(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

14 164 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:58

(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN THNH CáC TỉNH ủY TRÊN ĐịA BàN QUÂN KHU LãNH ĐạO CÔNG TáC QUốC PHòNG ĐịA PHƯƠNG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc Mó s : 62 31 02 03 TểM TT LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR H NI - 2015 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: TS ng ỡnh Phỳ PGS.TS ng Nam i n Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v ti Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin Hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi ngy thỏng nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Quc phũng (QP) l lnh vc h trng, trc tip liờn quan n mnh ca quc gia T lch s dng nc v gi nc, cha ụng ta ó tng kt: dng nc phi i ụi vi gi nc; lo gi nc t lỳc nc cha nguy; biờn phũng cn cú phng lc tt, t nc nờn cú k lõu di v ngy nay, xõy dng ch ngha xó hi phi i ụi vi bo v T quc xó hi ch ngha Trong quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, ng Cng sn Vit Nam luụn quan tõm chm lo xõy dng, cng c s nghip QP v coi lónh o s nghip QP l nhim v trng yu, thng xuyờn, l nhõn t ch yu bo m s n nh v chớnh tr - xó hi (CT - XH), gi vng c lp, ch quyn, ton lónh th ca t nc i hi XI khng nh: Tng cng quc phũng, gi vng an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi l nhim v trng yu, thng xuyờn ca ng, Nh nc v ton dõn , v nhn mnh: Tng cng s lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng, s qun lý trung thng nht ca Nh nc i vi Quõn i nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn v s nghip quc phũng - an ninh Ton cu hoỏ to c hi phỏt trin nhng cng cha ng nhiu yu t bt bỡnh ng, gõy khú khn, thỏch thc ln cho cỏc nc ang phỏt trin Cnh tranh kinh t (KT), ginh git cỏc ngun ti nguyờn, nng lng, th trng; chin tranh cc b, xung t v trang, tụn giỏo, sc tc, ly khai, hot ng can thip, lt , bo lon chớnh tr, khng b; tranh chp lónh th, biờn gii, bin o v ti nguyờn thiờn nhiờn tip tc din gay gt Tỡnh hỡnh th gii v khu vc cú nhng din bin phc mi, khú lng; ỏng chỳ ý, nhng bin ng gn õy mt s nc Bc Phi, Trung ụng; s tri dy mnh m ca Trung Quc cựng vi gia tng cỏc hot ng gõy cng thng, tranh chp lónh th trờn bin vi cỏc nc khu vc ú cú Vit Nam Cỏc cng quc, cỏc trung tõm quyn lc ang cnh tranh nh hng vi v vi khu vc mt cỏch quyt lit Trong nc, cỏc th lc thự ch tip tc y mnh cỏc hot ng chng phỏ s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta; an ninh (AN) chớnh tr v tỡnh hỡnh ti phm hỡnh s cũn din bin phc tp, nht l cỏc a bn trng im Quõn khu l a bn chin lc quan trng, nm v trớ tin tiờu phớa ụng Bc, l phờn du ca T quc, ni ó tng din nhiu trn quyt chin chin lc v ngha chng gic ngoi xõm lch s dõn tc nh Chi Lng, Xng Giang, Nh Nguyt, Yờn Th, ụng Khờ, Tht Khờ , tng l th ụ khỏng chin, cỏi nụi ca cỏch mng Trong cụng cuc xõy dng v bo v T quc ngy nay, Quõn khu cú ý ngha rt quan trng v chớnh tr, kinh t - xó hi (KT - XH), QP, AN S vng mnh, n nh v QP, AN ca cỏc tnh trờn a bn l gúp phn to nờn s vng mnh, n nh v phỏt trin t nc Nhng nm qua, di s lónh o ca ng, m trc tip l cỏc tnh y, cụng tỏc QP a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu c tin hnh khỏ ng b v hiu qu Nhn thc ca i b phn cỏn b v nhõn dõn cỏc tnh v QP, AN tỡnh hỡnh mi c nõng cao, nht l i vi cỏn b lónh o, qun lý cỏc cp S vo cuc ca chớnh quyn, h thng chớnh tr v nhõn dõn cỏc dõn tc trờn a bn; cỏc thnh phn KT, cỏc chc sc tụn giỏo cú nhiu tin b C ch hnh cụng tỏc QP a phng ó c phi hp cht ch, nhp nhng hn Nhiu ni dung lónh o cụng tỏc QP a phng c thc hin cú kt qu khỏ nh: xõy dng a phng thnh khu vc phũng th (KVPT) vng chc; xõy dng lc lng v trang (LLVT) a phng; cụng tỏc tuyn quõn, gi nhp ng, qun lý v hot ng lc lng d b ng viờn (DBV) Vỡ vy, nn QP, sc mnh v th trn QP ca cỏc a phng c xõy dng v cng c ngy cng vng chc, gúp phn gi vng ch quyn, ton lónh th, AN chớnh tr v trt t an ton XH, lm tht bi õm mu din bin hũa bỡnh (DBHB), bo lon lt ca ch ngha quc v cỏc th lc thự ch Bờn cnh nhng kt qu ó t c, quỏ trỡnh lónh o cụng tỏc QP a phng ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu cũn bc l nhng hn ch Vic tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc v QP, AN cha c ph cp rng rói ton dõn Ni dung, nhim v cụng tỏc QP cha c th hin ng b, ton din Nhn thc v c ch v hnh c ch lónh o, qun lý cụng tỏc QP a phng cha sõu sc S phi hp ca cỏc cp, cỏc ngnh cha cht ch; vic kt hp phỏt trin KT-XH vi cng c QP-AN; QPAN vi phỏt trin KT-XH cú ni cha c chỳ trng Cht lng, hot ng ca lc lng dõn quõn t v (DQTV), DBV cũn cú mt hn ch Cỏc yu t m bo cho ng lónh o tuyt i, trc tip, v mi mt cụng tỏc QP cũn mt s khú khn, bt cp Trc yờu cu ca thc tin ang t ra, ũi hi phi tip tc nghiờn cu, tỡm gii phỏp nhm tng cng s lónh o ca cỏc tnh y i vi cụng tỏc QP a phng trờn a bn Quõn khu õy l thc s cp thit, cú ý ngha lý lun v thc tin sõu sc Mc ớch, nhim v ca lun ỏn 2.1 M c ớch c a lu n ỏn Trờn c s lm rừ nhng lý lun v thc tin v s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng, lun ỏn xut nhng gii phỏp nhm tng cng s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng n nm 2025 2.2 Nhi m v c a lu n ỏn Tng quan cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan n ti lun ỏn; Phõn tớch lm rừ nhng ch yu v ng lónh o cụng tỏc QP a phng v s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng; Kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn v nhng kinh nghim lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng; D bỏo tỡnh hỡnh, xut mc tiờu, phng hng v nhng gii phỏp ch yu tng cng s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng n nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i t ng nghiờn c u i tng nghiờn cu ca ti l: S lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng giai on hin 3.2 Ph m vi nghiờn c u ti nghiờn cu nhng lý lun, thc tin lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng t nm 2005 n nay; xut mc tiờu, phng hng v nhng gii phỏp tng cng s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi lnh vc cụng tỏc ny n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lu n, th c ti n Lun ỏn c thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im ca ng ta i vi cụng tỏc QP a phng C s thc tin ca lun ỏn l: quỏ trỡnh lónh o, ch o v t chc thc hin cụng tỏc QP a phng ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu t nm 2005 n Lun ỏn k tha kt qu nghiờn cu v lý lun, thc tin cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cụng b Cỏc t liu, s liu iu tra, kho sỏt ca chớnh tỏc gi 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc-Lờnin, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ca khoa hc liờn ngnh v chuyờn ngnh, ú chỳ trng cỏc phng phỏp: H thng-cu trỳc, lch slụgớc, phõn tớch, tng hp, tng kt thc tin, chuyờn gia, iu tra xó hi hc, thng kờ, so sỏnh Nhng úng gúp mi ca lun ỏn Lm rừ khỏi nim, ni dung, phng thc lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng giai on hin xut nhng gii phỏp ch yu nhm tng cng s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng n nm 2025 í ngha thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cung cp thờm c s khoa hc cho cỏc tnh y, thnh y, nht l cỏc tnh trờn a bn Quõn khu lónh o, ch o cụng tỏc QP a phng giai on hin Lun ỏn cú th lm ti liu tham kho phc v ging dy, hc v nghiờn cu cỏc hc vin, nh trng chớnh tr v cỏc c s o to cỏn b ca ng, Nh nc, quõn i giai on hin Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, ph lc v tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu, lun ỏn kt cu thnh chng, tit T NG QUAN TèNH HèNH NGHIấN C U LIấN QUAN N TI Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nc ngoi Sỏch ting Vit: Sỏch Phũng th dõn s i tng A.I.An-tu-nin (ch biờn) Trn ng Vnh dch (1986), Nxb Quõn i nhõn dõn; Sỏch Hc thuyt Mỏc - Lờnin v chin tranh v quõn i Trung tng .A.Vụn-cụ-gụ-np (ch biờn) (1998), Nxb Quõn i nhõn dõn; Sỏch iu l Cụng tỏc chớnh tr Quõn Gii phúng nhõn dõn Trung Quc Dng Minh Ho, Triu Anh Ba dch, Phũng Biờn sỏch quc t, Nxb QND; Sỏch Giỏo trỡnh Cụng tỏc chớnh tr ca Quõn Gii phúng nhõn dõn Trung Quc Chng T Ngh (ch biờn) (1987), Dng Minh Ho, Dng Thu Trang dch, Nxb i hc Quc phũng Quõn Gii phúng nhõn dõn Trung Quc Bi bỏo: Mt s xõy dng th trn quc phũng ton dõn ca Lo thi k mi ca tỏc gi Sng ca bun khun (2006), Tp Ngh thut Quõn s Vit Nam s Sỏch ting Anh: Sỏch ca B Quc phũng Vit Nam: VietNam 2010 ASEAN Defense - Military Meeting, Strategic cooperation for peace, stability and development in the region; Sỏch ca B Quc phũng Nht Bn, Defense of Japan 2012 Cỏc cụng trỡnh nc Vn QP v ng lónh o lnh vc QP l mt ln, xuyờn sut, cho n nay, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan Tiờu biu l: ti khoa hc: ti ng lónh o cụng tỏc quc phũng, quõn s a phng thi k mi, mó s KXB 01.03.39 (2003), Thiu tng Phm Ngc Nghinh lm ch nhim Cỏc sỏch: My quõn s a phng s nghip xõy dng v bo v T quc ca Thng tng Nguyn Quyt (1985); Xõy dng khu vc phũng th tnh, thnh ph trờn a bn Quõn khu Ba ca Trung tng Nguyn Trng Xuyờn (1989); Quc phũng - an ninh thi k quỏ lờn ch ngha xó hi ca tỏc gi Nguyn Vnh Thng (2010); ng Cng sn Vit Nam lónh o s nghip bo v T quc thi k i mi ca Vin Khoa hc xó hi nhõn Quõn s (2006); Bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha thi k mi ca Vin Khoa hc xó hi nhõn Quõn s (2010); S phỏt trin quan im lý lun bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha ca Vin Khoa hc xó hi nhõn Quõn s (2010); Giỏo trỡnh Giỏo dc quc phũng cun ca B Quc phũng (2007) Giỏo trỡnh Giỏo dc quc phũng, 2, cun ca B Quc phũng (2007) Cỏc bi bỏo: i tng Phựng Quang Thanh bi vit Xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh bo v vng chc T quc Vit Nam xó hi ch ngha Tp Cng sn s 12 nm 2012 Trung tng B Xuõn Trng bi vit Nõng cao hiu qu xõy dng khu vc phũng th trờn a bn Quõn khu theo tinh thn i hi XI Tp Quc phũng ton dõn s nm 2012 Trung tng Nguyn S Thng bi vit Nhng gii phỏp ch yu nõng cao cht lng giỏo dc quc phũng an ninh trờn a bn Quõn khu Tp Quc phũng ton dõn s nm 2012 Trn Vn Tỳy bi vit Bc Ninh quỏn trit v thc hin quan im ca ng v kt hp phỏt trin kinh t xó hi vi tng cng quc phũng an ninh Tp Quc phũng ton dõn s nm 2012 i tỏ Ngụ Minh Tin bi vit Lc lng v trang Bc Giang phỏt huy vai trũ nũng ct xõy dng khu vc phũng th Tp Quc phũng ton dõn s nm 2014 Cỏc sỏch v tng kt chin tranh, xõy dng lc lng v trang ca Quõn khu 1: Sỏch Vit Bc 30 nm chin tranh cỏch mng (1945 - 1975) Tp (1990) ca Nxb Quõn i nhõn dõn; Sỏch Lch s lc lng v trang Quõn khu (1975 - 2010) (2010) ca B T lnh Quõn khu ỏnh giỏ khỏi quỏt kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b v nhng lun ỏn cn gii quyt Nh vy, ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v QP, ng lónh o cụng tỏc QP núi chung, cụng tỏc QP a phng núi riờng vi ni dung khỏ phong phỳ, a dng Cỏc cụng trỡnh ú ó gúp phn lm rừ tớnh tt yu khỏch quan ng lónh o QP v cp y a phng lónh o cụng tỏc QP a phng Cỏc cụng trỡnh trờn cng gúp phn lm rừ ni dung, phng thc, lónh o ca ng i vi cụng tỏc QP v cụng tỏc QP a phng, ỏnh giỏ mt s thnh cụng v hn ch bc u, xut cỏc gii phỏp c bn nhm nõng cao cht lng mt s mt ca cụng tỏc QP Tuy nhiờn, cho n cha cú mt ti hoc cụng trỡnh no nghiờn cu mt cỏch cú h thng, chuyờn sõu v s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng Vỡ vy, lun ỏn tip tc trung lm rừ nhng sau: Phõn tớch lm rừ nhng cn c lý lun, thc tin v ng lónh o cụng tỏc QP a phng v s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng; ỏnh giỏ thc trng, tỡm nguyờn nhõn v rỳt mt s kinh nghim v s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng; D bỏo tỡnh hỡnh, xut mc tiờu, phng hng v nhng gii phỏp ch yu tng cng s lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc QP a phng n nm 2025 Chng CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 1.1 CễNG TC QUC PHềNG A PHNG CC TNH TRấN A BN QUN KHU 1.1.1.Khỏi quỏt v cỏc tnh trờn a bn Quõn khu V a lý t nhiờn Quõn khu hin gm tnh: Cao Bng, Lng Sn, Bc Kn, Thỏi Nguyờn, Bc Giang v Bc Ninh Cú ng biờn gii di 564,5 km tip giỏp vi Trung Quc õy l a bn chin lc trng yu ca quc gia, l phờn du ca T quc Tng din tớch t nhiờn ca tnh l 28.026,01 Km2, chim 8,47% din tớch t nhiờn ca c nc Cú 59 n v hnh chớnh cp huyn (th xó, thnh ph) v 1083 n v cp xó (phng, th trn), ú cú 14 huyn, 65 xó giỏp gii vi Trung Quc Dõn s 5.436.000 ngi V kinh t V nụng, lõm nghip: Vi a hỡnh, iu kin th nhng, khớ hu nờn rng khỏ phỏt trin t sn xut nụng nghip ca cỏc tnh thuc Quõn khu ch chim 17,3%, ú, thp nht l tnh Bc Kn vi 7,5%; Lng Sn l 12,8%, ch yu l t dc, cn ci Din tớch, sn lng, nng sut thp V cụng nghip: Nhng nm gn õy, cụng nghip ó v ang phỏt trin khỏ nhanh cỏc tnh Bc Ninh, Thỏi Nguyờn, Bc Giang Nhiu ngnh cụng nghip mang tớnh lng dng cho phỏt trin KT - XH, ng thi sn sng phc v QP c chỳ ý u t khỏ phự hp Thng mi v dch v: Lng hng húa xut nhp khu hng nm u tng, xut khu ca cỏc tnh ch yu l nụng, lõm sn, nguyờn liu thụ, giỏ tr gia tng thp; nhp khu ch yu l hng tiờu dựng, mỏy múc t trung Quc 4 Thu nhp bỡnh quõn u ngi ca cỏc tnh trung du v nỳi khỏ thp T l h nghốo nm 2013 (theo chun nghốo ca Chớnh ph giai on 2011-2015) thuc din cao ca c nc, in hỡnh nh Cao Bng l 30,6%, Bc Kn 21,2%, Lng Sn 20,4% V húa - xó hi, y t, giỏo dc, giao thụng L a bn cú nhiu dõn tc sinh sng nh Kinh, Ty, Nựng, Hoa, Cao Lan, Dao, Mụng, Lụ Lụ, Sỏn Dỡu, Sỏn Chay, Ngỏi , cỏc dõn tc thiu s chim gn 35% tng dõn s ca cỏc tnh L ni cú cỏc tụn giỏo nh: Pht, Thiờn Chỳa, Tin lnh n nay, khụng cũn tỡnh trng xó trng cỏn b v c s y t Tuy nhiờn, cht lng ca nhiu c s cha tht tt c v trang thit b v trỡnh , tay ngh khỏm, cha bnh ca i ng y, bỏc s, nht l tuyn xó v huyn Giỏo dc ó phỏt huy tt vai trũ o to ngun nhõn lc cú cht lng cho cỏc a phng vựng Tuy vy, cỏc trng, lp vựng sõu, vựng xa cũn rt nhiu khú khn kinh phớ u t cũn hn hp, dõn c tha tht, i li khú khn Trỡnh dõn trớ khụng ng u H thng ng b ó c ci to, nõng cp, nhiờn, nhỡn chung, giao thụng ca cỏc tnh trờn a bn cũn rt nhiu khú khn, nht l ni vựng sõu, vựng xa 100% cỏc xó cú in li quc gia, cú im bu in húa xó v kt ni Internet, ph súng phỏt thanh, truyn hỡnh ca Trung ng v a phng, vin thụng c nh v di ng V chớnh tr Th nht, h thng chớnh tr ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu c xõy dng vựng sm hỡnh thnh cỏc thit ch xó hi v cú truyn thng u tranh bt khut chng gic ngoi xõm Th hai, h thng chớnh tr c hỡnh thnh sm, i ng cỏn b ó c rốn luyn, th thỏch cỏc thi k u tranh cỏch mng Th ba, h thng chớnh tr c xõy dng, hot ng trờn mt a bn rng, a dõn tc, a bn sc húa, kinh t cũn nhiu khú khn Th t, tỡnh hỡnh chớnh tr n nh, nhng cũn tim n nhiu yu t gõy bt n nh 1.1.2 Cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu - Khỏi nim, vai trũ v c im 1.1.2.1 Khỏi ni m cụng tỏc qu c phũng a ph ng c a cỏc t nh trờn a bn Quõn khu Quc phũng a phng: Quc phũng a phng, mt b phn ca quc phũng quc gia c thc hin a phng, gm tng th hot ng trờn cỏc lnh vc chớnh tr, kinh t, quõn s, húa - xó hi, i ngoi, khoa hc k thut ca h thng chớnh tr v nhõn dõn a phng to thnh sc mnh ton din, ú sc mnh quõn s l c trng, LLVT a phng lm nũng ct, nhm ngn chn, y lựi v lm tht bi mi õm mu phỏ hoi, xõm lc ca k thự, gi vng n nh chớnh tr, mụi trng hũa bỡnh, phỏt trin KT-XH a phng v c nc Cụng tỏc quc phũng a phng: Cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu l mt b phn cụng tỏc quc phũng ca ng Cng sn Vit Nam v Nh nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam c tin hnh a phng, gm: giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng - an ninh cho nhõn dõn, xõy dng lc lng v trang a phng, xõy dng a phng thnh khu vc phũng th vng chc, kt hp phỏt trin kinh t vi cng c quc phũng cp y a phng lónh o, chớnh quyn qun lý, iu hnh, cỏc c quan, ban, ngnh, on th lm tham mu theo chc nng, c quan quõn s lm nũng ct; nhm t chc v ng viờn ton th nhõn dõn xõy dng tim lc, th trn quc phũng, to nờn sc mnh tng hp, t bo v a phng mi tỡnh Khỏi nim trờn th hin Th nh t, sc mnh quc phũng a phng l sc mnh tng hp, ton din ca chớnh tr, tinh thn húa, khoa hc v cụng ngh; kinh t; LLVT a phng; sc mnh chớnh ngha, sc mnh i on kt dõn tc Th hai, ch th tin hnh cụng tỏc quc phũng a phng l ton b h thng chớnh tr, ú ch th lónh o l tnh y, ch th qun lý, iu hnh l chớnh quyn (HND,UBND tnh), ch th tham mu l cỏc s, ban, ngnh, on th theo chc nng, m nũng ct l c quan QS (BCHQS tnh) Th ba, lc lng tham gia cụng tỏc quc phũng a phng l ton th nhõn dõn cỏc dõn tc, ú cú cỏc thnh phn kinh t, cỏc t chc CT-XH, cỏc on th, cỏc tng lp nhõn dõn a phng Th t , ni dung cụng tỏc quc phũng a phng bao gm tng th hot ng nh: giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng - an ninh cho ton dõn, xõy dng tim lc v th trn quc phũng, xõy dng LLVT a phng, cụng tỏc tuyn, nhn quõn, kt hp phỏt trin kinh t - xó hi, húa, an ninh, i ngoi vi cng c quc phũng; xõy dng tnh (thnh ph) thnh KVPT vng chc; cụng tỏc phũng th dõn s, xõy dng, chun b cỏc phng ỏn ng viờn kinh t, bo m ngõn sỏch cho nhim v quc phũng; thc hin chớnh sỏch quõn i v hu phng quõn i; chp hnh chớnh sỏch, lut phỏp ca Nh nc liờn quan n QP Th nm, mc tiờu cụng tỏc QP a phng l hp, xõy dng v phỏt huy sc mnh tng hp ca ton dõn xõy dng tim lc, th trn QP, ngn chn v lm tht bi mi õm mu phỏ hoi, xõm lc ca k thự, gi vng a phng c v ch quyn, lónh th, n nh chớnh tr, bo v h thng chớnh tr, bo v nhõn dõn, thnh qu ca s nghip i mi mi tỡnh hung, thc hin a phng gi a phng, gúp phn cng c nn QPTD, th trn QP ca Quõn khu v ca c nc 1.1.3.2 Vai trũ cụng tỏc qu c phũng a ph ng c a cỏc t nh trờn a bn Quõn khu hi n M t l, trc tip t chc thc hin thng li ng li, quan im, chớnh sỏch, phỏp lut v quc phũng ca ng v Nh nc; bo v vng chc mt vựng biờn cng, mt hng phũng th chin lc rt quan trng ca t nc Hai l, cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu trc tip xõy dng nn quc phũng ton dõn, sc mnh quc phũng a phng; lm tht bi mi õm mu chng phỏ ca cỏc th lc thự ch t c s, gúp phn bo v vng chc T quc xó hi ch ngha Ba l, cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu gúp phn xõy dng a phng vng mnh ton din v mi mt, thc hin thng li hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc 1.1.3.3 c i m cụng tỏc qu c phũng a ph ng c a cỏc t nh trờn a bn Quõn khu Th nh t, cụng tỏc quc phũng a phng c thc hin trờn a bn him yu, cú giỏ tr chin lc rt quan trng v quc phũng ca t nc Th hai, cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh Quõn khu din trờn a bn cú a hỡnh phc tp, b chia ct mnh bi nỳi cao, vc sõu, sụng sui him tr, c ng rt khú khn Th ba, cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh Quõn khu c tin hnh trờn tuyn ng biờn gii di, dõn c tha tht, phc tp, khú khn xõy dng phũng tuyn biờn gii Th t , cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu gm nhiu t chc, lc lng, thnh phn dõn tc tham gia thc hin Th nm, cụng tỏc quc phũng a phng c tin hnh trờn mt a bn rng, kinh t cũn nhiu khú khn, cỏc hot ng hp tỏc v kinh t vi nc ngoi, nht l vi Trung Quc ngy cng gia tng Th sỏu, cụng tỏc quc phũng a phng cỏc tnh luụn kt hp cht ch vi thc hin nhiu nhim v, nhiu mt cụng tỏc trờn cựng mt a bn 1.2 CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG - KHI NIM, NI DUNG, PHNG THC 1.2.1 Khỏi quỏt v cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu hin 1.2.1.1 C c u, t ch c c a cỏc t nh y 1.2.1.2 Ch c nng, nhi m v cỏc t nh y trờn a bn Quõn khu * Chc nng ca tnh y Th nht, chc nng lónh o: Tnh y thc hin chc nng lónh o bng vic ngh quyt, ch trng, gii phỏp v KT-XH, QP, AN a phng Lónh o HND, UBND, mt trn T quc v cỏc t chc on th, cỏc t chc KT, XH v nhõn dõn a phng thc hin ngh quyt ca tnh y, ng li, chớnh sỏch, phỏp lut, ca ng v Nh nc Kim tra, giỏm sỏt cỏc hot ng ca ng on HND, ban cỏn s ng UBND, i ng cỏn b, ng viờn chp hnh ch trng, ng li, chớnh sỏch v iu l ng, thc hin nhim v chớnh tr c phõn cụng Th hai, chc nng xõy dng ng: Tnh y thc hin chc nng xõy dng ni b ng b tnh, cỏc t chc ng trc thuc vng mnh v chớnh tr, t tng, t chc, thc s l ht nhõn chớnh tr, i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn, nhõn dõn cỏc dõn tc ca tnh; khụng ngng nõng cao cht lng i ng cỏn b, ng viờn * Nhim v ca tnh y Th nht, lónh o xõy dng, cng c, kin ton h thng chớnh tr ca tnh vng mnh; Th hai, lónh o cụng tỏc xõy dng ng; Th ba, lónh o phỏt trin KT-XH; Th t, lónh o xõy dng nn húa tiờn tin, mang m bn sc dõn tc; Th nm, lónh o cng c, gi vng QP, AN trờn a bn tnh i vi cỏc tnh Lng Sn v Cao Bng, tnh y phi lónh o quõn, dõn gi vng ch quyn biờn gii, ton lónh th, thc hin xõy dng biờn gii hũa bỡnh, hu ngh 1.2.2 Cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu lónh o cụng tỏc quc phũng a phng - Khỏi nim, ni dung, phng thc 1.2.2.1 Khỏi ni m cỏc t nh y trờn a bn Quõn khu lónh o cụng tỏc qu c phũng a ph ng Cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu lónh o cụng tỏc quc phũng a phng l tng th hot ng ca cỏc tnh y vic xỏc nh ch trng, ngh quyt v nhim v quc phũng, c th húa v t chc thc hin ngh quyt y; kim tra, giỏm sỏt ton b cỏc hot ng ú nhm nh hng nhn thc, ch o hnh ng cho ng b, chớnh quyn, cỏc t chc, cỏc lc lng xó hi thc hin thng li nhim v quc phũng a phng, gúp phn bo v vng chc a phng v T quc Vit Nam Xó hi ch ngha Khỏi ni m trờn th hi n nh ng n i dung sau õy: M t l, ch th lónh o cụng tỏc quc phũng a phng l cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu 1, ú trỏch nhim trc tip, thng xuyờn l ban thng v tnh y Hai l, lc lng tham gia vo quỏ trỡnh lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ca tnh y l tt c t chc ng v cỏc cp y ng, cỏc c quan chc nng ca tnh y Ba l, i tng lónh o Tnh y lónh o cụng tỏc QP a phng thc cht l lónh o cỏc t chc, cỏc lc lng xó hi v cựng ton th nhõn dõn thc hin nhim v QP a phng; l cỏc thit ch, cỏc quy nh, quy ch, k hoch, cỏc phng ỏn, cỏc hot ng c th; cỏc lnh vc, cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc lc lng tham gia thc hin cụng tỏc QP a phng T cp y ng cp di n chớnh quyn, cỏc t chc, on th, cỏc LLVT v ton th nhõn dõn tnh u l i tng lónh o ca tnh y B n l, mc tiờu lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu l bo v vng chc tng a phng v c Quõn khu bt c hon cnh, iu kin no 1.2.2.2 N i dung lónh o cụng tỏc qu c phũng a ph ng c a cỏc t nh y trờn a bn Quõn khu M t l, lónh o tuyờn truyn, giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng cho ton ng b, chớnh quyn v ton th nhõn dõn a phng Hai l, lónh o xõy dng cỏc tnh thnh khu vc phũng th vng chc Ba l, lónh o xõy dng v hot ng ca cỏc lc lng v trang a phng v cụng tỏc tuyn, nhn quõn B n l, lónh o kt hp cht ch kinh t - xó hi, an ninh, i ngoi vi quc phũng a phng Nm l, lónh o thc hin cỏc nhim v quc phũng thi bỡnh v thi chin; cụng tỏc phũng th dõn s; ng viờn cỏc ngun lc ca tnh cho nhim v quc phũng Sỏu l, lónh o chp hnh phỏp lut, ch trng, chớnh sỏch v cụng tỏc quc phũng a phng, chớnh sỏch hu phng quõn i 1.2.2.3 Ph ng th c lónh o cụng tỏc qu c phũng a ph ng c a cỏc t nh y trờn a bn Quõn khu * Khỏi nim phng thc lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ca tnh y Phng thc lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc quc phũng a phng l tng th cỏc hỡnh thc, bin phỏp, quy trỡnh, quy ch, k hoch, chng trỡnh m cỏc tnh y s dng tỏc ng vo chớnh quyn, h thng chớnh tr, on th, lc lng v trang v ton th nhõn dõn a phng nhm m bo cụng tỏc quc phũng ca tnh t kt qu tt * Phng thc lónh o ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu i vi cụng tỏc quc phũng a phng gm cỏc sau: Th nht, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng bng vic xỏc nh ch trng, bin phỏp lónh o, ch o, nh hng cụng tỏc quc phũng a phng Th hai, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng bng cụng tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng qun chỳng Th ba, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng bng vic thit lp v hot ng ca h thng t chc ng lnh vc quõn s, quc phũng a phng; bng cụng tỏc t chc cỏn b v phỏt huy vai trũ tiờn phũng gng mu ca i ng cỏn b, ng viờn Th t, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng thụng qua xõy dng v phỏt huy vai trũ qun lý ca chớnh quyn Th nm, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng bng vic phỏt huy vai trũ ca mt trn T quc v cỏc on th chớnh tr-xó hi thc hin nhim v quõn s, quc phũng a phng Th sỏu, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng bng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt Th by, tnh y phi hp vi ng y, Cc Chớnh tr Quõn khu lónh o, ch o cụng tỏc quc phũng a phng Th tỏm, tnh y lónh o cụng tỏc quc phũng a phng thụng qua c ch lónh o Chng CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG GIAI ON HIN NAY - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 2.1 THC TRNG LNH O CA CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU I VI CễNG TC QUC PHềNG A PHNG HIN NAY 2.1.1 u im 2.1.1.1 V n i dung lónh o Th nht, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh cho ton ng b, chớnh quyn v nhõn dõn a phng cỏc tnh ó i vo nn np, bc u t hiu qu cao Th hai, lónh o xõy dng a phng thnh khu vc phũng th vng chc t kt qu ngy cng cao Th ba, lónh o xõy dng LLVT a phng tng bc vng mnh ton din sc lm nũng ct thc hin nhim v QP ca a phng Th t, lónh o kt hp cht ch KT vi QP- AN; QP-AN vi KT ca a phng t kt qu tớch cc; cụng tỏc i ngoi c coi trng v t kt qu khỏ Th nm, lónh o thc hin cỏc nhim v: phũng th dõn s; qun lý nh nc v QP; chp hnh ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut QP, chớnh sỏch hu phng quõn i cú kt qu tớch cc 2.1.1.2 V ph ng th c lónh o Th nht, cỏc tnh y ó chỳ trng lónh o cụng tỏc quc phũng bng cỏc ngh quyt, ch th, kt lun v nhng nh hng cụng tỏc quc phũng 7 Th hai, ó lónh o quỏn trit tng i tt ng li, quan im ca ng v quc phũng, bo v T quc xó hi ch ngha tỡnh hỡnh mi, cỏc ngh quyt, ch th, kt lun ca tnh y v cụng tỏc quc phũng a phng Th ba, cỏc tnh y ó quan tõm lónh o cụng tỏc quc phũng thụng qua vai trũ qun lý Nh nc ca hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn cỏc cp Th t, cỏc tnh y ó luụn ch ng phi hp vi ng y, B T lnh Quõn khu 1, ng y, B T lnh b i biờn phũng, cỏc dn v úng quõn trờn a bn lónh o cụng tỏc QP; xõy dng i ng cỏn b, ng viờn lc lng v trang Th nm, cỏc tnh y ó coi trng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt thc hin cụng tỏc quc phũng a phng Th sỏu, c ch lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ó c hnh, dn i vo nn np, tng bc cú hiu qu 2.1.2 Nhng hn ch, khuyt im 2.1.2.1 V n i dung lónh o Mt l, mt s tnh y cú thi im cha thc s quan tõm v cú nhng gii phỏp kp thi lónh o, ch o tuyờn truyn, giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng- an ninh Hai l, cú tnh y lónh o, ch o xõy dng khu vc phũng th a phng cha thc s ton din v thng xuyờn Ba l, mt s tnh y cha quan tõm lónh o v cú gii phỏp kp thi, phự hp xõy dng v hot ng ca lc lng v trang a phng, nht l i vi dõn quõn t v v d b ng viờn Bn l, mt s tnh y, cú thi im cha thc s coi trng lónh o kt hp kinh t vi quc phũng - an ninh, quc phũng - an ninh vi kinh t ca a phng Nm l, cụng tỏc lónh o qun lý nh nc v quc phũng a phng cha thng xuyờn, kp thi, ng b Sỏu l, cũn cú tnh y lónh o nhõn dõn chp hnh ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v cụng tỏc quc phũng a phng, chớnh sỏch hu phng quõn i cha ton din 2.1.2.2 V th c hi n ph ng th c lónh o Th nht, cụng tỏc tuyờn truyn, quỏn trit ng li, ch trng ca ng v quc phũng v cụng tỏc xõy dng ng, cú ni cha c coi trng ỳng mc Th hai, cụng tỏc xõy dng ng, xõy dng h thng chớnh tr mt s n v, c s cũn bt cp Th ba, lónh o xõy dng i ng cỏn b, ng viờn lc lng v trang a phng, nht l c s cha thc s ton din Th t, cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, ụn c thc hin ca mt s cp y ng, chớnh quyn cỏc cp cha c tin hnh thng xuyờn, cht ch Th nm, hnh c ch lónh o ca ng cụng tỏc quc phũng a phng, nht l i vi cỏc c quan, ban, ngnh cú thi im cũn lỳng tỳng, b ng 2.2 NGUYấN NHN V KINH NGHIM 2.2.1 Nguyờn nhõn 2.2.1.1 Nguyờn nhõn c a u i m Nguyờn nhõn ch quan Mt l, cp y ng cỏc cp, m trc ht l cỏc tnh y ó cú nhn thc ỳng n v cú nhng ch trng, bin phỏp khỏ ton din v nhim v quc phũng a phng tỡnh hỡnh mi Hai l, ng y quõn s, c quan quõn s a phng lm tt vai trũ l trung tõm hip ng, tham mu cho cp y, chớnh quyn a phng v cụng tỏc quc phũng Ba l, cỏc tnh y ó chỳ trng lónh o bi dng nõng cao nhn thc, trỏch nhim v nng lc hot ng lnh vc quc phũng cho chớnh quyn, cỏc c quan, ban, ngnh, on th ca tnh Bn l, nhõn dõn cỏc dõn tc trờn a bn Quõn khu cú truyn thng yờu nc nng nn, on kt gn bú, quyt tõm bo v quờ hng, t nc, bo v T quc xó hi ch ngha Nguyờn nhõn khỏch quan Mt l, ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc sỏt, ỳng, phự hp; s ch o sõu sỏt, kp thi ca cỏc cp, cỏc ngnh Trung ng i vi a phng Hai l, nhng thnh tu ca cụng cuc i mi, thc hin CNH, HH, xõy dng v bo v T quc nhng nm qua 2.2.1.2 Nguyờn nhõn c a h n ch , khuy t i m Nguyờn nhõn ch quan Th nht, mt s cỏn b, ng viờn, ú cú c tnh y viờn cha nhn thc sõu sc, ỳng n v nhim v quc phũng tỡnh hỡnh mi Th hai, cỏc tnh y lónh o cụng tỏc tuyờn truyn quỏn trit nhim v quc phũng cú thi im cũn thiu ch ng, cha ton din, rng khp 8 Th ba, mt s tnh y, cú thi im cha thc s chỳ trng lónh o nõng cao nng lc tham mu, phi hp, hip ng ca cỏc c quan, ban, ngnh, on th a phng Th t, cụng tỏc xõy dng ng ca cỏc tnh cũn nhiu hn ch, cha theo kp vi ũi hi ca ca a phng, ú cú cụng tỏc quc phũng Nguyờn nhõn khỏch quan Th nht, s chng phỏ quyt lit ca cỏc th lc thự ch v tỏc ng tiờu cc ca mt trỏi c ch th trng Th hai, kinh t ca cỏc a phng trờn a bn Quõn khu cũn nhiu khú khn Th ba, h thng lut phỏp liờn quan n quc phũng cha ton din, ng b Th t, s quan tõm lónh o, qun lý, kim tra, ụn c ca ng, Nh nc, cỏc c quan, b ngnh Trung ng cha kp thi, thng xuyờn 2.2.2 Nhng kinh nghim Mt l, thng xuyờn lónh o lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc v quc phũng cho c h thng chớnh tr v ton dõn, trc ht l cỏc tnh y viờn v i ng cỏn b, ng viờn; kt hp cht ch hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc XHCN a phng Hai l, luụn gi vng v tng cng s lónh o, ch o ca tnh y, cp y, t chc ng cỏc cp thc hin nhim v quc phũng; gn trỏch nhim ca th vi cỏ nhõn; chm lo xõy dng, cng c h thng chớnh tr c s vng mnh Ba l, thc hin nghiờm tỳc c ch lónh o ca ng i vi cụng tỏc quc phũng a phng Bn l, lónh o phỏt huy vai trũ nũng ct ca lc lng v trang, ng thi phỏt huy sc mnh tng hp ca cỏc cp, cỏc ngnh, on th v nhõn dõn xõy dng th trn lũng dõn ngy cng vng chc Nm l, ch ng lónh o, ch o xõy dng phng ỏn din v tng cng kim tra, s tng kt, rỳt kinh nghim lónh o cụng tỏc quc phũng a phng Chng PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU TNG CNG LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG CA CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU N NM 2025 3.1 NHNG NHN T TC NG V MC TIấU, PHNG HNG TNG CNG LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG CA CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU N NM 2025 3.1.1 Nhng nhõn t tỏc ng 3.1.1.1 Nh ng nhõn t thu n l i 3.1.1.2 Nh ng nhõn t gõy khú khn, ph c t p 3.1.2 Mc tiờu, phng hng tng cng lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu n nm 2025 3.1.2.1 M c tiờu Th nht, phi tng bc tng cng c tim lc, th trn v thc lc QP ca a phng Th hai, tng bc nõng cao nhn thc v trỏch nhim thc hin cụng tỏc QP ca ton ng b, chớnh quyn v nhõn dõn cỏc dõn tc ca a phng Th ba, tng bc xõy dng LLVTND a phng ỏp ng yờu cu lm nũng ct cho xõy dng nn QPTD Th t, h thng chớnh quyn, cỏc ban, ngnh, on th cỏc cp ca a phng c xõy dng, cng c ngy cng sch, vng mnh, sc hon thnh cỏc nhim v, ú cú nhim v QP; thụng qua thc hin nhim v QP m tng bc cng c t chc, nõng cao nng lc cụng tỏc 3.1.2.2 Ph ng h ng Th nht, tng cng cụng tỏc t tng i vi i ng cỏn b, ng viờn, nht l cỏn b lónh o, qun lý ch cht cỏc cp, nõng cao nng lc, sc chin u ca tnh y v ng y quõn s tnh Th hai, a hot ng lónh o, ch o cụng tỏc quc phũng a phng vo nn np, thng xuyờn v cú hiu qu cao Th ba, tip tc thc hin tt ni dung, phng thc lónh o ca tnh y i vi cụng tỏc quc phũng a phng Th t, phỏt huy sc mnh tng hp ca nhõn dõn xõy dng nn quc phũng 3.2 NHNG GII PHP CH YU TNG CNG LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG CA CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU N NM 2025 3.2.1 Thng xuyờn tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn tnh m trc ht l cỏn b ch cht cỏc cp i vi cụng tỏc quc phũng a phng 9 õy l gii phỏp c bn, quan trng hng u nhm nõng cao nhn thc cho ton ng b, quõn v dõn a phng m trc ht l cỏn b ch cht cỏc cp v nhim v QP, to s ng thun, tham gia cú trỏch nhim cao nht ca cỏc lc lng a phng Vỡ nhn thc ỳng n, thng nht luụn l quan trng nht, cú nhn thc ỳng mi cú hnh ng ỳng Trc ht, phi lm cho cỏn b, ng viờn v cỏc tng lp nhõn dõn nhn rừ c im, tỡnh hỡnh nc, trờn th gii liờn quan n QP, AN quc gia; i tng, i tỏc; õm mu, th on ca ch ngha quc v cỏc th lc thự ch i vi cỏch mng nc ta Hai l, quỏn trit sõu sc cỏc quan im c bn ca ch ngha Mỏc -Lờnin, t tng H Chớ Minh v ca ng Cng sn Vit Nam v bo v T quc XHCN Ba l, tuyờn truyn, ph bin cỏc ni dung ca Hin phỏp, phỏp lut, quy nh ca Nh nc, ca a phng cú liờn quan n quc phũng Bn l, giỏo dc, bi dng h thng kin thc, tri thc, k nng quõn s cn thit cho tt c cỏc i tng ca a phng 3.2.2 Xõy dng cp y v chớnh quyn a phng cỏc cp, m trc ht l tnh y, hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn tnh vng mnh, ỏp ng yờu cu lónh o, ch o, qun lý v iu hnh cụng tỏc quc phũng a phng õy l gii phỏp cú ý ngha rt quan trng, quyt nh thnh cụng ca cụng tỏc QP a phng Mi mt lc lng c ch phi tip tc c xõy dng vng mnh ton din v thng xuyờn c cng c, ỏp ng yờu cu nhim v Xõy d ng h th ng c p y, tr c h t l t nh y v ng m nh Th nht, bi dng nõng cao kin thc QP-AN cho i ng cỏn b ch cht Th hai, bi dng, rốn luyn, nõng cao nng lc gii quyt ỳng n mi quan h gia hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc Th ba, nõng cao nng lc lónh o phỏt huy vai trũ, chc nng qun lý, iu hnh ca chớnh quyn, chc nng tham mu v t chc thc hin ca cỏc c quan, ban ngnh, on th ca a phng Th t, kiờn nh v gi vng cỏc nguyờn tc t chc v sinh hot ng, thng xuyờn coi trng ci tin phng phỏp, tỏc phong cụng tỏc ca tnh y v cỏc cp y ng Th nm, nõng cao nng lc ng, hp v t chc qun chỳng Xõy d ng h th ng chớnh quy n cỏc c p c a a ph ng v ng m nh m tr c h t l c p t nh Thng xuyờn kin ton b mỏy chớnh quyn cỏc cp a phng Thc hin mnh m phõn cp qun lý hnh chớnh, i ụi vi nõng cao tớnh trung, thng nht vic ban hnh cỏc quyt nh Quy nh rừ trỏch nhim, quyn hn ca tng cp, tng t chc, tng cỏ nhõn Khc phc tỡnh trng chng chộo, ựn y trỏch nhim thc thi nhim v 3.2.3 Tng cng lónh o xõy dng v phỏt huy vai trũ lc lng v trang a phng, nht l b ch huy quõn s, b i biờn phũng tnh sc lm nũng ct cho ton dõn v lm tt chc nng tham mu cho cp y v chớnh quyn a phng v cụng tỏc quc phũng õy l gii phỏp rt quan trng Phi c bit coi trng xõy dng v phỏt huy vai trũ ca b ch huy quõn s v b ch huy b i biờn phũng tnh xõy dng BCHQS tnh, b ch huy b i biờn phũng tnh vng mnh, trc ht phi xõy dng ng y QS v ng y b i biờn phũng tnh vng mnh i vi ng y quõn s tnh Phi thng xuyờn cng c, kin ton s lng, m bo cht lng, cú c cu hp lý; thc hin nghiờm tỳc nguyờn tc trung dõn ch sinh hot v hot ng ca ng y QS; Chỳ trng bi dng phm cht, nng lc ton din cho i ng ng y viờn, c bit l ng th tnh y, ng thi l th ng y QS tnh i vi ng y biờn phũng tnh ng y b i biờn phũng cng cn thc hin cỏc ni dung, bin phỏp nh i vi ng y quõn s tnh, ú chỳ trng nht n ng phú th, ch tch UBND tnh, ng ch huy trng, chớnh y b ch huy b i biờn phũng tnh i vi b ch huy quõn s, b ch huy b i biờn phũng tnh Thng xuyờn kin ton c quan QS v biờn phũng tnh cú s lng, cht lng cao Gn xõy dng t chc ng vi xõy dng n v; xõy dng i ng cỏn b vi rốn luyn i ng ng viờn Coi trng i mi, nõng cao cht lng hun luyn, nht l nõng cao trỡnh tham mu, trỡnh ch huy tỏc chin KVPT ca i ng s quan Chỳ trng n c cu i ng cỏn b ca a phng, nht l em cỏc dõn tc thiu s phự hp vi c im ca nỳi Coi trng xõy dng i ng cỏn b dõn tc ớt ngi cú s lng v c cu hp lý, cht lng ngy cng cao, ỏp ng yờu cu xõy dng, chin u ca lc lng v trang v nhim v quc phũng, an ninh trờn a bn i vi i ng cỏn b ch cht c quan QS cp tnh, huyn cn c la chn, bi dng v rốn luyn thc s l cỏn b tiờu biu v o c cỏch mng, vng vng v bn lnh chớnh tr, tinh thụng v QS, nht l QS, QP a phng i ng cỏn b chuyờn trỏch c quan QS xó, phng, th trn, n v DQTV, ban ch huy QS cỏc c quan, n v, doanh nghip phi c la chn cht ch Lc lng cụng an nhõn dõn cn c xõy dng m bo theo hng chuyờn nghip, cỏch mng, chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i theo ỳng ng li, quan im ca ng, theo Lut Cụng an nhõn dõn Lc lng DQTV cn c xõy dng theo phng chõm vng mnh, rng khp, õu cú nhõn dõn, ú cú DQTV v dõn bn, dõn c, dõn 10 chm lo, trỡ t l theo ỳng Lut Dõn quõn t v Tng cng qun lý theo c s a phng Tng cng t l on viờn, ng viờn lc lng DQTV Trong xõy dng lc lng DBV thỡ vic quan trng u tiờn l to ngun v ng ký ngun, biờn ch vo cỏc n v d b ỳng chuyờn ngnh QS 3.2.4 Nõng cao nng lc tham mu, ch o, hng dn v t chc thc hin ca cỏc c quan, ban, ngnh, on th a phng cụng tỏc quc phũng a phng õy l mt gii phỏp rt quan trng, cú ý ngha trc tip thỳc y v hon thnh nhim v QP ca a phng Xõy dng cp y, ban cỏn s ng, ng on ca cỏc c quan, ban, ngnh on th sch, vng mnh, cú sc chin u cao, cú nng lc tham mu ton din, ỳng, trỳng cỏc liờn quan n xõy dng, cng c QP a phng, nht l thc hin ng li ca ng, ca cp y a phng i vi nhim v quc phũng y mnh vic o to, bi dng i ng cỏn b, cụng chc cú kin thc ton din, ú kin thc v QP, AN Phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca hi ng ngha v QS, hi ng giỏo dc QP, AN a phng, ca on niờn, hi ph n, m nht l hi cu chin binh ng, tuyờn truyn v thc hin ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc v cỏc nhim v QP a phng 3.2.5 Tng cng lónh o thc hin nghiờm tỳc c ch, lut phỏp, chớnh sỏch i vi cụng tỏc quc phũng a phng Thc hin c ch lónh o ca ng Cỏc tnh y cn lónh o, ch o v thc hin nghiờm tỳc c ch ca ng ó xỏc nh, mt khỏc, cn tip tc nghiờn cu hon thin cỏch hnh c ch, m bo va ỳng quy nh chung, va phự hp vi c im ca tng a phng, phỏt huy ti a trỏch nhim v tớnh nng ng sỏng to ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc lc lng c ch lónh o cụng tỏc QP a phng Cn c th húa ni dung c ch thnh nhng quy nh c th v trỏch nhim, chc nng, nhim v, quyn hn, mi quan h cụng tỏc ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc c quan, on th, cỏc lc lng ca a phng, nht l trỏch nhim ca c quan QS a phng; s iu hnh, qun lý ca chớnh quyn, s phi hp gia lc lng QS, cụng an, v vi lc lng biờn phũng C th húa v thc thi nghiờm tỳc cỏc quy nh v kim tra, tra thc hin nhim v QP ca a phng Cn tip tc nghiờn cu, xut vi B Chớnh tr, Ban Chp hnh Trung ng i mi c ch lónh o theo hng cht ch, khoa hc, hiu qu hn, i cựng vi ú l nhng quy nh c th gn trỏch nhim ca cỏ nhõn ngi ng u Thc hin lut phỏp, chớnh sỏch v cụng tỏc quc phũng Cn lónh o ban tuyờn giỏo tnh y ch o s t phỏp cựng vi cỏc c quan, ban, ngnh cú liờn quan nh s húa - thụng tin, s giỏo dc v o to tuyờn truyn cho cỏn b, ng viờn, cỏc tng lp nhõn dõn v ni dung cỏc lut, bn phỏp lut núi chung v nhng lut cú liờn quan trc tip n QP núi riờng Cn phi lónh o, ch o vic thc thi nghiờm tỳc lut phỏp liờn quan n QP, bo m mi cụng dõn bỡnh ng trc phỏp lut, u phi cú trỏch nhim, ngha v v quyn li xõy dng v bo v T quc 3.2.6 Phi hp cht ch, thng xuyờn vi ng y, B T lnh Quõn khu 1, ng y, b T lnh B i Biờn phũng v cỏc n v ca B Quc phũng úng quõn trờn a bn thc hin cụng tỏc quc phũng tng cng phi hp gia cỏc tnh y vi ng y, B T lnh Quõn khu 1, ng y, B T lnh B i Biờn phũng v vi cỏc n v úng quõn trờn a bn thc hin cụng tỏc QP ca cỏc tnh trờn a bn, cn thc hin tt nhng ni dung c bn sau: Thng xuyờn t chc gp g, trao i thụng tin gia ng y, B T lnh Quõn khu 1, ng y, B T lnh B i Biờn phũng, lónh o, ch huy cỏc n v úng quõn trờn a bn vi cỏc tnh y, UBND cỏc tnh thụng qua cỏc hi ngh ca ng y Quõn khu, qua hi ngh quõn chớnh Quõn khu, BCHQS tnh hng nm, qua cỏc t din KVPT tnh, huyn; qua cỏc t ch o xõy dng im ca Quõn khu, qua cỏc hot ng phi hp, giao lu, kt ngha gia a phng vi cỏc n v Xõy dng quy ch phi hp gia ng y, B T lnh Quõn khu, lónh o, ch huy cỏc n v úng quõn trờn a bn vi tnh y, UBND cỏc tnh v vic trao i, cung cp thụng tin cú liờn quan, phi hp gii quyt cỏc ny sinh quỏ trỡnh thc hin nhim v QP ca a phng B ch huy quõn s cỏc tnh cn chp hnh nghiờm tỳc ch trc ch huy, trc ban, trc chin, sn sng chin u, ch giao ban, bỏo cỏo theo quy nh ca B Quc phũng v ca Quõn khu 3.2.7 Tng cng kim tra, giỏm sỏt, s kt, tng kt rỳt kinh nghim v lónh o, ch o thc hin cụng tỏc quc phũng cỏc tnh trờn a bn Quõn khu Kim tra, giỏm sỏt, s kt, tng kt rỳt kinh nghim luụn cú vai trũ rt ln i vi cụng tỏc lónh o ca ng õy l khõu quan trng quy trỡnh lónh o, ch o Ni dung kim tra, giỏm sỏt Kim tra, giỏm sỏt vic chp hnh cỏc ni dung Cng lnh chớnh tr, iu l ng, Ngh quyt, ch th ca ng cú liờn quan v lónh o, ch o, t chc thc hin cụng tỏc QP a phng, ú trung ch yu vo cỏc nhim v sau: Cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, bi dng kin thc QP-AN ca cỏc c quan, ban, ngnh, on th ca a phng; Xõy dng a phng thnh KVPT vng chc, ú chỳ ý kim tra, giỏm sỏt vic u t 11 xõy dng cỏc cụng trỡnh phũng th, cỏc cn c chin u, cn c hu cn-k thut, hiu qu s dng ngõn sỏch a phng cho hot ng xõy dng v hot ng tỏc chin KVPT a phng; Hot ng lónh o kt hp phỏt trin KT-XH vi cng c QP-AN a phng, chỳ ý nht l vi nhng d ỏn kinh t cú yu t nc ngoi, nhng khu vc nhy cm, cú giỏ tr cao v QP-AN Hot ng lónh o xõy dng LLVT a phng, ú chỳ trng kim tra vic lónh o, ch o xõy dng v chớnh tr, t chc, hun luyn chin u v sn sng chin u ca lc lng b i a phng, dõn quõn, t v v lc lng d b ng viờn; cụng tỏc tuyn quõn; vic chp hnh phỏp lut v thc hin cỏc chớnh sỏch QP ca Nh nc, cỏc ngh quyt, ch th, quy nh ca tnh y, HND, UBND tnh v cụng tỏc QP a phng; huy ng v s dng vt t, ti chớnh, t cho nhim v QP; Vic bo v ng biờn, ct mc, chp hnh quy nh v an ninh biờn gii; trỡ v thc thi phỏp lut Nh nc, k lut Quõn i ca b i biờn phũng v cỏc lc lng liờn quan Bin phỏp kim tra, giỏm sỏt Kim tra, giỏm sỏt ca cp y, t chc ng cỏc cp phi kt hp cht ch vi tra ca chớnh quyn, ca lc lng tra QP tnh cng nh ca Quõn khu 1, ca B T lnh B i Biờn phũng, ca cỏc b, ban, ngnh ca Trung ng Coi trng kim tra, tra thng xuyờn v t xut Thc hin nghiờm tỳc Hng dn s 10-HD/BTCTW ngy 06 thỏng nm 2012 ca Ban T chc Trung ng Cú c ch cỏn b, ng viờn v nhõn dõn tham gia giỏm sỏt, cỏc cp, cỏc ngnh, thc hin dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra i vi cỏc nhim v QP a phng Cụng tỏc s kt, tng kt, rỳt kinh nghim lónh o, ch o v thc hin cụng tỏc QP l vic cn thit, sau mi giai on, mi nhim v nhm kp thi ỏnh giỏ kt qu, u, khuyt im, tỡm nguyờn nhõn v rỳt nhng kinh nghim lónh o, ch o, t chc hot ng ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc lc lng KT LUN Cỏc tnh trờn a bn Quõn khu l vựng t lch s lõu i, gn lin vi cỏc chin cụng hin hỏch ca t tiờn ỏnh gic gi nc v l th ụ khỏng chin, cỏi nụi ca cỏch mng thi k ng lónh o u tranh gii phúng dõn tc; l phờn du phớa Bc cú v trớ chin lc vụ cựng quan trng th trn QP, bo v T quc; l vựng t a dng v dõn tc, giu bn sc húa Nhõn dõn cỏc tnh trờn a bn Quõn khu cú truyn thng yờu nc, on kt gn bú, ý kiờn cng, bt khut chng gic ngoi xõm, bo v quờ hng t nc, lao ng cn cự, sỏng to Ngy nay, s nghip CNH, HH t nc, cỏc tnh trờn a bn Quõn khu ó cú s chuyn mỡnh mnh m v KT, húa - XH, t c nhiu thnh tu quan trng gúp phn ci thin i sng nhõn dõn c v vt cht v tinh thn, QP, AN c gi vng Quc phũng a phng l mt cụng tỏc c bit quan trng, gúp phn trc tip thc hin thng li hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc XHCN, t di s lónh o trc tip, thng nht ca cp y a phng, s qun lý, iu hnh ca chớnh quyn, cỏc c quan, ban, ngnh, on th lm tham mu, ngi ch huy c quan QS a phng thng nht ch huy Lónh o cụng tỏc QP l mt lnh vc c thự, ũi hi cỏc tnh y phi phỏt huy c sc mnh tng hp ca c h thng chớnh tr, ton dõn tham gia xõy dng, cng c QP, thc hin thng li ng li QP ca ng v Nh nc Trong nhng nm qua, cụng tỏc QP v s lónh o cụng tỏc QP ca cỏc tnh y trờn a bn Quõn khu ó t c nhiu thnh tu quan trng, nh ó thc hin cú hiu qu cụng tỏc giỏo dc QP, AN cho ton dõn, cỏc cp y ng v hu ht nhõn dõn cú nhn thc ỳng n v QPTD tỡnh hỡnh mi; xõy dng cỏc tnh, huyn, th xó, thnh ph thnh KVPT vng chc t c nhng kt qu quan trng; vic kt hp KT - XH vi QP ó c chỳ trng hn; LLVT a phng c thng trc v d b c xõy dng ngy cng vng mnh, ỏp ng yờu cu lm nũng ct cho nn QPTD; thc hin chớnh sỏch hu phng quõn i, cụng tỏc tuyn quõn i vo nn np v cú hiu qu gúp phn thc hin thng li hai nhim v xõy dng v bo v T quc trờn a bn Quõn khu Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu t c, cũn nhng hn ch lm nh hng n sc mnh QP ca cỏc a phng, ũi hi phi tng cng s lónh o ca cỏc tnh y mi ỏp ng c ũi hi ca tỡnh hỡnh, nhim v thi k mi lónh o cụng tỏc QP a phng ca cỏc tnh trờn a bn Quõn khu t kt qu cao, cn thc hin ng b h thng gii phỏp: nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc t chc, lc lng; xõy dng LLVT a phng vng mnh ton din sc lm nũng ct v tham mu cho cp y v chớnh quyn a phng v xõy dng nn QPTD phi hp cht ch, thng xuyờn vi ng y, B T lnh Quõn khu lónh o, ch o v thc hin nhim v QP ca a phng õy l nhng gii phỏp rt cn thit v kh thi cỏc a phng trờn a bn Quõn khu hin Lónh o QP l mt nhim v nng n, khú khn, phc tp, liờn quan n tt c cỏc lnh vc, cỏc cp, cỏc ngnh, mi ngi dõn ca a phng cú c nhng phỏt hin, xut khoa hc, chớnh xỏc ũi hi cn phi tip tc nghiờn cu chuyờn sõu Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn ch l mt phn rt nh, khú trỏnh nhng sai sút, rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏc cỏn b hot ng thc tin, cp y ca cỏc tnh trờn a bn v cỏc ng nghip DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Vn Thnh (2009), Mt s cụng tỏc cỏn b quõn i giai on hin nay, Tp Ngh thut quõn s Vit Nam, (2/114), tr.7 - 10 Nguyn Vn Thnh (2012), Quỏn trit quan im D cụng vi thng ca Ch tch H Chớ Minh v dng xõy dng i ng cỏn b quõn i giai on hin nay, Tp Ngh thut quõn s Vit Nam, (133), tr.11 - 14 Nguyn Vn Thnh (2013), Rốn luyn, nõng cao o c cỏch mng ca cỏn b quõn i theo t tng H Chớ Minh giai on hin nay, Tp Ngh thut quõn s Vit Nam, (139), tr.11 - 14 Nguyn Vn Thnh (2014), Vn dng t tng H Chớ Minh v xõy dng nn quc phũng ton dõn thi k mi, Tp Ngh thut quõn s Vit Nam, (145), tr.5 - Nguyn Vn Thnh (2014), Xõy dng th trn lũng dõn vng chc - yu t quyt nh thng li s nghip bo v T quc thi k mi, Tp Giỏo dc lý lun, (222), tr.11 - 13 Nguyn Vn Thnh (2015), Mt s kinh nghim lónh o cụng tỏc quc phũng a phng ca cp y ng cỏc tnh trờn a bn Quõn khu 1, Tp Ngh thut quõn s Vit Nam, (151), tr.44 - 47 [...]... Biên phòng và với các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong thực hiện công tác QP của các tỉnh trên địa bàn, cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau: Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên địa bàn với các tỉnh ủy, UBND các tỉnh thông qua các hội nghị của Đảng ủy Quân khu, ... công dân bình đẳng trước pháp luật, đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 3.2.6 Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy, bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn trong thực hiện công tác quốc phòng Để tăng cường phối hợp giữa các tỉnh ủy với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy, ... Đảng ủy Quân khu, qua hội nghị quân chính Quân khu, BCHQS tỉnh hằng năm, qua các đợt diễn tập KVPT tỉnh, huyện; qua các đợt chỉ đạo xây dựng điểm của Quân khu, qua các hoạt động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa giữa địa phương với các đơn vị Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên địa bàn với tỉnh ủy, UBND các tỉnh về việc trao đổi, cung cấp... của luận án chỉ là một phần rất nhỏ, khó tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn, cấp ủy của các tỉnh trên địa bàn và các đồng nghiệp DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 Nguyễn Văn Thành (2009), “Một số vấn đề công tác cán bộ trong quân đội giai đoạn hiện nay , Tạp chí Nghệ thuật quân. .. Nam, (2 /11 4), tr.7 - 10 2 Nguyễn Văn Thành (2 012 ), “Quán triệt quan điểm “Dĩ công vi thượng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn hiện nay , Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam, (13 3), tr .11 - 14 3 Nguyễn Văn Thành (2 013 ), “Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay , Tạp chí Nghệ thuật quân sự... tri thức, kỹ năng quân sự cần thiết cho tất cả các đối tượng của địa phương 3.2.2 Xây dựng cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, mà trước hết là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác quốc phòng địa phương Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định thành công của công tác QP địa phương Mỗi một lực... Để lãnh đạo công tác QP địa phương của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đạt kết quả cao, cần thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện đủ sức làm nòng cốt và tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương và xây dựng nền QPTD phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trong lãnh. .. với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ QP của địa phương Đây là những giải pháp rất cần thiết và khả thi ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 hiện nay Lãnh đạo QP là một nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp, liên quan đến tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mọi người dân của địa phương Để có được những phát hiện, đề xuất khoa học, chính xác đòi hỏi cần... người chỉ huy cơ quan QS địa phương thống nhất chỉ huy Lãnh đạo công tác QP là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi các tỉnh ủy phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia xây dựng, củng cố QP, thực hiện thắng lợi đường lối QP của Đảng và Nhà nước Trong những năm qua, công tác QP và sự lãnh đạo công tác QP của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 đã đạt được nhiều thành... và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các nhiệm vụ QP địa phương 3.2.5 Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc cơ chế, luật pháp, chính sách đối với công tác quốc phòng địa phương Thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng Các tỉnh ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc cơ chế của Đảng đã xác định, mặt khác, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cách vận
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay