cha ủy mnh phong tro ủu tranh kinh t, chớnh tr ca nhõn dõn vựng tm b chim, chng phỏ tuyn m, chng ỏp bc bú lt Nhim v cụng tỏc ca Liờn khu nm 1953: Vựng t do: phỏt ủng qun chỳng gim tụ, thc hin gim tc; chớnh ủn v cng c chi b, nụng hi; chun b mi ủiu kin ủ phỏt ủng qun chỳng nỳi; chng cỏc t tng sai lm: ngi khú, ngi kh, coi thng giai cp ch Vit Nam; tớch cc ủng sn xut, tit kim, phũng ủúi, chng ủúi; tng cng cụng tỏc thu thu nụng nghip, tip tc k hoch chnh ng, chnh quõn, ủy mnh phong tro tũng quõn Vựng du kớch v cn c du kớch: chng phỏ cỏc cuc cn quột ca ủch, phỏt trin chin tranh du kớch; phỏt ủng qun chỳng trit ủ gim tụ, thc hin gim tc; phỏt trin cỏc t chc qun chỳng; phc hi v phỏt trin sn xut; ủy mnh cụng tỏc bo mt, phũng gian; tớch cc ủu tranh kinh t vi ủch; phỏt trin bỡnh dõn hc v; chnh ủn chi b; thc hin chnh hun c quan Vựng tm b chim: ủy mnh phong tro qun chỳng ủu tranh ủũi quyn li thit thc, chng ỏp bc búc lt, chng bt phu, bt lớnh, chng võy sc, khng b, phỏ c s, chng dn lng, lp tri; ủy mnh cụng tỏc binh, ủch vn; ủu tranh hp phỏp kt hp vi bt hp phỏp; ủy mnh cụng tỏc phc v v cng c c s; tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, tranh th nhõn dõn; chng thỏm, ch ủim Hai nhim v chớnh: - Phỏt ủng qun chỳng trit ủ gim tụ, thc hin gim tc - Phỏt ủng chin tranh du kớch chng cn quột Mi cụng tỏc ủu phi kt hp vi hai cụng tỏc chớnh y Ban Chp hnh ng b Liờn khu III Ngy 6-4-1953 Ngun: Ban Chp hnh ng b Liờn khu III (6-4-1953), Ngh quyt Hi ngh Ban Chp hnh ng b Liờn khu ln th t V nhim v cụng tỏc nm 1953, Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng [57] 187 Ph lc 12 BO CO TèNH HèNH LIấN KHU III NM 1950 (Trớch) I TèNH HèNH QUN S A Hot ủng ca ủch Hot ủng ca ủch Liờn khu III nm 1950 lm thi k: t 16-10-1949 ủn ht thỏng 5-1950 tin cụng chim ủng ton khu ủng bng T thỏng 6-1950 tr ủi cn quột ủ bỡnh ủnh khu vc ủó chim c ủim hot ủng ca ủch: Phi hp cht ch quõn s vi chớnh tr, kinh t; li dng Cụng giỏo; bn phỏ d di vựng t do; ủt phỏ, v vột thúc lỳa, ca ci; sc tuyn m ngy binh, tớch cc xõy dng lc lng v trang phn ủng phng, nht l phn ủng Cụng giỏo B Hot ủng ca ta chng õm mu chim ủúng ủng bng ca ủch, ta ch trng phỏt trin chin tranh nhõn dõn Lỳc ủu vỡ s phỏn ủon ch quan khụng kp thi nờn vic ủi phú ca ta chm chp, lỳng tỳng Kt qu, ủch thc hin ủc kt qu tng ủi d dng Sau ủú, ta ủó phõn tỏn b ủi ch lc v b ủi phng ủ dỡu dt dõn quõn du kớch, phỏt trin du kớch chin Nh ủú, phong tro ủc khụi phc dn Hu ht cỏc cuc cn quột ca ủch ủu gp s chng c ca b ủi v du kớch II TèNH HèNH CHNH TR A Hot ủng ca ủch Ngoi nhng mu mụ, th ủon c, hot ủng chớnh tr ủch chỳ trng nht vic lụi kộp lc lng cụng giỏo hũng phỏ ủon kt ca ta Da vo th lc ca gic v ủc chỳng giỳp ủ, sau Phỏp ủỏnh Phỏt Dim, Bựi Chu, bn cha c phn ủng ủó thay ủi thỏi ủ: cu kt vi gic mt chng li ta; chỳng tuyờn truyn gõy nh hng cho M, liờn lc vi M, thnh lp cỏc t chc qun chỳng phn ủng, lp ngy quõn, ngy quyn, tn sỏt, bt b cỏn b v cỏc ngi hot ủng cho khỏng chin, ỏp bc búc lt giỏo dõn, lu manh húa giỏo dõn, lụi kộo giỏo dõn sang cỏc lng lng cn quột, cp búc, gõy thnh nhng cuc xung ủt lng, giỏo B Hot ủng ca ta Nhn rừ õm mu ủch, ta ủó ủc bit chỳ trng chuyn hng phng chõm ủng Ta ủó giỏo dc ch trng, chớnh sỏch ủi vi Cụng giỏo cho cỏn b, ủng viờn v nhõn dõn, tng cng vic ủng giỏo dõn, m chin dch lng, giỏo ủon kt git gic, t chc Hi ngh nhng ngi Cụng giỏo khỏng chin Nhỡn chung vic ủng Cụng giỏo ca ta nm qua cú tin b hn nhng kt qu so vi tm quan trng ca ủ cũn nghốo nn: cha lm cho cho phong tro tranh ủu ca giỏo dõn, phong tro lng, giỏo ủon kt thnh mt phong tro qun chỳng Nguyờn nhõn vỡ t tng cng nh cụng tỏc cũn nhiu khuyt ủim: cha tớch cc tuyờn truyn, giỏo dc giỏo dõn, cha tớch cc ủng giỏo dõn ủu tranh, cũn thiờn v 188 hot ủng quõn s v ủi phú vt vi cha c, cha bit cỏch ủi sỏt cỏc lng Cụng giỏo ton tũng, vic ủng lng, giỏo ủon kt cũn ớt thc t III TèNH HèNH KINH T IV TèNH HèNH NG u nm ủch ủỏnh t, c s ca ta cỏc ni núi chung ủu b tan ró, ni thỡ chy tn mỏt vựng t do, ni thỡ nm im khụng hot ủng Bnh cu an ny n khỏ nng Hng Yờn 60%, Thỏi Bỡnh 50% ủng cu an, cú ni gn ht chi b ủu thỳ vi gic (huyn Thng Tớn, H ụng cú ba chi b gm 170 ủng ủu thỳ) Nhng sau mt thi gian, nh s ủi sỏt, giỏo dc v hon cnh b ủch chim ủúng gn ht bt buc cỏc ủng phi tr v ni ủa, ủng thi vi tỡnh hỡnh ủó tng ủi n ủnh, bnh cu an ủó gim ủi rt nhiu, tinh thn cỏc ủng dn dn tr li, c s cng dn dn phc hi hu ht cỏc ni, c nhng ni Cụng giỏo ton tũng, nhng ni cú v trớ ủch hoc ven ủng giao thụng quan trng (ng s 5, s 1, sụng Hng) rng nhng ni ny cũn yu V vic lónh ủo thỡ lỳc ủu ủch mi ủỏnh, giao thụng liờn lc b ủt lm cho cỏc cp b lỳng tỳng mt thi gian, nhng sau ủú giao thụng liờn lc ủc cng c, tỡnh hỡnh ủó tr li nh c So vi trc, cỏc cp ủó tin b nhiu, nht l vic lónh ủo chin tranh, nhng cũn nhiu nhc ủim nh: - Ch quan (trong vic phỏn ủoỏn õm mu ủch, ủi phú vi Cụng giỏo phn ủng) - Kộm kim tra, ủụn ủc, theo dừi; trờn, di khụng thụng sut nờn khụng sỏt tỡnh hỡnh v ủú phng chõm hng dn cho cp di kộm c th - Cha tng kt ủc kinh nghim my ủ ln nh ủ ủng Cụng giỏo, phỏt trin nhõn dõn chin tranh - V vic ủo to cỏn b Liờn khu v cỏc tnh ủó ht sc ủc chỳ ý ti, luụn luụn m cỏc lp ủo to cỏn b mc du hon cnh ht sc khú khn, nhng khụng kp vỡ mt s cỏn b hy sinh nm va qua lờn khỏ nhiu (ton Liờn khu, tớnh t cỏn b xó tr lờn ủó cú ti 2.000 cỏn b hy sinh nm va qua), nhu cu li mi ngy mt tng Cng vic ủo to cỏn b khụng kp nờn vic ủiu ủng cỏn b cũn cha ủc hp lý: ủiu ủng luụn lm nh hng ti phong tro phng, vic ủ bt ủụi cú tớnh gng ộp KT LUN Nm ti, ủch s tip tc cn quột mnh hn na ủ bỡnh ủnh vựng ủó chim c bỏm ly khu III lm trũn nhim v, cỏc ủ quan trng nh: cụng tỏc ngy vn, ủ cụng giỏo, ủ kinh t phi ủc ủc bit chỳ trng Ngun: ng Cng sn Vit Nam (2005), Vn kin ng ton tp, Tp 11, Nxb chớnh tr quc gia [116, tr.684- 692] 189 Ph lc 13 BNG SO SNH S LNG NG VIấN GIA MT S LIấN KHU T NM 1948 N NM 1954 TT Liờn khu III Liờn khu IV Liờn khu Vit Bc 12-1948 84.504 ủng viờn [10] 41.001 ủng viờn [73] Na cui 15 ủng [25] 56.357 ủng viờn [108] 81.895 ủng viờn [74] 6-1950 155.360 ủng viờn [84] u 1950, 140.000 [128] 103.219 ủng viờn [84] Cui 1954 25.578 ủng viờn [85] 107.205 ủng viờn (t 54.280 ủng viờn [85] nm 1949 Qung Bỡnh tr ra) [85] 190 Ph lc 14 NGH QUYT V TèNH HèNH, NHIM V V CễNG TC CA LIấN KHU III NM 1954 (Trớch) Tỡnh hỡnh Liờn khu nm 1953: - Lc lng v trang v bỏn v trang cũn phỏt trin phm vi hp, c s du kớch cũn mng, mt s ni b sút kh nng chin ủu ca nhõn dõn, vỡ vy hn ch s phỏt trin ca chin tranh du kớch - u nm 1954, nguy c ủúi ủe da Vỡ vy cn ủy mnh sn xut v bo v sn xut, phũng chng thiờn tai - Phi xõy dng ng b thnh ng b mnh, liờn h cht ch vi qun chỳng, phỏt huy sc mnh to ln ca qun chỳng Nhim v ca Liờn khu nm 1954: Hai nhim v trung tõm: Phỏt trin chin tranh du kớch, tiờu dit sinh lc ủch; cng c v m rng vựng du kớch v cn c du kớch, ủy mnh ủu tranh vựng tm chim, phỏ õm mu bỡnh ủnh ủch hu õy l nhim v trung tõm s Phỏt ủng qun chỳng trit ủ gim tụ, ci cỏch rung ủt nhng ni Trung ng quy ủnh, tớch cc thc hin chớnh sỏch rung ủt Ba cụng tỏc ln: Xõy dng lc lng v trang cỏc cp, tng cng t chc, nõng cao trỡnh ủ chớnh tr v k thut ca b ủi v du kớch Phỏt trin sn xut v bo v sn xut Rốn luyn, ủo to cỏn b, chớnh ủn v phỏt trin c s ng Tip tc rốn luyn, nõng cao t tng cỏn b; bo v, ủo to, ủ bt cỏn b; kin ton b mỏy cỏc cp cỏc ngnh; chỳ trng cỏn b xó, cỏn b cụng nụng, ph n, nỳi, vựng tm b chim S b chnh ủn chi b nụng thụn; phỏt trin c s nhng ni ủó chnh ủn Vic rốn luyn, nõng cao t tng, ủo to, ủ bt, bo v cỏn b l khõu chớnh, cú tớnh cht quyt ủnh ủ ủy mnh cỏc cụng tỏc khỏc Cn chỳ ý my cụng tỏc yu nht sau: y mnh cụng tỏc chng bt lớnh v ngy Ra sc giỏo dc niờn, thiu niờn v nhõn dõn tớch cc ủu tranh chng bt lớnh, ủũi chng (chỳ ý vựng tm b chim v vựng Cụng giỏo) Giỏo dc chớnh sỏch ủi vi ngy binh v phỏt ủng nhõn dõn (nht l gia ủỡnh ngy binh) lm cụng tỏc ngy vn, ch yu phỏ khinh quõn v phng quõn Kt hp cht ch cụng tỏc ngy vn, chng bt lớnh vi tỏc chin, vi cụng tỏc ủng ủng bo Cụng giỏo Kt hp cht ch cụng tỏc ủng ngy binh vi ủng tũng quõn v xõy dng du kớch 191 Tng cng s lónh ủo ca ng, kin ton t chc ủch vn, huy ủng kh nng ca cỏc ủon th, ca b ủi vo cụng tỏc chng bt lớnh v ngy y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc nhõn dõn Tng cng chng giỏn ủip, trn ỏp bn phn ủng, tiờu tr bit kớch y mnh ủng ủng bo Cụng giỏo Giỏo dc chớnh sỏch tụn giỏo ca ng v Chớnh ph, thc s tụn trng t tớn ngng; thit thc gii quyt thnh kin, tng cng ủon kt lng - giỏo, chng mi õm mu chia r, ủp tan lun ủiu phn ủng; chp hnh ủỳng chớnh sỏch ca ng, thit thc mang li quyn li cho nhõn dõn Cụng giỏo Da vo qun chỳng c bn, tranh th cỏc tng lp trung gian v lc hu, cụ lp bn phn ủng, trn ỏp bn ủu s, ỏc ụn Tich cc xõy dng, cng c c s, ủo to cỏn b vựng Cụng giỏo y mnh ủng ủng bo dõn tc thiu s Chnh ủn t chc, chớnh quyn, ủon th, nht l cp xó him v ca tng vựng: Vựng t do: - Nhim v trung tõm: + Tng cng cng c hu phng, phỏ õm mu ủch ủỏnh vựng t do, trn ỏp bn bit kớch, giỏn ủip, phn ủng + Phỏt ủng qun chỳng trit ủ gim tụ, ci cỏch rung ủt; thi hnh chớnh sỏch rung ủt ca Trung ng v ca Liờn khu y v nỳi - Cụng tỏc chớnh: + Rốn luyn, ủo to cỏn b, s b chnh ủn chi b + Thi ủua sn xut, bo v sn xut + Xõy dng lc lng b ủi, du kớch v cụng an xó + Tớch cc ci thin ủi sng vt cht, tinh thn ca nhõn dõn Vựng cn c du kớch v du kớch - Nhim v trung tõm: + Phỏt trin chin tranh du kớch, chng cn; cng c, m rng khu du kớch, cn c du kớch; phỏ õm mu bỡnh ủnh ca ủch, thu hp vựng tm b chim + Thi hnh chớnh sỏch rung ủt theo thng l - Cụng tỏc chớnh: + Xõy dng lc lng v trang v na v trang + Rốn luyn, ủo to cỏn b, s b chnh ủn chi b + Thi ủua bo v sn xut v phỏt trin sn xut + y mnh cụng tỏc ủch, ngy vn, chng bt lớnh + Chng giỏn ủip, trn ỏp bn phn ủng 192 Vựng tm b chim - Nhim v trung tõm: y mnh ủu tranh kinh t, chớnh tr, chng bt lớnh, chng dn lng, chng ỏp bc búc lt, gin quyn li hng ngy cho nhõn dõn - Cụng tỏc chớnh: + Rốn luyn, ủo to, bo v cỏn b; s b chnh ủn chi b + Cng c c s qun chỳng, du kớch mt + Tuyờn truyn, vch mt ủch v tranh th nhõn dõn + y mnh ủch, ngy vn, ủũi chng Phng chõm: coi cụng tỏc vựng tm b chim ngang vi cụng tỏc vung du kớch v cn c du kớch Sa ủi l li lm vic: - Chng l li lm vic quan liờu, mnh lnh, khụng sỏt Trc mt chng bnh: khai Hi nhiu, ch th nhiu, ủũi bỏo cỏo nhiu (3 nhiu); ớt ủiu tra nghiờn cu, kim tra, theo dừi, ớt hc chớnh sỏch, ớt rỳt kinh nghim v tng kt kinh nghim (3 ớt) () Ngy 1-2-1954 Ban Thng v Liờn khu y III Phú Bớ th Ngun: Ban Thng v Liờn khu y (1-2-1954), Ngh quyt, tỡnh hỡnh, nhim v cụng tỏc nm 1954, Cc Lu tr Vn phũng Trung ng ng [97] 193 Ph lc 15 TH GI CC NG CH BC B ựng cỏc ủng Bc B, Tụi khụng cú thỡ gi gp cỏc ủng ủ phờ bỡnh, kim tho v bn bc cụng vic chung Tic vỡ hon cnh khụng tin Vy tụi cú my li dn cỏc ủng nh sau, mong cỏc ủng chỳ ý: Trong lỳc dõn tc ủang ngó t ủng, cht hay sng, mt hay cũn, mi ủng v c ủon th phi ủem c tinh thn v lc lng ủ ton dõn quay v mt hng, nhm vo mt mc ủớch ủỏnh ủui thc dõn Phỏp lm cho nc thng nht v ủc lp Vỡ vy, mi mt ủng v ton c ủon th phi: sỏng sut, khụn khộo, cn thn, kiờn quyt, siờng nng, nht trớ Cuc trng k khỏng chin ny tc l dõn tc cỏch mnh ủn trỡnh ủ ti cao Trong lỳc ny t tng v hnh ủng ca mi ủng rt cú quan h ủn ton quc Nu mt ngi s sut, mt vic s sut l cú th hng vic to; sai mt ly ủi mt dm Vỡ vy chỳng ta phi kiờn quyt ty sch nhng khuyt ủim sau ủõy: a a phng ch ngha Ch chm chỳ li ớch ca phng mỡnh m khụng nhỡn ủn li ớch ca ton b Lm vic b phn no ch bit bờnh vc, vun ủp cho b phn y Do khuyt ủim ủú m sinh nhng vic, xem qua thỡ xem nh khụng cú quan h gỡ, k thc rt cú hi ủn k hoch chung Thớ d: mun ly tt c cỏn b v vt liu cho phng mỡnh, khụng bng lũng ủ cp trờn ủiu ủng cỏn b v vt liu ủn nhng ni cn thit b ểc bố phỏi Ai hu vi mỡnh thỡ dự núi khụng ủỳng cng nghe, ti khụng cú cng dựng Ai khụng hu vi mỡnh thỡ dự cú ti cng dỡm h xung, h phi my cng khụng nghe ú l khuyt ủim rt cú hi Nú lm cho ủon th mt cỏn b, kộm nht trớ, thng hng vic ú l mt chng bnh rt nguy him c ểc quõn phit uan liờu Khi ph trỏch mt vựng no thỡ nh mt ụng vua ủy, tha h m hỏch dch, honh he i vi cp trờn thỡ xem thng, ủi vi cp di cy quyn ln ỏp i vi qun chỳng v quan cỏch lm cho qun chỳng s hói Cỏi ủu úc ụng tng, b tng y ủó gõy bao ỏc cm, bao chia r, lm cho cp trờn xa cp di, ủon th xa nhõn dõn d ểc hp hũi Chỳng ta phi nh rng: ngi ủi cng cú ch hay, ch d Ta phi dựng ch hay ca ngi v giỳp ngi cha ch d Dựng ngi cng nh dựng g Ngi th khộo thỡ g to, nh, thng, cong, ủu tựy ch m dựng ủc T tng hp hũi, thỡ hnh ủng cng hp hũi, thỡ nhiu thự, ớt bn ngi m hp hũi thỡ ớt k giỳp on th m hp hũi thỡ khụng th phỏt trin 194 e am chung hỡnh thc Vic gỡ cng khụng xột ủn kt qu thit thc, cn kớp, ch nhm v hỡnh thc bờn ngoi, ch mun phụ trng cho oai Thớ d: ngy quõn s, ct l bit bn sỳng, dựng dao, nộm lu ủn, dựng th, khộo mũ ủờm, khộo trinh thỏm, núi túm li, ct cho mi ngi bit ủỏnh du kớch Th m nhiu ni ch ủ thỡ gi mt hai, mt hai Th thỡ khỏc gỡ l nhc ủ ủi cha chỏy Nhiu ni, nhng hỡnh thc tuyờn truyn c ủng ch bit k khu hiu, trng c bin v trang hong nh thụng tin tuyờn truyn cho ủp, lp chũi, din thuyt ch lm vỡ, cũn hng ngy khụng chu gn gi qun chỳng ủ gii thớch cho h hiu chu ủỏo nhng ch trng c ủon th f Lm vic li bn giy Thớch lm vic bng giy t tht nhiu ngi mt ni ch tay nm ngún khụng ch xung phng kim ta cụng tỏc v ủ ch vch nhng k hoch thi hnh ch th, ngh quyt ca ủon th cho chu ủỏo Nhng ch th, ngh quyt cp trờn gi xung cỏc phng cú thc hin ủc hay khụng, cỏc ủng cng khụng bit ủn cỏi li lm vic nh vy rt cú hi Nú lm cho chỳng ta khụng ủi sỏt phong tro, khụng hiu rừ ủc tỡnh hỡnh bờn di, cho nờn phn nhiu ch trng ca chỳng ta khụng thi hnh ủc ủn ni ủn chn g Vụ k lut lut khụng nghiờm Trong nhng vựng chin tranh lan ủn, mt s ủng ủó t tin b phng mỡnh chy sang vựng khỏc lm vic m khụng h cú s quyt ủnh ca ủon th, ca cp trờn Nh vy cỏc ủng khụng nhng ủó biu l tinh thn kộm ci, vic no d hay a thớch thỡ lm, vic no khú khn khụng a thớch thỡ b, m cỏc ủng cũn t khinh thng k lut ca ủon th, lm ri lon hng ng ca ủon th Nhiu ni cỏc ủng phm li, nhng khụng b trng pht xng ủỏng, cú ủng b h tng cụng tỏc ni ny, ủi ni khỏc li nguyờn cp c hay ch b h tng cụng tỏc theo hỡnh thc, nhng cp b c lm vic Cú ủng ủỏng b trng pht, nhng vỡ cm tỡnh n nang ch phờ bỡnh, cnh cỏo qua loa cho xong chuyn.Thm cũn cú ni che ủy cho nhau, tha th ln nhau, la di cp trờn, giu gim ủon th Thi hnh k lut nh vy lm cho cỏc ủng khụng nhng khụng bit sa li cho mỡnh m cũn khinh thng k lut Tai hi hn na nu k lut ca ủon th lng lo, nhng phn t phn ủng s cú c hi chui vo hng ng ta ủ phỏ hoi ủon th ta h ch k húa Cú ủng cũn gi úc v, c tranh cho ủc u viờn ny ch tch Cú nhng ủng ch lo n ngon mc ủp, lo chim ca cụng lm ca t, li dng v v cụng tỏc ca mỡnh m buụn bỏn phỏt ti, lo vic riờng hn vic cụng o ủc cỏch mng th no, d lun chờ bai th no cng mc 195 Cú nhng ủng hay cú tớnh kiờu ngo, t món, cho mỡnh l gii hn ht, cng khụng bng mỡnh Mi mt ủng ta phi cú thỏi ủ khiờm tn, cng cu, cng gii, cng phi khiờm tn, phi cú lũng cu tin b T món, t tỳc l co mỡnh li, khụng cho mỡnh tin b thờm Cú nhng ủng cũn gi thúi quen mt ngi lm quan c h ủc nh, ủem b con, bn hu ủt vo chc ny, vic kia, lm ủc hay khụng,mc k Hng vic ủon th chu ct b con, bn hu cú v l ủc Cỏc ủng ct lm cho ủc nhng ủiu ny: a on th phi quõn s húa, t tng v hnh ủng phi tuyt ủi nht trớ on th l ủo quõn tiờn phong Nu lỳc xung phong m ngi núi th ny, k núi th kia, kốn thi ngc, trng ủỏnh xuụi thỡ cũn mong gỡ thng trn Chng nhng ủon th ta phi nht trớ m quõn, dõn, chớnh cng phi nht trớ b Trong cỏc c quan ch huy chn ngi phi ủớch ủỏng, quyn hn phi phõn minh, phi liờn lc mt thit, hp tỏc cht ch, phi tuyt ủi trỏnh cỏi t lm quyn, bao bin, xung ủt, phự din, suy t, khụng ph trỏch Lỳc ny c quan ch huy rt quan trng C ngi vo ủú phi cn thn, nhng ủó c ri, thỡ phi tuyt ủi phc tựng, cp di phi nghe cp trờn, cú th cụng vic mi chy c Phi gi vng giao thụng, liờn lc vi cỏc tnh, cỏc khu v gia Trung B vi Nam B v Bc B Mong cỏc ủng ủem ton b tinh thn cỏch mng m khc phc cỏc khuyt ủim, phỏt trin cỏc u ủim, ủng tõm, hip lc, ủon kt ni b, m rng hng ng, chn chnh cụng tỏc ủ lónh ủo ton dõn hng hỏi khỏng chin ủ ủi ủn thng li v vang Cho thõn ỏi v quyt thng Ngy thỏng nm 1947 Chớ Minh Ngun: H Chớ Minh Ton (2011), Tp 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni [162, tr.87] [...]... xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ tháng 2 -1948 ñến tháng 7 -1954 ñể lại nhiều kinh nghiệm quý Các công trình ñã xuất bản chưa ñề cập ñến những kinh nghiệm trong công tác xây 16 dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu có ý nghĩa cho công tác xây dựng Đảng nói chung Xuất phát từ ý nghĩa của ñề tài và tình hình nghiên cứu, có thể nói, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 ñến năm 1954. .. yếu tố tác ñộng ñến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm1 948 ñến năm 1954 - Trình bày một cách có hệ thống những quan ñiểm, chủ trương và sự chỉ ñạo cụ thể của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ñối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 ñến năm 1954 17 - Tái hiện quá trình lãnh ñạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III trên... trị của Đảng bộ Liên khu Phần nhận xét, ñánh giá của công trình ñề cập một vài khái cạnh liên quan ñến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu, có thể tham khảo phục vụ việc tổng kết, ñánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu Những kết quả của phong trào chiến tranh du kích mà công trình thể hiện còn giúp cho tác giả luận án nhận thức rõ hơn vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. .. ñến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III Cuốn Sơ thảo lược sử công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2000 [106], Lịch sử biên niên công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (1925 -1954) [107] phản ánh công tác lãnh ñạo tư tưởng của Đảng từ năm 1925 ñến năm 2000, trong ñó ñề cập ñến một số sự kiện liên quan trực tiếp tới công tác lãnh ñạo tư tưởng của Đảng bộ Liên khu III, của. .. kháng chiến, về chiến tranh du kích trên ñịa bàn Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III ñược thực hiện trên cơ sở sự lãnh ñạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh Tuy nhiên, quan ñiểm, sự lãnh ñạo, chỉ ñạo cụ thể của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ñối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III hầu như chưa ñược ñề cập ñến Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III. .. mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức từ năm 1948 năm 1954 - Đánh giá một cách khách quan những thành tựu, hạn chế cũng như nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong công tác xây dựng của Đảng bộ Liên khu III - Đúc kết một số kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận, thực tiễn từ lịch sử công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 ñến năm 1954 18 Chương 1 XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ... nhau về công tác xây dựng tổ chức giữa Liên khu III với các Liên khu khác 10 Các bài nghiên cứu trên ñều phản ánh những khía cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức nói chung; công tác xây dựng Đảng của các Liên khu nói riêng; nêu lên một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng cũng như kinh nghiệm xây dựng Đảng của một số ñảng bộ ñịa phương Điều ñó giúp tác giả... Liên khu nhưng còn hết sức chung chung và mờ nhạt - Bên cạnh những thành tựu ñạt ñược, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III cũng còn nhiều khuyết ñiểm, hạn chế Một số công trình ñã ñưa ra một vài khuyết ñiểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu như: phát triển Đảng “ẩu”; củng cố không theo kịp ñà phát triển; thiếu cán bộ, bộ máy Đảng còn thiếu tính ổn ñịnh - Công tác xây. .. trò của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu trong những năm 1948- 1954; thấy ñược phần nào mặt thành công, chưa thành công hay những hạn chế, khuyết ñiểm trong công tác lãnh ñạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Liên khu, của cán bộ ñảng viên các ñịa phương trên ñịa bàn .3 Các công trình lịch sử Đảng bộ và lịch sử các ban, ngành, ñoàn thể của các tỉnh, thành thuộc Liên khu III. .. nét riêng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu Đề tài khoa học cấp bộ Đảng lãnh ñạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954) [110] do TS Nguyễn Bình làm Chủ nhiệm nghiên cứu về công tác xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng trong cuộc kháng chiến Đề tài tập trung trình bày quá trình Đảng lãnh ñạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương ñến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954, (Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954, (Luận án tiến sĩ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu III từ năm 1948 đến năm 1954

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay